PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 7 februari 2008 kl Elwe Nilsson (m) ordförande Ove Ekström (c) vice ordförande Lage Jansson (m) Anette Barnå (kd) ersättare för Stig Alexandersson (m) Ewa Thorin (m) Ragnar Dahl (fp) Bengt-Åke Grip (kd) Ove Larsson (s) Bodil Umegård (s) Jaana Tilles (s) Olle Wallin, samhällsbyggnadschef, Kristina Gewers, chef för Plan- och exploatering, Anna von Axelsson chef för Miljö- och bygglov, Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare, Malin Harders t.f. trafikingenjör 9 Ove Larsson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 18 februari 2008 Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 1-26 Ordförande Elwe Nilsson Justerande Ove Larsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 7 februari 2008 Datum för anslags uppsättande 18 februari 2008 Datum för anslags nedtagande 10 mars 2008 Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (52)

2 Innehållsförteckning: Upphandling av ramavtal Entreprenör för löpande ventilationsinstallationer...3 Månadsuppföljning nr 11 för samhällsbyggnadsnämnden...4 Remissvar på Miljöpartiets motion: Stöd rättvis handel...6 Motion (s) Heltid i stället för deltid yttrande...7 Hyresavtal sporthall och skatehall i Tellus...9 Handlingsplan för Enkelt avhjälpta hinder...11 Anmälan om Enkelt avhjälpta hinder...12 Genomförandeavtal och förskotteringsavtal Vallentuna trafikplats...14 Trafiksäkerhet vid Ormstaskolan Detaljplan för bostäder på Olhamra 1:53 ( Påtåker)...19 Exploateringsavtal för bostäder på Olhamra 1:53 (Påtåker)...21 Detaljplan för Haga 3, Ormsta, planuppdrag...22 Detaljplan för Vallentuna centrum, beslut om samråd om program och gestaltningsprogram.24 Berga 1:22, Berga 23, ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus...26 Vallentuna-Åby 1:94, Angarnsvägen, ansökan om bygglov för uppförande av radiomast...28 Karby 3:89, Karby gård, ansökan om bygglov för nybyggnad av en oinredd lagerhall...30 Olhamra 1:58, Moränvägen 11, ansökan om förhandsbesked avseende tillbyggnad av industrilokaler...32 Rockelsta 1:22, Gillinge, avvikelse från bygglov...34 Stångberga 4:4, Stångberga sjukhem, ansökan om förhandsbesked avseende tillbyggnad av vårdlokaler...36 Sundby 17:2, Sundby, ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av ridhus/stall med två övernattningslägenheter...38 Torsholma 1:5, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 2-bilsgarage med sammanbyggt förråd...41 Ubby 1:10, Molnbyvägen, omprövning av ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av sex enbostadshus på nya tomtplatser...43 Vallentuna-Rickeby 1:114, lokstallet, ansökan om förhandsbesked om flyttning alt. nybyggnad av pizzeria...45 Vallentuna-Rickeby 1:114, lokstallet, ansökan om bygglov för grill / restaurang...47 Anmälningslista...49 Gångväg för rekreation vid Stångberga sjukhem...52 Sid 2 (52)

3 Upphandling av ramavtal Entreprenör för löpande ventilationsinstallationer SBN 1 Dnr Beslut Samhällbyggnadsnämnden beslutar att upphandla anbudsgivare nr 3, AB Vento i Sollentuna, med en total kostnad på kr enligt bifogad dokumentation. Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har begärt in anbud på ramavtal avseende entreprenör för löpande ventilationsinstallationer. Upphandlingen avser perioden med möjlighet till förlängning ytterligare ett+ett år om parterna kommer överens om detta. Utvärdering av anbuden framgår av bifogad dokumentation. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällbyggnadsnämnden beslutar att upphandla anbudsgivare nr 3 enligt bifogad dokumentation. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse Protokoll från anbudsöppning inkl bilaga Kvalificering och utvärdering av anbudsgivare inkl bilaga 3 (52)

4 Månadsuppföljning nr 11 för samhällsbyggnadsnämnden SBN 2 Dnr Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner för sina respektive verksamheter förvaltningens månadsuppföljning. Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och gjort en prognos över utfallet efter elva månader av verksamhetsåret. Resultatprognos för året Helårsprognosen för samhällsbyggnadsnämndens- och myndighetsnämnden för teknik och miljös verksamheter ger ett överskott på ca tkr exklusive resultatenheter. Samhällsbyggnadsnämnden har ett överskott från 2006 på tkr som tillförts årets ram. Större delen av överskottet har fördelats till verksamheterna väghållning, park och bostäder för planerat underhåll. Underhållet pågår och förväntas löpa enligt planerat. Årets prognostiserade överskott beror främst på minskade lönekostnader pga av vakanta tjänster under året. Gemensam administration under årets gångna elva månader har 17 personer slutat sin anställning på samhällsbyggnadsförvaltningen och 17 nya medarbetare har börjat. Ännu finns det vakanta tjänster. Verksamheten ger ett prognostiserat överskott på ca tkr. Överskottet beror främst på att flera tjänster har varit vakanta under året. Den annars osäkra posten i budgeten gällande överföring av lönekostnader till exploaterings- och investeringsprojekt förväntas att nå uppsatt mål vilket får ses som mycket positivt då personalomsättningen varit mycket stor. Den nyuppstartade kart- o mätverksamheten har kommit i gång men är fortfarande under uppbyggnad. Nya arbetsrutiner och programvaror är under införande. Positivt är att kostnaderna för uppstarten prognostiseras bli cirka 100 tkr lägre än budgeterat medan det kan det bli svårt att nå det uppsatta målet för intäkterna. Väghållning beräknas ge ett överskott på ca 440 tkr främst avser överskottet arbeten inom trafiksäkerhetsåtgärder som inte hinner att uföras under 2007 utan flyttas till Parkverksamheten ger ett prognostiserat underskott på ca 300 tkr, det beror till stor del på den satsning som har på börjats för att upprusta cirka 9 lekplatser där det finns stora upprustningsbehov och den gamla utrustningen är farlig. Verksamheten bostäder ger ett prognostiserat underskott på 100 tkr då intäkter för hyresavgifter inte når budget på grund av att lägenheter stått tomma en längre tid vid försäljning. Total renovering har även utförts på ett flertal lägenheter. 4 (52)

5 Resulatprognos för året för resultatenheterna Tuna Fastigheters budgetresutat för 2007 beräknas ge ett överskott på ca 300 tkr. Det prognostiserade överskottet utgörs i huvudsak av lägre personalkostnader, inom adminstrationen på grund av vakanta tjänster och inom städ på grund av fortsatta rationaliseringar med satsningar på effektivare maskiner. Mediaförsörjningen beräknas ge ett överskott på ca tkr, på grund av en mycket varm inledning på året. Särskilda satsningar har gjorts i storleksordning tkr på planerat underhåll inom områdena installationer och säkerhet. Resultatenheten Avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget. Verksamheten har under 2006 gjort en ny upphandling av avfallshämtning för perioden Detta innebar entreprenörsbyte från och med 1april i år. Det nya avtalet har ett lägre entreprenörsarvode än tidigare avtal vilket gör att årets resultat beräknas kunna täcka även ett mindre underskott från tidigare år. Samhällsbyggnadsförvalningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden godkänner för sina respektive verksamheter förvaltningens månadsuppföljning. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse daterad Bilagor 2. Sid 1 Styrkort SBN sammanställning 3. Sid 2-5 Uppföljning av ekonomi per verksamhet 4. Sid 6 Investeringsredovisning 5. Sid 7-8 Styrkort och uppföljning av ekonomin MTM 5 (52)

6 Remissvar på Miljöpartiets motion: Stöd rättvis handel SBN 3 Dnr Beslut Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på strävanden att åstadkomma rättvis handel, men föreslår avslag på motionen att Vallentuna ska verka för att bli diplomerad som Fairtrade City. Yrkanden Bodil Umegård (s) yrkar bifall till motionen. Ordförande Elwe Nilsson (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande Elwe Nilsson (m) ställer proposition på Bodils Umegårds yrkande och sitt eget och finner att nämnden beslutar enligt hans yrkande. Reservationer Bodil Umegård (s) och Ove Larsson (s) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ärendet FairtradeCity är en diplomering från Rättvismärkt. Rättvismärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Ett av kriterierna som ligger till grund för diplomeringen är att kommunen skall kunna erbjuda Rättvisemärkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal. Förvaltningen ser positivt på målsättningen att stödja rättvis handel och ser frågan som principiellt viktig. Farirtrade City kräver en styrgrupp med representanter för aktörer i hela samhället, t.ex. näringsliv, handel, frivilligorganisationer och politiker vilket gör att arbetet bör hanteras på ledningsnivå i kommunen. Vilka konsekvenser en diplomering enligt Fairtrade City får vid upphandling är svåra att överblicka men inom förvaltningen finns med nuvarande regler ibland problem med att få tag i företag (entreprenörer). Ytterligare villkor skulle minska utbudet ännu mer. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på strävanden att åstadkomma rättvis handel, men föreslår avslag på motionen att Vallentuna ska verka för att bli diplomerad som Fairtrade City. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Motion Stöd rättvis handel 6 (52)

7 Motion (s) Heltid i stället för deltid yttrande SBN 4 Dnr Beslut Samhällsbyggnadsnämnden avstår från att yttra sig över motionen. Yrkanden Elwe Nilsson (m) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig över motionen. Ove Larsson (s) med instämmande av Bodil Umegård (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande Elwe Nilsson (m) ställer proposition på Ove Larssons med fleras yrkande och sitt eget yrkande och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Reservationer Ove Larsson (s) och Bodil Umegård (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ärendet I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen och alla förvaltningar i uppdrag att utreda omfattningen av ofrivillig deltidsanställning i kommunen och att redovisa kostnaden av att erbjuda de ofrivilligt deltidsanställda ett heltidsarbete. Idag finns inga anställda under samhällsbyggnadsnämnden som har deltidsanställningar. Den verksamhet som bedrivs har organiserats utifrån heltidsanställningar vilket har varit en fördel ut arbetsgivarsynpunkt då de anställda har kommunen som sin huvudarbetsgivare och ger kommunen sina arbetsinsats på heltid. Idag gäller det dock att vara en attraktiv arbetsgivare och där måste man vara öppen för alternativa lösningar utifrån de arbetssöknade som finns på marknaden. Downshifting är ett begrepp i tiden som tycks få större genomslag vilket innebär att man växlar arbetstid mot egen tid. Många skulle vilja jobba mindre och därmed också tjäna mindre för att bli mera tidsrika. Det gäller att vara öppen för de strömningar som kommer och inte lägga fast strukturer som låser flexibla lösningar för framtiden. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden avstår från att yttra sig över motionen men uttalar sig allmänt positiv till heltidsanställningar. 7 (52)

8 Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Remiss Motion (s) Heltid i stället för deltid 8 (52)

9 Hyresavtal sporthall och skatehall i Tellus SBN 5 Dnr Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättade förslag till hyresavtal för sporthall och skatehall i Tellusområdet med Vatellus AB. Ärendet Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att förhyra en sporthall i centrala Vallentuna. I samband med beredning av ärendet har frågan om det i anslutning till sporthallen även kan inrymmas en skatehall aktualiserats. I enlighet med kraven i LOU har en öppen anbudsinfordran (förenklad upphandling) genomförts för sporthallen respektive skatehallen. Vid anbudstidens utgång hade ett anbud inkommit för respektive hall, inlämnat av Vatellus AB. Lokalerna är inrymda i Tellusfastigheten, sporthallen i det nordöstra hörnet och skatehallen är lokaliserad i anslutning till Nova. Efter förhandlingar har nu förslag till hyresavtal för sporthall och skatehall upprättats. Lokalutformningen har skett i samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen respektive fritidsförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade att belasta kommunstyrelsens oförutsedda anslag (KSOF) år 2008 med 770 kronor avseende merkostnader för förhyrningen av lokalerna. Kommunstyrelsen gav också kommunstaben i uppdrag att i kommunplanen arbeta in kronor som ökad kostnad för förhyrningen av lokalerna. Kommunstyrelsen beslut innebär att finansieringen av förhyrningen enligt framförhandlade hyresavtal är klar. Hyresavtal sporthall Hyresavtalet är ett 20-årsavtal för perioden Lokalytan är ca 1480 m2 och hallen är en s k fullmåttshall. Som referensobjekt avseende standard och utförande gäller Ekeby nya sporthall. Hyreskostnaden uppgår till kronor/år (851 kr/m2) exkl värme, el och VA. Moms och fastighetsskatt tillkommer. 50% av hyresbeloppet är indexreglerat i relation till konsumentprisindex. 9 (52)

10 Kommunen ska bekosta inredning och utrustning i lokalerna vilket bedömts till kronor. Hyresavtal skatehall Hyresavtalet omfattar 12 år för perioden Lokalytan uppgår till ca 380 m2. Hyreskostnaden uppgår till kronor/år (876 kr/m2) exkl värme, el och VA. Moms och fastighetsskatt tillkommer. 50% av hyresbeloppet är indexreglerat i relation till konsumentprisindex. Lokalens läge intill Nova innebär att nyttjandet av lokalen kan administreras via befintlig organisation inom fritidsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att godkänna upprättade förslag till hyresavtal för sporthall och skatehall i Tellusområdet med Vatellus AB. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Hyresavtal sporthall 3. Hyresavtal skatehall 10 (52)

11 Handlingsplan för Enkelt avhjälpta hinder SBN 6 Dnr Beslut Samhällbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad handlingsplan för Enkelt avhjälpta hinder i publika kommunägda lokaler, daterad Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en handlingsplan, i enlighet med fullmäktiges uppdrag Boverkets föreskrifter, som omfattar alla publika lokaler och allmänna platser (till exempel skolor, sjukhem, butiker, kursgårdar, idrotts- och fritidsanläggningar samt bibliotek), gäller sedan den 1 juli 2001 och går i korthet ut på att enkelt avhjälpta hinder i offentliga lokaler och på allmänna platser skall vara åtgärdade senast under Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren. Inventering av publika lokaler pågår med hjälp av en representant från KHR och en åtgärdsplan förväntas vara framtagen under Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad handlingsplan för Enkelt avhjälpta hinder i publika kommunägda lokaler, daterad Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse Handlingsplan för Enkelt avhjälpta hinder, (52)

12 Anmälan om Enkelt avhjälpta hinder SBN 7 Dnr Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 1 PBL och 17 kap 21 a PBL att följande hinder inte utgör enkelt avhjälpta hinder: 1. hissen i Tunahuset (Vallentuna Prästgård 1:130) 2. nivåskillnaden mellan ICA affären och biblioteket i Brottby (Karby 3:95) Ärendet En anmälan om ej undanröjda enkelt avhjälpta hinder i allmänna lokaler har inkommit till BN den Följande enkelt avhjälpta hinder har anmälts: 1. För trång hiss i Tunahuset för vissa rullstolar 2. Nivåskillnad (tre trappsteg) mellan Biblioteket i Brottby och ICA affären 3. Nivåskillnad vid entrén till Distriktsköterskemottagningen i Brottby. Eftersom denna fastighet tillhör Vallentuna kommun kommer denna del av anmälan att överlämnas till Myndighetsnämnden för teknik och miljö. Den 1 juli 2001 trädde en ny paragraf kraft i plan och bygglagen om enkelt avhjälpta hinder (17 kap 21 a PBL). I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användberhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer enligt föreskrifter meddelade enligt denna lag Lag 2001:146 Kommunen har enligt 11 kap 1 PBL bland annat till uppgift att övervaka efterlevnaden av PBL och föreskrifter meddelade med stöd av PBL. Regeringen skriver i prop 2000/01:48 att fastighetsägare med många fastigheter skall göra en inventering av enkelt avhjälpta hinder och sedan utarbeta en åtgärdsplan. Fastighetsägarna bör få en rimlig tid på sig att vidta erforderliga åtgärder och att dessa bör ha genomförts senast vid utgången av år Med ett enkelt avhjälpt hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningen på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiks konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren. Boverkets föreskrifter BFS 2003:19 HIN (52)

13 Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 1. Hissen i Tunahuset är för trång för vissa större elrullstolar, men att bygga om och byta ut hissen är inget enkelt avhjälpt hinder enligt boverkets föreskrifter. 2. Biblioteket och ICA affären i Brottby är tillgänligt för rullstolsburna via respektive entré utifrån och hinder föreligger därför inte för rullstolsburna att ta sig in där. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 1 PBL och 17 kap 21 a PBL att följande hinder inte utgör enkelt avhjälpta hinder: 1. hissen i Tunahuset (Vallentuna Prästgård 1:130) 2. nivåskillnaden mellan ICA affären och biblioteket i Brottby (Karby 3:95) 13 (52)

14 Genomförandeavtal och förskotteringsavtal Vallentuna trafikplats SBN 8 Dnr Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till genomförandeavtal och förskotteringsavtal för Vallentuna trafikplats. Ärendet Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ställa ut förslag till detaljplan för Vallentuna trafikplats. Parallellt med denna ställs arbetsplan väg och järnvägsplan ut genom Vägverket respektive SL. I länsplanen för ingår en statlig finansiering av trafikplatsen med 100 Mkr för byggande av allmän väg med medel under åren Den totala kostnaden för trafikplatsen beräknades ursprungligen uppgå till 150 Mkr (exklusive ekodukt) i Länsplanen. Vid Vägverkets uppdatering av kostnadsberäkningen inför Länsplan 2010 är den totala kostnaden beräknad till 200 Mkr (+ - 10%) i kostnadsläge Förslag till genomförandeavtal och avtal om förskottering med kommunala medel för projektering och byggande av Vägverkets andel har nu tagits fram efter förhandling och överenskommelse med Vägverket och SL. Genomförandeavtal Ett förslag till genomförandeavtal som reglerar ansvarsfördelningen mellan parterna för byggandet av trafikplatsen och anslutande anläggningar har upprättats. Se bif avtalsförslag. Kommunens åtagande är i huvudsak att bekosta projektering och byggande av alla till väg 268 anslutande anläggningar, lokalvägar, gång- och cykelvägar (gc-vägar) parkområden etc. Kommunen ska också bekosta byggandet av ekodukten över vägen vid kyrkan. Vägverkets åtagande omfattar det övergripande genomförandeansvaret för projektering, upphandling och byggande av trafikplatsen. Vägverket ska bekosta byggandet av väg 268 med cirkulationsplatser och enkelspårs järnvägsbro. Vägverket bekostar grönytor, konstarbeten, bro över gc-väg och belysning som utgör anordning för allmän väg. AB Storstockholms lokaltrafik (SL) åtagande bekostar i huvudsak BEST-arbeten (spår, signalanläggningar och strömförsörjning) för järnvägsbron samt kostnader för ersättningstrafik under de tider banan är avstängd för trafik. Genomförandeavtalets ansvarsfördelning överensstämmer med det upprättade underlaget till Länsplanen och innebär att kommunen ska 14 (52)

15 svara för en kostnad om ca 85 mkr inklusive ekodukten i kostnadsläge Avtalet innehåller en omförhandlingsklausul som ger respektive part rätt att vid väsentliga förändringar av ekonomiska eller tekniska förutsättningar att omförhandla avtalet innan tecknande av kontrakt med genomförandeentreprenör. Förskotteringsavtal För att undvika förseningar och möjliggöra en byggstart i början av 2009 förutsätts en kommunal förskottering av Vägverkets andel av projekterings- och byggkostnaderna för Vallentuna trafikplats. Förslag till förskotteringsavtal för respektive skede har tagits fram. Avtalen innebär att kommunen förskotterar Vägverkets kostnader för projektering (beräknade till 5,5 Mkr) respektive byggande (prel beräknade till 100 Mkr). Återbetalning sker när medel för objektet finns tillgängliga i Vägverkets budget. Någon ersättning till kommunen för förräntning eller kostnadsutveckling mellan byggtidpunkt och utbetalningstidpunkt utgår inte. Avtalen innehåller en omförhandlingsklausul som ger parterna rätt att senast innan tecknande av kontrakt med genomförandeentreprenör omförhandla respektive avtal beroende på ekonomiska eller tekniska orsaker. Förvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till genomförandeavtal och förskotteringsavtal för Vallentuna trafikplats. Handlingar i ärendet Bilagor: 1. Genomförandeavtal Bil 1 2. Förskotteringsavtal projektering Bil 2 3. Förskotteringsavtal byggande Bil 3 15 (52)

16 Trafiksäkerhet vid Ormstaskolan 2008 SBN 9 Dnr Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att genomföra förslag 4 Studie i syfte att hitta lämplig plats och utformning på en hämta och lämna slinga i anslutning till Lilla Valhall. medan övriga frågor hänskjuts till nästa nämndsammanträde. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (m) yrkar att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att genomföra förslag 4 Studie i syfte att hitta lämplig plats och utformning på en hämta och lämna slinga i anslutning till Lilla Valhall. medan övriga frågor hänskjuts till nästa nämndsammanträde. Anteckningar Det antecknas att Anette Barnå (kd) inte deltar i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Ärendets tidigare behandling Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har 22 januari överlämnat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget ställningstagande. Ärendet Ärendet gäller trafiksäkerheten vid Ormstaskolan. Dels har föräldraföreningen och deras representant Anette Barnå inkommit med en skrivelse där de skriver att trafiksäkerheten bör förbättras vid Lilla Valhall. Trafiken till och från skolan har ökat sedan Runan, en annan del av skolan byggdes. Parkeringen har inte byggts ut sedan dess. Det är stora trafikmängder på morgonen och på eftermiddagen och på vintern är situationen ännu svårare på grund av snöhögar. Det har framkommit att föräldrar kör ända upp till Borgens förskola för att lämna sina barn, vilket är på skolgården. Bilaga 1 med Anette Barnå s förslag på åtgärder samt förtydliganden på bilder medföljer denna skrivelse. Vid ett möte med Ormstaskolans rektor, Chris Ossmark och Anette Barnå framkom att ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder anses nödvändiga i anslutning till skolan och barnens skolvägar. Övergångsstället över Ormstavägen i anslutning till Tegelvägen, situationen vid lämning och hämtning vid Valhall, gångbana utmed Ormstavägen mellan Lindholmsvägen och Tegelvägen samt avsaknad av gärdesgård ut mot Ormstavägen framfördes som prioriterade åtgärder. 16 (52)

17 Vallentuna kommun har haft en trafikstödjare som gjort ett arbete på Ormstaskolan. Arbetet ingår i ett samarbete som Vägverket har tillsammans med kommunen om Säkra skolvägar. Där framkommer vad föräldrarna tycker om trafiksäkerheten på barnens vägar till skolan och runt skolan. Där framkom bland annat samma synpunkter som framlades i mötet med Rektorn samt önskemål om signalreglerat övergångsställe på Lindholmsvägen. Arbetet presenteras i en rapport som biläggs denna skrivelse, bilaga 2. Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till föreslagna åtgärder En gångsignal vid övergångsstället på Lindholmsvägen i anslutning till Disavägen behövs dels för att lugna ner trafiken på Lindholmsvägen och dels för att ge barnen som går till skolan en bättre och möjlighet att gå över vägen. Lindholmsvägen trafikeras av drygt 6000 fordon/dygn (Bällstabergsvägen i korsningen med Tallåsvägen av 5000 fordon/dygn). På Lindholmsvägen norrifrån, bör en varningsskylt sättas upp som varnar för att det finns en trafiksignal längre fram. Framförallt på morgonen kan det bli flera bilar som står och väntar vid signalen och då kan köslutet komma hastigt på efter kurvan. Det skulle vara mycket bra med en gångbana utmed Ormstavägen på den sträcka där det saknas. Vägen är dock för smal och en breddning skulle innebära markintrång på privatmark. På den norra sidan av vägen är det fullt av fornlämningar och omöjligt att göra intrång. Ett alternativ är därför att förbättra den gångstig som ligger innanför gärdesgården genom att lägga bark på den. Då gärdesgården förlängs, förlängs även gångstigen och det blir en naturlig koppling mellan övergångsställena. Övergångsstället i anslutning till korsningen med Tegelvägen och gångvägen från Åby Gärde smalnas av och förses med bättre belysning. Gupp är inte ett bra alternativ eftersom vägen trafikeras av buss. Det är besvärligt vid lämning och hämtning vid Lilla Valhall. Många föräldrar skjutsar sina barn och det blir mycket trafik som backar och svänger runt. För att göra bästa möjliga av situationen krävs en liten utredning som tittar på vilka möjligheter som finns att anlägga en vändslinga, avsläppsficka eller liknande. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om föreslagna åtgärder i ärendet Trafiksäkerhet vid Ormstaskolan Det är ett ärende som ska ingå i Trafiksäkerhetsåtgärder 2008, men eftersom alla förutsättningar redan finns, så är det lämpligt att beslut tas tidigt under år (52)

18 Åtgärderna är angelägna och bör, om det är möjligt, åtgärdas under våren Kostnaden för åtgärderna uppskattas till: Gångsignal Lindholmsvägen vid befintligt övergångsställe i anslutning till korsningen med Disavägen. Grusad/barkad naturstig anordnas utmed Ormstavägens sträckning i östvästlig riktning innanför gärdesgården. Övergångsstället över Ormstavägen i anslutning till korsningen med Tegelvägen smalnas av och förses med förstärkt belysning Studie i syfte att hitta lämplig plats och utformning på en hämta och lämna slinga i anslutning till Lilla Valhall. Totalt kr kr kr kr kr Följande åtgärder föreslås ingå i driften: 1. Ny målning på parkeringsplatsen vid Lilla Valhall för att förtydliga körriktningen 2. Komplettering av den gärdesgård som finns för att förhindra att barnen springer ut i Ormstavägen. 3. Ny öppning in mot skolan i parkeringens södra ände vid Lilla Valhall. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att genomföra följande åtgärder för att höja trafiksäkerheten i anslutning till Ormstaskolan. 1. Gångsignal Lindholmsvägen vid befintligt övergångsställe i anslutning till korsningen med Disavägen. 2. Grusad/barkad naturstig anordnas utmed Ormstavägens sträckning i öst-västlig riktning innanför gärdesgården. 3. Övergångsstället över Ormstavägen i anslutning till korsningen med Tegelvägen smalnas av och förses med förstärkt belysning 4. Studie i syfte att hitta lämplig plats och utformning på en hämta och lämna slinga i anslutning till Lilla Valhall. 18 (52)

19 Detaljplan för bostäder på Olhamra 1:53 ( Påtåker) SBN 10 Syst f plan Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ställa ut detaljplanen för bostäder på Olhamra 1:53 (Påtåker) med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för granskning. Ärendet Arbete pågår med att ta fram detaljplan för bostäder på Olhamra 1:53 (Påtåker) m fl fastigheter. Förslag till planhandlingar har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen på underlag av SWECO FFNS Arkitekter AB. Planområdet ligger öster om Arningevägen i anslutning till Kvarnbäcken. Huvuddelen av planområdet ligger söder om Högdalavägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca 70 nya enfamiljshus på fastigheten Olhamra 1:53. I planområdet ingår även tre befintliga bostadsfastigheter ( Olhamra 1:23, 1:35 och 1:39) och del av Högdalavägen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 13 februari 2007 att skicka detaljplanen på samråd. Samrådshandlingarna var upprättade av SWECO FFNS Arkitekter i samarbete med Påtåker Fastigheter AB. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade även den 13 februari 2007 att ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enlighet med reglerna om miljöbedömningar för planer och program. En miljöbedömning har därför utförts och en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vidare den 13 februari 2007 att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt reglerna om miljökonsekvensbeskrivningar för vissa projekt. Planförslaget var ute på samråd under tiden 24 februari 3 april Inkomna synpunkter under plansamrådet och förslag till ändringar av planförslaget framgår av särskild samrådsredogörelse. De förslag till ändringar som föreslås efter plansamrådet innebär främst förtydliganden och justeringar med hänsyn till inkomna synpunkter. Ändringar föreslås av detaljplanen bl a vad gäller: Omfattningen av planområdet Planbestämmelser och planbeteckningar Kvartersmark för tekniska anläggningar 19 (52)

20 Kvartersmark för bostäder Vägar, gång- och cykelvägar Naturområden Planförslaget har ändrats i enlighet med föreslagna ändringar. I övrigt har redaktionella ändringar utförts. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n)har även bearbetats. I ärendet har även deltagit Jenny Grönesjö, miljöplanerare, samt Ingegerd Hedmark från Structor Projektutveckling AB som varit kommunens projektledare i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ställa ut detaljplanen för bostäder på Olhamra 1:53 (Påtåker) med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för granskning. Handlingar i ärendet 1. Plankarta med planbestämmelser 2. Illustrationsplan 3. Planbeskrivning 4. Genomförandebeskrivning 5. Miljökonsekvensbeskrivning 6. Samrådsredogörelse 20 (52)

21 Exploateringsavtal för bostäder på Olhamra 1:53 (Påtåker) SBN 11 Dnr Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen, Vallentunavatten AB och Påtåker Fastigheter AB. Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat bifogat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen, Vallentunavatten AB och Påtåker Fastigheter AB för detaljplaneområdet Olhamra 1:53 (Påtåker). Samhällsbyggnadsnämnden avses besluta att ställa ut detaljplaneförslaget för granskning. Detaljplanen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under Exploateringsavtalet reglerar marköverlåtelser och ekonomiska frågor kring plangenomförandet. I avtalet regleras dessutom exploatörens åtaganden avseende tekniska anläggningar, bildande av gemensamhetsanläggning m.m. Utbyggnad av samtliga vägar, vatten- och avloppsledningar, grönytor m.m. inom det nya bostadsområdet bekostas av Påtåker Fastigheter AB och ska sedan övertas av en samfällighetsförening. Påtåker Fastigheter AB bygger två nya pumpstationer och en VAledning fram till befintliga ledningar och anslutningspunkt vid värmeverket (EON). De nya ledningarna förläggs i Högdalavägen som inom planområdet föreslås bli allmän. I samma sträckning, längs Högdalavägen, bygger bolaget också en kommunal gång-och cykelväg. För att få en sammanhängade gång- och cykelförbindelse fram till porten under Arningevägen regleras även en fortsatt utbyggnad av gång-och cykelvägen genom Okvista 4 i exploateringsavtalet. Kommunen ansvarar för utbyggnaden inom Okvista 4. Därutöver tillkommer exploateringsbidrag till det övergripande VAnätet, för kommunens administrativa kostnader under planskedet och utbyggnad samt till det övergripande vägnätet. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen, Vallentunavatten AB och Påtåker Fastigheter AB. Handlingar i ärendet 1. Exploateringsavtal med bilagor 21 (52)

22 Detaljplan för Haga 3, Ormsta, planuppdrag SBN 12 Syst f plan Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för området Haga 3 i Ormsta. I enlighet med förstudierapport för området. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (m) yrkar att nämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för området Haga 3 i Ormsta. I enlighet med förstudierapport för området. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och sitt eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt hans förslag. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har föreslagit samhällsbyggnadsnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan för området Haga 3 i Ormsta. I enlighet med förstudierapport för området. Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en förstudierapport för planläggning av området Haga 3 i Ormsta. Området ligger ungefär en km från Vallentuna centrum. Området avgränsas av Lindholmsvägen, Ekvägen, befintlig bebyggelse vid Jarlavägen samt Karlavägen och Disavägen. Området omfattar 17 fastigheter. Största markägare är NCC och Vallentuna kommun som tillsammans förfogar över ungefär halva området. Bebyggelsen består av äldre villor med tillhörande uthus. Sju av fastigheter är bebodda idag. Vid Ekvägen och Lindholmsvägen har ett antal företag etablerats, bl a ett byggföretag och en bilhandel. Kommunstyrelsen beslutade 1984 att Hagaområdet skulle detaljplaneras i tre etapper. Delområdena Haga 1 och Haga 2 byggdes ut under 1980-talet och 1990-talet. För etappområdet Haga 3 fanns ett färdigt förslag till detaljplan Detaljplanen blev dock aldrig antagen av kommunfullmäktige pga att en av exploatörerna drog sig ur den ekonomiska uppgörelsen om planen. Detaljplan saknas därför för området. I bostadsbyggnadsprognosen 07B uppskattas den möjliga bostadsutbyggnaden i Haga 3 till 90 bostäder. Första byggstart anges 22 (52)

23 till I bostadsbyggnadsprognosen har bostäderna fördelats på 75 småhus i grupp och 15 styckebyggda småhus. Några av fastighetsägarna i den västra delen av området har tillsammans tagit fram en skiss på hur området kan utvecklas. I förslaget redovisas en förtätning med villor och radhus. I skissen är villatomterna är m 2 medan radhustomterna är ca 300 m 2. Den största markägaren NCC är intresserade av att uppföra en bebyggelse med större tomter jämfört med de 55 kedjehus som föreslogs i detaljplanen från 1995 Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att området bör bebyggas med småhus med en inriktning mot villor. Villabebyggelse blir ett bra komplement till den omfattande utbyggnad av lägenheter som planeras i centrala Vallentuna. En glesare småhusbebyggelse blir bra för närområdet då de omkringliggande områdena utgörs av relativt tät småhusbebyggelsen. Om riktvärdet för en villatomt är 1200 m 2 ryms ca m 2 nya villor i området. Befintliga byggnader och gällande gränser gör att tomtstorlekar kan komma att variera i området. Troligtvis behöver tomterna i den västra delen av området, som är bebodd idag, bli större jämfört med den helt obebodda östra delen. För att förbättra trafiksäkerheten föreslås att enskilda utfarter mot Lindholmsvägen stängs och nya infarter ordnas inifrån området. Pågående verksamheter vid Lindholmsvägen ska kunna fortgå. Trafikbuller kan begränsa utbyggnadsmöjligheterna mot Lindholmsvägen. För detaljplaneområdet föreslås att det upprättas en gatukostnadsutredning som fördelar de kostnader som uppkommer vid utbyggnad av kommunala gator, iordningställande v naturmark m.m. mellan fastighetsägarna. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan för området Haga 3 i Ormsta. I enlighet med förstudierapport för området. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Förstudierapport (52)

24 Detaljplan för Vallentuna centrum, beslut om samråd om program och gestaltningsprogram SBN 13 Syst f plan Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända program till detaljplan på samråd. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända förslag till gestaltningsprogram för Vallentuna centrum, daterat , på samråd Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att den preliminära bedömningen är att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. Ärendet Vallentuna centrum är i behov av utveckling och förnyelse. Konkurrensen från andra centra är betydande. De offentliga platserna, torg och gator, är slitna och behöver rustas upp. Kommunstyrelsen gav, samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att snarast utarbeta ett förslag till detaljplan för Vallentuna centrum i enlighet med intentionerna i en ansökan från Vallentuna centrum AB. I beslutet angavs att riktlinjer för utformningen av Vallentuna centrum ska redovisas i ett gestaltningsprogram. Vid detaljplaneringen ska särskild hänsyn tas till trygghetsskapande åtgärder, belysning, tillgänglighet och till siktstråk till det planerade biblioteket, Allévägen och gågatan öster om Tärningen. Ett förslag till gestaltningsprogram arbetades fram under hösten 2007 för att kunna fungera som underlag för arkitekttävlingen om det nya biblioteket/kulturhuset. Samhällsbyggnadsnämnden godkände förslaget till gestaltningsprogram för Vallentuna centrum och kommunstyrelsen godkände det Efter samhällsbyggnadsnämndens beslut har gestaltningsprogrammet reviderats med hänsyn till de ändringar som nämnden beslutade. Det reviderade förslaget till gestaltningsprogram är daterat Programområdet avgränsas av Roslagsbanan, Skördevägen, Kommunalhusparken, Alléhuset, Tärningen, Centrumpassagen och Coop-huset. 24 (52)

25 Inom det föreslagna planområdet finns sju fastigheter, Vallentuna- Prästgård 1:163 och Vallentuna-Rickeby 1:436, Vallentuna-Rickeby 1:472, Vallentuna-Prästgård 1:130, Vallentuna Rickeby 1:474, Vallentuna Rickeby 1:7, Vallentuna-Rickeby 1:99 och Vallentuna- Rickeby 1:58. De tre första fastigheterna ägs av Vallentuna kommun medan de tre därpå följande ägs av dotterbolag till Vallentuna centrum AB och den sista fastigheten ägs av KF fastigheter AB. För området gäller två detaljplaner S och D Det föreslagna programområdet är utformat så att det tillsammans med de andra planer som samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med kommer att överlappa de befintliga planerna i centrum. Vallentuna centrum AB vill utveckla centrum genom att bygga nya butikslokaler och bygga om en del av de befintliga. VcAB vill även kunna bygga bostäder i centrum. Några av de nybyggnationer som Vallentuna centrum AB vill genomföra föreslås på allmän plats. En planändring måste därför göras innan projekten kan genomföras. För att få ett trivsamt och funktionellt centrum är det lämpligt om upprustningen av torg och gator samordnas med förtätningen av centrum. Under arbetet med planeringen av centrum har kontakter tagits med fastighetsägarna i centrum. KF fastigheter har visat intresse för att bygga ytterligare bostäder i centrum, i dag förvaltar man 12 hyresrätter vid Tuna torg. En sådan utbyggnad bör samordnas med de övriga förtätningarna i centrum och utredas i planarbetet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en bedömning om behovet av miljöbedömning. Den preliminära bedömningen är att de föreslagna förtätningarna i centrum inte kommer att ha en betydande miljöpåverkan. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända program till detaljplan på samråd. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända förslag till gestaltningsprogram för Vallentuna centrum, daterat , på samråd Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att den preliminära bedömningen är att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. Handlingar i ärendet 1. Program till detaljplan för Vallentuna centrum (52)

26 Berga 1:22, Berga 23, ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus SBN 14 Syst f bygglov Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov med hänvisning till att den är att anse som en mindre avvikelse från detaljplan. Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 11. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (m) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bevilja ansökan om bygglov med hänvisning till att den är att anse som mindre avvikelse från detaljplan och ansökan om bygglov. Beslutsgång Ordförande Elwe Nilsson (m) ställer arbetsutskottets förslag mot sitt eget yrkande och finner att nämnden beslutar enligt hans yrkande. Ärendets tidigare behandling Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har 22 januari föreslagit att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov då byggnadsarean strider mot bestämmelserna i detaljplanen. Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 11. Ärendet Sökanden Esko Korpilahti, Berga 23, Vallentuna. Ansökan Ärendet inkom och avser tillbyggnad av enbostadshus med 29 kvm. Den totala byggnadsarean blir 99 kvm tillsammans med den befintliga delen, som är 70 kvm. Planer med mera Enligt gällande byggnadsplan B är området avsett för fritidsändamål. Huvudbyggnad får vara i en våning med tillåten byggnadsarea 45 kvm. Gårdsbyggnad får vara högst 20 kvm. Yttrande från sakägare Sökanden har lämnat in godkännande från berörda grannar. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Fastigheten har godkänd avloppsanläggning. Området består av 9 fastigheter. Av dessa har 5 fastigheter tidigare beviljats bygglov för tillbyggnader på kvm utöver den planenliga 26 (52)

27 byggnadsarean 45 kvm. En av dessa har dessutom bygglov för två våningar vilket innebär en total bruttoarea på 129 kvm. Tillbyggnaden i ansökan är 29 kvm och kan inte bedömas som en mindre avvikelse från planbestämmelserna då huvudbyggnaden redan är 70 kvm. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att ansökan inte bör beviljas. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov då byggnadsarean strider mot bestämmelserna i detaljplanen. Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 11. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta 27 (52)

28 Vallentuna-Åby 1:94, Angarnsvägen, ansökan om bygglov för uppförande av radiomast SBN 15 Syst f bygglov Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att delegera till Marita Widehagen att bevilja bygglov när avtal med Vallentuna kommun om markbyte är klart. Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen 8 kapitlet 12. Ärendet Sökanden Södra Roslagens Brandförsvar, Nytorpsvägen 3, Täby Ansökan Ärendet inkom och avser ansökan om bygglov för uppförande av en 36 meter hög ostagad radiomast. Planer med mera Fastigheten ligger inom ej planlagt område. Remissyttranden Vägverket har inför ansökan lämnat skriftligt yttrande där de hänvisar till sina riktlinjer om att master inte bör placeras närmare väg än 2/3 av dess höjd med hänsyn till risken för att is kan ramla ner på vägen. För denna mast innebär det ett minsta avstånd på 24 meter från vägkanten. Sökanden har själv varit i kontakt med försvarsmakten, luftfartsverket och länsstyrelsen. De har inte haft några erinringar. Yttrande från sakägare Ägarna till tre grannfastigheter har tillfrågats om synpunkter. Inga erinringar har inkommit. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Sökanden fick den 18/ avslag på en ansökan om uppförande av radiomast inom brandstationens fastighet Vallentuna-Åby 1:118. Den föreslagna placeringen av masten var olämplig med hänsyn till den kommande utbyggnaden av bostäder i anslutning till brandstationen. Den nu föreslagna placeringen har tillkommit i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastigheten ägs av Vallentuna kommun. Avsikten är att marken där masten föreslås ska ingå i ett markbyte med brandförsvaret och förhandlingar pågår mellan brandförsvaret och samhällsbyggnadsförvaltningen. Avtal med kommunen om markbyte ska vara klart innan bygglov kan ges. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 28 (52)

29 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att delegera till Marita Widehagen att bevilja bygglov när avtal med Vallentuna kommun om markbyte är klart. Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen 8 kapitlet 12. Handlingar i ärendet 1. Karta 29 (52)

30 Karby 3:89, Karby gård, ansökan om bygglov för nybyggnad av en oinredd lagerhall SBN 16 Syst f bygglov Beslut Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till den föreslagna åtgärden och beslutar att delegera till Christer Sjöborg att bevilja bygglov för den föreslagna åtgärden. Skäl för beslutet: Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den föreslagna byggnaden inte påverkar det kulturhistoriska värdet på platsen med hänvisning till att fastigheten sedan länge är ianspråktagen för diverse verksamheter och bebyggd med hallar av olika slag. Kulturvärdet på den aktuella delen av fastigheten bedöms därför vara lågt. Den föreslagna åtgärden bedöms inte strida mot kraven i plan- och bygglagen kapitel 3 1. Ärendet Sökande Göran och Ulf Seveson, Box 53, Brottby. Ansökan Inkom: Ansökan avser nybyggnad av en oinredd lagerhall om 490 kvadratmeter. Byggnadshöjd 3,9 meter. Byggnaden föreslås traditionellt utformad med rödfärgad stående träpanel och svart sadeltak. Planer med mera Den föreslagna åtgärden är belägen: Utanför detaljplanerat område. Enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram inom helhetsmiljö med kulturhistoriskt värdefull struktur. Remissyttranden Med anledning av att en fornlämning finns markerad på platsen skickades ärendet på remiss till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen svarade att inom det aktuella området finns flera fornlämningar. För att gå vidare krävs en arkeologisk förundersökning. Sökanden har därefter varit i kontakt med Länsstyrelsen som nu enligt sökanden tillstyrker ansökan. Skriftligt uttalande från Länsstyrelsen kommer. Kulturnämnden avstyrker placeringen från landskapsestetisk synpunkt med hänvisning till de höga kulturhistoriska värden som gården Stora Karby har. 30 (52)

31 Yttrande från sakägare Berörda grannar saknas. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Fastigheten är en från ett större jordbruk avstyckad tomt om kvadratmeter. Fastigheten är taxerad i två delar, den västra delen är taxerad som småhusenhet och den östra delen som lantbruksenhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den västra delen av fastigheten, där bostadshusen ligger, är relativt väl bevarad ur kulturhistoriskt perspektiv. Den östra delen, där den föreslagna hallen är föreslagen, är däremot sedan länge ianspråktagen för diverse verksamheter och bebyggd med hallar av olika slag, kulturvärdet på den delen av fastigheten bedöms därför vara lågt. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till den föreslagna åtgärden och beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för att på delegation bevilja bygglov för den föreslagna åtgärden under förutsättning att Länsstyrelsen tillstyrker placeringen. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Ansökan 3. Kulturnämndens beslutsprotokoll 4. Karta 5. Länsstyrelsens yttrande 31 (52)

32 Olhamra 1:58, Moränvägen 11, ansökan om förhandsbesked avseende tillbyggnad av industrilokaler SBN 17 Syst f bygglov Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nämndens nästa sammanträde. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (m) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nämndens nästa sammanträde. Ärendet Sökande Rory Fastighets Kommanditbolag, Moränvägen 11, Vallentuna. Ansökan Inkom: Ansökan avser enligt bifogad ritning, tillbyggnad av den befintliga lagerbyggnaden med kvadratmeter. Den befintliga byggnaden är kvadratmeter. Den föreslagna tillbyggnaden innebär att 2678 kvadratmeter av tomtytan bebyggs vilket motsvarar 36 %. Planer med mera Enligt detaljplanen över området är det tillåtet att bygga 25% av tomtytan. Fastighetens areal är 7344 kvadratmeter. Tillåten byggnadsarea blir således 1836 kvadratmeter. Yttrande från sakägare Berörda grannar har möjlighet att inlämna synpunkter senast Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Den aktuella detaljplanen är från 1988 och tillåter att endast 25 % av tomtarealen bebyggs. Yngre planer kan ha större byggrätt. Fågelsångens företagspark som också ligger utmed Arningevägen tillåter t.ex. att 50 % av tomtarealen bebyggs och Okvista 3 40 %. Den föreslagna tillbyggnaden om kvadratmeter innebär att 36 % av tomtytan bebyggs vilket motsvarar att tillåten byggnadsarea överskrids med 842 kvadratmeter eller cirka 45 %. Återstående byggrätt enligt detaljplanen är =758 kvadratmeter. Enligt plan- och bygglagen får samhällsbyggnadsnämnden lämna bygglov för mindre avvikelser om dessa är förenliga med syftet med 32 (52)

Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 27,28 omedelbar justering Ordförande. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 27,28 omedelbar justering Ordförande. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2008-03-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 25 mars 2008 kl.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 19 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 19 september

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006 arbetsutskott 27 april 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 27 april

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 13 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

kreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 1 2 omedelbar justering BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Samhällsbyggnadsnämnden

kreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 1 2 omedelbar justering BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2008-01-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006

KALLELSE. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006 Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Måndagen den 22 maj 2006, kl 19.00. Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2009-04-28. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 55, 56 omedelbar justering

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2009-04-28. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 55, 56 omedelbar justering Samhällsbyggnadsnämnden 2009-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00-

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- 1 (6) Plats och tid Ledamöter Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- Elwe Nilsson (M), Erika

Läs mer

Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna

Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna arbetsutskott 17 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 17 oktober

Läs mer

Bostäder utmed Oxledsvägen

Bostäder utmed Oxledsvägen 2008-03-18 rev. 2008-11-24 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 ANTAGANDEHANDLING Antagen av KF 27 januari 2009 Laga kraft 19 juli 2010 Diarienummer KS/2003:315 Detaljplan för Bostäder utmed Oxledsvägen

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelseförvaltni ngen Mark och exploatering Detaljplan Ålstavägen, Tungelsta Ålsta 3:98 m fl Upprättad 2005-09-20, reviderad 2006-01-16. Kjell Flygelholm exploateringschef GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för Sankt Johannes 2:1 med närområde (Södra Vrinnevi) inom Vrinnevi och Kårtorp i Norrköping, fysisk planering den 24 mars 2011 reviderad den 2 mars och den

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott Plats och tid ande närvarande Bällstarummet kl 13:00-14:00 Gustav Elfström (S) (2:e vice ordförande), Parisa Liljestrand (M) (ordförande), Ylva Mozis (L) (vice ordförande), Torbjörn Einarsson (C) ersätter

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Detaljplan för bostäder inom del av Åsa 3:205 och 3:303

Byggnadsnämndens arbetsutskott GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Detaljplan för bostäder inom del av Åsa 3:205 och 3:303 Byggnadsnämndens arbetsutskott GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (5) Datum 2017-11-16 Dnr PL/2016:31 (189057) D636 P6/16.01 Detaljplan för bostäder inom del av Åsa 3:205 och 3:303 Genomförande Byggnadsnämnden beslöt,

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖNNÄNG 1:75 m fl Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR RÖNNÄNG 1:75 m fl Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/6 Planområdet G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling, 2009-12-14, reviderad 2010-07-14 Laga kraft, 2010-08-30 DETALJPLAN FÖR RÖNNÄNG 1:75 m fl Tjörns kommun, Västra Götalands

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Tranås kommun Detaljplan för Norrmalm 12 och del av Lövstad 2:1, (Tranåskvarnsgatan), Tranås stad

Tranås kommun Detaljplan för Norrmalm 12 och del av Lövstad 2:1, (Tranåskvarnsgatan), Tranås stad Tranås kommun Detaljplan för Norrmalm 12 och del av Lövstad 2:1, (Tranåskvarnsgatan), Tranås stad Upprättad i juni 2011 av Plan- och byggavdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 27/10 Planområde Plan-

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun

Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun TEAM SAMHÄLLSBYGGNAD TOMELILLA KOMMUN PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2 (6) Detaljplan för del av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 80-86

Sammanträdesprotokoll 80-86 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2016-09-27 Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 80-86 Sammanträdesdatum 27 september 2016 Plats och tid Stadshuset, A 587, kl 08:30 10:30 Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Samrådshandling. Ändring av detaljplan för del av Stenhammar m fl. Lidköpings kommun. Dnr. SBN 2018/558

Samrådshandling. Ändring av detaljplan för del av Stenhammar m fl. Lidköpings kommun. Dnr. SBN 2018/558 1055 Samrådshandling Ändring av detaljplan för del av Stenhammar m fl Lidköpings kommun Dnr. SBN 2018/558 Innehåll Planbeskrivning... 3 Ändringar i planförslaget... 3 Planens syfte och huvuddrag... 3 Förslag

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Röd text - förslag på ändringar Överstruken text text från gamla planbeskrivningen som föreslås tas bort

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Röd text - förslag på ändringar Överstruken text text från gamla planbeskrivningen som föreslås tas bort Ändring av detaljplan för del av Holje 204:5 m. fl, i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Ändring av P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Läsanvisning Röd text - förslag på

Läs mer

Tillägg till. Planbeskrivning. Upprättad i januari 2016 av Plan- och byggavdelningen, reviderad mars 2016 Dnr Planområde

Tillägg till. Planbeskrivning. Upprättad i januari 2016 av Plan- och byggavdelningen, reviderad mars 2016 Dnr Planområde Tillägg till Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Finnanäs 6:6 m.fl. (Ådala) i Tranås kommun (06-LIN-395) Antagen av kommunfullmäktige 1975-02-17, fastställd av länsstyrelsen 1975-11-07 Detaljplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KV LJUNGEN SAMT DEL AV PAJALA 9:3 Bostadsändamål

DETALJPLAN FÖR DEL AV KV LJUNGEN SAMT DEL AV PAJALA 9:3 Bostadsändamål DETALJPLAN FÖR DEL AV KV LJUNGEN SAMT DEL AV PAJALA 9:3 Bostadsändamål Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat. Hämta gärna ert exemplar av förstudien i A3-format på Vallentuna bibliotek!

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat. Hämta gärna ert exemplar av förstudien i A3-format på Vallentuna bibliotek! Kulturnämnden 4 april 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 4 april 2006 kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Eleonor Åberg,

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Skola och förskola i Nytorp

Skola och förskola i Nytorp Februari 2004 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gustav Thörnqvist, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola i Nytorp Del av fastigheten Trinntorp

Läs mer

Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdag den 13 mars 2007 kl

Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdag den 13 mars 2007 kl Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2008-03-13 Plats och tid för sammanträdet Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdag den 13 mars 2007 kl 9.00-12.00 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande, ej 9 Elisabeth

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING ÄDP 29 Handlingen består av: Tillägg till planbestämmelser Beskrivning till ändring av detaljplan Genomförandebeskrivning till ändring av detaljplan Utlåtande Ändring av detaljplan för

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, torsdagen den 30 augusti 2018 kl

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, torsdagen den 30 augusti 2018 kl Sammanträdesprotokoll 1(8) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, torsdagen den 30 augusti 2018 kl 13.00 14.00 Beslutande ledamöter Stig Karlsson (S), ordförande Kenneth Sandberg (MP), vice

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom del av Onsalalunden 1:35 m fl i Onsala

Detaljplan för bostäder inom del av Onsalalunden 1:35 m fl i Onsala GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Utställningstid 13 mars - 10 april 2018 Detaljplan för bostäder inom del av Onsalalunden 1:35 m fl i Onsala Upprättad i november 2017 2004/P016 D421 Handlingar

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Ändring av del av byggnadsplan för Grytnäs 1:3 m.fl. i Kalix kommun, Norrbottens län

Ändring av del av byggnadsplan för Grytnäs 1:3 m.fl. i Kalix kommun, Norrbottens län Dnr 788/2017-PDP GRANSKNINGSHANDLING Ändring av del av byggnadsplan för Grytnäs 1:3 m.fl. i Kalix kommun, Norrbottens län 1 HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Ändring av planbestämmelser

Läs mer

Planområde ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE. Plan E 273 K Detaljplan för EKETÅNGA 2:19, del av (vid Svanhallavägen) Söndrum, Halmstad

Planområde ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE. Plan E 273 K Detaljplan för EKETÅNGA 2:19, del av (vid Svanhallavägen) Söndrum, Halmstad ANTAGANDEHANDLING BYGGNADSKONTORET EKETÅNGA 2:19, del av (vid Svanhallavägen) Söndrum, Halmstad Byggnadskontoret 2010-03-24 Planområde 1 ANTAGANDEHANDLING EKETÅNGA 2:19, del av. (Vid Svanhallavägen.) Söndrum,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Kvarteret Balder och Frigg

Kvarteret Balder och Frigg Upprättad 2016-08-29, reviderad 2016-11-04 Antagen av Kommunstyrelsen 20XX-XX-XX XX Laga kraft 20XX-XX-XX Dnr: KS 2016/00589 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Kvarteret Balder och Frigg i Broby,

Läs mer

Tillägg till. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad Lantmäteriets register nummer 0687-P348. Planbeskrivning och genomförande

Tillägg till. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad Lantmäteriets register nummer 0687-P348. Planbeskrivning och genomförande Tillägg till Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad Lantmäteriets register nummer 0687-P348 Antagen av byggnadsnämnden 2009-05-19 med laga kraft 2009-06-23 med genomförandetid till 2019-06-22

Läs mer

Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 177-180 Omedelbar justering 181-200 Ordförande. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 177-180 Omedelbar justering 181-200 Ordförande. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Samhällsbyggnadsnämnden 13 november 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden

Protokoll. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 56-57 Tekniska nämnden sammanträde 56 Kvarteret Haseln, exploateringsavtal 57 Hallbovägen, omdisponering av medel Tekniska nämnden Sida 1 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, tekniska

Läs mer

Dingle förskola, DINGLE 4:33, 1:84 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Munkedal, Västra Götalands län. Detaljplan för. Upprättad , rev

Dingle förskola, DINGLE 4:33, 1:84 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Munkedal, Västra Götalands län. Detaljplan för. Upprättad , rev Antagen av Kommunstyrelsen, Munkedals kommun enl. beslut 2012-08-08, 102. Laga kraft, 2012-09-04. Detaljplan för Dingle förskola, DINGLE 4:33, 1:84 m fl Munkedal, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-03-21, kl. 08:00-13:15 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 1-9

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 1-9 1 (12) Paragrafer 1-9 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 13:00-17:00 Beslutande ledamöter Kent Lodesjö (S) (ordförande) 1-2, 4-9 Christer Persson (M) (1:e vice ordförande) (ordförande 3) Ralf Scott (SD)

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsbyggnadsenheten 1 [6] 8 november 2009, Justerad 2011-11-01 26-9 Referens Sigvard Andersson DETALJPLAN FÖR LOVISEBERG 2, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-01-19 Botkyrka kommun

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal i Ängelholms kommun

Riktlinjer för exploateringsavtal i Ängelholms kommun RIKTLINJER Riktlinjer för exploateringsavtal i Ängelholms kommun Dnr 2015/925. Antagna av kommunfullmäktige 2015-01-25. INNEHÅLL 1. Inledning Lagtext sid 2 2. Riktlinjerna Vad är ett exploateringsavtal?

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Stora sessionssalen Tid 2019-04-15, kl. 17:00-17:32 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Lennart Månsson (M) Bert Larsson (M) Emma Köster (M) Gun Larsson (L) Rune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 56-61

Sammanträdesprotokoll 56-61 1 (8) Sammanträdesprotokoll 56-61 Sammanträdesdatum 25 juli 2016 Plats och tid A 402, kl. 08:30 09:00 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Lars Kallsäby (C) 1:e vice ordförande Staffan Jansson (S) 2:e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av Flässjum 4:97 ODINSLUND

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av Flässjum 4:97 ODINSLUND SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Flässjum 4:97 ODINSLUND Upprättad 2018-05-03 SBN 2017/195 Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) Standardförfarande INKOMNA YTTRANDEN Statliga verk, myndigheter och

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Agneta Hägglund (S), Christian Nordberg (MP) Kl tisdagen den 3 april 2018, Övergransalen

Agneta Hägglund (S), Christian Nordberg (MP) Kl tisdagen den 3 april 2018, Övergransalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Kl. 17:00 tisdagen den 3 april 2018, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Leif Zetterberg (C), ordförande Christian Nordberg (MP) Agneta Hägglund

Läs mer

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft Lagakrafthandling 2011-03-23 Antagen 2011-04-27, laga kraft 2011-05-27 Detaljplan för Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

avseende planläggning och exploatering av fastigheten Älta 37:19 i Nacka kommun.

avseende planläggning och exploatering av fastigheten Älta 37:19 i Nacka kommun. 1 (5) Mellan Nacka kommun, org nr 212000-0167, nedan kallad Kommunen, och Nisseshus nr 1 HB, org nr 916587-3424, helägt dotterbolag till Vasakronan AB, nedan kallad Bolaget har träffats följande RAMAVTAL

Läs mer

Antagandehandling. Sjösäter 3:1 m.fl. fastigheter Hällekis tätort, Götene kommun DETALJPLAN

Antagandehandling. Sjösäter 3:1 m.fl. fastigheter Hällekis tätort, Götene kommun DETALJPLAN Antagandehandling HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse med utlåtande Plankarta med bestämmelser Bilaga Fastighetsförteckning Planen antagen 2002-02-20 Laga kraft 2002-03-27

Läs mer

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Plats och tid Angarnsrummet kl 11:00-12:00 Beslutande närvarande Parisa Liljestrand (M) (ordförande), Sofia Segergren (C), Ylva Mozis (L), Jaana Tilles (S), Nicklas Steorn (MP) Övriga närvarande Elwe Nilsson

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning LAGA KRAFT HANDLING MSN 2012.022 2012-05-21 KVARTERSGÅRD VID BLÅBÄRSVÄGEN DETALJPLAN OMFATTANDE FASTIGHETERNA ORMSTA 1:715, 1:845 OCH 1:846 I VALLENTUNA KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN Genomförandebeskrivning Enkelt

Läs mer

Ändring av Detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån

Ändring av Detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån 2016-03-31 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2016/18-214 Standardförfarande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Ändring av Detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Lomma kommunhus, Stora sessionssalen Tid 2019-04-15, kl. 17:35-18:30 Mötet ajournerades mellan 18:24 till 18:28 Sammanträdesdatum s. 1 (8) Beslutande Övriga deltagare Lennart Månsson (M) Bert Larsson

Läs mer