Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2005"

Transkript

1 Resultatet efter skatt för 2005 (juli december) uppgick till 264,4 Mkr, motsvarande 20,35 kr per aktie Värdeförändringar fastigheter uppgick under 2005 till 143,6 Mkr Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2005 Hyresintäkterna för 2005 uppgick till 130,1 Mkr Förvaltningsresultatet före skatt för samma period uppgick till 46,4 Mkr Efter rapportperiodens utgång har Balder per 2 januari 2006 förvärvat 10 fastigheter i Stockholm för 580 Mkr Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastigheterna är i huvudsak belägna i närförorter och kranskommuner. Balders fastighetsbestånd hade per sista december ett marknadsvärde om drygt 2,7 Mdkr. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Balderaktien är för närvarande noterad på Stockholmsbörsens O-lista (observationsavdelningen), med en planerad ansökan om åternotering under Koncernen startade sin verksamhet per halvårsskiftet 2005 varför perioden juli december endast omfattar 6 månaders verksamhet. Det medför också att jämförelseperiod saknas. Balder (börsintroducerat under 1999 under namnet Enlight AB) har under sommaren 2005 bytt verksamhet till fastighetsförvaltning, vilket skedde genom att Balder förvärvade fastighetsbolaget Malmogia Storstad AB via en apportemission. Transaktionen redovisas som ett omvänt förvärv. Malmogia Storstadkoncernen bildades per 30 juni 2005, vilket är anledningen till att det i rapporten inte finns några jämförelsetal för föregående år..

2 Affärsidé Balder skapar värden genom att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Med detta avser Balder: skapar värden Balder ska skapa värden för ägarna (utdelning och värdetillväxt), hyresgästerna (ändamålsenliga lokaler), medarbetarna (bra arbetsgivare) och samhället (tillhandahålla lokaler i bra fastigheter). förvärva, utveckla och förvalta Balders främsta uppgift är inte att köpa och sälja fastigheter utan att vara en långsiktig ägare som baserar verksamheten på stabila kassaflöden och nöjda hyresgäster. kommersiella fastigheter Kommersiella fastigheter är Balders primära marknad. Denna inriktning innebär inte ett principiellt avståndstagande från att förvärva bostadsfastigheter. På sikt kan marknadsförändringar påverka fördelningen mellan kommersiella fastigheter och bostäder. storstadsregionerna Med storstadsregionerna avses storstäder med en omnejd av en timmes bilkörning. Dessutom är dessa regioner tillväxtområden, vilket är en förutsättning för Balder. Övergripande mål Balders verksamhet är inriktad på tillväxt under krav på fortsatt lönsamhet och positiva kassaflöden. Ett delmål är att uppnå en kritisk massa med ett totalt fastighetsinnehav om minst fem miljarder kronor. På respektive delmarknad eller region skall bolaget uppnå en sådan position att Balder blir en naturlig partner för potentiella kunder som behöver nya verksamhetslokaler. Övergripande finansiella mål Balders målsättning är att den genomsnittliga avkastningen på eget kapital över tiden skall överstiga den riskfria räntan med minst 7 procentenheter. Detta skall ske samtidigt som soliditeten över tiden skall vara cirka 20 procent och räntetäckningsgraden inte tillåts understiga 1,5. Operativa mål Med utgångspunkt i Balders strategi, affärsplan, övergripande mål och finanspolicy tar bolaget fram både kvantitativa och kvalitativa operativa mål. Dessa mål sätts på både kort och lång sikt i samband med den årliga strategi- och budgetprocessen. De avser både finansiella mål och mål som miljö, energiförbrukning, kundtillfredsställelse och medarbetarnöjdhet. Balder Bokslutskommuniké 2005

3 Strategi Balders strategi för att skapa värde bygger på kontinuerlig och aktiv utveckling av fastighetsbeståndet. Värden skall skapas åt samtliga parter som är involverade i koncernen såväl aktieägare som hyresgäster och medarbetare. Utvecklingen av fastighetsbeståndet fokuseras på att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter, i huvudsak kontor, industri, lager och köpcentra, i närförorter till storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm. Balder förvärvar fastigheter med utvecklingspotential och skapar tillväxt genom investering och utveckling samt genom effektivisering och rationalisering i förvaltning. Fastigheternas förädlingspotential är viktig. Utvecklingen av fastighetsbeståndet kommer i första hand att ske genom investeringar för att optimera förutsättningarna för uthyrning och drift. Balder arbetar aktivt med fokus på ovan angivna marknader och segment, men har inga principiella förbehåll mot att förvärva andra typer av fastigheter inom andra områden, om affären bedöms som god och i linje med affärsidé och mål. Verksamheten Historik Fastighets AB Balder är bildat ur börsnoterade Enlight AB som i juni 2005 träffade en överenskommelse med ägarna till ett nybildat fastighetsbolag, Malmogia Storstad AB, om förvärv av samtliga aktier i fastighetsbolaget mot likvid i Enlight-aktier. Den verksamhet som Enlight tidigare bedrivit, IT-relaterad konsultverksamhet, överläts till en helägd underkoncern. Efter beslut på en extra bolagsstämma den 18 augusti 2005 delades aktierna i detta bolag, Enlight International AB, ut till de tidigare ägarna i Enlight AB. Samma extra bolagsstämma beslutade också att förvärva Malmogia Storstad AB genom en apportemission. Härigenom fick de tidigare ägarna till Malmogia Storstad AB motsvarande cirka 93 procent av aktierna i Enlight AB och Enlight AB blev ägare till fastigheter med ett marknadsvärde om 2 Mdkr och ett koncernmässigt eget kapital om cirka 590 Mkr vid samma tidpunkt. Enlight namnändrades också till Fastighets AB Balder. Organisation Balders affärsområden är geografiskt indelade i regionerna Göteborg, Malmö och Stockholm. Regionernas organisation följer alltid samma grundprinciper men skiljer sig åt beroende på respektive regions storlek och fastighetsinnehav. Regionkontoren ansvarar för uthyrning, miljö och teknisk förvaltning. Legal struktur Balder-koncernen består av 44 bolag (aktie- och kommanditbolag). Fastigheterna ägs huvudsakligen med ett bolag per fastighet. Det legala strukturen överensstämmer inte med den geografiska strukturen. Operativ struktur Balders operativa organisation är under verkställande direktören Erik Selin uppdelad i en finans- och ekonomifunktion samt en fastighets- och förvaltningsfunktion. Sammantaget har koncernen 24 anställda. Finans- och ekonomifunktionen om sammantaget sex personer leds av Ulf Johansson, som Balder Bokslutskommuniké 2005

4 i gruppen har en redovisningschef och ytterligare fyra medarbetare. IT-stödet består i huvudsak av systemen Agresso (redovisningssystem) och Fastnet (fastighets- och hyresadministrativt system). Fastighets- och förvaltningsorganisationen om sammantaget 15 personer leds av Hans Carlsson, som i gruppen har en förvaltningschef och regionchefer för Göteborg, Malmö och Stockholm, samt ett antal fastighetsförvaltare och fastighetsskötare. Balder köper viss teknisk förvaltning av erfarna samarbetspartners i Stockholmsregionen. Den tekniska förvaltningen kommer framöver till största delen hanteras internt i den egen organisation, men viss del kommer fortsatt handhas av externa resurser. Intäkter/kostnader/resultat Bokslutskommunikén avser helåret 2005 och dessutom resultaträkning för perioden oktober december Eftersom koncernen startade sin verksamhet den 1 juli omfattar helåret endast sex månaders verksamhet. Detta medför också att det inte finns några jämförelsetal för föregående år. Balder har genom en apportemission förvärvat Malmogia Storstad AB. I koncernredovisningen tas hänsyn till att det i realiteten var Malmogia som förvärvade Balder eftersom apportemissionen medförde att aktieägarna i Malmogia fick ett bestämmande inflytande i Balder. Transaktionen redovisas därför som ett omvänt förvärv. Detta innebär att Malmogia, ur koncernredovisningsperspektiv, betraktas som den egentliga förvärvaren med kontroll över den nya koncernens tillgångar och skulder. I koncernbalansräkningen redovisas Balders aktiekapital. Koncernens egna kapital i övrigt utgörs av Malmogiakoncernens egna kapital. Det innebär att koncernredovisningen för Balderkoncernen genom det omvända förvärvet är en fortsättning på koncernredovisningen avseende Malmogia-koncernen. Denna bildades också per halvårsskiftet i år varför det inte finns några jämförelsetal avseende tidigare perioder i räkenskaperna för koncernen. För moderbolaget finns jämförelsetal vilka innefattar den tidigare verksamhet som bedrevs under namnet Enlight AB. Koncernen har per 1 oktober förvärvat 16 fastigheter om totalt ca kvm till ett värde av ca 280 Mkr. Fastigheterna är huvudsakligen belägna i Balders region Storgöteborg (bland annat Vänersborg, Trollhättan och Göteborg). Dessutom förvärvades per 1 december fem fastigheter i Stockholm till ett värde om ca 240 Mkr. Fastighetsbeståndet omfattar kvm, varav 75 procent avser kommersiella ytor. Fastigheterna är centralt belägna i Stockholm med undantag av en fastighet på Lidingö. Resultat Årets förvaltningsresultat före skatt, d v s exklusive värdeförändringar, uppgick till 46,4 Mkr, vilket motsvarar 3,57 kr per aktie. Därutöver redovisas orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter om 143,6 Mkr och en skatteintäkt om 74,4 Mkr. Årets resultat efter skatt uppgick till 264,4 Mkr motsvarande 20,35 kr per aktie. Hyresintäkter Bolagets hyresintäkter uppgick under 2005 till 130,1 Mkr. Kontraktsportföljen bedöms per årsskiftet ha ett hyresvärde på helårsbasis om 312 Mkr. Den genomsnittliga hyresnivån för hela fastighetsbeståndet uppgick till kr/kvm. För kontorsfastigheter uppgick den genomsnittliga hyresnivån till kr/kvm och motsvarande siffra för handelsfastigheter är kr/kvm. Hyresintäkterna visar en stor riskspridning avseende hyresgäster, branscher och lägen. Balder Bokslutskommuniké 2005

5 Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick per bokslutsdagen till 94 procent. För kontorsfastigheter uppgick den till 91 procent och för handels/restaurangfastigheter till 99 procent. Det totala hyresvärdet för outhyrda lokaler uppgår på årsbasis till 19 Mkr. Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna uppgick till 46,0 Mkr, vilket motsvarar 317 kr/kvm. Driftskostnaderna varierar med årstiderna, första och fjärde kvartalet har högre kostnader i jämförelse med de övriga kvartalen medan tredje kvartalet oftast har lägst kostnadsnivå. Centrala administrationskostnader De centrala administrationskostnaderna uppgick under året till 11,0 Mkr. I centrala administrationskostnader ingår kostnader för uppbyggnad av bolaget. Kostnader av denna karaktär beräknas även påverka första halvåret Finansnetto Finansnettot uppgick till 26,7 Mkr, varav finansiella intäkter utgjorde +1,6 Mkr. Årets räntekostnader om 28,3 Mkr motsvarar en upplåning till en genomsnittlig ränta om 3,1 procent. Vid en omedelbar förändring av marknadsräntan med en procentenhet och antagande om oförändrat lånebelopp skulle räntekostnaderna påverkas det närmaste året med 14,8 Mkr. Värdeförändringar Balder har under året inte sålt några fastigheter. Per bokslutsdagen har Balder låtit genomföra en extern marknadsvärdering av samtliga fastigheter. Värderingen har utförts av Newsec Analys. Värderingen visar ett sammanlagt värde om 2 704,5 Mkr vilket innebär en orealiserad värdeförändring för räkenskapsåret om 143,6 Mkr motsvarande cirka 6 procent. Skatt Balder redovisar för perioden en aktuell skattekostnad om 2,9 Mkr och en uppskjuten skatteintäkt om 77,3 Mkr, totalt en skatteintäkt om 74,4 Mkr. Balderkoncernens deklarerade ackumulerade underskott vid taxeringen 2005 uppgår nominellt till 427 Mkr, vilket medfört att en uppskjuten skatteintäkt redovisas om 120 Mkr. Dessa underskottsavdrag värderades i samband med sommarens överenskommelse mellan Enlight AB och ägarna till Malmogia Storstad AB till 40 Mkr. Underskotten är föremål för vissa koncernbidragsbegränsningar vilket medför att man under viss tid inte fritt kan resultatreglera inom koncernen. Detta beaktas i värderingen som grundar sig på en bedömning av när det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Per årsskiftet har Balder omprövat denna bedömning bl.a. mot bakgrund av att förvärven under fjärde kvartalet ökat den skattemässiga intjäningen och att tidshorisonten för utnyttjandet utsträckts från fem till sju år. Balder har dessutom under perioden gjort en skattemässig kapitalförlust på andelar i kommanditbolag vilket medfört en uppskjuten skatteintäkt om 61 Mkr under fjärde kvartalet. Kapitalförlusten har inte påverkat koncernens resultat före skatt. Fjärde kvartalet Hyresintäkterna uppgår under fjärde kvartalet till 70,1 Mkr. Resultatet efter skatt uppgår till 178,0 Mkr. I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter om +49,8 Mkr samt en uppskjuten skatteintäkt om 107,2 Mkr. Skatteintäkten beror huvudsakligen på en kapitalförlust på andelar i kommanditbolag och en ändrad bedömning av tidshorisonten för utnyttjandet av koncernens underskottsavdrag (se vidare ovan under avsnittet Skatt). Balder Bokslutskommuniké 2005

6 Balders fastighetsinnehav Fastighets AB Balder ägde per årsskiftet 53 fastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka kvm till ett marknadsvärde om drygt 2,7 Mdkr. Av hyresvärdet avser cirka 45 procent kontorslokaler, 28 procent butiker/restaurang, 9 procent industri/lager, 5 procent bostäder samt övrigt 13 procent. Fördelningen av hyresvärde per storstadsregion var Stockholm 55 procent, Göteborg 33 procent och Malmö 12 procent. Balders fastigheter är i huvudsak belägna i storstädernas närförorter och kranskommuner, och flera av dem utgör så kallade när- eller kommuncentrum som inrymmer såväl kontor och handel som utbildning och vård. Ett exempel är Landshövdingen i Malmö, som utsågs till årets stadsdelscentrum Balders kontorsfastigheter är i stor utsträckning belägna i väletablerade företagsområden med goda kommunikationer, exempelvis Ulvsunda och Västberga i Stockholm. Balders ambition är att fortsätta växa på utvalda marknader och bli en betydande fastighetsaktör. Detta skall ske genom fastighetsförvärv som i huvudsak uppfyller bolagets krav på hög direktavkastning. Hyresvärde per region Malmö Storgöteborg Storstockholm Hyresvärde per fastighetskategori Bostäder Kontor Handel/ Restaurang Industri/ Lager Övrigt Investeringar Fastighetsinvesteringarna har under perioden uppgått till Mkr varav Mkr avser förvärv och 17 avser investeringar i befintliga fastigheter. Bokfört värde Fastigheter Mkr Antal Förvärv 30 juni ,0 32 Investeringar i befintliga fastigheter 16,6 Förvärv 1 juli 31 dec ,3 21 Försäljning Värdeförändring 143,6 Fastighetsbestånd 31 december ,5 53 Balder Bokslutskommuniké 2005

7 Balders fastighetsbestånd per region Antal Uthyrbar Hyresvärde Hyresvärde Hyresin- Ekonomisk ut- Verkligt värde fastigheter yta, kvm Mkr kr/kvm täkter, Mkr hyrningsgrad, % Mkr Storstockholm Kontor Handel/Restaurang Industri/Lager Övrigt Summa Storstockholm Storgöteborg Kontor Handel/Restaurang Industri/Lager Bostäder Övrigt Summa Storgöteborg Malmö Handel/Restaurang Summa Malmö Totalt Kontor Handel/Restaurang Industri/Lager Bostäder Övrigt Totalt Balder Bokslutskommuniké

8 Finansiering Eget kapital Det egna kapitalet uppgick per den 31 december till 851,8 Mkr, motsvarande 62 kr per aktie. Soliditeten uppgår till 29 procent vilket överstiger den långsiktiga målsättningen om att den över tiden skall vara 20 procent. Räntebärande skulder Vid årets utgång hade Fastighets AB Balder bindande låneavtal i bank om sammanlagt Mkr. Netto räntebärande skulder efter avdrag för likviditet om 59 Mkr uppgick till Mkr. Under året har nya lån tagits upp om Mkr i samband med förvärv. Befintliga lån hos säljarna om 801 Mkr har tagits över, varav cirka 250 Mkr har omförhandlats. Den genomsnittliga kreditbindningstiden på låneavtalen uppgick per till 4,7 år. Förfallostrukturen för låneavtalen som framgår av tabellen nedan, visar när i tiden låneavtalen förfaller till omförhandling eller återbetalning. Den genomsnittliga räntan per uppgick till 3,1 procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden vid samma datum uppgick till 10 månader. Andelen lån med ränteförfall under kommande 12-månaders period uppgick till 79 procent, vilket vid en omedelbar förändring av marknadsräntan med en procentenhet och antagande om oförändrat lånebelopp skulle påverka räntekostnaderna det närmaste året med 14,8 Mkr. Ränte- och låneförfallostruktur Räntebindning Kreditbindning År Mkr Ränta, % Andel, % Mkr Andel, % Inom ett år , år 3 7, år 98 6, år 22 5, år 288 5, > 5 år 38 2 Totalt 1 970, Likviditet Koncernens likvida medel uppgick per bokslutstillfället till 59 Mkr. 8 Balder Bokslutskommuniké 2005

9 Aktien/ägarstruktur Handelsplats Aktien noterades på Stockholmsbörsens O-lista i oktober 1999 under namnet Enlight AB. Med anledning av bolagets förändrade verksamhet är aktien sedan juli 2005 placerad på O-listans observationslista, och efter namnbytet till Fastighets AB Balder handlas aktien sedan den 7 september 2005 under kortnamnet BALD. Bolaget har för avsikt att ansöka om åternotering på O-listan under Antal aktier Efter apportemissionen i samband med förvärvet av Malmogia Storstad AB och en sammanläggning av aktier (omvänd split) 1:100, beslutad på en extra bolagsstämma den 18 augusti 2005, har bolagets aktie ett nominellt värde om 1 kr. Antalet aktier uppgår per till A-aktier (1 röst) och B-aktier (1/10=röst), totalt aktier. En extra bolagsstämma i Balder den 11 januari 2006 beslutade att genomföra en riktad apportemission om B-aktier till Diligentia Storstockholm AB, vilka därefter sålt dessa aktier. Utdelningspolicy Då Balder under de närmaste åren bedöms vara under kraftig tillväxt kommer utdelningen under denna period att vara låg. Ägarstruktur Huvudägare i Fastighets AB Balder är Erik Selin (genom bolag) och Arvid Svensson Invest AB, ASI (genom Celeritas Fastigheter AB). Ägarstrukturen per den 31 december och med därefter större kända ägarförändringar inklusive apportemissonen i januari 2006 redovisas i tabellerna nedan. Ägare A-aktier B-aktier Totalt i % avkapital i % av röster Erik Selin Fastigheter AB ,3 62,5 Celeritas Fastigheter AB ,9 25,0 Backahill AB ,2 2,4 Låset noterade värdepapper AB ,4 1,1 Victory ,6 0,7 AB Lunneplan ,4 0,6 Bliwa Livförsäkring ,3 0,6 Länsförsäkringar Skåne ,0 0,5 Länsförsäkringar Småbolagsfond ,9 0,4 Altira AB ,9 0,4 Övriga ,1 5,6 Totalt antal aktier ,0 100,0 Ägarstruktur Innehav Antal aktieägare % av antal aktieägare Antal aktier Innehav (%) Röster (%) , ,4 0, , ,5 0, , ,6 0, , ,7 0, , ,3 0, , ,2 0, , ,0 1, , ,2 96,1 Totalt antal aktier , ,0 100,0 Balder Bokslutskommuniké

10 Händelser efter rapportperioden Per 2 januari 2006 förvärvade Balder tio fastigheter från Diligentia AB för 580 Mkr. Den totala investeringen uppgick till cirka 615 Mkr, inklusive kostnader för lagfart, förvärvsomkostnader och en pågående byggnation i en av de förvärvade fastigheterna. Fastigheterna omfattar totalt cirka kvm, varav cirka 70 procent avser kontor. Av fastighetsvärdet svarar innerstadslägen för drygt 30 procent. Förvärvet delfinansierades med ett banklån om 500 Mkr. Per 11 januari 2006 beslutade en extra bolagstämma i Balder om en nyemission om 70 Mkr. Emissionen genomfördes som en apportemission av B-aktier till en kurs av 70 kronor. Härefter uppgår antalet aktier i Balder till , varav B-aktier. Aktuell intjäningsförmåga Balders aktuella intjäningsförmåga inklusive förvärvet per 2 januari och den därtill kopplade apportemission framgår av vidstående tabell. Balder redovisar regelmässigt i samband med kvartalsrapporter, bokslutskommunikéer och vid fastighetsaffärer den aktuella intjäningsförmågan. Den aktuella intjäningsförmågan baseras på fastighetsbeståndets kontrakterade hyresintäkter, bedömda fastighetskostnader samt kostnader för bedömd central administration. Vid varje kvartalsrapport uppdateras dessa hyresintäkter med förändringar i det befintliga fastighetsinnehavets uthyrning och en reviderad bedömning av kostnaderna görs samtidigt. Mellan kvartalsrapporterna uppdateras den aktuella intjäningsförmågan avseende hyresintäkter, fastighetskostnader och centrala administrationskostnader endast med bedömda effekter från respektive fastighetsaffär. Räntekostnaderna uppdateras vid varje tillfälle som den aktuella intjäningsförmågan redovisas. Beräkningen baseras på aktuella räntenivåer och verklig lånestruktur. Skatten är beräknad med 28% och bedöms till övervägande del vara uppskjuten skatt. Notera att intjäningsförmågan inte skall jämställas med en prognos för innevarande år eller för de kommande 12 månaderna. Intjäningsförmågan innefattar exempelvis ingen bedömning av hyres-, vakans- eller ränteutvecklingen. Balders resultaträkning påverkas även av värdeutvecklingen i fastighetsbeståndet och eventuella kommande fastighetsköp och fastighetsförsäljningar. Aktuell intjäningsförmåga på tolvmånadersbasis exklusive värdeförändringar Mkr Hyresintäkter 361 Fastighetskostnader 123 Driftsöverskott 8 Central administration 17 Rörelseresultat 1 Finansnetto 82 Resultat efter finansiella kostnader 139 Skatt 39 Resultat efter skatt 100 Nyckeltal 1) Finansiella Resultat efter finansiella kostnader/aktie, kr 9,37 Avkastning på eget kapital, % 2) 11 Soliditet, % 26 Räntetäckningsgrad, ggr 2,7 Fastighetsrelaterade Direktavkastning fastigheter, % 7,2 Uthyrbar area, tkvm 374 Ekonomisk uthyrningsgrad, % 94 Överskottsgrad, % 66 1) Baserat på aktuell intjäningsförmåga och bedömd balansräkning 2) Exklusive värdeförändringar 10 Balder Bokslutskommuniké 2005

11 Moderbolaget Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består från och med 1 juli 2005 av att utföra koncerngemensamma tjänster. Omsättningen i moderbolaget uppgick för perioden januari december till 23,4 Mkr (12,4), varav koncerninterna tjänster utgjorde 12,3 Mkr (0,0). Den externa omsättningen avser i sin helhet första halvåret. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 304,1 Mkr ( 23,3), vilket belastats med nedskrivning av dotterbolagsaktier om 300,0 Mkr. Föregående års omsättning och resultat, liksom första halvåret 2005, avser Enlight AB med den dåvarande konsultverksamheten som bolaget bedrev. Moderbolagets likvida medel uppgick per den 31 december till 31,6 Mkr, och interna skulder uppgick per bokslutsdagen till 43,2 Mkr. Investeringarna under perioden uppgick till Mkr (avser huvudsakligen förvärv av aktier i dotterbolag) vilket finansierats genom apportemission om Mkr. Utdelningsförslag Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor Kontakt För ytterligare information, kontakta VD Erik Selin, telefon , eller ekonomi- och finanschef Ulf Johansson, telefon Styrelse och ledning Fullständig information om styrelse och ledning finns på Balders hemsida: Kalendarium Årsstämma 8 maj 2006 Delårsrapport januari mars maj 2006 Delårsrapport januari juni augusti 2006 Delårsrapport januari september november 2006 Årsredovisning och Årsstämma Årsstämman kommer att hållas den 8 maj kl i Göteborg. Årsredovisningen för 2005 beräknas finnas tillgänglig för distribution och på bolagets hemsida i början av april Den distribueras per post till bolagets aktieägare. Göteborg Erik Selin Verkställande direktör Balder Bokslutskommuniké

12 Koncernens resultaträkning Data per aktie Mkr okt dec 2005 juli dec 2005 Hyresintäkter 70,1 130,1 Fastighetskostnader 1) 27,1 46,0 Driftsöverskott,0 84,1 Värdeförändringar fastigheter orealiserade 49,8 143,6 Central administration 8,2 11,0 Rörelseresultat 84, 16,7 Finansnetto 14,5 26,7 Resultat efter finansiella poster 70,1 190,0 juli dec 2005 Genomsnittligt antal aktier, tusental Resultat efter skatt, kr 20,35 Resultat efter skatt exkl värdeförändring, kr 12,39 Förvaltningsresultat före skatt, kr 3,57 Driftsöverskott, kr 6,47 Utestående antal aktier, tusental Fastigheter verkligt värde, kr 195 Eget kapital, kr 61,55 Börskurs per bokslutsdagen 82,00 Aktuell skatt 0,7 2,9 Uppskjuten skatt 107,2 77,3 Periodens resultat 178,0,4 Förvaltningsresultat före skatt 20,3 46,4 Nyckeltal juli dec 2005 Resultat efter skatt per aktie, kr 12,86 20,35 1) Fastighetskostnader Driftskostnader 13,0 23,1 Underhåll 5,6 6,9 Tomträttsavgäld 1,8 3,3 Fastighetsskatt 3,3 5,5 Fastighetsadministration 3,4 7,2 Summa Fastighetskostnader 27,1 46,0 Segmentinformation Mkr okt dec 2005 juli dec 2005 Hyresintäkter Storstockholm 36,6 70,5 Storgöteborg 24,1 40,8 Malmö 9,4 18,8 Totalt 70,1 130,1 Hyresvärde, kr/kvm Hyresintäkter, kr/kvm 976 Ekonomisk uthyrningsgrad, % 94 Fastighetskostnader, kr/kvm 317 Driftsöverskott, kr/kvm 641 Överskottsgrad, % 65 Direktavkastning, % 7,2 Verkligt värde, kr/kvm Antal fastigheter 53 Uthyrningsbar yta, tkvm 301 Avkastning eget kapital, % 45,2 Avkastning totalt kapital, % 10,0 Räntetäckningsgrad, ggr 2,6 Soliditet, % 29,2 Skuldsättningsgrad, ggr 2,3 Belåningsgrad, % 72,8 Förvaltningsresultat före skatt, Mkr 46,4 Genomsnittlig räntebindningstid, månad 10 Driftsöverskott inkl värdeförändring fastigheter Storstockholm 34,6 118,2 Storgöteborg 47,4 78,6 Malmö 10,8 30,9 Totalt 92,8 7,7 12 Balder Bokslutskommuniké 2005

13 Koncernens balansräkning Kassaflödesanalys Mkr 1 dec 2005 Tillgångar Förvaltningsfastigheter 2 704,5 Inventarier 2,0 Uppskjuten skattefordran 122,0 Kortfristiga fordringar 33,2 Likvida medel 58,6 Summa tillgångar 920,3 Eget kapital och skulder Eget kapital 851,8 Långfristiga skulder 1 922,0 Kortfristiga skulder 146,5 Summa eget kapital och skulder 920,3 Ställda panter Fastighetsinteckningar 2 080,2 Förändring i eget kapital Mkr 1 dec 2005 Totalt eget kapital Ingående balans 0,1 Aktieägartillskott 0,4 Apportemission 467,0 Nyemission 80,0 Koncernmässig emission vid omvänt förvärv av Fastighets AB Balder 40,0 Periodens resultat 264,4 Eget kapital ,8 Mkr juli dec 2005 Driftsöverskott 84,1 Centrala administrationskostnader 11,0 Betalt finansnetto 26,7 Betald skatt förvaltningsresultat Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital,4 Förändring av kortfristiga fordringar 33,2 Förändring av kortfristiga skulder 93,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 106,3 Förvärv av fastigheter 1) 1 293,3 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 2,0 Förvärv av finansiella tillgångar -14,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 309,3 Upptagna lån 1 301,9 Amortering lån 133,0 Ökning av övriga skulder och avsättningar 12,7 Nyemission 80,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 261,6 Periodens /Årets kassaflöde 8,6 Kassa och bank ingående balans 0,0 Kassa och bank utgående balans 8,6 Kommentar: 1) Periodens bruttoinvesteringar i fastigheter uppgår till Mkr varav 801 Mkr finansierats genom övertagande av befintliga lån hos säljaren och 467 Mkr genom en apportemission, varför endast Mkr av investeringen har haft en direkt påverkan av likvida medel. Balder Bokslutskommuniké

14 Upplysningar avseende bildandet av koncernen Fastighets AB Balder Bildandet av Malmogia Storstads-koncernen Malmogia Storstads koncernen (Malmogia) bildades 30 juni genom att Erik Selin Fastigheter AB tillförde kommersiella fastigheter i Göteborg och Malmö och Arvid Svensson Invest AB (ASI) tillförde bolaget kommersiella fastigheter i Stockholm. Dessa fastigheter ägs av olika fastighetsbolag. Därutöver skedde kontant förvärv av kommersiella fastigheter i Stockholm. Vid förvärvstillfället fastställdes att förvärven utgjorde s k asset purchase enligt IFRS 3. Vid förvärv av fastigheter som assets, via bolagsförvärv, skall inte någon uppskjuten skatteskuld redovisas initialt, enligt IAS 12.15(c), (i) och (ii). Verkligt värde av den uppskjutna skatteskulden avdras istället från verkligt värde på fastigheten. Där uppskjuten skatt beaktats vid prissättningen kommer den uppskjutna skatten därmed att nettoredovisas mot marknadsvärdet för fastigheterna. Koncernen ägde initialt fastigheter med ett marknadsvärde som uppgick till cirka Mkr och ett eget kapital som uppgick till cirka 590 Mkr. Ombildning av Enlight AB Den tidigare verksamheten i Enlight AB överläts till ett dotterbolag, Enlight International AB, vars aktier genom beslut på extra bolagsstämma den 18 augusti 2005 därefter utskiftades till aktieägarna i Enlight AB. Enlight International fortsätter sin verksamhet under namnet Enlight. Enlight AB namnändrades till Fastighets AB Balder. Upplysningar om förvärvet av Malmogia Vid den extra bolagsstämman 18 augusti 2005 togs beslut om nyemission i Enlight AB, nuvarande Fastighets AB Balder (Balder). Aktier i Malmogia apporteras in i Balder av Erik Selin Fastigheter AB och Arvid Svensson Invest AB. Genom denna emission kom Erik Selin Fastigheter AB att äga 54 % av aktierna och Arvid Svensson Invest AB 26 %. I samband med bildandet av Malmogia tecknade sig 14 personer för aktier vilka senare kom att bytas mot aktier i Balder. Formellt sett förvärvade Balder Malmogia genom den genomförda apportemissionen. I realiteten var det dock Malmogia som förvärvade Balder eftersom apportemissionen medförde att aktieägarna i Malmogia fick ett bestämmande inflytande i Balder. Malmogias aktieägare innehade genom de olika transaktionerna aktier av totalt antal utestående aktierna om , vilket motsvarade en ägarandel om 93,19 procent. Förutsättningar för redovisning som ett omvänt förvärv förelåg därmed. Balders tidigare ägare behöll direkt och indirekt en ägarandel om 6,81 procent. Transaktionen redovisades som ett omvänt förvärv. Detta innebär att Malmogia betraktas som den egentliga förvärvaren med kontroll över den nya koncernens tillgångar och skulder. Vid redovisning av ett omvänt förvärv fastställs en hypotetisk köpeskilling. Det innebär att en beräkning sker av hur många aktier Malmogia skulle behövt ge ut för att uppnå samma ägarandel som genom det formella förvärvet. Värdet per aktie beräknas vidare utifrån verkligt värde på en aktie i Malmogia. I Balder, som utgör det formella moderbolaget, redovisas anskaffningsvärdet på aktierna i Malmogia utifrån börskursen per förvärvstidpunkten. Förvärvstidpunkten definieras i IFRS 3 som den dag då förvärvaren erhåller det bestämmande inflytandet. Aktierna traderades per den 25 augusti vilket därmed utgör förvärvstidpunkten. Börskursen uppgick vid detta tillfälle till 0,80 kronor. I Balder ökas aktiekapital och överkursfond. I ett omvänt förvärv sker omvärdering av det formella moderbolagets tillgångar och skulder. Då all tidigare verksamhet överlåtits till Enlight International AB fanns inga redovisade tillgångar och skulder i bolaget. Balder innehar dock ett skattemässigt underskottsavdrag vilket åsattes ett värde vid förvärvet. Denna uppskjutna skattefordran kommer efter förvärvet att redovisas till det nominella belopp som företaget anser sig kunna utnyttja. En ändring av redovisat värde på den uppskjutna skattefordran kommer att redovisas i resultaträkningen, dvs som en uppskjuten skatteintäkt eller uppskjuten skattekostnad om värdet förändras. Redovisat eget kapital i koncernen samt jämförelsetal I koncernbalansräkningen redovisas det legala moderbolagets (Balders) aktiekapital. Koncernens egna kapital i övrigt utgörs av Malmogiakoncernens egna kapital. Det innebär att koncernredovisningen för Fastighets AB Balders-koncernen genom det omvända förvärvet är en fortsättning på koncernredovisningen avseende Malmogia-koncernen. Då Malmogia-koncernen bildades den 30 juni kommer i denna delårsrapport att redovisas en resultaträkning som omfattar perioden 1 juli 2005 till 31 december Resultat upparbetat i Balder (fd Enlight) elimineras då detta utgör förvärvat eget kapital. Då Malmogia-koncernen är nybildad finns heller inga jämförelsetal avseende tidigare perioder för resultat- och balansräkning. Redovisningsprinciper Redovisningsprinciperna har inte förändrats jämfört med tidigare perioder. Redovisningsprinciperna framgår av bolagets delårsrapport januari-september Balder Bokslutskommuniké 2005

15 Definitioner Avkastning eget kapital Periodens resultat efter skatt i procent av genomsnittligt (IB=UB) eget kapital. Vid delårsbokslut har värden omräknats till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer som normalt uppstår i verksamheten med undantag för värdeförändringar. Avkastning totalt kapital Periodens resultat efter finansiella poster med tillägg av räntekostnader i procent av genomsnittlig (IB=UB) balansomslutning. Vid delårsbokslut har värden omräknats till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer som normalt uppstår i verksamheten med undantag av värdeförändringar. Belåningsgrad Räntebärande skulder i procent av marknadsvärde. Direktavkastning Driftsöverskott i procent av fastigheternas bokförda värde vid periodens slut. Vid delårsbokslut har värden omräknats till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer som normalt uppstår i verksamheten. Under perioden förvärvade fastigheter har räknats upp såsom de ägts under hela perioden. Driftsöverskott Hyresintäkter minus fastighetskostnader. Vid delårsbokslut har värden omräknats till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer som normalt uppstår i verksamheten. Under perioden förvärvade fastigheter har räknats upp såsom de ägts under hela perioden. Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid periodens slut. Fastighetskostnader I posten ingår såväl direkta fastighetskostnader, såsom kostnader för drift, underhåll, tomträttsavgäld och fastighetsskatt, som indirekta fastighetskostnader i form av uthyrnings- och fastighetsadministration. Förvaltningsresultat före skatt Resultat efter finansiella poster med återläggning av värdeförändringar. Hyresvärde Kontrakterad hyra plus bedömd marknadshyra för outhyrda lokaler. Resultat efter skatt/aktie Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier. Räntetäckningsgrad, ggr Resultat efter finansiella poster med återläggning av finansiella kostnader och värdeförändringar i förhållande till finansiella kostnader. Skuldsättningsgrad, ggr Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen vid periodens slut. Uthyrningsbar yta Total yta som är tillgänglig för uthyrning. Överskottsgrad Driftsöverskott i procent av hyresintäkter. Ekonomisk uthyrningsgrad Kontrakterad hyra för hyresavtal vilka löper vid periodens slut i procent av hyresvärde. Balder Bokslutskommuniké

16 Solberg Fastighets AB Balder (publ) Org.nr Huvudkontor Göteborg Götabergsgatan Göteborg Tel Fax Regionkontor Stockholm Anderstorpsvägen 10,3 tr Solna Tel Fax Malmö Adlerfelts väg 4 f Malmö Tel Fax

Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006

Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006 Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006 Resultat efter skatt uppgick till 106,5 Mkr, motsvarande 6,89 kr per aktie Hyresintäkterna uppgick till 205,3 Mkr Förvaltningsresultat före skatt uppgick

Läs mer

Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2006

Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2006 Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2006 Resultat efter skatt uppgick till 440,8 Mkr (264,4), motsvarande 28,12 kr per aktie (20,35) Hyresintäkterna uppgick till 523,5 Mkr (130,1) Förvaltningsresultat

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport jan mars 2006

Fastighets AB Balder Delårsrapport jan mars 2006 Resultat efter skatt uppgick till 30,5 Mkr, motsvarande 2,07 kr per aktie Hyresintäkterna uppgick till 88,2 Mkr Förvaltningsresultat före skatt uppgick till 23,1 Mkr Efter rapportperiodens utgång har Balder

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari september 2006

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari september 2006 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari september 2006 Resultat efter skatt uppgick till 331,2 Mkr (86,4), motsvarande 20,92 kr per aktie (7,11) Hyresintäkterna uppgick till 362,2 Mkr (60,0) Förvaltningsresultat

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

BAL DER. Delårsrapport januari september 2005. Resultatet efter skatt för perioden juli september uppgick till 86,4 Mkr, motsvarande 7,11 kr per aktie

BAL DER. Delårsrapport januari september 2005. Resultatet efter skatt för perioden juli september uppgick till 86,4 Mkr, motsvarande 7,11 kr per aktie Resultatet efter skatt för perioden juli september uppgick till 86,4 Mkr, motsvarande 7,11 kr per aktie Värdeförändringar fastigheter uppgick till 93,8 Mkr Delårsrapport januari september 2005 Hyresintäkterna

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-december 2006

Delårsrapport januari-december 2006 Delårsrapport januari-december 2 Din Bostad (börsintroducerat 2000 under namnet Tripep AB) har under september 2 bytt verksamhet till fastighetsförvaltning av främst bostadsfastigheter, vilket skedde genom

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter.

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter. januari mars 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Koncernen i siffror jan-mar jan-dec Förvaltningsresultat, 3,3 11,5 Periodens totalresultat, 5,4 23,8 Balansomslutning, 1 264,8 1 197,9 Eget kapital per aktie, kr 13,2 13,0

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Kommunikén omfattar perioden 7 mars till 31 december 2016 Detta är bolagets första räkenskapsår, varför inga jämförelsetal finns. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK 1.000.000.000) med ISIN SE 0005624871 samt obligationslån med fast ränta om tvåhundra

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Pressmeddelande 2000-08-08 Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för första halvåret. Driftsöverskottet uppgår till 200

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Hyresintäkterna uppgick till kr ( kr föregående period).

Hyresintäkterna uppgick till kr ( kr föregående period). Delårsrapport 2014-06-30 Perioden januari-juni 2014 Hyresintäkterna uppgick till 3 214 682 kr (1 279 735 kr föregående period). Driftsöverskott fastigheter uppgick till 1 029 094 kr (261 546 kr föregående

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Resultatet efter skatt uppgår till 263 (255) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 14,2 (13,7) kr. Driftsöverskottet i fastighetsförvaltningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2007

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2007 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2007 Resultat efter skatt uppgick till 59,2 Mkr (30,5) Resultat per aktie uppgick till 3,65 kr (2,07) Hyresintäkterna uppgick till 171,0 Mkr (88,2) Förvaltningsresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period).

Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period). Delårsrapport 2013-06-30 Perioden januari-juni 2013 Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period). Driftsöverskott fastigheter uppgick till 261 546 kr (769 870 kr föregående

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2013

KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2013 KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS Haga Norra får nya moderna kontor med öppna ytor och hög servicenivå med butiker, restauranger och garage i markplanen KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS Första kvartalet Hyresintäkter

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport

Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JANUARI - 30 JUNI 2016 Hyresintäkterna uppgick till 14 003 594 kr (2 351 328) Driftsöverskottet uppgick till 11 730 198 kr (2 224

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 PRESSMEDDELANDE 23 augusti 2000 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Periodens vinst före skatt ökade med 224 procent till 117,9 Mkr (36,4), varav reavinster utgjorde 72,5 Mkr (0,0). Hyresintäkterna uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer