Patientsäkerhetsberättelse för Solna SpecialistCenter 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientsäkerhetsberättelse för Solna SpecialistCenter 2015"

Transkript

1 Patientsäkerhetsberättelse för Solna SpecialistCenter 2015 Avseende år 2014

2 I handen håller du Solna SpecialistCenters patientsäkerhetsberättelse för år Här beskriver vi hur vi har arbetat för att minska risken för vårdskador och andra oönskade händelser. Dina åsikter och förslag är viktiga för oss. Ta gärna kontakt med mig eller klinikansvarig sjuksköterska med idéer och synpunkter. Solna den 26 februari 2015 Dr M Z Ganji Verksamhetschef SSK Beatrice Masreliez Klinikansvarig

3 Innehåll Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur för uppföljning och utvärdering Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet Uppföljning genom egenkontroll Samverkan för att förebygga vårdskador Riskanalys Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet samt personalens klagomål och synpunkter på kvaliteten Hantering av klagomål och synpunkter från andra än personal Samverkan med patienter och närstående Resultat Övergripande mål och strategier för kommande år...17

4 Sammanfattning Solna SpecialistCenter (SSC) har under året färdigställt verksamhetens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, som svarar mot klinikens övergripande mål: patienten i centrum, ömsesidigt förtroende samt orienterade och uppdaterade. Under 2014 har inga händelser inträffat som medfört att en patient kommit till allvarlig skada, eller kunde ha skadats allvarligt. På kliniken bedrivs patientsäkerhetsarbetet som en integrerad del av det dagliga arbetet där eventuella åtgärder riktas mot bakomliggande orsaker snarare än enskilda individer. Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för patientsäkerheten. Klinikansvarig sjuksköterska har ansvaret för bland annat de lokala rutinerna. Under året har rutiner för avvikelserapportering omarbetats och utvecklats. Vidare har remisshanteringen utvecklats ytterligare. Även rutinerna för egenkontroll, MRSA och personer med skyddad identitet har utvecklats. Kompetensen har höjts genom anställning av ytterligare en sjuksköterska. SSC deltar kontinuerligt i nationella relevanta kvalitetsregister. En mätning av patienttillfredsställelse skedde 2014 på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL) genom den Nationella Patientenkäten och en del av vårt förbättringsarbete har utgått från denna. Det är tydligt att arbetet ger resultat, vilket bland annat återspeglas i att andelen positiva svar har ökat markant inom flera områden. Kliniken har en helt omarbetad webbplats, och är numera även ansluten till Mina vårdkontakter på internet, vilket underlättar för patienter att boka tider och förnya recept. Samverkan med andra vårdgivare har getts prioritet, inte minst när det gäller remisshantering och kommunikation av patientuppgifter. Beslut om övergång till ett modernt journalsystem som möjliggör gemensam journalföring har fattats. Särskilt samverkan med röntgen har utvecklats. När det gäller audiologiska mätningar har avtalet förlängts till slutet av Strategin för kommande år innefattar bland annat införandet av ett modernt journalsystem, uppföljning av åtgärdsbehov med anledning av den nationella patientenkäten, och fortbildning för personalen.

5 1 Övergripande mål och strategier Enligt 3 kap. 1 patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen [ ] upprätthålls. Vidare gäller enligt 3 kap. 1 ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) att vårdgivaren ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Solna SpecialistCenter (SSC) har under året utvecklat och färdigställt verksamhetens ledningssystem. Viktiga steg har tagits mot ökad systematik för att förbättra möjligheterna till planering, ledning och kontroll av verksamheten. I det arbetet har vi utgått från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9), Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt Riskanalys & Händelseanalys Handbok för patientsäkerhetsarbete (andra reviderade upplagan). Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser. Våra nyckelord och tillika övergripande mål är: patienten i centrum, ömsesidigt förtroende samt orienterade och uppdaterade. All vård och behandling ska utföras i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Personalen ska inneha rätt kompetens för det arbete som utförs och i de fall som kompetenshöjning behövs, ska medarbetare i så hög utsträckning som möjligt erbjudas den. SSC arbetar gemensamt och kontinuerligt med strategier och förbättringar för att höja patientsäkerheten och kvaliteten på den vård vi ger. SSC strävar efter att behandla alla patienter jämställt. Det betyder att patienten hos oss ska få samma slags bemötande oavsett kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder och etnisk tillhörighet. SSC strävar efter att ha en öppen dialog med våra patienter och lyssnar gärna på synpunkter gällande förbättringar av vår verksamhet. All personal ska ha ett respektfullt och engagerat bemötande gentemot patienterna. Vi ska kontinuerligt rapportera till de nationella kvalitetsregister som hör till respektive specialitet.

6 2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Enligt 3 kap. 1 patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen [ ] upprätthålls. Vidare gäller enligt 3 kap. 1 ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) att vårdgivaren ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. SSC är en liten organisation med tydliga ansvarsförhållanden. På kliniken bedrivs patientsäkerhetsarbetet som en integrerad del av det dagliga arbetet där eventuella åtgärder riktas mot bakomliggande orsaker snarare än enskilda individer. Organisationen på SSC kan delas in i tre delar: Verksamhetschef Klinikansvarig Övrig personal Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för klinikens patientsäkerhetsarbete. Klinikansvarig har till uppgift att bland annat upprätta klinikens egna lokala rutiner gällande patientsäkerhetsarbetet. Lokala rutiner har utvecklats och förbättrats under året. Bland annat har ett månadsbrev införts. Klinikansvarig ansvarar även för att samtlig personal informeras om gällande rutiner avseende hygien, miljö, sekretess, avvikelserapportering, m.m. Övrig personal har gemensamt ansvar för att till verksamhetschef och/eller klinikansvarig rapportera eventuella fel och brister som upptäcks. De månatliga personalmötena har lett till att vissa administrativa förändringar och förbättringar har gjorts. Klinikansvarig och verksamhetschef ansvarar båda för att bevaka och hålla sig uppdaterade gällande lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som ges ut av myndigheter som styr den verksamhet vi för.

7 3 Struktur för uppföljning och utvärdering SSC deltar kontinuerligt i relevanta nationella kvalitetsregister. Detta gör att vi kan hålla oss uppdaterade gällande jämförelser och resultat även från andra kliniker och organisationer. En mätning av patienttillfredsställelse skedde 2014 på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL) genom den Nationella Patientenkäten och en del av vårt förbättringsarbete har utgått från denna. Även förslag och synpunkter från patienter och personal har beaktats. Förslagen tas upp på våra arbetsplatsmöten, diskuteras och kan utifrån dessa resultera i nya förbättrade rutiner. På SSC har vi månatliga arbetsplatsmöten. Mötena äger rum första fredagen varje månad. Alla anställda har ett enskilt samtal med verksamhetschefen och därefter hålls ett gemensamt möte med en fastställd dagordning. En återkommande punkt är avvikelser och en annan punkt gäller eventuella klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga. Eventuella klagomål och synpunkter diskuteras gemensamt, dokumenteras, och sparas i patientsäkerhetspärmen. På mötet fastslås och antecknas vilka åtgärder som bör vidtas samt vem som ska ansvara för att det utförs. Vid nästkommande månadsmöte kontrolleras efterlevnaden. Åtgärder och resultat utvärderas. Vi har även infört ett kortare möte varannan vecka för administrativ personal och sjuksköterskor. Exempel på hur en arbetsgång för en avvikelse kan vara: Anställd upptäcker en incident som skulle kunna medföra en vårdskada. Avvikelsen rapporteras skriftligt till klinikansvarig. Om avvikelsen inte är av akut karaktär hanteras och diskuteras den på det månatliga arbetsplatsmötet. Eventuell åtgärdsplan upprättas skriftligt. Roller och ansvar fördelas. Klinikansvarig ser till att åtgärdsplanen efterföljs. Åtgärden följs upp och utvärderas gemensamt på nästkommande månadsmöte. Om ärendet gäller en vårdskada, är verksamhetschefen ansvarig för att patienten informeras.

8 4 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet Enligt 3 kap. 10 patientsäkerhetslagen (2010:659) ska det av patientsäkerhetsberättelsen framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår och vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten. SSC avsätter varje fredag eftermiddag åt administrativt arbete, då bland annat journaler och signeringslistor kontrolleras. Arbetet har följt den struktur som rekommenderas av Socialstyrelsen, där Handboken för informationshantering och journalföring har varit styrande. SSC har under året genomfört följande åtgärder för ökad patientsäkerhet: Arbetat fortlöpande med att alla anställda har rätt kunskap och kompetens genom att ha månatliga mål- och utvecklingssamtal. Haft veckovisa uppföljningar och kontroller av rutiner för patientsäkerheten. Reviderat dokumentation med patientinformation som ges till varje patient som ska genomgå undersökningar och behandlingar på SSC. Här finns bland annat information om vad man ska tänka på samt vilka åtgärder man ska iaktta före operationer. Vi har även tydliggjort vilka risksymtom som ska uppmärksammas postoperativt och var man ska vända sig om dessa symtom uppstår. Här finns även kontaktuppgifter till instanser att kontakta då kliniken är stängd. Tecknat nytt samarbetsavtal med auktoriserat audionomföretag, som sträcker sig året ut. Detta innebär att hörselmätningar kan genomföras av legitimerade audionomer på kliniken. Reviderat miljöarbetet vilket resulterade i förnyad milodiplomering år I samband med revideringen, har miljömålen och handlingsplanen setts över. Samtliga medarbetare har informerats om hur de kan bidra till att uppfylla miljömålen. Fortsatt arbete med förbättrad vårdhygien. Alla anställda har förnyat e-utbildningen Basala hygienrutiner. Utvecklade rutiner och dokumentation för avvikelserapportering. Patientsäkrad läkemedelshantering via en inventeringslista för alla mediciner och förbrukningsvaror. Denna lista gås igenom en gång i månaden för att på så sätt sortera bort eventuellt utgångna läkemedel och sterila förbrukningsvaror. Förmedlat patientinformation med hjälp av broschyrer i väntrummet om Vårdgarantin Hur länge ska man vänta? samt broschyr från Patientnämnden, Problem?, som rör var och hur man ska vända sig vid eventuella klagomål. Ökat vår kompetens på kliniken genom att anställa ytterligare en sjuksköterska.

9 Installerat EKG-apparatur så vi kan ta EKG direkt på mottagningen. Alla anställda och nyanställda har erhållit e-tjänstekort för säker inloggning. Vi har ett inloggningssystem som medför att endast behörig personal har tillgång till patientens journal. Datorerna låses alltid när de ej är bemannade. SMS-påminnelser skickas ut till alla patienter som angett sitt mobilnummer. Detta har medfört att vi förbättrat servicen och informationen till patienterna. Utöver tidigare implementerat journalprogram, kan kliniken nu även länka till Alerisröntgen. Anslutit oss till Mina vårdkontakter på internet vilket möjliggör för invånare att logga in för att till exempel omboka sin tid eller förnya ett recept. Satt upp en förslagslåda i väntrummet där vi uppmuntrar våra patienter att komma med förslag och synpunkter på vår verksamhet. Moderniserat klinikens webbplats. Det gör vår information bland annat om patientsäkerhet tydligare, mer tillgänglig och användarvänlig för befintliga och potentiella patienter.

10 5 Uppföljning genom egenkontroll Enligt 5 kap. 2 ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vårdgivaren utöva egenkontroll. Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren [...] ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. SSC har under året utvecklat rutinerna för egenkontroll. Egenkontrollen bedrivs systematiskt i form av månatliga arbetsplatsmöten och på det sätt som beskrivs ovan. Bearbetning och analys av extern information sker löpande. Exempel på relevant underlag för egenkontrollen är: Nationell patientenkät. Under år 2014 gjordes Nationella Patientenkäten. Resultatet visade på några förbättringsområden inom vår verksamhet. Detta beskrivs mer under avsnitt 9 Hantering av klagomål och synpunkter från andra än personal samt avsnitt 10 Samverkan med patienter och närstående. Väntetidsmätning. Ett centralt väntetidsregister där alla enheter som har avtal med landstinget ska rapportera in sina estimerade väntetider. Det ger oss bland annat möjlighet att jämföra våra egna väntetider med andra, för våra patienter, relevanta vårdinstanser. Avvikelsehantering. Kliniken har utvärderat och förbättrat rutinen för avvikelsehantering i syfte att identifiera eventuella brister i arbetssättet och för att minska sannolikheten att incidenter upprepas. Avvikelsen formuleras skriftligt av anställd som uppmärksammat den och lämnas in till klinikansvarig. Rutinerna för detta finns beskrivet i dokumentet Rutiner för avvikelsehantering på Solna SpecialistCenter. Underlag från Patientnämnden. Kliniken erhåller varje månad en sammanställning från nämnden, där eventuella klagomål och synpunkter från patienter framgår.

11 6 Samverkan för att förebygga vårdskador Enligt 4 kap. 6 ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vårdgivaren identifiera de processer [ ] där samverkan behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada. Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten. Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas att samverkan möjliggörs med andra vårdgivare. Intern och extern samverkan är mycket viktig för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. När det gäller extern samverkan sker den främst i form av remisshantering och kommunikation av patientuppgifter. Kliniken planerar att under 2015 övergå till journalsystemet Take Care som i dagsläget används av de flesta vårdgivare. Det kommer att innebära att vi kan begagna oss av gemensam journalföring så att vi bland annat direkt kan se patienternas tidigare provresultat, mediciner, behandlingar, m.m. Det kommer också möjliggöra elektronisk överföring av till exempel remisser och röntgenresultat, i stället för som nu via postgången vilket fördröjer handläggningen och kan åsamka onödig väntan för patienterna. I avvaktan på införandet av det nya journalsystemet, tillämpas vissa övergångsrutiner inom två områden för att förbättra samverkan. Remisshantering. För att säkerställa god samverkan i vårdkedjan, kontaktar kliniken alltid den remitterade patienten per telefon. Samtidigt som patienten får en personlig remissbekräftelse, avtalas det också om besökstid. Det ger patienten ett medinflytande över tiden för sitt läkarbesök. En remissbekräftelse skickas alltid till remitterande enhet. Vid akuta remisser är målet att avtala om besökstid inom två dagar. För övriga remisser är målet för besök två veckor. Två tider varje dag är reserverade för akuta besök samt remisstider. Instanser som brukar remittera patienter till kliniken informerats brevledes några gånger per år med aktuella adressoch kontaktuppgifter. Samverkan med röntgen har utvecklats ytterligare. Utöver tidigare implementerat journalprogram som medger direkt uppkoppling mot databasbilder för till exempel röntgen på Läkarhuset Odenplan, kan kliniken nu även länka till Aleris-röntgen. Det har ytterligare förbättrat möjligheten för klinikens läkare att omedelbart tolka röntgenbilder.

12 7 Riskanalys Enligt 5 kap. 1 ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vårdgivaren fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska vårdgivaren [ ] uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar, och bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. Vidare gäller enligt 3 kap. 3 patientsäkerhetslagen (2010:659) att vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som har påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra. Det är verksamhetschefen som beslutar om och när en riskanalys ska genomföras. I de fall verksamhetschefen beslutar att en riskanalys ska genomföras, bestäms vem eller vilka i verksamheten som ska utföra den. Uppföljning av denna redovisas under arbetsplatsmötena. SSC tillämpar Socialstyrelsens råd och rekommendationer avseende riskanalys och händelseanalys. Det innebär att om en händelse inträffat, som medfört att en patient kommit till allvarlig skada, eller kunde ha skadats allvarligt ska en händelseanalys göras. Händelseanalysen ska ge svar på följande frågor: Vad har hänt? Varför har det hänt? Hur förhindras en upprepning av händelsen? Arbetsgången för en händelseanalys följer sju steg. 1. Initiera analys. 2. Samla in fakta. 3. Beskriva händelseförlopp. 4. Identifiera bakomliggande orsaker. 5. Utarbeta åtgärdsförslag och metod för uppföljning. 6. Utarbeta slutrapport. 7. Besluta om åtgärder och tidplan för genomförande av åtgärder. Under 2014 har inga händelser inträffat som medfört att en patient kommit till allvarlig skada, eller kunde ha skadats allvarligt. SSC har även under året beaktat större förändringar av verksamheten, såsom utökad specialistkompetens, nya arbetsmoment, ombyggnad av lokaler och gjort en riskanalys innan förändringen verkställts.

13 8 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet samt personalens klagomål och synpunkter på kvaliteten Enligt 6 kap. 4 patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Hälsooch sjukvårdspersonalen har motsvarande rapporteringsskyldighet även när det gäller andra skador än vårdskador till följd av säkerhetsbrister i verksamheten. Av 5 kap. 3 ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) framgår vidare att vårdgivaren ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från bland annat personalen. Som tidigare nämnts är SSC en liten organisation, där egenkontroll, avvikelserapportering och kvalitetsarbete sker integrerat i verksamheten. Ledningen uppmuntrar all personal att rapportera avvikelser och risker och ser avvikelserna som en del i vårt förbättringsarbete. Synpunkterna från personalen tas emot och diskuteras under månadsmötena. Detta beskrivs närmare i avsnitt 3 Struktur för uppföljning och utvärdering. Avvikelsehantering och rapportering sker i enlighet med dokumentet Rutiner för avvikelserapportering på Solna SpecialistCenter.

14 9 Hantering av klagomål och synpunkter från andra än personal Som beskrivits ovan gäller enligt 5 kap. 3 ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) att vårdgivaren ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Utöver personal och vårdgivare ska klagomål och synpunkter från i synnerhet följande grupper beaktas: vård- och omsorgstagare och deras närstående, myndigheter samt föreningar, andra organisationer och intressenter. Patienten i centrum är ett av klinikens mål. SSC tar därför särskilt allvarligt på klagomål och synpunkter från vård- och omsorgstagare. SSC har under året deltagit i Nationella Patientundersökningen (NP). Av NP framgår en tydlig förbättring mellan år 2012 och SSC har analyserat undersökningens resultat, och vill särskilt lyfta fram tre mätpunkter: I mer än hälften av kvalitetsindikatorerna har andelen positiva svar ökat under tidsperioden. Bland annat har andelen positiva gällande möjligheterna för patienten att påverka tiden för besöket ökat från 42 till 56 procent. Ytterligare ett område i undersökningen som patienterna skattade högre 2014 jämfört med 2012 var upplevelsen om läkarens information om eventuella läkemedelsbiverkningar (ökning från 34 till 40 procent). Således är trenden positiv men fortfarande är detta är ett område inom vilket vi behöver arbetar för att hitta tydligare och mer effektiva rutiner. Däremot kan en negativ utveckling noteras på en punkt; Frågade läkaren dig om andra läkemedel som du använder? Andelen positiva svar har minskat från 88 till 79 procent. Detta planerar SSC åtgärda genom de ankomstablanketter som ska färdigställas under året där patienterna bland annat ska få fylla i aktuella läkemedel. Information om möjligheten för patienter och deras närstående att anmäla eventuella klagomål direkt till Patientnämnden finns tillgänglig väntrummet och i receptionen. Det går även bra att rapportera detta direkt till klinikens reception, som då tar emot synpunkterna och vidarebefordrar dessa till klinikansvarig. Under året har även en förslagslåda placerats i väntrummet där patienterna kan ge synpunkter på vår verksamhet. Vid klagomål från enskild patient diskuteras detta så fort som möjligt i arbetsgruppen, varpå återkoppling sker till patienten. I arbetsgruppen diskuterar vi regelbundet innebörden av ett gott bemötande och av goda kontakter mellan patienterna och våra medarbetare.

15 10 Samverkan med patienter och närstående Enligt 3 kap. 4 patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Då SSC är en liten klinik sker dialogen med patienterna på ett nära och öppet sätt. Vi uppmuntrar våra patienter och deras närstående att komma med synpunkter och förbättringsförslag och strävar efter att i så hög utsträckning som möjligt ge relevant återkoppling. Vi betonar alltid möjligheten för patienterna att kontakta kliniken vid frågor eller oklarheter gällande till exempel, mediciner, symtom och behandlingar. Läkemedelsförskrivning och behandling sker i dialog mellan ansvarig läkare och patient. En gemensam granskning av patientens aktuella läkemedelslista är rutin på SSC. Om det efterfrågas och behovet föreligger så erbjuds anhöriga i samråd med patienten att delta vid ett behandlingsmöte. Vid till exempel yrselbehandlingar rekommenderar SSC alltid att en anhörig följer med patienten. Genom att hålla en fortlöpande kommunikation med våra patienter skapar vi en grund för ett bra möte och kan på så sätt förebygga uppkomsten av vårdskador. I den Nationella patientenkäten som gjordes 2012 skattades Kände sig tillräckligt delaktig i beslut om vård något lägre än andra punkter. I mätningen som gjordes i början av 2014 hade andelen positiva ökat något men är fortfarande ett område som behöver förbättras ytterligare. Klinikansvarig har under året påbörjat arbetet med detta med utgångspunkt från handboken Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig, utgiven av Socialstyrelsen 2012.

16 11 Resultat Enligt 3 kap. 10 patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå [ ] vilka resultat som har uppnåtts. Hur arbetet har bedrivits och vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten redovisas framför allt i avsnitt 4. Nedan beskrivs hittills uppnådda resultat i kategorierna kommunikation och information; utbildning och kompetens; omgivning och organisation; teknik, utrustning och apparatur; samt rutiner och riktlinjer. Kommunikation och information. Det enskilt viktigaste resultatet när det gäller kommunikation och information är den helt omarbetade webbplatsen. Det gör vår information bland annat om patientsäkerhet tydligare, mer tillgänglig och användarvänlig för befintliga och potentiella patienter. Även den reviderade och tydliggjorda patientinformationen ser vi som ett viktigt resultat. Vi har också satt upp en förslagslåda i väntrummet där vi uppmuntrar våra patienter att komma med förslag och synpunkter på vår verksamhet. Utbildning och kompetens. Ytterligare en sjuksköterska har anställts, vilket har ökat klinikens kompetens och minskat nyckelpersonberoendet. De månatliga mål- och utvecklingssamtalen har kompletterats med regelbundna genomgångar för administrativ personal. Alla anställda har förnyat e-utbildningen Basala hygienrutiner. Omgivning och organisation. Tecknat nytt samarbetsavtal med auktoriserat audionomföretag, som sträcker sig året ut. Detta innebär att hörselmätningar kan genomföras av legitimerade audionomer på kliniken. Utöver tidigare implementerat journalprogram, kan kliniken nu även länka till Aleris-röntgen. Anslutit oss till Mina vårdkontakter på internet vilket möjliggör för invånare att logga för att till exempel omboka sin tid eller förnya ett recept. Teknik, utrustning och apparatur. Vi har installerat EKG-apparatur så vi kan ta EKG direkt på mottagningen. Rutiner och riktlinjer. Utvecklade rutiner och dokumentation för avvikelserapportering samt veckovisa uppföljningar och kontroller av rutiner för patientsäkerheten har fått signifikant positiva effekter i den nationella patientundersökningen. Förnyad milodiplomering har erhållits. Miljömål och handlingsplanen har setts över.

17 12 Övergripande mål och strategier för kommande år Klinikens övergripande mål patienten i centrum, ömsesidigt förtroende samt orienterade och uppdaterade ligger fast. Det är mycket viktigt för oss att aldrig utsätta patienter för onödig risk. Kompetensutveckling i form av kurser i patientsäkerhet samt bearbetning och analys av indikatorer är viktiga medel för att nå våra mål. Ett mer systematiskt kvalitetsarbete kommer att bidra positivt till måluppfyllelsen. Strategin för kommande år är därför att: Införa ett modernt journalsystem som ökar möjligheten till samverkan med andra vårdgivare. Det är en viktig åtgärd för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Följa upp åtgärdsbehov med anledning av den nationella patientenkäten. Ytterligare säkerställa patientsäkerheten gällande felmedicinering och feldosering. Ett ankomstformulär kommer upprättas för alla nybesök på mottagningen. I deklarationen ombeds patienten kortfattat uppge tidigare sjukdomshistoria, allergier, nuvarande medicinering, m.m. Involvera patienter och deras närstående mer i patientsäkerhetsarbetet. Denna patientsäkerhetsberättelse som publiceras på klinikens webbplats är ett viktigt steg mot ökad öppenhet och dialog. Ytterligare öka kompetensen gällande patientsäkerhet bland annat genom att delta i Patientsäkerhetsdagen samt att personalen ska genomgå en kurs i patientsäkerhet framtagen av Helseplan på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Öka patienternas känsla av delaktighet i vården. Bland annat kommer arbetet utgå från Handboken Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig, utgiven av Socialstyrelsen Undersöka möjligheterna för att ta egna laboratorieprover på patienterna på kliniken, i stället för att hänvisa patienterna vidare. Detta skulle förbättra tillgänglighet och tidsram för patient samt läkare. Fortbildning för sjuksköterskor i tolkning av EKG samt arbetsmiljöutbildning.

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2012 Enskede 2013-03-01 Ansvarig för innehållet: Gunnel Köhler Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Övergripande mål och strategier 2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus 2012 Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare 2 (13) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-25 Annika Kahlmeter Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16

Patientsäkerhetsberättelse 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16 Patientsäkerhetsberättelse 2014 CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16 INNEHÅLL 1. Fakta...3 2. Sammanfattning...4 3. Övergripande mål och strategier...4 4. De viktigaste åtgärderna som vidtagits för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-21 Anita Segerslätt Lars Tengryd Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Vägledning Patientsäkerhetsberättelsen

Vägledning Patientsäkerhetsberättelsen Vägledning Patientsäkerhetsberättelsen Birgitta Boqvist Patientsäkerhetsarbete Att göra vården säkrare. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed ökad patientsäkerhet Patientsäkerhetslagen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Landstinget Sörmland Regionsjukhuset Karsudden LSN-RSK13-049 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 2012-02-18 Malin Lotterberg Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-22 Patrik Sjösten verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Mona Andersson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll:

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2015 2016-01-07 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse År 2013

Patientsäkerhetsberättelse År 2013 Patientsäkerhetsberättelse År 2013 2014-02-21 Revideras senast 2015-02-27 Sören Akselson Chefsöverläkare 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS 215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Enskede 2016-02-11 Ansvarig för innehållet: Gunnel Köhler Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 3 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET

Läs mer

Uppföljning av granskningar om läkemedelsanvändning och vårdhygien vid äldreboenden

Uppföljning av granskningar om läkemedelsanvändning och vårdhygien vid äldreboenden Revisionsrapport Uppföljning av granskningar om läkemedelsanvändning och vårdhygien vid äldreboenden Jan-Erik Wuolo Cert. kommunal revisor Övertorneå kommun Maj 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan 2013-02-15 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan År 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE. CityAkuten i Praktikertjänst AB. År 2013

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE. CityAkuten i Praktikertjänst AB. År 2013 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE CityAkuten i Praktikertjänst AB År 2013 Faktaruta Kontaktuppgifter Hemsida: www.cityakuten.se Informationstelefon 020-150 150 Vårdgivare/ VD CityAkuten i Praktikertjänst AB Tf

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun Landstingets/regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-28

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum

Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-14 Annika Hull Laine, centrumchef för barn- och kvinnocentrum Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Catharina Johansson Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan

Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan Beskrivning av ärendet I denna skrivelse redogörs för de kompetenskrav som ställs på verksamhetschefen för den medicinska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Lizbeth Blennerup, Medicinskt Ledningsansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting 2 Övergripande mål och strategier... 3 Patienten

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-02-23 1646-2009 Praktikertjänst AB Adolf Fredriks Kyrkogata 9A 103 55 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2016-01-08 Ann-Sophie Rudolph Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-03-23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) INLEDNING BAKGRUND Socialtjänstlagen 1 (SoL), lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade 2 (LSS) och

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö.

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö. Tg1 2013 v2.5 n W BESLUT Expedit rat lnspektionen för värd och omsorg 2015-07-30 Dnr 8.5-7644/2014-21 1(8) Avdelning syd Jill Franssohn _ii".fi'anssohi'l@ivo.sc Vårdgivarens dnr 1500855 Region 291 89 KRISTIANSTAD

Läs mer

Uppföljning 2014-03-21 Eveo AB

Uppföljning 2014-03-21 Eveo AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140321 Granskare: Metod: Webbenkät, inntervju, granskning av rutiner genomgförandeplaner och socialdokumentation. Företagets representanter: Kayhan Utkutug,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Socialförvaltningen Ann-Britt Christensen MAS Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är att minska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Region Medicin Förenade Care AB

Patientsäkerhetsberättelse för. Region Medicin Förenade Care AB Patientsäkerhetsberättelse för Region Medicin Förenade Care AB 2013 Marie Kraft, VC, ASiH Roslagen/Finsta Gård Jeanette Bergkvist, VC, Märsta Läkarmottagning Susanne Thoors, Biträdande chefsjuksköterska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler

MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler Dessa riktlinjer är giltiga under projekttiden för införandet av Nationell Patientöversikt under 2013. 1(8) Innehåll Logghantering

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 för Nygårds Vård Gotland AB

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 för Nygårds Vård Gotland AB 1 (10) Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 för Nygårds Vård Gotland AB Garda, januari 2014 Anna Larsson, verksamhetschef / föreståndare Conny Hörnsten, vårdhemschef Agneta Hörnsten Svanberg,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2012 Datum och ansvarig för innehållet Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-22 Helene Sandqvist Benjaminsson Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården (SHV) Kramfors Kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården (SHV) Kramfors Kommun Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården (SHV) Kramfors Kommun 2013 Datum och ansvarig för innehållet; 20140217 Christina Norlander Verksamhetschef SHV Kramfors Kommun Mallen är framtagen av Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10) 1 (10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.

Läs mer

Projekt Vårdhund. Palliativ vård och ASIH HANDLINGSPLAN 2014-09-01 2014-12-31. Bilaga 2

Projekt Vårdhund. Palliativ vård och ASIH HANDLINGSPLAN 2014-09-01 2014-12-31. Bilaga 2 Palliativ vård och ASIH Camilla Tengvall Tf enhetschef/sammankallande 070-5196706 camilla.tengvall@skane.se Datum:2014-09-18 Dnr Bilaga 2 Projekt Vårdhund HANDLINGSPLAN 2014-09-01 2014-12-31 Innehåll 1

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 nnehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 3 Definitioner... 4 Mobbning... 5 Agerande vid kränkning... 6 Rutiner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Datum:2013-03-01 Sophia Lehnberg, MAS Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. Ortopediska Huset

Patientsäkerhetsberättelse. Ortopediska Huset Patientsäkerhetsberättelse Ortopediska Huset 2014 2014-09-01 Granskad och godkänd av Björn Waldebäck Verksamhetschef 1 Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Scandinavian Venous Centre Sverige AB

Patientsäkerhetsberättelse för. Scandinavian Venous Centre Sverige AB Patientsäkerhetsberättelse för Scandinavian Venous Centre Sverige AB År 2014 2015-02-17 Sammanställd av Verksamhetskoordinatorer; Annette Stenberg Marie Ekdahl Sofia Dahlman Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet för elevhälsans medicinska

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet för elevhälsans medicinska Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-30 Vår referens Kristina Ekman Enhetschef Kristina.Ekman@malmo.se Tjänsteskrivelse Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011 Likabehandlingsplan för Eductus Sfi, Gruv Höganäs 2011 (reviderat 08.02.2011) Datum: 08.02.2011 Vad: Sfi, Gruv, Eductus Var: Höganäs Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 4 Visioner... 4 Definition..... 5 Diskriminering....

Läs mer

Hantering av läkemedel

Hantering av läkemedel Revisionsrapport Hantering av läkemedel och läkmedelsanvändning av äldre Kalmar kommun Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Stefan Wik Cert. kommunal revisor Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Regler och

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2013-12-19 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Föreningen Lugnet Adress: Utholmsvägen 22-32, 178 91 Munsö Utförare: Föreningen Lugnet Verksamhetschef (namn och

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Onkologiska kliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 En kort introduktion till kvalitetsledning Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 1 Kvalitetsledning Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 1(10) Omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Datum och ansvariga för innehållet 2016-03-11 rev. ON 2016-03-31 Maja Sandström-Olsson MAS, Anneli Flink MAR Verksamhetschefer Hälso- och sjukvård

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Korsaröds behandlingshem AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Korsaröds behandlingshem AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Korsaröds behandlingshem AB Datum och ansvarig för innehållet Joachim Fredriksson. 160201 Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING Denna utgåva är en provisorisk anpassning till den revidering som beslutades vid SPUREX den 2014-01-23. INLEDNING Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning),

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete behöver utvecklas

Systematiskt kvalitetsarbete behöver utvecklas Systematiskt kvalitetsarbete behöver utvecklas Klagomål och anmälningar enligt lex Maria inom den somatiska specialistsjukvården Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås /5-(e,.(7s BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2015-06-05 Dnr 8.5-26139/2014-81(7) Avdelning mitt Håkan Hult hakan.hultgivo.se Landstinget Västmanland Diariet Västmanlands sjukhus Landstingshuset ingång

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 581-2013 Socialnämnden Motala kommun Socialförvaltningen 591 86 Motala Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer