Den första mars 2004 sänktes alkoholskatterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den första mars 2004 sänktes alkoholskatterna"

Transkript

1 Meddelande Alkoholkonsumtionen ökar i Finland Den första mars 2004 sänktes alkoholskatterna i Finland med i genomsnitt 33 procent. Skatterna på starka alkoholdrycker sänktes med 44 procent och skatterna på mellanliggande produkter med 40 procent. Skattesänkningarna på öl var 32 procent och på svaga viner 10 procent. Dessa skattesänkningar föreslogs av regeringen Vanhanen och riksdagen godkände dem den tredje december Motiveringen för skattesänkningarna var att motverka den förväntade ökningen i privat alkoholimport efter det att Finland den första januari 2004 hade avskaffat kvoterna för resenärers skattefria alkoholimport från andra EU-länder och att Estland den första maj blev medlem i EU (Regeringens proposition 80/2003). Skattesänkningen en anpassning till yttre förhållanden I den finska alkoholpolitiska debatten ifrågasatte man regeringens förslag och riksdagens beslut i två olika avseenden. För det första förundrade man sig över att tyngdpunkten i skattesänkningarna låg på de starka dryckerna. Betydde detta, undrade man, att den gamla finska alkoholpolitiska linjen att främja konsumtion av svaga drycker på bekostnad av starka nu hade övergivits? För det andra kritiserades skattesänkningarnas storlek. I detta avseende var kritiken dock inte entydig. Alkoholindustrin och -handeln menade att skattesänkningarna var alltför små; de krävde en skattesänkning på 70 procent för alla dryckeskategorier. De som var oroliga för folkhälsan ansåg att skattesänkningarna var onödiga, åtminstone i detta skede. Enligt dem borde man först se vad Estlands medlemskap i EU skulle leda till och först efter detta anpassa de finska alkoholskatterna till den nya situationen. Hur verkligheten än kommer att se ut beträffande alkoholkonsumtionen kan man säga att Finlands alkoholskattesänkningar den första mars var en anpassning till det faktum att Finland blev EU-medlem år 1995 och att Estland blev medlem i EU den första maj Då Finland blev EU-medlem hade alla andra EU-länder, med undantag av Danmark, redan år 1993 avskaffat sina kvoter för resandeimport av alkohol från andra EU-länder. År 1995 fick Finland, liksom Sverige, som undantag behålla resandekvoter även från andra EU-länder. Ursprungligen gällde detta undantag de två första åren av medlemskapet, men år 1996 lyckades Finland förhandla sig till en förlängning av sitt undantag fram till slutet av år Priset för detta nya avtal var dock att Finland då definitivt accepterade att från och med början av år 2004 tillämpa EU:s generella regler beträffande privat alkoholimport inom den inre marknaden, dvs. godta att det efter detta datum inte längre finns några resandekvoter för alkoholimport från andra EU-länder (se till exempel Korolainen & Österberg 2004). Att år 2004 blev så kritiskt för Finlands alkoholskatter beror på Estlands medlemskap i EU just detta år, vilket man inte kunde förutspå år En annan orsak till den nuvarande dramatiken är att man i mitten av talet hade förväntningar på att EU skulle höja sina minimiskatter på alkoholdrycker, vilket så trodde man skulle ha lett till att skatte- och prisskillnaderna på alkoholdrycker skulle minska inom unionen. Faktum är dock att EU inte alls har ökat minimiskatterna på alkoholdrycker sedan år 1993 vilket, även om det inte direkt är olagligt, åtminstone strider mot andan i direktiv 92/ 84/EEC. Enligt detta direktiv borde kommissionen vartannat år ge en redogörelse över alkoholskatterna i unionen samt framlägga sitt förslag till nya minimiskatter med hänsyn till inflationen. När nu EU inte alls har förändrat sina minimiskatter på alkoholdrycker har dessa skatter sjunkit i reella termer med ungefär en fjärdedel sedan år 1993 (Se närmare Österberg & Karlsson 2002). 175

2 Bara dåliga alternativ för år 2004 Även i det fall att man inte hade sänkt alkoholskatterna hade totalkonsumtionen av alkohol ökat klart i Finland på grund av ökad resandeinförsel. Detta beror främst på två orsaker. För det första är alkoholpriserna klart lägre i Estland än de är i Finland. Före de finska skattesänkningarna kostade de billigaste brännvinssorterna i Estland ungefär en femtedel av vad de kostade i Finland. Ölpriserna i Estland var en tredjedel av de finska, medan viner som kostade ungefär 7 euro i Finland var en tredjedel billigare i Estland. För det andra fanns det redan före Estlands EU-medlemskap en etablerad resandetrafik mellan Finland och Estland, med ungefär 2,4 miljoner finska resenärer som årligen kom med båt från Estland (Korolainen & Österberg 2004). Att Sverige inte har sänkt sina alkoholskatter på samma sätt som Finland och kan avvakta situationen beror i hög utsträckning på att resandet mellan Sverige och de nya baltiska EU-länderna samt Polen ligger på en klart lägre nivå än mellan Finland och Estland. Man visste på förhand att konsumtionsökningen i Finland efter skattesänkningarna blir större än om man skulle ha lämnat alkoholskatterna oförändrade. Men om man hade låtit resandeinförseln växa alltför mycket hade det vållat andra slags problem, som till exempel minskad finsk sysselsättning inom alkoholhandeln och -produktionen. Vidare skulle det ha betytt att större mängder av flaskor och burkar som inte hör till det finska cirkulationssystemet hade kommit in i landet. Det skulle också ha betytt en del onödigt resande till Estland, med därtill förknippade miljöproblem. I detta hänseende kan man ändå se regeringens förslag till skattesänkningar som konservativt, i den bemärkelsen att regeringen inte accepterade alkoholindustrins och -handelns förslag utan nöjde sig med en klart mindre skattesänkning (Karlsson & Mäkelä & Tigerstedt & Österberg 2003). I själva verket bedömde regeringen att godkännandet av dess skatteförslag skulle leda till en fördubbling av resenärernas alkoholinförsel från Estland. Som det redan klart torde ha framgått var skattesänkningen den första mars inte någon alkoholpolitisk åtgärd, i den mening att det skulle ha varit ett försök att styra alkoholkonsumtionen enligt några alkoholpolitiska ideal. Det var istället en anpassning av de finska alkoholskatterna så att alkoholimporten från Estland skulle få en rimlig eller åtminstone acceptabelt omfattning. Eftersom prisskillnaden på spritdrycker var den största, och alkoholen i spritdrycker väger minst, var skattesänkningen på spritdrycker den största. På samma sätt var skattesänkningen minst på vin, eftersom prisskillnaden mellan Finland och Estland där var den minsta. Uttryckt på ett annat sätt: om Estland inte hade blivit medlem i EU den första maj hade skattesänkningarna i Finland varit klart mindre och kanske hade man valt den svenska linjen, att avvakta och att speciellt avvakta vad Sverige kommer att göra. Prognos för alkoholkonsumtionens utveckling Det står tydligt i regeringens proposition att alkoholskattesänkningarna kommer att leda till en ökad total alkoholförsäljning och -konsumtion i Finland. I propositionen förutspår man att om skattesänkningar skulle slå fullt igenom i priserna så skulle försäljning av starka alkoholdrycker öka med 24 procent. Den motsvarande ökningen i mellanliggande produkter prognostiserades till 19 procent, för viner till 2 procent och till 14 procent för de long drinks som Alko säljer. Alkos andel av försäljningen av long drinks är ungefär 40 procent (Leppänen & Österberg 2002). Utöver detta förutspåddes det att konsumtionen av starka drycker skulle öka ytterligare med 2,5 procent och konsumtion av viner med 10 procent på grund av den ekonomiska utvecklingen och andra sociala faktorer. Konsumtionen av öl antogs öka med 10 procent (Korolainen & Österberg 2004). Skattesänkningarna slog fullt igenom i de drycker som Alko säljer. Orsaken därtill var mycket enkel. Producenter och importörer kunde inte ändra sina försäljningspriser till Alko den första mars. De kan bara förändra 176

3 sina priser vid fyra tidpunkter under året. När man studerar Alkos prislistor i januari och april kan man notera att alkoholproducenterna och -importörerna inte höjde sina priser till Alko i någon nämnvärd omfattning, varken före eller efter skattesänkningen. Sålunda sänktes brännvinspriserna i Alko i medeltal med 36 procent. De motsvarande sänkningarna för andra starka drycker var 28 procent, för mellanliggande produkter 25 procent, för vin 3 procent och för starköl 13 procent. Även i livsmedelsbutikerna och i restaurangerna tycks skattesänkningen ha slagit ut i minutpriserna. I restaurangerna har alkoholpriserna sjunkit med 4 procent. För mellanölet har prissänkningen i livsmedelsbutikerna varit ännu större än skattesänkningen hade krävt, eftersom mellanölet i allt större omfattning blivit ett lockbete. Enligt Taloussanomat den 21 april har den aktuella prissänkningen på mellanöl varit ungefär 25 procent, medan skattesänkningen i sig endast skulle ha inneburit en minskning på 15 procent. Alkoholförsäljningens ökning i mars och april År 2003 var Alkos andel av all registrerad alkoholförsäljning i Finland 43 procent. Livsmedelbutikernas andel var 39 procent och restaurangernas 18 procent. I år har man kunnat följa Alkos försäljning på veckobasis, vilket framgår av tabell 1. Även om man jämför 2004 års veckoförsäljning med motsvarande veckor år 2003 kvarstår det vissa problem. Det största problemet rör veckorna 15 och 16. År 2004 var vecka 15 påskveckan medan påskveckan år 2003 var vecka 16. Man estimerar att Alkos alkoholförsäljning under påskveckan är ungefär 30 procent större än under en vanlig vårvecka. Tabell 1 visar att, i enlighet med förväntningarna, Alkos försäljning ökade avsevärt under vecka 10, den första veckan med lägre alkoholskatter. Försäljningen ökade under vecka 10 i Alkos butiker med 44 procent räknat i 100 procent alkohol. Förutom att vecka 10 var ovanlig, var även den sista veckan med gamla alkoholpriser litet ovanlig i den mening att en del alkoholkonsumenter tycks ha väntat med att handla i Alko i avvaktan på prissänkningarna. Som tabell 1 visar minskade Alkos alkoholförsäljning under vecka 9 med 9 procent. Tabell 1 visar också att påsken hade en effekt. Under vecka 15, påskveckan år 2004, såldes det 48 procent mera alkohol än under samma vecka föregående år. Under vecka 16 år 2004 var Alkos försäljning 16 procent mindre än under vecka 16 föregående år som alltså då var påskvecka. Försäljningsökningen under vecka 17 är också en effekt av påsken, eftersom Annandag påsk år 2003 inföll i vecka 17, som alltså då hade en försäljningsdag mindre än i år. Veckorna visar en oväntat likadan ökning i alkoholförsäljningen i Alkos butiker. Ökningen i totalförsäljning räknat i liter 100-procentig alkohol varierar under dessa veckor mellan 20,3 och 22,6 procent. I Helsingfors är ökningen under dessa veckor mindre än i genomsnitt i hela landet och i norra Finland, nära den svenska gränsen, är den klart större, på grund av alkoholförsäljning till svenska kunder. I alla andra delar av landet är ökningen ungefär densamma. Vidare kan man i tabell 1 konstatera att ökningen i försäljningen för de olika dryckeskategorierna är ganska likadan under hela denna fyraveckorsperiod. Brännvinsförsäljning har ökat ungefär 40 procent och försäljningen av andra spritdrycker minst 25 procent. Försäljningen av starkvin har ökat cirka 6 procent samt försäljningen av long drinks mellan 19 och 37 procent. Även försäljningen av vin har ökat något, i medeltal med 2 procent. Försäljningen av starköl har minskat litet och Alkos försäljning av mellanöl har minskat med ungefär 10 procent. Försäljningsutvecklingen under veckorna 15 till 17 ger ingen anledning att radikalt ändra tolkningarna ovan. Alko säljer bara en bråkdel av allt mellanöl som konsumeras i Finland. Vi har inte lika säkra siffror för mellanölsförsäljningen i livsmedelsbutikerna som för Alkos försäljning. Enligt Taloussanomat den 21 april skulle försäljningen av mellanöl ha ökat med 5 procent under vecka 10, med 11 pro- 177

4 Tabell 1. Förändringar i Alkos veckoförsäljning veckorna 1 17 år 2004 jämfört med motsvarande veckor år 2003, i procent av literförsäljning Veckor Brännvin 2,2-11,8 72,8 43,6 42,2 39,2 39,3 61,3 4,0 49,3 Andra starka drycker -1,3-21,4 67,3 32,6 31,9 30,4 24,7 48,2-11,2 33,1 Starkvin 1,9-8,0 14,6 6,0 5,5 7,6 6,5 12,3-10,2 18,0 Vin 10,4 0,0 4,9-2,3 2,2 0,5 4,1 47,4-38,7 4,9 Cider -10,9-5,5 0,0-13,0-9,2-16,9-9,6-10,9-19,5-0,2 Long drink 20,2 5,8 36,9 19,2 30,2 23,6 37,1 59,9 3,4 37,6 Starköl -1,4-5,5 14,3-1,1 0,4-6,2 1,0 7,1-19,9 5,9 Mellanöl -12,0-0,7 11,9-9,1-9,6-14,7-11,0-29,4-17,8-2,8 Sammanlagt i procent av liter 100 % alkohol 4,2-8,7 43,6 21,8 22,6 20,3 21,9 48,0-16,1 27,1 Källa: Alko Oy, veckoförsäljningsstatistik cent under veckorna 11 och 12, med 14 procent under vecka 13 och med 20 procent under vecka 14. Eftersom det verkar som om alkoholförsäljningen på restaurangerna är oförändrad, betyder allt detta att den totala alkoholförsäljningen och -konsumtionen under veckorna 11 till 14 var ungefär 14 procent högre än alkoholkonsumtionen året innan. På årsbasis skulle detta betyda en ökning på ungefär 1,1 liter ren alkohol per invånare. Enligt de tillgängliga uppgifterna har den totala alkoholkonsumtionen alltså ökat ungefär så mycket som regeringen hade förutspått i sitt skatteförslag. Ökningen i försäljningen av starka alkoholdrycker har ökat något mera än man förväntade och försäljningen av vin har ökat mindre än väntat. Förklaringen till detta är att en del av dem som tidigare konsumerat billiga fruktviner och vitt vin har övergått till brännvin, eftersom alkohol nu är billigare i form av brännvin än i form av vin. Man kan också konstatera att starkölsförsäljningen inte har ökat medan försäljningen av mellanöl ökat mer än vad som förutspåddes. Det är tydligt att detta hänger samman med att mellanölet har blivit ett lockbete i livsmedelsbutikerna. Det återstår nu att se hur rätt regeringen hade i sina skattningar av effekterna av Estlands medlemskap i EU. Enligt regeringens alkoholskatteförslag skulle Estlands medlemskap i EU leda till en ökning av totalkonsumtionen av alkohol i Finland med ytterligare 0,2 liter per invånare, samtidigt som den ökade alkoholimporten från Estland skulle minska den inhemska alkoholförsäljningen med 0,5 liter per invånare eller med 6 procent. Om detta händer, och om de första månaderna efter skattesänkningar återspeglar prissänkningarnas effekter, skulle alkoholkonsumtionen år 2005 ligga någonstans mellan 10,5 och 10,9 liter alkohol per invånare. Esa Österberg, specialforskare, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, STAKES, PB 220, Helsinki e-post: KÄLLOR Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages. OJ No L 316, , Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring om lagen om påförande av accis samt lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker 80/

5 Karlsson, Thomas & Mäkelä, Pia & Tigerstedt, Christoffer & Österberg, Esa (2003): Alkoholipolitiikka tuontirajoitusten poistuessa (Alkoholpolitiken när gränshandelsrestriktionerna försvinner). Yhteiskuntapolitiikka 68 (1): Korolainen Arja & Österberg, Esa (2004): Keskellä murrosta (Mitt i en brytningstid). Yhteiskuntapolitiikka 69 (2): Leppänen, Kalervo & Österberg, Esa (2002): Alkoholin kulutuksen joustot ja kulutusennuste vuosille (Alkoholkonsumtionens elasticitet och konsumtionsprognoser för åren ). Helsinki: Stakes, Aiheita 23 Österberg, Esa & Karlsson, Thomas (2002): Alcohol policies at the EU-level. In: Österberg, Esa & Karlsson, Thomas (Eds.): Alcohol Policies in EU Member States and Norway. A Collection of Country Reports, pages Helsinki: Stakes. 179

Finlands, Norges och Sveriges alkoholpolitiska linjedragningar sedan ödesåret 2004

Finlands, Norges och Sveriges alkoholpolitiska linjedragningar sedan ödesåret 2004 Artikel Thomas Karlsson Finlands, Norges och Sveriges alkoholpolitiska linjedragningar sedan ödesåret 2004 Inledning Villkoren för att bedriva en nationellt självstyrd alkoholpolitik har under det senaste

Läs mer

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet Mats Ramstedt (red) Annette Lindell Jonas Raninen Forskningsrapport

Läs mer

Vilka dricker mer alkohol i Sverige?

Vilka dricker mer alkohol i Sverige? HÅKAN LEIFMAN Vilka dricker mer alkohol i Sverige? En studie av konsumtionstrender bland män och kvinnor och i olika åldersgrupper under perioden 1990 till 2002 Inledning Denna studie handlar om hur svenska

Läs mer

Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen. Stockholm 2004 SOU 2004:86

Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen. Stockholm 2004 SOU 2004:86 Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

mellan den nordiska alkoholpolitiken någon framtid? DEBATT & REFLEKTION

mellan den nordiska alkoholpolitiken någon framtid? DEBATT & REFLEKTION Den europeiska integrationen har ökat kraven på en liberalisering av den restriktiva alkoholpolitiken i Norden. Motståndet mot monopolsystemet hade emellertid enligt artikelförfattaren börjat betydligt

Läs mer

Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol

Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol Författat av: Robert Damberg, september 2009 INLEDNING Alkohol och den politik som förs kring den är en het, spännande och engagerande fråga. Den verkar

Läs mer

Samhällsvetarna och kriminologerna i Finland har haft

Samhällsvetarna och kriminologerna i Finland har haft Översikt CHRISTOFFER TIGERSTEDT ESA ÖSTERBERG Alkoholskadorna är fortfarande finska men har också blivit franska Samhällsvetarna och kriminologerna i Finland har haft för vana att understryka att alkoholproblemen

Läs mer

Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012

Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012 Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012 CAN Rapport 140 Håkan Leifman & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen

Läs mer

ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI

ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI NAD-PUBLIKATION Nr 52 2008 Utgiven av: Nordiskt center för alkoholoch drogforskning (NAD) (Fr.o.m. 1.1.2009 NVC) Adress:

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 3. Hushållens utgifter. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 3. Hushållens utgifter. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 3. Hushållens utgifter Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under 40 år... 3 1. Inledning...

Läs mer

Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol. Harold Holder (red.)

Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol. Harold Holder (red.) Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol avskaffades? Harold Holder (red.) Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets

Läs mer

Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar hur ser det ut egentligen?

Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar hur ser det ut egentligen? MATS RAMSTEDT Alkohol och äldre Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar hur ser det ut egentligen? Inledning Den äldre befolkningens alkoholvanor negligerades länge inom svensk

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras?

Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras? R A P P O R T 2 0 0 0 : 1 Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras? E vald Nalin Livsmedelsekonomiska institutet Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras? 1 2 Livsmedelsekonomiska

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden Statistiska centralbyrån 2009 Integration: Report 2 Integration

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2009 2060

Sveriges framtida befolkning 2009 2060 DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2009:1 Sveriges framtida befolkning 2009 2060 Omslagsbilden: Befolkningspyramider för 1956, 2008 och 2060 Diagrammen förekommer var för sig inne i publikationen. DEMOGRAFISKA RAPPORTER

Läs mer

Gränshandel med alkohol och dess effekter på hälsa och produktivitet

Gränshandel med alkohol och dess effekter på hälsa och produktivitet Gränshandel med alkohol och dess effekter på hälsa och produktivitet Per Johansson, Tuomas Pekkarinen och Jouko Verho Per Johansson är professor i ekonometri vid Uppsala universitet och IFAU. per.johansson@

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

På den senaste tiden har det kommit lugnande uppgifter

På den senaste tiden har det kommit lugnande uppgifter Översikt SALME AHLSTRÖM LEENA METSO PETRI HUHTANEN MINNA OLLIKAINEN Unga väljer bort tobak, sprit och droger men vilka unga? Resultaten av ESPAD-undersökningen i Finland 27 På den senaste tiden har det

Läs mer