iip Ars redovisning VISION Framgångsrik och hållbar utveckling 1 östra Norrbotten genom utbildning och forskning Högskoleförbundet Östra Norrbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "iip Ars redovisning VISION Framgångsrik och hållbar utveckling 1 östra Norrbotten genom utbildning och forskning Högskoleförbundet Östra Norrbotten"

Transkript

1 iip Ii VISION HAPARANDATORNIO Framgångsrik och hållbar utveckling genom utbildning och forskning Ars redovisning Östra Norrbotten Högskoleförbundet 1 östra Norrbotten

2 Högskolefärbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Innehålisförteckning Fakta om Högskoleförbundet Organisation 6 Direktion 6 Förbundschefen och ordföranden har ordet 7 Förvaltningsberättelse 8 Vision och mål 8 Nyhetsåret Verksamhetsmål 9 Utbildning 1 Forskning 12 Samverkan 13 Finansiella mål 13 Omvärldsanalys 14 Lärande och studenter 14 Befolkningsutveckling 14 Kompetensförsörjning 15 Högskoleförbundets framtid 15 sid Finansförvaltning 16 Medlemsavgifter 16 Ekonomisk rapportering 16 Ekonomisk översikt 17 Ekonomiska nyckeltal 17 Personal och tjänster 18 Balansräkning och Resultaträkning 19 Noter 2 Bokslut Kassaflödesanalys 21 Redovisningsprinciper 22 Beslut 23 2

3 Hägskolefärbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Fakta om Högskoleförbundet Östra Norrbotten 1 HÖN, är ett kommunalförbund mellan Högskoleförbundet Östra Norrbotten kommunerna Haparanda Stad, Kalix, Överkalix och Övertorneå. Norge Finland -.- Torne Figur 1. Högskoleförbundet Östra Norrbottens medlemskommuners geografiska lokalisering. Tabell 1. Antal invånare, area och befolkningstäthet i Sverige, i Norrbottens län och i HÖN-kommunerna en jämförelse. Källa: SCB. per Sverige Norrbottens län HÖN-kommuner Antal invånare Andel invånare i Sverige 1% 2,6%,4% Yta, km Andel av Sveriges yta 1,% 21,8% 1,8% Befolkningstäthet, antal/km 2 2,9 2,5 4,5 3

4 Hägskolefärbundet Östra Norrbotten Års redovisning 211 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Figur 2. Andel av befolkningen mellan år med minst 3 års eftergymnasial utbildning per Källa: SCB. 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 1 Män Figur 3. Andel av befolkningen mellan år med någon (CSN-berättigad) eftergymnasial utbildning per Källa: SCB. 4

5 1-lägskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Tabell 2. Invånarantalet i HÖN-kommunerna de tre senaste åren (SCB) och den därpå baserade fördelningen av kostnader/tillgångar i HÖN under påföljande tre år. Antal invånare Andel i HÖN Kommun 31-dec-DB 31-dec-9 31-dec-lO Haparanda % 28,38% 28,56% Kalix ,64% 47,51% 47,53% Överkalix ,31% 1,3% 1,25% Övertorne r ,8% 13,81% 13,66% Totalt & ,9% 1,% 1,% Haparanda ukalix 14 Överkalnc hd Overtorneä Figur 4. Andel kommuninvånare 1 HÖN per den 1januari21 (egentligen 31 december 29 enligt SCB) och därmed fördelningsnyckeln när det gäller kommunernas kostnader och tillgångar i HÖN under räkenskapsåret 211. Tabell 3. Anställda och medlemsavgifter under 21 och Antal HÖN anställda 2 2 Folkmängd HÖNkommuner* Medlemsavgifter, SEK Utdebitering/per invånare, SEK 42,3 43,72 per den 31/12 28 resp 2D 5

6 av Östen Lejon* (C) Jonas Karlsson (S) Rose-Marie Henriksson (5) Gunvor Kohkoinen** (KD) Övertorneå: Ersättare Peter Larsson (M) Anne Jakobsson (5) Assistent Intern 4 Revisorer Förbundsdirektion 8 ledamöter 8 ersättare Kristiina Kvist (C) Kalix: Maud Lundbäck** (5) Åke Bäckman* (M) Kansli Lena Keisu-Gard (S) Ingrid Löfgren-Kitti (M) Ordinarie Norrbotten -.J Forskarstation s oifc rhundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Organisation Figur 5. Schematisk bild av Högskoleförbundets organisation. Direktion 211 Linda Ylivainio (C) efterträddes Annika Lamppinen-Keisu (5) efterträddes av Desireé Waaranperä Krutrök (S) FON Inga-Lis Samuelsson (C) Inga SavilahtiHäggbo* (5) * även ordinarie ledamot eller ersättare (**) direktionen under tidigare mandatperiod 6 Överkalix: Birgitta Persson (5), vice ordförande Haparanda: Gunnel Simu (5), ordförande Östra UTBILDNING SAMVERKAN FORSKNING Förbundschef

7 sina idéer. uppfriskande och kreativt arbete med att ta fram en kärnfull vision för förbundet med konkreta mätbara mål och handlingsplaner. Förbundschefen och ordförande har ordet direktionsledamöterna och högskoleförbundets utbildningsledare har möjliggjort ett Högskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 liksom våra grannländers, med näringsliv och offentlig sektor är en förutsättning för att vi ska lyckas nå våra mål. Allt detta tror vi, och många med oss, är nyckeln till framgång när det gäller framgångs rik och hållbar utveckling i östra Norrbotten. Vi har påbörjat processen och kommit en Tack till medarbetarna Marja-Leena, Märit, Britt-Marie, Marika, Gudrun, Carina och alla direktionsledamöter för ert engagemang och arbete detta år! frågor som är relevanta för vår region och våra branscher. förbundschef har öppnat för nytänk, nya nätverk och kontakter. Engagemanget från Det har varit ett omvälvande år för Högskoleförbundet Östra Norrbottens verksamhet och styrning. Omsättningen av både kommunledningar, direktionsledamöter och Att samverka när det gäller utbildnings- och forskningsmöjligheter med våra systerförbund Lapplands Lärcentra och Akademi Norr, med våra nordligaste universitet projekt i våra kommuner. Vi vill också att forskare ska intressera sig för forsknings nyttja studenter i olika utvecklingsprojekt samtidigt som vi vill intressera studenter för av en ny YH-utbildning män eftersom andelen män med högskoleutbildning idag är långt under riksgenom Vi arbetar för att fler ska studera på högskolenivå i våra kommuner, i synnerhet fler snittet (figur 3). Vi vill att våra företag och organisationer ska se potentialen med att bit på väg bl a när det gäller samordning av aktiviteter mellan olika aktörer, med start samverka över landsgränserna och få tillgång till utbildning och möjlighet att utveckla Visst känns det då snopet att avsluta år 211 med ett oväntat besked, ett hastigt ENPI-Kolarctic EU-projekt där vi ska engagera unga innovativa entreprenörer att innebär det att Högskoleförbundet Östra Norrbotten upplöses vid årsslutet 212. beslut från Kalix kommun om utträde ur Högskoleförbundet. Och enligt stadgarna Lena Antti Gunnel Simu Med hopp om en framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten! Butikskommunikation Förbundschef Ordförande i Haparanda, med ett beviljat 3-årigt 7

8 Hägskolefärbundet Östra Norrbotten Årsrec(ovisning 211 Fö rvaltningsberättelse Vision och mål Under året har en ny vision framtagits och fastställts av direktionen för Högskoleför bundet Östra Norrbotten: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning För att förverkliga visionen menar vi att antalet högskoleutbildade medborgare behöver öka, att utbildningsutbud görs tillgängligt och korrelerar till regionens kompe tensbehov och att utbildning liksom forskning bidrar till att tillfredsställa kommunernas nuvarande och framtida kompetensutvecklingsbehov. Kommunalförbundets roll är att vara en facilitator för detta. Därför har fem konkreta och mätbara mål för verksam heten utkristalliserats och formulerats: År 22 ska 1. antalet studenter i utbildning vara 5 2. andelen studerande män ha ökat till 4% 3. antal företag/offentlig sektor som nyttjar studenter i projekt, examensarbete eller uppsats vara 8 4. antal forskningsprojekt vara 4 5. formerna för optimal samverkan med näringslivsavdelning i varje kommun, AF, andra kommunalförbund, m fl vara utvecklade och i bruk Ändamål Högskoleförbundets ändamål är att samordna den eftergymnasiala utbildningen och verka för att hela program och fristående kurser samt forskning förläggs till östra Norr botten. Kommunalförbundet skall skapa kontakter med högskolor/universitet i hela landet och i norra Finland och norra Norge. Kommunalförbundet skall vidare, genom att föra en dialog med utbildnings-och forskningsbyråerna, samt de olika institu tionerna kunna anpassa utbildningar efter respektive kommuns behov. Högskoleför bundet östra Norrbotten kan också stå som huvudman för kommunala uppgifter som medlemskommunerna väljer att uppdra åt Högskoleförbundet Östra Norrbotten att taga juridiskt ansvar för (Förbundsordningen 3). 8

9 Högskolctnrbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Nyhetsåret 211 Ett lyckosamt och händelserikt år för Högskoleförbundet Östra Norrbotten, så kan man sammanfatta 211. En ny förbundschef på plats men framför allt en ny utbildning för nya studenter och ett nytt gränsöverskridande projekt som beviljas EU-medel gör att HÖN fyller en viktig funktion för medlemskommunerna. På HÖNs webbplats, liksom i de lokala tidningarna presenterades stora och små nyheter under året som alla bidrog till ett händelserikt år. * Il Kreatörer ska locka till köp r - personalvetargrupp tar examen efter 3 års distansstudier. r. o e Figur 6. Några händelser under året. Verksamhetsmål Verksamheten bedrivs ändamålsenligt, utifrån beslutad budget, med visionen i och med tydliga, mätbara mål som regelbundet följs upp. sikte 9

10 Utbildning visar studentantalet under 21 och 211 för varje kommun uppdelat på kön och typ lo högskoleutbildning. Tabell 4 visar på en något uppåtgående trend när det gäller antalet 381 av utbildning. Av de som nyttjar Lärcentra under 211 är 26 % män. Figur 7 Mål 1 Mål 2 åskådliggör antalet studenter under 211 i respektive kommun och utbildningstyp. studerande som registrerats på kommunernas Lärcentra de senaste tre åren. Tabell 5 och 3, samt tabell 5. HÖNs uppgift är att på olika sätt underlätta och uppmuntra till FIöqskoIcförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Tabell 5. Antal studenter som nyttjat kommunernas Lärcentra under 21 och 211 uppdelat på kommun och kön och typ av högskoleutbildning it 211 HT 211 YH-utbildning Kurser r TOTALT VT+HT 21 Haparanda Totalt Kv Man Kalix överkalix Totalt Kv Man Totalt Kv Man Overtorne Totalt Kv Man Totalt Program Yl-l-utbildning Kurser TOTALT VT 211 Haparanda Kalix överkalix Övertomeå Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Program YH-utbildning Kurser TOTALT lit 211 Haparanda Kalix överkalix övertorneä Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Kv Man Totalt Program YH-utbildiiing Kurser TOTALT Program , 21 och 211. Tabell 4. Antal studenter som nyttjat kommunernas Lärcentra under vär+ höst vär + höst vär höst 22 ska antalet studenter i utbildning vara minst 5/år 22 ska andelen studerande män ha ökat till 4% andelen av den manliga befolkningen med eftergymnasial utbildning öka, se figurer 2 Målet är att öka antalet medborgare med högskoleutbildning. Framför allt behöver

11 Figur Ar u Övertorneå YH-utbildn ing ii Överkalix Program hkalix Kurser Haparanda Figur 7. Antalet studenter under 211 uppdelat på typ av utbildning och kommun. Hägskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 studenter per år är ett mål. Ett annat, tuffare mål är att öka andelen manliga studenter till 4 %. För att nå det har varje utbildningsledare/ kontaktperson utformat en Mer än 4 studenter har sedan år 1999 studerat där de bor på högskolenivå. 5 Figur 8 visar antal högskolestuderande registrerade vid de fyra lärcentra genom åren. Antal studenter Antalet studenter registrerade på medlemskommunernas lärcentra sedan starten av Högskoleförbundet och fram till och med 211.

12 är hög på program- och yrkeshögskoleutbildningar. När det gäller studerandes val av Forskning handlingsplan för sitt arbete i respektive kommun. En årsmatris över aktiviteter har utbildning Butikskommunikation med 25 studenter under 211. Genomströmningen också tagits fram. Högskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 Det tredje målet inom utbildning syftar till att utveckla företag och organisationer i kommunerna samtidigt som studenter får möjlighet till ett verklighetsbaserat lärande: Samverkan med Umeå universitet har utmynnat i en databas för kontinuerlig Mål 3 22 ska antal företag/offentlig sektor som nyttjar studenter i projekt, Sjuksköterskeprogrammet, Specialistsjuksköterska, Lärarprogram, Polisutbildning och Programstuderande under 211 i våra medlemskommuner finns främst inom för samverkan mellan företag/organisationer och universitet utvecklas. verk, Behandlingsassistent, Processteknik och Elektronik. Haparanda startade YH Personalvetarprogrammet. KY/YH-studerande i Kalix inom Operatör fjärr/ kraftvärme Tanken är att fyra forskningsprojekt kontinuerligt ska pågå i östra Norrbotten. Idag är några företag inom HÖN området (Kalix) involverade i forskningsprojekt, det gäller t ex uppdatering av projekt och våra utbildningsledare/kontaktpersoner får kvalificerad underlättar förutsättningarna för studentprojekt. För att nå målet behöver metoder handledning i behovsinventering. God kontakt med Luleå tekniska universitet översiktskurs och många fler. fristående kurser är variationen stor; Arbetsförmågebedömning, Språk, Juridisk strategiska satsningar. Effekterna av projekten kan förväntas visa sig på längre sikt. Forskningsprojekt som gagnar regionens utveckling är ytterligare en av HÖNs Mål 4 22 ska antalet forskningsprojekt vara 4 tillgång till externa medel för att finansiera tillämpad forskning/aktionsforskning i nära i träbranschen (affärssystem). Ambitionen är att koordinera forskningsprojekt och få samverkan mellan forskare, företag och offentlig sektor. Under har ansökningar om medel för forskningsprojekt utformats då utsikterna att få dem återstående medlen i aktuell programperiod. Möjlighet till t ex strukturfondsmedel Forskarstation Östra Norrbotten drivits med externa medel. Under 211 har inga istället gränsöverskridande utvecklingsprojekt, nätverksbyggande prioriterats. 1 beviljade har bedömts som små, eftersom möjliga finansiärer i princip allokerat de bedöms vara betydligt större då nästa programperiod startar 214. Under 211 har examensarbete eller uppsats vara 8 12

13 Hägskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 december 211 kom också besked om att ett Kolarctic ENPI projekt Unga innovativa entreprenörer beviljats under tiden HÖN är enda svenska part i projektet. Sam verkan För att erbjuda decentraliserade utbildningar med blandade utbildningsformer för våra invånare behövs en viss kritisk massa när det gäller antalet studenter. För att nå upp till denna krävs att vi samverkar över kommungränserna. Det övergripande syftet med HÖN är ju att utveckling sker i regionen. En viktig förutsättning är att behoven kartläggs. Här är det viktigt att nyttja och samverka med tillväxtenheter, arbetsför medlingar, Industriellt utvecklingscenter m fl för att optimera arbetsinsatserna. Mål ska formerna för optimal samverkan med näringslivsavdelning i varje kommun, arbetsförmedling, andra kommunalförbund, m fl vara utvecklade och i bruk Formerna för samverkan har initierats och är under utveckling. Samverkan inom utbildning och utveckling av regioner sker också över gränserna med främst Finland, men nätverk bildas också med Ryssland och Norge under 212. Finansiella mål Högskoleförbundet Östra Norrbottens finansiella mål är, via ägarsamråd, beslutade av direktionen för HÖN och skall också utvärderas av fullmäktige i samband med behandling av delårsbokslut och årsbokslut. Förbundsmedlemmarnas medlemsavgifter finansierar all verksamhet förutom verksamhet som omfattar projekt inom forskning. Uppräkning av budgeten för år 211 har skett från föregående verksamhetsår med 2 %. Inget forskningsprojekt har drivits under året. Förbundsmedel kan användas som egen insats i EU-finansierade projekt. Medlemsavgift i form av personalens arbetsinsats har medräknats som egen insats i den till ENPI Kolarctic inlämnade ansökan om medel för ett gränsöver skridande projekt: Young Innovative Entrepreneurs som startar i mars 212. Medfinansiering har beviljats av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Forskning eller förberedelse avforskningsinsatser skallfinansieras med andra medel än medlemsavgifterna, t ex med strukturfondsmedel eller annan finansiering. Detta har inte uppnåtts under året eftersom ingen ansökan om forsknings projekt har utformats. 13

14 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Arsredovisning 211 Omvärldsanalys Omvärldsanalysen berör följande områden: lärande och studenter, befolkningsutveck ling, kompetensförsörjning samt högskoleförbundets framtid. Lärande och studenter Allt fler studenter väljer blandade utbildningsformer ( blended learning ) vilket gör att också utbudet av distansutbildningar och/eller blandade lärandeformer ökar. Som ett exempel kan lärarutbildning vid Karlstads universitet nämnas; vid start av lärarutbildning på distans för drygt 1 år sedan var antalet studenter knappt 6 stycken - idag är studentantalet över 1! Internet, sociala medier och digital natives innebär att information och data alltid finns tillgänglig och åtkomlig, obegränsad i tid och rum. Här kommer lärarens roll att förändras och bli än mer viktig när det gäller att vara studenten behjälplig med erfarenhet och kompetens under lärandeprocessen från information till kunskap liksom vid kritisk granskning. Mycket tyder på att Lärcentra kommer att behövas även i framtiden, med en något modifierad roll. Våra Lärcentra behöver utvecklas för att möta det kommande behovet. Idag är antalet studenter som använder något av de fyra lärcentra ca 2 per termin. Men vi vet att många fler av kommunernas invånare studerar via nät/distans. Lärcentra borde kunna utvecklas till en god supportverkstad och mötesplats för alla våra studenter. Befolkningsutveckling Kvinnor Män Figur j- L Sammanlagd folkmängd, uppdelad i kvinnor och män, i HÖNs medlemskommuner under de senaste sju åren. Källa: SCB. 1 De som är födda på 9-talet och senare, betecknas ofta som digital natives, dvs datorer och internet har funnits under hela deras liv. 14

15 invånare. Den förbättrade arbetsmarknaden i Norrbottens län, i synnerhet gruvbranschens minskningen är dessutom större än för män. det redan nu är svårt att rekrytera kompetens. Samtidigt är antalet arbetssökande fortfarande högt, särskilt unga mellan år. En välplanerad matchning behövs 116qkolforbundet Östrci Norrbotten Årsredovisning 211 Kompetensförsörjning Befolkningen har minskat i medlemskommunerna under en följd av år. Totalt har till bostäder och service, ökar chanserna till att behålla och kanske t o m öka antalet 211. Minskningen har dock avtagit det senaste året. Kvinnorna är färre till antalet och folkmängden minskat från år 25 med 1585 personer till 35 4 i november arbetskraft och företagsledare kommer att vara mycket stor inom kort. Detta gäller offentlig sektor och även inom många småföretag. Det innebär att behov av särskilt inom hälso- och socialvård, äldreomsorg, men också inom tekniska yrken, där Prognoserna för HÖNs medlemskommuner visar på stora pensionsavgångar inom arbetskraft och samtidigt en hög andel arbetssökande. utveckling, men också branscher i anslutning till gruvutvecklingen (handel, byggbranschen, service) borde påverka folkmängden också i östra Norrbotten. Kan kommuner dessutom visa på möjligheter till studier och kompetensutveckling, tillgång där de unga uppmuntras till utbildning inom de yrken där arbete kommer att finnas. gäller utbildning till sjuksköterska med påbyggnadsutbildningar (specialistinriktningar) Framtidsscenariot kan annars i värsta fall vara att kommunerna har stor brist på och lärarutbildning för olika stadier. Under 212 kommer HÖN också att bl a arbeta för att tillgängliggöra YH-utbildning i vindkraftsteknik och anpassade kurspaket i ekonomi. tion att starta och då förhoppningsvis med ett stort söktryck från regionen. HÖN kommer att arbeta för en fortsatt tillgänglighet till studier på hemorten när det spegla efterfrågan från befolkning och behovet av arbetskraft inom offentlig sektor och Hösten 212 kommer också en andra omgång av YH-utbildningen i Butikskommunika näringsliv. HÖN verkar också för att forskning som kan gynna utveckling i regionen ur ett ångsiktigt perspektiv, utförs i samverkan med organisationer och företag. HÖNs arbete med att tillgängligöra relevanta universitets- och YH-utbildningar ska Högskoleförbundets framtid för utbildning och forskning i regionen innebär ett långsiktigt strategiskt arbete där vi gemensamt kunskapsbyggande, och ökar slagkraften för att nå uppsatta mål. Att verka är beroende av yttre omständigheter. Allt fler utbildningar blir tillgängliga utanför campusorterna då de är nätbaserade eller ges på distans. Det gynnar oss. HÖNs uppgift kommunerna är i sig kompetenshöjande, då man möjliggör erfarenhetsbyte och Högskoleförbundets roll är och blir än mer viktig för regionen. Samverkan mellan blir att visa på utbildningsmöjligheter för att höja andelen invånare med högskole 15

16 året. att se. tiden. Högskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 året och anges i procent med två decimaler. Forskarstation Östra Norrbotten har ytterst lite medel kvar för projektfinansiering utbildning, dvs att öka antalet studerande och stötta dem i deras studier. Konkurrensen om forskningsmedel hårdnar. Tillväxtverket som tidigare finansierade sker i förhållande till kommuninvånarantalet per den 1 januari året före räkenskaps Med lemsavgifter under Nya EU-medel kommer till nästa programtid 214. Här är då strategin att vara uthållig och arbeta med externfinansierade utvecklingsprojekt under Finansförvaltning bestridas genom medlemskommunernas avgift. Fördelningen mellan medlemmarna Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, Nu har dock Kalix kommun meddelat att de säger upp medlemskapet i Högskoleför Tabell 6. Kommunernas medlemsavgifter uttryckt i tusen kronor under Hur och om förbundets uppgifter kommer att utföras i framtiden återstår bundet Östra Norrbotten. Det innebär att förbundet kommer att upplösas per den Ekonomisk rapportering riktlinjer som förbundsmedlemmarna enats om. Förslag till budgeten delges respektive medlemskommuns kommunstyrelse senast den 3 juni året före det aktuella budget till respektive medlemskommuns kommunstyrelse. Förbundet upprättar årligen budget inom de ekonomiska ramar och i övrigt enligt de 3 april, den 31 augusti och den 3 december (årsredovisning) samt delger resultatet Förbundet följer upp verksamheten tre gånger om året genom delårsbokslut per den överkalix Haparanda Övertorneå Kalix SUMMA

17 17 vertorreå tillämpas. Ekonomisk översikt Varje medlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i Hägskolefärbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 förhållande till vad medlemmarna sammanlagt tillskjutit som bidrag till förbundsverk Några förtydliganden: samheten. Vid skifte av förbundets behållna tillgångar skall nu angivna grunder Pensionsförpliktelser Pensionsförpliktelser för de två anställda i Högskoleförbundet Östra Norrbotten liksom Tillgångar och skulder semesterlöneskulden redovisas under verksamhetens kostnader och inkluderas i Ekonomiska nyckeltal angivna personalkostnader. Tabell 7. Ekonomiska nyckeltalför de 5 senaste åren. Antal studenter på program Fördelningen mellan medlemmarna sker i förhållande till kommuninvånarantalet per den 1januari året före räkenskapsåret. Uttaxering/kostnadsfördelning Antal studenter på kurs tnkl KY/YH-utblldningar Tabell 8. Årets resultat fördelat per år och medlemskommun. Medlemsinsats [kr Insats/invånare [kr/my] 43,72 Invånarantal (per den 1/1) Arets resultat [kr) Övriga inkomster [kr] Resultat Totalt varav Haparanda Kalix Overkalie ? ,46 4, 41,84 42, BUDGET

18 Haparanda. medlemskommuners fullmäktige. Personal och tjänster Högskolefärbundet Östra Norrbotten Års redovisning 211 Figur 1. Utbildningsledarna 211: Britt-Marie Isaksson Överkalix, Märit Hemphälö och kommunernas utbildningsledare, ett lagarbete där handlingsplaner för varje Högskoleförbundets personal består endast av förbundschefen och en assistent. Förbundschefen ansvarar för verksamheten med direktionen som styrgrupp. Samverkansmöten där alla deltar sker också med våra två nordligaste universitet. Direktionen, se sid 6, ansvarar för beslut och verkställighet av förbundets verksamhet, som styrs av förbundsordningen och reglementen antagna och undertecknade av alla 1 varje kommun finns en utbildningsledare/kontaktperson, anställd och avlönad av kommun utformas och följs upp. Mötena förläggs turvist i de fyra kommunerna, oftast Regelbundna fysiska arbetsmöten hålls en gång i månaden mellan förbundets personal respektive kommun, men som arbetar del av sin tid med utbildningsfrågor för HÖN. på respektive Lärcentra. Där emellan hålls kontakt via e-post och telefon. Vissa kanslitjänster såsom kostnader för kopiering, konferensrum, fikarum, tidningar är gemensamma för hyresgästerna i Gula Huset, där kansliet finns, och inköps av Haparanda Stad. Här ingår upprättande av budget, kontoplan, budgetuppföljning och prognoser liksom årsredovisning, bokslut, löneadministration med pensioner mm. När det gäller ekonomi- och löneadministration inköps tjänsten liksom tidigare år av Provincia Bothniensis. Övertorneå, Carina Björkman Kalix, Gudrun Kairsson och Marika Björkander 18

19 19 Skulder Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Not Resultaträkning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Högskolefcirbundet Östra Norrbotten Ärsrec(ovisning 211 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Balansräkning och Resultaträkning Bidrag frän medlemmarna Arets resultat EGET KAPITAL varav krets resultat varav tilläggsbudget Resultat före extraordinära poster Balansräkning Verksamhetens nettokostnader TILLGANGAR OM SÄTTNINGSTILLGANGAR Kortfristiga fordringar Likvida medel EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Kortfristiga skulder 5 3 OCH SKULDER Summa skulder 5 3 SUMMA EGET KAPITAL

20 2 Konsulter:ekonorni, revision Projektpersonal Summa intäkter Övriga intäkter $ Verksamhetens intäkter 1 Verksamhetens kostnader Noter Resor, representation, värdskap Annonser, reklam, trycksaker Högsko)eförbundet Östra Norrbotten Arsredovisning 211 IT utrustning Bidrag frän medlemmarna 3 Kalix kommun Överkalix kommun Haparanda stad Övertorne kommun Summa kostnader Finansiella intäkter 4 Kontorsmtrl, telefon, porto 66 13$ Lokalhyror Finansiella intäkter Eget kapital, andellkommun 5 Summa bidrag frin medlemmarna Överkalix kommun Haparanda stad Kalix kommun Övertorne kommun Summa finansiella intäkter Summa eget kapital, andellkommun

21 Hq s!oieforbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 211 BOKSLUT 211 BRWTREDOVISNINO Tkr Awiketse lntältter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intakter Kostnader Netto Hogskoteförbundet Btdraq från medlemmarna Summa drittbudget Arets resultat Kassaflödesanalys (kr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringspost, reaförlustlvinst Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde frän förändring i rörelsekapital Ökning(-)Iminskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflödet från den löpande verksamheten Investeringverksamheten Investeringar i byggnader Investeringar i mark/markanläggningar Investeringar i finansiella anläggningstillgngar Försäljning av fastighet (byggnad och mark) Försäljning aktier och andelar Arnortering av reversfordran Kassaflödet från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Kapitaltäckning Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder Kassaflödet frän finansieri ngsverksamheten Årets kassaflöde Kontroll Likvida medel vid årtes början Likvida medel vid årtes slut

22 22 EU-projekt redovisning. redovisning. Rön tor årets redovisning. Intäkter Haparanda kommun. Höuskolcjorbundet Östra Norrbotter Ärsredavisning 211 Redovisningsprindper Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har bokförts och belastat årets Kostnads- och inkomsträntor har periodiserats. Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed. Tjänsten köps av Pensionsskuld och semesterlöneskuld uppgår till kr och ingår inte i årets Fakturor som inkommit efter årsskiftet och avser redovisningsåret har skuldbokförts Leverantörsfakturor och belastat årets redovisning. Inget EU-projekt har drivits under verksamhetsåret 211. Intäkter efter årsskiftet som avser redovisningsåret har periodiserats och tillgodogjorts

2011 Årsredovisning. VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning

2011 Årsredovisning. VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning OBS Utkast för synpunkter: Årsredovisningen är ännu inte helt komplett. 2011 Årsredovisning 2011-01-01 2011-12-31 VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning

Läs mer

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Bilaga 3 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Högskoleförbundet Östra Norrbotten, vision: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning.

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten 1 Benämning och säte Förbundet benämns Räddningstjänsten och har sitt säte i s kommun. 2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är s kommun och kommun. 3 Ändamål Förbundet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Direktionen 2007-2010

Direktionen 2007-2010 Årsredovisning 2007 Direktionen 2007-2010 2 1 4 3 5 6 7 8 5 6 7 8 Ordinarie 1. (s) Stig Hedlund Haparanda stad 2. (c) Bertil Segerlund v ordförande Haparanda stad 3. (s) Robert Forsberg ordförande Kalix

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Godkänd av Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun 2013-01-31 Borås Stad 2013-02-21 Herrljunga kommun 2013-02-19 Marks kommun 2013-02-21 Svenljunga kommun 2013-02-11

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Kommunerna i Fyrbodal Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbunds direktion föreslår ändringar av förbundsordningen. Detta för att uppdatera dokumentet samt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner.

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. KOMMUNALFÖRBUNDSORDNING FÖR MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Denna kommunalförbundsordning har fastställts av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2009-12-14 665, kommunfullmäktige i Timrå kommun 2009-11-30

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län. 2 Medlemmar Medlemmar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst

Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst Johan Hermelin, Strategihuset AB Version 1.5 2012-03-16 Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst 1. Medlemmar, namn och säte Förbundets namn är Räddningstjänsten Väst och förbundet har sitt säte i Varberg.

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND. Bilaga 1 2012-11-26 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet räddningstjänsten Östra Götaland, nedan benämnt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 OXELÖSUNDS KOMMUNS Vattenverksförbund 1 (6) Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 Antagen av Kommunfullmäktige Oxelösund 2004 10 27 / 2008-10-15 Kommunfullmäktige Nyköping

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer