gimgifs infoserie Vårda din webbplats Råd till dig som vill investera i din närvaro på nätet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "gimgifs infoserie Vårda din webbplats Råd till dig som vill investera i din närvaro på nätet."

Transkript

1 gimgifs infoserie Vårda din webbplats Råd till dig som vill investera i din närvaro på nätet.

2 Genom Internet har idag det mindre företaget samma möjligheter som större konkurrenter att kommunicera sitt budskap till potentiella kunder världen över. Jämfört med traditionell marknadskommunikation, via broschyrer och annonser, har webben dessutom en unik fördel i de låga kostnaderna för distribution och uppdatering. En väl utnyttjad webbplats kan därför leda till både ökad effektivitet och minskade utgifter, genom exempelvis att frigöra personal från rutinmässiga kund- och leverantörskontakter och besparing av telefonoch portokostnader. Allt fler människor använder sig idag av nätet för att söka information om produkter och företag, vilket gör de signaler som förmedlas till marknaden via webben allt viktigare. Att presentera sin verksamhet på ett attraktivt och väl strukturerat sätt via en webbplats är idag lika viktigt som rätt läge och trevlig personal alltid varit för den mindre butiken. Tyvärr finns åtskilliga fallgropar på vägen mot en attraktiv och funktionell webbplats, och allt för få mindre företag upplever idag sin webbsatsning som en pluspost i bokföringen. Den här broschyren ger några grundläggande råd för att höja kvalitén och skapa mervärde åt besökarna på din webbplats, utifrån de fem områdena design, innehåll, navigering, teknik och ekonomi. 1.

3 design

4 Tilltalande grafisk formgivning är en grundläggande förutsättning för att skapa ett positivt helhetsintryck hos besökarna på en webbsida. En väl designad webbplats innehåller sidor med en lätt igenkännbar grafisk profil, där val av bilder, färger och typsnitt speglar den känsla som avsändaren önskar förmedla. Tyvärr finns inga absoluta regler för vad som är god och dålig design på webben, däremot några generella direktiv för att undvika de vanligaste fallgroparna: en webbplats som presenterar ett företag eller dess produkter bör alltid ges en design som överensstämmer med företagets existerande grafiska profil. Genom detta skapas en samhörighet med övrigt profil- och marknadsföringsmaterial, och fler besökare kommer att känna igen sig och associera webbplatsen till rätt avsändare. självklart bör samtliga sidor som ingår i webbplatsen ha en konsekvent grafisk formgivning. Val av färg på text och bakgrund ska ge ett sammanhållet intryck och framhäva skillnaderna gentemot andra webbplatser på nätet. En systematisk grafisk formgivning leder dessutom till att besökarna lättare känner igen sig då de navigerar Tyvärr finns inga absoluta regler för vad som är god och dålig design. mellan sidorna på webbplatsen. Det är även viktigt att vara konsekvent i val av typsnitt, till storlek, grad och typ. antalet typsnitt som gör sig bra på en webbsida är mycket begränsat, jämfört med utbudet att välja bland för tryckta publikationer. Det finns två huvudsakliga anledningar till detta. För det första är så kallade sanserifa typsnitt, såsom Verdana och Arial, betydligt mer lättlästa på en dataskärm än de serifa typsnitten, exempelvis Times New Roman och Courier. För det andra begränsar själva teknologin bakom webbsidan vilka typsnitt som är lämpliga att använda. För att visa en text i ett visst typsnitt på en webbsida krävs att besökaren har det aktuella typsnittet installerat på sin dator. Om så inte är fallet kommer besökarens webbläsare välja att visa texten i ett annat typsnitt, vilket kan leda till att sidans layout förvanskas. För att undvika detta bör något av standardtypsnitten för webben användas, av vilka Verdana och Arial är de vanligaste. 3.

5 se till att alla längre texter på webbplatsen presenteras som text och inte i form av bilder. Text sparad som en bild tar inte bara längre tid att ladda hem för besökarna, utan blir även svårare för författaren att editera i efterhand. Dessutom blir det omöjligt för besökare att kopiera text direkt från webbsidan till exempelvis ett ordbehandlingsprogram. undvik grafik i format som kräver att besökare måste ladda ner separata så kallade pluginprogram, som Flash eller Quicktime. Att ladda hem och installera ett sådant program tar tid och anses av många som krångligt, vilket kan få besökare att lämna webbplatsen i förtid. Om ett pluginprogram ändå är nödvändigt för att åstadkomma en vis effekt lägg då funktionen på en sådan del av webbplatsen att den inte startar automatiskt, utan först efter ett aktivt val av besökaren. även animationer som inte kräver plugin-program bör noga övervägas innan de läggs ut på en webbsida. Att använda animationer för att dra till sig besökares uppmärksamhet fungerar ofta dåligt och ger lätt ett stökigt intryck. En sida med många animationer tar dessutom lång tid att ladda ner för besökare med långsammare uppkoppling. checklista för design Återspeglar webbplatsen företagets grafiska profil? Används en konsekvent färgsättning? Är val av typsnitt konsekvent över hela webbplatsen? Finns text sparad i form av bilder? Behöver besökare ladda ner plugin-program för att komma åt viss information? 4.

6 innehåll

7 Att en text gör sig bra i tryck behöver inte nödvändigtvis betyda att den även passar på en webbsida. Webben har sina egna skrivregler, och undersökningar visar att webbtexter bör vara både kortare och mer informativa för att lyckas fånga besökarnas intresse. rättstavad och grammatiskt korrekt text är ett måste för en seriös webbplats. Det är lika viktigt att korrekturläsa texter som publiceras via nätet som det är att korrekturläsa en produktkatalog eller ett säljbrev. Samma sak gäller givetvis om informationen presenteras på fler än ett språk. Webben har sina egna skrivregler. tänk på att den information som presenteras ständigt måste hållas uppdaterad för att fylla sin funktion. Ett år gamla nyheter ger inte bara ett dåligt intryck, utan gör det även svårt för besökare att bedöma hur relevant övrig information på webbplatsen är. analysera texter på konkurrenternas webbplatser. Ta reda på vilken information de presenterar och sträva efter att göra den egna webbplatsen unik. ton och ordval bör spegla avsändaren på samma sätt som färg och layout. Fundera över vem som ska läsa texten. Används ett språk som verkligen når fram till målgruppen? alla texter på webbsidan måste vara anpassade för att läsas på skärm. Tänk därför på att hålla en hög kontrast mellan text och bakgrundsfärg. checklista för innehåll Är alla texter på webbplatsen rättstavade och grammatiskt korrekta? Är den information som presenteras uppdaterad och relevant? 6.

8 navigering

9 Att besöka en webbplats för första gången är som att besöka en stad man aldrig tidigare satt sin fot i. En stad med sin egen unika arkitektur, atmosfär och stadsplan. Ju större och gyttrigare stad, desto större krav ställs på skyltar och kartor för att du som besökare ska hitta rätt. en webbplats som består av mer än en sida bör alltid innehålla någon form av navigeringsmeny. Menyn bör finnas tillgänglig på alla underliggande sidor, och alltid ligga på samma ställe. De vanligaste menyvalen måste dessutom gå att komma åt oberoende av var på webbplatsen man som besökare befinner sig. Dessutom är det viktigt att på varje undersida ha en separat tillbakalänk, så att ingen sida utgör återvändsgränd. försök att alltid skapa en sidstruktur som gör det så enkelt som möjligt att hitta den mest efterfrågade informationen. Mindre efterfrågad information kan med fördel läggas längre ner i sidhierarkin. koppla aldrig ett menyval direkt till en mejlfunktion som automatiskt öppnar ett e- postformulär i besökarens e-postprogram. På långsammare datorer kan detta ta lång tid och funktionen är ofta avstängd för den som använder sig av publika datorer på exempelvis skolor och bibliotek. Dessutom skapar direktlänkar till mejlprogram lätt irritation hos besökare som förväntat sig en länk till en kontaktsida inom webbplatsen. Använd istället ett kontaktformulär som via ett script på webbservern mejlar iväg informationen till önskad adress. kontrollera att inga länkar pekar på sidor som inte existerar. Besökare som klickar på en felaktig länk får upp en felsida i sin webbläsare, vilket ger intryck av en dåligt genomarbetad webbplats. Viktigt är även att skapa informativa felsidor som inte bara meddelar vad som har gått fel, utan även varför och vad som bör åtgärdas. Det motverkar att besökare ger upp och lämnar webbplatsen i förtid. alla länkar som pekar på andra filtyper än HTML, exempelvis pdf och doc, bör alltid märkas upp tydligt. Annars riskeras att besökare med långsammare uppkopplingar utan förvarning tvingas vänta flera minuter på att filen i fråga ska laddas ner och det associerade programmet startas. 8.

10 undvik entrésidor som inte används för att besökaren ska göra ett relevant val, exempelvis språk. En onödig entrésida upplevs lätt som ett irritationsmoment av återkommande besökare. vilken eller vilka domänadresser som kopplas till en webbplats avgör hur lätt det blir för dess besökare att komma ihåg webbadress och eventuell e-postadress. Toppdomänen i Sverige heter.se och totalt finns ett hundratal olika toppdomäner tillgängliga i världen, alla med olika kostnader och regler för användning. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt i utvecklingsarbetet ta fram en strategi för vilka domänadresser som är intressanta att koppla till en webbplats. domännamnet bör bestå av ett vanligt ord, eller inarbetat namn, som är lätt att komma ihåg. Använd endast små bokstäver i adressen, och undvik siffror och specialtecken. om domännamnet kombineras med fler än en toppdomän, exempelvis.com,.se och.nu, hjälper detta besökare som inte känner till den exakta domänadressen att hitta rätt. Att registrera fler än en toppdomän hindrar även att någon utomstående, exempelvis en konkurrent, lägger beslag på de aktuella kombinationerna. välj ut en av de domänadresser som registrerats för webbplatsen till huvudadress, vanligtvis.se eller.com, och använd denna i all form av korrespondens, på brevpapper, visitkort etc. checklista för navigering Har navigeringsmenyn på webbplatsen ett enhetligt utseende? Är menyn placerad på samma ställe på samtliga sidor? Finns en utarbetad strategi för vilka domännamn som bör kopplas till webbplatsen? 9.

11 teknik

12 För att skapa en ändamålsenlig webbplats krävs oftast inte bara en tilltalande grafisk design och ett genomarbetat innehåll, utan även någon form av program som ger webbplatsen en interaktiv funktionalitet, exempelvis en gästbok eller onlinebutik. Till skillnad från strukturen på en webbsida, dvs. dess layout, texter och länkar, som definieras i ett programmeringsspråk kallat html, finns en uppsjö olika språk att tillgå för att skapa funktionalitet och dynamiskt innehåll, av vilka JavaScript, asp och jsp är några exempel. en viktig punkt att ha i åtanke vid skapandet av en ny webbsida är att html-koden som bygger upp sidans struktur kan tolkas olika hos olika besökare, beroende på vilken webbläsare som finns installerad på dennes dator. Om den som skapat sidan inte har tillräcklig kunskap om hur olika webbläsare och webbläsarversioner tolkar olika former av html, så finns risk att vissa layoutelement inte presenteras som tänkt. Att använda ett program som skapar själva htmlkoden, exempelvis Microsoft Publisher, ger inte heller någon garanti för att sidorna kommer att se likadana ut för alla besökare. Innan en webbplats läggs ut på nätet bör den därför testas i en rad olika webbläsare med olika versioner, skärmupplösning och operativsystem. Görs inte detta riskeras att vissa besökare möts av oriktig layout, eller ännu värre, missar delar av den information som presenteras. Det finns en uppsjö olika språk att tillgå för att skapa funktionalitet och dynamiskt innehåll. som i all form av mjukvaruutveckling är det viktigt att utforma den bakomliggande koden och dokumentationen på ett sådant sätt så att drift och uppdatering kan ske oberoende av konstruktör, ifall denne person skulle lämna uppdraget. 11.

13 informationssäkerhet är en viktig aspekt vid utveckling av mer komplexa webbplatser där känslig information hanteras. Ett första steg i en säkerhetsanalys är att identifiera eventuell känslig information, för att sedan göra en avvägning mellan kostnad för skydd, kostnad för läckage och kostnad för att utelämna informationen helt på webbplatsen. säkerhetsnivån på en webbplats är en kombination av webbsidornas kod, överföring mellan server och besökare, servermjukvara och webbserverns fysiska placering. En viktig parameter vid val av webbserver för webbplatsen, s.k. webbhotell, är därför säkerhetsaspekten, men även parametrar som supportvillkor och garanterad uppetid är viktiga att ta med i beräkningen. I likhet med vanliga hotell finns på webbhotellsmarknaden ett utbud som täcker hela skalan av pris och prestanda. för webbplatser som hanterar känslig information bör överföring av data mellan användare och webbserver krypteras. Ett sätt att lösa detta på är att använda SSL, ett protokoll som tillhandahåller kryptering såväl som serveridentifiering. SSL ger besökare möjlighet att kontrollera vilken server som tar emot den data de skickar via webbplatsen. Det är dock viktigt att ha i åtanke att SSL endast skyddar själva överföringen mellan besökare och webbserver, och inte tillförlitligheten hos den mjukvara som bearbetar och lagrar data på webbservern. checklista för teknik Är webbplatsen testad i vanligt förekommande webbläsare på olika operativsystem? Finns dokumenterade instruktioner för hur uppdatering av webbplatsen bör gå till? Hanterar webbplatsen känslig information? Om så, har den genomgått någon form av säkerhetsanalys? 12.

14 ekonomi

15 Det femte området att se över för att skapa en funktionell webbplats är ekonomin i projektet, eller konsten att dra fördel av den användarnytta som uppstår. För att skapa användarnytta är det viktigt att redan på ett tidigt stadium i arbetet med webbplatsens utveckling involvera såväl personal som kunder och leverantörer, vilka ofta har en klar bild av vilka funktioner på webbplatsen som skulle underlätta deras arbete. besvarar webbplatsen de vanligaste frågor som potentiella kunder kan tänkas ha? Ju fler kundkontakter som sker över webbplatsen desto mer pengar kan sparas in på porto och telefonsamtal. kan kostsamma delar av ordinarie marknadsföringsmaterial läggas över på webben? En produktkatalog i papper kostar inte bara pengar att trycka upp, utan är dessutom kostsam att uppdatera mellan de ordinarie upplagorna. Om inte hela upplagan kan ersättas av en elektronisk version finns kanske möjlighet att styra över delar av den tryckta upplagan i elektronisk form? hur kan webbplatsen användas för att ge support åt kunder efter köp? Information om garantier, servicemöjligheter, tekniska manualer och handböcker kan göras tillgängliga via webbplatsen för att ge befintliga kunder ökad service. kan webbplatsen användas för att effektivisera rutinmässig kommunikation med leverantörer och/eller återförsäljare? Skyddade delar av webbplatsen kan användas till att presentera riktad information som exempelvis lagerstatus eller arkiv över aktuella marknadsföringskampanjer. ytterligare ett steg i processen att föra över kundkontakter till webben är att integrera webbplatsen med befintliga elektroniska informationssystem. Exempel på detta är att ge möjlighet för besökare att på webbplatsen boka resor direkt via ett befintligt bokningssystem, eller att låta återförsäljare ta del av aktuell lagerstatus genom integrering av webbplatsen med företagets lagerhanteringssystem. 14.

16 för att i längden behålla de besökare som är förutsättningen för en ekonomiskt lönsam webbsatsning är det viktigt att tillhandahålla en miljö som inger förtroende för webbplatsen och det bakomliggande företaget. var alltid tydlig med att ange vad som händer med de personuppgifter och annan känslig information som lämnas av besökare på webbplatsen. Gör klart att namn, adresser etc. inte kommer att lämnas ut eller säljas till tredje part. lägg inte ut webbplatsen på nätet förrän den första versionen är testad och klar. Ingen företagsledare skulle drömma om att skicka iväg ett utkast till ett säljbrev om den slutgiltiga versionen inte blivit klar i tid. en seriös webbplats innehåller självklart endast material som utgivaren har rätt att publicera. Det kan vara värt att tänka på att licenser för exempelvis bilder som köpts ut för tryck inte alltid ger ägaren automatisk rätt till publicering via webben. många konsumenter är fortfarande tveksamma till att lämna ut sina kontokortsnummer på nätet. För att slippa hantera kontokortsuppgifter via webben finns postförskott och postgiro som bra alternativ. checklista för ekonomi Besvarar webbplatsen kundernas vanligaste frågor om företaget och dess produkter? Kan tryckkostnader minskas genom att lägga över material på webbplatsen? Framgår tydligt vad som händer med känsliga uppgifter som lämnas på webbplatsen? Finns giltiga licenser för det material som publiceras på webbplatsen? 15.

17 Anders Höijer är utbildad civilingenjör inom information engineering från University of Oxford i England, och läser även på civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Stockholm. Anders har arbetat med webbutveckling på GimGif sedan starten 1998, med inriktning mot web site quality management. För mer information, kontakta Anders på eller via e-post 16.

18 GIMGIFab Denna broschyr ges ut som en fristående del av GimGifs infoserie. Fler delar av denna serie finns på /arkiv GimGif AB. All rights reserved.

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NAR VI BYGGER VÅR WEBBPLATS! Målgruppen. Vilken är din målgrupp? Vad vill de veta? Vad vill de göra? Layout och design Tänk på placeringen

Läs mer

Marknadsföring på internet

Marknadsföring på internet Grunderna till Marknadsföring på internet Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Grunderna till Marknadsföring på internet Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet

Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet 2010-04-14 Utgåva 1.0 Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet Revisionshistorik Utgåva Datum Kommentar 1.0 2010-04-14 Upprättad Klevbergets samfälligheter på Internet Detta

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Undervisningen ska ge eleverna tillfälle att arbeta i projekt samt möjlighet att utveckla kunskaper om projektarbete och dess olika faser.

Undervisningen ska ge eleverna tillfälle att arbeta i projekt samt möjlighet att utveckla kunskaper om projektarbete och dess olika faser. WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Bilder och optimering --- Vilken upplösning är lämplig för bilder som ska användas på Internet? Sträva efter korta nedladdningstider. 72 ppi/dpi

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum!

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Hur du implementerar ditt Hosted Newsroom I den här guiden kan du läsa hur du skapar ert Hosted Newsroom ert pressrum på er egna

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida Varför en hemsida? Den viktigaste orsaken till att du som företagare bör ha en hemsida är att du kan erbjuda dina potentiella och befintliga kunder tillgång till

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Montania WebbPublicering administrerar din hemsida

Montania WebbPublicering administrerar din hemsida S O F T W A R E & S O L U T I O N Montania WebbPublicering administrerar din hemsida Nu kan vi på Montania erbjuda dig ett enkelt webbverktyg för att underhålla din webbplats. Många webbsidor är idag svåra

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Frågor och svar webb. Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt!

Frågor och svar webb. Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt! Frågor och svar webb Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt! Hur många klick kan jag räkna med att få? Omöjligt att svara på, ungefär som hur långt är ett snöre? Styrs helt av annonsens innehåll,

Läs mer

Guide företagskonto. HantverksParken. www.malerirad.se www.hantverksparken.se. Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad.

Guide företagskonto. HantverksParken. www.malerirad.se www.hantverksparken.se. Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad. Guide företagskonto HantverksParken TM Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad.se www.malerirad.se www.hantverksparken.se 2015 Innehållsförteckning Sida 3: Användningsenheter Sida 4: Rekommenderade

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Steg 5 Webbsidor One.com och OpenOffice Writer Mac OS X

Steg 5 Webbsidor One.com och OpenOffice Writer Mac OS X Steg 5 Webbsidor One.com och OpenOffice Writer Mac OS X Nov 13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 5 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3 och 4. Innan du är mogen för att lägga ut en sida på

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Webbpolicy Övertorneå kommun

Webbpolicy Övertorneå kommun 1 Webbpolicy Kanslienheten september 2006 2 Inledning Den officiella kommunala hemsidan är en viktig informationskälla och informations- och marknadsföringskanal som ökar i betydelse. En hemsida är under

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen Surfa säkrare Goda råd om säkerhet på Internet Information från Post- och telestyrelsen Goda råd för att surfa säkrare Stäng av datorn när den inte används Riskerna du utsätter dig för på Internet är beroende

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Integritetspolicy och samtycke

Integritetspolicy och samtycke Integritetspolicy och samtycke enligt personuppgiftslagen (PuL) avseende E-medborgarkonto V.1.0 1(5) VI BRYR OSS OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET OCH SÄKERHET Svensk e-identitet anstränger sig hårt för att

Läs mer

WEBB PRODUKTION. Publicering av stora webbplatser. 2010 Thomas Mejtoft. Thomas Mejtoft 1210-12-13 2

WEBB PRODUKTION. Publicering av stora webbplatser. 2010 Thomas Mejtoft. Thomas Mejtoft 1210-12-13 2 WEBB 2010 PRODUKTION Publicering av stora webbplatser 1210-12-13 2 1 Publicering av stora webbplatser Juridiska och etiska riktlinjer Domännamn Webbservrar Webbhotell Sökmotorer CMS 1210-12-13 3 Juridiska

Läs mer

Innehållsförteckning utan ansträngning Word gör jobbet MS Word 2007, 2010 och 2011

Innehållsförteckning utan ansträngning Word gör jobbet MS Word 2007, 2010 och 2011 Innehållsförteckning utan ansträngning Word gör jobbet MS Word 2007, 2010 och 2011 Lizette Nilsson 2012-05-07 Idag Kort om vår datormiljö Vanliga orsaker till problem Låt MS Word göra jobbet åt dig - Formatmallar

Läs mer

Innehåll. Webbproduktion. Prototyputveckling. Arbetsgång (R)

Innehåll. Webbproduktion. Prototyputveckling. Arbetsgång (R) Innehåll Webbproduktion Produktion och publicering av större webbplatser Produktion Användbarhet/Användbarhetstest Publicering Underhåll Arbetsgång (R) 1) Utred mål och syfte (verksamhets- och målgruppsanalyser)

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR UPPDRAGSGIVARE: IT-CENTER VÅR REFERENS: STEFAN JOHANSSON TEL.: 0708-23 10 64 E-POST: stefan.johansson@funkanu.se INNEHÅLL: LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR _ Funka Nu AB Finnbodavägen 2, 131 31

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.com

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.com Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Projekthantering Bokningssystem Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare www.artologik.com » Enkla

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER ANSLUTA=RISK Fast bredband attraktiv plattform att angripa från Mobilt bredband/trådlösa nätverk/bluetooth lätt att ta

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb Numerisk analys och datalogi KTH 100 44 Stockholm Kerstin Frenckner, tel 790 7143, e-post kfrenck@nada.kth.se 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Frivillig labb ATT GÖRA WEBBSIDOR

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Av Johan Olsson vid IT avdelningen på HTU Johan.Olsson@htu.se Definition av kriswebb Kriswebb är ett system som möjliggör snabb publicering av information

Läs mer

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor Wordpresshandledning fördistrikt,lokalavdelningaroch personsidor 1 Index Adminpanel... 5 Användare... 21 BWS Plugins... 15 inlägg... 6 Inlägg skapa och hantera... 7 Kategorier... 7 Inställningar... 14

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation Bilaga 1 Teknisk kravspecifikation 5.5.2014 Webbplatsen 1. Allmänt Korsholms kommun arbetar aktivt för att vara en ledande tvåspråkig landskommun i Österbotten och har drygt 19 100 invånare varav 68,9

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

Steg 5 Webbsidor One.com File manager Web editor Windows 7/8

Steg 5 Webbsidor One.com File manager Web editor Windows 7/8 Steg 5 Webbsidor One.com File manager Web editor Windows 7/8 Dec 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 5 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3 och 4. Innan du är mogen för att lägga ut en sida

Läs mer

Logotype och profil till fast pris.

Logotype och profil till fast pris. Logotype och profil till fast pris. Karl Karlsson VD Här visar man bara exempel hur typsnittet man valt kan se ut i en tänkt brödtext. Texten har med andra ord inget som helst läsvärde. hur typsnittet

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Webbpolicy Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben 2 Inledning Kommunens webbplats

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.net

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.net Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Projekthantering Bokningssystem Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare www.artologik.net » Enkla

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset 1 Allmänt Detta är den lilla instruktionen för att redigera innehållet för laget. För att få en lagsida skicka ett mail till webmaster, webmaster@vikingstad.nu Ange namn, epostadress och lag 1 ALLMÄNT...1

Läs mer

KONTEX & KOMMUNIKATION

KONTEX & KOMMUNIKATION KONTEX GRAFISK PROFIL Formen Logotypförslaget är en bokstavskombination av bokstäverna K och K (Kontex, Kommunikation). Den grafiska formen ska vara lätt att känna igen, vara ren samt kännas symbolisk

Läs mer

Statistik från webbplatser

Statistik från webbplatser Statistik från webbplatser problem och möjligheter Ulf Kronman Föredragets huvuddelar Frågorna och motfrågorna Vilka frågor ställer chefen, BIBSAM och ISO? Varför ställer webmastern krångliga motfrågor?

Läs mer

säkrare webbmejl Tipsen som ger dig LAJKA-GUIDE

säkrare webbmejl Tipsen som ger dig LAJKA-GUIDE Tipsen som ger dig säkrare webbmejl 7 Stoppa tjuvlyssning och övervakning 7 Kryptera Gmail automatiskt 7 Skydda dig mot NSA med gratistjänsten Hushmail. Så får du säkrare webbmejl Oavsett om du skickar

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Hemsideskolan - Cheklistor

Hemsideskolan - Cheklistor Hemsideskolan - Cheklistor Den här PDF filen innehåller de checklistor som ingår i Hemsideskolan på www.hemsida24.se. Ladda ned hemsideskolan Hemsideskolan är en guide för dig som vill lära dig mer om

Läs mer

Version 1.0. Designmanual Bankgirot 2012

Version 1.0. Designmanual Bankgirot 2012 Version 1.0 Designmanual Bankgirot 2012 02 Innehållsförteckning Introduktion...03 Vårt varumärke...04 Visuella byggstenar Logotyp Historia och logotyp vs namn...05 Versioner...06 Friyta...07 Placering...08

Läs mer

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars.

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars. Att välja mellan native- eller webbapp Bakgrund Marknaden för smarta mobiltelefoner ökar kraftigt. Därför ser allt fler företag och organisationer behovet av att göra digitalt innehåll tillgängligt för

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

Kom igång med Web Editor

Kom igång med Web Editor Kom igång med Web Editor Index 1. Logga in på Web Editor 2. Välj en mall 3. Skapa din första sida 4. Lägg till fler sidor 5. Redigera en sida eller mall 6. Spara dina ändringar 7. Förhandsgranska och Publicera

Läs mer

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online.

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. Vi har alla ansvar för säkerheten En del av IKEA andan är att Jag gör lite grann, du gör lite grann,

Läs mer

Klara besked -bra information

Klara besked -bra information Klara besked -bra information Webbpolicy 2002 Vi är en öppen organisation som arbetar i allmänhetens tjänst, på allmänhetens uppdrag och med allmänhetens pengar. Idag är det en självklarhet att alla landsting

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER Framför dig ligger en manual för YA:s webbskribenter. Tanken med manualen är att den ska hjälpa dig att skriva bra webbtexter, enligt vissa allmänna principer. Den

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Lägga in filer i filarkivet

Lägga in filer i filarkivet Så fungerar BSOK:s hemsida Per Svantesson, version 2010-04-27 Vem gör vad? Fredrik Johansson är webbredaktör och uppdaterar materialet på hemsidan. Per Svantesson hjälper till och sköter vissa saker med

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer