PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra och trygga i kontakten med Korsaröd. Alla medarbetare ska arbeta för att öka patientsäkerheten. Kunder och deras närstående ska ges möjlighet till delaktighet i patientsäkerhetsarbetet. Ansvar för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659,3 kap. 9 och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2, p 1 På Korsaröds behandlingshem ansvarar verksamhetschefen tillsammans med föreståndaren för att vården och omsorgen håller hög patientsäkerhet, att den håller hög kvalitet och att den är kostnadseffektiv. Verksamhetschefen ansvarar för att den legitimerade personalen har rätt utbildning och kompetens. Verksamhetschefen ansvarar löpande för att verksamheten uppfyller kraven enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), så att den enskilde tillförsäkras god och säker vård. För att säkerställa att kunderna vid Korsaröds behandlingshem får en god och ändamålsenlig vård och behandling finns egen sjuksköterska kopplad till verksamheten. Detta för att säkerställa att det medicinska omhändertagandet i verksamheterna upprätthåller kraven på hög patientsäkerhet. Sjuksköterskan har ansvaret för att fortlöpande dokumentera, planera, styra och kontrollera att arbetet inom HSL-området följer upprättade rutiner. Sjuksköterskan följer dagligen upp och utvärderar det omvårdnadsarbete som utförs. Vid ankomst ansvarar sjuksköterska för att risk- och preventionsbedömningar utförs för varje kund. Samtliga kunder erbjuds också att genomgå en hälsoundersökning i början av vistelsen, en undersökning som delvis ligger till grund för det fortsatta arbetet. Struktur för uppföljning/utvärdering Vid Korsaröds behandlingshem har alla medarbetare kunskap om hur de ska rapportera avvikelser. De har även kunskap om att de är skyldiga att rapportera, och vid behov direkt åtgärda händelser. I de fall avvikelsen bedöms vara av allvarlig karaktär ska verksamhetschef omgående kontaktas. I de fall det rör sig om avvikelser inom HSL-området ska sköterska kontaktas då händelse inträffat. Vid Korsaröds behandlingshem är ledningsgruppen det forum som verksamhetschefen använder sig av för att systematiskt arbeta med det ständigt

2 pågående förbättringsarbetet. Där bearbetas de kvalitetsbrister som identifierats i verksamheten. Underlag för detta arbete är bland annat avvikelserapporter och synpunkter och förbättringsförslag. De beslut och erfarenheter som arbetas fram i ledningsgruppen återförs till samtliga medarbetare vid personalmöte som genomförs sista torsdagen varje månad, och i de fall det ska vara så till kunder, närstående och andra berörda. Dessa åtgärder är verksamhetschefen ansvarig för. I samband med att patienter flyttar till verksamheterna genomförs riskbedömningar. Riskbedömningen omfattar bland annat infektionsrisk, fall, suicidrisk och nutrition med mera. Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförts under året SOSFS 2011:9 5 kap. 2 Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Egenkontroll Det har under 2014 genomförts egenkontroll vid Korsaröds behandlingshem i form av egenkontrollfrågor där verksamhetschef är ansvarig för att besvara ca 147 frågor som berör kvalitetsarbetet i den egna verksamheten. Det har även genomförts månatlig loggkontroll av användare av dokumentationssystem samt dokumentgranskning i enhet med vad som föreskrivs i regelverket för internkontroll. Verksamhetschef vid Korsaröds behandlingshem kontrollerar, månatligen, dokumentationen och att denna håller en kvalitativ standard. Respektive ansvarig terapeut kontrollerar dessutom, varannan vecka, att samtliga journalanteckningar är signerade samt håller god kvalitet. Under sommaren 2014 gjordes en intern tillsyn vid Korsaröds behandlingshem av Nytidas MAS Ulrika Ekdahl. Korsaröds behandlingshem genomför regelbundet kundundersökningar avseende hur de upplever vården. Avsikt är att genomföra dessa kvalitativa intervjuer vid två tillfällen per år. Föreståndaren genomför undersökningen genom att intervjua samtliga kunder vid behandlingshemmet kring deras upplevelse av vårdinsatser, aktiviteter, trygghet etc. Dessa intervjuer sammanställs sedan och presenteras för såväl kunder som personal. Den information som framkommit i intervjuerna ligger sedermera som en del av det förändringsarbete som bedrivs vid Korsaröds behandlingshem. Genom att regelbundet genomföra dessa intervjuer får vi en automatisk återkoppling avseende resultatet av vårt förändringsarbete. Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 1-2 Det har under 2014 genomförts egenkontroll vid Korsaröds behandlingshem i form av egenkontrollfrågor där verksamhetschef är ansvarig för att besvara ca 147 frågor som berör kvalitetsarbetet i den egna verksamheten. Det har även genomförts

3 månatliga loggkontroller av användare av dokumentationssystem samt dokumentgranskning i enhet med vad som föreskrivs i regelverket för internkontroll. På personalmöten har betydelsen av avvikelserapportering diskuterats. Genomgång av personalens skyldighet att rapportera avvikelser, samt hur avvikelserapportering kan bidra till att man uppmärksammar systemfel och kan dra lärdom av dessa har belysts. I Korsaröds strävan efter att öka patientsäkerheten infördes teamträffar i verksamheten vilket innebär att ansvarig terapeut, ansvarig sjuksköterska, kontaktperson samt kund var 4-6 vecka tillsammans utvärderar vårdinsatserna samt vid behov reviderar dessa. Teamträffarna ligger sedermera till grund för den skriftliga rapport som skickas till uppdragsgivaren. Rutiner för att identifiera risker i verksamheten SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 Vid Korsaröds behandlingshem arbetar man regelbundet med det preventiva arbetet för att undvika eventuella risker i verksamheten. I de fall det rör sig om risk inom HSL-området ska sköterska kontaktas. Ledningsgruppen har möte sista måndagen varje månad var eventuella risker i verksamheten belyses och plan för åtgärd upprättas. Vid nyinskrivningar ansvarar sjuksköterska för att risk- och preventionsbedömningar utförs för varje kund. Vid Korsaröds behandlingshem är ledningsgruppen det forum som verksamhetschefen använder sig av för att systematiskt arbeta med det ständigt pågående förbättringsarbetet. Där bearbetas de kvalitetsbrister som identifierats i verksamheten. Underlag för detta arbete är bland annat avvikelserapporter och synpunkter och förbättringsförslag. De beslut och erfarenheter som arbetas fram i ledningsgruppen återförs till samtliga medarbetare vid personalmöte som genomförs sista torsdagen varje månad, och i de fall det ska vara så till kunder, närstående och andra berörda. Dessa åtgärder är verksamhetschefen ansvarig för. Under 2014 genomfördes en omfattande riskbedömning av behandlingshemmet och dess aktiviteter. Under en heldag vid Åhus arbetade samtliga i personalgruppen med att identifiera risker och potentiella risker för kunder såväl som personal och närstående i verksamheten och vidare formulerades det åtgärder för att komma till rätta med dessa. Korsaröds behandlingshem genomför dessa omfattande riskbedömningar årligen, nästkommande tillfälle är planerat till april Rutiner för händelseanalyser SFS 2010:659, 3 kap. 3 Vid Korsaröds behandlingshem har alla medarbetare kunskap om hur de ska rapportera avvikelser. De har även kunskap om att de är skyldiga att rapportera, och vid behov direkt åtgärda händelser. I de fall det rör sig om avvikelser inom HSLområdet ska sköterska kontaktas då händelse inträffat. I de fall avvikelsen bedöms vara av allvarlig karaktär ska verksamhetschef omgående kontaktas. I processen att registrera en avvikelse får den anställde gradera allvarlighetsgraden från 1-4 där 1 är den mildaste graden av händelse och 4 är den allvarligaste graden av händelse. Om en händelse inträffat som föranleder en avvikelserapport och den anställde gör

4 bedömningen att allvarlighetsgraden är 3-4 så går en automatisk rapport om det inträffade till MAS och regionchef. Vid Korsaröds behandlingshem är ledningsgruppen det forum som verksamhetschefen använder sig av för att systematiskt arbeta med det ständigt pågående förbättringsarbetet. Där bearbetas de kvalitetsbrister som identifierats i verksamheten. Underlag för detta arbete är bland annat avvikelserapporter och synpunkter och förbättringsförslag. De beslut och erfarenheter som arbetas fram i ledningsgruppen återförs till samtliga medarbetare vid personalmöte som genomförs sista torsdagen varje månad, och i de fall det ska vara så till kunder, närstående och andra berörda. Dessa åtgärder är verksamhetschefen ansvarig för. I samband med att patienter flyttar till verksamheterna genomförs riskbedömningar. Riskbedömningen omfattar bland annat infektionsrisk, fall, suicidrisk och nutrition med mera. Samverkan för att förebygga vårdskador SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 Konsultläkare med psykiatrisk specialitet kommer var annan vecka till Korsaröd för att träffa klienterna. Läkaren kan även nås per telefon alla dagar för konsultation och ansvarar på överlåtelse från verksamhetschefen för det medicinska området inom enheten. Konsultläkaren fungerar som PAL för samtliga klienter och bedömer klientens somatiska och psykiatriska problematik. Vid behov anlitas övrig sjukvård på akutbesök eller via remiss. Konsultläkare med allmän kompetens gör en hälsoundersökning på alla nyanlända klienter som är intresserade av detta. Det sker på Capio Hälsoservice i Eslöv. Sjuksköterskorna svarar för att hälso- och sjukvårdsarbete bedrivs enligt gällande lagstiftning och föreskrifter och skall i samverkan med övrig personal anpassa hälsooch sjukvårdsarbetet med övriga metoder på Korsaröd. Medicinskt ansvarig sjuksköterska delegerar omvårdnadspersonal i att genomföra medicinutdelning. Uppföljning och kunskapskontroll sker fortlöpande. Frågor rörande Hälso- sjukvård diskuteras varje vecka på behandlingskonferens där sjuksköterska och omvårdnadspersonal är närvarande samt vid dagliga rapporter. Sjuksköterskan har även i förekommande fall ansvar för externa kontakter med läkare och annan medicinsk personal på klientens hemort. Det kan exempelvis gälla planering i samband med utskrivning eller inhämtande av medicinskt bakgrundsmaterial. Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter SFS 2010:659, 6 kap. 4, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 All personal vid Korsaröds behandlingshem har kunskap i rutinen som beskriver hur man upprättar en avvikelse. De har även kunskap om att de är skyldiga att direkt rapportera och vid behov åtgärda en händelse. I de fall som avvikelsen anses vara allvarlig rapporteras detta omgående till verksamhetschef. Verksamhetschef tar i sin

5 tur ställning till om regionchef och uppdragsgivare ska kontaktas. Om en händelse inträffat som föranleder en avvikelserapport och den anställde gör bedömningen att allvarlighetsgraden är 3-4 så går en automatisk rapport om det inträffade till MAS och regionchef. I de fall det rör sig om avvikelser inom HSL-området ska sköterska kontaktas då händelse inträffat. På Korsaröd har all personal ansvar och skyldighet att rapportera avvikelser. Den som upptäckt en avvikelse skriver en avvikelserapport. Syftet med att rapportera avvikelser är att dra lärdom av tillbudet eller den negativa händelsen, uppmärksamma systemfel och med riskförebyggande insatser förhindra att samma typ av avvikelse inträffar igen. Handläggning sker enligt följande: Avvikelsrapport gällande HSL Medicinskt ansvarig sjuksköterska på Korsaröd tar emot anmälan och gör snarast en bedömning kring eventuellt akuta åtgärder samt om händelsen ska bli föremål för anmälan enligt Lex Maria. Vidare gör sjuksköterskan en händelseanalys, samt säkerställer i förekommande fall att händelsen dokumenterats i patientjournal. Sjuksköterskan delger verksamhetschef avvikelserapporter och händelseanalyser regelbundet. Verksamhetschefen återför till ledningsgrupp samt på personalmöten. Vid allvarligare händelser går automatiskt en händelserapport till MAS samt regionchef. Avvikelserapport övriga ärenden (exempelvis missförhållanden, klagomål) Avvikelserapport lämnas snarast till verksamhetschef alternativt föreståndare eller stf. Verksamhetschef. En omedelbar bedömning görs kring behov av akuta åtgärder. Ledningsgruppen gör en händelseanalys vid närmsta möte efter avvikelsen och beslutar kring vidare åtgärder. Verksamhetschef återför på personalmöte samt säkerställer att händelsen i förekommande fall finns journalförd. All personal vid Korsaröds behandlingshem har kunskap om hantering av synpunkter och klagomål. De har även kunskap om att de är ansvariga för att rapportera eventuella klagomål till närmaste chef, för att de ska kunna åtgärdas och bemötas på ett korrekt sätt. Verksamhetschef bedömer efter samråd med legitimerad personal, om klagomålet är av så allvarlig karaktär att MAS, regionchef och uppdragsgivare ska informeras. De synpunkter, klagomål och förbättringsförslag som kommer till verksamhetens kännedom ses som ett led i det ständigt pågående förbättringsarbetet. Återkoppling ska så fort synpunkten behandlats skyndsamt ges till den som lämnat synpunkten. Under 2014 inträffade inga vårdskador som bedöms som allvarliga.

6 Sammanställning och analys SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 Korsaröd har under året påbörjat arbetet med att systematiskt analysera rapporter. Varje avvikelse eller klagomål förs upp i ledningsgruppen där man gör en händelseanalys och bedömer orsaker, allvarlighetsgrad och konsekvenser samt vidtar åtgärder för att förhindra upprepning. Avvikelserapportering återkopplas rutinmässigt till berörda parter och återfinns som en stående punkt på personalmöte månadsvis. I slutet av året sammanställs och kategoriseras inkomna avvikelserapporter. I samband med övergången till Nytidas kvalitetssystem så skrevs det inte avvikelser i den utsträckning som gjorts tidigare under året. Anledningen går säkerligen att finna i förändringen av tillvägagångsättet vid upprättande av avvikelse. För att uppmärksamma systemfel eller synliggöra brister i verksamheten så går ledningen vid Korsaröds behandlingshem genom samtliga avvikelser som inkommit under året, denna genomgång genomförs regelbundet kvartalsvis och ligger som en del av den grund för förändringsarbetet som kontinuerligt bedrivs vid Korsaröds behandlingshem. Samverkan med patienter och närstående SFS 2010:659 3 kap. 4 På Korsaröd finns skriftliga rutiner för klagomålshantering. Detta för att säkerställa att synpunkter från närstående och klienter kommer till ledningens kännedom och kan tillvaratas. Verksamhetschefen handlägger klagomålen och tar kontakt med berörda personer för samtal. I samråd med ledningsgruppen föreslås åtgärder som sedan återkopplas till berörda parter. Resultat SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 3 Antal inkomna avvikelserapporter totalt: 29 Antal gjorda anmälningar enligt Lex Sarah: 0 Antalet gjorda anmälningar enligt Lex Maria: 0 Har loggkontroll av användare (legitimerad personal) av dokumentationssystem genomförts? JA Antal avvikelser på huvudkategorinivå 2014 Arbetsmiljö 4 Brandskydd 2 Ej utförd insats 3

7 Fall 0 Livsmedelshygien 0 Läkemedelshantering 13 Medicintekniska produkter 1 Miljö 1 Omvårdnad 1 Stödfunktioner 0 Synpunkter oh förbättringsförslag 2 Trycksår 0 Vårdkedjeproblematik 4 Ansvarig för dokumentet: Joachim Fredriksson, Verksamhetschef Korsaröds behandlingshem.

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB

Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB För år 2012 2013-02-20 Jörgen Månsson Chefsläkare Carema Sjukvård/Capio 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år

Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/735.732 1 (10) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av ramavtal särskilt

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

inspektionen for vård och omsorg

inspektionen for vård och omsorg n\ inspektionen for vård och omsorg Varmt välkomna till dialogmöte Äldreomsorg och funktionshinderområdet SoL och LSS Kommunal hälso-och sjukvård Dagens program 10.00-10.20 Välkomna, presentation, praktisk

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

2013-09-09 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Social Omsorg utformat med ledning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9. Fastställd av socialnämnden 2013-09-26.

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer