Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson"

Transkript

1 Balder har de senaste åren haft en stark tillväxt både i omsättning samt börskurs, vilket vi tror kommer fortsätta. Därför ser vi inga anledningar till att inte hoppa på Baldertåget och åka med på en resa med stigande börskurs och förhoppningsvis en intressant direktavkastning i framtiden. Historia och verksamhet Balder bildades ur det börsnoterade bolaget Enlight AB i juni Bolaget har sedan dess förvärvat ett stort antal fastigheter och noterades på Stockholmsbörsens Small Cap lista 2006 (Mid Cap 2010). Huvudkontoret är beläget i Göteborg sedan starten och man har regionkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Under 2007 valde man att renodla sitt fastighetsbestånd till kommersiella lokaler och bostäder genom försäljning av 29 industri- och lagerfastigheter, köpare var Corem Property Group AB där Balder i och med försäljningen blev stor ägare. Större delen av fastighetsbeståndet återfinns i Stockholmsregionen, Öresund och Göteborg. Resten fördelar sig över regionerna norr och öst. Balder har även under senaste året förvärvat fastighet på andra sidan sundet i Köpenhamn. Marknadsanalys Balder innehar en 28e plats på Sveriges topp 50- lista över storleken av fastighetsbolagen. Vilket kan ses som blygsamt, men då ska man ha i åtanke att flera av bolagets konkurrenter har existerat mycket längre och förvärvat mer vilket självklart leder till att de har ett större fastighetsbestånd. Fastighetsbolagen har precis som fastighetspriserna ökat explosionsartat de senaste 15 åren Fastighetsprisindex Balder har sedan starten ökat sitt fastighetsbestånd markant och 2011 ägde man 433 fastigheter runt om i Sverige. Där hälften består av bostäder Stor-Stockholm Stor-Göteborg Riket Under 2009 satsade Balder på förnyelsebar energi, genom att investera i sex vindkraftverk, denna satsning har fortlöpt , kv , kv , kv , kv 4 Balders verksamhet är till stor del inriktad på att tillfredsställa privatpersoner och företag med bostäder och kommersiella lokaler. Bolagets verksamhet bygger på att det skall finnas ett stabilt bestånd av kommersiella fastigheter i både de centrala delarna, men även närförorter och kranskommuner. Det finns en röd tråd i deras förvärv vilken visar att de söker upp städer med stark tillväxt och positivt befolkningsutveckling. Balders filosofi är ett långsiktigt ägande som ska växa med hjälp av förvärv som uppfyller bolagets krav på hög direktavkastning. Företagets primära uppgift är således inte att köpa och sälja utan de vill vara långsiktiga ägare med stabila kassaflöden och nöjda hyresgäster. i 1. Inflationsjusterat fastighetsprisindex. En rapport från SCB visar på att bostadspriserna har stigit enormt mycket sedan krisen i mitten på 90-talet. Enligt rapporten har KPI (Konsumentprisindex) under denna period ökat med 10 procent, i jämförelse med fastighetspriserna som då har stigit med 110 procent. Detta har såklart en stor underliggande orsak i räntans variation under samma tidsperiod. Att det finns ett kausalsamband mellan reporäntan och fastighetspriserna är allmänt känt, och då till stor del den räntepolitik som har utvecklats från

2 högränte- till lågräntesamhälle. Men det är även faktorer som hög tillväxt och en kraftig ökning av den disponibla inkomsten som har bidragit till den enorma prisökningen. Frågan man ställer sig nu är huruvida fastighetspriserna kommer röra sig med hänsyn till den låga räntan och inflationen som råder i både Sverige och Europa. Vi tror att priserna kommer stiga något i storstadsregionerna, men att marknaden i stort kommer att mattas av med tanke på bolånetaket och bankernas omfördelning av riskvikterna för kapitaltäckningskraven. Det som talar emot vår hypotes är självklart den låga nivå som reporäntan innehar i nuläget, men vi ser dessutom en stigande arbetslöshet vilket leder till en lägre disponibel inkomst och då en restriktivare skuldsättning från det svenska folket. Fortsätter trenden att arbetslösheten ökar under de kommande åren kan det få konsekvenser för fastighetspriserna eftersom folk blir tvingade att sälja av tillgångar till eventuellt lägre priser på grund av en vikande efterfrågan och en reserverad marknad. Men detta tror vi kan vara till fördel för Balder om situationen blir sådan att människor föredrar att bo i hyreslägenhet, man måste självklart ta in andra delar i beaktning men vi tycker Balder sitter i en intressant position. Catena, huvudsakligen belägna i Stockholm, Göteborg och Öresunds området. 50 procent av aktierna i Catena överläts sedan till Peab för gemensam projektutveckling och fastighetsinvestering. Tillsammans med Peab har man sedan den 19 april 2011 joint venture-bolaget Fastighets AB Centur. Det ska förhoppningsvis leda till ett utvidgat samarbete för utveckling av både befintliga fastigheter men även framtida utvecklingsprojekt. I början av 2012 gjordes även de första förvärven i Danmark och det finns planer på att expandera där. Dessutom fullföljdes företagets satsning på förnyelsebar energi. Två vindkraftverk förvärvades och vid årsskiftet uppgick ägandet till totalt tio. Q1-Q För perioden januari-september uppgick hyresintäkterna till 1258 Mkr (1097). Förvaltningsresultatet uppgick till 508 Mkr (370) och resultat efter skatt till 665 Mkr (373). Ett betydande förvärv med tillgång i oktober var Spårvagnshallarna i Stockholm. Fastigheten omfattar 23 tkvm och antas ge bra kassaflöde och god värdetillväxt med tiden. I samband med detta genomfördes ytterligare en emission av preferensaktier Per 31 december 2011 uppgick företagets ägande till 433 fastigheter med uthyrningsbar yta om 1408 tkvm till ett redovisat värde om 17,6 Mdkr. Hyresintäkter uppgick till Mkr (1 333). Förvaltningsresultat (resultat exklusive värdeförändringar, derivat och skatt) uppgick till 516 Mkr (417) och resultat efter skatt till 812 Mkr (1 338). Under 2011 och början av 2012 genomfördes flertalet emissioner, dels av stamaktier och dels av deras nya preferensaktier, vilket har stärkt företagets soliditet. Antalet aktieägare ökade under 2011 med 67 procent. Under året förvärvades fastigheter för 3640 Mkr medan fastigheter för 1683 Mkr avyttrades. Det största förvärvet var av 25 handelsfastigheter från ii

3 Flerårsöversikt P Hyresintäkter, Mkr Förvaltningsresultat före skatt, Mkr fastigheter, Mkr räntederivat, Mkr Årets resultat, Mkr Vinst per aktie, kr 8,07-4,04 2,20 8,95 4,87 5,30 2. Flerårsöversikt Mkr Flerårsöversikt Hyresintäkter Hyresintäkter Hyresintäkter, Mkr Hyresintäkter helår, kr/kvm Finansiella nyckeltal Soliditet, % Skuldsättningsgrad 2,3 3,3 3,2 2,2 1,8 Genomsnittlig skuldränta, % 5,1 4,9 1,9 3,9 4,0 5. Nyckeltal - skuldsättning Soliditeten har under de senaste åren stigit till en acceptabel nivå för att det ska vara ett intressant investeringsalternativ och den befinner sig på 34 procent vilket vi tycker är en klart godkänd nivå. Den har under de sex senaste åren stigit från 21 procent till dagens nivå. Att den har ökat beror främst på att bolaget inte har haft någon utdelning för stamaktierna och att man har gjort ett flertal emissioner. Vi tror att de kommer fortsätta behålla kassan inom bolaget och därmed få soliditeten ytterligare några procentenheter. Skuldsättningsgraden (ggr) har de senaste åren tryckts ner markant av samma anledningar som för soliditeten och idag är den 1,7 vilket vi tycker är ett bra läge med tanke på de förvärv som bolaget har gjort de senaste åren. Vi ser ingen fara i detta nyckeltal och förväntar oss likande nivå i framtiden, förutsatt att de positiva kassaflödena även fortsättningsvis återinvesteras i företaget så att de kan finansiera expansion med egna medel. Mkr Resultat Förvaltningsresultat före skatt, Mkr fastigheter, Mkr räntederivat, Mkr Genomsnittliga skuldräntan är fyra procent och vi anser att den är hög, men inte oroväckande hög. Så länge den ligger inom spannet 3-5 procent, vilket vi tycker skulle vara rimligt, och avkastningen på totalt kapital är högre ser vi ingen anledning till att man ska bekymra sig över den. Räntetäckningsgraden (ggr) är 2,1 och den har med undantag av åren 2007 och 2008 legat på 2 eller över vilket vi ser som en styrka då de utan problem kan täcka sina räntekostnader och tyder här på att bolaget genererar starka kassaflöden Årets resultat, Mkr Resultat iii

4 P Aktiekurs / långsiktigt 0,6 0,3 0,6 0,9 0,6 0,9 substansvärde P/B 0,6 0,4 0,6 0,9 0,7 0,8 P/E 1,7 neg 5,7 3,3 5,2 7,0 6. Nyckeltal - aktien P Marginal förvaltningsverksamheten*, % Nettomarginal, % Avkastning eget kapital, % Avkastning totalt kapital, % 15,9-2,8 4,5 14,8 8,7 7,7 7. Nyckeltal - lönsamhet P/E-talet är 6 och den låga vinstmultipeln i jämförelse med andra fastighetsbolag kan tyda på att de är undervärderade, men samtidigt anser vi att man inte ska lägga för stor vikt på detta utan väga in det i helheten. Beta är just nu 0,71 vilket indikerar att aktiens värde varierar i genomsnitt 30 procent mindre än index och blir således om man ska kategorisera bolag ett defensivt sådant. Aktiekurs/långsiktigt substansvärde per aktie noteras på 0,6 och det ger oss då att när vi köper en aktie så betalar vi 60 procent av värdet på bolagets tillgångar. Vi ser detta som en intressant rabatt på bolaget. Vinst per stamaktie har de senaste åren pendlat kraftigt från bottennoteringen 2008 på -4,04 upp till 8, Under 2011 var den 4,87 och vid sista kvartalsrapporten landade den på 3,73 vilket ger indikationer på att kvartalet inte tillhör det bästa historiskt sett. Vi prognostiserar en vinst per aktie på 5,30 för På längre sikt anser vi att en vinst på 8-9 kronor per aktie kan vara rimlig med hjälp av positiva värdeförändringar på fastigheterna samt ökat förvaltningsresultat. Direktavkastningen är för stamaktierna obefintlig och Balder motiverar det med att man ser större nytta genom att återinvestera kassaflödet i bolaget för att på så sätt skapa tillväxt, kapitalstruktur och en starkare balansräkning. Vill man då ha utdelning får man köpa deras preferensaktier som delar ut totalt 20 kr per år uppdelat på varje kvartal. Det innebär i dagsläget en direktavkastning om 6,6 %. Räntabilitet på eget kapital ska enligt Balder själva med god marginal överstiga den riskfria räntan definierad som årsgenomsnittet av en femårig statsobligation. Detta har bolaget infriat med råge, med undantag för 2008 då man visade ett minusresultat. Vi tänker oss en avkastning på 16 procent under 2012 då räknar vi resultatet före skatt dividerat med summan av eget kapital. Räntabilitet på totalt kapital har förutom två svaga år (2008 & 2009) legat på en stabil nivå och en bra bit över den genomsnittliga skuldräntan vilket vi tycker är positivt. Genom att se till de fem tidigare åren tycker vi att en räntabilitet på 8-10 procent kan anses rimlig. Med hjälp av ett förbättrat förvaltningsresultat och bättre utnyttjande av tillgångarna bör det vara fullt möjligt. iv

5 Aktien Har haft en väldigt stark utveckling det senaste året och stigit med 32 procent vilket vi tycker är bra med tanke på beta-värdet och det övriga börsklimatet under Den har fram tills mitten av 2010 följt index bra för att sedan stegra kraftigt bortsett från det kraftiga fallet under mitten av Fallet var inte motiverat på grund av företagets resultat, utan den underliggande orsaken var fondemissionen som gjordes vilket bidrog till något som kan liknas vid en splitt. Noteras bör att det inte gav någon negativ effekt för aktieägarna. Aktieägare Största ägare är VD Erik Sehlin med 39,1 procent av kapitalet och 52,2 procent av rösterna. I övrigt finns det inga stora ägare. I övrigt sjönk även index vilket självklart bidrog till det kraftiga fallet. Annars tycker vi att aktien har stått emot bra med tanke på det oroligheter som figurerat i omvärlden de senaste åren och det ser vi som positivt. 8. Aktiegraf v

6 Prognos Mkr 3500 Prognos Hyresintäkter, Mkr Förvaltningsresultat före skatt, Mkr Prognos P 2014P 2015P 2016P 2017P Balders genomsnittliga omsättningstillväxt från 2006 till 2012P har varit 23 procent. För väljer vi att prognostisera omsättningstillväxten till 14 procent då vi inte tror att Balder kan förvärva lika starkt som tidigare eftersom att preferensaktier är ett dyrt finansieringsalternativ. Vi spår ändå en god tillväxt de tre kommande åren följt av en svacka runt 2016 likt den runt För kommande femårsperiod räknar vi med att marginalen för förvaltningsresultatet kommer att variera från 28 till 35 procent och över perioden vara i genomsnitt 33 procent som föregående femårsperiod. Årets vinst i förhållande till förvaltningsresultatet räknar vi med att den kommer vara från -0,2 upp till 1,8 och det ger ett snitt på 1,2 vilket kan jämföras med 1,5 för föregående fem års period. De stora skillnaderna mellan årets vinst och förvaltningsresultat beror alltså på värdeförändringarna för fastigheter och räntederivat. Årets vinst, Mkr Riktkurs 2017: Prognostiserar vi till 67 kr (P/E * vinst/per aktie = 7 * 9,5). Aktien har föregående år handlas för i snitt 4,6 men vi tror att marknaden har fått upp ögonen mer för Balder-aktien på senare tid och kommer handla den för i snitt 7 årsvinster i fortsättningen, som nuvarande P/Etalet. Riktkursen på 67 kr motsvarar utifrån dagens kurs på 43 kr en kursuppgång på totalt 55 procent, dvs. årlig avkastning om 11 procent. Således blir vår rekommendation köp! vi

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson - Sjunkande aktie men höga utdelningar kommande åren, så kan man sammanfatta Axfood. För den som är ute efter en kassako med potential på långsikt är detta ett bra investeringsalternativ. Axfood bedriver

Läs mer

Innehåll. 42 Möjligheter och risker 46 Intressebolag. Ekonomisk redovisning 49 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 42 Möjligheter och risker 46 Intressebolag. Ekonomisk redovisning 49 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Översikt 2 VD har ordet 3 Styrelseordförande har ordet 4 Balders utveckling 5 Flerårsöversikt 6 Affärsidé, mål och strategi 8 Aktuell intjäningsförmåga 9 Aktien och ägarna

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Fastighetsbolag, risker och strategier 2002 2011

Fastighetsbolag, risker och strategier 2002 2011 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 285 Samhällsbyggnad 300 hp Magisternivå, 30 hp Bygg- och fastighetsekonomi Fastighetsbolag, risker och strategier 2002 2011 En analys av svenska

Läs mer

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 Möjligheternas fastighetsbolag 4 VD-ord 6 Detta är Kungsleden 7 Affärsidé, mål och strategi 8 Affärsmodell Så tänker vi 10 Affärsmodell Så agerar vi 12 Marknaden

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING14 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 11 MARKNADER 13 Svensk ekonomi och fastighetsmarknad 14 Större transaktioner och händelser 16 Region Stockholm 18 Region

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING13 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 10 MARKNADER 13 Svensk ekonomi & fastighetsmarknad 14 Större transaktioner & händelser 17 Region Syd 18 Region Öst 20

Läs mer

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb. NIBE Industrier AB Rekommendation Sälj Nu börjar resan gå mot sitt slut, dags att kliva av tåget SEK 90 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod:

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Bildtext lektion 6: Analysera

Bildtext lektion 6: Analysera Bildtext lektion 6: Analysera Resultaträkning i sammandrag (Bild 3) I resultaträkningen räknas först företagets intäkter ihop, sedan dras alla kostnader av i tur och ordning. Till sist ser vi resultatet.

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

Innehåll. Framsidan, Stora Frösunda, vy från Kolonnvägen. Nedan, Stora Frösunda, vy från E4:an.

Innehåll. Framsidan, Stora Frösunda, vy från Kolonnvägen. Nedan, Stora Frösunda, vy från E4:an. Årsredovisning 2010 Innehåll 01 2010 i korthet 02 Intervju med VD 03 Intervju med styrelseordförande 04 Året som gick 06 Stora Frösunda 10 Fastighetsbeståndet 12 Stockholmsregionen 13 Göteborgsregionen

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

HUR AVSPEGLAS VERKSAMHETEN I ÅRSREDOVISNINGEN?

HUR AVSPEGLAS VERKSAMHETEN I ÅRSREDOVISNINGEN? HUR AVSPEGLAS VERKSAMHETEN I ÅRSREDOVISNINGEN? - En studie om Aranäs och Wallenstams årsredovisningar 2003-2012 Magisteruppsats i företagsekonomi Extern redovisning Vårterminen 2013 Handledare: Thomas

Läs mer

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 1 JANUARI 30 SEPTEMBER Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 4,1 %. Hyresintäkterna för delårsperioden

Läs mer

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL Antal lägenheter 15 109 Marknadsvärde 11 521 Mkr Hyresinstäkter, årstakt 1 161 Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr INNEHÅLL

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Handelsbanken. Produkter, segment och geografisk spridning

Handelsbanken. Produkter, segment och geografisk spridning Handelsbanken Ingress Handelsbanken har liksom övriga svenska storbanker under de senaste åren upplevt aktielyft som slår stockholmsbörsen som helhet med råge. Med en börsutveckling på knappa 80 % de senaste

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

1 hakon invest» årsredovisning 2010

1 hakon invest» årsredovisning 2010 1 hakon invest» årsredovisning 2010 årsredovisning 2010 innehåll 003 kort OM HAKON INVEST 004 Översikt innehaven 006 VD har ordet 008 Affärsidé, mål & strategier 010 Historik 014 Marknad och omvärld

Läs mer

Vi växer på en fast grund

Vi växer på en fast grund Vi växer på en fast grund Årsredovisning 2011 Välkommen till årsstämma 3 maj 25 april Välkommen till årsstämma Årsstämma 2012 i HEBA Fastighets AB (publ) äger rum torsdagen den 3 maj 2012 kl 16.30 på Konferens

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer