Det svenska politiska systemet. Politik och förvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det svenska politiska systemet. Politik och förvaltning"

Transkript

1 Det svenska politiska systemet Politik och förvaltning

2 Uppläggning Centrala begrepp: byråkrati och offentlig förvaltning Teorier om förvaltningens roll Legitimitet och offentlig förvaltning

3 Byråkrati ett sammansatt begrepp Rationell organisation Organisatorisk ineffektivitet Tjänstemannastyre Offentlig förvaltning Tjänstemannaförvaltning Organisationstyp Det moderna samhället

4 Weber och byråkratiseringen Weber förknippade byråkrati och byråkratisering med den legal byråkratiska modellen för styrning hierarki, regler, förutsägbarhet till skillnad från karismatiska eller feodala modeller Weber ansåg att byråkratiseringen av samhället var starkt sammankopplad med kapitalismens framväxt ett kapitalistiskt samhälle krävde en stark byråkrati

5 Max Weber och den legal byråkatiska modellen (Byråkratin) Tjänstemännen tillsätts och utövar sin tjänst enligt följande kriterier Personligen fria och endast underkastade formella ämbetsplikter Organiserade i en klart definierad tjänstehierarki Ämbetsmännen kontraktsanställda Kandidater utsedda baserade på tekniska kvalifikationer Reglerad lön i pengar Ämbetet som huvudsakliga yrke Tjänsten utgör en karriär Tjänstemännen fria från ägandet av produktionsmedel Underkastad strikt, systematisk disciplin ock kontroll under tjänsteövning

6 Vad är offentlig förvaltning? Offentlig organisation för att bereda och genomföra politiska beslut Förvaltning i bred bemärkelse (den offentliga sektorn): alla anställda i offentlig sektor (även t.ex. lärare, vårdpersonal etc.) Förvaltning i smal bemärkelse (Byråkratin): tjänstemän (ämbetsmän) ansvariga för beredning och implementering av politiska beslut Gränserna mellan de båda definitionerna flytande Icke offentliga organisationer har blivit vanligare

7 Varför är förvaltningens organisation viktig att studera? Förvaltningens expertis gör dem till starka politiska aktörer som kan påverka politiska beslut Politiker kommer och går men förvaltningen består Politiken utformas ofta i genomförandeledet Förvaltningen utgör ett institutionaliserat intresse Utformningen av förvaltningens organisation och utnämningar av förvaltningschefer viktiga styrinstrument

8 Förvaltning i ett statsvetenskapligt perspektiv. Skärningspunkten förvaltning politik Relationen politik förvaltning: Vilken makt skall tjänstemän ha i ett politiskt system? Vilka beslut är administrativa, vilka är politiska? Demokrati förvaltning/byråkrati: Expertstyre eller folkstyre? effektivitet eller representativitet? Offentligt privat: Vad skall organiseras av staten, vad skall organiseras privat? Styrning, organisering, reglering och finansering av den offentliga förvaltningen Förvaltningspolitik: Handlar om idédebatten och maktkampen kring hur den offentliga förvaltningen skall utformas Empirisk normativa frågor: Empiriska: vad är förvaltningens roll i det politiska systemet? Normativa: hur bör förvaltningens utformas (utifrån värderingar och empiriska resultat).

9 Byråkratin som budgetmaximerare: Principal agentperspektivet Studerar relationen mellan en principal (beställare) och agent (utförare) Centralt problem: informationsassymetri Relationen antas karaktäriseras av kontrolldilemman: Adverse selection Moral hazard Förvaltningens resurser: expertis, institutionell stabilitet, ekonomiska resurser, nätverk Men även beställaren (politiken) har resurser i interaktionen: the power of the purse, demokratisk legitimitet, utnämningsmakt, makt över organisationsförändringar För att undvika ineffektiva utfall krävs institutionell design

10 Byråkratin i nätverkens garn Beroendet mellan byråkratier och intressegrupper: korporatism och pluralism Förhandling utifrån ömsesidiga intressen och gemensamma idéer och värderingar Sektoriella nätverk Den infångade eller mobiliserande myndigheten

11 Byråkratin som institution Medlemmar i förvaltningen styrs av en institutionell logik. Lämplighetslogik snarare än konsekvenslogik (roller och plikter snarare än kalkylerad nytta) Legitimitet snarare än effektivitet Vikten av ritualer och symboler Särkopplade verksamheter (hyckleri) Vikten av förvaltningens historiskt framväxta roll Dialektiskt förhållande mellan intressen och institutioner Processer stigberoende. Formativa moment

12 En legitim förvaltning Förvaltningen är politikens direkta fortsättning, men under andra förutsättningar. Politiken, beslut av förvaltningen, måste därför rättfärdigas (erhålla legitimitet) på andra sätt. den legal byråkratiska den professionella den korporativa den brukarorienterade den politikerorienterade den lotteribaserade

13 Den legal byråkratiska Den centrala iakttagelsen: bygger på förvaltning genom beslutade enhetliga regler. Förutsägbara regler. Rättssäkerhet den centrala egenskapen och det som skapar legitimitet. Belönad, ej beroende, tjänstemannakår. Oberoende tjänstemän. Ämbetstjänstemän, domare, (Polistjänstemannen. Skall ej lyda chefen utan lagen. Problem: På områden med hög situationsanpassning leder detta till regelrytteri, oflexibelt agerande, etc. På många områden en bra metod. En legitim och viktig princip vid uppbyggandet av den svenska generella välfärdsstaten (exemplet barnbidraget)

14 Den professionella Implementering sker utifrån någon form av vetenskapligt grundad kunskap. Legitimation. Klara regler för vad som är kunskap och hur denna kan erhållas, mätas finns. Kunskapsgrunden, ej demokratiskt fattade regler utgör grunden för modellen (Läkare, forskningsråd) Bygger på att medborgarna har förtroende för professionens kunskap. Problem (1): semiprofessionella grupper utan legitimation (Socialarbetare) Problem (2): statsmakternas intresse och professionens, liksom medborgarnas, överensstämmer inte alltid. Ett sätt att lösa detta är att ge medborgare viss valfrihet

15 Den korporativa förvaltningen Implementeringen i genomförandeledet utövas av representanter som företräder de grupper som är direkt berörda av politiken ifråga. Effektiv för att hantera motsträviga intresseorganisationer och konfliktfyllda politikområden Svåra beslut legitimeras genom att intresseorganisationer deltar Korporativa förvaltningsformer har både uppkommit genom att intresseorganisationer kräver att bli representerade men också genom att staten skapar intresseorganisationer för legitimitet. Problem (1): producentintressen starkare än konsumentintressen. Redan organiserade intressen. Problemet med kollektivt handlande/mobilisering. Problem (2): intresseorganisationen kan förlora i förtroende hos sina medlemmar om dess gemenskap med staten blir för tät.

16 Den brukarorienterade förvaltningen...de medborgare som direkt använder sig av eller kommer i kontakt med en offentlig serviceverksamhet också ges inflytande över verksamhetens utformning framtaget som alternativ till valfrihetsreformer liksom korporativa formen, brukaren blir koopterad i systemet. Stormötesproblem Redan starka grupper tenderar att gynnas

17 Den politikerorienterade förvaltningen Politiker ges direkt inflytande över implementeringen. Ger en direkt möjlighet att utverka ansvar Exempel: vanligt i USA, men inslag även i svenska kommuner. Problem (1): skapar dålig stabilitet i administrativ kapacitet (kontinuerliga byten) Problem (2): De valda ej representativa för alla medborgare.

18 Marknadsorienterad modell Marknadifiering av offentlig sektor (flera konkurrerande utförare) Legitimitet ökas genom att införa valfrihet; medborgarna/stat har möjlighet att välja bort alternativ som inte fungerar Problem: har alla medborgare samma möjlighet att välja?

Läkaren som politisk aktör

Läkaren som politisk aktör GÖTEBORGS UNIVERSITET Statsvetenskapliga institutionen Läkaren som politisk aktör En undersökning av rolluppfattningar bland sexton primärvårdsläkare ur ett politiskt perspektiv Uppsats på C/D-kursen,

Läs mer

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning 1 Working paper. Den färdiga versionen publicerad i Kommunal politik och ekonomi, vol 4, No 1 7-29. Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning Lars Norén, Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Att styra utifrån en beställarroll

Att styra utifrån en beställarroll chsa4_020712.qxd 02-07-12 11.31 Sida 1 Att styra utifrån en beställarroll En sammanfattande rapport från projektet Styrning som genomförts av Beställarnätverket för landsting i Sverige Kerstin Einevik-Bäckstrand

Läs mer

Rektorns ansvar som tjänsteman, chef och ledare

Rektorns ansvar som tjänsteman, chef och ledare Lunds Universitet STVA22 Statsvetenskapliga institutionen HT14 Handledare: Stina Melander Rektorns ansvar som tjänsteman, chef och ledare - En studie om hur rektorer uppfattar sin tjänstemannaroll Stina

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Tredje delrapporten, maj 2012 FÖRVÄNTNINGAR OCH spridning En sammanfattande

Läs mer

Medborgare, brukare av välfärd eller klient?

Medborgare, brukare av välfärd eller klient? Åbo Akademi. Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet, Statsvetenskapliga institutionen. Ämne: Offentlig förvaltning. Moment: Licentiatavhandling. Handledare: Professor Marko Joas. Författare: Anna Westin.

Läs mer

Samverkan - vägen till en integrerad arbetsmarknad?

Samverkan - vägen till en integrerad arbetsmarknad? Institutionen för samhällsvetenskap Samverkan - vägen till en integrerad arbetsmarknad? En studie av ett samverkansprojekt G3- uppsats i statsvetenskap HT 2007 Sara Landerholm Handledare: Lena Agevall

Läs mer

Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finns!det!några!skillnader?#

Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finns!det!några!skillnader?# CARINA BECKERMAN Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finnsdetnågraskillnader?# SKRIFTSERIE 2014:1 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET Produktion: KEFU Skåne # 2 FÖRORD Föreliggande

Läs mer

Från centralisering till decentralisering?

Från centralisering till decentralisering? UPPSALA UNIVERSITET 2SC021 Sociologiska institutionen HT 2011 Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C Från centralisering till decentralisering? En fallstudie av en organisation

Läs mer

Inträdesbarriärer på offentliga marknader. Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se

Inträdesbarriärer på offentliga marknader. Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se 1 Inträdesbarriärer på offentliga marknader Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se Detta är en arbetsrapport som i något omarbetad form ska bli ett kapitel i antologin: Sundin,

Läs mer

Ledarskap i hälso- och sjukvården

Ledarskap i hälso- och sjukvården Ledarskap i hälso- och sjukvården Mementor Ledarskap AB Margareta Palmberg 1 Innehållsförteckning: Ledarskap i hälso- och sjukvården Tillbakablick 3 Svensk forskning 4 Multiprofessionella organisationer

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Sidas stöd till det civila samhället

Sidas stöd till det civila samhället POLICY Sidas stöd till det civila samhället I SVENSKT UTVECKLINGSSAMARBETE INFORMATION OM SIDAS POLICY En Sidapolicy är normerande, ger vägledning och stöd. Sidas avdelningar, svenska ambassader och sektionskontor

Läs mer

OFFENTLIGA KULTURINSTITUTIONER MELLAN BEROENDE OCH AUTONOMI

OFFENTLIGA KULTURINSTITUTIONER MELLAN BEROENDE OCH AUTONOMI OFFENTLIGA KULTURINSTITUTIONER MELLAN BEROENDE OCH AUTONOMI Geir Vestheim Centrum för kulturpolitisk forskning Högskolan i Borås Abstract: Detta papper handlar om hur offentliga kulturinstitutioner befinner

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Pågående arbete vänligen behandla med omsorg och respekt! J Ester Andréasson Fil. Lic. Doktorand Avdelningen

Läs mer

Arbetslivsinstitutet och författarna 2003. Arbetslivsinstitutet 113 91 Stockholm www.arbetslivsinstitutet.se telefon: 08-619 67 00 fax: 08-656 30 25

Arbetslivsinstitutet och författarna 2003. Arbetslivsinstitutet 113 91 Stockholm www.arbetslivsinstitutet.se telefon: 08-619 67 00 fax: 08-656 30 25 Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor. På uppdrag av regeringen bedriver institutet forskning, utbildning och utveckling. Arbetslivsinstitutets mål är att bidra till:

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Implementering av samverkansprojekt

Implementering av samverkansprojekt Implementering av samverkansprojekt En fallstudie av sociala investeringsfonden och Alla barn i skolan i Norrköpings kommun Implementing interacting projects A Case Study of the Social Investment Fund

Läs mer

Vem vill leva i Nätverkssamhället?

Vem vill leva i Nätverkssamhället? Vem vill leva i Nätverkssamhället? Ylva Hasselberg I Vad är nätverkssamhället? "Samtidigt som vi bygger upp det globala fysiska nätverket Internet förändras också den geografiska och vertikala uppbyggnaden

Läs mer

KOMMUNER I FÖRVANDLING. Kommunsammanslagningarnas inverkan på förhållandet mellan kommunalt anställda och deras närmaste chef

KOMMUNER I FÖRVANDLING. Kommunsammanslagningarnas inverkan på förhållandet mellan kommunalt anställda och deras närmaste chef KOMMUNER I FÖRVANDLING Kommunsammanslagningarnas inverkan på förhållandet mellan kommunalt anställda och deras närmaste chef Vilhelm Alexander Wahlström Helsingfors Universitet Statsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Margareta Carlén, Mikael Löfström, Christer Theandersson Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Slutrapport Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Slutrapport Margareta Carlén Mikael

Läs mer

Användning av ekonomistyrning i Göteborgs stads gymnasieutbildning Fallstudie centrum

Användning av ekonomistyrning i Göteborgs stads gymnasieutbildning Fallstudie centrum HANDELSHÖGSKOLAN Vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Redovisning och Finansiering Användning av ekonomistyrning i Göteborgs stads gymnasieutbildning Fallstudie centrum Kandidatuppsats

Läs mer

Pluralism. Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete

Pluralism. Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete Pluralism Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete Produktion: Enheten för utvecklingspolitik och UD:s informationstjänst/svensk Information

Läs mer

S C O R E STOCKHOLM CENTRE FOR ORGANIZATIONAL RESEARCH

S C O R E STOCKHOLM CENTRE FOR ORGANIZATIONAL RESEARCH S C O R E STOCKHOLM CENTRE FOR ORGANIZATIONAL RESEARCH Konsten att konstruera riktlinjer för ett hållbart samhälle: Staten och GRI. Sabine Walter Konsten att konstruera riktlinje för ett hållbart samhälle:

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer