iip Ars redovisning VISION Framgångsrik och hållbar utveckling 1 östra Norrbotten genom utbildning och forskning Högskoleförbundet Östra Norrbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "iip Ars redovisning VISION Framgångsrik och hållbar utveckling 1 östra Norrbotten genom utbildning och forskning Högskoleförbundet Östra Norrbotten"

Transkript

1 iip Ii VISION HAPARANDATORNIO Framgångsrik och hållbar utveckling genom utbildning och forskning Ars redovisning Östra Norrbotten Högskoleförbundet 1 östra Norrbotten

2 Högskolefärbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Innehålisförteckning Fakta om Högskoleförbundet Organisation 6 Direktion 6 Förbundschefen och ordföranden har ordet 7 Förvaltningsberättelse 8 Vision och mål 8 Nyhetsåret Verksamhetsmål 9 Utbildning 1 Forskning 12 Samverkan 13 Finansiella mål 13 Omvärldsanalys 14 Lärande och studenter 14 Befolkningsutveckling 14 Kompetensförsörjning 15 Högskoleförbundets framtid 15 sid Finansförvaltning 16 Medlemsavgifter 16 Ekonomisk rapportering 16 Ekonomisk översikt 17 Ekonomiska nyckeltal 17 Personal och tjänster 18 Balansräkning och Resultaträkning 19 Noter 2 Bokslut Kassaflödesanalys 21 Redovisningsprinciper 22 Beslut 23 2

3 Hägskolefärbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Fakta om Högskoleförbundet Östra Norrbotten 1 HÖN, är ett kommunalförbund mellan Högskoleförbundet Östra Norrbotten kommunerna Haparanda Stad, Kalix, Överkalix och Övertorneå. Norge Finland -.- Torne Figur 1. Högskoleförbundet Östra Norrbottens medlemskommuners geografiska lokalisering. Tabell 1. Antal invånare, area och befolkningstäthet i Sverige, i Norrbottens län och i HÖN-kommunerna en jämförelse. Källa: SCB. per Sverige Norrbottens län HÖN-kommuner Antal invånare Andel invånare i Sverige 1% 2,6%,4% Yta, km Andel av Sveriges yta 1,% 21,8% 1,8% Befolkningstäthet, antal/km 2 2,9 2,5 4,5 3

4 Hägskolefärbundet Östra Norrbotten Års redovisning 211 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Figur 2. Andel av befolkningen mellan år med minst 3 års eftergymnasial utbildning per Källa: SCB. 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 1 Män Figur 3. Andel av befolkningen mellan år med någon (CSN-berättigad) eftergymnasial utbildning per Källa: SCB. 4

5 1-lägskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Tabell 2. Invånarantalet i HÖN-kommunerna de tre senaste åren (SCB) och den därpå baserade fördelningen av kostnader/tillgångar i HÖN under påföljande tre år. Antal invånare Andel i HÖN Kommun 31-dec-DB 31-dec-9 31-dec-lO Haparanda % 28,38% 28,56% Kalix ,64% 47,51% 47,53% Överkalix ,31% 1,3% 1,25% Övertorne r ,8% 13,81% 13,66% Totalt & ,9% 1,% 1,% Haparanda ukalix 14 Överkalnc hd Overtorneä Figur 4. Andel kommuninvånare 1 HÖN per den 1januari21 (egentligen 31 december 29 enligt SCB) och därmed fördelningsnyckeln när det gäller kommunernas kostnader och tillgångar i HÖN under räkenskapsåret 211. Tabell 3. Anställda och medlemsavgifter under 21 och Antal HÖN anställda 2 2 Folkmängd HÖNkommuner* Medlemsavgifter, SEK Utdebitering/per invånare, SEK 42,3 43,72 per den 31/12 28 resp 2D 5

6 av Östen Lejon* (C) Jonas Karlsson (S) Rose-Marie Henriksson (5) Gunvor Kohkoinen** (KD) Övertorneå: Ersättare Peter Larsson (M) Anne Jakobsson (5) Assistent Intern 4 Revisorer Förbundsdirektion 8 ledamöter 8 ersättare Kristiina Kvist (C) Kalix: Maud Lundbäck** (5) Åke Bäckman* (M) Kansli Lena Keisu-Gard (S) Ingrid Löfgren-Kitti (M) Ordinarie Norrbotten -.J Forskarstation s oifc rhundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Organisation Figur 5. Schematisk bild av Högskoleförbundets organisation. Direktion 211 Linda Ylivainio (C) efterträddes Annika Lamppinen-Keisu (5) efterträddes av Desireé Waaranperä Krutrök (S) FON Inga-Lis Samuelsson (C) Inga SavilahtiHäggbo* (5) * även ordinarie ledamot eller ersättare (**) direktionen under tidigare mandatperiod 6 Överkalix: Birgitta Persson (5), vice ordförande Haparanda: Gunnel Simu (5), ordförande Östra UTBILDNING SAMVERKAN FORSKNING Förbundschef

7 sina idéer. uppfriskande och kreativt arbete med att ta fram en kärnfull vision för förbundet med konkreta mätbara mål och handlingsplaner. Förbundschefen och ordförande har ordet direktionsledamöterna och högskoleförbundets utbildningsledare har möjliggjort ett Högskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 liksom våra grannländers, med näringsliv och offentlig sektor är en förutsättning för att vi ska lyckas nå våra mål. Allt detta tror vi, och många med oss, är nyckeln till framgång när det gäller framgångs rik och hållbar utveckling i östra Norrbotten. Vi har påbörjat processen och kommit en Tack till medarbetarna Marja-Leena, Märit, Britt-Marie, Marika, Gudrun, Carina och alla direktionsledamöter för ert engagemang och arbete detta år! frågor som är relevanta för vår region och våra branscher. förbundschef har öppnat för nytänk, nya nätverk och kontakter. Engagemanget från Det har varit ett omvälvande år för Högskoleförbundet Östra Norrbottens verksamhet och styrning. Omsättningen av både kommunledningar, direktionsledamöter och Att samverka när det gäller utbildnings- och forskningsmöjligheter med våra systerförbund Lapplands Lärcentra och Akademi Norr, med våra nordligaste universitet projekt i våra kommuner. Vi vill också att forskare ska intressera sig för forsknings nyttja studenter i olika utvecklingsprojekt samtidigt som vi vill intressera studenter för av en ny YH-utbildning män eftersom andelen män med högskoleutbildning idag är långt under riksgenom Vi arbetar för att fler ska studera på högskolenivå i våra kommuner, i synnerhet fler snittet (figur 3). Vi vill att våra företag och organisationer ska se potentialen med att bit på väg bl a när det gäller samordning av aktiviteter mellan olika aktörer, med start samverka över landsgränserna och få tillgång till utbildning och möjlighet att utveckla Visst känns det då snopet att avsluta år 211 med ett oväntat besked, ett hastigt ENPI-Kolarctic EU-projekt där vi ska engagera unga innovativa entreprenörer att innebär det att Högskoleförbundet Östra Norrbotten upplöses vid årsslutet 212. beslut från Kalix kommun om utträde ur Högskoleförbundet. Och enligt stadgarna Lena Antti Gunnel Simu Med hopp om en framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten! Butikskommunikation Förbundschef Ordförande i Haparanda, med ett beviljat 3-årigt 7

8 Hägskolefärbundet Östra Norrbotten Årsrec(ovisning 211 Fö rvaltningsberättelse Vision och mål Under året har en ny vision framtagits och fastställts av direktionen för Högskoleför bundet Östra Norrbotten: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning För att förverkliga visionen menar vi att antalet högskoleutbildade medborgare behöver öka, att utbildningsutbud görs tillgängligt och korrelerar till regionens kompe tensbehov och att utbildning liksom forskning bidrar till att tillfredsställa kommunernas nuvarande och framtida kompetensutvecklingsbehov. Kommunalförbundets roll är att vara en facilitator för detta. Därför har fem konkreta och mätbara mål för verksam heten utkristalliserats och formulerats: År 22 ska 1. antalet studenter i utbildning vara 5 2. andelen studerande män ha ökat till 4% 3. antal företag/offentlig sektor som nyttjar studenter i projekt, examensarbete eller uppsats vara 8 4. antal forskningsprojekt vara 4 5. formerna för optimal samverkan med näringslivsavdelning i varje kommun, AF, andra kommunalförbund, m fl vara utvecklade och i bruk Ändamål Högskoleförbundets ändamål är att samordna den eftergymnasiala utbildningen och verka för att hela program och fristående kurser samt forskning förläggs till östra Norr botten. Kommunalförbundet skall skapa kontakter med högskolor/universitet i hela landet och i norra Finland och norra Norge. Kommunalförbundet skall vidare, genom att föra en dialog med utbildnings-och forskningsbyråerna, samt de olika institu tionerna kunna anpassa utbildningar efter respektive kommuns behov. Högskoleför bundet östra Norrbotten kan också stå som huvudman för kommunala uppgifter som medlemskommunerna väljer att uppdra åt Högskoleförbundet Östra Norrbotten att taga juridiskt ansvar för (Förbundsordningen 3). 8

9 Högskolctnrbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Nyhetsåret 211 Ett lyckosamt och händelserikt år för Högskoleförbundet Östra Norrbotten, så kan man sammanfatta 211. En ny förbundschef på plats men framför allt en ny utbildning för nya studenter och ett nytt gränsöverskridande projekt som beviljas EU-medel gör att HÖN fyller en viktig funktion för medlemskommunerna. På HÖNs webbplats, liksom i de lokala tidningarna presenterades stora och små nyheter under året som alla bidrog till ett händelserikt år. * Il Kreatörer ska locka till köp r - personalvetargrupp tar examen efter 3 års distansstudier. r. o e Figur 6. Några händelser under året. Verksamhetsmål Verksamheten bedrivs ändamålsenligt, utifrån beslutad budget, med visionen i och med tydliga, mätbara mål som regelbundet följs upp. sikte 9

10 Utbildning visar studentantalet under 21 och 211 för varje kommun uppdelat på kön och typ lo högskoleutbildning. Tabell 4 visar på en något uppåtgående trend när det gäller antalet 381 av utbildning. Av de som nyttjar Lärcentra under 211 är 26 % män. Figur 7 Mål 1 Mål 2 åskådliggör antalet studenter under 211 i respektive kommun och utbildningstyp. studerande som registrerats på kommunernas Lärcentra de senaste tre åren. Tabell 5 och 3, samt tabell 5. HÖNs uppgift är att på olika sätt underlätta och uppmuntra till FIöqskoIcförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Tabell 5. Antal studenter som nyttjat kommunernas Lärcentra under 21 och 211 uppdelat på kommun och kön och typ av högskoleutbildning it 211 HT 211 YH-utbildning Kurser r TOTALT VT+HT 21 Haparanda Totalt Kv Man Kalix överkalix Totalt Kv Man Totalt Kv Man Overtorne Totalt Kv Man Totalt Program Yl-l-utbildning Kurser TOTALT VT 211 Haparanda Kalix överkalix Övertomeå Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Program YH-utbildning Kurser TOTALT lit 211 Haparanda Kalix överkalix övertorneä Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Program YH-utbildiiing Kurser TOTALT Program , 21 och 211. Tabell 4. Antal studenter som nyttjat kommunernas Lärcentra under vär+ höst vär + höst vär höst 22 ska antalet studenter i utbildning vara minst 5/år 22 ska andelen studerande män ha ökat till 4% andelen av den manliga befolkningen med eftergymnasial utbildning öka, se figurer 2 Målet är att öka antalet medborgare med högskoleutbildning. Framför allt behöver

11 Figur Ar u Övertorneå YH-utbildn ing ii Överkalix Program hkalix Kurser Haparanda Figur 7. Antalet studenter under 211 uppdelat på typ av utbildning och kommun. Hägskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 studenter per år är ett mål. Ett annat, tuffare mål är att öka andelen manliga studenter till 4 %. För att nå det har varje utbildningsledare/ kontaktperson utformat en Mer än 4 studenter har sedan år 1999 studerat där de bor på högskolenivå. 5 Figur 8 visar antal högskolestuderande registrerade vid de fyra lärcentra genom åren. Antal studenter Antalet studenter registrerade på medlemskommunernas lärcentra sedan starten av Högskoleförbundet och fram till och med 211.

12 är hög på program- och yrkeshögskoleutbildningar. När det gäller studerandes val av Forskning handlingsplan för sitt arbete i respektive kommun. En årsmatris över aktiviteter har utbildning Butikskommunikation med 25 studenter under 211. Genomströmningen också tagits fram. Högskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Det tredje målet inom utbildning syftar till att utveckla företag och organisationer i kommunerna samtidigt som studenter får möjlighet till ett verklighetsbaserat lärande: Samverkan med Umeå universitet har utmynnat i en databas för kontinuerlig Mål 3 22 ska antal företag/offentlig sektor som nyttjar studenter i projekt, Sjuksköterskeprogrammet, Specialistsjuksköterska, Lärarprogram, Polisutbildning och Programstuderande under 211 i våra medlemskommuner finns främst inom för samverkan mellan företag/organisationer och universitet utvecklas. verk, Behandlingsassistent, Processteknik och Elektronik. Haparanda startade YH Personalvetarprogrammet. KY/YH-studerande i Kalix inom Operatör fjärr/ kraftvärme Tanken är att fyra forskningsprojekt kontinuerligt ska pågå i östra Norrbotten. Idag är några företag inom HÖN området (Kalix) involverade i forskningsprojekt, det gäller t ex uppdatering av projekt och våra utbildningsledare/kontaktpersoner får kvalificerad underlättar förutsättningarna för studentprojekt. För att nå målet behöver metoder handledning i behovsinventering. God kontakt med Luleå tekniska universitet översiktskurs och många fler. fristående kurser är variationen stor; Arbetsförmågebedömning, Språk, Juridisk strategiska satsningar. Effekterna av projekten kan förväntas visa sig på längre sikt. Forskningsprojekt som gagnar regionens utveckling är ytterligare en av HÖNs Mål 4 22 ska antalet forskningsprojekt vara 4 tillgång till externa medel för att finansiera tillämpad forskning/aktionsforskning i nära i träbranschen (affärssystem). Ambitionen är att koordinera forskningsprojekt och få samverkan mellan forskare, företag och offentlig sektor. Under har ansökningar om medel för forskningsprojekt utformats då utsikterna att få dem återstående medlen i aktuell programperiod. Möjlighet till t ex strukturfondsmedel Forskarstation Östra Norrbotten drivits med externa medel. Under 211 har inga istället gränsöverskridande utvecklingsprojekt, nätverksbyggande prioriterats. 1 beviljade har bedömts som små, eftersom möjliga finansiärer i princip allokerat de bedöms vara betydligt större då nästa programperiod startar 214. Under 211 har examensarbete eller uppsats vara 8 12

13 Hägskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 december 211 kom också besked om att ett Kolarctic ENPI projekt Unga innovativa entreprenörer beviljats under tiden HÖN är enda svenska part i projektet. Sam verkan För att erbjuda decentraliserade utbildningar med blandade utbildningsformer för våra invånare behövs en viss kritisk massa när det gäller antalet studenter. För att nå upp till denna krävs att vi samverkar över kommungränserna. Det övergripande syftet med HÖN är ju att utveckling sker i regionen. En viktig förutsättning är att behoven kartläggs. Här är det viktigt att nyttja och samverka med tillväxtenheter, arbetsför medlingar, Industriellt utvecklingscenter m fl för att optimera arbetsinsatserna. Mål ska formerna för optimal samverkan med näringslivsavdelning i varje kommun, arbetsförmedling, andra kommunalförbund, m fl vara utvecklade och i bruk Formerna för samverkan har initierats och är under utveckling. Samverkan inom utbildning och utveckling av regioner sker också över gränserna med främst Finland, men nätverk bildas också med Ryssland och Norge under 212. Finansiella mål Högskoleförbundet Östra Norrbottens finansiella mål är, via ägarsamråd, beslutade av direktionen för HÖN och skall också utvärderas av fullmäktige i samband med behandling av delårsbokslut och årsbokslut. Förbundsmedlemmarnas medlemsavgifter finansierar all verksamhet förutom verksamhet som omfattar projekt inom forskning. Uppräkning av budgeten för år 211 har skett från föregående verksamhetsår med 2 %. Inget forskningsprojekt har drivits under året. Förbundsmedel kan användas som egen insats i EU-finansierade projekt. Medlemsavgift i form av personalens arbetsinsats har medräknats som egen insats i den till ENPI Kolarctic inlämnade ansökan om medel för ett gränsöver skridande projekt: Young Innovative Entrepreneurs som startar i mars 212. Medfinansiering har beviljats av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Forskning eller förberedelse avforskningsinsatser skallfinansieras med andra medel än medlemsavgifterna, t ex med strukturfondsmedel eller annan finansiering. Detta har inte uppnåtts under året eftersom ingen ansökan om forsknings projekt har utformats. 13

14 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Arsredovisning 211 Omvärldsanalys Omvärldsanalysen berör följande områden: lärande och studenter, befolkningsutveck ling, kompetensförsörjning samt högskoleförbundets framtid. Lärande och studenter Allt fler studenter väljer blandade utbildningsformer ( blended learning ) vilket gör att också utbudet av distansutbildningar och/eller blandade lärandeformer ökar. Som ett exempel kan lärarutbildning vid Karlstads universitet nämnas; vid start av lärarutbildning på distans för drygt 1 år sedan var antalet studenter knappt 6 stycken - idag är studentantalet över 1! Internet, sociala medier och digital natives innebär att information och data alltid finns tillgänglig och åtkomlig, obegränsad i tid och rum. Här kommer lärarens roll att förändras och bli än mer viktig när det gäller att vara studenten behjälplig med erfarenhet och kompetens under lärandeprocessen från information till kunskap liksom vid kritisk granskning. Mycket tyder på att Lärcentra kommer att behövas även i framtiden, med en något modifierad roll. Våra Lärcentra behöver utvecklas för att möta det kommande behovet. Idag är antalet studenter som använder något av de fyra lärcentra ca 2 per termin. Men vi vet att många fler av kommunernas invånare studerar via nät/distans. Lärcentra borde kunna utvecklas till en god supportverkstad och mötesplats för alla våra studenter. Befolkningsutveckling Kvinnor Män Figur j- L Sammanlagd folkmängd, uppdelad i kvinnor och män, i HÖNs medlemskommuner under de senaste sju åren. Källa: SCB. 1 De som är födda på 9-talet och senare, betecknas ofta som digital natives, dvs datorer och internet har funnits under hela deras liv. 14

15 invånare. Den förbättrade arbetsmarknaden i Norrbottens län, i synnerhet gruvbranschens minskningen är dessutom större än för män. det redan nu är svårt att rekrytera kompetens. Samtidigt är antalet arbetssökande fortfarande högt, särskilt unga mellan år. En välplanerad matchning behövs 116qkolforbundet Östrci Norrbotten Årsredovisning 211 Kompetensförsörjning Befolkningen har minskat i medlemskommunerna under en följd av år. Totalt har till bostäder och service, ökar chanserna till att behålla och kanske t o m öka antalet 211. Minskningen har dock avtagit det senaste året. Kvinnorna är färre till antalet och folkmängden minskat från år 25 med 1585 personer till 35 4 i november arbetskraft och företagsledare kommer att vara mycket stor inom kort. Detta gäller offentlig sektor och även inom många småföretag. Det innebär att behov av särskilt inom hälso- och socialvård, äldreomsorg, men också inom tekniska yrken, där Prognoserna för HÖNs medlemskommuner visar på stora pensionsavgångar inom arbetskraft och samtidigt en hög andel arbetssökande. utveckling, men också branscher i anslutning till gruvutvecklingen (handel, byggbranschen, service) borde påverka folkmängden också i östra Norrbotten. Kan kommuner dessutom visa på möjligheter till studier och kompetensutveckling, tillgång där de unga uppmuntras till utbildning inom de yrken där arbete kommer att finnas. gäller utbildning till sjuksköterska med påbyggnadsutbildningar (specialistinriktningar) Framtidsscenariot kan annars i värsta fall vara att kommunerna har stor brist på och lärarutbildning för olika stadier. Under 212 kommer HÖN också att bl a arbeta för att tillgängliggöra YH-utbildning i vindkraftsteknik och anpassade kurspaket i ekonomi. tion att starta och då förhoppningsvis med ett stort söktryck från regionen. HÖN kommer att arbeta för en fortsatt tillgänglighet till studier på hemorten när det spegla efterfrågan från befolkning och behovet av arbetskraft inom offentlig sektor och Hösten 212 kommer också en andra omgång av YH-utbildningen i Butikskommunika näringsliv. HÖN verkar också för att forskning som kan gynna utveckling i regionen ur ett ångsiktigt perspektiv, utförs i samverkan med organisationer och företag. HÖNs arbete med att tillgängligöra relevanta universitets- och YH-utbildningar ska Högskoleförbundets framtid för utbildning och forskning i regionen innebär ett långsiktigt strategiskt arbete där vi gemensamt kunskapsbyggande, och ökar slagkraften för att nå uppsatta mål. Att verka är beroende av yttre omständigheter. Allt fler utbildningar blir tillgängliga utanför campusorterna då de är nätbaserade eller ges på distans. Det gynnar oss. HÖNs uppgift kommunerna är i sig kompetenshöjande, då man möjliggör erfarenhetsbyte och Högskoleförbundets roll är och blir än mer viktig för regionen. Samverkan mellan blir att visa på utbildningsmöjligheter för att höja andelen invånare med högskole 15

16 året. att se. tiden. Högskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 året och anges i procent med två decimaler. Forskarstation Östra Norrbotten har ytterst lite medel kvar för projektfinansiering utbildning, dvs att öka antalet studerande och stötta dem i deras studier. Konkurrensen om forskningsmedel hårdnar. Tillväxtverket som tidigare finansierade sker i förhållande till kommuninvånarantalet per den 1 januari året före räkenskaps Med lemsavgifter under Nya EU-medel kommer till nästa programtid 214. Här är då strategin att vara uthållig och arbeta med externfinansierade utvecklingsprojekt under Finansförvaltning bestridas genom medlemskommunernas avgift. Fördelningen mellan medlemmarna Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, Nu har dock Kalix kommun meddelat att de säger upp medlemskapet i Högskoleför Tabell 6. Kommunernas medlemsavgifter uttryckt i tusen kronor under Hur och om förbundets uppgifter kommer att utföras i framtiden återstår bundet Östra Norrbotten. Det innebär att förbundet kommer att upplösas per den Ekonomisk rapportering riktlinjer som förbundsmedlemmarna enats om. Förslag till budgeten delges respektive medlemskommuns kommunstyrelse senast den 3 juni året före det aktuella budget till respektive medlemskommuns kommunstyrelse. Förbundet upprättar årligen budget inom de ekonomiska ramar och i övrigt enligt de 3 april, den 31 augusti och den 3 december (årsredovisning) samt delger resultatet Förbundet följer upp verksamheten tre gånger om året genom delårsbokslut per den överkalix Haparanda Övertorneå Kalix SUMMA

17 17 vertorreå tillämpas. Ekonomisk översikt Varje medlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i Hägskolefärbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 förhållande till vad medlemmarna sammanlagt tillskjutit som bidrag till förbundsverk Några förtydliganden: samheten. Vid skifte av förbundets behållna tillgångar skall nu angivna grunder Pensionsförpliktelser Pensionsförpliktelser för de två anställda i Högskoleförbundet Östra Norrbotten liksom Tillgångar och skulder semesterlöneskulden redovisas under verksamhetens kostnader och inkluderas i Ekonomiska nyckeltal angivna personalkostnader. Tabell 7. Ekonomiska nyckeltalför de 5 senaste åren. Antal studenter på program Fördelningen mellan medlemmarna sker i förhållande till kommuninvånarantalet per den 1januari året före räkenskapsåret. Uttaxering/kostnadsfördelning Antal studenter på kurs tnkl KY/YH-utblldningar Tabell 8. Årets resultat fördelat per år och medlemskommun. Medlemsinsats [kr Insats/invånare [kr/my] 43,72 Invånarantal (per den 1/1) Arets resultat [kr) Övriga inkomster [kr] Resultat Totalt varav Haparanda Kalix Overkalie ? ,46 4, 41,84 42, BUDGET

18 Haparanda. medlemskommuners fullmäktige. Personal och tjänster Högskolefärbundet Östra Norrbotten Års redovisning 211 Figur 1. Utbildningsledarna 211: Britt-Marie Isaksson Överkalix, Märit Hemphälö och kommunernas utbildningsledare, ett lagarbete där handlingsplaner för varje Högskoleförbundets personal består endast av förbundschefen och en assistent. Förbundschefen ansvarar för verksamheten med direktionen som styrgrupp. Samverkansmöten där alla deltar sker också med våra två nordligaste universitet. Direktionen, se sid 6, ansvarar för beslut och verkställighet av förbundets verksamhet, som styrs av förbundsordningen och reglementen antagna och undertecknade av alla 1 varje kommun finns en utbildningsledare/kontaktperson, anställd och avlönad av kommun utformas och följs upp. Mötena förläggs turvist i de fyra kommunerna, oftast Regelbundna fysiska arbetsmöten hålls en gång i månaden mellan förbundets personal respektive kommun, men som arbetar del av sin tid med utbildningsfrågor för HÖN. på respektive Lärcentra. Där emellan hålls kontakt via e-post och telefon. Vissa kanslitjänster såsom kostnader för kopiering, konferensrum, fikarum, tidningar är gemensamma för hyresgästerna i Gula Huset, där kansliet finns, och inköps av Haparanda Stad. Här ingår upprättande av budget, kontoplan, budgetuppföljning och prognoser liksom årsredovisning, bokslut, löneadministration med pensioner mm. När det gäller ekonomi- och löneadministration inköps tjänsten liksom tidigare år av Provincia Bothniensis. Övertorneå, Carina Björkman Kalix, Gudrun Kairsson och Marika Björkander 18

19 19 Skulder Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Not Resultaträkning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Högskolefcirbundet Östra Norrbotten Ärsrec(ovisning 211 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Balansräkning och Resultaträkning Bidrag frän medlemmarna Arets resultat EGET KAPITAL varav krets resultat varav tilläggsbudget Resultat före extraordinära poster Balansräkning Verksamhetens nettokostnader TILLGANGAR OM SÄTTNINGSTILLGANGAR Kortfristiga fordringar Likvida medel EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Kortfristiga skulder 5 3 OCH SKULDER Summa skulder 5 3 SUMMA EGET KAPITAL

20 2 Konsulter:ekonorni, revision Projektpersonal Summa intäkter Övriga intäkter $ Verksamhetens intäkter 1 Verksamhetens kostnader Noter Resor, representation, värdskap Annonser, reklam, trycksaker Högsko)eförbundet Östra Norrbotten Arsredovisning 211 IT utrustning Bidrag frän medlemmarna 3 Kalix kommun Överkalix kommun Haparanda stad Övertorne kommun Summa kostnader Finansiella intäkter 4 Kontorsmtrl, telefon, porto 66 13$ Lokalhyror Finansiella intäkter Eget kapital, andellkommun 5 Summa bidrag frin medlemmarna Överkalix kommun Haparanda stad Kalix kommun Övertorne kommun Summa finansiella intäkter Summa eget kapital, andellkommun

21 Hq s!oieforbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 BOKSLUT 211 BRWTREDOVISNINO Tkr Awiketse lntältter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intakter Kostnader Netto Hogskoteförbundet Btdraq från medlemmarna Summa drittbudget Arets resultat Kassaflödesanalys (kr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringspost, reaförlustlvinst Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde frän förändring i rörelsekapital Ökning(-)Iminskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflödet från den löpande verksamheten Investeringverksamheten Investeringar i byggnader Investeringar i mark/markanläggningar Investeringar i finansiella anläggningstillgngar Försäljning av fastighet (byggnad och mark) Försäljning aktier och andelar Arnortering av reversfordran Kassaflödet från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Kapitaltäckning Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder Kassaflödet frän finansieri ngsverksamheten Årets kassaflöde Kontroll Likvida medel vid årtes början Likvida medel vid årtes slut

22 22 EU-projekt redovisning. redovisning. Rön tor årets redovisning. Intäkter Haparanda kommun. Höuskolcjorbundet Östra Norrbotter Ärsredavisning 211 Redovisningsprindper Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har bokförts och belastat årets Kostnads- och inkomsträntor har periodiserats. Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed. Tjänsten köps av Pensionsskuld och semesterlöneskuld uppgår till kr och ingår inte i årets Fakturor som inkommit efter årsskiftet och avser redovisningsåret har skuldbokförts Leverantörsfakturor och belastat årets redovisning. Inget EU-projekt har drivits under verksamhetsåret 211. Intäkter efter årsskiftet som avser redovisningsåret har periodiserats och tillgodogjorts

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Fem år i sammandrag, 2005 2009, milj kr

Fem år i sammandrag, 2005 2009, milj kr Årsredovisning 2009 1 Fem år i sammandrag, 2005 2009, milj kr År 2009 2008 2007 2006 2005 Externa kostnader 1 047,4 1 038,3 1 016,9 981,1 925,6 Externa intäkter 1 044,3 1 035,1 1 019,1 983,9 942,7 Årets

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning. 09Nässjö kommun

Årsredovisning. 09Nässjö kommun Årsredovisning 09Nässjö kommun Valberedning Kommunfullmäktige 57 ledamöter Revision SKISS, ÄRENDEHANTERING 09 Agenda 21/ Miljöledningsgrupp Kommunstyrelse 1 Folkhälsoråd Utskott I 13 ledamöter Utskott

Läs mer

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Regionförbundet i Kalmar län 1 Årsredovisning 2010 Text och grafisk form: Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568 00 599 - Organisationsnummer: 222000 2568 LANDSTINGET DAlARNA INK. 2011-04- 29. D N R.. l;,; P. //!.!.!..y..~.f...... SKR...!....... KOD.':1.!.!!... ~.9..l... -. Samordningsförbundet.. Insa VASTERDALARNA

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund E8 BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Statsbidrag mm 27% Övriga

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg.

En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg. Borås Stad Årsredovisning 2011 Årsredvisning Borås Stad 2011 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Kommuntryckeriet, Borås Stad En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011,

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer