gimgifs infoserie Vårda din webbplats Råd till dig som vill investera i din närvaro på nätet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "gimgifs infoserie Vårda din webbplats Råd till dig som vill investera i din närvaro på nätet."

Transkript

1 gimgifs infoserie Vårda din webbplats Råd till dig som vill investera i din närvaro på nätet.

2 Genom Internet har idag det mindre företaget samma möjligheter som större konkurrenter att kommunicera sitt budskap till potentiella kunder världen över. Jämfört med traditionell marknadskommunikation, via broschyrer och annonser, har webben dessutom en unik fördel i de låga kostnaderna för distribution och uppdatering. En väl utnyttjad webbplats kan därför leda till både ökad effektivitet och minskade utgifter, genom exempelvis att frigöra personal från rutinmässiga kund- och leverantörskontakter och besparing av telefonoch portokostnader. Allt fler människor använder sig idag av nätet för att söka information om produkter och företag, vilket gör de signaler som förmedlas till marknaden via webben allt viktigare. Att presentera sin verksamhet på ett attraktivt och väl strukturerat sätt via en webbplats är idag lika viktigt som rätt läge och trevlig personal alltid varit för den mindre butiken. Tyvärr finns åtskilliga fallgropar på vägen mot en attraktiv och funktionell webbplats, och allt för få mindre företag upplever idag sin webbsatsning som en pluspost i bokföringen. Den här broschyren ger några grundläggande råd för att höja kvalitén och skapa mervärde åt besökarna på din webbplats, utifrån de fem områdena design, innehåll, navigering, teknik och ekonomi. 1.

3 design

4 Tilltalande grafisk formgivning är en grundläggande förutsättning för att skapa ett positivt helhetsintryck hos besökarna på en webbsida. En väl designad webbplats innehåller sidor med en lätt igenkännbar grafisk profil, där val av bilder, färger och typsnitt speglar den känsla som avsändaren önskar förmedla. Tyvärr finns inga absoluta regler för vad som är god och dålig design på webben, däremot några generella direktiv för att undvika de vanligaste fallgroparna: en webbplats som presenterar ett företag eller dess produkter bör alltid ges en design som överensstämmer med företagets existerande grafiska profil. Genom detta skapas en samhörighet med övrigt profil- och marknadsföringsmaterial, och fler besökare kommer att känna igen sig och associera webbplatsen till rätt avsändare. självklart bör samtliga sidor som ingår i webbplatsen ha en konsekvent grafisk formgivning. Val av färg på text och bakgrund ska ge ett sammanhållet intryck och framhäva skillnaderna gentemot andra webbplatser på nätet. En systematisk grafisk formgivning leder dessutom till att besökarna lättare känner igen sig då de navigerar Tyvärr finns inga absoluta regler för vad som är god och dålig design. mellan sidorna på webbplatsen. Det är även viktigt att vara konsekvent i val av typsnitt, till storlek, grad och typ. antalet typsnitt som gör sig bra på en webbsida är mycket begränsat, jämfört med utbudet att välja bland för tryckta publikationer. Det finns två huvudsakliga anledningar till detta. För det första är så kallade sanserifa typsnitt, såsom Verdana och Arial, betydligt mer lättlästa på en dataskärm än de serifa typsnitten, exempelvis Times New Roman och Courier. För det andra begränsar själva teknologin bakom webbsidan vilka typsnitt som är lämpliga att använda. För att visa en text i ett visst typsnitt på en webbsida krävs att besökaren har det aktuella typsnittet installerat på sin dator. Om så inte är fallet kommer besökarens webbläsare välja att visa texten i ett annat typsnitt, vilket kan leda till att sidans layout förvanskas. För att undvika detta bör något av standardtypsnitten för webben användas, av vilka Verdana och Arial är de vanligaste. 3.

5 se till att alla längre texter på webbplatsen presenteras som text och inte i form av bilder. Text sparad som en bild tar inte bara längre tid att ladda hem för besökarna, utan blir även svårare för författaren att editera i efterhand. Dessutom blir det omöjligt för besökare att kopiera text direkt från webbsidan till exempelvis ett ordbehandlingsprogram. undvik grafik i format som kräver att besökare måste ladda ner separata så kallade pluginprogram, som Flash eller Quicktime. Att ladda hem och installera ett sådant program tar tid och anses av många som krångligt, vilket kan få besökare att lämna webbplatsen i förtid. Om ett pluginprogram ändå är nödvändigt för att åstadkomma en vis effekt lägg då funktionen på en sådan del av webbplatsen att den inte startar automatiskt, utan först efter ett aktivt val av besökaren. även animationer som inte kräver plugin-program bör noga övervägas innan de läggs ut på en webbsida. Att använda animationer för att dra till sig besökares uppmärksamhet fungerar ofta dåligt och ger lätt ett stökigt intryck. En sida med många animationer tar dessutom lång tid att ladda ner för besökare med långsammare uppkoppling. checklista för design Återspeglar webbplatsen företagets grafiska profil? Används en konsekvent färgsättning? Är val av typsnitt konsekvent över hela webbplatsen? Finns text sparad i form av bilder? Behöver besökare ladda ner plugin-program för att komma åt viss information? 4.

6 innehåll

7 Att en text gör sig bra i tryck behöver inte nödvändigtvis betyda att den även passar på en webbsida. Webben har sina egna skrivregler, och undersökningar visar att webbtexter bör vara både kortare och mer informativa för att lyckas fånga besökarnas intresse. rättstavad och grammatiskt korrekt text är ett måste för en seriös webbplats. Det är lika viktigt att korrekturläsa texter som publiceras via nätet som det är att korrekturläsa en produktkatalog eller ett säljbrev. Samma sak gäller givetvis om informationen presenteras på fler än ett språk. Webben har sina egna skrivregler. tänk på att den information som presenteras ständigt måste hållas uppdaterad för att fylla sin funktion. Ett år gamla nyheter ger inte bara ett dåligt intryck, utan gör det även svårt för besökare att bedöma hur relevant övrig information på webbplatsen är. analysera texter på konkurrenternas webbplatser. Ta reda på vilken information de presenterar och sträva efter att göra den egna webbplatsen unik. ton och ordval bör spegla avsändaren på samma sätt som färg och layout. Fundera över vem som ska läsa texten. Används ett språk som verkligen når fram till målgruppen? alla texter på webbsidan måste vara anpassade för att läsas på skärm. Tänk därför på att hålla en hög kontrast mellan text och bakgrundsfärg. checklista för innehåll Är alla texter på webbplatsen rättstavade och grammatiskt korrekta? Är den information som presenteras uppdaterad och relevant? 6.

8 navigering

9 Att besöka en webbplats för första gången är som att besöka en stad man aldrig tidigare satt sin fot i. En stad med sin egen unika arkitektur, atmosfär och stadsplan. Ju större och gyttrigare stad, desto större krav ställs på skyltar och kartor för att du som besökare ska hitta rätt. en webbplats som består av mer än en sida bör alltid innehålla någon form av navigeringsmeny. Menyn bör finnas tillgänglig på alla underliggande sidor, och alltid ligga på samma ställe. De vanligaste menyvalen måste dessutom gå att komma åt oberoende av var på webbplatsen man som besökare befinner sig. Dessutom är det viktigt att på varje undersida ha en separat tillbakalänk, så att ingen sida utgör återvändsgränd. försök att alltid skapa en sidstruktur som gör det så enkelt som möjligt att hitta den mest efterfrågade informationen. Mindre efterfrågad information kan med fördel läggas längre ner i sidhierarkin. koppla aldrig ett menyval direkt till en mejlfunktion som automatiskt öppnar ett e- postformulär i besökarens e-postprogram. På långsammare datorer kan detta ta lång tid och funktionen är ofta avstängd för den som använder sig av publika datorer på exempelvis skolor och bibliotek. Dessutom skapar direktlänkar till mejlprogram lätt irritation hos besökare som förväntat sig en länk till en kontaktsida inom webbplatsen. Använd istället ett kontaktformulär som via ett script på webbservern mejlar iväg informationen till önskad adress. kontrollera att inga länkar pekar på sidor som inte existerar. Besökare som klickar på en felaktig länk får upp en felsida i sin webbläsare, vilket ger intryck av en dåligt genomarbetad webbplats. Viktigt är även att skapa informativa felsidor som inte bara meddelar vad som har gått fel, utan även varför och vad som bör åtgärdas. Det motverkar att besökare ger upp och lämnar webbplatsen i förtid. alla länkar som pekar på andra filtyper än HTML, exempelvis pdf och doc, bör alltid märkas upp tydligt. Annars riskeras att besökare med långsammare uppkopplingar utan förvarning tvingas vänta flera minuter på att filen i fråga ska laddas ner och det associerade programmet startas. 8.

10 undvik entrésidor som inte används för att besökaren ska göra ett relevant val, exempelvis språk. En onödig entrésida upplevs lätt som ett irritationsmoment av återkommande besökare. vilken eller vilka domänadresser som kopplas till en webbplats avgör hur lätt det blir för dess besökare att komma ihåg webbadress och eventuell e-postadress. Toppdomänen i Sverige heter.se och totalt finns ett hundratal olika toppdomäner tillgängliga i världen, alla med olika kostnader och regler för användning. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt i utvecklingsarbetet ta fram en strategi för vilka domänadresser som är intressanta att koppla till en webbplats. domännamnet bör bestå av ett vanligt ord, eller inarbetat namn, som är lätt att komma ihåg. Använd endast små bokstäver i adressen, och undvik siffror och specialtecken. om domännamnet kombineras med fler än en toppdomän, exempelvis.com,.se och.nu, hjälper detta besökare som inte känner till den exakta domänadressen att hitta rätt. Att registrera fler än en toppdomän hindrar även att någon utomstående, exempelvis en konkurrent, lägger beslag på de aktuella kombinationerna. välj ut en av de domänadresser som registrerats för webbplatsen till huvudadress, vanligtvis.se eller.com, och använd denna i all form av korrespondens, på brevpapper, visitkort etc. checklista för navigering Har navigeringsmenyn på webbplatsen ett enhetligt utseende? Är menyn placerad på samma ställe på samtliga sidor? Finns en utarbetad strategi för vilka domännamn som bör kopplas till webbplatsen? 9.

11 teknik

12 För att skapa en ändamålsenlig webbplats krävs oftast inte bara en tilltalande grafisk design och ett genomarbetat innehåll, utan även någon form av program som ger webbplatsen en interaktiv funktionalitet, exempelvis en gästbok eller onlinebutik. Till skillnad från strukturen på en webbsida, dvs. dess layout, texter och länkar, som definieras i ett programmeringsspråk kallat html, finns en uppsjö olika språk att tillgå för att skapa funktionalitet och dynamiskt innehåll, av vilka JavaScript, asp och jsp är några exempel. en viktig punkt att ha i åtanke vid skapandet av en ny webbsida är att html-koden som bygger upp sidans struktur kan tolkas olika hos olika besökare, beroende på vilken webbläsare som finns installerad på dennes dator. Om den som skapat sidan inte har tillräcklig kunskap om hur olika webbläsare och webbläsarversioner tolkar olika former av html, så finns risk att vissa layoutelement inte presenteras som tänkt. Att använda ett program som skapar själva htmlkoden, exempelvis Microsoft Publisher, ger inte heller någon garanti för att sidorna kommer att se likadana ut för alla besökare. Innan en webbplats läggs ut på nätet bör den därför testas i en rad olika webbläsare med olika versioner, skärmupplösning och operativsystem. Görs inte detta riskeras att vissa besökare möts av oriktig layout, eller ännu värre, missar delar av den information som presenteras. Det finns en uppsjö olika språk att tillgå för att skapa funktionalitet och dynamiskt innehåll. som i all form av mjukvaruutveckling är det viktigt att utforma den bakomliggande koden och dokumentationen på ett sådant sätt så att drift och uppdatering kan ske oberoende av konstruktör, ifall denne person skulle lämna uppdraget. 11.

13 informationssäkerhet är en viktig aspekt vid utveckling av mer komplexa webbplatser där känslig information hanteras. Ett första steg i en säkerhetsanalys är att identifiera eventuell känslig information, för att sedan göra en avvägning mellan kostnad för skydd, kostnad för läckage och kostnad för att utelämna informationen helt på webbplatsen. säkerhetsnivån på en webbplats är en kombination av webbsidornas kod, överföring mellan server och besökare, servermjukvara och webbserverns fysiska placering. En viktig parameter vid val av webbserver för webbplatsen, s.k. webbhotell, är därför säkerhetsaspekten, men även parametrar som supportvillkor och garanterad uppetid är viktiga att ta med i beräkningen. I likhet med vanliga hotell finns på webbhotellsmarknaden ett utbud som täcker hela skalan av pris och prestanda. för webbplatser som hanterar känslig information bör överföring av data mellan användare och webbserver krypteras. Ett sätt att lösa detta på är att använda SSL, ett protokoll som tillhandahåller kryptering såväl som serveridentifiering. SSL ger besökare möjlighet att kontrollera vilken server som tar emot den data de skickar via webbplatsen. Det är dock viktigt att ha i åtanke att SSL endast skyddar själva överföringen mellan besökare och webbserver, och inte tillförlitligheten hos den mjukvara som bearbetar och lagrar data på webbservern. checklista för teknik Är webbplatsen testad i vanligt förekommande webbläsare på olika operativsystem? Finns dokumenterade instruktioner för hur uppdatering av webbplatsen bör gå till? Hanterar webbplatsen känslig information? Om så, har den genomgått någon form av säkerhetsanalys? 12.

14 ekonomi

15 Det femte området att se över för att skapa en funktionell webbplats är ekonomin i projektet, eller konsten att dra fördel av den användarnytta som uppstår. För att skapa användarnytta är det viktigt att redan på ett tidigt stadium i arbetet med webbplatsens utveckling involvera såväl personal som kunder och leverantörer, vilka ofta har en klar bild av vilka funktioner på webbplatsen som skulle underlätta deras arbete. besvarar webbplatsen de vanligaste frågor som potentiella kunder kan tänkas ha? Ju fler kundkontakter som sker över webbplatsen desto mer pengar kan sparas in på porto och telefonsamtal. kan kostsamma delar av ordinarie marknadsföringsmaterial läggas över på webben? En produktkatalog i papper kostar inte bara pengar att trycka upp, utan är dessutom kostsam att uppdatera mellan de ordinarie upplagorna. Om inte hela upplagan kan ersättas av en elektronisk version finns kanske möjlighet att styra över delar av den tryckta upplagan i elektronisk form? hur kan webbplatsen användas för att ge support åt kunder efter köp? Information om garantier, servicemöjligheter, tekniska manualer och handböcker kan göras tillgängliga via webbplatsen för att ge befintliga kunder ökad service. kan webbplatsen användas för att effektivisera rutinmässig kommunikation med leverantörer och/eller återförsäljare? Skyddade delar av webbplatsen kan användas till att presentera riktad information som exempelvis lagerstatus eller arkiv över aktuella marknadsföringskampanjer. ytterligare ett steg i processen att föra över kundkontakter till webben är att integrera webbplatsen med befintliga elektroniska informationssystem. Exempel på detta är att ge möjlighet för besökare att på webbplatsen boka resor direkt via ett befintligt bokningssystem, eller att låta återförsäljare ta del av aktuell lagerstatus genom integrering av webbplatsen med företagets lagerhanteringssystem. 14.

16 för att i längden behålla de besökare som är förutsättningen för en ekonomiskt lönsam webbsatsning är det viktigt att tillhandahålla en miljö som inger förtroende för webbplatsen och det bakomliggande företaget. var alltid tydlig med att ange vad som händer med de personuppgifter och annan känslig information som lämnas av besökare på webbplatsen. Gör klart att namn, adresser etc. inte kommer att lämnas ut eller säljas till tredje part. lägg inte ut webbplatsen på nätet förrän den första versionen är testad och klar. Ingen företagsledare skulle drömma om att skicka iväg ett utkast till ett säljbrev om den slutgiltiga versionen inte blivit klar i tid. en seriös webbplats innehåller självklart endast material som utgivaren har rätt att publicera. Det kan vara värt att tänka på att licenser för exempelvis bilder som köpts ut för tryck inte alltid ger ägaren automatisk rätt till publicering via webben. många konsumenter är fortfarande tveksamma till att lämna ut sina kontokortsnummer på nätet. För att slippa hantera kontokortsuppgifter via webben finns postförskott och postgiro som bra alternativ. checklista för ekonomi Besvarar webbplatsen kundernas vanligaste frågor om företaget och dess produkter? Kan tryckkostnader minskas genom att lägga över material på webbplatsen? Framgår tydligt vad som händer med känsliga uppgifter som lämnas på webbplatsen? Finns giltiga licenser för det material som publiceras på webbplatsen? 15.

17 Anders Höijer är utbildad civilingenjör inom information engineering från University of Oxford i England, och läser även på civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Stockholm. Anders har arbetat med webbutveckling på GimGif sedan starten 1998, med inriktning mot web site quality management. För mer information, kontakta Anders på eller via e-post 16.

18 GIMGIFab Denna broschyr ges ut som en fristående del av GimGifs infoserie. Fler delar av denna serie finns på /arkiv GimGif AB. All rights reserved.

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Marknadsföring på internet

Marknadsföring på internet Grunderna till Marknadsföring på internet Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Grunderna till Marknadsföring på internet Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Designguide för e-post

Designguide för e-post Designguide för e-post Så anpassar du formen efter bildblockering, spamfilter och bråkiga e-postklienter Innehåll Vad ögat ser har betydelse för hur det smakar......räcker det då med bra innehåll eller

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

hitepaper Konvertering www.jajja.com

hitepaper Konvertering www.jajja.com hitepaper Konvertering www.jajja.com Gör besökare till kunder 75 procent av användarna bedömer en organisations trovärdighet utifrån webbdesignen. Stanford University Att driva besökare till sin sajt via

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

Vad gör en webbsida tilltalande?

Vad gör en webbsida tilltalande? Örebro Universitet Handelshögskolan HT-08 Informatik C Uppsatsskrivande 15hp Britta Höglund 820703 Oskar Öberg 860502 Handledare: Johan Aderud Examinator: Jenny Lagsten Vad gör en webbsida tilltalande?

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Examensarbete Mediakultur 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare (Arcada): Mediakultur - multimedia

Läs mer

Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008

Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008 Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008 BILAGA: WEBBHOTELL Svårt använda teknik och tjänster Få webbhotell är anpassade för vanliga konsumenter och webbamatörer. Marknadsföring, tjänster,

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

En handbok som lär dig hur du bygger, redigerar och publicerar din egna mobila applikation (app).

En handbok som lär dig hur du bygger, redigerar och publicerar din egna mobila applikation (app). Bygg en app En handbok som lär dig hur du bygger, redigerar och publicerar din egna mobila applikation (app). OpenRatios CMS guide v.8.5 (Education edition) Denna handbok är producerad och utgiven av OpenRatio

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

GUIDE FÖR DEN SOM ANVÄNDER INTERNET

GUIDE FÖR DEN SOM ANVÄNDER INTERNET DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GUIDE FÖR DEN SOM ANVÄNDER INTERNET Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 INNEHÅLL Guide för den som använder Internet Inledning 3 Så här skyddar Du din integritet på Internet

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik EXAMENSARBETE Marknadsföring på Webb 2.0 Utveckling av LillHjärtas webbplats Peter Leander 2014 Teknologie kandidatexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet

Läs mer