Den första mars 2004 sänktes alkoholskatterna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den första mars 2004 sänktes alkoholskatterna"

Transkript

1 Meddelande Alkoholkonsumtionen ökar i Finland Den första mars 2004 sänktes alkoholskatterna i Finland med i genomsnitt 33 procent. Skatterna på starka alkoholdrycker sänktes med 44 procent och skatterna på mellanliggande produkter med 40 procent. Skattesänkningarna på öl var 32 procent och på svaga viner 10 procent. Dessa skattesänkningar föreslogs av regeringen Vanhanen och riksdagen godkände dem den tredje december Motiveringen för skattesänkningarna var att motverka den förväntade ökningen i privat alkoholimport efter det att Finland den första januari 2004 hade avskaffat kvoterna för resenärers skattefria alkoholimport från andra EU-länder och att Estland den första maj blev medlem i EU (Regeringens proposition 80/2003). Skattesänkningen en anpassning till yttre förhållanden I den finska alkoholpolitiska debatten ifrågasatte man regeringens förslag och riksdagens beslut i två olika avseenden. För det första förundrade man sig över att tyngdpunkten i skattesänkningarna låg på de starka dryckerna. Betydde detta, undrade man, att den gamla finska alkoholpolitiska linjen att främja konsumtion av svaga drycker på bekostnad av starka nu hade övergivits? För det andra kritiserades skattesänkningarnas storlek. I detta avseende var kritiken dock inte entydig. Alkoholindustrin och -handeln menade att skattesänkningarna var alltför små; de krävde en skattesänkning på 70 procent för alla dryckeskategorier. De som var oroliga för folkhälsan ansåg att skattesänkningarna var onödiga, åtminstone i detta skede. Enligt dem borde man först se vad Estlands medlemskap i EU skulle leda till och först efter detta anpassa de finska alkoholskatterna till den nya situationen. Hur verkligheten än kommer att se ut beträffande alkoholkonsumtionen kan man säga att Finlands alkoholskattesänkningar den första mars var en anpassning till det faktum att Finland blev EU-medlem år 1995 och att Estland blev medlem i EU den första maj Då Finland blev EU-medlem hade alla andra EU-länder, med undantag av Danmark, redan år 1993 avskaffat sina kvoter för resandeimport av alkohol från andra EU-länder. År 1995 fick Finland, liksom Sverige, som undantag behålla resandekvoter även från andra EU-länder. Ursprungligen gällde detta undantag de två första åren av medlemskapet, men år 1996 lyckades Finland förhandla sig till en förlängning av sitt undantag fram till slutet av år Priset för detta nya avtal var dock att Finland då definitivt accepterade att från och med början av år 2004 tillämpa EU:s generella regler beträffande privat alkoholimport inom den inre marknaden, dvs. godta att det efter detta datum inte längre finns några resandekvoter för alkoholimport från andra EU-länder (se till exempel Korolainen & Österberg 2004). Att år 2004 blev så kritiskt för Finlands alkoholskatter beror på Estlands medlemskap i EU just detta år, vilket man inte kunde förutspå år En annan orsak till den nuvarande dramatiken är att man i mitten av talet hade förväntningar på att EU skulle höja sina minimiskatter på alkoholdrycker, vilket så trodde man skulle ha lett till att skatte- och prisskillnaderna på alkoholdrycker skulle minska inom unionen. Faktum är dock att EU inte alls har ökat minimiskatterna på alkoholdrycker sedan år 1993 vilket, även om det inte direkt är olagligt, åtminstone strider mot andan i direktiv 92/ 84/EEC. Enligt detta direktiv borde kommissionen vartannat år ge en redogörelse över alkoholskatterna i unionen samt framlägga sitt förslag till nya minimiskatter med hänsyn till inflationen. När nu EU inte alls har förändrat sina minimiskatter på alkoholdrycker har dessa skatter sjunkit i reella termer med ungefär en fjärdedel sedan år 1993 (Se närmare Österberg & Karlsson 2002). 175

2 Bara dåliga alternativ för år 2004 Även i det fall att man inte hade sänkt alkoholskatterna hade totalkonsumtionen av alkohol ökat klart i Finland på grund av ökad resandeinförsel. Detta beror främst på två orsaker. För det första är alkoholpriserna klart lägre i Estland än de är i Finland. Före de finska skattesänkningarna kostade de billigaste brännvinssorterna i Estland ungefär en femtedel av vad de kostade i Finland. Ölpriserna i Estland var en tredjedel av de finska, medan viner som kostade ungefär 7 euro i Finland var en tredjedel billigare i Estland. För det andra fanns det redan före Estlands EU-medlemskap en etablerad resandetrafik mellan Finland och Estland, med ungefär 2,4 miljoner finska resenärer som årligen kom med båt från Estland (Korolainen & Österberg 2004). Att Sverige inte har sänkt sina alkoholskatter på samma sätt som Finland och kan avvakta situationen beror i hög utsträckning på att resandet mellan Sverige och de nya baltiska EU-länderna samt Polen ligger på en klart lägre nivå än mellan Finland och Estland. Man visste på förhand att konsumtionsökningen i Finland efter skattesänkningarna blir större än om man skulle ha lämnat alkoholskatterna oförändrade. Men om man hade låtit resandeinförseln växa alltför mycket hade det vållat andra slags problem, som till exempel minskad finsk sysselsättning inom alkoholhandeln och -produktionen. Vidare skulle det ha betytt att större mängder av flaskor och burkar som inte hör till det finska cirkulationssystemet hade kommit in i landet. Det skulle också ha betytt en del onödigt resande till Estland, med därtill förknippade miljöproblem. I detta hänseende kan man ändå se regeringens förslag till skattesänkningar som konservativt, i den bemärkelsen att regeringen inte accepterade alkoholindustrins och -handelns förslag utan nöjde sig med en klart mindre skattesänkning (Karlsson & Mäkelä & Tigerstedt & Österberg 2003). I själva verket bedömde regeringen att godkännandet av dess skatteförslag skulle leda till en fördubbling av resenärernas alkoholinförsel från Estland. Som det redan klart torde ha framgått var skattesänkningen den första mars inte någon alkoholpolitisk åtgärd, i den mening att det skulle ha varit ett försök att styra alkoholkonsumtionen enligt några alkoholpolitiska ideal. Det var istället en anpassning av de finska alkoholskatterna så att alkoholimporten från Estland skulle få en rimlig eller åtminstone acceptabelt omfattning. Eftersom prisskillnaden på spritdrycker var den största, och alkoholen i spritdrycker väger minst, var skattesänkningen på spritdrycker den största. På samma sätt var skattesänkningen minst på vin, eftersom prisskillnaden mellan Finland och Estland där var den minsta. Uttryckt på ett annat sätt: om Estland inte hade blivit medlem i EU den första maj hade skattesänkningarna i Finland varit klart mindre och kanske hade man valt den svenska linjen, att avvakta och att speciellt avvakta vad Sverige kommer att göra. Prognos för alkoholkonsumtionens utveckling Det står tydligt i regeringens proposition att alkoholskattesänkningarna kommer att leda till en ökad total alkoholförsäljning och -konsumtion i Finland. I propositionen förutspår man att om skattesänkningar skulle slå fullt igenom i priserna så skulle försäljning av starka alkoholdrycker öka med 24 procent. Den motsvarande ökningen i mellanliggande produkter prognostiserades till 19 procent, för viner till 2 procent och till 14 procent för de long drinks som Alko säljer. Alkos andel av försäljningen av long drinks är ungefär 40 procent (Leppänen & Österberg 2002). Utöver detta förutspåddes det att konsumtionen av starka drycker skulle öka ytterligare med 2,5 procent och konsumtion av viner med 10 procent på grund av den ekonomiska utvecklingen och andra sociala faktorer. Konsumtionen av öl antogs öka med 10 procent (Korolainen & Österberg 2004). Skattesänkningarna slog fullt igenom i de drycker som Alko säljer. Orsaken därtill var mycket enkel. Producenter och importörer kunde inte ändra sina försäljningspriser till Alko den första mars. De kan bara förändra 176

3 sina priser vid fyra tidpunkter under året. När man studerar Alkos prislistor i januari och april kan man notera att alkoholproducenterna och -importörerna inte höjde sina priser till Alko i någon nämnvärd omfattning, varken före eller efter skattesänkningen. Sålunda sänktes brännvinspriserna i Alko i medeltal med 36 procent. De motsvarande sänkningarna för andra starka drycker var 28 procent, för mellanliggande produkter 25 procent, för vin 3 procent och för starköl 13 procent. Även i livsmedelsbutikerna och i restaurangerna tycks skattesänkningen ha slagit ut i minutpriserna. I restaurangerna har alkoholpriserna sjunkit med 4 procent. För mellanölet har prissänkningen i livsmedelsbutikerna varit ännu större än skattesänkningen hade krävt, eftersom mellanölet i allt större omfattning blivit ett lockbete. Enligt Taloussanomat den 21 april har den aktuella prissänkningen på mellanöl varit ungefär 25 procent, medan skattesänkningen i sig endast skulle ha inneburit en minskning på 15 procent. Alkoholförsäljningens ökning i mars och april År 2003 var Alkos andel av all registrerad alkoholförsäljning i Finland 43 procent. Livsmedelbutikernas andel var 39 procent och restaurangernas 18 procent. I år har man kunnat följa Alkos försäljning på veckobasis, vilket framgår av tabell 1. Även om man jämför 2004 års veckoförsäljning med motsvarande veckor år 2003 kvarstår det vissa problem. Det största problemet rör veckorna 15 och 16. År 2004 var vecka 15 påskveckan medan påskveckan år 2003 var vecka 16. Man estimerar att Alkos alkoholförsäljning under påskveckan är ungefär 30 procent större än under en vanlig vårvecka. Tabell 1 visar att, i enlighet med förväntningarna, Alkos försäljning ökade avsevärt under vecka 10, den första veckan med lägre alkoholskatter. Försäljningen ökade under vecka 10 i Alkos butiker med 44 procent räknat i 100 procent alkohol. Förutom att vecka 10 var ovanlig, var även den sista veckan med gamla alkoholpriser litet ovanlig i den mening att en del alkoholkonsumenter tycks ha väntat med att handla i Alko i avvaktan på prissänkningarna. Som tabell 1 visar minskade Alkos alkoholförsäljning under vecka 9 med 9 procent. Tabell 1 visar också att påsken hade en effekt. Under vecka 15, påskveckan år 2004, såldes det 48 procent mera alkohol än under samma vecka föregående år. Under vecka 16 år 2004 var Alkos försäljning 16 procent mindre än under vecka 16 föregående år som alltså då var påskvecka. Försäljningsökningen under vecka 17 är också en effekt av påsken, eftersom Annandag påsk år 2003 inföll i vecka 17, som alltså då hade en försäljningsdag mindre än i år. Veckorna visar en oväntat likadan ökning i alkoholförsäljningen i Alkos butiker. Ökningen i totalförsäljning räknat i liter 100-procentig alkohol varierar under dessa veckor mellan 20,3 och 22,6 procent. I Helsingfors är ökningen under dessa veckor mindre än i genomsnitt i hela landet och i norra Finland, nära den svenska gränsen, är den klart större, på grund av alkoholförsäljning till svenska kunder. I alla andra delar av landet är ökningen ungefär densamma. Vidare kan man i tabell 1 konstatera att ökningen i försäljningen för de olika dryckeskategorierna är ganska likadan under hela denna fyraveckorsperiod. Brännvinsförsäljning har ökat ungefär 40 procent och försäljningen av andra spritdrycker minst 25 procent. Försäljningen av starkvin har ökat cirka 6 procent samt försäljningen av long drinks mellan 19 och 37 procent. Även försäljningen av vin har ökat något, i medeltal med 2 procent. Försäljningen av starköl har minskat litet och Alkos försäljning av mellanöl har minskat med ungefär 10 procent. Försäljningsutvecklingen under veckorna 15 till 17 ger ingen anledning att radikalt ändra tolkningarna ovan. Alko säljer bara en bråkdel av allt mellanöl som konsumeras i Finland. Vi har inte lika säkra siffror för mellanölsförsäljningen i livsmedelsbutikerna som för Alkos försäljning. Enligt Taloussanomat den 21 april skulle försäljningen av mellanöl ha ökat med 5 procent under vecka 10, med 11 pro- 177

4 Tabell 1. Förändringar i Alkos veckoförsäljning veckorna 1 17 år 2004 jämfört med motsvarande veckor år 2003, i procent av literförsäljning Veckor Brännvin 2,2-11,8 72,8 43,6 42,2 39,2 39,3 61,3 4,0 49,3 Andra starka drycker -1,3-21,4 67,3 32,6 31,9 30,4 24,7 48,2-11,2 33,1 Starkvin 1,9-8,0 14,6 6,0 5,5 7,6 6,5 12,3-10,2 18,0 Vin 10,4 0,0 4,9-2,3 2,2 0,5 4,1 47,4-38,7 4,9 Cider -10,9-5,5 0,0-13,0-9,2-16,9-9,6-10,9-19,5-0,2 Long drink 20,2 5,8 36,9 19,2 30,2 23,6 37,1 59,9 3,4 37,6 Starköl -1,4-5,5 14,3-1,1 0,4-6,2 1,0 7,1-19,9 5,9 Mellanöl -12,0-0,7 11,9-9,1-9,6-14,7-11,0-29,4-17,8-2,8 Sammanlagt i procent av liter 100 % alkohol 4,2-8,7 43,6 21,8 22,6 20,3 21,9 48,0-16,1 27,1 Källa: Alko Oy, veckoförsäljningsstatistik cent under veckorna 11 och 12, med 14 procent under vecka 13 och med 20 procent under vecka 14. Eftersom det verkar som om alkoholförsäljningen på restaurangerna är oförändrad, betyder allt detta att den totala alkoholförsäljningen och -konsumtionen under veckorna 11 till 14 var ungefär 14 procent högre än alkoholkonsumtionen året innan. På årsbasis skulle detta betyda en ökning på ungefär 1,1 liter ren alkohol per invånare. Enligt de tillgängliga uppgifterna har den totala alkoholkonsumtionen alltså ökat ungefär så mycket som regeringen hade förutspått i sitt skatteförslag. Ökningen i försäljningen av starka alkoholdrycker har ökat något mera än man förväntade och försäljningen av vin har ökat mindre än väntat. Förklaringen till detta är att en del av dem som tidigare konsumerat billiga fruktviner och vitt vin har övergått till brännvin, eftersom alkohol nu är billigare i form av brännvin än i form av vin. Man kan också konstatera att starkölsförsäljningen inte har ökat medan försäljningen av mellanöl ökat mer än vad som förutspåddes. Det är tydligt att detta hänger samman med att mellanölet har blivit ett lockbete i livsmedelsbutikerna. Det återstår nu att se hur rätt regeringen hade i sina skattningar av effekterna av Estlands medlemskap i EU. Enligt regeringens alkoholskatteförslag skulle Estlands medlemskap i EU leda till en ökning av totalkonsumtionen av alkohol i Finland med ytterligare 0,2 liter per invånare, samtidigt som den ökade alkoholimporten från Estland skulle minska den inhemska alkoholförsäljningen med 0,5 liter per invånare eller med 6 procent. Om detta händer, och om de första månaderna efter skattesänkningar återspeglar prissänkningarnas effekter, skulle alkoholkonsumtionen år 2005 ligga någonstans mellan 10,5 och 10,9 liter alkohol per invånare. Esa Österberg, specialforskare, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, STAKES, PB 220, Helsinki e-post: KÄLLOR Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages. OJ No L 316, , Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring om lagen om påförande av accis samt lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker 80/

5 Karlsson, Thomas & Mäkelä, Pia & Tigerstedt, Christoffer & Österberg, Esa (2003): Alkoholipolitiikka tuontirajoitusten poistuessa (Alkoholpolitiken när gränshandelsrestriktionerna försvinner). Yhteiskuntapolitiikka 68 (1): Korolainen Arja & Österberg, Esa (2004): Keskellä murrosta (Mitt i en brytningstid). Yhteiskuntapolitiikka 69 (2): Leppänen, Kalervo & Österberg, Esa (2002): Alkoholin kulutuksen joustot ja kulutusennuste vuosille (Alkoholkonsumtionens elasticitet och konsumtionsprognoser för åren ). Helsinki: Stakes, Aiheita 23 Österberg, Esa & Karlsson, Thomas (2002): Alcohol policies at the EU-level. In: Österberg, Esa & Karlsson, Thomas (Eds.): Alcohol Policies in EU Member States and Norway. A Collection of Country Reports, pages Helsinki: Stakes. 179

10 Alkoholen i vår omvärld

10 Alkoholen i vår omvärld 10 Alkoholen i vår omvärld 10.1 EU och alkoholpolitiken Varje medlemsstat inom EU har möjlighet att besluta om sin nationella alkoholpolitik. Denna politik måste dock respektera de krav som följer av medlemskapet

Läs mer

Nordisk alkoholstotistik 1987-1991

Nordisk alkoholstotistik 1987-1991 Nordisk alkoholstotistik 1987-1991 Alkoholkonsumtionen i Norden Den registrerade alkoholkonsumtionen ar storst i Danmark, dar det finns betydligt fiirre pris- och distributionspolitiska restriktioner på

Läs mer

Alkoholpolitiken i de nordiska länderna har under hela

Alkoholpolitiken i de nordiska länderna har under hela Debatt JOHAN SANDELIN Många frågor angående alkoholskattesänkningarna i Finland Alkoholpolitiken i de nordiska länderna har under hela efterkrigstiden varit en integrerad del av välfärdspolitiken och klassats

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:121

Regeringens proposition 1999/2000:121 Regeringens proposition 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Prop. 1999/2000:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 april 2000 Lena Hjelm-Wallén Bosse

Läs mer

Höjning av alkoholskatten

Höjning av alkoholskatten Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjning av alkoholskatten April 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att punktskatterna på öl, vin, andra jästa drycker än vin

Läs mer

Inför brännvinsrallyt 1. Beslutsfattarnas bedömning

Inför brännvinsrallyt 1. Beslutsfattarnas bedömning Inför brännvinsrallyt 1. Beslutsfattarnas bedömning Det undantagstillstånd som Finland, Sverige och Danmark har i EU för införselkvoter på alkohol upphör den 1.1.2004. I och med det kan den enskilda medborgaren

Läs mer

Vilka skulle konsekvenserna bli om detaljhandeln med alkoholdrycker privatiserades i Sverige?

Vilka skulle konsekvenserna bli om detaljhandeln med alkoholdrycker privatiserades i Sverige? Vilka skulle konsekvenserna bli om detaljhandeln med alkoholdrycker privatiserades i Sverige? Harold Holder (red) Harold Holder, Prevention Research Center, Pacific Institute for Research and Evaluation,

Läs mer

RP 54/11 rd. procent. I och med höjningen stiger detaljhandelspriserna

RP 54/11 rd. procent. I och med höjningen stiger detaljhandelspriserna RP 54/11 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Gränshandel med alkohol och dess effekter på hälsa och produktivitet

Gränshandel med alkohol och dess effekter på hälsa och produktivitet Gränshandel med alkohol och dess effekter på hälsa och produktivitet Per Johansson, Tuomas Pekkarinen och Jouko Verho Per Johansson är professor i ekonometri vid Uppsala universitet och IFAU. per.johansson@

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Norden - trender och utvecklingar

Alkoholkonsumtionen i Norden - trender och utvecklingar Alkoholkonsumtionen i Norden - trender och utvecklingar Nordisk Rusmiddelseminar, Visby 24-27.8.2015 Nina Karlsson, Nordens Välfärdscenter Finland 1 Inledning - På ett internationellt plan har Europa det

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016 PM Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016 Preliminära uppgifter Håkan Leifman, Björn Trolldal & Ulf Guttormsson Mars 2017 Sammanfattning Huvudsyftet med Monitormätningarna är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen

Läs mer

SKOTSKA REGERINGENS STÄLLNING TILL MINIMIPRIS PER ENHET AV ALKOHOL

SKOTSKA REGERINGENS STÄLLNING TILL MINIMIPRIS PER ENHET AV ALKOHOL SKOTSKA REGERINGENS STÄLLNING TILL MINIMIPRIS PER ENHET AV ALKOHOL 1.1.1 Inledning 1. Den skotska regeringen framlägger förslag att införa ett Minimipris Per Enhet Av Alkohol så att den skada som görs

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Gårdsförsäljning (SOU 2010:98)

Yttrande över delbetänkandet Gårdsförsäljning (SOU 2010:98) S2010/9077/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2011-05-10 Yttrande över delbetänkandet Gårdsförsäljning (SOU 2010:98) IOGT-NTO har inbjudits att lämna synpunkter på utredningens förslag.

Läs mer

Samhällsvetarna och kriminologerna i Finland har haft

Samhällsvetarna och kriminologerna i Finland har haft Översikt CHRISTOFFER TIGERSTEDT ESA ÖSTERBERG Alkoholskadorna är fortfarande finska men har också blivit franska Samhällsvetarna och kriminologerna i Finland har haft för vana att understryka att alkoholproblemen

Läs mer

Alkoholpolitik i Europa - en folkhälsofråga ANNA NA HEDHH. Socialdemokratisk ledamot i. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

Alkoholpolitik i Europa - en folkhälsofråga ANNA NA HEDHH. Socialdemokratisk ledamot i. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Alkoholpolitik i Europa - en folkhälsofråga ANNA NA HEDHH Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentetparlamentet De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp EU BEHÖVER EN RESTRIKTIV ALKOHOLPOLITIK!

Läs mer

Allmänheten om alkoholpolitiken. Datum:

Allmänheten om alkoholpolitiken. Datum: Allmänheten om alkoholpolitiken Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2006-05-11 Undersökningen Synovate Temo på uppdrag av Svenska Bryggareföreningen. Målgrupp: den svenska allmänheten 18 år och äldre. Telefonintervjuer

Läs mer

FICKSTATISTIK 2007 Statistiska data om alkohol och narkotika

FICKSTATISTIK 2007 Statistiska data om alkohol och narkotika FICKSTATISTIK 2007 Statistiska data om alkohol och narkotika 11 Liter 100 % alkohol per invånare 10 9 Oregistrerad konsumtion 8 7 6 5 4 Registrerad konsumtion 3 2 1 0 1960 1970 1980 1990 2000 Till läsaren

Läs mer

Kommittédirektiv. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden. Dir. 2010:21

Kommittédirektiv. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden. Dir. 2010:21 Kommittédirektiv Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden Dir. 2010:21 Beslut vid regeringssammanträde den 4 mars 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram

Läs mer

Vem dricker egentligen mera efter alkoholskattesänkningen år 2004?

Vem dricker egentligen mera efter alkoholskattesänkningen år 2004? Debatt Johan Sandelin Vem dricker egentligen mera efter alkoholskattesänkningen år 2004? Försäljningen av billig starksprit har ökat klart mindre än försäljningen av konjak, whisky och rödvin Sedan alkoholskattesänkningen

Läs mer

BAKGRUNDSFRÅGOR. I. När är du född, år och månad?

BAKGRUNDSFRÅGOR. I. När är du född, år och månad? BAKGRUNDSFRÅGOR I. När är du född, år och månad? II. Vad har du för sysselsättning just nu? (Läs upp alternativ 1-5. Mer än ett alternativ är möjliga). 1. Arbetar heltid 2. Arbetar deltid 3. Studerar vid

Läs mer

Spritförsäljningen har varit relativt konstant fram till slutet av 1970-talet men har därefter avtagit. 1991 var spritförsäljningens

Spritförsäljningen har varit relativt konstant fram till slutet av 1970-talet men har därefter avtagit. 1991 var spritförsäljningens svenskarnas Förändrade Dryc kesvanor Alkoholkonsumtionen har under efterkrigstiden ökat kraftigt i Sverige samtidigt som nykterhetsrörelsens betydelse som organisation minskat. Den svenska alkoholpolitiken

Läs mer

Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol

Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol Författat av: Robert Damberg, september 2009 INLEDNING Alkohol och den politik som förs kring den är en het, spännande och engagerande fråga. Den verkar

Läs mer

5 Insatser internationellt

5 Insatser internationellt 5 Insatser internationellt Utredningens förslag: Sverige skall bygga vidare på den plattform som lagts genom det nordiska samarbetet och arbeta aktivt för att skapa allianser även med nordeuropeiska och

Läs mer

FICKSTATISTIK 2005 Statistiska data om alkohol och narkotika

FICKSTATISTIK 2005 Statistiska data om alkohol och narkotika FICKSTATISTIK 2005 Statistiska data om alkohol och narkotika 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 100 % liter per invånare Oregistrerad konsumtion --> Registrerad konsumtion 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1970 1980 1990

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige under andra halvåret 2000

Alkoholkonsumtionen i Sverige under andra halvåret 2000 SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms Universitet Sveaplan, 106 91 Stockholm Hemsida: www.sorad.su.se Telefon: 08-16 20 00 Alkoholkonsumtionen i Sverige under andra

Läs mer

RP 151/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

RP 151/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker RP 151/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Finländarna som konsumenter i Estland

Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Plock ur undersökningen. Hela utredningen finns tillgänglig för Finsk Handels medlemmar på medlemssidorna Kauppa.fi, i avsnittet Undersökningar. Bakgrunden till utredningen

Läs mer

Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, m.m. (prop. 2003/04:117)

Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, m.m. (prop. 2003/04:117) Skatteutskottets betänkande 2003/04:SkU30 Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, m.m. (prop. 2003/04:117) Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition

Läs mer

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden?

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Inledande reflektioner Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Upplägg: Statistiken i sig Utvecklingen, mönster vuxna

Läs mer

Koll på alkoholopinionen - och på alkoholvanorna

Koll på alkoholopinionen - och på alkoholvanorna Koll på alkoholopinionen - och på alkoholvanorna Några resultat från de årliga SOMundersökningarna Vetenskapsfestivalen 13 Lennart Weibull Alkoholpolitik 00-12 Målet är att hålla nere alkoholförbrukningen

Läs mer

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl 1 (5) PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm Avdelning I NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Norling KLAGANDE

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 129/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 18 lagen om påförande av accis PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om påförande

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige fram till år 2006

Alkoholkonsumtionen i Sverige fram till år 2006 SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkoholoch drogforskning Alkoholkonsumtionen i Sverige fram till år 2006 Ulrika Boman Klara Hradilova Selin Mats Ramstedt Johan Svensson Forskningsrapport nr. 48 SoRAD,

Läs mer

Alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder Björn Trolldal Ulrika Boman Nina-Katri Gustafsson

Alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder Björn Trolldal Ulrika Boman Nina-Katri Gustafsson Alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder 2004 Björn Trolldal Ulrika Boman Nina-Katri Gustafsson Forskningsrapport nr. 28 SoRAD, Stockholm 2005 Alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder 2004 Björn

Läs mer

BESÖK PÅ CALLE GRENZ SHOP

BESÖK PÅ CALLE GRENZ SHOP Besök på Calle Grenz Shop BESÖK PÅ CALLE GRENZ SHOP Sören Holmberg och Lennart Weibull I ett industriområde i utkanten av staden Burg på den tyska ön Fehmarn ligger Calle Grenz Shop. Det är en stormarknad

Läs mer

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Alkoholreklam i tryckta skrifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 februari 2003 Morgan Johansson Björn Reuterstrand (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Standardsortimentet Köp i butik är ju normalt inget konstigt men även här finns det några speciella köpvillkor som kan vara bra att veta om.

Standardsortimentet Köp i butik är ju normalt inget konstigt men även här finns det några speciella köpvillkor som kan vara bra att veta om. Vininköp PKOM 2008-09-15 Möjligheterna att köpa in vin har på senare tid blivit flera. Förutom köp via Systembolaget kan man nu själv på olika sätt enklare importera vin. Denna guide belyser dels Systembolagets

Läs mer

Sören Holmberg och Lennart Weibull

Sören Holmberg och Lennart Weibull Det är skillnad på sprit, vin och starköl Det är skillnad på sprit, vin och starköl Sören Holmberg och Lennart Weibull slutet av april 9 sände Sveriges Radios redaktion Kaliber ett program om I alkohol

Läs mer

Varifrån kommer alkoholen?

Varifrån kommer alkoholen? 18 Alkohol & Narkotika Nr 3/2013 Unga dricker mindre Andelen elever som smuggelsprit minskar sedan 2007. Vanligast är att man alkohol som kommer från Systembolaget. Det är framför allt yngre vuxna i 20-årsåldern

Läs mer

Sören Holmberg och Lennart Weibull

Sören Holmberg och Lennart Weibull Den förändrade alkoholopinionen Den förändrade alkoholopinionen Sören Holmberg och Lennart Weibull En av de stora frågorna i den svenska EU-debatten under -talets första år gällde alkoholpolitik. När Sveriges

Läs mer

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010 Konsumentprisindex Oktober 2010 3,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över Alkoholinförselutredningens delbetänkande Var går gränsen? (SOU 2004:86)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över Alkoholinförselutredningens delbetänkande Var går gränsen? (SOU 2004:86) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över Alkoholinförselutredningens delbetänkande Var går gränsen? (SOU 2004:86) Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord ÄRENDET Socialdepartementet har

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 352/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Alkoholkonsumtion och alkoholpriser i Finland till år 2004 Fyra scenarier

Alkoholkonsumtion och alkoholpriser i Finland till år 2004 Fyra scenarier Alkoholpolitiken i Finland utsätts för ett hårt tryck när införselkvoterna höjs till EU-nivå senast år 2004. Sannolikt är att alkoholskatterna måste sänkas, och därmed också priserna med en ökning av både

Läs mer

Vad händer i alkoholfrågan? Politik, konsumtion och skador i dagens Sverige

Vad händer i alkoholfrågan? Politik, konsumtion och skador i dagens Sverige FOTO: ROB FIOCCA/PRESSENS BILD. Thor Norström och Mats Ramstedt Vad händer i alkoholfrågan? Politik, konsumtion och skador i dagens Sverige Vinet omges i dag mestadels med positiva förtecken i våra medier.

Läs mer

Färre alkoholkonsumenter och minskat drickande

Färre alkoholkonsumenter och minskat drickande Färre alkoholkonsumenter och minskat drickande Alkoholkonsumtionen bland elever i årskurs 9 har minskat dramatiskt under 2000-talet. Konsumtionen är idag den lägsta sedan början på 1970-talet medan andelen

Läs mer

RP 169/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

RP 169/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

RP 104/2015 rd. Det föreslås att Finland ska utträda ur organisationen närmast av ekonomiska orsaker.

RP 104/2015 rd. Det föreslås att Finland ska utträda ur organisationen närmast av ekonomiska orsaker. Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen och med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gårdsförsäljning av egenproducerat öl.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gårdsförsäljning av egenproducerat öl. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2553 av Per Bill (M) Gårdsförsäljning av öl Sammanfattning Producenterna borde ha rätt att få rimliga möjligheter till avsättning av sina produkter. Det skulle

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2010

Gränsintervjuundersökning 2010 Transport och turism 2011 Gränsintervjuundersökning 2010 Sommar 2010 (1 1102010) Resorna från utlandet till Finland ökade sommaren 2010 Sommaren 2010, mellan maj och oktober, besökte,6 miljoner utländska

Läs mer

Den alkoholpolitiska debatten i Sverige sköt plötsligt fart i början av 2000-talet.

Den alkoholpolitiska debatten i Sverige sköt plötsligt fart i början av 2000-talet. Alkoholvanor och alkoholpolitik ALKOHOLVANOR OCH ALKOHOLPOLITIK Sören Holmberg och Lennart Weibull Den alkoholpolitiska debatten i Sverige sköt plötsligt fart i början av 2-talet. Anledningen var inte

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet Mats Ramstedt (red) Annette Lindell Jonas Raninen Forskningsrapport

Läs mer

Fakta om den svenska alkoholpolitiken. Fakta om den svenska alkoholpolitiken

Fakta om den svenska alkoholpolitiken. Fakta om den svenska alkoholpolitiken Fakta om den svenska alkoholpolitiken Februari 24 Förord Av den sprit som idag konsumeras i Sverige är cirka 5 procent s.k. oregistrerad sprit. Detta innebär att den kommer från andra inköpskanaler än

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2011

Gränsintervjuundersökning 2011 Transport och turism 011 Gränsintervjuundersökning 011 Vinter 010 011 (111010 04011) Turismen från Ryssland till Finland ökade under vintern 010 011 Under vintersäsongen 010 011, dvs från november till

Läs mer

Internethandel med alkohol

Internethandel med alkohol SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms universitet Sveaplan, 106 91 Stockholm Hemsida: www.sorad.su.se Kontaktpersoner: Mats Ramstedt Ulrika Boman Internethandel med

Läs mer

Svenska folkets alkoholkonsumtion under år 2003

Svenska folkets alkoholkonsumtion under år 2003 Svenska folkets alkoholkonsumtion under år 2003 Nina-Katri Gustafsson Björn Trolldal SoRAD, Stockholm 2004 Forskningsrapport nr. 26 SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms

Läs mer

Svensk alkolholopinion

Svensk alkolholopinion Svensk alkolholopinion Analyser på grundval av den årliga SOM-undersökningen Maj 14 Lennart Weibul Göteborgs universitetl Två huvudindikatorer på alkoholopinion Åsikt om alkoholskatten Sänka skatten på

Läs mer

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel S O C I A L - O C H H Ä L S O V Å R D S M I N I S T E R I E T S broschyrer 2006:6swe 1 Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel Stigande ålder

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 202/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

Alkoholforskarkonferens. 2012 Summering

Alkoholforskarkonferens. 2012 Summering Alkoholforskarkonferens 2012 Den 10 11 maj var det så dags igen för Systembolagets alkoholforskningskonferens på Skarpö, en årlig tradition som utöver att det alltid är trevligt är viktig för Systembolagets

Läs mer

Det historiska/kulturella arvet

Det historiska/kulturella arvet Svenskarnas alkoholvanor i en tid av alkoholpolitiska förändringar Det historiska/kulturella arvet Magnus Huss, 7 9 Professor i Medicin, Publicerade Alcoholismus Chronicus - hur ser det över tid? - blev

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:144

Regeringens proposition 2000/01:144 Regeringens proposition 2000/01:144 Skatten på vin Prop. 2000/01:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 juni 2001 Lena Hjelm-Wallén Bosse Ringholm (Finansdepartementet)

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Kommittédirektiv E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument Dir. 2014:1 Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av relevanta

Läs mer

motbok.qxp 09-06-15 14.17 Sida 1 E 60 51 MOT BOK MOT [MOT SMUGGLING, LANGNING OCH OKONTROLLERAD FÖRSÄLJNING AV ALKOHOLHALTIGA DRYCKER]

motbok.qxp 09-06-15 14.17 Sida 1 E 60 51 MOT BOK MOT [MOT SMUGGLING, LANGNING OCH OKONTROLLERAD FÖRSÄLJNING AV ALKOHOLHALTIGA DRYCKER] motbok.qxp 09-06-15 14.17 Sida 1 E 60 51 MOT BOK MOT [MOT SMUGGLING, LANGNING OCH OKONTROLLERAD FÖRSÄLJNING AV ALKOHOLHALTIGA DRYCKER] motbok.qxp 09-06-15 14.17 Sida 2 AB VISBYSYSTEMET Motbok N:r E 60

Läs mer

RP 70/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

RP 70/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker RP 70/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården Alkohol och Hälsa Karolina Eldelind Hälsoplanerare, tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se Ökad konsumtion 8 liter 1996 10,5 liter 2004 ren alkohol (per invånare 15 år och uppåt) 1 liter ren

Läs mer

Mindre ger mer. Broschyr för dig som vill dricka mindre

Mindre ger mer. Broschyr för dig som vill dricka mindre Mindre ger mer Broschyr för dig som vill dricka mindre 1 Innehåll Gör en lägesbedömning 4 Standardglas 6 Riskgränser 8 Minska eller sluta? 12 Då du vill dricka mindre 16 Dryckesdagbok 18 Den här broschyren

Läs mer

Var och hur köper svenskarna starköl?

Var och hur köper svenskarna starköl? Var och hur köper svenskarna starköl? HUI Research på uppdrag av Sveriges Bryggerier Elin Gabrielsson Slutsatser Gränshandeln med starköl utgör en betydande andel av den svenska starkölskonsumtionen Konsumtionen

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2012

Gränsintervjuundersökning 2012 Transport och turism 01 Gränsintervjuundersökning 01 Sommar 01 (15 11001) Resorna från utlandet till Finland ökade sommaren 01 Sommaren 01 besökte, miljoner utländska turister Finland mellan maj och oktober

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015. Håkan Leifman & Björn Trolldal

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015. Håkan Leifman & Björn Trolldal Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015 PM Håkan Leifman & Björn Trolldal Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015 Håkan Leifman & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning PM Stockholm

Läs mer

Svensk alkoholpolitik inför gränslösa utmaningar

Svensk alkoholpolitik inför gränslösa utmaningar KERSTIN STENIUS Svensk alkoholpolitik inför gränslösa utmaningar I april 2005 har det gått cirka en månad sedan slutbetänkandet från alkoholinförselutredningen publicerades. Betänkandet föreslår kraftiga

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2010

Gränsintervjuundersökning 2010 Transport och turism 00 Gränsintervjuundersökning 00 Vinter 009 00 (009 3000) Antalet utländska besökare i Finland började öka under vintern 009 00 Under vintersäsongen 009 00, dvs från november till april,

Läs mer

Vilken roll har bag-in-box spelat för den ökade vinkonsumtionen i Sverige?

Vilken roll har bag-in-box spelat för den ökade vinkonsumtionen i Sverige? Vilken roll har bag-in-box spelat för den ökade vinkonsumtionen i Sverige? En analys av 20 år med boxviner på Systembolaget CAN Rapport 169 Mats Ramstedt & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol-

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Ålänningars alkohol-, narkotikaoch tobaksbruk samt spelvanor

Ålänningars alkohol-, narkotikaoch tobaksbruk samt spelvanor Ålänningars alkohol-, narkotikaoch tobaksbruk samt spelvanor 2016 24.11.2016 Allmänt om utredningen Enkätundersökning om ålänningars ANDTS-vanor (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spelande) våren 2016

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013 CAN Rapport 142 Håkan Leifman & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1 200) Denna rapport är en revidering

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer

FICKSTATISTIK 2008 Statistiska data om alkohol och narkotika

FICKSTATISTIK 2008 Statistiska data om alkohol och narkotika FICKSTATISTIK 2008 Statistiska data om alkohol och narkotika 11 Liter 100 % alkohol per invånare 10 9 Oregistrerad konsumtion 8 7 6 5 4 Registrerad konsumtion 3 2 1 0 1960 1970 1980 1990 2000 Till läsaren

Läs mer

Cigaretter Övriga tobaksprodukter Sammanlagt

Cigaretter Övriga tobaksprodukter Sammanlagt Statsen 08. Punktskatter 01. Punktskatt på tobak Under momentet beräknas inflyta 929 000 000 euro. F ö r k l a r i n g : Skatten grundar sig på lagen om tobaksaccis (1470/1994). Enligt lagen tas för cigaretter

Läs mer

Sammanfattning Inledning Alkoholkonsumtionen fortsätter att öka i Sverige, främst till följd av den ökade införseln av alkohol.

Sammanfattning Inledning Alkoholkonsumtionen fortsätter att öka i Sverige, främst till följd av den ökade införseln av alkohol. Sammanfattning Inledning Alkoholkonsumtionen fortsätter att öka i Sverige, främst till följd av den ökade införseln av alkohol. Alkoholinförselutredningen har fått i uppdrag att följa utvecklingen när

Läs mer

What are the public health and safety benefits of the Swedish government alcohol monopoly? Svensk sammanfattning

What are the public health and safety benefits of the Swedish government alcohol monopoly? Svensk sammanfattning Svensk sammanfattning What are the public health and safety benefits of the Swedish government alcohol monopoly? Tim Stockwell / Thor Norström Colin Angus / Adam Sherk Mats Ramstedt / Sven Andréasson Tanya

Läs mer

Nyhetsbrev om inre marknaden

Nyhetsbrev om inre marknaden NR. 7 Inre marknadsenheten 2004-06-04 Richard Rosengren Nyhetsbrev om inre marknaden Detta nyhetsbrev redogör kortfattat för vad som händer och har hänt på den inre marknaden. Det är indelat i tre delar:

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

Konsumenternas förtroende starkare än på tre år

Konsumenternas förtroende starkare än på tre år Inkomst och konsumtion 2010 Konsumentbarometern 2010 juni Konsumenternas förtroende starkare än på tre år Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes i juni. Konsumenternas förtroendeindikator var

Läs mer

Nordisk alkoholstotistik

Nordisk alkoholstotistik Nordisk alkoholstotistik 1988-1992 Alkoholkonsumtionen i Norden Danmark har varit med i EG sedan 1973, och dar har forsaljningen av alkoholdrycker reglerats med pris- och distributionspolitik i betydligt

Läs mer

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

Vad händer inom alkoholforskningen? Summering av seminarium

Vad händer inom alkoholforskningen? Summering av seminarium Vad händer inom alkoholforskningen? Summering av seminarium Systembolaget bjöd på kunskap Systembolagets seminarium Vad händer inom alkoholforskningen, måndagen den 10 maj i Stockholm, lockade ett 80-tal

Läs mer

RP 60/2007 rd. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2008.

RP 60/2007 rd. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2008. RP 60/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

Roamingpriser: Billigare att ringa hem, men (ännu) inte att skicka sms över gränserna

Roamingpriser: Billigare att ringa hem, men (ännu) inte att skicka sms över gränserna IP/08/1276 Bryssel den 28 augusti 2008 Roamingpriser: Billigare att ringa hem, men (ännu) inte att skicka sms över gränserna Den 30 augusti blir det billigare att ringa och ta emot samtal när man reser

Läs mer

Hushållens konsumtion 2012

Hushållens konsumtion 2012 Inkomst och konsumtion 214 Hushållens konsumtion 212 Finländarna konsumerade år 212 ungefär 5 procent mer än år 85 Under perioden 85 212 ökade hushållens konsumtionsutgifter reellt med 41 procent per hushåll

Läs mer

Dominospel med många briekor

Dominospel med många briekor Dominospel med många briekor - alkoholpolitiskt seminarium i Torneå Den stranga alkoholbeskattningen i de nordiska landerna har, i likhet med alkoholmonopolen, ifrågasatts i och med den europeiska integrationen.

Läs mer

RESTRIKTIVARE ALKOHOLOPINION MEN LIBERALARE ALKOHOLVANOR

RESTRIKTIVARE ALKOHOLOPINION MEN LIBERALARE ALKOHOLVANOR Restriktivare alkoholopinion men liberalare alkoholvanor RESTRIKTIVARE ALKOHOLOPINION MEN LIBERALARE ALKOHOLVANOR Sören Holmberg och Lennart Weibull N u var det 2004. Det hade gått tio år efter Sveriges

Läs mer

Konsumenterna hade en solig bild av ekonomin i juli

Konsumenterna hade en solig bild av ekonomin i juli Inkomst och konsumtion 2010 Konsumentbarometern 2010, juli Konsumenterna hade en solig bild av ekonomin i juli Konsumenternas förtroende för ekonomin var alltjämt starkt i juli. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

:939. Motion. av Karin Ahrland och Jörgen Ullenhag om en översyn av vinbeskattningen m. m.

:939. Motion. av Karin Ahrland och Jörgen Ullenhag om en översyn av vinbeskattningen m. m. 12 Motion 1977178:939 av Karin Ahrland och Jörgen Ullenhag om en översyn av vinbeskattningen m. m. Regeringen presenterade våren 1977 ett samlat alkoholpolitiskt program. Riksdagen beslöt senare under

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag. Januari 2015

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag. Januari 2015 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Januari 2015 Ica Maxi Värtan, Stockholm Foto: Björn Mattisson Höjda arbetsgivaravgifter riskerar

Läs mer