Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Oral Care AB År 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Oral Care AB År 2014"

Transkript

1 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Oral Care AB År 2014 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Oral Care AB S i d a 1 11

2 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Oral Care AB, verksamhetsåret 2014 Oral Cares kvalitetsarbete bedrivs i syfte att ge patienterna kunskapsbaserad och ändamålsenlig tandvård. Inom Oral Care ska tandvården även bedrivas patientsäkert och patientfokuserat och vara effektiv, jämlik samt ges inom rimlig tid, enligt Socialstyrelsens riktlinjer för God Tandvård. Kvalitetsledningssystemet inklusive patientsäkerhetsarbete är integrerade i samtliga processer och arbetsmoment i verksamheten, där alla medarbetare är delaktiga. Inom ledningsgruppen för Oral Cares finns en kvalitets- och odontologisk chef vars uppgift är att systematiskt koordinera och överse det kontinuerliga kvalitetsarbetet. Ansvaret är inom respektive region är fördelat på verksamhetschefer, som till sin hjälp i kvalitetsarbetet har regionsansvariga odontologer samt regionala kvalitetssamordnare. De regionala kvalitetssamordnarna bistår verksamhetscheferna i kvalitetsrelaterade frågeställningar samt utbildar och informerar personalgruppen gällande kvalitets frågor (inkl. patientsäkerhet) och hantering av händelserapporter. I odontologiska frågor, inklusive internrevisioner av kliniskt arbete har verksamhetscheferna stöd av regionsansvariga odontologer, kvalitets- och odontologisk chef samt odontologisk sakkunnig (senior advisor). All klinisk och administrativ personal är involverad i Oral Cares fortlöpande kvalitetsutveckling. Under 2014 har digital röntgen införts inom hemtandvårdsverksamheten. Riskgruppering av patienter har införts i journalsystemet (OPUS) enligt KPTA (Karies, Parodontit, Teknisk och Allmän risk) samt American Society of Anaesthesiologists (ASA) riskklassificering, modifierad för tandvård. Områdesindelning för tandläkare och tandhygienister pågår i syfte att förbättra kontinuiteten. S i d a 2 11

3 Händelseanalys och identifiering av risker i vården Patienter ska alltid bemötas korrekt och behandlas enligt givna riktlinjer. Hantering av händelserapporter (avvikelser) och patientsäkerhetsarbete ska systematiskt reducera och eliminera händelser eller tillbud gällande vårdrelaterad skada. Händelserapportering sker i ett datorbaserat system som är tillgängligt för all personal. Förutom allvarliga händelser fokuserar Oral Care även på frekvent återkommande oönskade händelser av lägre allvarlighetsgrad. Verksamhetscheferna hanterar löpande inrapporterade händelser och vidtar lämplig åtgärd. Allvarlig oönskad händelse rapporteras även muntligen till verksamhetschef. Verksamhetschefen ger fortlöpande återkoppling till verksamheten vid regelbundna möten. Dessutom hålls möten där regionsansvariga odontologer/odontologisk ledning informerar om uppkomna händelser, och upprättar vid behov nya företagspolicyn eller arbetsrutiner, i syfte att eliminera risken för upprepade händelser. Kvalitetschef håller regelbundna genomgångar av kvalitetsledningssystemet vid ledningsgruppsmöten. Under år 2014 rapporterades 115 händelser, varav 11 rapporterades som patientskaderelaterade (figur 1). Ingen händelse var av en sådan allvarlighetsgrad att den föranledde anmälan enligt Lex Maria. Figur 1. Fördelning av samtliga rapporterade händelser i olika kategorier i respektive region inom Oral Care år VGR ÖG RSK STO RSK = Region Skåne och Blekinge län, STO = Stockholms län, och Uppsala län, VGR = Västra Götalandsregionen och Region Halland, ÖG = Östergötlands län. S i d a 3 11

4 Fördelningen av händelsernas allvarlighetsgrad, enligt bedömning av den person som rapporterat händelsen ses i figur 2. Efter inrapportering bedömer verksamhetschefen händelsen och vidtar nödvändig åtgärd enligt händelsehanteringsprocess. Därvid är det inte säkert att den inrapporterade allvarlighetsgraden alltid stämmer med slutbedömningen som verksamhetschefen gör. Det sker ett kontinuerligt kalibreringsarbete genom återkoppling avseende rapportering av händelser inom respektive verksamhetsområde. Figur 2. Fördelning av inrapporterade händelsernas allvarlighetsgrad totalt inom Oral Care år Liten skada Medelstor skada Stor skada Bemötande En omfattande del av patientsäkerhetsarbetet avser vårdprocesserna samt bemötande och patientkontakt eller kontakt med berörd omsorgspersonal eller motsvarande, som även kan vara anhörig. Det är viktigt att säkerställa att patienter och berörd omsorgspersonal alltid erhåller korrekt information. Bemötande är ett återkommande ämne vid verksamhetsmöten för att bibehålla en ständigt hög kvalitet. Utbildning i bemötande av demenssjuka individer genomförs kontinuerligt. År 2015 har utsetts till demens år inom Oral Care, med särskild satsning på utbildning inom detta område. Internrevision Granskning av dokumentation i patientjournaler har utförts regelbundet i samtliga regioner i syfte att bedöma kravuppfyllnad mot Socialstyrelsens och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) föreskrifter samt mot regionala krav från landsting och regioner och Oral Cares egna riktlinjer. S i d a 4 11

5 Granskning av 781 st. patientjournaler har utförs under år 2014 av regionsansvariga odontologer, baserat på av Socialstyrelsen publicerad granskningsprotokoll. Stickprovskontroller av journalföring har även utförts av odontologisk chef och odontologisk senior advisor. I syfte att förbättra dokumentationen och därigenom patientsäkerheten sker återkoppling på individ och/eller gruppnivå, t.ex. vid personalmöten. Personalen får regelbunden utbildning om regelverksförändringar, journalföring m.m. Medicinteknisk utrustning, radiologi och strålskydd Medicinteknisk utrustning utvärderas och underhålls regelbundet för att göra arbetet patientsäkert. Vidareutbildning i digital röntgen och strålsäkerhet har genomförts för all klinisk personal, innefattande hantering av röntgenutrustning samt lagar och regelverk inklusive Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS 2008:5, SSMFS 2008:51, SSMFS 2008:11). Dessa hålls lättillgängliga för all personal. Regionalt ansvariga för strålsäkerhet har erhållit en fördjupad utbildning. Företaget använder portabla röntgengeneratorer med tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålmätning har på Oral Cares initiativ utförts på samtliga röntgenutrustningar samt mätningar med stråldosimetrar har genomförts (bål- och/eller ringdosimeter), på ett större antal klinisk personal. Mätvärden har redovisats till Strålsäkerhetsmyndigheten. Kalibrering av exponeringstider för röntgengenerator i relation till digitalröntgen sensor har utförts. Kvalitetshandbok och loggbok avseende röntgen och strålsäkerhet finns tillgängliga för all personal i kvalitetsledningssystemet. Utbildning/Personalkonferens Oral Care lägger stor vikt vid verksamhetsspecifik utbildning. Kompetensutvecklingsplanen är behovsbaserad och framtagen med utgångspunkt från utförda avvikelseanalyser samt från genomförda utvecklingssamtal med all personal. Under våren 2014 hölls en gemensam tvådagarskonferens för all personal. Fokus var på medicinska riskpatienter, kariologi samt geriatrik. Kompetensutveckling för klinisk personal har under 2014 fokuserats på fem huvudområden; allmäntandvård med fokus på specialområdet äldre och oral hälsa, regelverk och lagstiftning, vårdetik, produkt och utrustningskännedom, medicin och farmakologi (med särskild inriktning på geriatrik och medicinska riskpatienter). Kalibrering och vårdpolicyn I syftet att kalibrera och harmonisera den tandvård Oral Care utför, har regelbundet vid sex tillfällen under år 2014 hållits terapimöten med odontologiska teman kring S i d a 5 11

6 de hos Oral Cares patienter vanligast förekommande tillstånd och tandvårdsinsatser. Sammanfattande slutsatser eller vårdpolicyn från dessa möten har dokumenterats och distribuerats till klinisk personal. Forskningssamarbeten och verksamhetsnära utvärderingar Oral Care arbetar med att systematiskt utvärdera och att sprida kunskap om äldretandvård och uppsökande tandvårdsverksamhet. Hälsoekonomi och hemtandvård I samarbete med bland annat fil dr, hälsoekonomi Thomas Davidson (huvudman för projektet), CMT (Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi), Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings Universitet (LiU), har vi tillsammans med medförfattare från Oral Care publicerat en forskningsstudie i en internationell vetenskaplig tidskrift: Lundqvist M, Davidson T, Ordell S, Sjöström O, Zimmerman M, Sjögren P. Health economic analyses of domiciliary dental care and care at fixed clinics for elderly nursing home residents in Sweden. Community Dental Health, online ahead of publication /CDH_3407Lundqvist05). Forskningsarbetet var samfinansierat av Oral Care samt CMT vid LiU. CMT:s finansiering har skett inom ett ramavtal som föreligger mellan CMT och Landstinget i Östergötland. De viktigaste slutsatserna var bland annat att hemtandvård för äldre vid särskilda boenden är en kostnadseffektiv vårdform som innebär lägre samhällskostnader jämfört med tandvård på stationär klinik. Dessutom påverkas livskvaliteten positivt vid hemtandvård i jämförelse med klinik tandvård. Hemtandvårdsrapport I en jämförande sammanställning av Landstingens regler för Nödvändig tandvård och hemtandvård under åren 2011, 2012 och 2013 visades att regelverket har för- S i d a 6 11

7 ändrats kontinuerligt i en riktning som missgynnar hemtandvård. Under 2014 har ytterligare särregler och krav på mer avancerat tandvårdsutrustning införts för hemtandvård i en del landsting och regioner. Dessa särregler begränsar och i vissa fall förhindrar hemtandvård som vårdform inom ersättningssystemet för nödvändig tandvård. I vissa landsting och regioner går därmed omsorgsberoende äldre miste om möjligheten till hemtandvård, som många gånger är den enda realistisk vårdformen om tandvård överhuvudtaget ska bli utförd. Effekten av förebyggande hemtandvård för äldre personer i särskilda boenden I ett samprojekt tillsammans med bland annat docent Inger Wårdh (huvudman för projektet), Institutionen för odontologi, Karolinska institutet, studeras effekten av tandhygienistvård inom hemtandvård för äldre individer i en klinisk studie. Prevention och behandling av initial rotkaries hos äldre Tillsammans med bland annat professor Dan Ericson (huvudman för projektet), Odontologiska fakulteten, Malmö högskola ämnar vi att pröva effekten av en ny fluorberedning som vi hoppas kan ge ett effektivt skydd mot karies på tandrötter hos patienter i särskilt boende. Vårdhygien Oral Care arbetar utifrån de regler och riktlinjer som finns gällande hygien. Vi anser att det är av yttersta vikt att ständigt lyfta denna fråga för att minska vårdrelaterade infektioner. All klinisk personal gör självskattning av sitt eget arbete gällande basala hygienrutiner. Vidare görs mätningar på handspritsförbrukning för att visa på vikten av korrekt handdesinfektion. För att ytterligare kontrollera följsamhet till basala hygienrutiner har hygienronder genomförts. Dessa har utförts både i verksamhetens lokaler samt ute i äldreomsorgen i patientens rum där både odlingsprover och proteintester har tagits på förutbestämda platser. Sterilrumsarbetet kontrolleras och strukturerats på ett optimalt sätt för verksamheten. Tydliga checklistor finns för att minska risken för misstag. Under hösten 2014 har ett projekt med att utvärdera särskilda arbetsbyxor för hemtandvård inletts. Studenter från tandläkarprogrammet vid Karolinska Institutet, Stockholm, har inlett ett examensarbete där hygienrutiner vid Oral Cares hemtandvård kommer att jämföras med Folktandvårdskliniker i tre olika regioner. S i d a 7 11

8 Patientmedverkan Adekvat information och patientens delaktighet är viktigt i all tandvård. Då patienterna inom nödvändig tandvård ibland inte kan lämna eller ta emot information kring tandvårdsbehandling är det viktigt att lämna korrekt information till omsorgspersonal, anhöriga eller annan vårdgivare. Vi strävar efter att få personalen att medverka och förstå behandlingsplanen samt eventuella patientsäkerhetsrisker som är förknippade med utebliven munvård och/eller om tandvård väljs bort. Patientsäkerhetsarbetet ska grunda sig på patientinflytande, där i lämpliga fall både patienterna och deras anhöriga/ kontaktpersoner ska engageras. Vägledning i hur munvården ska skötas ges både muntligt och skriftligt efter behandling av en patient. Vi utbildar omsorgspersonal i munvård och munhälsa för att öka kunskapen och därmed förbättra patientens möjlighet att få korrekt utförd hjälp med tandvård. Oral Care har för andra året i rad låtit analysföretaget Mistat genomföra en kundundersökning som visar att vi har väldigt nöjda kunder (Figur 3 och 4). 675 personer har svarat och hela 94 % (91 %) är väldigt glada över möjligheten att få tandvård hemma istället för att behöva ta sig till en klinik, vilket är en ökning sedan år Även de kunder som rekommenderar Oral Cares hemtandvård har ökat från 92 % till 93 %. Figur 3. Kundundersökning Oral Care år 2013 S i d a 8 11

9 Figur 4. Kundundersökning Oral Care år 2014 Kontinuitet i vårdande personal I syfte att öka kontinuiteten i vården, bokas klinisk personal till samma patient i den mån det är möjligt. Under 2014 har vi tagit ytterligare steg för att öka kontinuiteten kring patientens tandvård genom områdesindelning där kliniker tilldelas ett antal boendeenheter i definierade geografiska områden, där de i första hand kommer att vara verksamma. Detta arbete fortsätter under Under år 2014 träffade två tredjedelar (67 %) av Oral Cares patienter en och samma tandläkare och nio av tio (89 %) patienter träffade högst två olika tandläkare, oavsett antalet tandläkarbesök som ägde rum under året. Omgörningar tandteknik Vi arbetar med att undvika att (avtagbara) protesarbeten initieras om inte behovet är säkerställt fullt ut. Vid det egna tandtekniska laboratoriet i Göteborg (Oral Dent) förs månadsvis statistik om protetiska arbeten som lämnas ut till patient, samt protetiska arbeten som visar sig kräva justering/omgörning efter utlämning. Därigenom synliggörs faktorer såsom utbildningsbehov eller annat som är förknippat med avtagbar protetik. Samverkan mellan tandläkare och tandteknikerlaboratoriet anses patientsäkerhetshöjande. Omgörningar av tandfyllningar Under hösten 2014 initierades ett pilotprojekt för att utvärdera omgörningar av tandfyllningar. Denna parameter har införts som en ny kvalitetsindikator för år 2015 Stickprov avseende omgörning av tandfyllningar, samt material och fyllningarnas omfattning ger ökad kunskap och förståelse kring prognosen av tandfyllningar inom S i d a 9 11

10 hemtandvård, samt kring speciell problematik som kan förekomma vid tandbehandlingar i denna specifika patientgrupp. Samverkan mellan vårdgivare Oral Care strävar mot samverkan med andra vårdgivare som finns kring patienten, speciellt avseende frågor om patientsäkerhet. Vi har på olika sätt initierat kontakter med Medicinskt ansvariga sjuksköterskor, vårdpersonal och andra kontaktpersoner. Fokus har varit kring frågeställningar som kunnat kopplas till vikten av information och kommunikation mellan vårdgivare. Speciell hänsyn har tagits till att många av patienterna är demenssjuka. Tillgänglighet och att få rätt vård i rätt tid är i hög grad en patientsäkerhetsfråga. Oral Care utvecklar kontinuerligt administrativa processer i syfte att korta ner svarstiderna och öka servicenivån då omsorgen behöver råd och stöd gällande tandvårdsfrågor. Kvalitetsindikatorer år 2015 Följande kvalitetsindikatorer kommer att följas särskilt under verksamhetsåret 2015 Antal registrerade och slutförda händelser (avvikelser) samt dess fördelning Fördelning av akuta, prioriterade, och normala vårdbehov per region Tid mellan remiss och påbörjad vård Kontinuitet (antal behandlare per patient över tid) Omgörning av tandfyllningar (ny 2015) Antal tandtekniska arbeten och typ Antal tandtekniska retur/omgörning samt orsak Kontroll av signeringslistor efter personal utbildning Självskattning basala hygienrutiner Handdesinfektionsmedel inköp i relation till optimal användning. S i d a 10 11

11 Kontaktuppgifter Oral Care AB, Huvudkontor samt Stockholm, Uppsala & Sörmland Box 10047, Stockholm-Globen Telefon: , Fax: Epost: Oral Care AB, Västra Götaland & Halland Drottninggatan 13, Göteborg Telefon: , Fax: Epost: Oral Care AB, Skåne & Blekinge Fredriksbergsgatan 7, Malmö Telefon: , Fax: Epost: Oral Care AB. Östergötland & Jönköpings län Ågatan 39, Linköping Telefon: , Fax: Epost: S i d a 11 11

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Praktikertjänst AB 1 mars 2012 1 (16)

Patientsäkerhetsberättelse Praktikertjänst AB 1 mars 2012 1 (16) Patientsäkerhetsberättelse Praktikertjänst AB 1 mars 2012 1 (16) 2 (16) Sammanfattning Praktikertjänst AB arbetar systematiskt och engagerat med kvalitets - och patientsäkerhetsfrågor. Under 2011 har stort

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB

Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB För år 2012 2013-02-20 Jörgen Månsson Chefsläkare Carema Sjukvård/Capio 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Konsensusarbete för effektivare munhälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning Ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Innehållsförteckning Del A- Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

LANDSTINGS REVISORERNA

LANDSTINGS REVISORERNA Fullt på sjukhusen? projektrapport Nr 23/2010 Vad gör et för att minimera risken för överbeläggningar och utlokalisering av patienter? > Det pågår ett kontinuerligt arbete på sjukhusen för att på kort

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Primärvårdsrehab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård Möjligheter till förbättringsarbete Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Anbud avseende driften av Högalid

Anbud avseende driften av Högalid Anbud avseende driften av Högalid Omsorgsfolket Sverige AB har förmånen att få lämna anbud på driften av Högalid åt Trelleborgs kommun. Vi har noggrant studerat förutsättningarna utifrån förfrågningsunderlaget,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

2015:14. Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar. Camilla Larsson. Författare:

2015:14. Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar. Camilla Larsson. Författare: Författare: Camilla Larsson 2015:14 Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar Rapportnummer: 2015:14 ISSN: 2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Förord Att systematiskt följa

Läs mer