Handlingar Miljönämnden. 7 maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar Miljönämnden. 7 maj 2015"

Transkript

1 Handlingar Miljönämnden 7 maj 2015

2 1 (1) Kallelse från Västra Götalandsregionen Sammanträde med miljönämnden 7 maj 2015 Plats: Sessionssalen, Residenset i Vänersborg Tid: Kl (eventuella gruppmöten tidigare) Ledamot eller ersättare som har förhinder anmäler detta snarast till Katrin Urbäck, eller Välkomna! Kristina Jonäng Miljönämndens ordförande Utsändningslista Ordinarie ledamöter Kristina Jonäng (C) ordf Helen Persgren (MP) 1:e vice ordf Claes Redberg (S) 2:e vice ordf Madelene Ulfström (S) Olle Adolfsson (S) Helena Dahlström (S) Christer Ahlén (S) David Josefsson (M) Linda Jansson (M) Helena-Maria Olsson (M) Bengt Viktorsson (M) Mats Eriksson (SD) Fahimeh Nordborg (V) Pär Lundqvist (FP) Stefan Svensson (KD) Ersättare Rolf Eriksson (S) Caritha Jacobsson (S) John Wetterling (S) Bo Pettersson (S) Jesper Blomqvist (S) Lars Stålheim (M) Daniel Snällman (M) Linda Ekdahl (M) Magnus Harjapää (SD) Catrin Björkman (MP) Sören Kviberg (V) Göran Hellström (FP) Ida Jansson (C) Linda Maria Hermansson (C) Frida Edberg (KD) Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

3 1 (1) Program Hålltider för miljönämnden 7 maj Välkomna! Upprop Information om handlingsprogram och utlysningar: Livsmedel och gröna näringar samt Hållbar energi, Berit Mattsson och Gustaf Zettergren Aktuella BHU-frågor, Kristina Jonäng Processen Smart Energi och Klimatstrategin, Birgitta Nilsson Presentation av förstudie om giftfria offentliga rum, Jens Strömberg Workshop om rekommendationer Västra Götaland 2020, Emma Mattsson Lunch Genomgång av dagens ärenden Gruppmöten Beslutssammanträde Slut OBS! Ni som har blivit utsedda att ingå i arbetsgruppen för handlingsprogram för resurseffektiva och giftfria produkter och tjänster har kallats till ett separat möte efter nämndsammanträdet. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

4 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med miljönämnden den 7 maj 2015 Plats: Sessionssalen, Residenset i Vänersborg Tid: Kl Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum (förslag: 19 maj) Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Beslutsärenden 1. Delårsrapport mars Föredragning Peter Holmberg Diarienummer MN Reviderad delegeringsordning för miljönämnden Diarienummer MN Yttrande över Attraktiv, innovativ och hållbar - strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring (SOU 2015:15) Diarienummer MN Workshop om rekommendationer för det framtida arbetet inom ramen för Västra Götaland 2020 Föredragning Emma Mattsson Diarienummer MN Miljönämndens internationella prioriteringar Diarienummer MN Medel till projektet Västra Götalandsregionens medverkan i skandinaviska samverkansplattformen Biogas 2020 Diarienummer MN Föredragning Hanna Jönsson ärende Medel till projektet Biogas Process och teknikstöd Biogas Diarienummer MN Medel till projektet Biogas 2020 Tunga fordon med komprimerad biogas Diarienummer MN Anmälningsärenden Diarienummer MN Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

5 Föredragningslista från miljönämnden, (2) 10. Delegeringsärenden Diarienummer MN Informationsärenden Diarienummer MN Övriga frågor Diarienummer MN Information A. Information om handlingsprogram och utlysningar, Berit Mattsson och Gustaf Zettergren 20 min B. Aktuella BHU-frågor, Kristina Jonäng 15 min C. Processen Smart Energi och Klimatstrategi, Birgitta Nilsson 20 min D. Presentation av förstudie om giftfria offentliga rum, Jens Strömberg 15 min Kristina Jonäng Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (

6 ÄRENDE 1

7 Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer MN Västra Götalandsregionen Miljösekretariatet Handläggare: Katrin Urbäck Telefon: E-post: Till miljönämnden Delårsrapport mars 2015 Förslag till beslut 1. Miljönämnden godkänner delårsrapport mars Sammanfattning av ärendet Delårsrapporter ska lämnas per mars och augusti. Rapporterna ska innehålla redovisning av verksamhetens utveckling, personalutveckling och ekonomiskt resultat för perioden samt helårsprognos. Miljösekretariatet Peter Holmberg Förvaltningschef Bilaga 1. Delårsrapport mars 2015, daterad Bilagor till delårsrapport: Bokslutsdokument Konsultkostnader Avsättningar projekt (Not 17) Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen, Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

8 Sida 1(12) Datum Diarienummer MN Miljönämnden Delårsrapport mars 2015 Miljönämnden 2015 (Uppföljning 2015) 1. Sammanfattning Under 2015 fortsätter miljönämndens arbete enligt budget med flerårsplaner och prioriteringarna i tillväxt- och utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 (VG2020) enligt plan. Eftersom båda dessa styrande dokument är långsiktiga skiljer sig inte prioriteringarna åt så mycket från föregående år. Under 2015 görs en översyn av beviljade projekt enligt handlingsprogrammen för hållbar energi, hållbara transporter, resurseffektiva och giftfria produkter samt livsmedel och gröna näringar. Miljönämnden har utsett fyra politiker till varje program som kopplas till översynerna och det ska resultera i utlysningar av projektmedel inom respektive område under året. Syftet är att stimulera insatser inom de områden i handlingsprogrammen som hittills varit underrepresenterade. Miljönämnden har uppdraget att ansvara för att alla verksamheter inom Västra Götalandsregionen tar fram strategier för miljöarbetet. Det innebär att miljönämnden föreslår miljömål och andra miljöstrategiska initiativ. Processen med att ta fram ett förslag till miljöprogram för kommande period 2017 till 2020 har påbörjats med en projektbeskrivning. Uppdraget från regionfullmäktige med att ta fram ett program för klimatväxling är fullgjort och är just nu ute på remiss i verksamheterna. Arbetet med en plan för att nå fossiloberoende region 2030 är igång och flera parter är involverade i arbetet bland annat Länsstyrelsen, Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV) och delregionerna. 4. Verksamheten 5. Personal Första halvan under 2015 har det varit stort fokus på den organisationsöversyn som görs inom centrala kanslier för både medarbetare och chefer. Den nya organisationen, Koncernkontoret, beslutades i december. Under januari till mars har alla nya chefstjänster tillsatts och i april får medarbetarna sin nya placering. Den nya organisationen innebär att vi organiserar det interna stödet kring ekonomi, HR, kommunikation och ärendehantering i egna staber för att kunna hitta samordningsvinster och arbeta mer likriktat. Miljösekretariatet ingår från och med den 15 april i Koncernstab Regional utveckling.

9 Sida 2(12) Datum Diarienummer MN Miljönämnden 5.3 Personalvolym Miljösekretariatet Anställda och nettoårsarbetare (åa) per personalgrupp mar-15 mar-14 Etikett/Kategori Anställda Nettoåa Anställda Nettoåa Summa 19 15, , Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 Kvinnor 1,2 0,5 Män 1,3 8,1 Totalt 1,2 2,0 Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 Kvinnor 0 0 Män 0 0 Totalt 0 0 Sjukfrånvaron är fortsatt låg och det finns inga med långtidsfrånvaro (mål inom regionen är under 5 %). 5.9 Personalkostnadsanalys Miljösekretariatet Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 OB-tillägg Mertid,komp, fyllnadstidsersättning Enkel övertidsers Kvalificerad övertidsersättning Summa Kostnaderna för OB har minskat jämfört med samma period förra året.

10 Sida 3(12) Datum Diarienummer MN Miljönämnden 6. Ekonomi 6.1 Ekonomiskt resultat Miljönämnden Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse Bu-utfall Bu-Progn mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Övriga intäkter 0,8 0,8 2,0 0,0 3,2 3,2 9,6 0,0 Verksamhetens intäkter 0,8 0,8 2,0 0,0 3,2 3,2 9,6 0,0 Personalkostnader -2,9-3,7-2,9 0,8-15,2-15,2-11,6 0,0 Övriga kostnader -18,2-17,5-13,2-0,7-75,8-75,8-67,1 0,0 Verksamhetens kostnader -21,1-21,2-16,1 0,1-91,0-91,0-78,7 0,0 Regionbidrag 21,9 21,9 17,5 0,0 87,5 87,5 70,2 0,0 Finansiella intäkter/kostnader 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 Resultat 1,7 1,6 3,5 0,1 0,0 0,0 1,4 0,0 Resultat Miljönämnden redovisar ett positivt resultat på 1,7 mnkr för perioden januari-mars Jämfört med periodens budget är avvikelsen 0,1 mnkr. Budget och utfall följer varandra väl för perioden. Något mindre personalkostnader har betalats ut än budgeterat medan förhållandet är det omvända för övriga kostnader. Under perioden januari till mars har miljönämnden tagit sju projektbeslut på totalt 5,6 mnkr. Fem av dessa (5,0 mnkr) har bokats som s k avsättning medan två har intern projektägare. Projektbeslut som fattas av miljönämnden bokas i sin helhet som kostnad (s k avsättning) den månad beslutet tas om det är en extern projektägare. Är det däremot en regionintern projektägare medger inte regelverket avsättning utan där kostnadsförs projektet i den takt kostnader upparbetas. Anslaget för projektmedel har periodiserats annorlunda 2015 än tidigare. Erfarenhetsmässigt tas relativt få projektbeslut under årets första månader för att accelerera mot slutet av året.

11 Sida 4(12) Datum Diarienummer MN Miljönämnden Budgeten för projektmedel har därför periodiseras med 4 procent per månad under perioden januari-augusti för att ökas till 17 procent per månad under september-december. I budget 2015 reducerades miljönämndens regionbidrag med ytterligare 1,0 mnkr riktat mot externa kostnader för konsulter. Ramreduceringen gjordes även 2013 och 2014 med med 3,4 mnkr. Reduceringen riktas mot externa leverantörer (enligt benämningen motpart 100). Nämndens totala kostnader för externa konsulter uppgick 2014 till 2,4 mnkr. Av dessa kostnader utgjorde 88 procent kostnader i olika projekt. Behovet av insatser i projekt varierar mellan åren beroende på vad som för tillfället är aktuellt. I vissa fall finns intern kompetens men inte sällan krävs extern specialistkompetens för att kunna genomföra projekten. Det är således en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten. Kostnaderna varierar och vi följer utvecklingen. Utfallet månad för månad visas i bifogad bilaga. I bilagan framgår även hur stor del av den totala kostnaden som utgörs av kostnader i projekt. Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart 100 Målnivå Periodutfall Prognos 4,9 mnkr 0,6 mnkr 2,5 mnkr När det gäller prognosen för konsultkostnader är den osäker eftersom det i stor utsträckning handlar om projekt där behovet varierar beroende på vad som är aktuellt. Prognos Miljönämnden räknar med att förbruka årets anslag och lämnar därför en nollprognos. 6.2 Eget kapital Miljönämnden planerar inte att använda något eget kapital Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument med noter och specifikation av avsättningar bifogas.

12 Sida 5(12) Datum Diarienummer MN Miljönämnden Fördjupad rapport till miljönämnden Miljönämnden har ett antal prioriteringar och fokus för året som är specificerade i detaljbudgeten. Nedan redovisas resultaten för första perioden januari till mars utifrån dessa prioriteringar. 1.1 Insatser för kommunikation Under året har fokus lagts på aktiviteter utifrån vår utvecklingsplan för att vi ska öka spridningen av miljönämndens satsningar. Våra webbsidor har utvärderats och förbättringsåtgärder planeras. Närvaron i sociala medier har intensifierats och nyhetsbrevet vässats. Arbetet att öka PR- och mediegenomslaget har påbörjats. Därtill har kommunikationsaktiviteter gjorts inom respektive verksamhetsområde. 1.2 Internationellt arbete och omvärldsbevakning Omvärldsbevakning sker inom respektive verksamhetsområde och kopplas till pågående aktiviteter. Det internationella arbetet varierar beroende på vad som för tillfället är aktuellt. Under våren har fokus på det internationella området framförallt varit att förbereda ett större projekt inom biogas, som du kan läsa mer om längre ner i rapporten. Miljönämnden driver sedan 2012 en allians för biogasutveckling inom nätverket ENCORE (Environmental Conferences of the Regions of Europe). I slutet på 2014 åkte några av deltagarna i alliansen på ett studiebesök i norra Nederländerna. Under första kvartalet 2015 samlas erfarenheter från studiebesöket. Dessa erfarenheter och förslag på kommande aktiviteter ska kommuniceras via en webbplats som precis har lanserats av sekretariatet för ENCORE. 2. Smart Energi Arbetet med en plan för målet om fossiloberoende region 2030 är i full gång i samarbete med Länsstyrelsen och forskare från Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV). Ett faktamaterial har tagits fram som visar vilka utmaningar som behöver lösas för att nå en fossiloberoende region. En enkät har gjorts bland unga vuxna som ska utvärderas under våren. Då kommer också ett antal workshops ske som kompletterar enkäten. Under våren sker diskussioner med delregionerna för att hitta utvecklingsområden som kan ge synergieffekter för klimatfrågan och bidra till det goda livet. Under april till juni görs en årlig uppföljning av insatser från de som har undertecknat klimatstrategin. Nu är elva överenskommelser igång. Under våren pågår arbete med en utredning om formen för överenskommelser som baseras på intervjuer med alla som leder en överenskommelse. Slutsatser och eventuella förändringar utifrån dessa ska sedan sammanställas och genomföras.

13 Sida 6(12) Datum Diarienummer MN Miljönämnden 3. Västra Götalandsregionens miljöarbete Redovisningen av miljöprogrammets resultat 2014 är integrerad i årsredovisningen som beslutas av regionfullmäktige i april. Resultaten visar att samtliga mål har utvecklats positivt jämfört med Undantagen är mängden hushållsavfall och utsläppt lustgas som inte gått framåt. Utöver uppföljningen i årsredovisningen är en fördjupad redovisning per målområde framtagen och kommer att publiceras på webben i samband med årsredovisningen i april. Under januari till april genomförs en förstudie för konceptet Giftfria offentliga rum för att identifiera nuläge och förbättringsåtgärder avseende miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor. Totalt har sex stycken typobjekt bestående av väntrum inom Västra Götalandsregionen och rum på förskolor hos tre kommuner analyserats utifrån produkter och processerna som styr val av produkter som hamnar i rummen. Den 1 april hålls ett möte med samtliga projektdeltagare där eventuell fortsättning av projektet ska diskuteras. Därefter färdigställs en förstudierapport. Ett förslag på en landstingsgemensam varukorg med sjukvårdsprodukter för kemikaliekravställande i framkant har arbetats fram tillsammans med Stockholms Läns Landsting, Region Örebro län och Region Skåne. Förslaget kommer att presenteras på landstingens miljöchefers (LMC) möte i mitten av april. LMC kan sedan lämna förslaget vidare till myndigheten för upphandlingsstöd som underlag i arbetet med uppdatera kriterier för sjukvårdsprodukter. För att minska mängden förbrukningsmaterial inom sjukvården deltog miljösekretariatet i en projektgrupp inför kommande upphandling av kundanpassade operationsset i januari. Rekommendationer för ett miljöanpassat urval av produkter är nu en del av underlaget i projektgruppens fortsatta arbete med att specificera innehållet i operationsseten. Miljösekretariatet har medverkat i utformningen av en projektansökan till Vinnova inom utmaningsdriven innovation. Projektet syftar till att hitta vägar för att materialåtervinna mer av sjukvårdens plastavfall. Besked om projektet beviljas kommer innan sommaren. Under perioden januari till mars har miljösekretariatet tillsammans med representanter för område inköp specificerat upphandlingsplanen för miljöprioriterade upphandlingar. Miljösekretariatet deltar även i projektgruppen för upphandling av hjälpmedelstransporter. Transporterna ingår i Västra Götalandsregionens mål om fossiloberoende till år Under mars har den grundläggande miljöutbildningen på webben uppdaterats med resultat från 2014 och de fem filmer som togs fram under förra året. I samband med uppdateringen kommer utbildningen att flyttas till den regionala lärplattformen Ping-Pong för att samla alla internutbildningar på en plats. En utbildning för miljöombud har hållits med 40 deltagare. Ytterligare tre tillfällen är inplanerade för Årets första miljösamordnarträff är planerad till den april i Alingsås.

14 Sida 7(12) Datum Diarienummer MN Miljönämnden Arbetet med att ta fram miljöprogrammet har inletts och en projektbeskrivning är klar. Under mars har två workshops anordnas med externa representanter från näringsliv, akademi och landsting för att börja arbeta fram mål till 2020 för en giftfri miljö och hållbar resursanvändning. 4. Minskad energianvändning i bostäder och lokaler Miljönämnden och miljösekretariatet har medverkat vid invigningen av Passivhuscentrum Västra Götalands nya lokaler i Alingsås i början på mars. Vid invigningen medverkade även bostadsministern Mehmet Kaplan. Bostadsministern spenderade en heldag i Alingsås med bland annat studiebesök på Brogården (Passivhusrenoverat miljonprogramsområde) och träffade Alströmergymnasiets byggelever för att ta del av CO2mpis-projektet (bod på 25 kvm i passivhusteknik). Miljösekretariatet är fortsatt aktiva inom det nationella programmet för energieffektiva byggnader Lågan. Programperioden för Lågan på fem år tar slut En ny programperiod planeras av Energimyndigheten som står för 40 procent av finansieringen. Lågan har under februari fått utökad budget för förbättring av Låganbygg marknadsöversikt, en webbsida som ska inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader genom att visa goda exempel. 5. Ökat utnyttjande av solenergi i Västra Götaland Överenskommelsen Sol i Väst fortsätter enligt plan. Projektet SolarTestBed som miljönämnden samfinansierar med Vinnova hade under mars månad en internationell konferens tillsammans med Chalmers med temat Byggnadsintegrerade Solceller (BIPV). Konferensen var lyckad och cirka 70 personer deltog. Även om Sverige ligger långt efter andra europeiska länder i mängden installerad soleffekt har man en del forskningsaktiviteter inom BIPV. 6. Ökad produktion av el från vind och fler arbetstillfällen inom området Västra Götalandsregionen arbetar med vindkraft genom projektet Power Väst. Första kvartalet 2015 har Power Väst tagit fram och presenterat en rapport om kommunal tillstyrkan kring vindkraft. Ett seminarium kring frågan arrangerades den 5 mars och cirka 60 personer deltog. Den 25 februari hölls en onsdagsföreläsning på Ekocentrum Om vindkraft var står den idag?. 6.1 Nationellt noduppdrag Västra Götalandsregionen är nationell nod för näringslivs- och affärsutvecklingsfrågor inom vindkraft. Möten har genomförts med de tiotal projekt som ligger inom nodens

15 Sida 8(12) Datum Diarienummer MN Miljönämnden ansvarsområde. Noden har också deltagit i en konferens om vindkraft i kallt klimat - Wintervind - i Piteå den 3-4 februari. 7. En fossiloberoende fordonsflotta 2030 I arbetet med Strategiska vägval för att nå ett fossiloberoende i Västra Götaland 2030 tas ett avsnitt fram som beskriver vad som krävs för att nå en fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland Rapporten blir färdig i maj. I ett EU-projekt Bärkraftiga energisystem i KASK-regionen har man också visat vad som krävs för ett nå fossiloberoende inom fordonsflottan. Västra Götalandsregionen och andra aktörer i Västra Götaland har inte rådighet över hela frågan utan det krävs också beslut på nationell och internationell nivå för att lyckas. Vi kan dock göra en hel del själva. Miljönämndens handlingsprogram för hållbara transporter stämmer väl överens med målsättningen om fossilfri fordonsflotta 2030 och under första kvartalet i år har ett seminarium om elbussar genomförts på Orust. Flera projekt är under diskussion och dessa handlar om energieffektivare fordon och om bättre logistik. Förutom miljönämndens arbete med att öka produktionen och användningen av biogas har vi samarbete med f3 Centre [1] (fossil free fuels) och Västsvenska kemiklustret[2] för att öka produktionen och användningen av andra förnybara bränslen. 8. Mer miljöanpassade livsmedelskedjor i Västra Götaland Handlingsprogrammet för livsmedel och gröna näringar styr insatserna under perioden Programmet innehåller inriktningsmål med åtgärder kopplade till målen. En översyn av vilka åtgärder som återstår att genomföra har påbörjats och en grupp av politiker från miljönämnden har utsetts att medverka i översynen med målet att göra en utlysning av projektmedel inriktad på kompletterande åtgärder. Under 2016 kommer en extern utvärdering av programmet att genomföras. Konferensen Mer eko har genomförts i Skara och i Vänersborg med lantbrukare som målgrupp. Bakgrunden är att försäljningen av ekologiska livsmedel visat en rekordartad ökning under 2014 medan produktionen i Sverige inte alls svarar upp mot den ökade efterfrågan. Målet för konferensen var att skapa större intresse för ekologisk produktion och Länsstyrelsens rådgivare kommer att hjälpa de aktuella företagarna vidare i omställningsarbetet. Sammanlagt deltog ungefär sjuttio lantbrukare på konferensen, och tio av dem har anmält intresse för rådgivning kring ekologisk produktion. Av 41 enkätsvar på utvärderingen av konferensen var en majoritet (31) positiva och upplevde sig ha fått nya kunskaper på området. 9. Ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland Insatserna för ökad produktion och användning av biogas sker inom programmet för biogasutveckling i Västra Götaland , som miljönämnden är huvudman för. Arbetet

16 Sida 9(12) Datum Diarienummer MN Miljönämnden sker i nära samverkan med Länsstyrelsen och biogasaktörer från marknaden, offentlig sektor och forskningen i nätverket Biogas Väst. I påverkansarbetet har frågan om förlängd skattebefrielse för biogasen som fordonsbränsle efter 2015 varit i fokus. Det resulterade i ett yttrande från regionstyrelsen till regeringen i februari, med stöd från beredningen för hållbar utveckling (BHU). För att även i framtiden kunna dra nytta av biogasens olika samhällsnyttor anser Västra Götalandsregionen att en fortsatt skattebefrielse för biogasen till 2020 är avgörande. Från fokusområdet biogas från matavfall är antalet kommuner i Västra Götaland som sorterar ut sitt matavfall för produktion av biogas nu 33 stycken. Det är en ökning med 7 kommuner sedan 2011 och en relativt stor ökning med tanke på att det handlar om ganska komplexa processer som kräver stort åtagande från kommunerna. Statistiken för såld fordonsgas 2014 kom i februari och visar att försäljningen i Västra Götaland ökade med 23 procent till 255 GWh. För hela Sverige var ökningen 8 procent. Andelen biogas i fordonsgasen fortsätter vara hög i Västra Götaland och uppgår till 71 procent (i genomsnitt 63 procent för hela landet). Inom fokusområdet mer energieffektiva gasbussar arrangeras ett seminarium den 21 april för att presentera och diskutera två färska utredningar; Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken varför skiljer det mellan regioner? och Energianvändningen i gasbussar nuläge och prognos. Det sker tillsammans med kollektivtrafiksekretariatet, Västtrafik och Region Skåne. Intresset för att delta är stort med 90 anmälda deltagare från hela landet. För att stärka samverkan mellan svenska, danska, tyska och norska regioner, städer och näringslivsaktörer inom hållbara transporter, har miljönämnden gått in som partner i EUansökan GREAT. Projektet syftar till att stärka infrastrukturen för och användningen av alternativa drivmedel längs en grön korridor mellan Hamburg och Oslo. 10. Ett resurseffektivt och giftfritt samhälle Inom verksamhetsområdet pågår aktiviteter för att stimulera professionella affärsmöjligheter för cirkulära flöden av textilier. Projektet Re:Textile är igång och har fått en flygande start. Affärsmöjligheter har tagits fram för hur man kan uppgradera sin befintliga garderob med hjälp av västsvenska textilföretag. Dialog med modebranschen pågår om hur man kan utveckla deras produktutveckling och design för cirkulära affärer. Vad gäller branschsamarbete kring återbruk av möbler i offentlig miljö, är en Vinnovaansökan nu inskickad tillsammans med bransch, beställare och institut. Projektförslaget kretsar kring hur man förenar produktutveckling med affärsmodeller som lämpar sig för offentlig sektor. Beslut väntas i maj.

17 Sida 10(12) Datum Diarienummer MN Miljönämnden En förstudie kring riktlinjer för giftfria val inom ett antal produktgrupper för barnmiljöer är genomförd. Där utpekas flera möjligheter till projekt där vissa produktområden kräver mer analys medan det inom andra finns tillräcklig information för att starta ett förändringsarbete tillsammans med de kommuner som är intresserade. 11. Öka kunskapen om Västerhavets betydelse som resurs för befolkningen i Västra Götaland Västerhavsveckan har under årets första kvartal arbetat för att nå ut i fler kanaler än tidigare och har börjat med Twitter och Instagram. Webbsidan har utvecklats och innehåller nu även en sida med tips och filmer för pedagoger och andra som vill diskutera havsmiljöfrågor. Västerhavsveckan deltog i Go to Sea i februari, då elva av Västerhavsveckans medarrangörer ordnade ett innehållsrikt program om allt från havsförsurning och övergödning till fiskefrågor. Cirka 300 personer besökte dagen i Nordstan. En grupp hörselskadade hade dessutom på eget initiativ engagerat en teckenspråkstolk för föreläsningarna, vilket visar på ett stort intresse för Västerhavsveckans frågor. Västerhavsveckan deltog också under TURmässan, där vi pratade havsmiljö och delade ut över 2000 foldrar till besökarna. 12. Miljönämndens egna miljömål Följs upp på helårsbasis. 13. Uppdrag till Göteborgs botaniska trädgård Under våren fortlöper arbetet med att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för trädgården. Underlaget som presenterades i slutet av 2014 ska kompletteras och det arbetet pågår nu. Presidierna för miljönämnden och styrelsen har löpande avstämningar och arbetet beräknas bli klart under året. 14. Uppdrag till Västkuststiftelsen Regionfullmäktige godkände ändring av stadgarna för Västkuststiftelsen på sitt sammanträde i februari. Anledningen till ändringen var att säkerställa att Länsstyrelsen i Västra Götaland även i fortsättningen ska kunna delegera förvaltningsansvaret för naturskyddade områden till Västkuststiftelsen. Genom de ändrade stadgarna kommer länsstyrelsen att kunna beredas en plats i stiftelsens styrelse. 15. Göteborgspriset för hållbar utveckling Styrelsen för Göteborgspriset hade sin årsstämma den 31 mars. Fokus för årets pristagare är energieffektivisering och solenergi. Priset delas ut den 19 november.

18 Sida 11(12) Datum Diarienummer MN Miljönämnden 16. Verksamhetsbidrag 16.1 Lokalproducerat i Väst Lokalproducerat i Väst har sett över sitt register av företag och infört en registeravgift för att tydligare kunna se vilka företag som har ett aktivt intresse av att delta i nätverket och ta del av de tjänster som erbjuds. I dagsläget har 265 företag valt att delta och medverka i nätverket. Arbetet fortsätter med att skapa ett gemensamt transportsystem genom att etablera inlämningsställen för producenternas varor som skall skickas vidare. I nuläget finns det 6 stycken omlastningsställen i Stora Leverene, Uddevalla, Dalsjöfors, Vesene, Gärdhem och Tibro. Det underlättar för kunderna att få samlade leveranser och minskar miljöpåverkan från transporterna Energigården Energigården har från och med 2015 fått verksamhetsbidrag istället för projektbidrag från miljönämnden. Energigården har under årets första tre månader fokuserat på att starta upp projektinitiativ som går i linje med de effektmål som finns i verksamhetsplanen för Följande tre effekter ska Energigården bidra till: energieffektivisera lantbruket öka lantbrukets användning av förnybar energi ökning av lantbruket som producent av förnybar energi 16.3 Miljöbron Miljöbron har från och med 2015 fått verksamhetsbidrag istället för projektbidrag från miljönämnden. Miljöbron är en länk mellan företag och studenter genom att förmedla konkreta projekt dem emellan. Under 2015 kommer Miljöbrons satsning på examensarbeten, genom kampanjen X-Race, att genomföras för andra gången. X-Race syftar till att fler studenter ska skriva exjobb via Miljöbron och därigenom bli bättre förberedda för arbetslivet. I kampanjen ingår förutom en uppsatstävling fördjupade möjligheter för studenter att knyta kontakt med arbetslivet genom seminarier och andra nätverksträffar och även exklusiva utbildningstillfällen i projektledning, retorik & presentationsteknik samt i hur man söker jobb, skriver CV och marknadsför sig själv Skolmatsakademin 42 är svaret på den yttersta frågan om Livet, universum och allting i bokserien Liftarens guide till galaxen. Nu har det visat sig att antalet kommuner och stadsdelar i Skolmatsakademin har fortsatt att öka och nu också uppgår till 42 stycken. Skolmatsakademin har fått en ny hemvist från 2015 och drivs vidare med SP Food and Bioscience som huvudman. Det innebär att man får tillgång till livsmedelsexpertis och utvecklingsverksamhet inom bland annat miljö och nutrition. Verksamheten i

19 Sida 12(12) Datum Diarienummer MN Miljönämnden Skolmatsakademin kommer fortsatt att styras av kommunernas intresse förmedlat genom de kontaktpersoner som finns i varje deltagande kommun GAME I nätverket GAME[3] (Göteborg Action for Management of the Environment) samverkar företag med myndigheter och forskningsorganisationer för en hållbar utveckling. Nätverket drivs av GMV (Göteborgs Miljövetenskapliga centrum). GAME har under årets första kvartal anordnat ett seminarium om resurseffektivitet den 18 februari och ett seminarium om cirkulär ekonomi den 12 mars. [1] Kunskapscenter för förnybar fordonsflotta [2] [3]

20 Bokslutsdokument RR KF BR Bilaga BOKSLUTSDOKUMENT Miljönämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 0 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens (3)

21 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Spec bilaga AVSÄTTNING Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter Övriga intäkter, internt Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Lämnade bidrag, internt Lämnade bidrag, externt Lokalkostnader, internt 19 1 Lokalkostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt Verksamhetsanknutna tjänster, externt 0 0 Material och varor, internt Material och varor,externt 97 9 Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Totalt (3)

22 Not Utfall Utfall Balansräkning Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt Ränteintäkter, externt 0 1 Totalt finansnetto Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt 0 6 Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 0 14 Övriga fordringar, externt Totalt Ingående Årets Återfört ej Ianspråktaget Utgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning utnyttjat under året värde Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt 11 5 Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid 1 1 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 0 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt -6 0 Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt (3)

23 Miljösekretariatet Bilaga konsultkostnader delårsrapport mars 2015 Karin Stadig Roswall Externa konsultkostnader och 2015 (motpart 100) (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754 IT-tjänster) Totalt Miljö (722): Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden Utfall per månad tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec månad varav projektkostnader (ans31900): Externa konsultkostnader och IT-tjänster Projekt Utfall per månad tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt månad

24 MILJÖNÄMNDEN Avsättning projekt Bilaga avsättning (Not 17) Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut (datum) Beviljat kr Utbet Utbet 2015 Återstår 2015 Skapa mer miljöanpassad handel i stadskärnorna i Västra Götaland Innerstaden Göteborg Innerstaden Göteborg Förnybar energi och energieffektivisering Innerstaden Göteborg Hållbar kemi Business Region Göteborg Implement Innovatum AB Stadsleveranser i innerstaden Göteborg Innerstaden Göteborg Biogas BRG Mistra Urban Futures Mistra Urban Futures FörskoleVis Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Green Innovation Contest Innovatum AB Baerekraftigt bruk av energibaererne i KASK-regionen Chalmers Tekniska Högskola Miljöbron Miljöbron Utsläpp till luft vid biogasproduktion Biogas Öst Kraftsamling Smarta Nät SP F3 (fossile free fuel): Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel - Etapp Chalmers industriteknik Testbädd för nya solenergilösningar på byggnadsintegrerad te SP Teknikutveckling för torrötning i textil reaktor - gårdsbaserad biogasproduktion Högskolan i Borås, Ingenjörshögskolan Utveckling och samordning av biobaserade värdekedjor Chalmers Industriteknink Fokus på marint skräp Havsmiljöinstitutet Biogas för bärgning och fordonstransport Göteborgs Gatu AB Future Happiness Challenge Pedagogiskt centrum, GR Utbildning Skolmatsakademin Vara kommun Mistra Urban Futures Chalmers tekniska högskola/mistra Urban Futu Förstudie Orust energi- och klimatneutral Orust Kretsloppsakademi Hållbar Livsstil Göteborgs stad Förprojekt Biogas Innovatum AB Milparena II -energieffektivisering inom miljonprogrammet Chalmers tekniska högskola Regional fjärrvärme i Västsverige Business Region Göteborg AB Omfattning av metanläckage och jämförelse av mätteknik i gårdsbaserade biogasanläggningar inom Västra Götaland Agroväst Livsmedel AB Benchmarking av gödselsamrötning med avloppslam mot förbränning av häst- och djurparksgödsel SP Hela Västra Götalands Västerhav Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, GU Marknadsöversikt energieffektiva småhus III Hållbar utveckling Väst X-race Miljöbron Projektinitiering för biogasanläggning till Nordens Ark Nordens Ark Tillämpning av ByggaE, metod för kvalitetssäkring av energieff SP Hjälpmedel för en ökad insamling av matavfall till biogasprodu Göteborgsregionens kommunalförbund Fyrbodal växer på träd Fyrbodals kommunalförbund

25 Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut (datum) Beviljat kr Utbet Utbet 2015 Återstår 2015 Sol i Väst Hållbar Utveckling Väst, Dalslandskommunernas kommunalförbund / Andelsjordbruk säkrad avsättning för lokal-producerade livsmedel Länsstyrelsen i Västra Götaland Klimatdata för medvetna val av livsmedelsråvaror i storkök SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik E-trade logistics competence center Borås Stad GO:Sunrise BRG Giftfritt och kreativt återbruk Mölndals stad Energigas Sverige Energigas Sverige Västsvenska kemiklustret - Grön kemi och biobaserade produk BRG Re:textile Science Park Borås/Högskolan Borås Industriell symbios - lokal samverkan för hållbart näringsliv Sotenäs kommun Wear wise Coompanion Hållbar industriell utveckling IDC West Sweden Passivhuscentrum Passivhuscentrum Västra Götaland Mikrobiologisk övervakning av biogasanläggningar SLU Sveriges lantbruksuniversitet GREAT - Green Regions for Alternative fuels for Transport Region Skåne Lokala och regionala strategier för hållbara livsstilar (10YFP) Göteborgs Stad Temadagar: Mer Eko Länsstyrelsen Västra Götaland Praktisk provkörning och spridning av elbusskunskap i VG Orust kommun Kraftsamling Smarta Nät SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SUMMA

26 ÄRENDE 2

27 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer MN Västra Götalandsregionen Miljösekretariatet Handläggare: Katrin Urbäck Telefon: E-post: Till miljönämnden Reviderad delegeringsordning för miljönämnden Förslag till beslut 1. Miljönämnden godkänner den reviderade delegeringsordningen att gälla tills vidare. Sammanfattning av ärendet Från och med den 15 april bildar ett antal förvaltningar 1 inom Västra Götalandsregionen ett gemensamt koncernkontor och upphör att vara egna förvaltningar. Den administrativa direktören har haft ett uppdrag under våren att se över delegeringsordningarna med anledning av detta. I slutet på mars skickades ett PM ut från juridiska avdelningen med förslag på hantering. Den förändrade tjänstemannaorganisationen innebär att koncernkontoret blir en förvaltning med regiondirektören som förvaltningschef. Koncernstabschefer och avdelningschefer kommer inte att vara förvaltningschefer. Detta innebär att endast regiondirektören kan ges rätt att vidaredelegera beslutanderätt inom koncernkontoret. Berörda nämnder kommer således inte kunna delegera beslutanderätt till koncernstabschef eller avdelningschef med rätt att vidaredelegera beslutanderätten. Rätten att vidaredelegera är begränsad till att avse förvaltningschefer enligt kommunallagen (6 kap 37 ). Koncernkontorets bildande innebär att regionstyrelsen kommer att tillhandahålla tjänstemannastöd till övriga berörda nämnder. Ansvaret för arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfrågor samt arbetsmiljöfrågor inom koncernkontoret kommer att åvila regionstyrelsen, som kommer att vara ansvarig nämnd för beslut i exempelvis anställningsfrågor. Det innebär att beslut i sådana frågor efter koncernkontorets bildande delegeras från regionstyrelsen och inte från andra berörda nämnder. Miljönämnden föreslås därför ta bort delegering avseende personalärenden i sin delegeringsordning. I övrigt föreslås inga förändringar. 1 Regionkansliet, regionutvecklingssekretariatet, miljösekretariatet, kultursekretariatet, kollektivtrafiksekretariatet, hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, folkhälsokommitténs kansli och rättighetskommitténs kansli. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

28 Datum (2) Diarienummer MN Miljösekretariatet Peter Holmberg Miljöchef Bilagor 1. Förslag till reviderad delegeringsordning för miljönämnden daterat

29 Förteckning över ärenden, i vilka miljönämnden delegerat beslutanderätt, beslutad av miljönämnden 11/ , dnr MN Förteckning över beslut som fattats med stöd av delegation ska föras fortlöpande och hållas tillgänglig hos registrator på miljöavdelningen. Ärende Delegeras till Ersättare vid förhinder A. Miljönämnd Ansvarig för anmälan till nämnd /återrapportering Styrande dokument 1. Besluta i ärenden som är så brådskande att de inte kan vänta till nästa sammanträde 2. Uppdrag till miljönämndens ledamöter som deltagande i kurser konferenser och studiebesök MN ordförande MN ordförande* MN 1:e vice ordförande MN 1:e vice ordförande Nämndsekreterare KL 6 kap 36 Nämndsekreterare *Regionstyrelsens ordförande beslutar om regionrådens deltagande i kurser och konferenser 3. Besluta om projektmedel på belopp upp till kronor Miljöchef Nämndsekreterare B. Ekonomi 1. Utse attestanter och utanordnare Miljöchef Miljöchef Attest- och utanordningsreglemente 2. Sälja eller ge bort lös egendom (högst ett basbelopp) Miljöchef Beslut RS 317/2009, dnr RSK Avskrivning/nedskrivning av fordringar (högst Miljöchef Miljöchef ett basbelopp) 4. Träffa och säga upp avtal om varor och tjänster Miljöchef Miljöchef (exklusive leasing- och IT-avtal) när detta inte är en uppgift för servicenämnden C. Administration Miljöchef 1. Beslut om utlämnande av allmän handling förvarad på miljöavdelningen Miljöchef Miljöchef OSL 6 kap

30 Delegeringsordning miljönämnden, dnr MN Avvisande av överklagande som kommit in för Miljöchef Miljöchef sent 3. Utse personuppgiftsombud Miljöchef Miljöchef PUL 3, anmäls till Datainspektionen 4. Beslut med anledning av nämndens Miljöchef Miljöchef PUL personuppgiftsansvar 5. Fastställa arkivorganisation samt utse Miljöchef Miljöchef Arkivlag och arkivreglemente arkivansvarig och arkivredogörare 6. Utse säkerhetsansvarig Miljöchef Miljöchef Riktlinjer för informationssäkerhet, dnr RSK D. Personal Miljöchef 1. Nyanställning, avstängning, avsked och uppsägning utan egen begäran samt disciplinär åtgärd ( 11 AB) Miljöchef Miljöchef För avstängning gäller bestämmelserna i 10, mom. 2-7 AB. Dock ej tillfällig avstängning enl 10 mom. 1 AB som är att betrakta som ren verkställighet. 2. Fastställa organisation för arbetsmiljöarbetet Miljöchef Miljöchef Arbetsmiljölagen (1977:1160) Förkortningar: AB Allmänna bestämmelser KL Kommunallagen (1990:900) RS Regionstyrelsen OSL Offentlighets- och sekretesslagstiftningen PUL Personuppgiftslagen

31 ÄRENDE 3

32 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer MN Västra Götalandsregionen Miljösekretariatet Handläggare: Berit Mattsson Telefon: E-post: Till miljönämnden Yttrande över Attraktiv, innovativ och hållbar - strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Förslag till beslut 1. Miljönämnden godkänner yttrandet och skickar det till regionstyrelsen för ställningstagande. Miljönämndens förslag till regionstyrelsens beslut: 1. Regionstyrelsen yttrar sig över Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring enligt miljönämndens förslag. Sammanfattning av ärendet Västra Götalandsregionen har av Regeringskansliet fått möjlighet att yttra sig över Konkurrenskraftsutredningen (SOU 2015:15). 1 Västra Götalandsregionens remissvar tar utgångspunkt i regionens viktiga uppdrag: ansvaret för medborgarnas hälsa och ansvaret för prioritering och insatser för den regionala utvecklingen. Remissvaret kommer även att tas upp till beslut i regionutvecklingsnämnden. Sverige har goda förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar produktion av livsmedel, men efter EU-inträdet har den svenska produktionen förlorat marknadsandelar. Konsumtionen har ökat och tillgodoses i allt högre grad av importerade produkter. En minskad produktion i Sverige medför att självförsörjningsgraden minskat betydligt och miljökonsekvenser i både Sverige och i andra delar av världen. En starkare svensk jordbruks- och trädgårdsnäring skulle kunna utgöra grunden för ökad sysselsättning och integration i hela livsmedelskedjan. 1 Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

33 Datum (2) Diarienummer MN Miljösekretariatet Peter Holmberg Miljöchef Bilaga Yttrande över Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring daterat Beslutet skickas till Regionstyrelsen, Efter regionstyrelsens beslut: Skickas per e-post till regeringskansliet: kopia till Christina Malmros: senast den 21 juni 2015

34 1 (4) Förslag till remissyttrande Datum Diarienummer RS Ert diarienummer N2015/2191/J Regeringskansliet per epost: med kopia till Anneke Svantesson: Yttrande över Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Västra Götalandsregionen har av Regeringskansliet fått möjlighet att yttra sig över Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande. Sammanfattning Västra Götalandsregionen Vill betona vikten av att bibehålla och stärka viktiga mervärden hos svensk livsmedelsproduktion, som ambitiösa regler för djurskydd, växtskydd och växtförädling. Skälen till att välja svenska livsmedel får inte försvinna. Efterlyser åtgärder för ökad omställning till ekologisk produktion och för ökad produktion av grönsaker och andra vegetabiliska produkter. Svenska producenter behöver möta konsumenternas ökade intresse för hälsa och miljö. Stödjer utredarnas förslag att kommuner och landsting särskilt bör beakta möjligheterna med innovationsupphandling för att gynna innovationer inom livsmedelsområdet. Tidigare erfarenheter visar dock att det krävs mer för att detta ska bli verklighet. Ett nytt, konkret förslag bör kopplas till innovation i stort inom livsmedelssektorn. Delar uppfattningen att behovsdriven forskning och instituts-uppgifter bör ges högre prioritet då den stärker konkurrenskraften inom jordbruks- och trädgårdssektorn. Traineeutbildning och industridoktorander kan bli viktiga för att stärka näringens koppling till forskning, utveckling och innovation. Anser att ökad samverkan mellan forskare på SLU och forskare inom produktionsteknik på andra högskolor bör initieras, för att förbättra produktionsprocesserna och stärka den inre effektiviteten. Vill betona vikten av att koppla EIP-Agri till det befintliga systemet för innovationsstöd för att bygga vidare på befintliga nätverk, tidigare erfarenheter om metoder etc. Anser att det är viktigt att se jordbruk- och trädgårdsproduktionen som en första, viktig del av livsmedelskedjan som utgör en möjlighet inom sysselsättning och integrationsområdet då sektorn som helhet har potential till att ge fler arbetstillfällen, inte minst restaurangsektorn. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

35 Remissyttrande från regionstyrelsen, (4) Anser att det behövs en tydligare koppling till redan fattade politiska beslut; som de nationella miljömålen (inte minst målen på klimatområdet) och Livsmedelsverkets nya kostråd med fokus på hälsa och miljö. Saknar förslag inom energiområdet i utredningen. För det första ger omställning till förnyelsebar energi nya affärsmöjligheter för lantbruket och för det andra ger energieffektivisering möjlighet till kostnadsbesparingar både inom lantbruk och trädgård. Båda aspekterna bidrar till ökad konkurrenskraft. Skulle välkomna ökad samordning av det livsmedelsstrategiska arbetet på nationell, regional och lokal nivå där flernivåstyrning skulle kunna ge effektivare stöd och bättre villkor för livsmedelssektorn. Övergripande synpunkter Västra Götalandsregionens remissvar ta utgångspunkt i regionens viktiga uppdrag: ansvaret för medborgarnas hälsa och ansvaret för prioritering och insatser för den regionala utvecklingen. Det är viktigt att se jordbruk- och trädgårdsproduktionen som en första, viktig del av livsmedelskedjan som utgör en möjlighet inom sysselsättning och integrationsområdet då sektorn som helhet har potential till att ge fler arbetstillfällen, inte minst restaurangsektorn. Jordbruk och trädgårdsnäring har starka kopplingar till människors hälsa och till miljöfrågor. Västra Götalandsregionen anser att det behövs en tydligare koppling till redan fattade politiska beslut; som de nationella miljömålen (inte minst målen på klimatområdet) och Livsmedelsverkets nya kostråd med fokus på hälsa och miljö. Västra Götalandsregionen saknar förslag inom energiområdet. För det första ger omställning till förnyelsebar energi nya affärsmöjligheter för lantbruket och för det andra ger energieffektivisering möjlighet till kostnadsbesparingar både inom lantbruk och trädgård. Båda aspekterna bidrar till ökad konkurrenskraft. Västra Götalandsregionen skulle välkomna ökad samordning av det livsmedelsstrategiska arbetet på nationell, regional och lokal nivå där flernivåstyrning skulle kunna ge effektivare stöd och bättre villkor till livsmedelssektorn. De politiska uppdrag och verktyg som på alla tre politiska nivåer kan alla bidra till en konkurrenskraftig livsmedelssektor. Regler och villkor Utredaren valt att dela in slutbetänkandet i fyra delar: Regler och villkor, Företagande, Marknadsförutsättningar och Kunskap och innovation. De kan framstå som separata områden, men det finns koppling mellan dessa områden som inte tydliggörs. Ett viktigt exempel på en sådan är kopplingen mellan regler som kan uppfattas som begränsande av producenter men som mervärden av marknaden; djurskyddsregler, restriktiv hållning till kemiska bekämpningsmedel och GMO (genmodifierade organismer).

36 Remissyttrande från regionstyrelsen, (4) Västra Götalandsregionen vill betona vikten av att bibehålla och stärka viktiga mervärden hos svensk livsmedelsproduktion, som ambitiösa regler för djurskydd, växtskydd och växtförädling. Skälet till att välja svenska livsmedel får inte försvinna. Istället bör fokus ligga på att dra nytta av de mervärden som finns och att använda dessa för att möta det ökande konsumentintresset för hälsa och hållbarhetsfrågor nationellt och internationellt. I avsnittet om växtförädling nämns inte ordet GMO (Genmodifierade organismer) med det är sannolikt det som avses med nya tekniker inom växtförädlingen. Växtförädling för ökad resistens mot sjukdomar och likande är givetvis viktig för branschens utveckling, men det finns anledning till försiktighet när det gäller tekniken GMO. Det finns en diskrepans mellan experternas positiva inställning till detta samtidigt som konsumenterna ser GMO-frihet som ett mervärde. Västra Götalandsregionen stödjer uppfattningen att det behövs insatser inom forskning, utveckling och innovation för effektivt växtskydd, god djurvälfärd och växtförädling utan att göra avkall på hållbarhetsaspekter som ger mervärden på marknaden. Marknadsförutsättningar och medvetna konsumenter En långsiktigt stabil livsmedelsproduktion kan bara skapas genom fokus på kundernas efterfrågan och på de samhällsmål som avspeglas i stödsystemet inom landsbygdsprogrammet. Det finns hoppfulla trender som kan tas tillvara: som den starka marknadstrenden för ekologiska livsmedel, det växande intresset för närproducerade livsmedel och intresset för Ny Nordisk Mat i exportsammanhang. En nyckelfaktor är att arbeta med hela livsmedelskedjan från jordbruks- och trädgårdsproduktion fram till privat handel och restaurang, eller till offentliga kunder. Västra Götalandsregionen efterlyser åtgärder för ökad omställning till ekologisk produktion och för ökad produktion av grönsaker och andra vegetabiliska produkter. Svenska producenter behöver möta konsumenternas ökade intresse för hälsa och miljö. I utredningen saknas tydlig koppling till livsmedelsverkets nya kostråd som inkluderar både hälso- och miljöaspekter. De går hand i hand med konsumenternas ökande intresse för ekologiska livsmedel och vegetabiliska produkter. Västra Götalandsregionen har goda erfarenheter av det nationella upphandlingsstödet, men anser att det på ett tydligare sätt behöver kopplas ihop med regionala och lokala insatser. Exempel på sådana i Västra Götaland är nätverket Skolmatsakademin med 42 kommuner och stadsdelar som medlemmar och insatser för att underlätta för SME-företag att komma in som leverantörer till offentlig sektor. Utredarna skriver att kommuner och landsting särskilt bör beakta möjligheterna med innovationsupphandling för att gynna innovationer inom livsmedelsområdet. Detta är inget nytt förslag och tidigare erfarenheter visar att det krävs mer för att detta ska bli verklighet. Ett nytt, konkret förslag bör kopplas till innovation i stort inom livsmedelssektorn.

37 Remissyttrande från regionstyrelsen, (4) Kunskap och innovation Västra Götalandsregionen delar uppfattningen att behovsdriven forskning bör ges högre prioritet då den stärker konkurrenskraften inom jordbruks- och trädgårdssektorn. En alltför liten andel av de resurser som avsätts på nationell nivå till jordbruk och trädgård används för tillämpad forskning och utveckling. Tillsammans med SLU i Skara fattade Västra Götalandsregionen under 2014 beslut om att avsätta medel för en gemensam framtidssatsning där regionen hittills har beviljat ca 30 miljoner SEK för tillämpad forskning, bland annat inom precisionsodling, animalieproduktion och för att starta ett kompetenscentrum för rådgivning. Västra Götalandsregionen välkomnar förslag om att stärka institutssektorn och SLU:s institutsuppgifter. Viktiga delar i detta är förslag om program för traineeutbildning för blivande rådgivare och ett särskilt program för industridoktorander. I Västra Götaland finns Chalmers och Högskolan i Väst med omfattande produktionsteknisk forskning och utveckling. Införandet av Lean production i lantbruket har visat att det är möjligt att överföra kunskap från andra sektorer till lantbruket. Ökad samverkan mellan forskare på SLU och forskare inom produktionsteknik på andra högskolor bör initieras, för att förbättra produktionsprocesserna och stärka den inre effektiviteten. Västra Götalandsregionen välkomnar satsningen på innovation genom EIP-Agri för ökad konkurrenskraft och hållbarhet inom jordbruk och trädgård. Det är viktigt att koppla den nya satsningen till det befintliga systemet för innovationsstöd för att bygga vidare på befintliga nätverk, tidigare erfarenheter om metoder etc. Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen Johnny Magnusson Ordförande Ann-Sofi Lodin Regiondirektör

38 ÄRENDE 4

39 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer MN Västra Götalandsregionen Regionutvecklingssekretariatet Handläggare: Emma Mattson Telefon: E-post: Till miljönämnden Workshop - rekommendationer för det framtida arbetet inom ramen för Västra Götaland 2020 Förslag till beslut 1. Miljönämnden noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Miljönämnden fick information om processen kring det framtida arbetet inom tillväxt- och utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 (VG2020) på föregående möte den 26 mars I syfte att ge en samlad bild av utvecklingen inom strategin, kommer en årlig rapport kring föregående års insatser att tas fram. Den årliga rapporten ska också följas av ett antal rekommendationer för det framtida arbetet. Genom rekommendationerna synliggörs områden som är extra viktiga att arbeta med kommande åren för en god utveckling i Västra Götaland. Syftet med rekommendationerna är att få ett mer fokuserat genomförande av VG2020 då resurser kan riktas till de områden där de bedöms göra bäst nytta, i rekommendationernas riktning. Rekommendationer tas fram genom en politisk beredningsprocess för de nämnder som är berörda och får lämna inspel. På sammanträdet den 7 maj är tanken att ha en workshop för att fånga upp inspel från miljönämndens ledamöter. Inspelen görs med utgångspunkt i bifogad bruttolista över rekommendationer. Fördjupad beskrivning av ärendet Förankring och inspel Inspel bygger på att parterna rangordnar rekommendationerna i bruttolistan och får möjlighet att ge förslag på ytterligare områden viktiga att arbeta med kommande åren. Syftet med rangordningen är att reducera bruttolistan till ett mindre antal rekommendationer. Ledamöterna/deltagarna i de instanser som ger inspel får 10 poäng vardera att fördela ut på de förslagna rekommendationerna. Ledamöterna kan välja att lägga samtliga 10 poäng på en rekommendation eller fördela dem på flera. Fördelningen av poäng sker enligt principen flest poäng viktigast rekommendation/område att arbeta med kommande åren. Postadress: Regionutvecklingssekretariatet Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post:

40 Datum Diarienummer MN (2) Rangordningsövningen ska föregås av gruppdiskussioner där deltagarna får chans att reflektera över förslagen till rekommendationer och ge inspel till ytterligare förslag på områden som är viktiga att arbeta med kommande åren. Resultatet av rangordningen samt övriga inspel kring ytterligare områden sammanställs och presenteras på BHU den 28 april. Ansvarsfördelning och syfte VG2020 är den gemensamma vägvisaren, och ett styrdokument, för hela Västra Götalands utveckling mellan åren Strategin har tagits fram inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret Västra Götalandsregionen har från riksdag och regering. VG2020 riktar sig till alla som arbetar med insatser för tillväxt och utveckling i Västra Götaland; kommuner, lärosäten, Science parks, länsstyrelsen, föreningsliv m fl. Beredningen för hållbar utveckling (BHU) har det formella ansvaret för genomförandet av strategin och ansvarar också för att den följs upp och utvärderas. Processen framåt På BHUs möte den 28 april kommer den årliga rapporten att presenteras och förslag på ett antal rekommendationer att läggas fram. Ett slutligt förslag till rekommendationer ska upp för ställningstagande i BHU den 23 juni. Rekommendationerna sänds sedan ut till berörda nämnder och kommittéer inom VGR och till kommunalförbunden i Västra Götaland, vilka då har möjlighet att i sitt budgetarbete fördela resurser i rekommendationernas riktning. Miljösekretariatet Peter Holmberg Miljöchef Bilagor Bruttolista rekommendationer (bilaga 1) Skickas till Emma Mattson, regionutvecklingssekretariatet

41 Bilaga 1 Bruttolista rekommendationer En ledande kunskapsregion Rekommendation: Ökad samordning, kvalitet och tillgänglighet till de samhällsfinansierade företagsrådgivningsinsatserna. Motiv: Nyföretagandet i Västra Götaland har ökat de senaste 10 åren. Men nyföretagande i förhållande till vår befolkning är fortfarande lägre än i de två övriga storstadsregionerna. Företagandet har inte ökat i samma takt som nyföretagandet, vilket kan förklaras av att företag läggs ned i ungefär samma takt som nya etableras. För ett ökat nettoföretagande behöver fler företag startas med en högre överlevnadsgrad. Svagheter har identifierats i det regionala stödsystemet kring företagsrådgivning. Bland annat visar undersökningar att utbudet av tjänsterna inte matchar efterfrågan, kunden har svårt att hitta i systemet, flera av stödaktörerna erbjuder tjänster som överlappar varandra och det finns inget enhetligt system för kvalitetssäkring av aktörer och tjänster. Genom ett mer samordnat, tillgängligt och kvalitetssäkrat stödsystem kan förutsättningarna för att förverkliga idéer och starta företag stärkas. Rekommendationen berör de prioriterade frågorna: Stimulera ökat entreprenörskap och Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag. Rekommendation: Underlätta för företag som vill nå ut på internationella marknader Motiv: Med nära en fjärdedel av Sveriges export är Västra Götaland en ledande exportregion. En stor del av exporten härrör från stora globala företag. Tillväxten av små exportföretag har under de senaste 10 åren varit lägre i Västra Götaland än i riket. En ökad export av varor och tjänster är en grundförutsättning för tillväxt i många av våra små och medelstora företag. Enligt Tillväxtverkets rapport om företagens villkor och verklighet bidrar internationalisering även till att små och medelstora företag blir mer innovativa och därigenom mer konkurrenskraftiga. Internationalisering är därför en viktig faktor i arbetet för att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Rekommendationen berör den prioriterade frågan: Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag Rekommendation: Kraftsamling bland offentliga aktörer för bättre företagsklimat i Västra Götaland Motiv: Av de 28 kommuner i Västra Götaland som ingår i SKL:s företagsklimatundersökning Insikt, som mäter förtagens bedömning av kommunernas myndighetsutövning, hamnar 20 på en placering under genomsnittet.

42 Bilaga 1 Att skapa ett gott klimat för kreativitet entreprenörskap och företagande är viktigt för orters utveckling och välfärd. Ett viktigt steg för ett bättre företagsklimat är att skapa bättre och effektivare kontakter mellan företag och den offentliga sektorn. En bra service och bemötande från kommuner och myndigheter bidrar till att fler företag startas och de som redan finns kan växa och anställa. Rekommendationen berör de prioriterade frågorna: Stimulera ökat entreprenörskap, Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag och Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Rekommendation: Satsning på innovativa västsvenska kluster med internationell lyskraft Motiv: Samverkan mellan företag, akademi och offentliga organisationer inom tillväxtbranscher eller i sk kluster är viktigt för en regions nationella och internationella konkurrenskraft. I VG 2020 pekas ett antal områden ut där särskild kraftsamling ska ske. Det handlar t ex om hållbara transporter, maritima/marina området, life science, grön kemi, livsmedel/gröna näringar och hållbar stadsutveckling. Dessutom ska insatser göras för att nya branscher ska växa fram t ex inom smarta textilier och dataspel. Det finns behov av att ytterligare förstärka klusterarbetet i Västra Götaland för att på allvar kunna konkurrera med andra expansiva regioner i världen. Målet är att vi ska bli ännu bättre på att behålla och dra till oss människor med idéer och kunskap och attrahera strategiska forskningssatsningar och demonstrationsanläggningar till regionen. Ambitionen är att Västra Götaland ska vara en internationellt erkänd test och demonstrationsarena för ny innovativ kunskap som kommer såväl företag som medborgare till nytta. För det krävs bättre analyser och omvärldskunskap av tillväxtområdena så vi satsar på rätt saker, att fler parter bjuds in och deltar i det pågående klusterarbetet, och att vi aktivt kommunicerar regionens styrkor och möjligheter. Rekommendationen berör de prioriterade frågorna: Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet med omvärlden, Stärka våra forsknings- och innovationsmiljöers internationella konkurrenskraft, Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik, Stimulera nationella och internationella allianser och samarbeten inom forskning och innovation och Stärka science parks och andra samverkansmiljöer för forskning och innovation.

43 Bilaga 1 En region för alla Rekommendation: Insatser för att öka antalet ungdomar med fullföljd gymnasieutbildning. Motiv: Var tionde ungdom i Västra Götaland fullföljer inte gymnasiet. På flera skolor i utsatta områden går mer än hälften ut grundskolan utan godkänt i alla ämnen. Fullföljd gymnasieutbildning är avgörande för framtida möjligheter till sysselsättning. Att minska skolavhoppen är den insats som bedöms ge mest effekt på både sysselsättning, folkhälsa och tillväxt. För att lyckas krävs en gemensam kraftsamling från regional och lokal nivå. Rekommendationen berör den prioriterade frågorna: Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska Rekommendation: Underlätta ungdomars och nyanländas insteg på arbetsmarknaden. Motiv: Lågutbildade unga och utomeuropeiskt födda är grupper som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Det är viktigt att förhindra att personer i dessa grupper blir långtidsarbetslösa och öka möjligheterna att de som redan är långtidsarbetslösa att komma ut i arbete. Om inte detta lyckas finns det risk att fler hamnar i ett permanent utanförskap med stora individuella och samhälleliga kostnader som följd, Ett sätt att ökas ungas möjligheter till arbete och studier är att främja arbetet med ökade möjligheter till geografisk rörlighet. En vidgad geografisk rörlighet bidrar till större utbud av praktikplatser, internationella utbyten, nätverk, projekt, kurser och andra utbildningar - möjligen arbete. En eller flera regionala noder för att underlätta mobiliteten bör byggas upp. Kompetensväxling är ett annat sätt att öka chanserna för insteg på arbetsmarknaden. Arbetet med kompetensväxling går ut på att samordna kulturarvsverksamheter, turistorganisationer och arbetsmarknadsenheter för att erbjuda ungdomar ferie- och praktikjobb på lokala kulturturistiska besöksmål, såsom arbetslivsmuseer, lokala museer, vandringleder och kyrkor. Validering och kompletterande utbildning är andra sätt att underlätta insteg och korta vägen till arbetsmarknaden. Genom ökad samverkan mellan kommuner, region och arbetsförmedling kan vi öka användandet av validering i hela Västra Götaland och möjliggöra för fler att få sin kompetens synliggjord. Rekommendationen berör de prioriterade frågorna: Skapa goda möjligheter för unga till praktik, ferieplatser, mentorer, Öka samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetslivet och Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering. Rekommendation: Skapa goda förutsättningar för ett mer behovsstyrt utbildningssystem Motiv: Trots en relativt hög arbetslöshet, uppger arbetsgivare i Västra Götaland i såväl högsom lågkonjunktur att det råder brist på kompetent arbetskraft inom vissa yrkesområden. Det finns tydliga tecken på att matchningen på arbetsmarknaden försämrats de senaste åren.

44 Bilaga 1 Brist på rätt utbildad arbetskraft är ett hinder för näringslivets tillväxt och hämmar den långsiktiga sysselsättningsutvecklingen. För att skapa ett livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft behöver fler utbildningar planeras utefter arbetsmarknadens kompetensbehov. Detta innefattar en nära samverkan med utbildningsanordnare, företag och bransch- och intresseorganisationer för att möjliggöra att fler företag och organisationer får sina kompetensbehov tillgodosedda och fler kommer i sysselsättning. Samverkan med och mellan utbildningsanordnare måste också vidareutvecklas i detta syfte. Rekommendationen berör de prioriterade frågorna: Stärka möjligheterna till kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer och Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens kompetensbehov Rekommendation: Insatser för att lösa urbana utmaningar som rör utanförskap, segregation och ojämlika villkor för invånarna Motiv: Sociala och ekonomiska skillnader mellan olika delar i de större städerna i Västra Götaland är betydenade. Ett antal stadsdelar och bostadsområden har en hög andel invånare som är arbetslösa, lever med små marginaler och i utanförskap. Det finns olika angreppsätt som kan bidra till att lösa urbana utmaningar som rör utanförskap, segregation och ojämlika villkor. Interkulturell dialog är ett verktyg som syftar till att skapa en inkluderande tillväxt och social sammanhållning. Verktyget bygger på förståelse och samarbeten över institutionella, kulturella och disciplinära gränser. Målet är att utveckla och omsätta kunskaper som kan bidra till ökad delaktighet och social sammanhållning. Rekommendationen berör den prioriterade frågan: Lösa större städers utmaningar kring utanförskap och segregation. Rekommendation: Ta fram en systemanalys för Västra Götalands transportnät Motiv: Flera av Västra Götalands större leder har under de senaste tio åren tagits beslut om att byggas ut eller har byggts ut. Det är viktigt att fortsätta utveckla vårt transportnät utifrån de utmaningar vi står inför. Det finns fortfarande stora behov av åtgärder för några av våra större leder och järnvägar. Åtgärderna är viktiga för den regionala utvecklingen men även ur ett nationellt perspektiv. Systemanalysen består av transportslagsövergripande analyser av transportsystemets funktion och brister utifrån mål och behov. Huvudsyftet med systemanalysen är att den ska utgöra ett underlag för de prioriteringar som behöver göras vid nästa revidering av transportinfrastrukturplanen. Arbetet behöver påbörjas hösten 2015 för att på ett tydligt sätt kunna bidra till nästa planrevidering. Rekommendationen berör den prioriterade frågan: Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling

45 Bilaga 1 Inom den prioriterade frågan Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet lämnas inga rekommendationer. För mer specifik information om utvecklingen inom frågan hänvisas till trafikförsörjningsprogrammets årliga uppföljning och de strukturer och processer som finns kring kollektivtrafiken i Västra Götaland. Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste dokumentet i utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra Götaland och en del av genomförandet av VG2020. En region där vi tar globalt ansvar Rekommendation: Kraftsamla för att bli föregångare i omställningen från fossil till förnybar energi. Motiv: Utsläppen av växthusgaser har varit oförändrade i Västra Götaland mellan 1990 till 2010 men har de senaste åren minskat med 8 %. Utvecklingen går åt rätt håll men takten är för långsam. Det sker idag många spridda insatser med olika intensitet inom klimatområdet. I Västra Götaland finns ett ambitiöst mål om att bli fossiloberoende 2030 som ett stort antal aktörer ställt sig bakom och ska vi lyckas krävs en rejäl kraftsamling kring några viktiga områden. Resurserna koncentreras då där de gör störst nytta utifrån den rådighet och de förutsättningar som finns i Västra Götaland. Rekommendationen berör de prioriterade frågorna: Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar, Genomföra fler breda överenskommelser för hållbar utveckling i Västra Götaland, Göra Västra Götaland till ett föredöme och testarena för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land och Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling. Rekommendation: Skapa drivkraft till förändring genom att offentlig sektor: - Ställer krav på offentliga inköp utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter - Förändrar samhällsstrukturer och normer för att underlätta en hållbar konsumtion för våra invånare. Motiv: Offentlig sektor har goda förutsättningar att gå före, både som en stor kund men också genom förändringar i samhället som underlättar att det ska vara lätt att göra rätt för våra invånare att agera hållbart. En gemensam plan behöver tas fram för hur offentlig sektor kan bli föregångare i sin egen organisation och vilka insatser offentlig sektor kan göra för att underlätta hållbar konsumtion. Västra Götalands invånare konsumerar i dag mer naturresurser per invånarna än i de flesta andra regioner i världen. Forskning visar att en framtida hållbar livsstil innebär att den genomsnittliga användningen av material per person bör ligga närmare en fjärdedel av dagens nivåer. Import av varor ger upphov till stora utsläpp och ibland svåra arbetsvillkor i producentländerna. Farliga ämnen finns i många produkter där ex elektronik och byggprodukter, textilier och mat behöver bli giftfria och resurseffektiva.

46 Bilaga 1 Rekommendationen berör de prioriterade frågorna: Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar, Genomföra fler breda överenskommelser för hållbar utveckling i Västra Götaland, Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och kommunicera hållbara värderingar och Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling. En region som syns och engagerar Rekommendation: Öka regionens attraktivitet genom spetsinstitutioner som motorer för regionens kulturliv Motiv: Västra Götaland konkurrerar i tider av globalisering med en rad regioner om besökare, turister, företagsetableringar, forskare, studenter och arbetskraft. Det är belagt att ett rikt kulturliv, vid sidan av utvecklad barnomsorg och god utbildning, är de starkaste faktorerna när människor väljer besöksmål eller bostadsort. En fortsatt förstärkning för konstartsutveckling av regionens kulturliv med de egna verksamheterna i täten är av vikt. Flaggskepp som Göteborgs symfoniker, Göteborgsoperan och Film i Väst bidrar starkt till attraktivitet och synlighet och är dessutom motorer för resten av kulturlivet. Rekommendationen berör de prioriterade frågorna: Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland och Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen. Rekommendation: Bygga upp etableringsservice i alla regiondelar Motiv: Näringslivet i Västra Götaland är i mycket hög grad internationellt orienterat och regionen är ett centrum för internationell industri, handel och logistik. Bara i Göteborgsregionen finns över 2300 utlandsägda företag. Vi ser en tilltagande globalisering framför oss där konkurrens om kompetens, kapital, teknik och jobb hårdnar. För territoriet Västra Götaland blir det därför allt viktigare att attrahera investeringar från Sverige och från utlandet och att synas på den globala kartan. För fler investeringar och etableringar i Västra Götaland är tillgången till etableringsservice för företag i alla regiondelar av vikt. En ökad samverkan mellan delregioner och kommuner är också viktig för fler investeringar och nyetableringar i Västra Götaland. Rekommendationen berör den prioriterade frågan: Locka investeringar och nyetableringar till Västra Götaland

47 ÄRENDE 5

48 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer MN Västra Götalandsregionen Miljösekretariatet Handläggare: Katrin Urbäck Telefon: E-post: Till miljönämnden Miljönämndens internationella prioriteringar Förslag till beslut 1. Miljönämnden godkänner prioriteringar för det internationella arbetet att gälla för Sammanfattning Miljönämndens detaljbudget för 2015 anger att den internationella dimensionen av miljöarbetet behöver kartläggas på ett tydligare sätt. Samarbete och omvärldsbevakning är ledorden för den handlingsplan som nu blir ett förslag till fortsatt inriktning för åren 2015 och Syftet med en plan för de internationella prioriteringarna är att kunna välja och välja bort aktiviteter som är relevanta eller inte för miljönämndens verksamhet. Miljöområdet är omfattande och Västra Götalandsregionen inbjuds ofta av internationella nätverk och organisationer att delta i evenemang kring olika frågor på miljöområdet. Av den anledningen behöver miljönämnden göra en prioritering för de viktigaste områdena att bevaka, och vilken typ av aktiviteter den främst ska engagera sig i. Samtidigt måste det finnas beredskap att också ingå i mer spontant uppkomna arrangemang när det är i linje med miljönämndens prioriteringar. Miljönämnden bör i huvudsak prioritera aktiviteter som ligger i linje med beslutade handlingsprogram och inriktning enligt budget, samt bedriva nödvändig omvärldsbevakning för att genomföra sina uppdrag. Fördjupad beskrivning av ärendet Västra Götalandsregionen har en internationell policy som antogs av regionfullmäktige I den står det att alla verksamheter ska genomsyras av internationalisering och att det är ett ansvar för alla nämnder och styrelser. Strategin för tillväxt och utveckling, Västra Götaland 2020 (VG 2020) beskriver i kapitel tre hur vi ska bli en region där vi tar globalt ansvar. Bland annat nämns ansvaret för hur vår konsumtion och våra relationer med andra länder påverkar möjligheterna att leva ett bra liv i andra länder. En förutsättning för att det ska realiseras är att vi har kännedom om hur miljöarbetet bedrivs i vår omvärld och Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

49 Miljönämndens internationella prioriteringar , (3) skapar goda relationer med samarbetspartners på alla nivåer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Prioriteringar Internationella aktiviteter sker inom miljönämndens prioriterade områden. Det internationella arbetet är ett verktyg för Västra Götalands utveckling och deltagande i internationella projekt och samarbeten kan stärka det arbetet. Omvärldsbevakning och kompetensöverföring kopplas till ordinarie verksamhet och bedöms av handläggarna. Prioriterade områden och aktiviteter är följande: Västra Götalands intressen i - för miljönämnden särskilt viktiga - EUfrågor ska bevakas. Det kan innebära att svara på relevanta EU-samråd och andra remisser inom främst områdena energi/klimat/miljö. Respektive handläggare är ansvarig för eventuella samrådssvar och yttranden inom sitt verksamhetsområde. Miljöavdelningen ska ha beredskap att stödja initiativ från miljönämnden i internationella frågor. Samordning av miljönämndens behov av omvärldsbevakning inklusive aktuella utlysningar och pågående projekt inom EU-programmen sker bl.a. genom kontakt med Brysselkontoret, det internationella nätverket i Västra Götaland och andra interna och externa kontakter. Miljöavdelningen informerar om miljönämndens verksamhet när Västra Götalandsregionen innehar värdskapet för internationella besök och när kompetens på miljöområdet efterfrågas inom organisationen med anledning av internationella aktiviteter. Miljönämndens ordförandes deltagande i ENCORE 1 fortsätter, vilket bland annat innebär deltagande i ENCORE-arrangemang samt de åtaganden Västra Götalandsregionen har på biogasområdet inom nätverket, vilka också har tydliga kopplingar till handlingsprogrammet för biogasutveckling i Västra Götaland. Resurser och finansiering Miljöavdelningen hanterar ovan nämnda prioriteringar inom ramen för ordinarie bemanning och nuvarande uppdrag. Undantag kan bli aktuellt om miljönämnden beslutar om specifika aktiviteter, till exempel medverkan i EU-projekt eller att ingå i nya nätverk och samarbeten. Vad gäller miljönämndens deltagande i nätverket ENCORE krävs stöd från tjänstemannasidan i form av medverkan i styrgruppen, planering och genomförande av aktiviteter i samband med biogasalliansen, samt underlag och stöd i anslutning till den stora konferensen som anordnas vartannat år inom ENCORE (nästa gång i mitten på september 2016). Uppskattningsvis tar uppdraget att koordinera de internationella prioriteringarna mellan procent av en heltidstjänst, beroende på var miljönämndens ambitionsnivå på engagemanget ligger. Ambitionerna kan variera och därmed också tidsåtgången för uppdraget. 1 Environmental Conferences of the Regions of Europe,

50 Miljönämndens internationella prioriteringar , (3) Rapportering och utvärdering Miljönämndens internationella aktiviteter enligt ovan prioriteringar ska avrapporteras till nämnden vid behov (t ex efter en större konferens) och i samband med årsredovisning. Svar på samråd och remisser på miljöområdet godkänns av miljönämnden inför hantering av regionstyrelsen. I samband med att denna plan löper ut (slutet av 2016) bör en översyn göras för att eventuellt omvärdera prioriteringarna och anpassa planen till gällande styrdokument och riktlinjer eller andra politiska initiativ. Miljösekretariatet Peter Holmberg Miljöchef Bilaga Beslut från miljönämnden , 15: Internationalisering av miljöarbetet 2014, diarienummer MN Skickas till Charlotta Lundström, enhetschef externa relationer för kännedom,

51

52 ÄRENDE 6

53 Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer MN Västra Götalandsregionen Miljösekretariatet Handläggare: Hanna Jönsson Telefon: E-post: Till miljönämnden Medel till projektet Västra Götalandsregionens medverkan i skandinaviska samverkansplattformen Biogas 2020 Förslag till beslut 1. Miljönämnden avsätter högst kr för medfinansiering av projektet Västra Götalandsregionens medverkan i skandinaviska samverkansplattformen Biogas Miljönämndens beslut gäller under förutsättning att ansökan Biogas 2020, med Innovatum AB som projektägare, beviljas sökta medel från Interregprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS) 1. Sammanfattning av ärendet Sökanden: Miljönämnden, Västra Götalandsregionen Sökt belopp: högst kronor Projektperiod: till och med Syftet med projektet är att Västra Götalandsregionen (VGR) ska delta som en partner i Interreg-projektet Biogas 2020, i egenskap av huvudman för Biogas Väst och programmet för biogasutveckling i Västra Götaland. Medverkan sker i den del av projektet som avser en skandinavisk plattform för samverkan och utbyte mellan regioner i ÖKS-regionen. Denna plattform kommer att driva på biogasutvecklingen och koordinera regionala biogasaktörer. Plattformen underlättar överföring av kunskap och erfarenheter om metoder och samverkansmodeller för hur man genom regionala nätverk kan driva på utvecklingen, hur man uppnår en effektiv samverkan mellan aktörer längs hela värdekedjan, hur man som regional aktör kan stötta den ännu unga biogasbranschen och dess företag, vara ett stöd till kommunerna osv. 1 EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning. Läs mer på Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

54 Datum (5) Diarienummer MN Projektet kompletterar nuvarande arbete i biogasprogrammet med ökade insatser på skandinavisk och EU-nivå. Det innebär också att befintliga samarbeten med till exempel Region Skåne kan få mer resurser och stärkas. Västra Götalandsregionens arbetsinsats i Biogas 2020 ska bidra till: Att skapa mötesarenor för de aktörer som idag samordnar och stöttar regionala nätverk och kluster inom biogasområdet eller som håller på att bygga upp sådana nätverk. Att utveckla erfarenhetsutbytet inom och mellan regioner genom att dra lärdom av framgångsrika samverkansmodeller, lära av varandras styrkor och svagheter, inspirera varandra och bli effektivare i samarbetet i de frågor och utmaningar som är gemensamma. Att bli bättre på att bevaka och lära av vad som sker internationellt och på EU-nivå med bäring på regional biogasutveckling. Samt identifiera påverkansfrågor på EU-nivå. Att öka samverkan och utbyte på tjänstemannanivå, men också bidra till en samordning på politisk nivå för dialog om hur förutsättningarna för produktion och användning av biogas och fordonsgas kan öka i Skandinavien och i Europa. Att vidareutveckla den biogasallians inom ENCORE 2 som miljönämnden leder sedan 2012, till en plattform för samverkan mellan fler regioner i Europa som arbetar för ökad produktion och användning av biogas. Samordning kommer ske med andra transnationella samverkansplattformar och projekt inom energi och transport där det är strategiskt motiverat. Biogas 2020 samlar 30 parter från Sverige, Norge och Danmark och har en totalbudget på motsvarande 120 miljoner SEK. Innovatum är lead partner (projektledare). I Interreg-projekt får deltagarna 50 procent av sina kostnader täckta av EU-medel. Besked om ansökan beviljas kommer sommaren I nätverket ENCORE deltar 118 regioner från 18 länder i Europa. ENCORE arrangerar konferenser vartannat år där politiska ledare träffas för att stärka samarbetet internationellt på miljöområdet. Medlemmarna i ENCORE kan också ingå i gemensamma EU-projekt och skapa allianser kring särskilt prioriterade frågor. Västra Götalandsregionen leder sedan 2012 en allians för biogas inom ENCORE, där hittills tio regioner deltar. De träffas någon gång per år för att utbyta erfarenheter med varandra i syfte att stärka biogasens roll som ett alternativ till fossila bränslen. Läs mer på

55 Datum (5) Diarienummer MN Fördjupad beskrivning av ärendet Om projektet Biogas 2020 Biogas 2020 bidrar till Interreg-programmet ÖKS insatsområde grön ekonomi genom att: öka antalet samarbeten för utveckling av ny teknik, nya verktyg och metoder för att främja ökad produktion av biogas stimulera investeringar i biogasproduktion och användning öka andelen biogas inom främst transportsektorn men även för elproduktion Projektet bygger på ett brett partnerskap med 30 aktörer från offentlig verksamhet, forskning och utveckling och näringsliv i Sverige, Norge och Danmark. Den totala budgeten för Biogas 2020 är motsvarande 120 miljoner SEK, varav hälften söks från Interreg-programmet. Biogas 2020 innehåller övergripande strategiska aktiviteter inom kommunikation och samverkansmodeller, men även konkreta utvecklingsinsatser inom allt från marina substrat, hushållsavfall och biogasproduktion till infrastruktur och fordon. Bland övriga regioner som deltar finns Region Skåne, Region Halland, Region Midtjylland och regionerna runt Oslofjorden i Norge. Projektet Biogas 2020 bygger vidare på de erfarenheter som gjorts av ledande aktörer inom biogasområdet samt tidigare Interreg-projekt som IMPLEMENT och förprojektet Biogas Miljönämnden har medfinansierat och bidragit till båda dessa. I Västra Götalandsregionens medverkan som partner ingår även en del som naturbruksförvaltningen ansvarar för. Det gäller Naturbruksskolan Sötåsen som deltar i ett utvecklingsprojekt på den biogasanläggning som finns på skolan. Naturbruksförvaltningen står för alla kostnader förknippat med dessa aktiviteter. Kostnader och finansiering Den största delen av miljönämndens kostnader i projektet består av lönekostnader motsvarande totalt 40 procent av en heltid (inkl internationellt arbete med ENCORE och ekonomipersonal). Utöver det finns kostnader för att arrangera möten och workshops samt arrangera ett studiebesök för europeiska regioner till biogasanläggningar, företag och kommuner i Västra Götaland. Kostnadsslag (euro) Totalt (euro) Lönekostnad: Aktiviteter samverkansplattformen (MN) Lönekostnad: Stärka ENCOREs biogasallians inkl arrangera studiebesök (MN) Lönekostnad: Ekonomi och redovisning (MN)

56 Datum (5) Diarienummer MN Lönekostnad: Driftsoptimering och utvärdering processintern metananrikning och Askfilter (Sötåsen) Resor och logi: Samverkansplattformen + ENCORE:s biogasallians (MN) Omkostnader ENCORE studiebesök, transporter, guider, lokaler (MN) Extern kompetens eller tjänster inkl lokal för workshoppar (MN) OH 15 % på Personalkostnader (MN) OH 15 % på Personalkostnader (Sötåsen) SUMMA procent av de upparbetade kostnaderna i projektet täcks av EU-medel från Interreg ÖKS. Resten står Västra Götalandsregionen för. Västra Götalandsregionens finansiering av medverkan i Biogas 2020 över treårsperioden uppgår till totalt euro, varav miljönämndens del utgör euro och naturbruksförvaltningens euro. Utöver det tillkommer att Västra Götalandsregionen precis som övriga partners - medfinansierar Innovatums kostnader för att vara lead part (projektledare) och nationell koordinator. Det beloppet uppgår till max 10 procent av respektive partners bidragsdel från Interreg. Finansiering projekt (euro) Västra Götalandsregionen, miljönämnden Västra Götalandsregionen, naturvårdsförvaltningen Interreg-programmet ÖKS Totalt Finansiering lead part avgift Västra Götalandsregionen, miljönämnden Västra Götalandsregionen, Naturvårdsförvaltningen Totalt Miljönämndens finansiering av Västra Götalandsregionens medverkan i Biogas 2020 uppgår därmed till högst euro, omräknat till högst kronor beroende på utvecklingen av växlingskursen. Genomförande av beslut Beslutet om medfinansiering ligger som grund för Västra Götalandsregionens miljönämnds undertecknande av ett medfinansieringsintyg till Interreg ÖKS samt ett partnerskapsavtal med Innovatum AB och övriga partners om medverkan i Biogas 2020.

57 Datum (5) Diarienummer MN Motivering Projektet bidrar till ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan i enlighet med tillväxt- och utvecklingsstrategin Västra Götaland Det bidrar till att utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling. Projektet bidrar också till VG2020 genom att öka närvaron av västsvenska företag och organisationer internationellt och därmed stärka deras attraktions- och konkurrenskraft. Då projektet är en del av ett större Interregprojekt medför det att regionala utvecklingsmedel kan växlas upp med EU-medel. Det finns ett uttalat behov av ett strukturerat nätverk mellan de organisationer i ÖKS-regionen som jobbar med biogas idag. Ett samarbete i detta nätverk med kunskaps- och erfarenhetsutbyte kommer att utveckla regionernas, kommunernas, näringslivets och jordbruket förutsättningar och betingelser inom området och tvärs över ÖKS-regionen. Västra Götalandsregionen medverkan i Biogas 2020 motiveras av att miljönämnden är koordinator för nätverket Biogas Väst och huvudman för programmet för biogasutveckling i Västra Götaland. Ökad samverkan med andra regioner både i Sverige och internationellt är i programmet utpekat som viktigt för att nå de regionala biogasmålen. Genom projektet kan samarbete och utbyte byggas upp med nya regionala samarbetspartners, och befintliga samarbeten stärkas och fyllas med mer innehåll. Bland de befintliga finns avsiktsförklaringen inom biogas med Region Skåne samt ENCORE:s biogasallians. Handläggaren rekommenderar stöd till projektet. Miljösekretariatet Peter Holmberg Miljöchef Beslutet skickas till Peter Holmberg, miljöchef, Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas, Lena Wingård,

58 ÄRENDE 7

59 Västra Götalandsregionen 1 (6) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer MN Västra Götalandsregionen Miljösekretariatet Handläggare: Hanna Jönsson Telefon: E-post: Till miljönämnden Medel till projektet Biogas Process och teknikstöd Biogas Förslag till beslut 1. Miljönämnden avsätter 34 procent eller högst kr för medfinansiering av projektet Biogas Process och teknikstöd Biogas. 2. Miljönämndens beslut gäller under förutsättning att de villkor som anges i villkorsbilagan uppfylls. Särskilda villkor för projektet är att ansökan Biogas 2020 beviljas sökta medel från Interreg-programmet Öresund- Kattegatt-Skagerrak (ÖKS) 1. Sammanfattning av ärendet Sökanden: Innovatum AB Sökt belopp: kronor Projektperiod: till och med Syftet med projektet är att effektivisera befintliga anläggningar och tekniklösningar inom biogasområdet för att uppnå en förbättrad biogasproduktion i hela värdekedjan. Det sker genom att tekniska problemställningar kan tas emot och slussas vidare för rådgivning och expertutlåtande alternativt skapa underlag för att identifiera behov för framtida FoU-insatser. Projektet blir därmed både rådgivande i teknik- och driftsfrågor och guidande i kontakten mellan näringsaktörer och experter/forskare. Frågorna som kommer att behandlas är avgränsade till att vara av teknisk eller processteknisk art. De ska vidare vara allmängiltiga och har spridningseffekt, uppvisa förbättringspotential och finns inom redan identifierade problemområden som förbehandling av substrat, uppgradering, efterbehandling av biogödsel, inmatning, omrörning, korrosion, processövervakning, lukt och gaslagring. Målet är att under treårsperioden samla in och hantera 50 st. rådgivningsinsatser. Av dessa kommer troligtvis 20 frågeställningar slussas vidare till experter/forskare. Uppskattningsvis 5 st. av frågeställningar kommer fungera som 1 EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning. Läs mer på Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

60 Datum (6) Diarienummer MN underlag för nya FoU-insatser. Genom att projektet hjälper till att identifiera teknikproblem förväntas ca 10 företag vidareutveckla sina produkter eller identifiera bättre produktval. Projektet kommer även arrangera nätverksträffar för erfarenhetsutbyte mellan drift- och underhållstekniker samt processingenjörer på biogasanläggningar samt en leverantörsmässa för företag inom området. Högskolan Väst deltar som partner och projektet ska dra nytta av den kompetens som finns inom produktionsteknik på Högskolan Väst samt se till att den tillämpas mer inom biogasområdet. Projektet genomförs även i nära samverkan med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Waste Refinery, Högskolan i Borås, Sveriges lantbruksuniversitet SLU (som även finns i Skara) och JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik). Ett samarbete och utbyte av kompetens och erfarenheter kommer att ske med flera intressenter i Norge och Danmark genom att projektet ingår som en del i ansökan Biogas 2020 till Interreg ÖKS. I Interreg-projekt får deltagarna 50 procent av sina kostnader täckta av EU-medel. Biogas 2020 samlar 30 parter från Sverige, Norge och Danmark och har en totalbudget på 120 miljoner SEK. Innovatum är lead partner (projektledare). Besked om ansökan beviljas kommer sommaren Förväntade aktivitets- och resultatindikatorer inom projektperiodens ram Indikatorer Kvinnor Män Totalt Antal företag som utvecklar produkter 10 Antal nya produkter som har kommersialiserats 2 Antal privata och/eller offentliga företag och 10 organisationer som samverkar. Antal test- och demonstrationsarenor 3 Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt 1 Kostnader och finansiering Stödberättigade kostnader (kr) Totalt Lönekostnader Externa tjänster, direktfinansierade offentliga Externa tjänster, direktfinansierade privata Externa tjänster, köpta Resor Marknadsföring Övrig kommunikation (telefon, porto, datakommunikation osv.) Lokaler Övrigt Summa Finansiering (kr) Totalt % Offentlig kontantfinansiering EU Interreg ÖKS Västra Götalandsregionen Fyrbodals kommunalförbund

61 Datum (6) Diarienummer MN Offentlig direktfinansiering Högskolan Väst Summa offentlig finansiering Privat kontantfinansiering Privat direktfinansiering Summa privat finansiering Total summa Motivering Projektet bidrar till ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan i enlighet med tillväxt- och utvecklingsstrategin Västra Götaland Det bidrar till att utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling. Projektet ligger i linje med Västra Götalandsregionens program för biogasutveckling genom att effektivisera befintliga anläggningar och tekniklösningar längs hela produktionsledet med målet fler bra referensanläggningar och goda exempel i Västra Götaland. Det främjar även ett ökat samarbete mellan bransch och forskning. En effektivare och mer målinriktad samordning av behov och kunskap skapar på sikt förutsättningar för förbättrad lönsamhet samtidigt som arbetet med teknikutveckling och forskning blir mer effektivt och behovsstyrt. Sist men inte minst är projektet en del av ett större Interreg-projekt. Det bidrar till att öka närvaron av västsvenska företag och organisationer internationellt och bidrar till att regionala medel växlas upp med EU-medel. Handläggaren rekommenderar stöd till projektet. Miljösekretariatet Peter Holmberg Miljöchef Beslutet skickas till Peter Eriksson, Innovatum AB Box Trollhättan Lena Wingård,

62 ÄRENDE 8

63 Västra Götalandsregionen 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer MN Västra Götalandsregionen Miljösekretariatet Handläggare: Hanna Jönsson Telefon: E-post: Till miljönämnden Medel till projektet Biogas 2020 Tunga fordon med komprimerad biogas Förslag till beslut 1. Miljönämnden avsätter 20 procent eller högst kr för medfinansiering av projektet Biogas 2020 Tunga fordon CBG. 2. Miljönämndens beslut gäller under förutsättning att de villkor som anges i villkorsbilagan uppfylls. Särskilda villkor för projektet är att ansökan Biogas 2020 beviljas sökta medel från Interreg-programmet Öresund- Kattegatt-Skagerrak (ÖKS) 1. Sammanfattning av ärendet Sökanden: Innovatum AB Sökt belopp: kronor Projektperiod: till och med Syftet med projektet är att stimulera en bred marknadsintroduktion av tunga lastbilar som drivs av komprimerad biogas 2. Projektet angriper utmaningen ur flera olika perspektiv. Den första utmaningen att synliggöra de stora miljö- och klimatmässiga fördelarna med tekniken för transportköpare, samt att egenskaperna värdesätts och vägs in vid upphandlingar. Den andra utmaningen utgår från transportföretagens perspektiv och består i att nå lönsamhet för tunga gasdrivna fordon. Eftersom tekniken fortfarande är dyrare än konventionell dieseldrift krävs kostnadstäckning i form av exempelvis ökad ersättning från kunder och/eller investeringsstöd. En viktig del är därför att hitta hållbara affärsmässiga lösningar. Slutligen kommer demonstrationsmiljöer för fordonen att skapas, med målsättning att ett antal tunga fordon, som drivs på komprimerad biogas, tas i drift. Historiskt har de flesta gaslastbilar som sålts används inom offentlig sektor (sopbilar) eller som enstaka demonstrationsbilar. Men nu börjar teknik och 1 EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning. Läs mer på 2 Komprimerad gas lämpar sig för till exempel regiontransporter, citydistribution och renhållningsfordon. Medan långväga godstransporter kräver flytande biogas för att nå upp i tillräcklig räckvidd. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

64 Datum (7) Diarienummer MN marknad mogna och de gaslastbilar som finns tillgängliga idag har utvecklats till att kombinera ren gasdrift med hög verkningsgrad. Arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med aktörer inom fordon och logistik, däribland Lastbilscentralen i Trollhättan, Sveriges Åkerier Väst, Västra Götaland Transport AB (VGT), Volvo, Scania, Trollhättan Energi, Skaraborgs Kommunalförbund och Fyrbodals Kommunalförbund. Ett samarbete och utbyte av kompetens och erfarenheter kommer att ske med flera intressenter i Norge och Danmark genom att projektet ingår som en del i ansökan Biogas 2020 till Interreg ÖKS. I Interreg-projekt får deltagarna 50 procent av sina kostnader täckta av EU-medel. Biogas 2020 samlar 30 parter från Sverige, Norge och Danmark och har en totalbudget på 120 miljoner SEK. Innovatum är lead partner (projektledare). Besked om ansökan beviljas kommer sommaren Förväntade aktivitets- och resultatindikatorer inom projektperiodens ram Indikatorer Kvinnor Män Totalt Antal företag som genomfört miljöförbättrande insatser 2 Antal affärsmodeller 3 Antal internationella samarbeten 1 Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt 1 Antal test- och demonstrationsarenor 3 Antal nationella samarbeten 3 Kostnader och finansiering Stödberättigade kostnader (kr) Totalt Lönekostnader Externa tjänster, direktfinansierade offentliga Externa tjänster, direktfinansierade privata Externa tjänster, köpta Resor Marknadsföring Övrig kommunikation (telefon, porto, datakommunikation osv.) Lokaler Övrigt Summa Finansiering (kr) Totalt % Offentlig kontantfinansiering EU Interreg ÖKS Västra Götalandsregionen Fyrbodals kommunalförbund Skaraborgs Kommunalförbund Offentlig direktfinansiering Summa offentlig finansiering

65 Datum (7) Diarienummer MN Privat kontantfinansiering Företag Privat direktfinansiering Summa privat finansiering Total summa Motivering Projektet bidrar till ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan i enlighet med tillväxt- och utvecklingsstrategin Västra Götaland Det bidrar till att utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling. Sverige och EU ställer allt högre krav på minskad klimatpåverkan från transporter, och nya mål sätts för att öka andelen förnybara bränslen. När det gäller godstransporter är andelen förnybara bränslen alltjämt mycket låg, och till skillnad från personbilstrafiken ligger klimatpåverkan från godstransporter på väg kvar på relativt oförändrade nivåer. Det finns kunskapsluckor kring möjligheterna med biogastekniken hos såväl transportörer som transportköpare. Generellt råder också en stor osäkerhet bland transportföretagen både vad gäller ekonomiska och praktiska förutsättningar. I Västra Götalandsregionens program förbiogasutveckling är Biogas i tunga lastbilar ett av tre utpekade fokusområden för att öka användningen av biogas. Bland målsättningarna finns både att öka kunskapen hos åkare, transportköpare och beslutsfattare och att samverka med skandinaviska partners inom området för att uppnå detta. Projektet ligger därmed i linje med biogasprogrammet och även handlingsprogrammet för hållbara transporter. Det är en styrka att näringslivet deltar. Det är även en styrka att Skaraborgs kommunalförbund deltar då Västra Götalandsregionen har en pågående dialog med dem om olika åtgärder som kan öka efterfrågan på biogas i Skaraborg (MN ). Sist men inte minst är projektet en del av ett större Interreg-projekt. Det bidrar till att öka närvaron av västsvenska företag och organisationer internationellt och bidrar till att regionala medel växlas upp med EU-medel. Handläggaren rekommenderar stöd till projektet. Miljösekretariatet Peter Holmberg Miljöchef

66 Västra Götalandsregionen 4 (7) Beslutet skickas till Peter Eriksson, Innovatum AB Box Trollhättan Lena Wingård, Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

67 ÄRENDE 9

68 1 (1) Anmälningsärenden miljönämnden 7 maj 2015 Diarienummer MN Handlingar till anmälningsärenden finns på Beslut från regionfullmäktige , 51: Bokslutsdispositioner 2014, diarienummer RS , 52: Årsredovisning 2014 för Västra Götalandsregionen, diarienummer RS , 53: Detaljbudget 2015 för Västra Götalandsregionen, diarienummer RS , 60: Justering av reglementen till följd av förändrad central förvaltningsorganisation, diarienummer RS , 62: Förslag till reviderad struktur för styrning av IS/IT upphävande av regionfullmäktiges beslut den september , om styrmodell IS/IT, diarienummer RS , 58: Styrdokument, visioner och policyer för Västra Götalandsregionen 2015, diarienummer RS , 70: Motion av Anders G Högmark (M) och Mats Abrahamsson (M) om utökat uppdrag för Västkuststiftelsen, diarienummer RS Beslut från regionstyrelsen , 100: Yttrande över Planera för effekt (SOU 2014:84) slutbetänkande från samordningsrådet för smarta elnät diarienummer RS , 96: Ändring av delegeringsordning för regionstyrelsen, diarienummer RS Beslut från regionutvecklingsnämnden , 67: Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst kr för medfinansiering av projektet Power Väst 2015 under perioden , diarienummer RUN , 76: Yttrande internremiss Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling. Regionutvecklingsnämnden beslutar att godkänna yttrandet och skicka det till regionstyrelsen för vidare behandling, diarienummer RUN Övriga anmälningsärenden : Svar på enkät från regionarkivet om arkivorganisation och ansvar (bifogas) Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

69

70 Sida 1 av 4 Frågor vid tillsyn avv myndigheternas arkivvård Ansvar ochh ansvarfördelning Kontaktinformation Förvaltning/bolag (myndighet)) Miljösekretariatet Kontaktperson Katrin Urbäck Kontaktpersons titell Nämndsekreterare Kontaktpersons e-postadress

71 Sida 2 av 4 Arkivansvarig 1. Har arkivansvarig utsetts? Ja Nej Gå till fråga 2 a. Finns ett formellt beslut? Ja Nej b. Har arkivansvarig budget och/eller personalansvar? Ja Nej c. Finns tid avsatt för arkivansvarig att arbeta med arkivfrågor? Ja Nej d. Vet personalen vem som är arkivansvarig? Ja Nej 2 Om arkivansvarig inte finns/inte är formellt utsedd: a. Varför finns ingen arkivansvarig/formellt utsedd arkivansvarig? b. När planeras att utse en formellt utsedd arkivansvarig? Arkivredogörare 3 Har arkivredogörare utsetts? Ja Nej Gå till fråga 4

72 Sida 3 av 4 a. Inom vilka funktioner finns arkivredogörare? Nämndsekreterare b. Finns tid avsatt för arkivredogörare att arbeta med arkivfrågor? Ja Nej 4. Om arkivredogörare inte är utsedd: a. Varför finns ingen arkivredogörare? b. När planeras att utse arkivredogörare? Registrator 5. Finns registrator? Ja Nej Gå till fråga 6 a. Är registratorstjänsten en heltidstjänst? Ja Nej b. Finns ersättare till registrator? Ja Nej c. Hur många ersättare finns?

73 Sida 4 av 4 Arkivarie 6. Finns arkivarie? Ja Nej Gå till fråga 7 a. Har arkivarien utbildning inom arkivområdet? Ja Nej Arkivorganisation 7. Är ansvarsfördelningen mellan arkivansvarig och arkivredogörare fastställd? Ja Nej 8. Vilka befattningar ingår i arkivorganisationen? Arkivansvarig och arkivredogörare 9. Känner personalen till vilka som ingår i arkivorganisationen? Ja Nej 10. Var är arkivorganisationen placerad inom myndigheten? Chef och nämndsekreterare 11. Vilken funktion ansvarar för bevarande av digital information? Vet ej 12. Vilken funktion utför det praktiska arbetet med att uppdatera arkivförteckning och arkivbeskrivning? Arkivredogörare 13. Vilken funktion ansvarar för inköp av skrivare, kopiatorer och annan skrivmateriel? Arkivredogörare

74 ÄRENDE 10

75 1 (1) Delegeringsbeslut miljönämnden 7 maj 2015 Diarienummer MN Handlingar till delegeringsbeslut finns på och i diariet A 1. Miljönämndens ordförandes beslut i ärenden som är så brådskande att de inte kan vänta till nästa sammanträde med miljönämnden , 4: Yttrande över förslag till ändringar av vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016, diarienummer MN (bifogas) A 2. Uppdrag till miljönämndens ledamöter som deltagande i kurser och konferenser , 3: Helén Persgren (MP) deltar i Västsverige oberoende av fossila bränslen en utopi? på Chalmers den 13 maj A 3. Miljöchefens beslut om projekt på belopp upp till kronor , 5: Miljönämnden avsätter kronor eller högst 25 procent för medfinansiering av projektet Samverkan om gröngasprincipen som leds av Energigas Sverige, diarienummer MN (bifogas) , 6: Miljönämnden avsätter 4 procent eller högst kronor för medfinansiering av projektet Hållbarhet för vall som biogasgröda klimat, markanvändning och ekonomi, diarienummer MN (bifogas) Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

76

77

78 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer MN Västra Götalandsregionen Koncernstab Regional Utveckling Handläggare: Gustaf Zettergren Telefon: E-post: Till miljönämnden Yttrande över PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 Förslag till beslut 1. Miljönämnden godkänner yttrandet och översänder det till regionstyrelsen för ställningstagande. Sammanfattning av ärendet Miljönämnden har valt att yttra sig över rubricerad remiss i skrivelse från Finansdepartementet utgiven Miljönämndens yttrande är samstämmigt med fastighetsnämndens och fokuserar på förslaget om att skattebelägga installation och produktion av solel. Skälet till att miljönämnden väljer att svara på remissen är att förslaget får avsevärda ekonomiska konsekvenser för dels uppdraget att genomföra Västra Götalandsregionens solenergiplan (RF ) till 2030 och dels att göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar. I förslaget föreslås att en juridisk person ska få installera sammanlagt max 144 kw solel utan att bli skattepliktig. Som exempel kan detta sättas i relation till målet i Västra Götalandsregionens solenergiplan, som innebär en installerad effekt på över 3500 kw. Om förslaget genomförs bedöms den ökade kostnaden för Västra Götalandsregionen uppgå till i storleksordningen 10 miljoner kronor fram till 2030 och därefter kosta förvaltningen ca 1 miljon per år. Offentliga fastighetsförvaltare i kommuner i Västra Götaland står på samma sätt inför ökade kostnader. Promemorian finns att läsa i sin helhet på regeringskansliets hemsida ( Ett förslag till remissvar har tagits fram. Miljöavdelningen Peter Holmberg Miljöchef Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

79 Datum (2) Diarienummer MN Skickas till Regionstyrelsen, Efter regionstyrelsens beslut: Skickas per e-post till regeringskansliet:

80 1 (1) Remissyttrande Datum Diarienummer RS Ert dnr. Fi2015/1733 Skickas per e-post till regeringskansliet: och fysiskt till: Finansdepartementet, Skatteoch Tullavdelningen, Stockholm Yttrande över PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 Västra Götalandsregionen har dels som ägare av den offentliga fastighetsförvaltningen Västfastigheter och dels genom sitt ansvar att driva på den regionala utvecklingen i Västra Götaland höga ambitioner på installation och utveckling av solceller. Västra Götalandsregionen lämnar synpunkter på avsnitt 5 Förändrat undantag från skatteplikt för el. Vi ser att förändringarna i högre grad påverkar organisationer inom offentlig sektor där flera verksamheter bedrivs under samma juridiska person än i privata sektorn. Västfastigheter har många lämpliga ytor som idag använts eller ligger i plan för att användas för solelinstallationer långt över 144 kw. Det låga gränsvärdet påverkar utnyttjandet av dessa ytor även om gränsen skulle ändras från per juridisk person till per fastighet eller per anläggning. Avsnitt 5 Förändrat undantag från skatteplikt för el Västra Götalandsregionen föreslår följande: Undantaget gäller all produktion som konsumeras inom organisationen. Västra Götalandsregionen Johnny Magnusson Regionstyrelsens ordförande Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

81

82

83

84

85

86

87

88

89 ÄRENDE 11

90 1 (1) Informationsärenden miljönämnden 7 maj 2015 Diarienummer MN Handlingar finns på Slutredovisningar av projekt 1. Slutrapport Power Väst 2014 till kvartal , diarienummer MN (bifogas) 2. Slutredovisning av projektet Livsstilar och resvanor till och från arbetsplatser i Göteborgsregionen- en utvärderande studie som underlag för metodutveckling, diarienummer MN (bifogas) 3. Slutredovisning av projektet GAME , diarienummer MN (bifogas) Övriga informationsärenden 1. Status Mistra Urban Futures, diarienummer MN (bifogas) Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

91 Slutrapport Power Väst 2014 Q Power väst är ett nätverk i Västra Götaland som har till mål att främja en genomtänkt utbyggnad av Vindkraften i Västra Götaland och samtidigt skapa arbetstillfällen. Power Väst startade i början av Projektägare är miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Under projektperioden Q till och med Q har Henrik Aleryd, Innovatum, anlitats för projektledning. Stöd i projektet har även erhållits från Ecoplan, Straits International och Svenskt vindkraftstekniskt centrum på Chalmers. Styrgruppen har under perioden bestått av: Tomas Österlund, Västra Götalandsregionen, Ordförande Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen Jörgen Hammarström och Sara Borgström, Länsstyrelsen Västra Götaland Lennart Värmby, vindkraftssamordnare Ola Carlson, Chalmers Christoffer Åslund, Göteborgs Energi Thomas Linnard, Rabbalshede kraft Matilda Afzelius, Nordisk Vindkraft Stefan Karlsson, SKF Joel Görsch och Lars Bern, Business Region Göteborg Fredrik Dolff, Noden för näringslivs- och affärsutveckling Beatrice Eriksson Noden för planerings- och tillståndsfrågor Johan Trouvé, Västsvenska industri- och handelskammaren Per Carlson, Bravi 1

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) :

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) : Miljösekretariatet Bilaga konsultkostnader delårsrapport mars 2015 Karin Stadig Roswall Externa konsultkostnader 2011-2014 och 2015 (motpart 100) (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Miljönämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning 1403 1303

Bokslutsdokument RR KF BR. Miljönämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning 1403 1303 Bokslutsdokument RR KF BR Bilaga BD Miljönämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning 143 133 Verksamhetens intäkter Not 1 2 5 939 Verksamhetens kostnader Not 2-16 11-13 131 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017

Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017 10 (71) Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2018-01-31 1 Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017 Diarienummer RUN 2018-00012 Beslut 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner årsredovisning 2017

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

Delårsrapport augusti 2017

Delårsrapport augusti 2017 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden

Läs mer

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar

Läs mer

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten. 6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella

Läs mer

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar

Läs mer

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN

Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN Intern kontroll Plan för intern kontroll Nämnd/styrelse: Kulturnämnden Gäller år: 2017 Dnr: KUN 2016-00566 Fastställd av kulturnämnden 2016-12-08 Y Genomförda kontroller enligt plan för intern kontroll

Läs mer

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int 1 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 2 002 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt 1

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 814 1 862 Verksamhetens kostnader 2,3-4 414 012-4 196 177 Avskrivningar och nedskrivningar 4-55 -63 Verksamhetens

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Beslut vid miljönämndens sammanträde den 17 december 2013

Beslut vid miljönämndens sammanträde den 17 december 2013 Beslut vid miljönämndens sammanträde den 17 december 2013 OBS! Protokollet justeras inom två veckor. Ärende Kontaktperson Beslut Sara Eriksson, miljöstrateg Sara.eriksson@vgregion.se Telefon 010-441 40

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Förutsättningar för delegering

Förutsättningar för delegering 2017-01-31 SÄS 2017-00028 1 (7) Delegeringsordning för Styrelsen vid är i kommunalrättslig bemärkelse en nämnd. De lagliga förutsättningarna för delegering finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Det som från

Läs mer

Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin

Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin Sida 1(12) Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Förvaltningen Hälsan och Stressmedicins (HoS) uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Delårsrapport. Folkhälsokommittén Mars Folkhälsokommittén

Delårsrapport. Folkhälsokommittén Mars Folkhälsokommittén Delårsrapport Folkhälsokommittén Mars 2018 Folkhälsokommittén Delårsrapport Mars 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...4 3 Mål och

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 13 537 8 284 22 310 36111 Övrig försäljning av tjänster,

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030

Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Sida 1(5) Delårsrapport mars 2017 Miljönämnden 7. Övrig rapportering 7.2 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse 6.2.1 Inledning Miljönämnden arbetar under 2017 enligt regionfullmäktiges antagna budget

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 18 mars 2015 i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 18 mars 2015 i Vänersborg Handlingar till personalutskottets sammanträde den 18 mars 2015 i Vänersborg 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med personalutskottet den 18 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid:

Läs mer

Delegationsordning för Angereds Närsjukhus

Delegationsordning för Angereds Närsjukhus 1 (9) Tjänsteutlåtande Datum 2016-12-05 Diarienummer ANS 179-2016 Västra Götalandsregionen Handläggare: Ulf Lindberg Telefon: 070-619 26 83 E-post: ulf.lindberg@vgregion.se Delegationsordning för Förslag

Läs mer

Handlingar. till möte med servicenämnden fredag 18 dec 2015

Handlingar. till möte med servicenämnden fredag 18 dec 2015 Handlingar till möte med servicenämnden fredag 18 dec 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med servicenämnden 18 december 2015 Plats: Sessionssalen, residenset, Vänersborg Tid: Kl. 09.15 Inledande

Läs mer

SL fortsatt införandestöd PCV på Kungälvs sjukhus Personcentrerat ledarskap på Kungälvs sjukhus

SL fortsatt införandestöd PCV på Kungälvs sjukhus Personcentrerat ledarskap på Kungälvs sjukhus personcentrerat Delaktivitet VAD ska göras HUR genomföras Ansvarig Startdatum Slutdatum Status: grön/gul/röd Effekt: grön/gul/röd Resp VC i samråd Katrin Modig Pallin kontaktar alla VC för att Varje VC

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

Protokoll från miljönämnden den oktober 2017

Protokoll från miljönämnden den oktober 2017 1 (24) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från miljönämnden den 18--19 oktober 2017 Tid: den 18 oktober kl. 10.00 17.00 och den 19 oktober kl.10.00 14.40 Plats: Viskan, Textile Fashion Center,

Läs mer

För att stärka västerhavets miljö genomförs Västerhavsveckan i augusti i samverkan med andra aktörer.

För att stärka västerhavets miljö genomförs Västerhavsveckan i augusti i samverkan med andra aktörer. Sida 1(8) Delårsrapport mars 2013 Miljönämnden 1. Sammanfattning och slutsats Miljöinsatser inom tillväxt och utveckling Miljönämndens verksamhet måste vara långsiktig om beslutade insatser ska kunna skapa

Läs mer

Handlingar Miljönämnden. 22 oktober 2015

Handlingar Miljönämnden. 22 oktober 2015 Handlingar Miljönämnden 22 oktober 2015 1 (1) Kallelse från Västra Götalandsregionen Sammanträde med miljönämnden 22 oktober 2015 Plats: Estrad Alingsås 2 vån, Bryggaregatan 2, Alingsås Tid: Kl. 10.00

Läs mer

Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG

Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG Bolag: Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG Period: 16-dec Konto Namn Ack utfall i tkr Prognos i tkr 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård och övrigt, externt 38933 Driftbidrag

Läs mer

Konsultkostnader 2013 och 2014 totalt och varav motpart 100

Konsultkostnader 2013 och 2014 totalt och varav motpart 100 Konsultkostnader 2013 och 2014 totalt och varav motpart 100 Bilaga konsultkostnader mm (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754 IT-tjänster) 1(3) Totalt miljönämnden (722) : 1 600 1 400

Läs mer

MÅNGA MÖJLIGHETER RYMS I OMSTÄLLNINGEN

MÅNGA MÖJLIGHETER RYMS I OMSTÄLLNINGEN Klimatstrategi MÅNGA MÖJLIGHETER RYMS I OMSTÄLLNINGEN I Västra Götaland har vi ett ambitiöst klimatmål vi ska vara en fossiloberoende region till år 2030. Det är en utmaning som också innebär många möjligheter.

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport januari-juni 2013 Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Läs mer

1. Sammanfattning. Sida 1(18) Miljönämnden. Datum Diarienummer MN

1. Sammanfattning. Sida 1(18) Miljönämnden. Datum Diarienummer MN Sida 1(18) 1. Sammanfattning arbetar under 2016 enligt regionfullmäktiges antagna budget för Västra Götalandsregionen samt med tillväxt- och utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 (VG 2020). Utifrån

Läs mer

Personalutskottets sammanträde den 12 oktober 2016

Personalutskottets sammanträde den 12 oktober 2016 1 (1) Föredragningslista 2016-10-12 Personalutskottets sammanträde den 12 oktober 2016 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl. 9.15-11.30 Inledande formalia Hålltid kl. 09.15-09.20 Mötets

Läs mer

MÅNGA MÖJLIGHETER REGIONALT KLIMATMÅL RYMS I OMSTÄLLNINGEN

MÅNGA MÖJLIGHETER REGIONALT KLIMATMÅL RYMS I OMSTÄLLNINGEN Klimatstrategi MÅNGA MÖJLIGHETER RYMS I OMSTÄLLNINGEN I Västra Götaland har vi ett ambitiöst klimatmål vi ska vara en fossiloberoende region till år 2030. Det är en utmaning som också innebär många möjligheter.

Läs mer

Handlingar. till möte med servicenämnden torsdag 5 mars 2015

Handlingar. till möte med servicenämnden torsdag 5 mars 2015 Handlingar till möte med servicenämnden torsdag 5 mars 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med servicenämnden 5 mars 2015 Plats: Rälsen, Gullbergsvass Konferens, Göteborg Tid: Kl. 09.00-15.00 Inledande

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Biogas Väst 24 nov 2011 Biogasutvecklingen i Västra Götaland 2001 2010 8500 102 49 2001 790 7

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-001 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Yttrande över En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47)

Yttrande över En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) 1 (5) Remissyttrande Datum 2016-09-27 Diarienummer RS 2016-04600 Regeringskansliet per e-post: m.registrator@regeringskansliet.se med kopia till petter.hojem@regeringskansliet.se Yttrande över En klimat-

Läs mer

Strategi för Agenda 2030 i Väst,

Strategi för Agenda 2030 i Väst, Partnerskap för genomförande av de Globala målen i Västsverige Detta dokument tar sin utgångspunkt i visionen om ett Västsverige som är i framkant i partnerskap för genomförande av de Globala målen, och

Läs mer

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 15 december 2017

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 15 december 2017 1 (7) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 15 december 2017 Tid: 09:30-14:00 Plats: Residenset, Vänersborg Närvarande Beslutande

Läs mer

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 1 127 7 194 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Diarienummer 2014/013-001 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2014-02-21 EKONOMISK

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 2009/013-001 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015 Miljönämnden. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Delårsrapport augusti 2015 Miljönämnden. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Sida 1(8) Delårsrapport augusti 2015 Miljönämnden Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Miljönämnden har ett antal prioriteringar och fokus för året som är specificerade i detaljbudgeten. Nedan redovisas

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 8 april 2014

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 8 april 2014 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 8 april 2014 1 (1) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 8 april 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset,

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-001 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning Miljönämnden

Årsredovisning Miljönämnden Årsredovisning 2017 Miljönämnden 2018-02-01 Ekonomisk resultat VGR-medel (tkr) för projekt och verksamhetsbidrag 11 st; 28 613 22 st; 30 885 17 st; 18 351 13 st; 18 017 11 st; 22 699 2 st; 15 500 1 st;

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Delegeringsordning för Skaraborgs Sjukhus

Delegeringsordning för Skaraborgs Sjukhus Publiceringsdatum: Diarienr: Ämne: Dokumentnamn: Gäller vid: Sida: Styrelsen för Skaraborg Handläggare: Christel Karlsson Delegeringsordning för Skaraborgs Sjukhus Godkänt av: 80-2015 SkaS - 2 -(15) Gäller

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.1 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2010/013-001 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 23 november 2017

Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 23 november 2017 1 (7) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 23 november 2017 Plats: Textile Fashion Center, Borås Tid: Kl. 10:00-16:00 Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet,

Läs mer

Protokoll från miljönämnden den 27 april 2017

Protokoll från miljönämnden den 27 april 2017 1 (21) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från miljönämnden den 27 april 2017 Tid: 10.00 16.00 Plats: Nääs Slott, Nääs allé 10 Närvarande ande Kristina Jonäng, ordförande (C) Helen Persgren,

Läs mer

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan Det Goda livet Vision Västra Götaland Hållbar utveckling 5 FOKUSOMRÅDEN EKONOMI 4 PERSPEKTIV 1. Den gemensamma regionen 2. Jämställdhet

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Revisorskollegiet

Årsredovisning. Revisorskollegiet Årsredovisning Revisorskollegiet Helår 2017 Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Viktigaste händelserna under perioden...3 1.2 Verksamhetens miljöarbete...3 1.3 Folkhälsa...3 1.4 Mänskliga rättigheter

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7, ändrad 2015-03-31, 96 1 (7) Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat

Läs mer

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 17 november 2017

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 17 november 2017 1 (8) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 17 november 2017 Tid: 09:30-14:30 Plats: Estrad Arena, Alingsås Beslutande Anna-Lena

Läs mer

Protokoll från beredning för hållbar utveckling, 14 november 2017

Protokoll från beredning för hållbar utveckling, 14 november 2017 1 (11) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från beredning för hållbar utveckling, 14 november 2017 Tid: 10.30 14.30 Plats: Vänersborg, Residenset, Sessionssalen Närvarande För förtroendevalda

Läs mer

Hur arbetar Västra Götalandsregionen med vattenmiljöfrågor för Vänern inom det Maritima klustret? Gustaf Zettergren Jessica Hjerpe Olausson VGR

Hur arbetar Västra Götalandsregionen med vattenmiljöfrågor för Vänern inom det Maritima klustret? Gustaf Zettergren Jessica Hjerpe Olausson VGR Hur arbetar Västra Götalandsregionen med vattenmiljöfrågor för Vänern inom det Maritima klustret? Gustaf Zettergren Jessica Hjerpe Olausson VGR Västra Götalandsregionens uppdrag 1. Hälso och sjukvård 2.

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 25 april 2014

Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 25 april 2014 1 (10) Protokoll Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 25 april 2014 Tid: kl 10.00 16.35 Plats: Hörsel, Syn och Tolkverksamheten, Skövde Närvarande ande Christin Slättmyr (S), ordförande

Läs mer

Handlingar Miljönämnden. 22 maj 2014

Handlingar Miljönämnden. 22 maj 2014 Handlingar Miljönämnden 22 maj 2014 1 (1) Kallelse från Västra Götalandsregionen Sammanträde med miljönämnden 22 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: kl. 09.30 16.00 OBS! Tidigare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Regionutvecklingsnämndens sammanträde den 4 februari. Kort information över beslut tagna vid regionutvecklingsnämndens möte.

Regionutvecklingsnämndens sammanträde den 4 februari. Kort information över beslut tagna vid regionutvecklingsnämndens möte. Regionutvecklingsnämndens sammanträde den 4 februari Kort information över beslut tagna vid regionutvecklingsnämndens möte. OBS! Protokollet justeras inom två veckor och läggs på www.vgregion.se/run Ärende

Läs mer

Samordningsförbundet. Delårsrapport Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm - 1 -

Samordningsförbundet. Delårsrapport Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm - 1 - - 1 - Delårsbokslut samordningsförbundet Falköping/Tidaholm Margaretha Eriksson Delårsrapport 2009-01-01 2009-06-30 Falköping/Tidaholm - 2 - Inledning i Falköping/Tidaholm bildades den 1 april 2007 i enlighet

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-08-27 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 27 augusti

Läs mer