Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013"

Transkript

1 Kvalitetsbokslut Carema Q kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning

2 Kvalitetsbokslut Carema Q Förord Carema Care har alltid arbetat med öppenhet och transparens i kvalitetsarbetet. För att redovisa företagets kvalitetsarbete så ger vi bl.a. ut kvalitetsbokslut. Nu tar vi denna typ av redovisning av kvalitetsarbetet ett steg vidare och redovisar kvalitetsarbetet per kvartal. Syftet med detta är att så långt möjligt redovisa aktuell information kring kvalitetsarbete och resultat. De årsvisa kvalitetsboksluten kommer att fortsätta med ett mer innehållsrikt omfång. Carema Care arbetar med ständig utveckling av kvalitetsarbetet och dess uppföljning. Beroende på kvalitetsindikator så sker uppföljning av kvalitet såväl veckovis, månadsvis och per kvartal. Detta för att ge en trygg och säker vård och omsorg med hållbar och hög kvalitet. Lena Freiholtz, kvalitetschef Carema 2. Ytterligare steg i att stärka Caremas kvalitetsarbete Under första kvartalet 2013 har Carema Care ytterligare tagit steg i den satsning på kvalitet som gjorts de senaste åren. Ansvaret för kvalitetsarbetet har blivit tydligare och flyttats närmare medarbetarna, samtidigt som den interna kontrollen stärkts hela vägen upp till ledningsnivå. Syftet är att skapa både bättre tydlighet och mer tryck i förändrings- och kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet bedrivs och säkras på tre nivåer: affärsområde, kvalitetsavdelning och företagsledning. På alla nivåer har ansvaret förtydligats och stärkts. En speciellt viktig del i kvalitetsarbetet är den enskilda medarbetarens involvering och delaktighet och att roller och ansvar blir tydligare. Ett steg i detta arbete är införande av kvalitetsamtal och nytt arbetsätt kring egenkontrollen. Genom att ta tillvara alla medarbetares kunskap och erfarenhet utvecklar vi verksamheternas kvalitet. Detta arbetssätt skapar engagemang och ansvar för kvalitetsarbetet hos varje medarbetare, på varje arbetsplats. Kvalitetsbokslut Carema Q

3 Det uppnås genom en rad åtgärder: Medarbetarna involveras i egenkontrollen, som utvecklas till ett mer effektivt kontrollverktyg. Enhetens resultat av egenkontrollen, som genomförs två gånger per år, ger ett index i vårt kvalitetssystem Qualimax. Löne- och utvecklingssamtalen kompletteras med årliga kvalitetssamtal med alla medarbetare. Där vill vi ta vara på alla medarbetares idéer, kompetens och vilja till förbättring. Kvalitetsråden på enheterna får fortsatt en viktig uppgift i enhetens arbete med ständiga förbättringar Vidare pågår utveckling av Q-maxit, IT-stödet till kvalitetsledningssystemet Qualimax genom en ny och lättarbetad IT-plattform för kvalitetsarbetet. Affärsområde Verksamhetschefen svarar för verksamhetens kvalitet och använder verktygen egenkontroll, kvalitetssamtal med medarbetarna och kvalitetsråd. Regionchefen ansvarar för att driva, redovisa och följa upp kvalitetsarbetet i sin region. Affärsområdescheferna följer upp kvalitetsarbetet genom månatliga Full Koll-möten och har kvalitetsutvecklare från kvalitetsavdelningen till sin hjälp. Kvalitetsavdelningen Kvalitetschefen samordnar och utvecklar metoder och verktyg för uppföljning av kvalitetsarbetet i hela företaget. Kvalitetsavdelningen fokuserar numera mer på kontroll/efterlevnad och analys och mindre på verksamhetsnära kvalitetsutveckling. MAS-funktionen (medicinskt ansvarig sjuksköterska) bedrivs som tidigare. Företagsledningsnivå Som stöd till företagsledningen har ett Complianceforum inrättats, där kvaliteten följs upp övergripande. I forumet ingår förutom kvalitetschefen även VD, operativ chef (COO, ordförande i rådet), finansdirektör och HR-direktör. Rådets ansvar är framförallt efterlevnad av regler och policies, det vill säga compliance. Konkret betyder det att kontrollera att företaget lever upp till både externa och interna kvalitetskrav och i förekommande fall säkrar att brister har åtgärdats. 3. Kundombudsmannen Caremas kundombudsman kommer i kontakt med både kunder, närstående, gode män och övriga som vill ha svar på frågor om Caremas olika verksamheter. Kontakt tas via post, telefon, sms, mail eller webbformulär från hemsidan. Vanligaste kontaktsättet är mail och telefon. De som tar kontakt är jämnt fördelade mellan äldreomsorg och funktionsnedsättning. De vanligaste frågorna handlar om tillgänglighet eller övergripande rutiner i våra verksamheter. När kundombudsmannen får in ett klagomål eller synpunkt frågar hon hur den som hört av sig önskar återkoppling och vidare kontakt. I vissa fall vill man endast informera om något som man upplever inte fungerar på just den verksamheten. Steg två blir att kontakta ansvarig verksamhetschef för information och eventuellt vidare arbete med ärendet. Kundombudsmannens mål är att alla som tar kontakt ska få så snabb återkoppling som möjligt samt att man upplever att man är nöjd med de eventuella åtgärder som vidtas. Kvalitetsbokslut Carema Q

4 4. Värderingar och värdegrund Caremas sedan länge inarbetade och inom organisationen välkända värderingar har kompletterats med en värdegrund. Den har arbetats fram i samarbete med Vårdalstiftelsens VD Torbjörn Larsson och kommer att implementeras i organisationen under För oss är värdegrunden kärnan i verksamheten och den kvalitet vi står för och ska ge trygghet för våra kunder och uppdragsgivare. Värdegrunden innefattar vår människosyn, vårt bemötande av dem som är våra kunder och deras närstående och vårt ansvar på alla nivåer i företaget. 5. Priser, utmärkelser, nya verksamheter, forskning och utveckling Vendelsögården nominerad till Götapriset Projektet Hemlagad mat ger kvalitet på Vendelsögården är ett av 50 projekt som har nominerats till GötaPriset. Projektet bygger på tanken att laga mat från grunden i alla kök. De boende får god, näringsrik, hemlagad mat varje dag och kan påverka menyn och på så sätt känna sig delaktiga. Samtliga nominerade projekt kommer att presenteras på Kvalitetsmässan den november på Svenska Mässan i Göteborg, där också vinnaren utses. Goda betyg i Solnas brukarundersökning Ametisten i topp Nöjda boende och anhöriga har gett Caremaboendet Ametisten det högsta indexet av alla äldreboenden i Solna i kommunens egen årliga brukarundersökning Kvalitetsbarometern Ametisten får betyget 1,11 för de somatiska avdelningarna och 1,02 för demensavdelningarna, vilket kan jämföras med genomsnittet 0,95. Även Caremas hemtjänst i Solna får bra betyg: 1,17 jämfört med snittet 1,0. Saltsjöbaden öppnar ny avdelning En ny avdelning har öppnats på Saltsjöbadens Sjukhus. Det är en gammal avdelning som stått tom länge som nu är renoverad till permanent standard. Kvalitetsbokslut Carema Q

5 Ateljé Lilla Frans utvecklas i nya lokaler Ateljé Lilla Frans är en arbetsplats för personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning och med ett stort intresse och förmåga att uttrycka sig i bild, färg och form. Verksamheten flyttade i mars från Sundbyberg till nya fräscha lokaler på Gärdet i östra Stockholm. Nytt stödboende i Västerort Den 1 mars startade en ny verksamhet inom Skarpnäck Care, Västerorts stödboende i Råcksta i västra Stockholm. Verksamheten erbjuder stöd- och referensboende för vuxna män och kvinnor med missbruksproblematik och psykisk ohälsa och är en sammanslagning av verksamheterna Norrtulls Planeringshem samt Råcksta stöd- och referensboende. Daglig verksamhet ur ett vetenskapsperspektiv mer än att bara dricka kaffe Personalen på Orkidéns dagliga verksamhet Lotsen i Linköping har tagit vetenskapen till sin hjälp för att utvärdera det de gör. Resultatet är en FoU-rapport i samarbete med FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt Arbete, en samverkan mellan kommuner i Östergötland och Linköpings universitet. Rapportens titel är Mer än att bara dricka kaffe Att verka för en evidensbaserad praktik på en dagverksamhet för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Det vardagliga livet på LSS-boende för personer med psykisk funktionsnedsättning Att få plats på ett LSS-boende kan upplevas som en sorg och en förstärkt känsla av att inte vara som andra. Det är en av indikationerna i en forskningsstudie av Anita Bengtsson-Tops, professor i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Studien har genomförts med de boende och medarbetare vid Orkidéns fyra gruppboenden i Norrköping. Det vardagliga livet på LSS-boende för personer med psykisk funktionsnedsättning med särskilt fokus på aspekter som delaktighet, aktiviteter, bemötande och stigmatisering (DABS) Ett brukar och professionsperspektiv är studiens titel. Caremas mat i Östersund får beröm i kommunens kostrapport I Östersunds kommun har man i ett projekt lett av kommunens egen dietist Birgitta Nilzon gjort analyser av näringsvärdet i mat som serverats på äldreboenden i kommunen. Caremas kök på Björkbacka får med beröm godkänt och dietisten ger också särskilt beröm i ett mail till kökschefen Magnus Schröder. De analyserade matsrätterna stämmer väl med rekommendationerna för A-kost. Qualimaxindex 6. Qualimaxindex 2,0 1,5 Qualimaxindex är baserat på resultat av Carema Cares kvalitetstillsyner. Med fokus på kvalitetsförbättringar har resultatet för Qualimax-index förbättrats inom både de 1,0 0,5 huvudsakliga affärsområdena. 0,0 Äldreomsorg Funktionsnedsättning Kvalitetsbokslut Carema Q

6 7. Avvikelser löpande dokumentation av verksamhetsutvecklingen Hantering av avvikelser är utgångspunkten för Carema Cares systematiska kvalitetsarbete och arbetet med ständiga förbättringar och verksamhetens utveckling dokumenteras löpande. Det förebyggande arbetet, som sker genom riskanalyser, är avgörande för att fel inte ska inträffa. Arbetet med ständiga förbättringar involverar samtliga medarbetare och är ett resultat av att åtgärder samt erfarenheter återkopplas till verksamheten bland annat genom kvalitetssamtal med alla medarbetare, kvalitetsråd och arbetsplatsträffar (APT). Avvikelser rapporteras in för att identifiera avsteg från det vi lovat våra omsorgstagare, i syfte att upptäcka fel utifrån fastställda rutiner samt övriga avvikelser från uppsatta mål och krav. Vi registrerar dessa avvikelser för att förebygga upprepning och minska riskerna i den dagliga verksamheten. Varje avvikelse följs upp, sammanställs och analyseras under överinseende av verksamhetschefen. Syftet med en aktiv avvikelsehantering är att kontinuerligt minska andelen allvarliga avvikelser. En allvarlig avvikelse definieras som en händelse som har lett till eller kunnat leda till allvarlig personskada något vi ser mycket allvarligt på. Den ska alltid omedelbart rapporteras till ansvarig chef eller sjuksköterska. Det är endast genom att rapportera alla avvikelser som vi kan arbeta med förbättringar och därmed successivt minska andelen allvarliga avvikelser på sikt. En sammanställning av det totala antalet rapporterade avvikelser över tid visar att andelen allvarliga avvikelser har minskat år för år sedan 2009 från att uppgå till 2,2 procent 2009, till 1,7 procent år 2010, 1,4 procent 2011 och 1,15 procent Det visar att arbetet ger resultat. Andelen allvarliga avvikelser för första kvartalet 2013 är 0,78 procent, det vill säga 49 st av totalt ,78 % Allvarliga avvikelser (t.ex. Lex Sarah och Lex Maria) Totala antalet rapporterade avvikelser Q Kvalitetsbokslut Carema Q

7 8. Förbättringsloggen I förbättringsloggen dokumenteras allt förbättringsarbete. Där samlas idéer och utveckling och är en bas för best practice och samlad kunskap. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörådet på respektive enhet använder förbättringsloggen för att registrera och följa upp förbättringsåtgärder och förbättringsprojekt. Region- och affärsområdeschefer kan genom förbättringsloggen enkelt få överblick över och följa upp kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörådens arbete, vilket används som underlag för rapport till företagsledningen och kvalitetsavdelningen för sammanställning. Genom förbättringsloggen kan hela verksamheten lära av avvikelsen och på så sätt även hur den ska undvikas framöver. Andel verksamheter som månatligen aktivt dokumenterar förbättringsarbete Införanden i förbättringsloggen 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Q1 10 % 0 % Äldreomsorg Funktionsnedsättning 9. Anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria Vi anser att kvaliteten förbättras av en aktiv rapporterings- och anmälningskultur. Därför är anmälningar till Socialstyrelsen är en naturlig del av vår kultur. Carema Cares uppfattning är att många anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria är ett tecken på god kvalitet eftersom brister lyfts fram i ljuset, bearbetas och förbättras. Carema Care ansvarar för att alla våra medarbetare har kunskap om Lex Sarah och Lex Maria och för att vi har rutiner för anmälan. Lex Sarah Under första kvartalet 2013 gjordes 1 anmälan enligt Lex Sarah gällande Carema Cares verksamheter. Anmälningen rör området funktionsnedsättning. Det är kvalitetsutvecklaren som bedömer om en rapport om missförhållanden, Lex Sarah, ska anmälas till Socialstyrelsen eller inte. Oavsett om missförhållandet visar sig vara så allvarligt att en Lex Sarah-anmälan bör göras eller ej, har vi i Carema Cares upprättat sådana rutiner att händelsen/händelserna förs in i verksamhetens avvikelsehantering och/eller förbättringslogg. Detta arbete sker för att utveckla verksamheten mot att hela tiden bli bättre. Kvalitetsbokslut Carema Q

8 Lex Sarah-anmälningar Funktionsnedsättning från till Anmälan Åtgärd Beslut Arrendevägen i Järfälla kommun Anmälningsdatum: Anmälare: Carema Cares kvalitetsutvecklare Dnr /2013 Boende har uppträtt hotfullt med risk för suicid. Vårdplanering med PAL inom psykiatrin Upprätta ny riksbedömning och handlingsplan i samverkan med PAL Ev. följa upp aktuell boendeform Beslutsdatum: Inget beslut har ännu inkommit Senast ska utredningen kompletteras enligt begäran av SoS Lex Maria Under första kvartalet 2013 gjordes totalt 2 stycken Lex Maria-anmälningar inom Carema Cares verksamheter. Båda anmälningarna rör området äldreomsorg. Allvarliga händelser inom hälso- och sjukvårdens område rapporteras till medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. I de fall Carema Care har uppdraget som MAS utreds händelsen och anmäls enligt Lex Maria. Bilagt redovisas samtliga, för Carema Care tillgängliga, Lex Sarah- och Lex Maria-anmälningar från våra ca 415 verksamheter under första kvartalet Lex Maria-anmälningar Äldreomsorg från till Anmälan Åtgärd Beslut Linnégården, Östermalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Anmälningsdatum: Anmälare: Carema Cares medicinskt ansvariga sjuksköterska Dnr / Anmälan avser kund som fallit ur sängen då medarbetare missat att dra upp den ordinerade sänggrinden. Kvinnan ådrog sig en vänstersidig höftfraktur. Sandstugans äldreboende i Botkyrka kommun Anmälningsdatum: Anmälare: Carema Cares medicinskt ansvariga sjuksköterska Dnr / Anmälan avser kund som glidit ur rullstolen och positioneringsbältet har fastnat över halsen. Få en patientsäker informationsöverföring mellan leg personal och medarbetare. Ta upp relevanta saker på Teammötena och att alla tar ansvar att föra in korrekt information i respektive plan. Krishantering för medarbetarna Uppföljning och säkerställande av gällande arbetsprocesser och rutiner för att hantera positioneringsbälten. Upprättat nya skriftliga instruktioner för positioneringsbälten. Inget beslut inkommit Inget beslut inkommit Kvalitetsbokslut Carema Q

9 10. Hantering av synpunkter och klagomål ( Anmälan om fel i vården ) Vi tar emot synpunkter och klagomål från omsorgstagare, närstående, uppdragsgivare, medarbetare och övriga intressenter. Omsorgstagare och närstående får alltid information om hur de ska gå tillväga för att lämna synpunkter och klagomål. Carema Care tar alla synpunkter på allvar och kontaktar berörda personer snarast efter att vi fått ta del av en synpunkt. Synpunkter och klagomål är en viktig del i vårt kontinuerliga förbättringsarbete. Enskilda personer har enligt lag möjlighet att framföra klagomål till Socialstyrelsen. Vi arbetar enligt Socialstyrelsens föreskrifter för hantering av klagomål. Oavsett om klagomålet sker endast till verksamheten eller framförs via Socialstyrelsen så registrerar vi klagomålet och arbetar för att lösa den uppkomna situationen. Klagomål noteras i avvikelsesystemet men också i förbättringsloggen och utreds noggrant av verksamheten. Det är alltid verksamhetschefen som har det yttersta ansvaret för att situationer kring klagomål utreds noggrant och, om så krävs, att situationen åtgärdas. Nedan finns en redovisning för samtliga tillgängliga klagomålsärenden som lämnats in till Socialstyrelsen rörande Carema Cares ca 415 verksamheter under första kvartaler 2013, totalt 5 stycken. Av dessa rör 3 klagomål verksamheter inom äldreomsorgen. Resten, alltså 2 klagomål, rör verksamheter inom området funktionsnedsättning. Beslut från Socialstyrelsen om klagomål och anmälan om fel i vården, från till Enhet Klagomål Beslut Hemmet för Gamla i Skarpnäck, Stockholms stad Kvarnbackens äldreboende i Linköpings kommun Lötgatans gruppboende, LSS i Söderköpings kommun Klagomål Klagomål gällande bristfällig omvårdnad Anmälan Beslutsdatum: Inget beslut har ännu inkommit. Dnr: /2013 Beslutsdatum: Inget beslut har ännu inkommit. Dnr: /2013 Beslutsdatum: Inget beslut har ännu inkommit. Dnr: /2013 HVB Tellus PUT i Norrköpings kommun Klagomål från personal Beslutsdatum: Dnr: /2013 Socialstyrelsen beslut är att ärendet avslutas. Socialstyrelsen överlämnar klagomålet till huvudmannen för bedömning av vidare handläggning. Hanteringen av klagomålet kommer att följas upp inom ramen för den löpande inspektionen. Ametisten i Solna Stad Klagomål på vården Beslutsdatum: Inget beslut har ännu inkommit. Dnr: /2013 Kvalitetsbokslut Carema Q

10 11. Externa tillsyner Socialstyrelsen bedriver tillsyn för att granska om stat, landsting, kommuner och enskilda verksamheter följer lagarna, till exempel genom att säkerställa en god kvalitet. Ett viktigt instrument för en aktiv och skarp tillsyn är de inspektioner myndigheten genomför, både i egeninitierade, anmälnings- eller klagomålsärenden. Socialstyrelsen har under första kvartalet 2013 genomfört fem tillsyner i Caremas verksamheter, fyra inom Funktionsnedsättning och en inom Äldreomsorg. Besluten från Socialstyrelsens tillsyner är ett viktigt instrument i Caremas förbättringsarbete. Vi använder också besluten i vår lärande process i hela företaget. Socialstyrelsens verksamhetstillsyner beslut från till Enhet Klagomål Beslut Fyrens HVB-hem i Backe, Strömsunds kommun Sörgårdens barn- och ungdomsboende enligt LSS i Vällingby, Stockholms stad Tillsyn enligt 3 kap. 19 socialtjänstförordningen (2001:937) den 27 februari Tillsyn enligt 9 8 (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade den 21 februari Beslutsdatum: Beslut har ännu inte inkommit. Dnr: /2013 Beslutsdatum: Beslut har ännu inte inkommit. Dnr: /2013 Wiboms VIP i Solna Stad Tillsyn enligt 26 d (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade den 20 februari Björkbacken i Åtvidaberg Oanmäld tillsyn enligt 13 kap. 6 socialtjänstlagen (2001:453) och patientsäkerhetslagen (2010:659) den 27 februari Beslutsdatum: Beslut har ännu inte inkommit. Dnr: /2013 Beslutsdatum: Beslut har ännu inte inkommit. Dnr: Tillkommer Asp-center i Boden Oanmäld tillsyn enligt socialtjänstlagen och patientsäkerhetslagen den 7 mars 2013 Beslutsdatum: Beslut har ännu inte inkommit. Dnr: Tillkommer Kvalitetsbokslut Carema Q

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Catharina Johansson Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS 215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut Nytida och Kvalitetsbokslut för Nytida och Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Under hösten så har den s k Östersundsstudien beskrivits och debatterats i olika medier.

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Kvalitetsarbete ständigt se möjlighet att förbättra Som sagts så många gånger tidigare, så handlar kvalitetsarbete

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare MURTEGLETS VÅRDBOENDE Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150112 Maj Millborg Mallen är anpassad av Vardaga utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-06 Agneta Nilsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Plan för systematiskt kvalitetsarbete Äldreomsorg Funktionshinderverksamhet Individ- och familjeomsorg Socialpsykiatri Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Furuviken

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Furuviken 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Furuviken Datum och ansvarig för innehållet 150228 Ole Minler Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Datum:2013-03-01 Sophia Lehnberg, MAS Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Täbyvägens gruppbostad, bostad med särskild service LSS

Avtalsuppföljning vid Täbyvägens gruppbostad, bostad med särskild service LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Charlotta Larsson 2015-02-03 OSN-2015-0103 Omsorgsnämnden Avtalsuppföljning vid Täbyvägens gruppbostad, bostad med särskild service LSS Förslag till

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Kvalitetsberättelse för

Kvalitetsberättelse för Kvalitetsberättelse för Vårdstyrkans Hemvård & Hemsjukvård 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015 03 28 Jennie Fogelquist, Verksamhetschef Vårdstyrkans Hemvård & Hemsjukvård www.vardstyrkan.se Datum:

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 2014 Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga 10.02.2016. Anna-Mari Kinnunen Verksamhetschef Vardaga/Klippan Äldreboendet Klippan Norra Esplanaden 1 95331 Haparanda

Läs mer

Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013

Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 k valitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning www.carema.se Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 1. Inledning I förordet till kvalitetsbokslutet för kvartal 1 så beskrevs

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 Ronneby Kommun Kvalitetsberättelse 2015 Socialförvaltningen Sofia Wildros, Kvalitetsutvecklare 2016-02-17 1 2 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Processer/rutiner... 4 2. Mål 2015...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10) 1 (10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

Bilaga 35. Kvalitetsplan. Socialförvaltningen Falköpings kommun

Bilaga 35. Kvalitetsplan. Socialförvaltningen Falköpings kommun Bilaga 35 Kvalitetsplan Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005 Reviderad 2011 Innehåll Sida Inledning...3 Våra utgångspunkter...3 Kvalitets- och målstyrningsprocessen...4 Kvalitetssystem...4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Vardagas boenden i Lund:

Patientsäkerhetsberättelse för Vardagas boenden i Lund: Patientsäkerhetsberättelse för Vardagas boenden i Lund: Solbackens äldreboende. År 2013 Ansvarig för innehållet Irene Stenberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten 2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten Solna den 28 januari 2015 Olga Jacobsen Gruppchef HSL samt Lea Ekholm Vice Regionchef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-03-23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) INLEDNING BAKGRUND Socialtjänstlagen 1 (SoL), lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade 2 (LSS) och

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. Ortopediska Huset

Patientsäkerhetsberättelse. Ortopediska Huset Patientsäkerhetsberättelse Ortopediska Huset 2014 2014-09-01 Granskad och godkänd av Björn Waldebäck Verksamhetschef 1 Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9,

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Socialnämnden 2013-02-28 Plats och tid: ande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik Anbud Gävle Detta dokument är en förkortad version av Frösundas inlämnade anbud för de sex gruppbostäderna i Gävle. Först beskrivs den verksamhetsidé som vi ska genomföra under kontraktsperioden. Sedan

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2016-01-08 Ann-Sophie Rudolph Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Korsaröds behandlingshem AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Korsaröds behandlingshem AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Korsaröds behandlingshem AB Datum och ansvarig för innehållet Joachim Fredriksson. 160201 Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150416 Agneta Palmgren Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande:

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande: Dokument/Rutin Rutin patientsäkerhetsberättelse Ansvarig Fastställt datum 2011-03-06 Reviderad 2015-01-08 Verksamhetschef Veronica Ringsäter Björkgårdens Vård och omsorgsboende Solna Patientsäkerhetslagen

Läs mer

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA BILAGA 1 DNR 2011-145-1.2.1. 2011-11-28 SID 1 (6) Uppföljning av hälso- och sjukvården på Rio 2011 Stadsdelsnämndens MAS och MAR 1 har

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut Nytida och Kvalitetsbokslut för Nytida och Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Kvalitetsbokslut Nytida och Ett prioriterat mål för kvalitetsarbetet handlar om hur vi kan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Rutin gällande Lex Sarah

Rutin gällande Lex Sarah RUTIN GÄLLANDE LEX SARAH 2015-04 Ansvarig: Kvalitetschef Utfärdat av: Kvalitetsutvecklare Berörda verksamheter: Sociala verksamheten Version: 3/2015-04 Rutin gällande Lex Sarah Styrdokument Socialtjänstlagen

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Vardaga och Nytida

Kvalitetsbokslut för Vardaga och Nytida Kvalitetsbokslut för Vardaga och Nytida Kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Att arbeta med utveckling av kvalitet, inom vård och omsorg, betyder att vi utifrån vår värdegrund arbetar systematiskt

Läs mer

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS Rutin Lex Sarah 1. Inledning Denna rutin innehåller följande: - Rutin för att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden inom handikappomsorg, individ-

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Region Medicin Förenade Care AB

Patientsäkerhetsberättelse för. Region Medicin Förenade Care AB Patientsäkerhetsberättelse för Region Medicin Förenade Care AB 2013 Marie Kraft, VC, ASiH Roslagen/Finsta Gård Jeanette Bergkvist, VC, Märsta Läkarmottagning Susanne Thoors, Biträdande chefsjuksköterska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse År 2013

Patientsäkerhetsberättelse År 2013 Patientsäkerhetsberättelse År 2013 2014-02-21 Revideras senast 2015-02-27 Sören Akselson Chefsöverläkare 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 juni 2010 kl 10.30 15.30 lunchuppehåll 12.30-13.30 Beslutande Rolf Emanuelsson, ordf FP Annika Holmstrand C Lotta

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Inledning och verksamhetsbeskrivning: Medihead ett privat hemtjänst och assistansföretag, med mångkulturell inriktning (främst till persisk-, arabisk- och kurdisk- talande

Läs mer

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 2015-01-09 SID 1 (5) Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 Bakgrund Verksamheten på Ametistens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga. Ametisten har 80 lägenheter uppdelade på fem våningar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Upprättad av Eva Bladh, medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-03-01 EVA BLADH MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2013-12-19 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Föreningen Lugnet Adress: Utholmsvägen 22-32, 178 91 Munsö Utförare: Föreningen Lugnet Verksamhetschef (namn och

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Breared

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Breared 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Breared Datum och ansvarig för innehållet 2016 02 25 Tea Hwit verksamhetschef på Breared Mallen är anpassad av Vardaga AB

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Vardaga och Nytida

Kvalitetsbokslut för Vardaga och Nytida Kvalitetsbokslut och Nytida Kvalitetsbokslut för och Nytida Kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Ytterligare ett kvartal har passerat med fullt fokus på kvalitet och ständiga förbättringar.

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

inspektionen för vård och omsorg

inspektionen för vård och omsorg n\ inspektionen för vård och omsorg Dagens program Presentation av IVO 10 min Nationell tillsynsåterföring inom socialtjänsten och verksamheter enligt LSS 50 min Kaffe och fralla 30 min Regional tillsynsåterföring

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade Meddelande 2005:14 Lex Sarah i Kalmar

Läs mer

Avtalsuppföljning av Norrmalms grupp- och servicebostäder

Avtalsuppföljning av Norrmalms grupp- och servicebostäder Norrmalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Bilaga Dnr 1.2.-751/2014 Sida 1 (11) 2015-01-07 Avtalsuppföljning av Norrmalms grupp- och servicebostäder Norrmalms stadsdelsförvaltning arbetar med

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer