iip Ars redovisning VISION Framgångsrik och hållbar utveckling 1 östra Norrbotten genom utbildning och forskning Högskoleförbundet Östra Norrbotten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "iip Ars redovisning VISION Framgångsrik och hållbar utveckling 1 östra Norrbotten genom utbildning och forskning Högskoleförbundet Östra Norrbotten"

Transkript

1 iip Ii VISION HAPARANDATORNIO Framgångsrik och hållbar utveckling genom utbildning och forskning Ars redovisning Östra Norrbotten Högskoleförbundet 1 östra Norrbotten

2 Högskolefärbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Innehålisförteckning Fakta om Högskoleförbundet Organisation 6 Direktion 6 Förbundschefen och ordföranden har ordet 7 Förvaltningsberättelse 8 Vision och mål 8 Nyhetsåret Verksamhetsmål 9 Utbildning 1 Forskning 12 Samverkan 13 Finansiella mål 13 Omvärldsanalys 14 Lärande och studenter 14 Befolkningsutveckling 14 Kompetensförsörjning 15 Högskoleförbundets framtid 15 sid Finansförvaltning 16 Medlemsavgifter 16 Ekonomisk rapportering 16 Ekonomisk översikt 17 Ekonomiska nyckeltal 17 Personal och tjänster 18 Balansräkning och Resultaträkning 19 Noter 2 Bokslut Kassaflödesanalys 21 Redovisningsprinciper 22 Beslut 23 2

3 Hägskolefärbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Fakta om Högskoleförbundet Östra Norrbotten 1 HÖN, är ett kommunalförbund mellan Högskoleförbundet Östra Norrbotten kommunerna Haparanda Stad, Kalix, Överkalix och Övertorneå. Norge Finland -.- Torne Figur 1. Högskoleförbundet Östra Norrbottens medlemskommuners geografiska lokalisering. Tabell 1. Antal invånare, area och befolkningstäthet i Sverige, i Norrbottens län och i HÖN-kommunerna en jämförelse. Källa: SCB. per Sverige Norrbottens län HÖN-kommuner Antal invånare Andel invånare i Sverige 1% 2,6%,4% Yta, km Andel av Sveriges yta 1,% 21,8% 1,8% Befolkningstäthet, antal/km 2 2,9 2,5 4,5 3

4 Hägskolefärbundet Östra Norrbotten Års redovisning 211 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Figur 2. Andel av befolkningen mellan år med minst 3 års eftergymnasial utbildning per Källa: SCB. 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 1 Män Figur 3. Andel av befolkningen mellan år med någon (CSN-berättigad) eftergymnasial utbildning per Källa: SCB. 4

5 1-lägskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Tabell 2. Invånarantalet i HÖN-kommunerna de tre senaste åren (SCB) och den därpå baserade fördelningen av kostnader/tillgångar i HÖN under påföljande tre år. Antal invånare Andel i HÖN Kommun 31-dec-DB 31-dec-9 31-dec-lO Haparanda % 28,38% 28,56% Kalix ,64% 47,51% 47,53% Överkalix ,31% 1,3% 1,25% Övertorne r ,8% 13,81% 13,66% Totalt & ,9% 1,% 1,% Haparanda ukalix 14 Överkalnc hd Overtorneä Figur 4. Andel kommuninvånare 1 HÖN per den 1januari21 (egentligen 31 december 29 enligt SCB) och därmed fördelningsnyckeln när det gäller kommunernas kostnader och tillgångar i HÖN under räkenskapsåret 211. Tabell 3. Anställda och medlemsavgifter under 21 och Antal HÖN anställda 2 2 Folkmängd HÖNkommuner* Medlemsavgifter, SEK Utdebitering/per invånare, SEK 42,3 43,72 per den 31/12 28 resp 2D 5

6 av Östen Lejon* (C) Jonas Karlsson (S) Rose-Marie Henriksson (5) Gunvor Kohkoinen** (KD) Övertorneå: Ersättare Peter Larsson (M) Anne Jakobsson (5) Assistent Intern 4 Revisorer Förbundsdirektion 8 ledamöter 8 ersättare Kristiina Kvist (C) Kalix: Maud Lundbäck** (5) Åke Bäckman* (M) Kansli Lena Keisu-Gard (S) Ingrid Löfgren-Kitti (M) Ordinarie Norrbotten -.J Forskarstation s oifc rhundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Organisation Figur 5. Schematisk bild av Högskoleförbundets organisation. Direktion 211 Linda Ylivainio (C) efterträddes Annika Lamppinen-Keisu (5) efterträddes av Desireé Waaranperä Krutrök (S) FON Inga-Lis Samuelsson (C) Inga SavilahtiHäggbo* (5) * även ordinarie ledamot eller ersättare (**) direktionen under tidigare mandatperiod 6 Överkalix: Birgitta Persson (5), vice ordförande Haparanda: Gunnel Simu (5), ordförande Östra UTBILDNING SAMVERKAN FORSKNING Förbundschef

7 sina idéer. uppfriskande och kreativt arbete med att ta fram en kärnfull vision för förbundet med konkreta mätbara mål och handlingsplaner. Förbundschefen och ordförande har ordet direktionsledamöterna och högskoleförbundets utbildningsledare har möjliggjort ett Högskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 liksom våra grannländers, med näringsliv och offentlig sektor är en förutsättning för att vi ska lyckas nå våra mål. Allt detta tror vi, och många med oss, är nyckeln till framgång när det gäller framgångs rik och hållbar utveckling i östra Norrbotten. Vi har påbörjat processen och kommit en Tack till medarbetarna Marja-Leena, Märit, Britt-Marie, Marika, Gudrun, Carina och alla direktionsledamöter för ert engagemang och arbete detta år! frågor som är relevanta för vår region och våra branscher. förbundschef har öppnat för nytänk, nya nätverk och kontakter. Engagemanget från Det har varit ett omvälvande år för Högskoleförbundet Östra Norrbottens verksamhet och styrning. Omsättningen av både kommunledningar, direktionsledamöter och Att samverka när det gäller utbildnings- och forskningsmöjligheter med våra systerförbund Lapplands Lärcentra och Akademi Norr, med våra nordligaste universitet projekt i våra kommuner. Vi vill också att forskare ska intressera sig för forsknings nyttja studenter i olika utvecklingsprojekt samtidigt som vi vill intressera studenter för av en ny YH-utbildning män eftersom andelen män med högskoleutbildning idag är långt under riksgenom Vi arbetar för att fler ska studera på högskolenivå i våra kommuner, i synnerhet fler snittet (figur 3). Vi vill att våra företag och organisationer ska se potentialen med att bit på väg bl a när det gäller samordning av aktiviteter mellan olika aktörer, med start samverka över landsgränserna och få tillgång till utbildning och möjlighet att utveckla Visst känns det då snopet att avsluta år 211 med ett oväntat besked, ett hastigt ENPI-Kolarctic EU-projekt där vi ska engagera unga innovativa entreprenörer att innebär det att Högskoleförbundet Östra Norrbotten upplöses vid årsslutet 212. beslut från Kalix kommun om utträde ur Högskoleförbundet. Och enligt stadgarna Lena Antti Gunnel Simu Med hopp om en framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten! Butikskommunikation Förbundschef Ordförande i Haparanda, med ett beviljat 3-årigt 7

8 Hägskolefärbundet Östra Norrbotten Årsrec(ovisning 211 Fö rvaltningsberättelse Vision och mål Under året har en ny vision framtagits och fastställts av direktionen för Högskoleför bundet Östra Norrbotten: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning För att förverkliga visionen menar vi att antalet högskoleutbildade medborgare behöver öka, att utbildningsutbud görs tillgängligt och korrelerar till regionens kompe tensbehov och att utbildning liksom forskning bidrar till att tillfredsställa kommunernas nuvarande och framtida kompetensutvecklingsbehov. Kommunalförbundets roll är att vara en facilitator för detta. Därför har fem konkreta och mätbara mål för verksam heten utkristalliserats och formulerats: År 22 ska 1. antalet studenter i utbildning vara 5 2. andelen studerande män ha ökat till 4% 3. antal företag/offentlig sektor som nyttjar studenter i projekt, examensarbete eller uppsats vara 8 4. antal forskningsprojekt vara 4 5. formerna för optimal samverkan med näringslivsavdelning i varje kommun, AF, andra kommunalförbund, m fl vara utvecklade och i bruk Ändamål Högskoleförbundets ändamål är att samordna den eftergymnasiala utbildningen och verka för att hela program och fristående kurser samt forskning förläggs till östra Norr botten. Kommunalförbundet skall skapa kontakter med högskolor/universitet i hela landet och i norra Finland och norra Norge. Kommunalförbundet skall vidare, genom att föra en dialog med utbildnings-och forskningsbyråerna, samt de olika institu tionerna kunna anpassa utbildningar efter respektive kommuns behov. Högskoleför bundet östra Norrbotten kan också stå som huvudman för kommunala uppgifter som medlemskommunerna väljer att uppdra åt Högskoleförbundet Östra Norrbotten att taga juridiskt ansvar för (Förbundsordningen 3). 8

9 Högskolctnrbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Nyhetsåret 211 Ett lyckosamt och händelserikt år för Högskoleförbundet Östra Norrbotten, så kan man sammanfatta 211. En ny förbundschef på plats men framför allt en ny utbildning för nya studenter och ett nytt gränsöverskridande projekt som beviljas EU-medel gör att HÖN fyller en viktig funktion för medlemskommunerna. På HÖNs webbplats, liksom i de lokala tidningarna presenterades stora och små nyheter under året som alla bidrog till ett händelserikt år. * Il Kreatörer ska locka till köp r - personalvetargrupp tar examen efter 3 års distansstudier. r. o e Figur 6. Några händelser under året. Verksamhetsmål Verksamheten bedrivs ändamålsenligt, utifrån beslutad budget, med visionen i och med tydliga, mätbara mål som regelbundet följs upp. sikte 9

10 Utbildning visar studentantalet under 21 och 211 för varje kommun uppdelat på kön och typ lo högskoleutbildning. Tabell 4 visar på en något uppåtgående trend när det gäller antalet 381 av utbildning. Av de som nyttjar Lärcentra under 211 är 26 % män. Figur 7 Mål 1 Mål 2 åskådliggör antalet studenter under 211 i respektive kommun och utbildningstyp. studerande som registrerats på kommunernas Lärcentra de senaste tre åren. Tabell 5 och 3, samt tabell 5. HÖNs uppgift är att på olika sätt underlätta och uppmuntra till FIöqskoIcförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Tabell 5. Antal studenter som nyttjat kommunernas Lärcentra under 21 och 211 uppdelat på kommun och kön och typ av högskoleutbildning it 211 HT 211 YH-utbildning Kurser r TOTALT VT+HT 21 Haparanda Totalt Kv Man Kalix överkalix Totalt Kv Man Totalt Kv Man Overtorne Totalt Kv Man Totalt Program Yl-l-utbildning Kurser TOTALT VT 211 Haparanda Kalix överkalix Övertomeå Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Program YH-utbildning Kurser TOTALT lit 211 Haparanda Kalix överkalix övertorneä Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Program YH-utbildiiing Kurser TOTALT Program , 21 och 211. Tabell 4. Antal studenter som nyttjat kommunernas Lärcentra under vär+ höst vär + höst vär höst 22 ska antalet studenter i utbildning vara minst 5/år 22 ska andelen studerande män ha ökat till 4% andelen av den manliga befolkningen med eftergymnasial utbildning öka, se figurer 2 Målet är att öka antalet medborgare med högskoleutbildning. Framför allt behöver

11 Figur Ar u Övertorneå YH-utbildn ing ii Överkalix Program hkalix Kurser Haparanda Figur 7. Antalet studenter under 211 uppdelat på typ av utbildning och kommun. Hägskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 studenter per år är ett mål. Ett annat, tuffare mål är att öka andelen manliga studenter till 4 %. För att nå det har varje utbildningsledare/ kontaktperson utformat en Mer än 4 studenter har sedan år 1999 studerat där de bor på högskolenivå. 5 Figur 8 visar antal högskolestuderande registrerade vid de fyra lärcentra genom åren. Antal studenter Antalet studenter registrerade på medlemskommunernas lärcentra sedan starten av Högskoleförbundet och fram till och med 211.

12 är hög på program- och yrkeshögskoleutbildningar. När det gäller studerandes val av Forskning handlingsplan för sitt arbete i respektive kommun. En årsmatris över aktiviteter har utbildning Butikskommunikation med 25 studenter under 211. Genomströmningen också tagits fram. Högskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Det tredje målet inom utbildning syftar till att utveckla företag och organisationer i kommunerna samtidigt som studenter får möjlighet till ett verklighetsbaserat lärande: Samverkan med Umeå universitet har utmynnat i en databas för kontinuerlig Mål 3 22 ska antal företag/offentlig sektor som nyttjar studenter i projekt, Sjuksköterskeprogrammet, Specialistsjuksköterska, Lärarprogram, Polisutbildning och Programstuderande under 211 i våra medlemskommuner finns främst inom för samverkan mellan företag/organisationer och universitet utvecklas. verk, Behandlingsassistent, Processteknik och Elektronik. Haparanda startade YH Personalvetarprogrammet. KY/YH-studerande i Kalix inom Operatör fjärr/ kraftvärme Tanken är att fyra forskningsprojekt kontinuerligt ska pågå i östra Norrbotten. Idag är några företag inom HÖN området (Kalix) involverade i forskningsprojekt, det gäller t ex uppdatering av projekt och våra utbildningsledare/kontaktpersoner får kvalificerad underlättar förutsättningarna för studentprojekt. För att nå målet behöver metoder handledning i behovsinventering. God kontakt med Luleå tekniska universitet översiktskurs och många fler. fristående kurser är variationen stor; Arbetsförmågebedömning, Språk, Juridisk strategiska satsningar. Effekterna av projekten kan förväntas visa sig på längre sikt. Forskningsprojekt som gagnar regionens utveckling är ytterligare en av HÖNs Mål 4 22 ska antalet forskningsprojekt vara 4 tillgång till externa medel för att finansiera tillämpad forskning/aktionsforskning i nära i träbranschen (affärssystem). Ambitionen är att koordinera forskningsprojekt och få samverkan mellan forskare, företag och offentlig sektor. Under har ansökningar om medel för forskningsprojekt utformats då utsikterna att få dem återstående medlen i aktuell programperiod. Möjlighet till t ex strukturfondsmedel Forskarstation Östra Norrbotten drivits med externa medel. Under 211 har inga istället gränsöverskridande utvecklingsprojekt, nätverksbyggande prioriterats. 1 beviljade har bedömts som små, eftersom möjliga finansiärer i princip allokerat de bedöms vara betydligt större då nästa programperiod startar 214. Under 211 har examensarbete eller uppsats vara 8 12

13 Hägskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 december 211 kom också besked om att ett Kolarctic ENPI projekt Unga innovativa entreprenörer beviljats under tiden HÖN är enda svenska part i projektet. Sam verkan För att erbjuda decentraliserade utbildningar med blandade utbildningsformer för våra invånare behövs en viss kritisk massa när det gäller antalet studenter. För att nå upp till denna krävs att vi samverkar över kommungränserna. Det övergripande syftet med HÖN är ju att utveckling sker i regionen. En viktig förutsättning är att behoven kartläggs. Här är det viktigt att nyttja och samverka med tillväxtenheter, arbetsför medlingar, Industriellt utvecklingscenter m fl för att optimera arbetsinsatserna. Mål ska formerna för optimal samverkan med näringslivsavdelning i varje kommun, arbetsförmedling, andra kommunalförbund, m fl vara utvecklade och i bruk Formerna för samverkan har initierats och är under utveckling. Samverkan inom utbildning och utveckling av regioner sker också över gränserna med främst Finland, men nätverk bildas också med Ryssland och Norge under 212. Finansiella mål Högskoleförbundet Östra Norrbottens finansiella mål är, via ägarsamråd, beslutade av direktionen för HÖN och skall också utvärderas av fullmäktige i samband med behandling av delårsbokslut och årsbokslut. Förbundsmedlemmarnas medlemsavgifter finansierar all verksamhet förutom verksamhet som omfattar projekt inom forskning. Uppräkning av budgeten för år 211 har skett från föregående verksamhetsår med 2 %. Inget forskningsprojekt har drivits under året. Förbundsmedel kan användas som egen insats i EU-finansierade projekt. Medlemsavgift i form av personalens arbetsinsats har medräknats som egen insats i den till ENPI Kolarctic inlämnade ansökan om medel för ett gränsöver skridande projekt: Young Innovative Entrepreneurs som startar i mars 212. Medfinansiering har beviljats av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Forskning eller förberedelse avforskningsinsatser skallfinansieras med andra medel än medlemsavgifterna, t ex med strukturfondsmedel eller annan finansiering. Detta har inte uppnåtts under året eftersom ingen ansökan om forsknings projekt har utformats. 13

14 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Arsredovisning 211 Omvärldsanalys Omvärldsanalysen berör följande områden: lärande och studenter, befolkningsutveck ling, kompetensförsörjning samt högskoleförbundets framtid. Lärande och studenter Allt fler studenter väljer blandade utbildningsformer ( blended learning ) vilket gör att också utbudet av distansutbildningar och/eller blandade lärandeformer ökar. Som ett exempel kan lärarutbildning vid Karlstads universitet nämnas; vid start av lärarutbildning på distans för drygt 1 år sedan var antalet studenter knappt 6 stycken - idag är studentantalet över 1! Internet, sociala medier och digital natives innebär att information och data alltid finns tillgänglig och åtkomlig, obegränsad i tid och rum. Här kommer lärarens roll att förändras och bli än mer viktig när det gäller att vara studenten behjälplig med erfarenhet och kompetens under lärandeprocessen från information till kunskap liksom vid kritisk granskning. Mycket tyder på att Lärcentra kommer att behövas även i framtiden, med en något modifierad roll. Våra Lärcentra behöver utvecklas för att möta det kommande behovet. Idag är antalet studenter som använder något av de fyra lärcentra ca 2 per termin. Men vi vet att många fler av kommunernas invånare studerar via nät/distans. Lärcentra borde kunna utvecklas till en god supportverkstad och mötesplats för alla våra studenter. Befolkningsutveckling Kvinnor Män Figur j- L Sammanlagd folkmängd, uppdelad i kvinnor och män, i HÖNs medlemskommuner under de senaste sju åren. Källa: SCB. 1 De som är födda på 9-talet och senare, betecknas ofta som digital natives, dvs datorer och internet har funnits under hela deras liv. 14

15 invånare. Den förbättrade arbetsmarknaden i Norrbottens län, i synnerhet gruvbranschens minskningen är dessutom större än för män. det redan nu är svårt att rekrytera kompetens. Samtidigt är antalet arbetssökande fortfarande högt, särskilt unga mellan år. En välplanerad matchning behövs 116qkolforbundet Östrci Norrbotten Årsredovisning 211 Kompetensförsörjning Befolkningen har minskat i medlemskommunerna under en följd av år. Totalt har till bostäder och service, ökar chanserna till att behålla och kanske t o m öka antalet 211. Minskningen har dock avtagit det senaste året. Kvinnorna är färre till antalet och folkmängden minskat från år 25 med 1585 personer till 35 4 i november arbetskraft och företagsledare kommer att vara mycket stor inom kort. Detta gäller offentlig sektor och även inom många småföretag. Det innebär att behov av särskilt inom hälso- och socialvård, äldreomsorg, men också inom tekniska yrken, där Prognoserna för HÖNs medlemskommuner visar på stora pensionsavgångar inom arbetskraft och samtidigt en hög andel arbetssökande. utveckling, men också branscher i anslutning till gruvutvecklingen (handel, byggbranschen, service) borde påverka folkmängden också i östra Norrbotten. Kan kommuner dessutom visa på möjligheter till studier och kompetensutveckling, tillgång där de unga uppmuntras till utbildning inom de yrken där arbete kommer att finnas. gäller utbildning till sjuksköterska med påbyggnadsutbildningar (specialistinriktningar) Framtidsscenariot kan annars i värsta fall vara att kommunerna har stor brist på och lärarutbildning för olika stadier. Under 212 kommer HÖN också att bl a arbeta för att tillgängliggöra YH-utbildning i vindkraftsteknik och anpassade kurspaket i ekonomi. tion att starta och då förhoppningsvis med ett stort söktryck från regionen. HÖN kommer att arbeta för en fortsatt tillgänglighet till studier på hemorten när det spegla efterfrågan från befolkning och behovet av arbetskraft inom offentlig sektor och Hösten 212 kommer också en andra omgång av YH-utbildningen i Butikskommunika näringsliv. HÖN verkar också för att forskning som kan gynna utveckling i regionen ur ett ångsiktigt perspektiv, utförs i samverkan med organisationer och företag. HÖNs arbete med att tillgängligöra relevanta universitets- och YH-utbildningar ska Högskoleförbundets framtid för utbildning och forskning i regionen innebär ett långsiktigt strategiskt arbete där vi gemensamt kunskapsbyggande, och ökar slagkraften för att nå uppsatta mål. Att verka är beroende av yttre omständigheter. Allt fler utbildningar blir tillgängliga utanför campusorterna då de är nätbaserade eller ges på distans. Det gynnar oss. HÖNs uppgift kommunerna är i sig kompetenshöjande, då man möjliggör erfarenhetsbyte och Högskoleförbundets roll är och blir än mer viktig för regionen. Samverkan mellan blir att visa på utbildningsmöjligheter för att höja andelen invånare med högskole 15

16 året. att se. tiden. Högskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 året och anges i procent med två decimaler. Forskarstation Östra Norrbotten har ytterst lite medel kvar för projektfinansiering utbildning, dvs att öka antalet studerande och stötta dem i deras studier. Konkurrensen om forskningsmedel hårdnar. Tillväxtverket som tidigare finansierade sker i förhållande till kommuninvånarantalet per den 1 januari året före räkenskaps Med lemsavgifter under Nya EU-medel kommer till nästa programtid 214. Här är då strategin att vara uthållig och arbeta med externfinansierade utvecklingsprojekt under Finansförvaltning bestridas genom medlemskommunernas avgift. Fördelningen mellan medlemmarna Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, Nu har dock Kalix kommun meddelat att de säger upp medlemskapet i Högskoleför Tabell 6. Kommunernas medlemsavgifter uttryckt i tusen kronor under Hur och om förbundets uppgifter kommer att utföras i framtiden återstår bundet Östra Norrbotten. Det innebär att förbundet kommer att upplösas per den Ekonomisk rapportering riktlinjer som förbundsmedlemmarna enats om. Förslag till budgeten delges respektive medlemskommuns kommunstyrelse senast den 3 juni året före det aktuella budget till respektive medlemskommuns kommunstyrelse. Förbundet upprättar årligen budget inom de ekonomiska ramar och i övrigt enligt de 3 april, den 31 augusti och den 3 december (årsredovisning) samt delger resultatet Förbundet följer upp verksamheten tre gånger om året genom delårsbokslut per den överkalix Haparanda Övertorneå Kalix SUMMA

17 17 vertorreå tillämpas. Ekonomisk översikt Varje medlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i Hägskolefärbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 förhållande till vad medlemmarna sammanlagt tillskjutit som bidrag till förbundsverk Några förtydliganden: samheten. Vid skifte av förbundets behållna tillgångar skall nu angivna grunder Pensionsförpliktelser Pensionsförpliktelser för de två anställda i Högskoleförbundet Östra Norrbotten liksom Tillgångar och skulder semesterlöneskulden redovisas under verksamhetens kostnader och inkluderas i Ekonomiska nyckeltal angivna personalkostnader. Tabell 7. Ekonomiska nyckeltalför de 5 senaste åren. Antal studenter på program Fördelningen mellan medlemmarna sker i förhållande till kommuninvånarantalet per den 1januari året före räkenskapsåret. Uttaxering/kostnadsfördelning Antal studenter på kurs tnkl KY/YH-utblldningar Tabell 8. Årets resultat fördelat per år och medlemskommun. Medlemsinsats [kr Insats/invånare [kr/my] 43,72 Invånarantal (per den 1/1) Arets resultat [kr) Övriga inkomster [kr] Resultat Totalt varav Haparanda Kalix Overkalie ? ,46 4, 41,84 42, BUDGET

18 Haparanda. medlemskommuners fullmäktige. Personal och tjänster Högskolefärbundet Östra Norrbotten Års redovisning 211 Figur 1. Utbildningsledarna 211: Britt-Marie Isaksson Överkalix, Märit Hemphälö och kommunernas utbildningsledare, ett lagarbete där handlingsplaner för varje Högskoleförbundets personal består endast av förbundschefen och en assistent. Förbundschefen ansvarar för verksamheten med direktionen som styrgrupp. Samverkansmöten där alla deltar sker också med våra två nordligaste universitet. Direktionen, se sid 6, ansvarar för beslut och verkställighet av förbundets verksamhet, som styrs av förbundsordningen och reglementen antagna och undertecknade av alla 1 varje kommun finns en utbildningsledare/kontaktperson, anställd och avlönad av kommun utformas och följs upp. Mötena förläggs turvist i de fyra kommunerna, oftast Regelbundna fysiska arbetsmöten hålls en gång i månaden mellan förbundets personal respektive kommun, men som arbetar del av sin tid med utbildningsfrågor för HÖN. på respektive Lärcentra. Där emellan hålls kontakt via e-post och telefon. Vissa kanslitjänster såsom kostnader för kopiering, konferensrum, fikarum, tidningar är gemensamma för hyresgästerna i Gula Huset, där kansliet finns, och inköps av Haparanda Stad. Här ingår upprättande av budget, kontoplan, budgetuppföljning och prognoser liksom årsredovisning, bokslut, löneadministration med pensioner mm. När det gäller ekonomi- och löneadministration inköps tjänsten liksom tidigare år av Provincia Bothniensis. Övertorneå, Carina Björkman Kalix, Gudrun Kairsson och Marika Björkander 18

19 19 Skulder Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Not Resultaträkning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Högskolefcirbundet Östra Norrbotten Ärsrec(ovisning 211 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Balansräkning och Resultaträkning Bidrag frän medlemmarna Arets resultat EGET KAPITAL varav krets resultat varav tilläggsbudget Resultat före extraordinära poster Balansräkning Verksamhetens nettokostnader TILLGANGAR OM SÄTTNINGSTILLGANGAR Kortfristiga fordringar Likvida medel EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Kortfristiga skulder 5 3 OCH SKULDER Summa skulder 5 3 SUMMA EGET KAPITAL

20 2 Konsulter:ekonorni, revision Projektpersonal Summa intäkter Övriga intäkter $ Verksamhetens intäkter 1 Verksamhetens kostnader Noter Resor, representation, värdskap Annonser, reklam, trycksaker Högsko)eförbundet Östra Norrbotten Arsredovisning 211 IT utrustning Bidrag frän medlemmarna 3 Kalix kommun Överkalix kommun Haparanda stad Övertorne kommun Summa kostnader Finansiella intäkter 4 Kontorsmtrl, telefon, porto 66 13$ Lokalhyror Finansiella intäkter Eget kapital, andellkommun 5 Summa bidrag frin medlemmarna Överkalix kommun Haparanda stad Kalix kommun Övertorne kommun Summa finansiella intäkter Summa eget kapital, andellkommun

21 Hq s!oieforbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 BOKSLUT 211 BRWTREDOVISNINO Tkr Awiketse lntältter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intakter Kostnader Netto Hogskoteförbundet Btdraq från medlemmarna Summa drittbudget Arets resultat Kassaflödesanalys (kr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringspost, reaförlustlvinst Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde frän förändring i rörelsekapital Ökning(-)Iminskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflödet från den löpande verksamheten Investeringverksamheten Investeringar i byggnader Investeringar i mark/markanläggningar Investeringar i finansiella anläggningstillgngar Försäljning av fastighet (byggnad och mark) Försäljning aktier och andelar Arnortering av reversfordran Kassaflödet från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Kapitaltäckning Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder Kassaflödet frän finansieri ngsverksamheten Årets kassaflöde Kontroll Likvida medel vid årtes början Likvida medel vid årtes slut

22 22 EU-projekt redovisning. redovisning. Rön tor årets redovisning. Intäkter Haparanda kommun. Höuskolcjorbundet Östra Norrbotter Ärsredavisning 211 Redovisningsprindper Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har bokförts och belastat årets Kostnads- och inkomsträntor har periodiserats. Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed. Tjänsten köps av Pensionsskuld och semesterlöneskuld uppgår till kr och ingår inte i årets Fakturor som inkommit efter årsskiftet och avser redovisningsåret har skuldbokförts Leverantörsfakturor och belastat årets redovisning. Inget EU-projekt har drivits under verksamhetsåret 211. Intäkter efter årsskiftet som avser redovisningsåret har periodiserats och tillgodogjorts

2011 Årsredovisning. VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning

2011 Årsredovisning. VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning OBS Utkast för synpunkter: Årsredovisningen är ännu inte helt komplett. 2011 Årsredovisning 2011-01-01 2011-12-31 VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning

Läs mer

42j/ Iii t Kristilna Kvist. SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN SommanIrädesdatm ANSLAG/BEVIS HÖGSKOLE FÖRBUNDET. Direktionsmöte 2012 03 14

42j/ Iii t Kristilna Kvist. SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN SommanIrädesdatm ANSLAG/BEVIS HÖGSKOLE FÖRBUNDET. Direktionsmöte 2012 03 14 KOMMENTUS HÖGSKOLE FÖRBUNDET SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN SommanIrädesdatm Direktionsmöte 2012 03 14 Platsochtid Haparanda, Gula huset 2012 03 14 Beslutande kl 13.00 15.00 Gunnel Simu Kristiina

Läs mer

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Arsredovisning

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Arsredovisning Högskoleförbundet Östra Norrbotten 2013 0 Arsredovisning 2013-01-01 2013-12-31 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 2013 Innehålisförteckning Fakta om Högskoleförbundet 3 Organisation 5 Förbundschefen

Läs mer

SAMMANTRDESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN Sammantrödesdatum

SAMMANTRDESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN Sammantrödesdatum HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRDESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN Sammantrödesdatum Direktionsmöte 2011-09 16 Plotsochtid Övertorneå, Nordkalottens 2011 09 16 Kultur och forskningscentrum kl 10.00 12.00 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTT EN Sommanträdesdatum

SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTT EN Sommanträdesdatum - HÖGSKOLE FÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTT EN Sommanträdesdatum Direktionsmöte 2012 09 26 Plotsochtid Överkalix, Vita huset 2012 09 26 kl 09.30 12.00 Beslutande Gunnel Simu Kristiina Kvist Maud Lundbäck Inga-Lis

Läs mer

!Iii, shi/e/örbtiiitiet O. ira rrhone n. Årsredovisning VISION. Högskoleförbundet Östra Norrbotten ar en av aktörerna i det livslånga lärandet

!Iii, shi/e/örbtiiitiet O. ira rrhone n. Årsredovisning VISION. Högskoleförbundet Östra Norrbotten ar en av aktörerna i det livslånga lärandet !Iii, shi/e/örbtiiitiet O. ira rrhone n 2010 Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 VISION Högskoleförbundet Östra Norrbotten ar en av aktörerna i det livslånga lärandet iflolti utbildning och forskning

Läs mer

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Bilaga 3 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Högskoleförbundet Östra Norrbotten, vision: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning.

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL

SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMENTUS HÖGSKOLE FÖRBUN DET Sammantradesdatum Direktionsmöte 2012-02-22 Platsochtid Beslutande Haparanda, Gula huset 2012 02 22 kl 09.30 13.00 Gunnel Simu Haparanda stad 69 74 Kristiina Kvist Haparanda

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Ordförande. Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag Plats Kommunhuset i Överkalix Tid

Ordförande. Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag Plats Kommunhuset i Överkalix Tid HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Ilo,t.,kolejnrhnr,de, Ot fra Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag 2013-09-24 Plats Kommunhuset

Läs mer

Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund

Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:2001-10-25 161 Reviderad: KF 2003-05-22 97 KF 2006-11-30 12 Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund Namn, säte och varaktighet 1 Kommunalförbundets

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten 1 Benämning och säte Förbundet benämns Räddningstjänsten och har sitt säte i s kommun. 2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är s kommun och kommun. 3 Ändamål Förbundet

Läs mer

Direktionen 2007-2010

Direktionen 2007-2010 Årsredovisning 2007 Direktionen 2007-2010 2 1 4 3 5 6 7 8 5 6 7 8 Ordinarie 1. (s) Stig Hedlund Haparanda stad 2. (c) Bertil Segerlund v ordförande Haparanda stad 3. (s) Robert Forsberg ordförande Kalix

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammanträdesdotum

SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammanträdesdotum KOMMF:NTI,S HÖGSKOLE FÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTTEN Direktionsmöte SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammanträdesdotum 2011 06 0 Plats och tid Beslutande Överkalix, Vita huset 2011 06 0 kl 09.30 15.00 Gunnel Simu Lena

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning Högskoleförbundet Östra Norrbotten 2014 Årsredovisning 2014-01-01 2014-12-31 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 2014 Innehålisförteckning Fakta om Högskoleförbundet.3 Organisation 6 Förbundschefen

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Beslutande Gunnel Simu Haparanda kommun Roland Kemppainen Övertorneå kommun Birgitta Persson Överkalix kommun

Beslutande Gunnel Simu Haparanda kommun Roland Kemppainen Övertorneå kommun Birgitta Persson Överkalix kommun Ordförande HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 IlogsÅoleforbr,ndr 0 tro No rrbofle,, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag 2014-03-04 Plats

Läs mer

Haparanda stad Kristina Kvist Haparanda stad Maud Lundbäck. Kalix kommun Åke Bäckman Inga-Lis Samuelsson (suppl) Kalix kommun Birgitta Persson

Haparanda stad Kristina Kvist Haparanda stad Maud Lundbäck. Kalix kommun Åke Bäckman Inga-Lis Samuelsson (suppl) Kalix kommun Birgitta Persson HÖGSKOLE FÖRBUN DET ÖSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRDESPROTOKOLL Sarmaanträdesdotam Direktionsmöte 2011-12-09 Plofsochtid Kalix, Förvaltningshuset 2011 12 09 Studiebesök på Emric kl 09.00 14.00 Beslutande Gunnel

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL

SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMENTUS HÖGS KOLE FÖRBUNDET SAMMANTRADESPROTOKOLL Sanimanträdesdatam Direktionsmöte 2012 05 22 Platsochtid Beslutcinde Haparanda, Kommunhuset 2012 05 22 Hamnskär kl 09.00 10.00 Gunnel Simu Kristiina

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, Delårsrapport 3, 2006-2007 Juli 2006-Mars 2007, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 941 (4 919) Tkr. Resultatet för perioden uppgår till 525 (443) Tkr efter skatt. Resultat per

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor April 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01

Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01 Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01 Antagen av kommunfullmäktige i Fagersta 2011-2011-06-28, 74 Antagen av kommunfullmäktige i Norberg

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Leader Stockholmsbygd Ideell förening

Leader Stockholmsbygd Ideell förening Årsredovisning för Leader Stockholmsbygd Ideell förening Räkenskapsåret 2015-09-23 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län. 2 Medlemmar Medlemmar

Läs mer

Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund

Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund Innehållande 23 paragrafer Namn och säte 1 Kommunalförbundets namn är Fyrbodals Kommunalförbund. Förbundet har sitt säte i Uddevalla. Medlemmar 2 Medlemmar

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 OXELÖSUNDS KOMMUNS Vattenverksförbund 1 (6) Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 Antagen av Kommunfullmäktige Oxelösund 2004 10 27 / 2008-10-15 Kommunfullmäktige Nyköping

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma Dokumenttyp Beslutande organ Förbundsordning Kommunstyrelsen Förvaltningsdel Antagen 2013-06-10, Kf 51/2013 Ansvar

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer