Svårigheter att genomföra komplexa sociala projekt - om implementering av ny verksamhet. RFMAs konferens i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svårigheter att genomföra komplexa sociala projekt - om implementering av ny verksamhet. RFMAs konferens i Stockholm 2013-04-10"

Transkript

1 Svårigheter att genomföra komplexa sociala projekt - om implementering av ny verksamhet RFMAs konferens i Stockholm Staffan Johansson Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet Disposition Implementering av komplexa sociala program en stor utmaning för den moderna välfärdsstaten Utmaningar vid genomförande av projektorganiserade utvecklings- och förändringsarbeten inom välfärdssektorn - Varför projekt? - Hur genomförs projekt? - Några förutsättningar för att genomgöra projekt som ger varaktiga förändringar 1

2 Den stuprörsorganiserade välfärdsstaten en framgångssaga med få motstycken Skola med utbildningsväsendet Hälso- och sjukvård Social omsorg Socialförsäkring Mycket populära myndigheter bland medborgarna, politikerna och professionerna, men kan vara svåra att förändra p g a starka egenintressen och stora manöverutrymmen (lagstiftning, budget, egna politiska ledningar, starka professioner m m.) Välfärdssamhällets misslyckanden Myndigheternas funktionsspecialisering passar inte för människor med sammansatta behov, såsom Långvarigt (psykiskt och fysiskt) funktionsnedsatta Komplexa sociala problem i storstädernas förorter Långvarigt arbetslösa som behöver arbetsrehabilitering Långvarigt missbruk med åtföljande sociala och psykiska problem Multisjuka äldre med sammansatta vård- och omsorgsbehov Utsatta barn och unga Hemlöshet.. Eftersom implementeringsforskningen har visat att: Myndigheternas/organisationernas egenintressen prioriteras (vilket ytterligare har förstärkts av NPM) Incitamenten för samverkan är svaga (gäller både mellan myndigheter och gentemot ideella org) Professionernas och gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme är stort 2

3 Och vad gör då politikerna åt saken? Samordning på statlig nivå kombinerad med ökad samverkan på lokal nivå en ny svensk Governancemodell Nationell samordningsfunktion (ibland med särskild samordnare med hemvist utanför departementen, centralmyndigheterna och stuprören ) Ekonomiskt stöd till lokalt utvecklings- och förändringsarbete inrättas och används som organisation för lokalt utvecklings- och förändringsarbete, vid sidan om den traditionella linjestrukturen Förhoppning om att lokal samverkan mellan befintliga och nyskapade organisationer ska skapa mer ändamålsenliga strukturer och processer. Varför alla dessa projekt inom välfärdspolitiken? Politiska drivkrafter/incitament: Politiska aktörer har intresse av att visa handlingskraft och innovationsförmåga i uppmärksammade politikområden, och att då inte vara begränsad till befintlig myndighetsstruktur och gängse budgetprocesser. (Men utan att bryta upp befintliga, mycket populära, organisationer) Administrativa drivkrafter: Nationella myndigheter (och EU) behöver en organisationsform som möjliggör anslagskontroll och gängse krav på uppföljning. Organisatoriska drivkrafter: Lokala aktörer behöver organisationsform som ger ökat handlingsutrymme och som kan hanteras och styras friare än den traditionella strukturen 3

4 Traditionell syn på projekt som organisationsform enligt Project Management-modellen ets kännetecken: Unik och välavgränsad arbetsuppgift Fasta och tydliga mål, tydliga tids- och kostnadsramar ets faser: Målformulering/förstudie, Planering, Genomförande, och Avslutning/utvärdering. ets organisation: PL R Hur används projekt? Några användningsområden för projektorganisationer inom välfärdssektorn Försöksprojektet Samverkansprojektet Uppdragsprojektet Förändringsprojektet 4

5 och permanenta organisationer skilda logiker Byråkratisk logik Produktionsorienterad Koordineras via stand. arbetsprocesser /färdigheter Förutsägbar omgivning Jämn arbetsbelastning Inkrementell förändring Viktigaste restriktion: kostnader logik Uppgiftsorienterad Koordineras via ömsesidig anpassning Oviss omgivning/framtid Ojämn arbetsbelastning Språngvis förändring Viktigaste restriktion: tid Förändringsprojektets dilemma: Kreativt nytänkande eller framgångsrik implementering? Det kreativa förändringsprojektets organisation Det välförankrade förändringsprojektets organisation ledare med PM-kompetens eftersträvas medlemmar rekryteras utifrån kreativitetskriterier et utvecklar stark identitet och arbetet sker avskiljt från gängse verksamhet Double-loop learning favoriseras ets resultat levereras vid projekttidens slut ledare med verksamhetsförankring eftersträvas medlemmar rekryteras utifrån verksamhetsförankring et utvecklar ingen egen identitet och arbetet sker inte avskiljt fr. gängse verksamhet Single-loop learning favoriseras ets resultat levereras successivt till moderorganisationen 5

6 Vad kan projektledare göra för att underlätta införande av mer ändamålsenliga verksamheter? Vertikala intressenter Finansierar/beställer Styr och utvärderar innehåll Skapar legitimitet Välfärdsprojektet Horisontella intressenter Samarbetar Konkurrerar Skapar legitimitet Vad kännetecknar framgångsrika projekt inom välfärdsområdet? Några gemensamma nämnare Upplevt problem/förändringsbehov bland viktliga intressentgrupper Lösningen uppfattas som begriplig, ändamålsenlig och legitim Resurser för utvecklingsarbete få konkurrerande projekt Utrymme för anpassning till lokala förutsättningar Bemannade med personer med kompetens, förtroende och auktoritet Lyckas skapa förtroende hos projektägare/finansiärer Lyckas skapa förtroende hos organisationer/enheter som projekten var beroende av Extern marknadsföring för att erhålla legitimitet i omgivningen ledarna proaktiva eldsjälar med förmåga att skydda projektet från yttre störningar God organiseringsförmåga, projektadministration och eftervård 6

7 Vad kan politiska ansvariga på nationell nivå göra för att införa mer ändamålsenliga verksamheter för utsatta grupper lokalt? Öka sin medvetenhet om innebörden och effekterna av olika policyverktyg och dess inneboende organisationsformer Förtydliga ansvarsfördelningen mellan centrala och lokala aktörer inom olika välfärdspolitiska områden, och betona att denna även gäller för utvecklings-/förändringsarbeten ( who to blame ) Skilja mellan projektuppföljning och projektutvärdering: Utvärdera projekten i förhållande till deras effekter på olika målgrupper. Involvera samtliga strategiska intressenter (revisionen, media, forskare och brukarorganisationer) Vad kan politiskt ansvariga på lokal nivå göra för att införa mer ändamålsenliga verksamheter för utsatta grupper lokalt? Ansvariga måste ta på sig ett ovillkorligt ägarskap för projekt på samma sätt som för den traditionella förvaltningsstrukturen Göra sig medvetna om att olika slags utvecklingsarbeten ställer krav på olika slags organisations- ledningsformer Ställa krav på att utvecklingsaktiviteternas effekter på olika målgrupper bör utvärderas samordnat med den gängse verksamheten; bjud in strategiska intressenter i denna utvärdering (revisionen, media, forskare och brukarorganisationer) 7

8 Tack för uppmärksamheten! 8

Implementering av BBIC-projektet i socialtjänstens organisationer

Implementering av BBIC-projektet i socialtjänstens organisationer Implementering av BBIC-projektet i socialtjänstens organisationer En studie av den lokala organiseringen av projektet Barns behov i centrum Av Staffan Johansson Delrapport från utvärderingen av projektet

Läs mer

Implementering av samverkansprojekt

Implementering av samverkansprojekt Implementering av samverkansprojekt En fallstudie av sociala investeringsfonden och Alla barn i skolan i Norrköpings kommun Implementing interacting projects A Case Study of the Social Investment Fund

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

En skrift om samordning utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting Marie Fridolf

En skrift om samordning utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting Marie Fridolf Samordning nya möjligheter inom välfärdsområdet En skrift om samordning utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting Marie Fridolf Samordning nya möjligheter

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Kunskap och erfarenheter om samverkan kring arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd

Kunskap och erfarenheter om samverkan kring arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd Kunskap och erfarenheter om samverkan kring arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd Datum: 2015-04-13 Sida: 2 av 16 Innehåll Inledning... 3 Syftet med samverkan... 3 Vad är samverkan?... 3 Samverkan

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ISBN: 978-91-85483-60-0 Artikelnr 2007-123-31 Omslag Jupiter Reklam AB Foto Matton Sättning Edita Västra Aros AB Tryck

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Pluralism. Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete

Pluralism. Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete Pluralism Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete Produktion: Enheten för utvecklingspolitik och UD:s informationstjänst/svensk Information

Läs mer

Framgångsfaktorer i samverkansprojekt. En analys av projektet Barn som anhörig.

Framgångsfaktorer i samverkansprojekt. En analys av projektet Barn som anhörig. Framgångsfaktorer i samverkansprojekt. En analys av projektet Barn som anhörig. Marita Davidsson Sara Dommartine Johanna Johansson Gun Ljungqvist EXAMENSARBETE 2014 Projektledning Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Sidas stöd till det civila samhället

Sidas stöd till det civila samhället POLICY Sidas stöd till det civila samhället I SVENSKT UTVECKLINGSSAMARBETE INFORMATION OM SIDAS POLICY En Sidapolicy är normerande, ger vägledning och stöd. Sidas avdelningar, svenska ambassader och sektionskontor

Läs mer

Uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Tredje delrapporten, maj 2012 FÖRVÄNTNINGAR OCH spridning En sammanfattande

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Författare: Christina Norman Sofia Vilén. Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen

Författare: Christina Norman Sofia Vilén. Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen Författare: Christina Norman Sofia Vilén Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen Vi vill tacka: Henrik Ehrlington, (Brukarstödscentrum samt Brukarrevisionens arbetsutskott) Lena Johansson-G, (kvalitetssamordnare,

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete Peter Jadesjö Målsättning med kursen Öka nyttan för den egna organisationen av genomförda EU-projekt 0900 Kaffe 09.20 Inledning/presentation Övergripande

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer