Rapport. LSS-insatser förutom personlig assistans Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. LSS-insatser förutom personlig assistans 2007-05-30. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun"

Transkript

1 Rapport LSS-insatser förutom personlig assistans Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING SYFTE OCH AVGRÄNSNING METOD OCH AVGRÄNSNING BAKGRUND - LAGSTIFTNING LSS LSS-INSATSER I FINSPÅNGS KOMMUN ORGANISERING AV VERKSAMHETEN DE OLIKA INSATSERNA Råd och stöd Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse Korttidstillsyn Boende, barn Boende, vuxna Daglig verksamhet INFORMATION OM LSS-INSATSER VERKSTÄLLS BESLUT OM INSATSER ENLIGT LSS? HUR FÖLJS INSATSERNA UPP? VAD GÖRS FÖR ATT UTVECKLA KVALITETEN PÅ INSATSERNA? FRAMTIDEN KOMMENTARER OCH REKOMMENDATIONER...9 LSS insatser i Finspångs kommun 2

3 1 Inledning 1.1 Syfte och avgränsning Ernst & Young har fått i uppdrag av kommunrevisionen i Finspång att genomföra en granskning av kommunens arbete med insatser enligt LSS-lagstiftningen. Revisionen har tidigare granskat hur kommunen hanterar frågan om personlig assistans. Personlig assistans är en av tio olika insatser som kan beviljas med stöd av LSS lagstiftningen. Denna granskning belyser kommunens arbete med de övriga nio insatserna. Granskningen beskriver kortfattat de olika insatserna och berör också följande frågor; Lämnas information om vilka insatser som kan beviljas? Verkställs beslut om insatser enligt LSS? Hur följs insatserna upp? Vad görs för att utveckla kvaliteten på insatserna? Handläggningen av enskilda ärenden granskas inte. 1.2 Metod och avgränsning Granskningen har genomförts som med hjälp av intervjuer och dokumentstudier. Därefter har materialet sammanställts och analyserats. 1.3 Bakgrund - lagstiftning Kommunernas generella skyldighet att möta medborgarnas behov av sociala insatser regleras i socialtjänstlagen (SoL) liksom rätten till hälso- och sjukvård regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Om en person har stora och varaktiga funktionsnedsättningar kan de även omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS LSS trädde i kraft Målsättningen med all verksamhet inom LSS är att underlätta det dagliga livet och främja full delaktighet i samhällslivet för dem som omfattas. Kommunen ska bevilja insatser enligt LSS, om en medborgare ingår i lagens personkrets och har behov av den begärda insatsen. En ytterligare förutsättning är att behovet inte redan är tillgodosett på annat sätt. De personer med funktionshinder som omfattas av LSS kan indelas i tre olika grupper; Personkrets 1 omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets 2 omfattar personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Personkrets 3 omfattar personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar bety- LSS insatser i Finspångs kommun 3

4 dande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Tio olika insatser kan beviljas enligt LSS, dessa är; 1. Råd och stöd 2. Personlig assistans 3. Ledsagarservice 4. Kontaktperson 5. Avlösarservice 6. Korttidsvistelse 7. Korttidstillsyn 8. Boende, barn 9. Boende, vuxna 10. Daglig verksamhet Flera insatser kan beviljas samma person om behov föreligger. För samtliga insatser gäller att de ska utformas utifrån individuella behov och att hänsyn ska tas till den enskildes rätt till självbestämmande och integritet. När insatser beviljas enligt socialtjänstlagen används begreppet skälig levnadsnivå. LSS insatserna är mer omfattande och här används begreppet goda levnadsvillkor. Levnadsvillkoren för personer med allvarliga funktionshinder måste alltid jämföras med villkoren för jämnåriga icke funktionshindrade personer. Får någon insatser enligt LSS har denne också rätt att få en individuell plan. Planen ska göras tillsammans med den enskilde och utgå från dennes krav och önskemål. Den ska innehålla beslutade och planerade insatser. Syftet med planen är att se vilka insatser som behövs och underlätta samordningen mellan olika myndigheter. Kommunen ansvarar särskilt för att samordna de insatser som tas upp i planen. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året. 2 LSS-insatser i Finspångs kommun 2.1 Organisering av verksamheten Handikappomsorgen i Finspång tillhör socialnämndens ansvarsområde och tillhör organisatoriskt socialförvaltningen. Socialnämnden använder sig av balanserat styrkort och formulerar sin vision på följande sätt; Socialförvaltningen ska arbeta resurseffektivt och arbetet ska utföras med kunskap och engagemang så att klienten/brukaren får goda levnadsvillkor. Socialförvaltningens mål utgår från fem perspektiv: Klient/brukarperspektiv Ekonomiskt perspektiv LSS insatser i Finspångs kommun 4

5 Medarbetarperspektiv Utvecklingsperspektiv Ledarskapsperspektiv. Förutom nämndens/förvaltningens verksamhetsplan utarbetar varje enhet årligen sin egen mål- och aktivitetsplan. I detta dokument framgår enhetens mål för året, med varierande detaljeringsgrad. Därefter redovisas i tabellform vilka aktiviteter som ska vidtas för att målen ska uppnås, vem som är ansvarig för varje aktivitet, samt när det ska vara klart eller följas upp. Socialnämnden antog den 17 april 2007 reviderade riktlinjerna för LSS-verksamheten. 2.2 De olika insatserna Nedan beskrivs de olika insatserna som erbjuds enligt LSS, med undantag för personlig assistans Råd och stöd Personer som tillhör någon av de personkretsar som ger rätt till insatser enligt LSS lagstiftningen kan under vissa förutsättningar beviljas insatsen Råd och stöd. Personen ska vara myndig och ha ett varaktigt funktionshinder som är medfött eller uppkommit på grund av skada eller sjukdom före 65 års ålder. Dessutom ska personen ha stora svårigheter i vardagen på grund av funktionshindret och därför har ett omfattande behov av stöd och service. Råd och stöd tillhandahålls av landstinget och kan bestå i t.ex: individuellt stöd kring svårigheter och problem utifrån funktionshindret, men också möjligheter i hela livssituationen vägledning om vilka stöd och möjligheter som samhället i övrigt erbjuder råd angående träning av funktionsförmågan stöd till anhöriga och närstående. Eftersom denna insats hanteras av landstinget omfattas den inte av det som beskrivs i granskningen i övrigt angående kommunens hantering av LSS-insatser Ledsagarservice Avsikten med ledsagarservice är att underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet och består av en personlig service avpassad efter individuella behov. T.ex. kan ledsagaren bistå en person vid biobesök, besök hos vänner, eller andra sociala aktiviteter. Insatsen ska motverka isolering och ges till ungdomar och vuxna som inte har personlig assistans och inte bor i ett särskilt boende Kontaktperson En kontaktperson ska ersätta eller komplettera kontakten med anhöriga eller vänner. Kontaktpersonen bidrar med samvaro eller hjälp till fritidsverksamhet. Även de som beviljats särskilt boende kan få en kontaktperson. Kontaktpersonen rekryteras utanför kretsen av anhöriga, närstående, eller anställda vid ev. särskilt boende. LSS insatser i Finspångs kommun 5

6 2.2.4 Avlösarservice Avlösarservice innebär att någon kommer hem till den som har rätt till stöd enligt LSS och avlöser den som vanligtvis vårdar personen i fråga. Avlösarservice kan erhållas både som en regelbunden insats och vid enstaka tillfällen, allt efter behov Korttidsvistelse Korttidsvistelse ger den enskilde miljöombyte och ger samtidigt avlösning åt de anhöriga. Insatsen kan beviljas för hemmavarande funktionshindrad oavsett ålder. Vistelsen kan vara på korttidshem, i annan familj eller på läger. Kommunen erbjuder korttidsvistelse på följande enheter. Enhet Typ Platser Björnkullen 13 år vuxna 6 Fasetten Humanistiska förvaltningens enhet som medfinansieras av socialförvaltningen. Avsedd för barn 0-12 år Korttidstillsyn Insatsen ges till skolungdomar över 12 år som har behov av tillsyn före och efter skoldagen, samt under skollov. Avsikten är att ge skolungdom mellan 13 och 23 år en meningsfull sysselsättning efter skoldagen. För barn upp till 12 år ansvarar skolan för eftermiddagstillsynen. Kommunen har 15 platser för korttidstillsyn på Björnkullen Boende, barn Ett av socialtjänstens främsta mål är att även funktionshindrade ska kunna växa upp i sitt föräldrahem. I de fall då barn eller ungdomar trots stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar har de rätt att få bo i en annan familj, eller i en bostad med särskild service. I Finspång finns inget särskilt boende för barn, utan platser köps vid behov av annan utförare Boende, vuxna Boende med särskild service för vuxna utgörs vanligtvis av en gruppbostad eller särskild service bostad med fast personalstöd. Stöd ges även vid aktiviteter utanför boendet, eftersom såväl omvårdnad som fritidsverksamhet ingår i insatsen. I Finspång finns följande bostäder med särskild service. LSS insatser i Finspångs kommun 6

7 Boende Typ Platser Övrigt Högbyvägen 12 Gruppbostad 5 Villa Höjden Gruppbostad 6 Bävervägen 13 Gruppbostad 4 Hårstorpsvägen Gruppboende st. satellitlägenhet Viljan Servicebostad 3 Brukarna har personlig assistans. Bävervägen 11 Servicebostad 6 Östermalmsvägen Servicebostad 12 Summa ant. platser 43 Utöver dessa platser finns även tre psykiatriboenden med totalt 19 platser. Ytterligare platser i olika typer av boenden köps av externa utförare Daglig verksamhet Insatsen är avsedd för personer som tillhör personkrets ett eller två, under förutsättning att de är i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar sig. Stor hänsyn ska tas till den enskildes önskemål om inriktning på verksamheten. Avsikten är att ge personen stimulans och personlig utveckling samt främja delaktighet i samhället. Kommunen har 49 platser i egen regi och köper resterande platser externt. Verksamhet Typ Platser Dagcenter Ölstad Monteringen Najen Lugnet Summa ant. Platser Hydroterapi, ridning, musik, mat/bak, färg och form, social gemenskap m.m. Hushållsarbete, skötsel av utemiljö, fordon och husdjur, snickeri, fysisk aktivitet, teoretisk träning med dator som hjälpmedel. Legoarbete, förberedande arbetsträning, social gemenskap, fysisk aktivitet, livs- och nutidsorientering Skötsel av Torstorps IF:s anläggning, trädgårds- och skogsskötsel Målning, vävning. Broderi, mat/bak, läsning, ADL-träning, fysisk träning LSS insatser i Finspångs kommun 7

8 2.3 Information om LSS-insatser Många av dem som har rätt till LSS-insatser får information via vården eller förskola/skola. På kommunens hemsida finns information om LSS-lagstiftningen. Även blankett för ansökan om stöd enligt LSS återfinns på hemsidan. Länsstyrelsen har kritiserat Finspångs kommun för brister i informationen angående LSS-insatser och förslagit att en informationsfolder ska utarbetas. 2.4 Verkställs beslut om insatser enligt LSS? När beslut fattas om att en person har rätt till LSS-insatser verkställs beslutet inom två - tre månader, eller snabbare om behovet är akut. I verksamhetsplanen 2007 beskrivs den ökade efterfrågan på LSS-insatser och att verksamhetens kostnader beräknas öka med 11 % per år. Vissa insatser har kommunen svårt att verkställa såsom när det föreligger behov av särskilt boende eller daglig verksamhet. Anledningen till detta är att samtliga platser redan är fyllda. På grund av åldersstrukturen bland brukarna fordras en utökning av kapaciteten då behov av ytterligare platser uppstår. LSS-insatsen bostad med särskild service för vuxna 2007 januari februari mars Totalt antal beslut Verkställda beslut Ej verkställda beslut LSS-insatsen daglig verksamhet 2007 januari februari mars Totalt antal beslut Verkställda beslut Ej verkställda beslut Även när det gäller kontaktpersoner kan det ta tid innan beslut verkställs. Detta beror på svårigheten att rekrytera kontaktpersoner och sedan matcha dem med brukare. LSS- insatsen kontaktperson januari februari mars Totalt antal beslut Verkställda beslut Ej verkställda beslut LSS insatser i Finspångs kommun 8

9 2.5 Hur följs insatserna upp? På förvaltningsnivå görs statistiksammanställningar månadsvis vilka återförs till verksamheten och nämnden. Verksamheten följs upp i de olika styrkortsperspektiven och sammanställs årligen i samband med årsbokslutet. Enheternas mål- och aktivitetsplaner följs också upp, men då ur aktivitetsperspektiv snarare än styrkortsperspektiv. Handläggarna följer också upp insatserna som en del av ärendearbetet. 2.6 Vad görs för att utveckla kvaliteten på insatserna? Kommunen genomför en årlig brukarenkät. Ett problem med denna typ av enkät är att vissa brukare på grund av sitt handikapp inte kan lämna sina omdömen via dessa. Förvaltningen undersöker nu vilka andra typer av anpassade utvärderingsinstrument som finns. I handläggarens uppföljning av ärenden berörs även kvalitetsaspekter. Det finns rutiner för klagomålshantering. Men nästan inga klagomål inkommer. Personalen ska lämna incidentrapport vid tillbud, men det är oklart i vilken utsträckning detta sker. Vid allvarligare missförhållanden eller misstag är personalen skyldiga att göra en sk. Lex Sarah anmälan till Länsstyrelsen. Ett fåtal sådana anmälningar har gjorts i kommunen. I samband med verksamhetsplanering och arbete med mål- och aktivitetsplanerna bedrivs också ett kvalitetsutvecklingsarbete. Dessutom finns det kvalitetsråd såväl på central som på lokal nivå. 2.7 Framtiden Vid granskningen har det framkommit att efterfrågan på personlig assistans som inte omfattas av denna granskning - ökar och att ersättningen från Försäkringskassan inte täcker kommunens kostnader för natt- och jourinsatser. 3 Kommentarer och rekommendationer Det är positivt att socialnämnden bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete rörande sin styrning och målutformning. Nämndens styrkort sammanhänger dock inte med hela kommunens styrsystem ännu, eftersom framtagandet av ett kommunövergripande styrkort pågår. Enheternas mål- och aktivitetsplaner hänger inte ihop med socialförvaltningens styrkort fullt ut. Inte heller motsvarar de aktiviteter som anges i tabellen mot de mål som enheten formulerar. Detta är också en del av det pågående utvecklingsarbetet och kvaliteten på dokumenten förbättras kontinuerligt. Det är bra att uppföljning sker både på individnivå och enhetsnivå. När styrkortet fått ännu större genomslag är det bra om även uppföljningen av mål- och aktivitetsplanerna kan redovisas i styrkortsperspektiv. En fördel med detta är att mål då anges för samtliga perspektiv. Informationen om LSS och de olika insatserna bör förbättras i enlighet med Länsstyrelsens rekommendationer. Det är viktigt att brukarnas intresse tas tillvara och att kommunen verkligen arbetar för att de insatser som erbjuds ska vara av god kvalitet. När det råder brist på boendeplatser LSS insatser i Finspångs kommun 9

10 och platser i daglig verksamhet påverkas naturligtvis valfriheten. Kommunen bör fortsätta att arbeta för att erbjuda brukarna så goda levnadsvillkor som möjligt. Socialnämnden har flaggat för ökat behov av boende med särskild service respektive daglig verksamhet. Det är viktigt att kommunen beaktar det ökade behovet och hanterar frågan innan situationen blir riktigt akut. Redan i dag har socialförvaltningen svårigheter att verkställa fattade beslut avseende vissa insatser p.g.a. att alla tillgängliga platser redan är fyllda. Lösningar som innebär köp av platser i andra kommuner blir ofta kostsamma för kommunen och otillfredsställande för brukaren. LSS insatser i Finspångs kommun 10

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

LSS Ledsagarservice Personlig assistans-

LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Revisionsrapport LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Staffanstorps kommun Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer