Alkoholforskarkonferens Summering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkoholforskarkonferens. 2012 Summering"

Transkript

1 Alkoholforskarkonferens 2012 Den maj var det så dags igen för Systembolagets alkoholforskningskonferens på Skarpö, en årlig tradition som utöver att det alltid är trevligt är viktig för Systembolagets verksamhet. Dels får vi en uppdatering om vad som händer på den akademiska fronten, dels får vi som på olika sätt arbetar med de här frågorna chansen att verkligen tala med varandra och utbyta erfarenheter. I år var vi omkring 65 personer som hade samlats till två dagar med föredrag och diskussioner om alkoholen och dess inverkan på samhället. Bland deltagarna fanns forskare från Sverige, Finland och Danmark, men också en amerikansk expert på kopplingen mellan beskattning och smuggling. Tack alla ni som var med och gjorde dessa dagar så intressanta och lärorika! Och ni som inte var där kan läsa summeringen. Ann-Therése Enarsson, chef för Systembolagets samhällskontakter

2 Skarpö maj 2012 sid 4 Mats Ramstedt, STAD, presenterade ett förslag till hur Systembolagets planerade försök med hemleverans ska utvärderas samt en ny beräkningsmodell för skattning av oregistrerad alkoholinförsel. Fred Nyberg och hans kolleger från U-FOLD vid Uppsala universitet presenterade olika exempel på tvärvetenskaplig forskning från kemi till klinik inom beroendeområdet. Läkaresällskapets ordförande Peter Friberg berättade om Amphora, ett europeiskt forskningsprojekt om alkoholpolitik. Frida Nobel, expert i Läkarutbildningsutredningen, berättade att morgondagens läkare ska ha ännu mer fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Den första dagen avslutades med att Sven Wåhlin, distriktsläkare i Uppsala och överläkare vid Beroendecentrum Stockholm, föreläste under rubriken Alkohol en fråga för alla oss i vården.

3 Konferensen i korthet sid 6 sid 8 Dag två inleddes med ett block om vilken effekt skatter har på gränshandel och smuggling. Esa Österberg från finländska Institutet för hälsa och välfärd och Kim Bloomfield, Centrum för alkohol- och drogforskning vid Århus universitet, redogjorde för erfarenheter från sina respektive länder. Hana Ross från International Tobacco Control Research i Atlanta presenterade en rad olika exempel om förhållandet mellan tobaksskatter och priser å ena sidan och omfattningen av olaglig tobakshandel å den andra. Hanne Tønnesen, professor vid Lunds universitet, berättade om arbetet med att implementera nya evidensbaserade vårdkedjor i Region Skåne. Sven Andréasson talade med utgångspunkt i den nya alkoholkliniken Riddargatan 1 om behovet av att bredda basen för behandling av alkoholproblem att nå fram till de många alkoholberoende som ännu så länge lever någorlunda välfungerande liv och som omöjligen kan identifiera sig med någon som behöver vård. 3

4 Kampen om statistiken, del I Hur stor är egentligen alkoholinförseln från utlandet? Och hur är det med den svenska alkoholkonsumtionen? Forskarna menar att både införsel och totalkonsumtion rör sig sakta nedåt, medan alkoholindustrin tycker sig se en helt annan utveckling. Hur mycket oregistrerad alkohol som flödar in i landet laglig såväl som olaglig är ett ständigt tvisteämne. Det ligger i sakens natur att det är svårt att få någon mer exakt uppfattning om så kallade mörkertal, men man torde kunna utgå från att om införseln ökar väsentligt borde det rimligtvis synas i en likaledes väsentligt ökad konsumtion. Alkoholindustrins (Sprit- och vinleverantörsföreningens respektive Sveriges Bryggeriers) bedömningar tenderar härvidlag att landa ganska långt från forskarnas (SoRADs). Nu emellertid, kunde Mats Ramstedt från STAD upplysa, föreslås en viss justering av mätmetoderna för att bättre återspegla de faktiska förhållandena. Justeringen 4

5 Vi vet att människor tenderar att underrapportera inköp av öl och sprit medan vin inte tycks vara lika känsligt. motiveras av att den självrapportering som sker via telefonenkäter antas leda till större underrapportering än man tidigare räknat med. Vi vet att människor tenderar att underrapportera inköp av öl och sprit medan vin inte tycks vara lika känsligt, säger Mats Ramstedt. Därför viktas privatimport och smuggling av sprit upp med 66 procent och starköl med 54 procent, medan vin inte viktas om. På så sätt närmar sig forskarnas siffor industrins, om än högst marginellt. Med den nya beräkningsmetoden får årskonsumtionen skrivas upp per person över 15 år med ett par deciliter ren alkohol. Det ger en årlig totalkonsumtion på 9,5 liter, vilket alltjämt ligger långt under branschens bedömning på hela 14 liter. Industrins siffror är inte rimliga, menar Mats Ramstedt. Hade de stämt hade det inneburit en drastisk ökning av smuggling och privatimport och svenskarna hade nästan druckit mest i Europa. Förslaget till nya mätmetoder ingår i en rapport som lämnats in till socialdepartementet. Rapporten innehåller ett hundratal indikatorer för uppföljning av ANDT-strategin. Upp och ned för införsel/smuggling men stadig ökning på Systembolaget Trender i införsel och smuggling (liter 100% alkohol per invånare) i enlighet med branschens och SoRADs data, Alkohol liter per inv Systembolaget Resandeinförsel Smuggling Hemtillverkning Folköl Restauranger 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Införsel, SvL & Sv. Brygg Smuggling, SvL & Sv. Brygg Införsel, SoRAD Smuggling, SoRAD Trender i totalkonsumtion (liter 100% alkohol per invånare) i enlighet med branschens och SoRADs data, ,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Totalt, SvL & Sv. Brygg Totalt, SoRAD 5

6 Kampen om statistiken, del II Vilken roll spelar priser och skatter i en situation där gränshandel och smuggling är en realitet? Beroende på vem man frågar kan svaren skilja sig markant. Till alkoholforskningskonferensen på Skarpö hade inte bara svenska forskare kommit för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter från ett av alkoholdebattens mest intensiva slagfält. När andra faktorer som påverkar alkoholkonsumtion förblir oförändrade leder högre alkoholpriser som regel till minskad alkoholkonsumtion medan sänkta alkoholpriser vanligen leder till ökad alkoholkonsumtion. Att höja alkoholskatten, det är som att be om ökad smuggling och annan utlandsinförsel. Titta bara på vad som hände i USA under förbudstiden det kommer att bli samma sak i Sverige: De kriminella nätverken kommer att blomstra, den olagliga spriten att flöda, alkoholskadorna att skjuta i höjden samtidigt som skatteintäkterna decimeras. Om än något tillspetsat är det ungefär den typen av argumentation som brukar höras så snart svensk alkoholpolitik i allmänhet och alkoholskatt i synnerhet debatteras. Men hur ligger det till egentligen? Vad säger forskarna? Esa Österberg från finländska Institutet för hälsa och välfärd inledde sin presentation med att slå fast en grundförutsättning: När andra faktorer som påverkar alkoholkonsumtion förblir oförändrade leder högre alkoholpriser som regel till minskad alkoholkonsumtion medan sänkta alkoholpriser vanligen leder till ökad alkoholkonsumtion. När Finland gick med i EU 1995 tvingades man revidera, läs liberalisera, sin alkoholpolitik på flera områden. När sedan kvoterna för resandeinförsel för eget bruk slopades 2004 samtidigt som Estland kom med i EU såg man sig nödgade att sänka alkoholskatten rejält, med drygt 30 procent i genomsnitt. Detta för att motverka att finländarna skulle göra den korta resan till grannlandet där spriten kostade en bråkdel. Effekterna lät inte vänta på sig: Alkoholkonsumtionen sköt i höjden liksom så småningom alkoholskadorna. De åtgärder som vidtagits i syfte att värna folkhälsan hade fått diametralt motsatt verkan samtidigt som skatteintäkterna urholkats. Sedan återställningsarbetet inleddes har fyra (minst) tioprocentiga skattehöjningar genomförts och idag är skatteintäkterna i stort sett återställda till den nivå de låg på före Däremot har vi inte sett några nämnvärda förändringar i alkoholkonsumtion, noterar Esa Österberg. 6

7 Det här är ett mycket bra redskap för påverkansarbete, säger Hana Ross. The Tobacco Atlas presenterar tobaksforskning och -statistik i form av kartor och grafer och kan laddas ner från Kim Bloomfield från Centrum för alkohol- och drogforskning vid Århus universitet konstaterade i sitt anförande att en mängd olika faktorer har betydelse för både alkoholkonsumtion och importbeteende. Importprofilen är visserligen relativt likartad för de nordiska länderna, men det finns skillnader. Till exempel är det höginkomsttagarna som står för de största införselmängderna i Norge och Finland, medan medelinkomsttagarna importerar mest i Sverige och Danmark. Låginkomsttagarna är de som importerar minst alkohol i Sverige, Norge och Finland, men i Danmark är det höginkomsttagarna som tar in minst. Det finns också stora regionala skillnader som har mer med geografi än med skatter och regler att göra. Gränshandeln är föga förvånande avsevärt mer omfattande i gränstrakterna. Konferensens mest långväga gäst var Hana Ross, chef för International Tobacco Control Research i Atlanta, USA, och expert på de ekonomiska implikationerna av tobakskontroll. I sitt föredrag med rubriken Illicit Tobacco Trade Lessons Learned uppehöll hon sig vid vilken betydelse skatter och restriktioner har för smuggling och olaglig handel. Precis som i fallet med alkohol är det vanligt med resonemang om att höga skatter och andra kontrollåtgärder riskerar att motverka sitt syfte och istället fungera som incitament för smuggling och svartförsäljning, men Hana Ross presenterade en mängd exempel från olika delar av världen som vederlägger en sådan mekanism. Det finns inget vetenskapligt stöd för att högre priser och skatter skulle öka den olagliga handeln med tobak, säger hon. Det där är en hotbild som tobaksindustrin brukar måla upp, men vetenskapliga data visar tämligen entydigt att höga tobaksskatter gynnar både folkhälsan och statsfinanserna. Hana Ross menar att det ligger i industrins intresse att skrämmas med den illegala handeln, och de tar ofta och gärna fram egen statistik som visar hur stor andel av tobaksmarknaden som utgörs av oskattade cigaretter. Intressant nog skiljer sig industrins bedömningar alltid från de uppskattningar som den akademiska forskningen gör. I Storbritannien menar industrin att mer än var femte cigarett är olaglig, medan forskarna säger var tionde. I Sydafrika och Polen är proportionerna i stort sett de samma. Faktum är att det finns ett omvänt förhållande mellan cigarettpriser och den olagliga tobaksmarknadens omfattning, klargör Hana Ross. Smuggling tenderar att samvariera med graden av korruption i ett land snarare än dess skattenivå. Ett av hennes exempel på How NOT to deal to deal with illicit trade är Sveriges sänkning av tobaksskatten Efter två skattehöjningar under 1997 väcktes farhågor om att smugglingen hade ökat och därför sänkte man skatten med nästan en tredjedel. Effekten blev att konsumtionen av lagliga cigaretter gick upp vilket man förklarade med att skattesänkningen hade minskat efterfrågan på smuggelcigaretter. Det intressanta är att när skatten höjdes igen 2006 gick cigarettkonsumtionen på tre år ner till 1997 års nivå, erinrar Hana Ross. Men tack vare skattehöjningarna blev skatteintäkterna mycket högre än Hana Ross bygger sin argumentation på data från tobaksforskningen, men hon tror inte att det finns några väsentliga skillnader mellan alkohol och tobak i detta avseende. 7

8 Behandla lätt missbruk i primärvården Omkring en miljon svenskar beräknas konsumera ohälsosamt mycket alkohol. De långt gångna fallen, de cirka personer som har allvarliga sociala och medicinska problem, kan tas om hand i specialistvården. Men den stora majoriteten av risk- och missbrukare lever under utifrån sett välordnade förhållanden och vill inte identifiera sig som missbrukare. Därför söker de sig inte heller till vården. Sven Andréasson, professor vid Karolinska Institutet och överläkare på Beroendecentrum Stockholm, presenterade den nystartade alkoholkliniken Riddargatan 1 i Stockholm där man vänder sig till personer som har alkoholproblem men ännu så länge är socialt stabila. Vi har en stor grupp alkoholkonsumenter med begränsad problematik, säger Sven Andréasson. Men som vården ser ut idag når vi bara var tionde. Det faktum att beroendevården i stor utsträckning handläggs av socialtjänsten bidrar till att ytterligare alienera de Vi måste ta fram enkla behandlingsprotokoll för icke-specialister och vi måste göra vården mer tillgänglig och attraktiv. 8

9 hundratusentals personer med skadligt alkoholbruk. De vill inte etiketteras som missbrukare och därför blir tröskeln för att söka hjälp alltför hög. Sven Andréasson menar att alkoholberoende med begränsad problematik kan och bör behandlas i primär- och företagsvården. De måste inte bara kommunicera riskbruk, utan även börja behandla. Och jag menar att det inte behöver vara särskilt svårt. Det finns studier som visar att korta insatser kan fungera lika bra, eller till och med bättre, än mer omfattande program för personer med måttlig problematik. Det finns kostnadseffektiva åtgärder som kan genomföras av icke-specialister, såsom kort rådgivning och enkla behandlingsprogram. Dessutom menar Sven Andréasson att läkemedelsbehandlingen är sorgligt underutnyttjad. Det finns lika många personer med alkoholproblem i det här landet som det finns med egentlig depression. Men trots att vi nu har tillgång till effektiva farmakologiska preparat vid alkoholproblem är det 50 gånger ovanligare att vi behandlar med läkemedel, konstaterar han. På Riddargatan 1 erbjuds olika typer av behandlingar beroende på vilken hjälp personen behöver och, inte minst, vilken hjälp vederbörande vill ha. Helt klart är att behandlingssystemet måste förändras om vi vill kunna hjälpa de här personerna, säger Sven Andréasson. Vi måste ta fram enkla behandlingsprotokoll för icke-specialister och vi måste göra vården mer tillgänglig och attraktiv. Det är det vi jobbar med på Riddargatan 1. 9

10 Fotograf: Bosse Johansson

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet Mats Ramstedt (red) Annette Lindell Jonas Raninen Forskningsrapport

Läs mer

Svensk alkoholpolitik inför gränslösa utmaningar

Svensk alkoholpolitik inför gränslösa utmaningar KERSTIN STENIUS Svensk alkoholpolitik inför gränslösa utmaningar I april 2005 har det gått cirka en månad sedan slutbetänkandet från alkoholinförselutredningen publicerades. Betänkandet föreslår kraftiga

Läs mer

Alkoholforskarkonferens. 2013 Summering

Alkoholforskarkonferens. 2013 Summering Alkoholforskarkonferens 2013 Den 16 17 maj samlades drygt 50 personer på Systembolagets lärcenter på Skarpö utanför Vaxholm för att delta i den årliga alkoholforskningskonferensen. Gräddan av svenska alkoholforskare

Läs mer

Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen. Stockholm 2004 SOU 2004:86

Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen. Stockholm 2004 SOU 2004:86 Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Vem är David och vem är Goliat?

Vem är David och vem är Goliat? 28 INNEHÅLL ACCENT NR 2 2006 INGEN SKATTESÄNKNING PÅ ALKOHOL 4 22 ALKOHOL TRIGGAR VÅLD MER ÄN NARKOTIKA 6 DROGPROJEKT LYFTE SOLBERGASKOLAN 8 ALKOHOLINDUSTRIN SKRÄMS AV TOBAKENS ÖDE 12 FRIHETENS GRÄNS INTE

Läs mer

Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012

Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012 Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012 CAN Rapport 140 Håkan Leifman & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen

Läs mer

Misshandel. Sammanfattning

Misshandel. Sammanfattning Misshandel Misshandel AV ECKART KÜHLHORN Sammanfattning Majoriteten av de våldsbrott som polisanmäls i Sverige är misshandelsbrott. År 2003 anmäldes 65 177 sådana brott till polisen, motsvarande 726 fall

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2005

Ungdomars drogvanor 2005 Luppen kunskapscentrum IFO FoU-rapport 2006:1 Individ- och familjeomsorg Ungdomars drogvanor 2005 - en enkätundersökning av skolelevers drogvanor i Jönköpings läns kommuner Charlotte Jerkelund Förord

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Nationell konferens om insatser mot cannabis

Nationell konferens om insatser mot cannabis Nationell konferens om insatser mot cannabis Dokumentation från konferens i Stockholm 28 29 november 2013 Anna Raninen, CAN, och Pi Högberg, Statens folkhälsoinstitut Inledning Nu vet vi verkligen mer!

Läs mer

Den första mars 2004 sänktes alkoholskatterna

Den första mars 2004 sänktes alkoholskatterna Meddelande Alkoholkonsumtionen ökar i Finland Den första mars 2004 sänktes alkoholskatterna i Finland med i genomsnitt 33 procent. Skatterna på starka alkoholdrycker sänktes med 44 procent och skatterna

Läs mer

ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI

ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI NAD-PUBLIKATION Nr 52 2008 Utgiven av: Nordiskt center för alkoholoch drogforskning (NAD) (Fr.o.m. 1.1.2009 NVC) Adress:

Läs mer

Nocturum 2012-2014 Oskar Jalkevik

Nocturum 2012-2014 Oskar Jalkevik Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Alkohol och Islam... 3 Stig-Björn Ljunggren... 4 Alkohol och äldreomsorg... 5 Barnbarn till missbrukare... 6 Alkoholen 2022... 7 Alkoholen

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010 Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004

Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004 Allmän SiS-rapport 2004:11 Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004 Av Jessica Rydén ISSN 1404-2584 Förord Statens institutionsstyrelse (SiS) har funnits

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Ett val för framtiden

Ett val för framtiden Ett val för framtiden Skatter och samhällsdebatt inför riksdagsvalet 2011 Tankesmedjan Lokus 1 Innehåll Inledande frågor och förklaringar...6 Kapitel 1 Edward Andersson Skatternas funktion och Finlands

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Rapport Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se Rapport 2(95) Förord Skatteverket har i regleringsbrevet

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och

Läs mer