Skolan som en social plattform för integration Barn psykosocialutveckling under migration och anpassningsprocesser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolan som en social plattform för integration Barn psykosocialutveckling under migration och anpassningsprocesser"

Transkript

1 Skolan som en social plattform för integration Barn psykosocialutveckling under migration och anpassningsprocesser Presentation av Dr. Riyadh Al-Baldawi Psykiater, leg. Psykoterapeut, handledare, Med. Dr. Universitet lektor Verksamhetschef för Orienthälsan i Stockholm

2 Migration Process Form frivillig Planerad påtvingad oplanerad Typ Intern international Regional Sätt Indirekt Transfer fas Fas Hemland fas Direkt Mottagandeland fas

3 Migrationär en komplicerad, dynamisk och i vissa fall långvarig process. Migration är en rörelse i tid och rum samt en resa mellan olika kulturer och samhälleliga socioekonomiska system. -Migration aktualiserar flera utmaningar som påverkar den psykosociala hälsan av individen. Mötet med en ny kultur, samhällets organisation och arbetsmarknadsstruktur räknas bland dem mest krävande för anpassning -Anpassning kräver ett samspel mellan processer som kräver -individuell motivation/ beredskap, flexibilitet inom familjen och det socialnätverket samt ett dynamiskt och mångfaldigt mottagande. Al-Baldawi 2001

4 Individuella Resurser, Brister Motivation - Beredskap Mångfaldig, Dynamisk och flexibel Mottagandenivå Anpassning process Familjens Socialnätverksbakgrund samt dess nuvarande sociokulturella utvecklingsnivå Al-Baldawi R.

5 Migrationsrelaterade faktorer som påverkar individens anpassningsprocess Hemlandsfas Transfers fas Mottagandelandets fas 1-Ålder 2-Den formella utbildningsnivå 3-Socioekonomisk backgrund 4-Boendeområde 5-Typ av syssla och arbete 6-Den reella anledningen till migration och förväntningar 1-längden 2-Karaktären av boende under resan 3-antal länder man har flyttat till 3-socio-ekonomiska Påfrestningar och svårigheter 4-Kulturella utmaningar 1-Omgivningansattityd till invandrare 2- Samhällets mottagandenivå och tolerans 3-Ekonomiska situation i landet 4-Möjlighet till egen försörjning och arbetsmöjlighet 5-Vistelselängd och uppfyllande av förväntningar 6-Boendeområdet och karaktär av sociala relationer Individens socio-kulturellt flexibilitet, tolerans och motivation Al-Baldawi för anpassning R.

6 Mega Makro Mikro Miljö Mikromiljö Makromiljö Megamiljö Individen med dess biologiska och genetiska grunder, personlighet, egna historia och livserfarenhet. Familjen, släkten och det lokala samhället (dvs. vänner, skolkamrater, grannar och skolan.) Ursprungslandets kultur, traditioner, normer, religion och historia. Öppen interaktion mellan alla dessa miljöer ger individen en känsla av trygghet att kunna tolka omvärlden samt bli rättolkad. Detta skapar ett tillstånd av välbefinnande. Al-Baldawi R.

7 Individcentrerad social organisation skuldpräglad kultur Individen är autonom och oberoende. Gruppen ska bevara för individen sitt integritet och social utveckling. Individen skall vara socialt aktiv och ansvarar för sina handlingar - Skuld Kontroll mekanism internt genom samvetet. Gruppcentrerad social organisation Skampräglad kultur Individen är odelbar del av gruppen. beroende av gruppen i sin existens och utveckling. Gruppen i sin helhet ansvarar för individens handlingar utåt Skam Kontrollmekanism extern. Målet Att stärka gruppen internt och bevara dennes anseende utåt Al-Baldawi R.

8 Individens position i relation till kärnfamilj, grupp och samhälle Samhällets sociokulturella, ekonomiska och politiska ramar/ Institutioner Samhällets sociokulturella, ekonomiska och politiska ramar/ institutioner Individ Grupp Socioetnisk- Religiös kärnfamilj kärnfamilj Socioekonomisk grupp Attityder Individ Normer Individcentrerad relation Gruppcentrerad relation Al-Baldawi R.

9 Känsla status Positiv Hopp och förväntan tvivel Framtida visioner Delaktighet Aktiv Uppehållstillståndet i det nya landet Nostalgi återhämtning passiv Negativ Nostalgisk fixering 6 månader 1År 2År 3År 4År

10 Ram av uppfostransnormer i relation till individens åldersutveckling i kontext till skam och skuld präglade kulturer Skuldpräglad kultur Skampräglad kultur Unga vuxna Ram av Uppfostransnorm Unga Vuxna Vuxna Vuxna

11

12 Modeller att hantera elevens sociala - och skolrelaterade problem Familj Skola Familj Skola Barnet Ensidighet Barnet Budbärare Familj Skola Barnet Öppen dialog Al-Baldawi R. Enl.. J.A. Micucci The Adolescent in family Therapy 1998

13 Skolan som en social plattform för integrationen -1 Skolan har alltid varit en arena för olika möten. Mötet mellan skolan och elevens familj är bland de viktigaste. Mötet mellan personalen och elevens föräldrar är alltid en lärorik utmaning. Denna utmaning blir mer komplicerad när personalen och föräldrarna tillhör till olika sociokulturell och religiösa bakgrund. Personalens kunskaper om familjens backgrund och dennas nuvarande socioekonomiska situationen samt föräldrarnas förståelse till skolans professionella ramar och regelverk skapar en trygg och fungerande allians. Al-Baldawi R.

14 Skolan som en social plattform för integrationen -2 Ett av skolans viktiga mål är att utveckla elevernas medvetenhet om de humana och demokratiska grunder som samhället står för. För att nådetta mål kräver ett omssidigt samarbete mellan skolan och elevens familj. Skolans goda kunskaper om familjens sociokulturell, ekonomisk och religiös backgrund förebygger missförstånd. Skolan kan fungera som plattform för integration, genom att förmedla kunskapar om det nya landets sociokulturella principer inte bara till eleverna utan även till deras föräldrar. Att nådetta mål kräver vissa strukturella, organisatoriska och personalmässiga förändringar inom skolan. Sådant arbete behöver ett långvarigt sociopolitiskt och ekonomiskt stöd till skolan i allmänhet och till personalen i synnerhet. Al-Baldawi R.

15 Individ- och gruppcentrerat tankesätt i relation till socioekonomiska kategorier, boendeplatser, utbildningsnivå Individcentrerat tankesätt Högutbildade tekniker och akademiker Hög utbildning Låg utbildning Industriarbetare Hantverkare Bönder Nomader Gruppcentrerat tankesätt Urbanområden Ruralområden Al-Baldawi 2003

16 Psykosocial Utveckling av Ungdomar med Utländsk bakgrund i åldern Antalet (N)-26 Födda eller kom till det nya landet innan skolålder (< 7år). N-10 Ungdomar som kom till det nya landet efter skolålder( >7år). N-16 Familjer med god socioekonomisk situation Familjer med brister i den socioekonomiska situationen Familjer med god socioekonomisk situation Familjer med brister i den socioekonomiska situationen 1-Identifierar sig mest med det nya landets kulturella och sociala livsstil 2-Behåller ett öppet och nyfiket förhållande till föräldrarnas ursprungskultur. 3-Sökande efter en balans mellan hemmet och samhället. 1-Dubbel men ytlig socio-kulturell tillhörighet 2-Skepticism och ilska gentemot det nya landet. 3-Sökande efter snabba framgångar, mest materialistiska Al-Baldawi R. 1-Dubbel socio-kulturell tillhörighet 2-Sökande efter en mångfald av olika framgångar i det nya landet. 3-Ambivalens i sin lojalitet till hemmets och samhällets Traditioner. 1-Identifierar sig mest Med ursprungslandets Kulturella, sociala och religiösa Livsstil, trots bristande kännedom om det. 2-Svagt intresse för involvering i det nya landets kulturella och social livsstil. 3-Idealisering av det ursprungliga sociokulturella och religiösa förhållandet.

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

Låt oss tala om flickor

Låt oss tala om flickor Låt oss tala om flickor Låt oss tala om fl ickor Integrationsverkets rapportserie 2000:6 Integrationsverket, 2000 Tryck: Parajett AB, Sverige Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping ISSN 1404-5370

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Ett grönt perspektiv på den europeiska ungdomspolitiken

Ett grönt perspektiv på den europeiska ungdomspolitiken Europeiska gröna partiet 10:e rådsmötet Bryssel, den 29 mars 2009 Ett grönt perspektiv på den europeiska ungdomspolitiken Den gröna rörelsen är verkligen en ung rörelse som i stor utsträckning utgick från

Läs mer

EI WISH. Att åldras med Värdighet. Äldre invandrares välbefinnande och integration i sitt andra hem

EI WISH. Att åldras med Värdighet. Äldre invandrares välbefinnande och integration i sitt andra hem 1(120) EI WISH Elder Immigrant Well-being and Integration in a Second Home Äldre invandrares välbefinnande och integration i sitt andra hem Att åldras med Värdighet 2(120) Innehållsförteckning 1. EI WISH

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser

Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser 1 Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser Dan Fränkel, projektledare 2 Inledning Projektet Kuratorstöd till nyanlända barn i förskolan

Läs mer

Ungdomar med utländsk bakgrund och socialt avvikande beteende

Ungdomar med utländsk bakgrund och socialt avvikande beteende STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för Socialt Arbete C-uppsats Socialhögskolan, VT 2005 Ungdomar med utländsk bakgrund och socialt avvikande beteende En studie av tre ungas upplevelser av sin livssituation

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Hedersrelaterat våld och förtryck. ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården

Hedersrelaterat våld och förtryck. ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården Hedersrelaterat våld och förtryck 1 ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården Titel: Hedersrelaterat våld och förtryck ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården Ansvarig utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 9 Område: Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration Sidantal: 13 MIGRATION OCH ASYL ASYL OCH MEDBORGARSKAP AP Rätten att

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Om rapporten Rapporten har tagits fram som en del i NBVs omvärldsarbete. Vägar till delaktighet är den tredje rapporten från NBVs analysgrupp och är tänkt

Läs mer

Världen i Sverige. En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. LUNDS UNIVERSITET. Emma Henriksson och

Världen i Sverige. En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. LUNDS UNIVERSITET. Emma Henriksson och Världen i Sverige En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. Emma Henriksson och Haliz Shafik LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats SOPA63

Läs mer

God kvalitet i fritidshem

God kvalitet i fritidshem God kvalitet i fritidshem Grund för elevers lärande, utveckling och hälsa Carin Falkner Ann Ludvigsson Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 13 augusti 2012 Författare

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer

Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund

Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund R 2006:08 Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund Handlingsvillkor, förhållningssätt samt resurser för unga företagare med utländsk bakgrund Villkor och strategier för unga företagare

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå. Mars 2013 - augusti 2013

Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå. Mars 2013 - augusti 2013 Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå Mars 2013 - augusti 2013 INNEHÅLL sid LIKABEHANDLINGSPLANENS UPPLÄGG 2 ORDLISTA 3 SYFTE: VARFÖR JOBBAR VI UNGA MED LIKABEHANDLING? 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR

Läs mer

VI ÄR ALLA UNIKA OCH ÄNDÅ MER LIKA ÄN VI TROR. En bok om funktionshinder, etnicitet och bemötande

VI ÄR ALLA UNIKA OCH ÄNDÅ MER LIKA ÄN VI TROR. En bok om funktionshinder, etnicitet och bemötande VI ÄR ALLA UNIKA OCH ÄNDÅ MER LIKA ÄN VI TROR En bok om funktionshinder, etnicitet och bemötande Copyright SIOS 2004 Initiativtagare och rådgivare Julio Fuentes Text Lena Udd Illustrationer Burhan Misirli

Läs mer