2011 Årsredovisning. VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011 Årsredovisning. VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning"

Transkript

1 OBS Utkast för synpunkter: Årsredovisningen är ännu inte helt komplett Årsredovisning VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning

2 Innehållsförteckning Fakta om Högskoleförbundet Organisation Direktion Förbundschefen och ordföranden har ordet Förvaltningsberättelse Vision och mål Nyhetsåret 2011 Verksamhetsmål Finansiella mål Finansförvaltning Medlemsavgifter Ekonomisk rapportering Ekonomisk översikt Ekonomiska nyckeltal Personalöversikt Balansräkning och Resultaträkning 2

3 Fakta om Högskoleförbundet Östra Norrbotten Högskoleförbundet Östra Norrbotten, HÖN, är ett kommunalförbund mellan kommunerna Haparanda Stad, Kalix, Överkalix och Övertorneå. Figur 1. Högskoleförbundet Östra Norrbottens medlemskommuners geografiska lokalisering. Tabell 1. Antal invånare, area och befolkningstäthet i Sverige, i Norrbottens län och i HÖN-kommunerna en jämförelse. Källa: SCB. 3

4 Riket Haparanda Kalix Överkalix Övertorneå Riket Haparanda Kalix Överkalix Övertorneå Riket Haparanda Kalix Överkalix Övertorneå Högskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning 2011 Figur 2. Andel av befolkningen mellan år med minst 3 års eftergymnasial utbildning per Källa: SCB. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Män Kvinnor Totalt Figur 3. Andel av befolkningen mellan år med någon (SCN-berättigad) eftergymnasial utbildning per Källa: SCB. 4

5 Tabell 2. Invånarantalet i HÖN-kommunerna de tre senaste åren (SCB) och den därpå baserade fördelningen av kostnader/tillgångar i HÖN under påföljande tre år. Figur 4. Andel kommuninvånare i HÖN per den 1 januari 2010 (egentligen 31 december 2009 enligt SCB) och därmed fördelningsnyckeln när det gäller kommunernas kostnader och tillgångar i HÖN under räkenskapsåret Tabell 3. Anställda och medlemsavgifter under 2010 och

6 Organisation Figur 5. Schematisk bild av Högskoleförbundets organisation. Direktion 2011 Ordinarie Ersättare Haparanda: Gunnel Simu (S), ordförande Lena Keisu-Gard (S) Kristiina Kvist (C) Ingrid Löfgren-Kitti (M) Kalix: Maud Lundbäck** (S) Rose-Marie Henriksson (S) Åke Bäckman* (M) Inga-Lis Samuelsson (C) Överkalix: Birgitta Persson (S), vice ordförande Anne Jakobsson (S) Jonas Karlsson (S) Peter Larsson (M) Övertorneå: Desireé Waaranperä Krutrök (S) Inga Savilahti-Häggbo* (S) efter avgående Annika Lamppinen-Keisu (S) Östen Lejon* (C) Gunvor Kohkoinen** (KD) efter avgående Linda Ylivainio (C) * även ordinarie ledamot eller ersättare (**) i direktionen under tidigare mandatperiod 6

7 Förbundschefen och ordförande har ordet Det har varit ett omvälvande år för Högskoleförbundet Östra Norrbottens verksamhet och styrning. Omsättningen av både kommunledningar, direktionsledamöter och förbundschef har öppnat för nytänk, nya nätverk och kontakter. Engagemanget från direktionsledamöterna och högskoleförbundets utbildningsledare har möjliggjort ett uppfriskande och kreativt arbete med att ta fram en kärnfull vision för förbundet med konkreta mätbara mål och handlingsplaner. Vi arbetar för att fler ska studera på högskolenivå i våra kommuner, i synnerhet fler män eftersom andelen män med högskoleutbildning idag är långt under riksgenomsnittet, se figur 3. Vi vill att våra företag och organisationer ska se potentialen med att nyttja studenter i olika utvecklingsprojekt samtidigt som vi vill intressera studenter för projekt i våra kommuner. Vi vill också att forskare ska intressera sig för forskningsfrågor som är relevanta för vår region och våra branscher. Att samverka när det gäller utbildnings- och forskningsmöjligheter med våra systerförbund Lapplands Lärcentra och Akademi Norr, men våra universitet och våra grannländers, med näringsliv och offentlig sektor är en förutsättning för att lyckas nå våra mål. Allt detta tror vi, och många med oss, är nyckeln till framgång när det gäller framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten. Vi har påbörjat processen och kommit en bit på väg bl a när det gäller samordning av aktiviteter mellan olika aktörer, med start av en ny YH-utbildning Butikskommunikation i Haparanda, med ett beviljat 3-årigt EU-Kolarctic-projekt där vi ska engagera unga innovativa entreprenörer att samverka över landsgränserna och få tillgång till utbildning och möjlighet att utveckla sina idéer. Tack till medarbetarna Marja-Leena, Märit, Britt-Marie, Marika, Gudrun, Carina och alla direktionsledamöter för ert engagemang och arbete detta år! Visst känns det då snopet att avsluta år 2011 med ett oväntat besked, ett hastigt beslut från Kalix kommun om utträde ur Högskoleförbundet. Och enligt stadgarna innebär det att Högskoleförbundet Östra Norrbotten upplöses under Med hopp om en framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten! Lena Antti Förbundschef Gunnel Simu Ordförande 7

8 Förvaltningsberättelse Vision och mål Under året har en ny vision framtagits och fastställts av direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning För att förverkliga visionen menar vi att antalet högskoleutbildade medborgare behöver öka, att utbildningsutbud görs tillgängligt och korrelerar till regionens kompetensbehov och att utbildning liksom forskning bidrar till att tillfredsställa kommunernas nuvarande och framtida kompetensutvecklingsbehov. Kommunalförbundets roll är att vara en facilitator för detta. Därför har fem konkreta och mätbara mål för verksamheten utkristalliserats och formulerats: År 2020 ska 1. antalet studenter i utbildning vara andelen studerande män ha ökat till 40% 3. antal företag/offentlig sektor som nyttjar studenter i projekt, examensarbete eller uppsats vara 8 4. antal forskningsprojekt vara 4 5. formerna för optimal samverkan med näringslivsavdelning i varje kommun, AF, andra kommunalförbund, m fl vara utvecklade Ändamål Högskoleförbundets ändamål är att samordna den eftergymnasiala utbildningen och verka för att hela program och fristående kurser samt forskning förläggs till östra Norrbotten. Kommunalförbundet skall skapa kontakter med högskolor/universitet i hela landet och i norra Finland och norra Norge. Kommunalförbundet skall vidare, genom att föra en dialog med utbildnings-och forskningsbyråerna, samt de olika institutionerna kunna anpassa utbildningar efter respektive kommuns behov. Högskoleförbundet östra Norrbotten kan också stå som huvudman för kommunala uppgifter som medlemskommunerna väljer att uppdra åt Högskoleförbundet Östra Norrbotten att taga juridiskt ansvar för (Förbundsordningen 3). 8

9 Nyhetsåret 2011 Ett axplock av HÖN-nyheter under 2011: Ny förbundschef Invigning av YH-utbildningen Butikskommunikation med 24 studenter i Haparanda 9 studenter tar examen som personalvetare efter 3 års decentraliserad utbildning i Haparanda Ett ENPI Kolarctic-projekt (EU) Unga innovativa entreprenörer får klartecken att starta. Omvärldsanalys Distansstudier Allt fler väljer blandade utbildningsformer där distansutbildningar ökar. Som ett exempel kan lärarutbildning vid Karlstads universitet nämnas. Vid start av lärarutbildning på distans för drygt 10 år sedan var antalet studenter knappt 60 st. Idag är studentantalet över Sociala medier och våra ungdomar som digital natives innebär att tillgång till information och data är obegränsad i tid och rum. Här kommer lärarens roll att förändras och bli än mer viktig när det gäller lärande i omvandlingen från information till kunskap. Våra Lärcentra behöver utvecklas för att möta det förändrade behovet. Forskningsfinansiering Ökad konkurrens om forskningsmedel. Nya EU-medel till tillväxtverket Tillämpad forskning och aktionsbaserad forskning prioriteras inom HÖN. Finansiering via tillväxtverket har den största potentialen. I väntan på möjliga forskningsmedel bör relevanta utvecklingsprojekt planeras och finansieras via externa medel. Kompetensförsörjning Gruvindustrin. Pensionsavgångar inom offentlig sektor men även inom småföretag. Framtida utbildningsbehov för regionen. Vindkrafttekniker, ekonomer, sjuksköterska m fl Verksamhetsmål Utbildning Öka antalet medborgare med högskoleutbildning. HÖNs uppgift är att på olika sätt uppmuntra till högskoleutbildning, att möta presumtiva studenter och visa på möjligheter. 9

10 2011 VT HT PROGRAM KURSER YH TOTALT Ovanstående bild visar alltså studerande på högskolenivå. Sedan HÖN bildades har över 4000 personer studerat på universitet/högskola via våra lärcentra. Målet är minst 500/år! Gäller alltså studerande på högskolenivå. Sedan HÖN bildades har över 4000 personer studerat på universitet/högskola via våra lärcentra. Målet är minst 500/år och andelen män ska öka till 40%! Forskning 4 forskningsprojekt ska kontinuerligt pågå. Idag är några av företagen inom HÖN området involverade i forskningsprojekt, det gäller t ex inom träbranschen (affärssystem). Projekt 8 studentprojekt ska kontinuerligt pågå. Idag pågår 1 som vi känner till. Resor för studenter kan finansieras via HÖN. Samverkan 10

11 För att erbjuda decentraliserade utbildningar med blandade utbildningsformer för våra invånare behövs en viss kritisk massa när det gäller antalet studenter. För att nå upp till denna krävs att vi samverkar över kommungränserna. Former och struktur för samverkan med övriga kommunalförbund såsom LKF, AN, LTU och Umu har initierats och är under utveckling. Finansiella mål Högskoleförbundet Östra Norrbottens finansiella mål är beslutade av förbundsdirektionen och skall också utvärderas av fullmäktige i samband med behandling av delårsbokslut och årsbokslut. Förbundsmedlemmarnas medlemsavgifter finansierar all verksamhet förutom verksamhet som omfattar projekt inom forskning. Uppräkning av budgeten för år 2011 har skett från föregående verksamhetsår med 2%. Inget forskningsprojekt har drivits under året. Förbundsmedel kan användas som egen insats i EU-finansierade projekt. Medlemsavgift i form av personalens arbetsinsats har medräknats som egen insats i den till ENPI Kolarctic inlämnade ansökan om medel för ett gränsöverskridande projekt: Young Innovative Entrepreneurs som startar i mars Medfinansiering har beviljats av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Forskning eller förberedelse av forskningsinsatser skall finansieras med andra medel än medlemsavgifterna, t ex med strukturfondsmedel eller annan finansiering. Detta har inte uppnåtts under året eftersom ingen ansökan om forskningsprojekt har gjorts. Finansförvaltning Medlemsavgifter Ekonomisk rapportering Ekonomisk översikt Ekonomiska nyckeltal Personalöversikt 11

12 Balansräkning och Resultaträkning 12

13 13

14 14

15 Redovisningsprinciper 15

16 Med hänvisning till innehållet i denna årsredovisning per den 31 december 2011 fastställer direktionen resultat- och balansräkningen och beslutar att redovisningen för perioden godkänns samt delges kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. Gunnel Simu ordförande Haparanda Birgitta Persson vice ordförande Överkalix Åke Bäckman Kalix Jonas Karlsson Överkalix Desireé Waaranperä Krutrök Övertorneå Kristiina Kvist Haparanda Östen Lejon Övertorneå Maud Lundbäck Kalix Lena Antti Förbundschef 16

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004 Uppdraget Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Dina pengar 2014. En överblick över kommunens budget 2014, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.

Dina pengar 2014. En överblick över kommunens budget 2014, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. Dina pengar 2014 En överblick över kommunens budget 2014, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. KROKOMS KOMMUN Vår vision Krokoms kommun gör plats för växtkraft! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003.

Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003. Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003. 1. Sammanfattning av förmiddagens seminerier. Nedan följer ett sammandrag av förmiddagens presentationer. Inger Karlsson

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernstab HR Lisa Davidsson HR-strateg 044-309 33 21 lisa.davidsson@skane.se KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGSPLAN Datum 2015-03-09 Dnr 0900843 1 (14) Kompetensförsörjningsplan för 2015-2018 1. Inledning ska vara

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012.

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. sida 1/14 Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. OBS! Siffror och fakta i dokumentet revideras varje år. För detaljerad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING 2011 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING 3 Årsredovisningens struktur 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Organisationsöversikt med fakta om kommunen 6 Kommunens intäkter och 100 lapp 7

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer