delårsrapport januari - mars 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "delårsrapport januari - mars 2013"

Transkript

1 delårsrapport januari - mars

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld God ekonomisk hushållning Ekonomi - Finansiell analys Kommunen 3 Delårsbokslut januari mars Prognos för helår Kommunkoncernen Prognos för helår Personal Kommunfullmäktiges mål Arbete och företag Barn och utbildning Bygga och bo Demokrati och mångfald Miljö, energi och trafik Stöd och omsorg Trygghet, säkerhet och folkhälsa Uppleva och göra SIFFERSAMMANSTÄLLNING Resultat- och balansräkning kommunen Kassaflödesanalys kommunen Redovisningsprinciper Noter kommunen Kommunal redovisningslag (1997:614): Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport, som omfattar en period av minst hälften och högst två tredjedelar av året. Ekonomisk information under 2013: Årsredovisning 2012 (KF) Delårsrapport januari mars 2013 (KF) Delårsrapport januari - augusti 2013 (KF) 16 april 21 maj 15 oktober Kontaktpersoner: Ingemar Waldemarsson, ekonomichef Håkan Pettersson, budgetchef Redovisningar och rapporter finns att hämta på Växjö kommuns hemsida www. vaxjo.se

3 SAMMANFATTNING UPPFÖLJNING AV MÅL I KOMMUNFULLMÄKTIGES BUDGET 2013 I delårsbokslutet efter tre månader görs sammanfattande kommentarer ifrån nämnderna under respektive målområde med undantag av målområdena ekonomi och personal. Där görs uppföljningen utifrån lagen om god ekonomisk hushållning med fastställda indikatorer. I delårsbokslutet efter åtta månader samt i bokslutet 2013 kommer alla kommunfullmäktiges mål att följas upp. En bedömning görs då av hur kommunen närmar sig de övergripande målen i de tio målområdena samt om kommunen uppfyller målen för god ekonomisk hushållning. Ekonomi De finansiella målsättningarna uppfylls till följd av kommunens goda resultat sedan tidigare år samt genom eget kapital inom vatten- och avfallshantering. Målet att alla nämnder ska bedrivas inom tilldelad budgetram uppfylls inte på grund av underskott inom flera nämnder. Personal - Efter tre månader har antalet sjukdagar per snittanställd sedan årsskiftet ökat med 0,3 dagar till 17,0 dagar. OMVÄRLD I vårpropositionen presenteras riktade åtgärder på totalt sett cirka 1,9 miljarder kronor 2013 och cirka 1,2 miljarder 2014 för att möta den stigande arbetslösheten. Regeringens samlade bedömning är att det finns ett visst utrymme för att föreslå ofinansierade reformer i den kommande budgetpropositionen. En slutlig bedömning av budgetutrymmet görs dock i budgetpropositionen för EKONOMI Efter tre månader redovisar kommunen ett resultat på 21 mkr, vilket är 38 mkr bättre än periodiserad budget för År 2012 uppgick resultatet för motsvarande period till 7 mkr. Helårsutfallet blev sedan 52 mkr bland annat till följd av återbetalning med 71 mkr från AFA Försäkring. Prognosen för kommunen 2013 indikerar ett helårsresultat på -81 mkr vilket är 14 mkr sämre än budget. Sammantaget visar verksamheterna underskott med 36 mkr. Ekonomiskt bistånd, institutionsplaceringar, biogas samt skog och natur inom tekniska nämnden är de främsta orsakerna till underskottet. Prognosen för gemensam finansiering är 24 mkr bättre än budget och beror främst på högre statligt regleringsbidrag, aktieutdelning från VÖFAB samt återbäring från Kommuninvest. SKL har meddelat att diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen sänks med 0,75 procentenheter från januari Effekten av sänkningen ska beaktas i pensionsskuldsberäkningen för Den sänkta diskonteringsräntan är resultatpåverkande och beräknas enligt SKL öka avsättningen på balansräkningen med 10 %, cirka 20 miljoner kronor för Växjö kommun. Ansvarsförbindelsen beräknas enl. SKL öka med 8 %, cirka 147 miljoner kronor, vilket påverkar soliditeten negativt. I resultatet för tiden till och med mars 2013 finns inte effekten av den sänkta diskonteringsräntan med. I prognosen för 2013 är effekten medtagen. Enligt balanslagen finns ett överskott från tidigare år på 704 mkr att ianspråkta till eventuella underskott kommande år. I bokslut 2012 hade några nämnder återstående negativt kapital. Beslut om överföring av över- och underskott kommer att ske på kommunfullmäktige den 19 juni i samband med budgetbehandlingen. Till bokslut 2013 prognostiserar fem nämnder underskott; Nämnd för arbete och välfärd, teknisk nämnd, omsorgsnämnd, skol- och barnomsorgsnämnd samt överförmyndarnämnd. Enligt gällande regler ska underskotten täckas med motsvarande överskott de närmast följande tre åren. Alla nämnder utom nämnden för arbete och välfärd och överförmyndarnämnden har eget kapital som täcker underskotten. Flertalet nämnder har beslutat om åtgärder för att eliminera eller minska underskotten. Det ekonomiska biståndet är inte möjligt att anpassa till befintlig budgetram enligt nämnden för arbete och välfärd. Även överförmyndarnämnden ser svårigheter med en anpassning. Helårsprognosen för kommunkoncernen uppgår till + 18 mkr före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatt. Kommunen står för ett underskott på -81 mkr och VKAB står för ett överskott på +98 mkr. Övriga bolag prognosticerar nollresultat eller mindre överskott. För motsvarande period förra året uppgick prognosen för kommunkoncernen till + 67 mkr och helårsutfallet blev mkr. Återbetalning från AFA försäkring ingick då med 71 mkr. 1

4 OMVÄRLD Regeringens bedömningar i vårpropositionen Regeringen presenterade 2013 års vårproposition den 15 april. Regeringen bedömer att finanspolitiska åtstramningar och svagt förtroende bland hushåll och företag bidrar till negativ tillväxt i euroområdet 2013 och en svag utveckling i USA. Även om tillväxten i de stora tillväxtekonomierna väntas stiga något den närmaste tiden blir den globala efterfrågeutvecklingen fortsatt svag 2013 och Först 2015 väntas en internationell konjunkturåterhämtning. Enligt regeringen innebär den svaga efterfrågan från omvärlden att tillväxten för svensk export kommer att vara låg den närmaste tiden. Den svaga internationella efterfrågan slår mot svensk arbetsmarknad. Enligt regeringens prognos minskar resursutnyttjandet i svensk ekonomi och arbetslösheten fortsätter att öka en bit in i Därefter väntas ett uppdämt konsumtionsbehov och högt hushållssparande i utgångsläget leda till att hushållens konsumtion växer förhållandevis snabbt jämfört med tidigare konjunkturåterhämtningar, i linje med en gradvis fallande arbetslöshet. Resursutnyttjandet stiger därför mot slutet av prognosperioden. Eftersom resursutnyttjandet är lågt i utgångsläget och tillväxten inledningsvis är svag dröjer det enligt regeringen till slutet av 2017 innan ekonomin är i balans. Årlig procentuell förändring BNP Budget ,7 3,3 3,9 3,4 SKL, april ,2 1,5 2,5 3,3 Regeringen, april ,2 1,2 2,3 3,4 God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommunerna ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket innebär ett högre krav på ett långsiktigt positivt resultat än att endast ha balans mellan kostnader och intäkter. Ett positivt resultat krävs bland annat för att inflationen inte ska urholka värdet av det egna kapitalet. Dessutom behövs en buffert mot oväntade förändringar i omvärlden. God ekonomisk hushållning kan också definieras som att dagens skattebetalare ska betala för dagens konsumtion. Enligt kommunfullmäktiges budget 2013 finns två finansiella mål för god ekonomisk hushållning, 28 verksamhetsmål och 11 mål för god ekologisk hushållning. På grund av eftersläpning i statistik kan uppföljning av vissa mål göras först i delårsbokslutet efter åtta månader eller i bokslutet. I vissa fall kan man även vara tvungen att använda de senast tillgängliga värdena och jämföra utvecklingen med tidigare år istället för värdet för år Efter tre månader uppfylls de finansiella målen till följd av kommunens goda resultat tidigare år samt genom eget kapital inom vatten- och avfallshantering. Sjukfrånvaron ökar sedan årsskiftet. I bokslutet görs en samlad uppföljning av målen för god ekonomisk hushållning. Skatteunderlag Budget ,4 3,8 4,3 4,9 SKL, april ,1 3,4 3,2 4,0 Regeringen, april ,7 4,0 2,8 4,3 Inflationstakten 0,0 % Inflationstakten var 0,0 procent i mars, vilket är en uppgång sedan februari då den var -0,2 procent. 2

5 EKONOMI Övergripande mål Växjö kommun ska ha en god ekonomi och kommunens nämnder ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten effektivt. Förskoleverksamheten och grundskoleverksamheten har låga kostnader i ett nationellt perspektiv. Finansiella mål Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 1,5 % av summan av skatteintäkter och utjämning. Kostnader för vatten, avlopp och avfallshantering ska över tid till 100 % täckas genom avgifter. God ekonomi och verksamheten inom tilldelad budgetram Efter tre månader bedrivs nämnders och styrelsers verksamheter (+20 mkr) inom tilldelad budgetram. I bokslutet beräknas däremot nämnderna sammantaget redovisa ett underskott på 38 mkr. Effektiv verksamhet Arbetet med att bedriva kommunens verksamheter effektivt pågår hela tiden men har under första kvartalet 2013 trappats upp med anledning av de prognoser som visar att Växjö kommun, liksom många andra kommuner, står inför stora ekonomiska utmaningar de kommande åren. Utredningar som pågår vilka syftar till ökad effektivitet är bland andra kostorganisation, tekniskt bolag och GIS. Ett kommunövergripande arbete att ta fram både kommunövergripande och förvaltningsspecifika effektiviseringsförslag har påbörjats. Exempel på åtgärder för att upprätthålla effektivitet och klara budget i balans är: Ge försörjningsstödstagare lön för nystartsjobb istället för att uppbära ekonomiskt bistånd fortsätter. Insatsen kommer även att utvärderas för att analysera effekterna av insatsen. Tidiga insatser för barn i samarbete mellan arbete och välfärd och skol- och barnomsorgsförvaltningen ska minska framtida kostnader. Utbyggnad av ungdomsboende Kampen HVB innebär att färre personer behöver placeras externt. Förbättringsarbete enligt Lean har påbörjats på framför allt IT-enheten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Lessebo och Tingsryd kommun använder Växjö kommuns IT-plattform genom avtal. 1,5 % av summan av skatteintäkter och utjämning innebär ett resultat på 55 mkr i genomsnitt för åren Vid delårsbokslut efter tre månader uppfylls målet. Resultatet för de senaste fyra åren inklusive delårsbokslutet uppgår till 2,4 % eller i genomsnitt 73 mkr. Resultatet efter tre månader för VA och avfallshanteringen uppgår till totalt +3,1 mkr. För helåret beräknas ett underskott med 1,5 mkr. Vatten och avlopp respektive avfallshantering har ett eget kapital på 21,7 mkr respektive 20,1 mkr, vilket innebär att målet uppfylls. FINANSIELL ANALYS KOMMUNEN DELÅRSBOKSLUT JANUARI - MARS 2013 RESULTAT OCH KAPACITET Periodens resultat Mkr Period Budget* Resultat Budget- Avvikelse Resultat * helårsbudget mkr, 3 månader = -17 mkr Budgeterat resultat för 2013 uppgick till -67 mkr. Resultatet efter tre månader uppgick till + 21 mkr, vilket är bättre än budget. Vid samma tidpunkt föregående år redovisades ett resultat på + 7 mkr. Resultatet i bokslutet uppgick sedan till + 52 mkr inklusive återbetalning från AFA försäkring med 71 mkr. Ny taxa för livsmedelskontroll innebär att den delen av livsmedelskontrollen som ska vara täckt av avgifter nu är det. Långsiktiga rekryteringar av sjuksköterskor har skett för att undvika höga kostnader för bemanningsföretag. 3

6 Resultat i bokslut, mkr och konjunktursvängningar samt för att kunna finansiera de pensionsåtaganden som anställda tjänat in före Verksamhetens nettokostnader och finansnetto bör med andra ord inte överstiga 98,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och skatteutjämning. Det är positivt med ett så lågt tal som möjligt Nettokosnadsandel i %,exkl jäförelsestörande poster Avstämning mot balanskravet I kommunallagen stadgas, förutom god ekonomisk hushållning, även om balanskrav. Balanskravet innebär att resultatet i bokslutet ska vara positivt. Realisationsvinster får inte inräknas vid balansavstämningen Årets resultat Realisationsvinst Synnerliga skäl Ianspråktag överskott/täckning underskott Resultat balanslagen Ackumulerade överskott Samlat resultat I utfallet för tre månader uppfylls balanskravet. För helåret 2013 prognostiseras dock ett underskott med 81 mkr. Kommunen har 704 mkr att ianspråkta avseende överskott från åren Bokslut per nämnd Efter tre månader redovisar nämnderna totalt ett utfall på +19 mkr om semesterns påverkan på resultatet exkluderas. Omsorgsnämnden redovisar en större positiv avvikelse. I övrigt redovisar nämnderna relativt små avvikelser mot periodiserad budget. Utveckling av nettokostnadsandel En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. På sikt räcker det inte att intäkterna är lika stora utan cirka 1,5 % av de löpande intäkterna bör finnas kvar för att finansiera årets nettoinvesteringar, för att ha en buffert för oförutsedda händelser som t.ex. negativa skatteavräkningar Utfallet efter tre månader ligger på 98 %, vilket är betydligt lägre än vid bokslut Ökning från föregående år, %, exkl. Jämförelsestörande poster Skatteintäkt, statsbidrag,utjämning Nettokostnad inkl. finansnetto Under 2012 ökade nettokostnaderna mer än intäkterna men den trenden fortsätter inte i år. Verksamhetens kostnader och intäkter Verksamhetens bruttokostnader uppgick efter tre månader till mkr, en ökning med 12 mkr, eller 1 % jämfört med motsvarande period från förra året. Intäkterna minskar med 8 mkr, eller med 3 % och beror på att i resultatet för 2012 ingår en engångsintäkt på 71 mkr avseende en återbetalning av premier för avtalsförsäkringar avseende år 2007 och 2008 från AFA Försäkring Skatteintäkter och utjämning Skatten är den dominerande intäktskällan och är beroende av utdebiteringens nivå samt skatteunderlaget. Från och med 2012 är den kommunala skattesatsen 20,66%. I jämförelse med mars 2012 ökade skatteintäkterna, generella statsbidrag och utjämning med 41 mkr eller 4 % till 991 mkr. Finansnetto Kommunen har ett positivt finansnetto bestående av ränteintäkter vid utlåning till de kommunala bolagen samt borgensavgifter. Finansnettot uppgick till + 16 mkr efter tre månader, vilket är något lägre än vid delårsbokslutet Orsaken är lägre ränteintäkter p.g.a. minskad utlåning till kommunens bolag. 4

7 Investeringar Bokslut Nettoinvest. Mkr (Bruttoinvestering försäljningsintäkter avseende anläggningstillgång) Bruttoinvesteringar i inventarier och anläggningar har under perioden gjorts med 89 mkr. Nettoinvesteringarna uppgick till 77 mkr. Inom VA har 19 mkr investerats och i biogasanläggningar 2 mkr. Inventarier, maskiner och IT har köpts för 6 mkr. I exploateringsområden har 16 mkr investerats. Exploateringsintäkter i form av anslutningsavgifter och tomtförsäljning uppgick till 8 mkr. Fastighetsförvärv har gjorts med 40 mkr. Kommunen måste ha ett positivt resultat i kombination med en reglerad investeringsvolym för att klara av att bedriva verksamheten enligt nuvarande nivå på lång sikt. Om inte detta sker lämnas en skuldsättning som måste finansieras av framtida generationer. Dessutom görs investeringar i verksamhetslokaler av de kommunala bolagen och andra aktörer Skattefinansieringsgrad av investeringar När den löpande driften har finansierats bör det återstå en tillräckligt stor andel av skatteintäkter och statsbidrag för att investeringarna ska kunna finansieras med egna medel. En finansieringsgrad över 100 % innebär att kommunen kan egenfinansiera investeringarna utan att låna eller att minska likviditeten. En hög finansieringsgrad innebär också att det finansiella handlingsutrymmet kan bibehållas inför framtiden. Bokslut Skattefin. invest. % (Årets resultat + avskrivningar) / (nettoinvesteringar + försäljning av anläggningstillgångar)) Den stora förändringen från 2010 till 2012 beror på stora investeringar, t.ex. biogasanläggning och sämre resultat. Nettoinvesteringar/avskrivningar Bokslut Nettoinv / avskrivn % Nettoinvesteringarna i förhållande till avskrivningarna visar att investeringarna översteg avskrivningarna. Investeringsnivån fortsätter att ligga på en hög nivå. RISK OCH KONTROLL En god ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i ett kort och långt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta eventuella finansiella problem. Soliditet Den långsiktiga betalningsförmågan mäts genom soliditeten, som visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Soliditeten är beroende av resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna. En försämrad soliditet är en varningssignal som måste beaktas. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser för pensioner uppgick till 21 % per Det ligger på samma nivå som vid årsskiftet. Eget kapital inklusive ansvarsförbindelse för pensioner injänade före 1998/totala tillgångar avser bokslut per 31/12 Skuldsättningsgrad Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad och beskriver kommunens finansiella risk eller räntekänslighet. Beräkningen görs genom summan av kort- och långfristiga skulder samt avsättningar i relation till totala tillgångar. Växjö kommun har en låg skuldsättningsgrad (37 %) på grund av att kommunens bolag äger verksamhetslokalerna. Sedan årsskiftet har skuldsättningsgraden ökat något. Orsaken till ökningen de senare åren är att långfristiga lån upptagits för utlåning till föreningarna inom Arenastaden. Kommunens låneskuld uppgick till 528 miljoner kronor per 31 mars Inga nya lån har upptagits under Amortering av befintlig låneskuld beräknas ske med 51 miljoner kronor under % av låneskulden förfaller och 49% efter Balanslikviditet Bokslut % Balanslikviditet (omsättningstillgångar / (kortfristiga skulder skuld för intjänad semester och okompenserad övertid)) Balanslikviditet beskriver betalningsförmågan inom det närmaste året. Vid värdet 100 klarar man precis sina kortfristiga åtaganden. Skulden för intjänad semester och okompenserad övertid har exkluderats eftersom skulden inte bedöms resultera i några större utbetalningar det närmaste året. Vid delåret utnyttjade kommunen 14 mkr av koncernkontokrediten. Detta beror på att va-verksamheten har sina kortfristiga rörliga lån på koncernkontot samt att biogasprojektet använder koncernkontot för byggkredit. Likviditet krävs för att klara av stora utbetalningar under året t.ex. löner, hyror och större investeringar. Överlikviditet i övrigt utlånas till bolagen enligt de finansiella riktlinjerna. Den finansiella beredskapen på kort sikt bedöms vara mycket god. Kommunen kan betala sina kortfristiga 5

8 skulder dels genom likvida medel och kortfristiga fordringar, dels genom kreditmöjligheten i koncernkontot. Utlåning till de kommunägda bolagen Efter tre månader 2013 uppgick den totala långfristiga utlåningen till mkr varav till de kommunala bolagen 929 mkr och till idrottsföreningar inom Arenastadsprojektet med 580 mkr. Borgensåtagande Mkr Borgensåtagande Koncernens resultat Höga borgensåtaganden kan anses utgöra ett potentiellt risktagande. Räknat per invånare är borgensåtagandet för kommunen betydligt över genomsnittet i landet. Den goda ekonomin i de kommunägda bolagen medför dock ytterst liten risk för kommunens åtagande. Borgensåtagandet har ökat de senaste åren till följd av nyupplåning i samband med nybyggnation. Pensioner Den s.k. blandmodellen för pensionskostnader innebär att endast nyintjänade förmåner tas med som kortfristig skuld i balansräkningen. Enligt beslut betalar kommunen ut hela den avgift som får avsättas som individuell del avseende pensioner. Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta ansvarsförbindelsen avseende intjänad pension innan Vid årsskiftet 2012/13 uppgick ansvarsförbindelsen för pensioner till mkr. Utifrån en 40-årsprognos gjordes under 2008 en analys av pensionsskuldens förändring, utvecklingen av kostnaderna för pensioner och likviditetspåverkan. Kommunfullmäktige har därefter beslutat att inte bygga upp några särskilda reserver för framtida pensionsåtaganden. Demografiska förändringar bedömdes ha större påverkan på kommunens framtida ekonomi. Diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen sänks med 0,75 procentenheter från januari Effekten av sänkningen ska beaktas i pensionsskuldsberäkningen för Ju lägre diskonteringsränta desto högre pensionsskuld. Skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa. Om man till exempel ska betala ut 100 kronor om ett år, så räcker det att sätta av 95 kronor om räntan är 5 %, men om räntan är 2 % måste man sätta av 98 kronor. Den sänkta diskonteringsräntan är resultatpåverkande och beräknas enl. SKL öka avsättningen på balansräkningen med 10 %, cirka 20 miljoner kronor. Ansvarsförbindelsen beräknas enl. SKL öka med 8 %, cirka 147 miljoner kronor. Detta försämrar soliditeten med drygt tre procentenheter.. I resultatet för tiden till och med mars 2013 finns inte effekten av den sänkta diskonteringsräntan med. I prognosen för 2013 är effekten medtagen. PROGNOS FÖR HELÅR 2013 Budgeterat resultat för 2013 uppgår till -67 mkr. I resultatet ingår beräknat underskott för biogas och skog med 15 mkr. Anslaget ingår inte i tekniska nämndens budget. Prognosen för helåret 2013 baseras på nämndernas bedömningar efter åtta månader och indikerar ett resultat på -81 mkr. Prognosen är 14 mkr sämre än budget Sammantaget visar verksamheterna underskott med 38 mkr. Ekonomiskt bistånd, institutionsplaceringar, biogasen och skogen är de främsta orsakerna till underskottet bland verksamheterna. Överskottet inom gemensam finansiering är hänförligt till utdelning från Vöfab via VKAB på 12 mkr och de beräknade underskotten från biogas och skog. GEMENSAM FINANSIERING +24 MKR I nedanstående tabell redovisas de avvikelser som finns under gemensam finansiering. Den positiva prognosen hänför sig till de beräknade underskotten för biogas och skog samt utdelning från Vöfab med 12 mkr. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utdelning. Det har beslutats att diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen sänks med 0,75 procentenheter. Det får en resultatpåverkan med ca -20 mkr. Vidare så beräknas återbäringen från Kommuninvest uppgå till ca 20 mkr. Skatteintäkterna är beräknade efter Regeringens prognos från vårpropositionen. Löneavtalen är beräknade till 2,8 procent. Mkr Budget Prognos +/- Skatter Ink.utjämn Kostn.utjämn Reglbidr/avgift LSS-utjämning Fastighetsavgift Pensioner Finansnetto Förv. fastigheter Löneavtal Återbäring Kommuninvest Sänkt diskonteringsränta p-skuld Beräknat underskott biogas, skog Summa 24 6

9 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET EXKL. GEMENSAM FINANSIERING - 36,4 MKR Den skattefinansierade verksamheten, exkl. gemensam finansiering, beräknas ge underskott med 36,4 mkr. Den prognostiserade budgetavvikelsen fördelas enligt följande, mkr: Nämnd för arbete & välfärd -21,0 Omsorgsnämnd -3,6 Teknisk nämnd varav biogas varav skog o natur -13,1 (-6,8) (-5,4) Skol-och barnomsorgsnämnd -2,5 Gymnasienämnd 2,0 Kommunstyrelse 2,9 Överförmyndarnämnd -0,8 Kommunens revisorer -0,3 Summa -36,4 Byggnadsnämnd Prognosen är ett nollresultat. Fritidsnämnden Fritidsnämnden och dess förvaltning arbetar målmedvetet för att de olika verksamheterna ska klara intentionerna om ett balanserat resultat i 2013 års bokslut. Utifrån nu kända förutsättningar beräknar fritidsnämnden att redovisa ett resultat för 2013 som ligger i nivå med den av kommunfullmäktige anvisade budgetramen. Gymnasienämndens helårsprognos, som baserar sig på bedömningar från verksamhetschefer och förvaltningskontoret per den 31 mars, pekar på en positiv avvikelse mot budget på ca 2 mkr. Anledningarna till överskottet är främst att lokalombyggnationer fördröjts vilket medför att budgeterade kostnader ännu inte använts, kostnader för externa utbildningsplatser är lägre än budgeterat samt att de interkommunala intäkterna varit högre än vad som kalkylerats för våren. Nämndens egna enheter arbetar med organisationsanpassning till den rådande elevminskningen, Gy 11-reformen. Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum uppvisar tillsammans ett mindre underskott, ca 0,1 mkr för första kvartalet. För vuxenutbildningens del prognostiseras ett underskott med ca 1 mkr. Detta då det fortfarande finns en överorganisation gentemot beställningen från nämnden för arbete och välfärd. Kommunens revisorer har beslutat att använda 300 tkr av eget kapital till revisionskonsulter. Kommunstyrelse Prognosen är beräknad till +2,9 mkr sammantaget för kommunstyrelsens verksamheter. För politisk verksamhet är prognosen noll. Inom externa utgifter och bidrag beräknas ett överskott på 0,8 mkr. Avvikelserna är ett överskott för Växjö Teater medan däremot kostnaderna för medlemsavgifter prognosticeras till ett underskott. För kollektivtrafiken lämnas en nollprognos och för särskild kollektivtrafik beräknas ett mindre underskott utifrån i dagsläget kända kostnader. Kommunledningsförvaltningen sammantaget beräknas kunna hålla budget och beräknar ett överskott mot budget på 2,1 mkr. Avvikelser inom förvaltningen beror främst på överskott inom anslagen för stadsförnyelse och klimatåtgärder där kapitalkostnaderna aktiveras när investeringarna är slutbesiktigade. För anslaget till Sustainable Småland beräknas också ett överskott. Arenastaden prognostiserar underskott. Anslaget för HPC under 2013 är 1 mkr. Fram till att bolaget bildas hanteras verksamhetens kostnader och intäkter inom kommunens ekonomi. Prognosen för HPC är en nollprognos. För kontoren sammantaget beräknas budget kunna hållas. Kulturnämnd Kulturnämnden och dess förvaltning arbetar målmedvetet för att de olika verksamheterna ska klara intentionerna om ett balanserat resultat i 2013 års bokslut. Utifrån nu kända förutsättningar beräknar kulturnämnden att redovisa ett resultat för 2013 som ligger i nivå med den av kommunfullmäktige anvisade budgetramen. Miljö- och hälsoskyddsnämnd Den ekonomiska prognosen för nämnden är för 2013 enligt budget. Under det första kvartalet har en del av verksamhetens intäkter från årsavgifter inkommit, därför är nettoutfallet hittills lågt. En ny timtaxa för livsmedelskontroll beslutades av kommunfullmäktige Den nya beslutade taxan innebär att den delen av livsmedelskontrollen som ska vara täckt av avgifter nu blir det. Nämnd för arbete & välfärd Nämnden prognostiserar ett underskott p å21 mkr. Trots ramtillskott på 20 mkr för 2013 kommer det att bli ett betydande underskott för det ekonomiska biståndet, cirka 19 mkr. Månadskostnaden minskar sakta varför en något lägre helårssiffra än 2012 förväntas var resultatet -41,9 mkr. Institutionsplaceringar för missbruk förväntas också få ett underskott, cirka 5,3 mkr. Antalet placeringar för missbruk är fortsatt högt och ingen avmattning i inflödet kan ses. 7

10 Flera andra delar i verksamheten förväntas de mindre överskott. VERKSAMHET AVVIKELSE Ekonomiskt bistånd -19 Inst.plac./Fam.hem barn o ungdom -2,4 Inst.plac/familjehem, missbrukare -5,3 Föreningsbidrag 0 Nämnd/utskott 0,3 Vuxnas lärande/sfi 0 Vuxnas lärande, exkl. sfi 2,1 Övriga verksamheter 2 Arbetsmarknadsåtg./arbetsmarknadsans. 1,3-21 Det har gått ut 23,6 mkr i ekonomiskt bistånd under första kvartalet vilket är en minskning med 0,3 mkr jämfört med samma period förra året. Detta trots att antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd har ökat med ett 30-tal. Avvikelsen mot budget är -4,9 mkr trots ett budgettillskott med 20 mkr för Institutionsplaceringar missbruk har ett underskott på 1,9 mkr. I mars 2012 var avvikelsen 3,0 mkr. Den siste mars var 25 personer placerade externt, ungefär lika många som för ett år sedan. Antalet vårddygn första kvartalet var att jämföra med förra året. Institutionsplaceringar barn och ungdom är i balans med budget. I fjol var underskottet för motsvarande period 7,5 mkr. Resultatet för 2012 förbättrades tack vare ersättningar från Migrationsverket, då flera av de placerade barnen var flyktingar. Antalet placerade barn och ungdomar är efter mars 35 att jämföra med 43 efter mars Antalet vårddygn har också minskat, från till Vuxnas lärande visar ett överskott på 1,5 mkr efter mars, främst avseende gy-vux. Överskottet motsvarar i princip statsbidraget från Skolverket för yrkesvux-utbildningar. Svenska för invandrare har ett underskott på 0,3 mkr. Arbetsmarknadsåtgärder för unga under 25 år har ett överskott på 1,3 mkr beroende på att medel för Växjösommar kommer att användas senare i år. Arbetsmarknadsåtgärder över 25 år har ett underskott på 0,6 mkr främst beroende på eftersläpning i faktureringen och ökade kostnader för Café Björnen. Arbetsmarknadsanställningar (nystartjobb, OSA, trygghetsanställningar, utvecklingsanställningar, lönebidrag, JOB m.fl.) har ett underskott på 2, 9 mkr. Anledningen till detta är att det för tillfället är fler personer i arbete än budgeterat. Ett flertal av anställningar gjorda 2012 avslutas i vår varför siffran kommer att jämna ut sig över året. Åtgärder för att nå budget 2013 Arbetet med att ge biståndstagare lön för nystartsjobb i stället för att uppbära ekonomiskt bistånd fortsätter med full kraft under året. Åtgärden har bara positiva effekter både ekonomiskt och mänskligt. I samarbete med Linnéuniversitetet har en arbetsgrupp bildats för att utvärdera effekterna av nystartsjobben. Arbetet med att utveckla Intern service fortsätter. Här kan de som står längst ifrån arbetsmarknaden beredas arbete. Ett barnteam har inrättats. Teamet skall vara ett hemmaplansalternativ till de yngre barnen. Samarbete med skol-och barnomsorgsförvaltningen om tidiga insatser för barn har också inletts, till en början i Braåsområdet. Samarbetet förväntas minska framtida kostnader snarare än att minska befintliga. Utbyggnad av ungdomsboendet Kampen HVB kommer igång under våren och beräknas vara klart för inflyttning under senhösten. Utbyggnaden innebär att antalet platser fördubblas och färre personer behöver placeras externt. Besparingen, som beräknas till cirka 3,2 mkr per år, kommer att börja märkas först nästa år. Planeringen av utbyggnad av Ungdomsbasen för missbrukande ungdomar pågår. Genom utbyggnaden kan fler ungdomar erbjudas plats som alternativ till extern placering. För att minska kostnadsutvecklingen har beslutade personalförändringar genomförts. Ledningssystem IFO har gjorts tillgängligt för medarbetarna. En extern konsult har anlitats för att utarbeta gemensamma förutsättningar för ett FoU-Kronoberg. Omsorgsnämnd Ett underskott på 3,6 mkr prognostiseras för 2013 i huvudsak beroende på en oförmåga att ställa om äldreomsorgens verksamhet till de nya lägre nivåerna som delvis beror på vägledning SOL. Omsorgsnämnden övergripande prognostiserar ett överskott om 14,1 mkr. Av dessa förklaras 5 mkr med en ökning av återsökningsbar moms, varav 4 mkr hör till åren och en miljon kr hör till Denna ökning av återsökningsbar moms har en årlig underliggande resultateffekt om 1 mkr. I omsorgsnämndens övergripande återfinns en budget för volymökningar som förvaltningen valt att inte budgetera på något av områdena. I dagsläget görs bedömningen att omsorgsnämnden inte kommer att behöva ta hela denna budget i bruk vilket ger en positiv avvikelse om ca 9 mkr. Centralförvaltningen prognostiserar ett överskott på 0,9 mkr som främst beror på att vissa IT-kostnader skjuts på framtiden samt att man under 2013 har några vakanser. 8

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN 2014 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-03-17 Årsredovisningen kommer att kompletteras med bilder och annan layout efter kommunfullmäktiges sammanträde. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2013

Delårsbokslut Augusti 2013 Delårsbokslut Augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Vision och mål 9 2.3 Finansiell

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2013 Årsredovisning 2013 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet Förvaltningsberättelse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2013? Fem

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2014 Årsredovisning 2014 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2014? Fem

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING... 3 LOKAL UTVECKLING... 5 SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHET OCH MEDARBETARE... 8 EKONOMISK UPPFÖLJNING... 10

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31

Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31 Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31 PROGNOS RESULTAT 2007 tkr 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000-30 000-35 000-765 -53 255-11 1 927 200-30 337-685 KS BN ON

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer