Uppsala Public Management Seminar - Hur ska offentlig sektor styras?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsala Public Management Seminar - Hur ska offentlig sektor styras?"

Transkript

1 INBJUDAN Uppsala Public Management Seminar - Hur ska offentlig sektor styras? 28 NOVEMBER 2014 UPPSALA Varmt välkommen till en dag om styrning och ledning av offentlig verksamhet! Vi diskuterar området utifrån både ett vetenskapligt och praktiskt perspektiv. Allt för att du ska få ta del av den senaste forskningen samt reella och aktuella utmaningar från praktiken. Den ökade graden av marknadslösningar inom offentlig välfärdsproduktion samtidigt som nya aktörer både offentliga och privata etablerat sig som leverantörer väcker nya frågor kring verksamheters ändamålsenlighet, effektivitet och rättssäkerhet. Syftet med konferensen är att diskutera olika perspektiv på, och forskning om, offentlig verksamhet och styrningen av den, för att forskare och praktiker ska kunna mötas kring gemensamma utmaningar och skapa en bas för fortsatt samverkan. Tid: Klockan , 28 november 2014 Plats: Blåsenhus, von Kraemers Allé 1E, Uppsala Konferensen är kostnadsfri, lunch och fika ingår. Vid utebliven avbokning debiteras 500 kronor. ANMÄLAN Är du forskare eller praktiker som vill delta i konferensen? Anmäl dig till senast 14 november FÖR FRÅGOR OCH MER INFORMATION KONTAKTA IPF Bo Månson mobil UU Innovation Sara Jernberg mobil

2 PROGRAM Registrering Inledning (Hörsal Bertil Hammer) Huvudtalare: Kerstin Sahlin, Uppsala universitet, Vad gör alla omorganisationer med den offentliga verksamheten? (Hörsal Bertil Hammer) Fika Tre parallella seminarier Nils Eklund, Ekonomistyrningsverket, Offentlig styrning i utveckling. (Hörsal Bertil Hammer) Wendy Mycraft Kall, Uppsala universitet, Blev grisen fetare? Informationsstyrning inom psykiatrisk vård: utvärdering, indikatorer & mätning. (Sal 12:130) Thomas Andersson, Högskolan i Skövde, Att utveckla medarbetarskapet i offentlig sektor. (Sal 12:228) Tre parallella seminarier Helena Wockelberg & Shirin Ahlbäck Öberg, Uppsala universitet, Hur mycket autonomi rymmer den svenska förvaltningsmodellen? Svenska regeringars myndighetsstyrning (Hörsal Bertil Hammer) Elisabet Nihlfors & Pia Skott, Uppsala universitet. Att styra och leda skola ett lokalt perspektiv. (Sal 12:130) Johan Hansson & Fredrik Molin, Institutet för Personal- och Företagsutveckling, Styrning och motivation i kunskapsintensiva verksamheter trender och utmaningar. (Sal 12:228) Lunch Huvudtalare: Claes-Fredrik Helgesson, Linköpings universitet, Är civiliserade marknader möjliga på välfärdsområdet? (Hörsal Bertil Hammer) Tre parallella seminarier Josef Pallas, Uppsala universitet & Magnus Fredriksson, Göteborgs universitet, Det är alltid bra med synlighet, eller? (Hörsal Bertil Hammer) Gunnar Gidenstam, Sveriges Kommuner och Landsting & Carina Lundberg Uudelepp, Täby kommun, Resultatstyrning i praktiken vad är utmaningen för Sveriges kommuner? (Hörsal Betty Pettersson) Anders Forssell, Uppsala universitet och Anders Ivarsson Westerberg, Södertörns högskola. Administrationssamhället. (Sal 12:010) Sammanfattning och introduktion till AIMday (i respektive sal) Fika och aktivitet kring AIMday 2

3 PRESENTATÖRER Huvudtalare Kerstin Sahlin, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Vad gör alla omorganisationer med den offentliga verksamheten? Alla som är verksamma i den offentliga sektorn har vant sig vid återkommande organisationsreformer. Verksamheter omorganiseras som följd av förändrade regler, uppgifter och krav på verksamheten, men också förstås när en ny ledning tillträder, när organisationsformer blir på modet och när nya konsulter engageras. En ofta uttalad ambition är att den nya organisationen kommer att förbättra och förtydliga styrningen. Förhoppningarna kommer stundtals på skam och nya omorganisationer följer. Med utgångspunkt i en lång tradition av studier av organisationsreformer diskuteras följande frågor: Vilka förväntningar kan ställas på olika typer av omorganisationer? Vad har med hänt med kunskapen och olika yrkesgruppers möjligheter att själva styra sin egen verksamhet efter senare års omorganisation? Vilken roll spelar egentligen organisationen för verksamheten? Kerstin Sahlin är professor i företagsekonomi, särskilt offentlig organisation, vid Uppsala universitet. Hon är sedan 2013 huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. År var hon prorektor för Uppsala universitet. Kerstin Sahlin har skrivit ett stort antal böcker och artiklar, huvudsakligen om reformer och ledning i offentlig sektor, projektorganisation, spridning av managementidéer, samt utvecklingen av globala standarder och regelsystem. Hennes forskning rör för närvarande främst styrning och ledning av universitet, företagens roll i det globala samhället samt institutionell omvandling av offentliga verksamheter. Claes-Fredrik Helgesson, Tema teknik & social förändring, Linköpings universitet, Är civiliserade marknader möjliga på välfärdsområdet? Marknaden har de senaste decennierna fått en allt viktigare roll som organiseringsprincip i produktionen och styrningen av välfärdstjänster inom vård, skola och omsorg. Debatterna har bitvis varit högljudda kring förtjänster och brister med olika marknadsreformer. Presentationen diskuterar de utmaningar marknader inom välfärdssektorn har att beakta utifrån en framväxande tvärvetenskaplig litteratur som samlas under begreppet marknadsstudier. Claes-Fredrik Helgesson är professor vid tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Han har under de senaste 15 åren intresserat sig för hur marknader formas liksom för styrning, organisering och kunskapsbildning inom hälsooch sjukvård och medicinsk forskning. Seminarier Nils Eklund, Avdelningen effektiv styrning och administration, Ekonomistyrningsverket Offentlig styrning i utveckling. Den offentliga sektorn ska utvecklas i ett professionellt samspel mellan princip och praktik - i ett politiskt sammanhang. I Riksdagens förvaltningspolitiska beslut juni 2010 talas om en Innovativ offentlig förvaltning med värdeskapande system. En balans mellan (1) brukarnas önskan om hög kvalitet i de offentliga tjänsterna, (2) professionernas vilja att få bedriva ett framgångsrikt arbete och (3) huvudmännens krav på god resursanvändning. Efter några år hur går det? I workshopen fokuserar vi professionen, dvs. praktikernas erfarenheter av t.ex. utvärderingsmonster, NPM, omorganisationer m.m. 3

4 Wendy Mycraft Kall, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Blev grisen fetare? Informationsstyrning inom psykiatrisk vård: utvärdering, indikatorer & mätning. Det finns olika styrmedel som staten kan använda för att påverka hur policyprogram och reformer implementeras t ex reglering, finansiering, organisation och information. Under de senaste decennierna har statens möjligheter att direkt styra implementering genom att traditionella instrument minskat pga. ramlagar, decentralisering och mål- och resultatstyrning. Presentationen handlar om hur information har blivit viktigare styrningsinstrument för staten. Socialstyrelsens Öppna Jämförelser, och särskilt psykiatri, diskuteras som en fallstudie av hur utvärderingsinformation och prestationsmått används som informationsstyrning av staten utifrån några perspektiv som utvecklas från internationell forskning. Thomas Andersson, Institutionen för arbetsliv och företag, Högskolan i Skövde, Att utveckla medarbetarskapet i offentlig sektor. De flesta offentliga organisationer är professionstunga. Ett utvecklat medarbetarskap är en extra utmaning i professionstunga organisationer, eftersom medarbetarna ofta är starkare kopplade till sin profession än till sin organisation. I workshopen kommer förutsättningarna för ett utvecklat medarbetarskap i professionstunga organisationer beskrivas och diskuteras samt vad som kan göras för att skapa eller stärka förutsättningarna för ett utvecklat medarbetarskap. Helena Wockelberg & Shirin Ahlbäck Öberg, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Hur mycket autonomi rymmer den svenska förvaltningsmodellen? Svenska regeringars myndighetsstyrning I den här studien av regeringens styrning av statliga myndigheter utgår vi från det rimliga antagandet att styrning och autonomi är flerdimensionella fenomen. Myndigheternas autonomi kan ökas/minskas på många sätt, och det är först när vi studerar flera styrningsinstrument samtidigt som vi kan bilda oss en uppfattning om en myndighets faktiska autonomi vid en given tidpunkt. Genom att samla in data om flera sorters regeringsstyrning för många myndigheter och för en lång tidsperiod kan vi undersöka hur olika styrningsinstrument kombineras, samt i förlängningen också formulera hypoteser om hur samvariationen förklaras samt testa dessa hypoteser. Projektet bidrar därmed med något så ovanligt som longitudinella, statistiska analyser av svensk förvaltningspolitik. Elisabet Nihlfors & Pia Skott, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, Att styra och leda skola ett lokalt perspektiv. Kommuner och andra lokala huvudmän är ansvariga för att de nationella målen för skola uppfylls. Detta kräver samarbete mellan skolstyrelser, förvaltningsorganisationer och rektorer på skolnivå. Hur det generellt går till när nationell utbildningspolitik möter sådana lokala genomförandestrukturer är något vi undersökt inom ramen för ett stort forskningsprojekt som avslutas detta år. Under en AIMday förra året ställde politiker i Uppsala kommun frågan: Om skollagen ger rektorer stor beslutanderätt i skolfrågor och politiker ibland vill prioritera annorlunda hur ska de bäst förenas? Under workshopen beskriver vi hur det etablerades ett samverkansprojekt mellan kommun och forskare. Vi presenterar också de första resultaten från detta interaktiva projekt. 4

5 Johan Hansson & Fredrik Molin, Institutet för Personal- och Företagsutveckling, Styrning och motivation i kunskapsintensiva verksamheter trender och utmaningar. I workshopen undersöker vi möjligheter att skapa formella styrsystem som motiverar medarbetarna att utveckla kreativitet och innovationskraft i verksamheten. Som diskussionsunderlag presenteras några preliminära resultat från ett pågående forskningsprojekt på Trafikverket. Josef Pallas, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Magnus Fredriksson, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet, Det är alltid bra med synlighet, eller? Organisationer inom offentlig sektor söker i allt större utsträckning att synliggöra sina verksamheter. Men på frågan varför och vilka konsekvenser detta leder till har vi relativt få tillfredställande svar. Utifrån ett antal studier om myndigheters kommunikation söker vi att diskutera vad det är som driver våra myndigheter till att premiera synlighetsorienterade aktiviteter - som till exempel mediearbete, anseende management och varumärkeshantering - och på vilket sätt en sådan orientering kan tänkas påverka olika aspekter av myndigheters grunduppdrag. Gunnar Gidenstam, Avdelningen för ekonomi och styrning, Sveriges Kommuner och Landsting & Carina Lundberg Uudelepp, Täby kommun, Resultatstyrning i praktiken - Vad är utmaningen för Sveriges kommuner? Mål- och resultatstyrning är begrepp som många kommuner idag använder sig av. Hur denna styrning fungerar i praktiken varierar stort. I workshopen lyfts följande frågor: Vilka hinder och möjligheter finns idag för att få till en tydlig styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten? Hur samspelar struktur och kultur för att nå framgång? Anders Forssell, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet och Anders Ivarsson Westerberg, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, Administrationssamhället. Vi lever i ett administrationssamhälle, där granskningar, utvärderingar, dokumentation, rapporter, sammanträden och andra administrativa aktiviteter uppfyller alltmer av vår arbetstid. I boken Administrationssamhället beskriver, förklarar och diskuterar Anders Forssell och Anders Ivarsson Westerberg konsekvenserna av administrationssamhället, och de ställer frågan om utvecklingen kan vändas. ARRANGÖRER Institutet för Personal- och Företagsutveckling (IPF) i samarbete med UU Innovation, båda vid Uppsala universitet. Varmt välkomma! UU INNOVATION 5

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 Vägledning Att få rätt saker att hända Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 ESV:s vägledningar beskriver tillvägagångssätt, belyser olika alternativ och ger ökad kunskap och rekommendationer

Läs mer

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning 2015/45-5 Vägen till en lärande och effektiv förvaltning Utvecklingsområden och prioriteringar 2015-2016 MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-10 2015/45-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-19 S2014/8988/SAM (delvis)

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Sammanfattning av dokumentation från workshop den 7 april 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning programförklaring till ett HR-Center...

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Effektiv styrning. En rapport om system- och processbaserad styrning i offentlig sektor. Lars Stigendal

Effektiv styrning. En rapport om system- och processbaserad styrning i offentlig sektor. Lars Stigendal Effektiv styrning En rapport om system- och processbaserad styrning i offentlig sektor Lars Stigendal Denna rapport är en bearbetad version av rapporten Styrning för ökad effektivitet, Verva 2007:12. Verva

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP 1 Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för modernt ledarskap Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Pågående arbete vänligen behandla med omsorg och respekt! J Ester Andréasson Fil. Lic. Doktorand Avdelningen

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Att följa och bedöma mångfald och entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning maj 2012 DNR 2010/198 (Tillväxtanalys) DNR

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

SNS UTBILDNINGSKOMMISSION. Rektor en stark länk i styrningen av skolan ELISABET NIHLFORS & OLOF JOHANSSON SNS FÖRLAG

SNS UTBILDNINGSKOMMISSION. Rektor en stark länk i styrningen av skolan ELISABET NIHLFORS & OLOF JOHANSSON SNS FÖRLAG SNS UTBILDNINGSKOMMISSION Rektor en stark länk i styrningen av skolan ELISABET NIHLFORS & OLOF JOHANSSON SNS FÖRLAG Rektor en stark länk i styrningen av skolan elisabet nihlfors och olof johansson sns

Läs mer

Ledarskap i hälso- och sjukvården

Ledarskap i hälso- och sjukvården Ledarskap i hälso- och sjukvården Mementor Ledarskap AB Margareta Palmberg 1 Innehållsförteckning: Ledarskap i hälso- och sjukvården Tillbakablick 3 Svensk forskning 4 Multiprofessionella organisationer

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Det krävs mycket tid innan man får det att sitta

Det krävs mycket tid innan man får det att sitta Akademin för hållbar samhälls och teknisk utveckling Det krävs mycket tid innan man får det att sitta En kvalitativ studie av AMA- anställdas funderingar inför en implementering av OCN- metoden Författare:

Läs mer

Uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Tredje delrapporten, maj 2012 FÖRVÄNTNINGAR OCH spridning En sammanfattande

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finns!det!några!skillnader?#

Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finns!det!några!skillnader?# CARINA BECKERMAN Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finnsdetnågraskillnader?# SKRIFTSERIE 2014:1 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET Produktion: KEFU Skåne # 2 FÖRORD Föreliggande

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer