Patientsäkerhetsberättelse för. Region Medicin Förenade Care AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientsäkerhetsberättelse för. Region Medicin Förenade Care AB"

Transkript

1 Patientsäkerhetsberättelse för Region Medicin Förenade Care AB 2013 Marie Kraft, VC, ASiH Roslagen/Finsta Gård Jeanette Bergkvist, VC, Märsta Läkarmottagning Susanne Thoors, Biträdande chefsjuksköterska ASiH Byle Gård Sol-Britt Norberg, sjuksköterska, ASiH Roslagen/Finsta Gård

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGION MEDICIN, FÖRENADE CARE AB 1 SAMMANFATTNING 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 3 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 4 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING 5 HUR PATIENTSÄKERHETSARBETE HAR BEDRIVITS SAMT VILKA ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET 6 UPPFÖLJNING GENOM EGENKONTROLL 7 SAMVERKAN FÖR ATT FÖREBYGGA VÅRDSKADOR 9 RISKANALYS 9 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONALENS RAPPORTERINGSSKYLDIGHET SAMT PERSONALENS KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER PÅ KVALITETEN 9 HANTERING AV KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER FRÅN ANDRA ÄN PERSONAL 10 SAMVERKAN MED PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE 11 RESULTAT 11 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER FÖR KOMMANDE ÅR 12

3 Region Medicin, Förenade Care AB består av följande verksamheter: ASiH Byle Gård erbjuder palliativ vård inom ASIH och slutenvård på Byle Gårds vårdavdelning och övrig avancerad öppenvård i hemmet för specifika sjukdomstillstånd. Vård erbjuds till permanent boende eller personer som tillfälligt vistas inom Lidingö, Solna, Danderyd, Täby, Österåker, Vallentuna och Vaxholms kommuner samt Stockholms innerstad. För slutenvården gäller patientens valfrihet inom hela Stockholms län. ASiH Byle Gård har även tilläggsuppdragen läkarbemanning på Lidingö hospice (kommunalt driven enhet) samt sjuksköterskeuppdrag kvällstid på Silverhemmen SäBo. ASiH Roslagen Finsta Gård erbjuder palliativ vård inom ASIH och slutenvård på Finsta Gårds vårdavdelning och övrig avancerad öppenvård i hemmet för specifika sjukdomstillstånd. Vård erbjuds till permanent boende eller personer som tillfälligt vistas inom i Norrtälje kommun och för sluten vården gäller patientens valfrihet inom hela Stockholms län. Tilläggsuppdrag för ASiH Roslagen Finsta Gård är lymfödembehandling i öppenvård, basal hemsjukvård kvällar och nätter vardagar samt distriktsköterskeuppdrag lördag, söndag, ASiH Roslagen Finsta Gård har även sjuksköterskeuppdrag jourtid på Solbacka och Granparken SäBo. Märsta Läkarmottagning är en specialistläkarmottagning som erbjuder allmänmedicin, kirurgi, ortopedi och företagshälsovård. Mottagningen har ett nära och bra samarbete med de olika vårdcentralerna i kommunen och för patienterna gäller samma taxa som för vård inom vårdval. I denna patientberättelse har vi valt att beskriva patientsäkerhetsarbetet som bedrivs inom Region Medicin. Utifrån behov och förutsättningarna har verksamheterna kommit olika långt i sitt patientsäkerhetsarbete. 1

4 Sammanfattning Vården inom Region Medicin kännetecknas av hög patientsäkerhet med genomtänkta vårdkedjor och arbetsrutiner, rätt kompetens hos varje medarbetare, samt att alla aktivt medverkar till att öka säkerheten i vården. På enheterna bedrivs patientsäkerhetsarbetet som en integrerad del av det dagliga arbetet och åtgärderna riktas mot underliggande systemfel istället för att leta fel hos enskild individ. Under 2013 inkom 251 st. avvikelserapporter till Region Medicin, de flesta av mindre eller måttligt allvarlig grad, endast 2 st. avvikelser var av betydande allvarlig grad. Vi hade inga Lex Maria eller ärenden till patientnämnden. Verksamheterna har under året som gått arbetat med följande utvecklingsområden: patientsäkerhetsutbildningar för personalen riskbedömningar på alla inskrivna patienter via Senior Alert hygienutbildningar för personalen reviderat de befintliga samverkansöverenskommelserna med kommun och primärvård Resultat: Ett minskat antal allvarliga vårdskador. antalet rapporterade avvikelser minskade från 816 st. till 251 st. Anledningen till minskade avvikelser och vårdskador kan bero på att Löwet Geriatrik inte längre ingår i Region Medicin samt att Victoria Vård och Hälsa skriver en egen patientsäkerhetsberättelse i Region Skåne. Verksamhetssystemet och de lokala rutinerna gällande hur vi arbetar med patientsäkerhet kan ständigt utvecklas och förbättras. Patientsäkerhetsarbetet inom Region Medicin är ett långsiktigt utvecklingsarbete som successivt bidrar till att skapa en säkrare vård. Under 2014 kommer Region Medicin fortsätta att arbeta systematiskt med patientsäkerhetsfrågor. Målen för 2014: nollvision gällande allvarliga vårdskador öka antalet rapporterade tillbud och negativa händelser öka antalet genomförda riskanalyser öka andelen VRI-rapporteringar bygga upp en säkerhetskultur inom verksamheten, där personalen arbetar aktivt och systematiskt med att riskbedöma vården, samt främja riskmedvetenheten. Tillsätta rutingrupper på alla enheter. införa safety briefings, d.v.s. en daglig riskinventering av patientsäkerhetsrisker införa regelbundna avvikelsemöten 2

5 Övergripande mål och strategier SFS 2010:659,3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Vården inom Region Medicin kännetecknas av en hög patientsäkerhet med genomtänkta vårdkedjor och arbetsrutiner, rätt kompetens hos varje medarbetare, samt att alla aktivt medverkar till att öka säkerheten i vården. På enheterna bedrivs patientsäkerhetsarbetet som en integrerad del av det dagliga arbetet och åtgärderna riktas mot underliggande systemfel istället för att leta fel hos enskild individ. Samtliga enheter arbetar enligt överenskommelsen mellan landstingen och SKL om ökad patientsäkerhet, och att gradvis minska antalet vårdskador. Utgångspunkten för överenskommelsen är en nollvision när det gäller antalet undvikbara vårdskador. Våra övergripande mål för 2013 var att: minska antalet allvarliga vårdskador öka antalet rapporterade tillbud och negativa händelser öka antalet genomförda riskanalyser öka andelen VRI rapporteringar utifrån resultat vid mätning av patientsäkerhetskultur, identifiera och arbeta med förbättringsområden. bygga upp en säkerhetskultur inom verksamheten, där personalen arbetar aktivt och systematiskt med att riskbedöma vården, samt främja riskmedvetenheten. Våra strategier har under året varit att: arbeta i ett regionalt patientsäkerhetsråd för att fördjupa samarbetet inom Region Medicin arbeta i ett lokalt patientsäkerhetsråd inom varje enhet för att genomföra förbättringsarbeten med patientsäkerhetsfokus öka kunskapen om befintliga rutiner genom att regelbundet gå igenom dessa med personalen i form av Månadens rutin utbilda personalen i risk- och händelseanalys öka kunskapen om patientsäkerhet för att kunna identifiera risker vidareutveckla ett formulär för sammanställningar av avvikelser tillsätta en rutingrupp 3

6 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659,3 kap. 9 och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2, p 1 Patientsäkerhetsarbetet inom Region Medicin innebär olika ansvarsområden och roller. Rollerna utgörs av: Rapportör Chefsjuksköterska Det lokala patientsäkerhetsrådet Arbetsgrupper Det regionala patientsäkerhetsrådet Verksamhetschefen Regionchefen Regionchefen har tillsammans med verksamhetscheferna på respektive verksamhet det övergripande ansvaret för det systematiska patientsäkerhetsarbetet, d v s det yttersta ansvaret att minimera skador i vården, samt att följa upp mål och handlingsplaner som berör patientsäkerhetsområdet. Cheferna har även ansvar för att vid behov initiera händelse- och riskanalyser, samt att ändra enheternas arbetssätt så att vårdskador inte uppstår. Det regionala patientsäkerhetsrådet bevakar patientsäkerhetsområdet, samt svarar för samordning och uppföljning av det övergripande patientsäkerhetsarbetet inom Region Medicin. Rådet ansvarar även för att tillsammans med verksamhetscheferna kartlägga enheternas styrkor och svagheter och tydliggöra förbättringsområden, för att därefter ge förslag till verksamhetscheferna hur patientsäkerhetsarbetet ska förbättras på de olika enheterna. De lokala patientsäkerhetsråden analyserar verksamheternas avvikelser och utreder om eventuella systemfel har gett upphov till vårdskador. De ansvarar även för att, efter uppdrag från verksamhetschefen genomföra förbättringsarbeten med patientsäkerhetsfokus. Inom verksamheterna har det lokala patientsäkerhetsrådet även möjligheten att rådfråga flera sakkunniga arbetsgrupper kring patientsäkerhetsfrågor. För närvarande finns det bl. a arbetsgrupper inom: läkemedel, nutrition, sårvård, dokumentation, hygien, medicintekniska hjälpmedel och miljö. Dessa arbetsgrupper kan även medverka som experter vid händelse- och riskanalyser. Enheternas chefsjuksköterskor/verksamhetschef er samlar in och granskar alla inkomna avvikelser, klagomål/synpunkter, samt vidtar vid behov åtgärder. 4

7 Varje medarbetare har ett eget ansvar i patientsäkerhetsarbetet. Det innebär att medarbetaren ska följa fastställda riktlinjer och anvisningar, samt rapportera risker och avvikelser till ansvarig chefsjuksköterska. Om en vårdskada uppstår inom verksamheten är det verksamhetschefen eller ansvarig överläkare som informerar patienten om att en vårdskada inträffat. Resultatet av verksamheternas patientsäkerhetsarbete redovisas i Förenade Cares och respektive verksamhets årsredovisning. Struktur för uppföljning/utvärdering SOSFS 2011:9 3 kap. 2 Mätning av vårdskador och uppföljning Inom Region Medicin granskas systematiskt alla avvikelser och rapporter om tillbud genom att dessa registreras och kategoriseras i olika undergrupper i syfte att identifiera systemfel och/eller förbättringsområden inom patientsäkerhetsområdet. Alla inrapporterade avvikelser och risker analyseras och bedöms enligt allvarlighetsgrad (0 = ingen skada/risk, 1 = mindre-måttlig skada/risk, 2 = betydandekatastrofal skada/risk) och sannolikhetsgrad för upprepning (1 = mycket liten, kan inträffa 1 ggr/år, 2 = liten, kan inträffa varje månad, 3 = stor, kan inträffa varje vecka, 4 = mycket stor, kan inträffa dagligen). Med hjälp av denna statistik kan vi kontinuerligt månad för månad utvärdera våra mål och följa upp avvikelser och förbättringsåtgärder. Denna uppföljning görs kontinuerligt av våra ledningsgrupper. I slutet av varje år sammanställer, analyserar och redovisar alla verksamheter sina rapporter, klagomål och synpunkter. Resultatet skickas till Förenade Cares huvudkontor för genomgång av ledningen. Här görs fler analyser av materialet och verksamheterna får en aktiv återkoppling om viktiga utvecklings- och förbättringsområden. Återkoppling av avvikelse och vårdskada Vid uppkommen vårdskada informeras och involveras patient, närstående och personal i utredningen. Återkoppling erbjuds den berörda patienten i samband med att vidtagna åtgärder genomförts. Medarbetarna får en återkoppling utav de inkomna avvikelserna, samt de uppkomna vårdskadorna och de vidtagna åtgärderna vid olika möten, såsom APT, avdelningsmöten eller yrkesspecifika möten. Om brister upptäcks i följsamheten till en specifik rutin väljs denna till Månadens rutin och rutinen tas upp på månadens arbetsplatsmöte. Syftet med återkopplingen till personalen är att sprida lärande och kunskap kring patientsäkerhet, för att således utveckla säkerhetskulturen inom de olika verksamheterna och på så sätt minska antalet vårdskador och tillbud. 5

8 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet SFS 2010:659, 3 kap. 10 p års systematiska förbättringsarbete gällande patientsäkerhet Verksamhetens mål för 2013 var att: minska antalet allvarliga vårdskador öka antalet rapporterade tillbud och negativa händelser öka antalet genomförda riskanalyser öka andelen VRI rapporteringar utifrån resultat vid mätning av patientsäkerhetskultur identifiera och arbeta med förbättringsområden. bygga upp en säkerhetskultur inom verksamheten, där personalen arbetar aktivt och systematiskt med att riskbedöma vården, samt främja riskmedvetenheten. För att nå dessa mål har verksamheterna under året arbetat med följande: arbeta i ett regionalt patientsäkerhetsråd för att fördjupa samarbetet inom Region Medicin arbeta i ett lokalt patientsäkerhetsråd inom varje enhet för att genomföra förbättringsarbeten med patientsäkerhetsfokus öka kunskapen om befintliga rutiner genom att regelbundet gå igenom dessa med personalen i form av Månadens rutin utbilda personalen i risk- och händelseanalys öka kunskapen om patientsäkerhet för att således kunna identifiera risker vidareutveckla ett formulär för sammanställningar av avvikelser Tillsätta en rutingrupp hålla patientsäkerhetsutbildningar för personalen genomföra hygienutbildningar för personalen revidera de befintliga samverkansöverenskommelserna med kommun och primärvård Resultat antalet rapporterade avvikelser minskat från 816 till 251 Inga Lex Maria eller anmälan till patientnämnden Tillhandahålla en säker vård genom att: öka kunskapen om befintliga rutiner genom att regelbundet gå igenom dessa med personalen i form av Månadens rutin genomföra regelbundna mätningar och uppföljning av risker såsom trycksår, nutrition och fall förbättra kunskapsläget kring vårdrelaterade infektioner genom att uppdatera rutiner för basala hygienrutiner och åtgärder mot smittspridning fortlöpande utveckla nya arbetssätt för att öka samarbetet på arbetsplatsen, samt förbättra kommunikationen personalen emellan. revidera befintliga rutiner och lokala instruktioner 6

9 Öka avvikelserapporteringen genom att: göra avvikelseblanketterna lättillgängliga, samt öka medvetenheten hos personal genom regelbunden återkoppling på verksamheternas arbetsplatsmöten Utveckla och strukturera vårt avvikelsesystem genom att: arbeta i ett regionalt patientsäkerhetsråd inom Region Medicin arbeta i ett lokalt patientsäkerhetsråd inom varje verksamhet vidareutveckla och sprida införande av formulär för sammanställningar av avvikelser kategorisera alla avvikelser och bedöma allvarlighets- och sannolikhetsgrad regelbunden återkoppling till personalen av inkomna avvikelser involvera arbetsgrupperna i patientsäkerhetsarbetet Förbättra patientsäkerhetskulturen genom att: utbilda delar av personalen i risk- och händelseanalys utbilda samtlig personal i patientsäkerhet delta i konferenser om patientsäkerhet riskinventera enheterna regelbundet Förbättra kommunikationen genom att: involvera patienten och närstående i den samordnade vårdplaneringen Förbättra den medicin tekniska säkerheten genom att: revidera lokala rutiner för underhåll, besiktning och registrering/märkning av medicintekniska produkter Minska antalet vårdrelaterade infektioner genom att: genomföra hygienutbildning, både lokalt utformad samt webbaserad Uppföljning genom egenkontroll SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 Egenkontroll Förenade Care har ett verksamhetssystem som innehåller egenkontroll som avser regelbunden uppföljning av alla processer och rutiner, inklusive verksamheternas patientsäkerhetsarbete, för att säkra och utveckla vårdens kvalité. Här kan verksamheterna jämföra de tidigare resultaten med de nuvarande. Egenkontroll av patientsäkerhetsarbetet genomförs regelbundet under året av verksamhetscheferna på de olika verksamheterna med hjälp av fastställda manualer. Dessa redovisas 1 ggr/år på Ledningens genomgång, där regioncheferna tillsammans med företagets VD, vice VD, vårdchef och kvalitetschef går igenom verksamhetssystemet enligt en fastställd dagordning där verksamhetssystemets lämplighet och efterlevnad granskas. 7

10 Punktprevalensmätningar och andra mätningar Uppföljningar och mätningar av kvalitetsindikatorer enligt verksamheternas uppdrag gentemot Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting sker i olika former och på olika nivåer. Vissa uppgifter hämtas av beställarna från befintliga register som vi rapporterar till. Andra uppgifter rapporteras in via en webbaserad inrapporteringsmall (WIM). Utgångspunkten är att mätningarna ska stimulera till en förbättrad följsamhet av rutiner, eftersom mätningen i sig ger en påminnelse om rutinen. Användandet av kvalitetsindikatorer ska således föra med sig en accelererad kvalitetsutveckling, minskade kostnader för kvalitetsbrister och ökad patientsäkerhet. Delar av verksamheterna inom Region Medicin har genomfört punktprevalensmätningar på personalens följsamhet till SLL:s riktlinjer om basal handhygien och klädregler (2 ggr/år). Vi har även genomfört mätningar av alla patienter gällande följande kvalitetsindikatorer: BMI, (bodymassindex) för att upptäcka patienter som är underviktiga (1 ggr/vårdtillfälle, samt vid behov) Norton, för att upptäcka förekomsten av risker för trycksår (1 ggr/vårdtillfälle, samt vid behov) Downton, för att upptäcka patienter som har risk för fall (1 ggr/vårdtillfälle, samt vid behov) ESAS; smärtskattning Alla ovan nämnda mätningar görs för att upptäcka ev. vårdskador, samt för att följa upp och utvärdera uppsatta mål för vårt patientsäkerhetsarbete. Målgruppsundersökningar och granskningar Verksamheterna använder sig av följande undersökningar och metoder för att identifiera uppkomna vårdskador och förbättringsområden: Patient-, närstående- och efterlevandeenkäter (1 ggr/år alt kontinuerligt) möjlighet inom kvalitetssystemet att fånga upp patienternas klagomål och synpunkter med en specifik blankett Nationella kvalitetsregister Vi medverkar i följande nationella kvalitetsregister: Svenska Palliativregistret (registrering av avlidna patienter) Senior Alert De ovan nämnda mätningarna och undersökningarna, samt nationella kvalitetsregistren ingår i öppna jämförelser. Detta innebär att våra resultat jämförs med andra verksamheter. 8

11 Samverkan för att förebygga vårdskador SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 Målet för vårdsamverkan är att patienten och närstående inte ska behöva märka eller oroa sig över vem som är huvudman för de olika delarna av vården och omsorgen. Inom Region Medicin finns samverkansöverenskommelser som tydliggör respektive vårdgivares ansvarsområden. Samverkan sker genom dokumenterade samarbetsavtal och regelbundet återkommande möten mellan slutenvården, primärvården och den kommunala vården och omsorgen. För att tydliggöra och förbättra kommunikationen och informationsöverföringen mellan de olika vårdgivarna använder vi inom Region Medicin oss av: Fastställda rutiner gällande informationsöverföringen vid in- och utskrivning av patient Take Care, ett gemensamt journalsystem WebCare, ett gemensamt system för kommunikation och vårdplanering mellan sjukvården och kommunen Fastställda rutiner gällande upprättandet och distribueringen av läkemedelsberättelser och utskrivningsmeddelande till patient, primärvård och kommunal vård Fastställda rutiner gällande remisshantering Riskanalys SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 Riskanalys den viktigaste delen i det systematiska förbättringsarbetet gällande patientsäkerheten Inom Region Medicin använder vi oss av ett kvalitetsledningssystem enligt Förenade Cares riktlinjer. I kvalitetsledningssystemet identifieras de processer i verksamheten som behövs för att utveckla verksamhetens patientsäkerhet. En viktig del av vårt kvalitetsledningssystem är att genomföra händelse- och riskanalyser. Dessa analyser görs fortlöpande inom de olika verksamheterna. Det viktigaste i detta arbete är att förebygga att oplanerade händelser inträffar, att identifiera grundorsaken till eventuella avvikelser och att vidta åtgärder för att minimera eller eliminera vårdskadorna. Inom Region Medicin görs även riskanalys vid organisationsförändringar. Målet med en riskanalys är att identifiera potentiella risker i en process, uppskatta riskernas omfattning och konsekvenser och ta fram förslag till åtgärder för att eliminera eller minimera riskerna. Analysen görs av en analysgrupp och följer ett systematiskt arbetssätt där varje moment dokumenteras i ett analysformulär. Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet samt personalens klagomål och synpunkter på kvaliteten SFS 2010:659, 6 kap. 4 SOSFS 2011:9, 5 kap 3, SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 Vid befarad eller inträffad patientskada skall medarbetaren rapportera vårdavvikelsen till chefsjuksköterska/verksamhetschef som tillsammans med det lokala patientrådet analyserar den negativa händelsen och tar fram åtgärdsförslag 9

12 (t.ex. översyn av rutiner och återkoppling till berörd personal). Verksamhetschefen tar del av samtliga avvikelserapporter och initierar vid behov en händelseanalys. Verksamheterna tillhandahåller specifika blanketter för avvikelse- och tillbudsrapportering. Dessa blanketter är lättillgängliga inom verksamheterna och väl kända av all personal. Alla inkomna avvikelser registreras/kategoriseras och sammanställs av en chefsjuksköterska/lokala patientsäkerhetsrådet i ett elektroniskt formulär, Avviq. I samband med registreringen bedöms även den inkomna avvikelsens allvarlighetsoch sannolikhetsgrad. På detta sätt identifieras mönster eller trender som indikerar brister i verksamheten och därefter upprättas handlingsplaner för att minimera och eliminera vårdskador. Vårdavvikelserna, utredningarna, samt åtgärderna sammanställs regelbundet av ledningen eller det lokala patientsäkerhetsrådet. Medarbetarna får regelbunden återkoppling av dessa på verksamheternas arbetsplatsmöten alt avvikelsemöten. Inom Region Medicin uppmuntras dagligen våra medarbetare att rapportera avvikelser och risker. Avvikelserna är en del i förbättringsarbetet. Hantering av klagomål och synpunkter från andra än personal SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 Klagomål och synpunkter från patienter eller närstående kan lämnas via blanketter som finns tillgängliga på vårdavdelningarna/vårdcentralen alt. delas ut vid inskrivningen. När det gäller klagomål och synpunkter från andra vårdgivare eller andra intressenter kan egna blanketter användas. Alla synpunkter och klagomål ska alltid inlämnas till verksamhetschefen så fort som möjligt, så att denne kan ge en snabb återkoppling till avvikelsen. Alla inkomna synpunkter och klagomål skall utredas och besvaras inom en vecka. Verksamhetschef/chefsjuksköterska kontaktar uppgiftslämnaren och erbjuder samtal kring det inträffade. Patienter och närstående uppmuntras via våra patientinformationsbroschyrer att framföra sina synpunkter och klagomål till oss. Vår personal kan även vid behov vara behjälplig att fylla i dessa blanketter om man inte själv kan fylla i den. När det gäller synpunkter och klagomål som inkommer från Patientnämnden och från Inspektionen för vård och omsorg görs en utredning och en händelseanalys av verksamhetschef eller chefsjuksköterska. Alla inkomna synpunkter och klagomål registreras och kategoriseras. I samband med registreringen bedöms även den inkomna avvikelsens allvarlighets- och sannolikhetsgrad. På detta sätt kan vi identifiera mönster eller trender som indikerar brister i verksamheten och därefter upprätta handlingsplaner för att minimera och eliminera vårdskador. 10

13 Samverkan med patienter och närstående SFS 2010:659 3 kap. 4 Inom Region Medicin anser vi att en bra kommunikation mellan patient och personal är av allra största vikt. Genom en fortlöpande kommunikation skapar vi forum för ett bra möte och kan således förebygga uppkomsten av vårdskador. Vi uppmuntrar våra patienter och deras närstående att aktivt medverka i planeringen av vården. Redan vid inskrivningssamtalet enligt checklista ges patienten möjlighet att utforma en vårdplan tillsammans med vårdpersonalen. Vårdplanen utvärderas tillsammans med patienten fortlöpande under vårdtiden. Om en vårdskada inträffat informeras den berörda patienten om händelsen, samt om vilka rättigheter hen har. Patienten och närstående erbjuds möjlighet att samtala med personalen om händelsen. Resultat SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 3 Under 2013 inkom 251 st. avvikelserapporter till Region Medicin, de flesta ansågs vara av mindre eller måttlig grad, 2 st. avvikelser var av betydande allvarlig grad. Inga Lex Maria har rapporterats till Socialstyrelsen. Inga ärenden till patientnämnden har rapporterats. Rapporterade avvikelser minskade således 2013 med ca 30 % jämfört med Ökning 2011/2012 var 25,4 % Minskningen av antalet avvikelser beror på att Löwet Geriatrik inte längre ingår i Region Medicin och att Victoria Vård & Hälsa skriver sin egen patientsäkerhetsberättelse i Region Skåne. Inom de områden det har rapporterats flest avvikelser är läkemedelshantering och fall. Som en del av vårt patientsäkerhetsarbete för 2014 fortsätter Region Medicin att arbeta aktivt med att minska dessa avvikelser. Avvikelser 2013 Antal Läkemedelshantering 78 Fall med skada 27 Fall utan skada 46 Medicinsk tekniska produkter 8 Vårdkomplikationer 22 Dokumentationsöverföring/information 14 Allmän omvårdnad 0 Specifik omvårdnad 0 Övrigt 30 Synpunkter och klagomål 7 Rutinavvikelser 16 Externa avvikelser 3 Lex Sarah 0 Lex Maria 0 Patientnämndsärenden 0 Totalt antal avvikelser

14 Övergripande mål och strategier för kommande år Under 2014 kommer Region Medicin fortsätta att arbeta systematiskt med patientsäkerhetsfrågor. Modellen som har arbetats fram av vårt patientsäkerhetsråd är förankrad i SOSFS 2011:9 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälsooch sjukvården, samt i Den Nya patientsäkerhetslagen (2010:659) som trädde i kraft 1/ Verksamhetens mål för 2014 är att: noll- vision gällande allvarliga vårdskador öka antalet rapporterade tillbud och negativa händelser öka antalet genomförda riskanalyser öka andelen VRI-rapporteringar bygga upp en säkerhetskultur inom verksamheten, där personalen arbetar aktivt och systematiskt med att riskbedöma vården, samt främja riskmedvetenheten. tillsätta rutingrupp på alla enheter. införa safety briefings, d.v.s. daglig riskinventering avseende patientsäkerhetsrisker För att nå dessa mål ska verksamheterna under det kommande året arbeta med: utveckla riskdialoger och riskronder, genom Safety Briefing och återkommande riskveckor. anordna utbildningar inom patientsäkerhet och kommunikation återkoppla avvikelser och utvärdera rutinförändringar vid regelbundna avvikelsemöten revidera och vidareutveckla inskrivnings- och utskrivningsprocesser samt befintliga samverkansöverenskommelser med kommun och primärvård Under 2014 kommer verksamheterna inom Region Medicin fortsätta att genomföra olika mätningar avseende, trycksår, vårdrelaterade infektioner, personalens följsamhet av rutinen gällande basal hygien och klädregler, fallrisk, BMI, ESAS. Vi kommer också att fortsätta att registrera våra patienter i Senior Alert, Svenska Palliativregistret, samt genomföra enkätundersökningar för patienter, närstående och efterlevande. Jeanette Bergkvist Verksamhetschef Märsta Läkarmottagning Susanne Thoors Biträdande chefssjuksköterska ASIH Byle Gård Marie Kraft Verksamhetschef ASIH Roslagen/Finsta Gård Sol-Britt Norberg Leg. sjuksköterska ASIH Roslagen/Finsta Gård Siv Nordqvist Vvd/Regionchef Förenade Care AB 12

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Victoria Vård & Hälsa Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-02-13 Annika Berglund Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Victoria Vård & Hälsa Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Annika Berglund Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2012 Datum och ansvarig för innehållet Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Förenade Care AB. ASiH Byle Gård

Patientsäkerhetsberättelse för. Förenade Care AB. ASiH Byle Gård Patientsäkerhetsberättelse för Förenade Care AB ASiH Byle Gård 2015 Carina Filipsson, VC, ASiH Byle Gård Eva Gyllenhammar medicinskt ansvarig läkare, ASiH Byle Gård Susanne Thoors, st enhetschef/patientsäkerhetsansvarig

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-25 Annika Kahlmeter Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Förenade Care AB. ASiH Byle Gård/ ASiH Roslagen

Patientsäkerhetsberättelse för. Förenade Care AB. ASiH Byle Gård/ ASiH Roslagen Patientsäkerhetsberättelse för Förenade Care AB ASiH Byle Gård/ ASiH Roslagen 2016 Carina Filipsson, VC, ASiH Byle Gård ASiH Roslagen Eva Gyllenhammar medicinskt ansvarig läkare ASiH Byle Gård ASiH Roslagen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2016-01-08 Ann-Sophie Rudolph Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus 2012 Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare 2 (13) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10) 1 (10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting 2 Övergripande mål och strategier... 3 Patienten

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-21 Anita Segerslätt Lars Tengryd Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Region Medicin Förenade Care AB

Patientsäkerhetsberättelse för. Region Medicin Förenade Care AB Patientsäkerhetsberättelse för Region Medicin Förenade Care AB 2012 Thomas Aleflod, överläkare, ASiH Roslagen Annika Berglund, VC, Victoria vård&hälsa Karin Henriksson, sjuksköterska, Märsta Läkarmottagning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare MURTEGLETS VÅRDBOENDE Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150112 Maj Millborg Mallen är anpassad av Vardaga utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Landstinget Sörmland Regionsjukhuset Karsudden LSN-RSK13-049 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 2012-02-18 Malin Lotterberg Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS 215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16

Patientsäkerhetsberättelse 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16 Patientsäkerhetsberättelse 2014 CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16 INNEHÅLL 1. Fakta...3 2. Sammanfattning...4 3. Övergripande mål och strategier...4 4. De viktigaste åtgärderna som vidtagits för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Catharina Johansson Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-22 Helene Sandqvist Benjaminsson Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2012 Enskede 2013-03-01 Ansvarig för innehållet: Gunnel Köhler Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Övergripande mål och strategier 2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Mona Andersson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE. CityAkuten i Praktikertjänst AB. År 2013

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE. CityAkuten i Praktikertjänst AB. År 2013 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE CityAkuten i Praktikertjänst AB År 2013 Faktaruta Kontaktuppgifter Hemsida: www.cityakuten.se Informationstelefon 020-150 150 Vårdgivare/ VD CityAkuten i Praktikertjänst AB Tf

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Datum:2013-03-01 Sophia Lehnberg, MAS Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga 10.02.2016. Anna-Mari Kinnunen Verksamhetschef Vardaga/Klippan Äldreboendet Klippan Norra Esplanaden 1 95331 Haparanda

Läs mer

Vägledning Patientsäkerhetsberättelsen

Vägledning Patientsäkerhetsberättelsen Vägledning Patientsäkerhetsberättelsen Birgitta Boqvist Patientsäkerhetsarbete Att göra vården säkrare. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed ökad patientsäkerhet Patientsäkerhetslagen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-06 Agneta Nilsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Lönnens ÄB Järfälla Kommun Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-12 Olga Trupina Pernilla Wåhlin 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB Patientsäkerhetsberättelse 2015 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras och dokumenteras. Samtliga inkomna avvikelser

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Edsby Slott

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Edsby Slott 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Edsby Slott Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-27 Ewa Svensson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Annika Fjällström MAS Vindelns kommun Antagen av Socialnämnden 2016 03 23 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2015 2016-01-07 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kirurgicentrum År 2012

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kirurgicentrum År 2012 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kirurgicentrum År 2012 2013-01-10 Ulla Wigberth Tholén 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Bilaga 2 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Stockholms Äldreboende AB Riddargårdens Vård- och Omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-12 Maria Hosseinpour, verksamhetschef

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Enskede 2016-02-11 Ansvarig för innehållet: Gunnel Köhler Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 3 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Vardagas boenden i Lund:

Patientsäkerhetsberättelse för Vardagas boenden i Lund: Patientsäkerhetsberättelse för Vardagas boenden i Lund: Solbackens äldreboende. År 2013 Ansvarig för innehållet Irene Stenberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Breared

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Breared 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Breared Datum och ansvarig för innehållet 2016 02 25 Tea Hwit verksamhetschef på Breared Mallen är anpassad av Vardaga AB

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150416 Agneta Palmgren Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1 Patientsäkerhetsberättelse 2016 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2015 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras i vår interna web baserade verksamhetsuppföljning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Furuviken

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Furuviken 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Furuviken Datum och ansvarig för innehållet 150228 Ole Minler Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse samt plan för 2016 för vårdgivare

2015 års patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse samt plan för 2016 för vårdgivare 2015 års patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse samt plan för 2016 för vårdgivare Gabriels gård Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-29 Göran Forslund Verksamhetschef Mallen är anpassad

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-22 Patrik Sjösten verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ÅR 2014. Susanne Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ÅR 2014. Susanne Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 Susanne Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. BAKGRUND 3 1.1 Patientsäkerhetslagen 3 1.2 Kvalitetsledningssystem 3 1.3 Patient lag 4 1.4

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten 2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten Solna den 28 januari 2015 Olga Jacobsen Gruppchef HSL samt Lea Ekholm Vice Regionchef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Socialförvaltningen Ann-Britt Christensen MAS Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är att minska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum

Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-14 Annika Hull Laine, centrumchef för barn- och kvinnocentrum Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse År 2013

Patientsäkerhetsberättelse År 2013 Patientsäkerhetsberättelse År 2013 2014-02-21 Revideras senast 2015-02-27 Sören Akselson Chefsöverläkare 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan 2013-02-15 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan År 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2015 för individ och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde

Patientsäkerhetsberättelse 2015 för individ och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde Dnr Ks 2016.261 Patientsäkerhetsberättelse 2015 för individ och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde 2016-02-26 Rickard Pettersson Förvaltningschef/verksamhetschef HSL Anna-Lena Fällman Medicinskt ansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse år 2014 för Psykiatri och Habilitering

Patientsäkerhetsberättelse år 2014 för Psykiatri och Habilitering Patientsäkerhetsberättelse år 04 för Psykiatri och Habilitering Antagen i förvaltningen Psykiatri & Habiliterings ledningsgrupp: 05-03-8 Ansvarig för innehållet: 05-0-8 Chefläkare Peter Valverius Sida

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande:

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande: Dokument/Rutin Rutin patientsäkerhetsberättelse Ansvarig Fastställt datum 2011-03-06 Reviderad 2015-01-08 Verksamhetschef Veronica Ringsäter Björkgårdens Vård och omsorgsboende Solna Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012 2013-03-01 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Mall Sveriges kommuner och landsting (SKL). 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende Patientsäkerhetsberättelse 2015 S:t Annas Demens och äldreboende Sjuksköterska Flora: Malin Björkman Sjuksköterska Freja: Maria Svalberg Verksamhetschef: Helén Gjödestöl Patientsäkerhetsberättelse 16 02

Läs mer

Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013

Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013 Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning www.carema.se Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013 1. Förord Carema Care har alltid arbetat med öppenhet och transparens i

Läs mer

Patientssäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2012

Patientssäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2012 Patientssäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2012 Fastställd av kommunstyrelsen 20XX-XX-XX, XX-XX Innehållsförteckning 1 Läsanvisning... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Övergripande mål... 6 4 Organisatoriskt

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Korsaröds behandlingshem AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Korsaröds behandlingshem AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Korsaröds behandlingshem AB Datum och ansvarig för innehållet Joachim Fredriksson. 160201 Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Solna SpecialistCenter 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Solna SpecialistCenter 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Solna SpecialistCenter 2015 Avseende år 2014 I handen håller du Solna SpecialistCenters patientsäkerhetsberättelse för år 2014. Här beskriver vi hur vi har arbetat för att

Läs mer

Uppföljning av granskningar om läkemedelsanvändning och vårdhygien vid äldreboenden

Uppföljning av granskningar om läkemedelsanvändning och vårdhygien vid äldreboenden Revisionsrapport Uppföljning av granskningar om läkemedelsanvändning och vårdhygien vid äldreboenden Jan-Erik Wuolo Cert. kommunal revisor Övertorneå kommun Maj 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer