Den första mars 2004 sänktes alkoholskatterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den första mars 2004 sänktes alkoholskatterna"

Transkript

1 Meddelande Alkoholkonsumtionen ökar i Finland Den första mars 2004 sänktes alkoholskatterna i Finland med i genomsnitt 33 procent. Skatterna på starka alkoholdrycker sänktes med 44 procent och skatterna på mellanliggande produkter med 40 procent. Skattesänkningarna på öl var 32 procent och på svaga viner 10 procent. Dessa skattesänkningar föreslogs av regeringen Vanhanen och riksdagen godkände dem den tredje december Motiveringen för skattesänkningarna var att motverka den förväntade ökningen i privat alkoholimport efter det att Finland den första januari 2004 hade avskaffat kvoterna för resenärers skattefria alkoholimport från andra EU-länder och att Estland den första maj blev medlem i EU (Regeringens proposition 80/2003). Skattesänkningen en anpassning till yttre förhållanden I den finska alkoholpolitiska debatten ifrågasatte man regeringens förslag och riksdagens beslut i två olika avseenden. För det första förundrade man sig över att tyngdpunkten i skattesänkningarna låg på de starka dryckerna. Betydde detta, undrade man, att den gamla finska alkoholpolitiska linjen att främja konsumtion av svaga drycker på bekostnad av starka nu hade övergivits? För det andra kritiserades skattesänkningarnas storlek. I detta avseende var kritiken dock inte entydig. Alkoholindustrin och -handeln menade att skattesänkningarna var alltför små; de krävde en skattesänkning på 70 procent för alla dryckeskategorier. De som var oroliga för folkhälsan ansåg att skattesänkningarna var onödiga, åtminstone i detta skede. Enligt dem borde man först se vad Estlands medlemskap i EU skulle leda till och först efter detta anpassa de finska alkoholskatterna till den nya situationen. Hur verkligheten än kommer att se ut beträffande alkoholkonsumtionen kan man säga att Finlands alkoholskattesänkningar den första mars var en anpassning till det faktum att Finland blev EU-medlem år 1995 och att Estland blev medlem i EU den första maj Då Finland blev EU-medlem hade alla andra EU-länder, med undantag av Danmark, redan år 1993 avskaffat sina kvoter för resandeimport av alkohol från andra EU-länder. År 1995 fick Finland, liksom Sverige, som undantag behålla resandekvoter även från andra EU-länder. Ursprungligen gällde detta undantag de två första åren av medlemskapet, men år 1996 lyckades Finland förhandla sig till en förlängning av sitt undantag fram till slutet av år Priset för detta nya avtal var dock att Finland då definitivt accepterade att från och med början av år 2004 tillämpa EU:s generella regler beträffande privat alkoholimport inom den inre marknaden, dvs. godta att det efter detta datum inte längre finns några resandekvoter för alkoholimport från andra EU-länder (se till exempel Korolainen & Österberg 2004). Att år 2004 blev så kritiskt för Finlands alkoholskatter beror på Estlands medlemskap i EU just detta år, vilket man inte kunde förutspå år En annan orsak till den nuvarande dramatiken är att man i mitten av talet hade förväntningar på att EU skulle höja sina minimiskatter på alkoholdrycker, vilket så trodde man skulle ha lett till att skatte- och prisskillnaderna på alkoholdrycker skulle minska inom unionen. Faktum är dock att EU inte alls har ökat minimiskatterna på alkoholdrycker sedan år 1993 vilket, även om det inte direkt är olagligt, åtminstone strider mot andan i direktiv 92/ 84/EEC. Enligt detta direktiv borde kommissionen vartannat år ge en redogörelse över alkoholskatterna i unionen samt framlägga sitt förslag till nya minimiskatter med hänsyn till inflationen. När nu EU inte alls har förändrat sina minimiskatter på alkoholdrycker har dessa skatter sjunkit i reella termer med ungefär en fjärdedel sedan år 1993 (Se närmare Österberg & Karlsson 2002). 175

2 Bara dåliga alternativ för år 2004 Även i det fall att man inte hade sänkt alkoholskatterna hade totalkonsumtionen av alkohol ökat klart i Finland på grund av ökad resandeinförsel. Detta beror främst på två orsaker. För det första är alkoholpriserna klart lägre i Estland än de är i Finland. Före de finska skattesänkningarna kostade de billigaste brännvinssorterna i Estland ungefär en femtedel av vad de kostade i Finland. Ölpriserna i Estland var en tredjedel av de finska, medan viner som kostade ungefär 7 euro i Finland var en tredjedel billigare i Estland. För det andra fanns det redan före Estlands EU-medlemskap en etablerad resandetrafik mellan Finland och Estland, med ungefär 2,4 miljoner finska resenärer som årligen kom med båt från Estland (Korolainen & Österberg 2004). Att Sverige inte har sänkt sina alkoholskatter på samma sätt som Finland och kan avvakta situationen beror i hög utsträckning på att resandet mellan Sverige och de nya baltiska EU-länderna samt Polen ligger på en klart lägre nivå än mellan Finland och Estland. Man visste på förhand att konsumtionsökningen i Finland efter skattesänkningarna blir större än om man skulle ha lämnat alkoholskatterna oförändrade. Men om man hade låtit resandeinförseln växa alltför mycket hade det vållat andra slags problem, som till exempel minskad finsk sysselsättning inom alkoholhandeln och -produktionen. Vidare skulle det ha betytt att större mängder av flaskor och burkar som inte hör till det finska cirkulationssystemet hade kommit in i landet. Det skulle också ha betytt en del onödigt resande till Estland, med därtill förknippade miljöproblem. I detta hänseende kan man ändå se regeringens förslag till skattesänkningar som konservativt, i den bemärkelsen att regeringen inte accepterade alkoholindustrins och -handelns förslag utan nöjde sig med en klart mindre skattesänkning (Karlsson & Mäkelä & Tigerstedt & Österberg 2003). I själva verket bedömde regeringen att godkännandet av dess skatteförslag skulle leda till en fördubbling av resenärernas alkoholinförsel från Estland. Som det redan klart torde ha framgått var skattesänkningen den första mars inte någon alkoholpolitisk åtgärd, i den mening att det skulle ha varit ett försök att styra alkoholkonsumtionen enligt några alkoholpolitiska ideal. Det var istället en anpassning av de finska alkoholskatterna så att alkoholimporten från Estland skulle få en rimlig eller åtminstone acceptabelt omfattning. Eftersom prisskillnaden på spritdrycker var den största, och alkoholen i spritdrycker väger minst, var skattesänkningen på spritdrycker den största. På samma sätt var skattesänkningen minst på vin, eftersom prisskillnaden mellan Finland och Estland där var den minsta. Uttryckt på ett annat sätt: om Estland inte hade blivit medlem i EU den första maj hade skattesänkningarna i Finland varit klart mindre och kanske hade man valt den svenska linjen, att avvakta och att speciellt avvakta vad Sverige kommer att göra. Prognos för alkoholkonsumtionens utveckling Det står tydligt i regeringens proposition att alkoholskattesänkningarna kommer att leda till en ökad total alkoholförsäljning och -konsumtion i Finland. I propositionen förutspår man att om skattesänkningar skulle slå fullt igenom i priserna så skulle försäljning av starka alkoholdrycker öka med 24 procent. Den motsvarande ökningen i mellanliggande produkter prognostiserades till 19 procent, för viner till 2 procent och till 14 procent för de long drinks som Alko säljer. Alkos andel av försäljningen av long drinks är ungefär 40 procent (Leppänen & Österberg 2002). Utöver detta förutspåddes det att konsumtionen av starka drycker skulle öka ytterligare med 2,5 procent och konsumtion av viner med 10 procent på grund av den ekonomiska utvecklingen och andra sociala faktorer. Konsumtionen av öl antogs öka med 10 procent (Korolainen & Österberg 2004). Skattesänkningarna slog fullt igenom i de drycker som Alko säljer. Orsaken därtill var mycket enkel. Producenter och importörer kunde inte ändra sina försäljningspriser till Alko den första mars. De kan bara förändra 176

3 sina priser vid fyra tidpunkter under året. När man studerar Alkos prislistor i januari och april kan man notera att alkoholproducenterna och -importörerna inte höjde sina priser till Alko i någon nämnvärd omfattning, varken före eller efter skattesänkningen. Sålunda sänktes brännvinspriserna i Alko i medeltal med 36 procent. De motsvarande sänkningarna för andra starka drycker var 28 procent, för mellanliggande produkter 25 procent, för vin 3 procent och för starköl 13 procent. Även i livsmedelsbutikerna och i restaurangerna tycks skattesänkningen ha slagit ut i minutpriserna. I restaurangerna har alkoholpriserna sjunkit med 4 procent. För mellanölet har prissänkningen i livsmedelsbutikerna varit ännu större än skattesänkningen hade krävt, eftersom mellanölet i allt större omfattning blivit ett lockbete. Enligt Taloussanomat den 21 april har den aktuella prissänkningen på mellanöl varit ungefär 25 procent, medan skattesänkningen i sig endast skulle ha inneburit en minskning på 15 procent. Alkoholförsäljningens ökning i mars och april År 2003 var Alkos andel av all registrerad alkoholförsäljning i Finland 43 procent. Livsmedelbutikernas andel var 39 procent och restaurangernas 18 procent. I år har man kunnat följa Alkos försäljning på veckobasis, vilket framgår av tabell 1. Även om man jämför 2004 års veckoförsäljning med motsvarande veckor år 2003 kvarstår det vissa problem. Det största problemet rör veckorna 15 och 16. År 2004 var vecka 15 påskveckan medan påskveckan år 2003 var vecka 16. Man estimerar att Alkos alkoholförsäljning under påskveckan är ungefär 30 procent större än under en vanlig vårvecka. Tabell 1 visar att, i enlighet med förväntningarna, Alkos försäljning ökade avsevärt under vecka 10, den första veckan med lägre alkoholskatter. Försäljningen ökade under vecka 10 i Alkos butiker med 44 procent räknat i 100 procent alkohol. Förutom att vecka 10 var ovanlig, var även den sista veckan med gamla alkoholpriser litet ovanlig i den mening att en del alkoholkonsumenter tycks ha väntat med att handla i Alko i avvaktan på prissänkningarna. Som tabell 1 visar minskade Alkos alkoholförsäljning under vecka 9 med 9 procent. Tabell 1 visar också att påsken hade en effekt. Under vecka 15, påskveckan år 2004, såldes det 48 procent mera alkohol än under samma vecka föregående år. Under vecka 16 år 2004 var Alkos försäljning 16 procent mindre än under vecka 16 föregående år som alltså då var påskvecka. Försäljningsökningen under vecka 17 är också en effekt av påsken, eftersom Annandag påsk år 2003 inföll i vecka 17, som alltså då hade en försäljningsdag mindre än i år. Veckorna visar en oväntat likadan ökning i alkoholförsäljningen i Alkos butiker. Ökningen i totalförsäljning räknat i liter 100-procentig alkohol varierar under dessa veckor mellan 20,3 och 22,6 procent. I Helsingfors är ökningen under dessa veckor mindre än i genomsnitt i hela landet och i norra Finland, nära den svenska gränsen, är den klart större, på grund av alkoholförsäljning till svenska kunder. I alla andra delar av landet är ökningen ungefär densamma. Vidare kan man i tabell 1 konstatera att ökningen i försäljningen för de olika dryckeskategorierna är ganska likadan under hela denna fyraveckorsperiod. Brännvinsförsäljning har ökat ungefär 40 procent och försäljningen av andra spritdrycker minst 25 procent. Försäljningen av starkvin har ökat cirka 6 procent samt försäljningen av long drinks mellan 19 och 37 procent. Även försäljningen av vin har ökat något, i medeltal med 2 procent. Försäljningen av starköl har minskat litet och Alkos försäljning av mellanöl har minskat med ungefär 10 procent. Försäljningsutvecklingen under veckorna 15 till 17 ger ingen anledning att radikalt ändra tolkningarna ovan. Alko säljer bara en bråkdel av allt mellanöl som konsumeras i Finland. Vi har inte lika säkra siffror för mellanölsförsäljningen i livsmedelsbutikerna som för Alkos försäljning. Enligt Taloussanomat den 21 april skulle försäljningen av mellanöl ha ökat med 5 procent under vecka 10, med 11 pro- 177

4 Tabell 1. Förändringar i Alkos veckoförsäljning veckorna 1 17 år 2004 jämfört med motsvarande veckor år 2003, i procent av literförsäljning Veckor Brännvin 2,2-11,8 72,8 43,6 42,2 39,2 39,3 61,3 4,0 49,3 Andra starka drycker -1,3-21,4 67,3 32,6 31,9 30,4 24,7 48,2-11,2 33,1 Starkvin 1,9-8,0 14,6 6,0 5,5 7,6 6,5 12,3-10,2 18,0 Vin 10,4 0,0 4,9-2,3 2,2 0,5 4,1 47,4-38,7 4,9 Cider -10,9-5,5 0,0-13,0-9,2-16,9-9,6-10,9-19,5-0,2 Long drink 20,2 5,8 36,9 19,2 30,2 23,6 37,1 59,9 3,4 37,6 Starköl -1,4-5,5 14,3-1,1 0,4-6,2 1,0 7,1-19,9 5,9 Mellanöl -12,0-0,7 11,9-9,1-9,6-14,7-11,0-29,4-17,8-2,8 Sammanlagt i procent av liter 100 % alkohol 4,2-8,7 43,6 21,8 22,6 20,3 21,9 48,0-16,1 27,1 Källa: Alko Oy, veckoförsäljningsstatistik cent under veckorna 11 och 12, med 14 procent under vecka 13 och med 20 procent under vecka 14. Eftersom det verkar som om alkoholförsäljningen på restaurangerna är oförändrad, betyder allt detta att den totala alkoholförsäljningen och -konsumtionen under veckorna 11 till 14 var ungefär 14 procent högre än alkoholkonsumtionen året innan. På årsbasis skulle detta betyda en ökning på ungefär 1,1 liter ren alkohol per invånare. Enligt de tillgängliga uppgifterna har den totala alkoholkonsumtionen alltså ökat ungefär så mycket som regeringen hade förutspått i sitt skatteförslag. Ökningen i försäljningen av starka alkoholdrycker har ökat något mera än man förväntade och försäljningen av vin har ökat mindre än väntat. Förklaringen till detta är att en del av dem som tidigare konsumerat billiga fruktviner och vitt vin har övergått till brännvin, eftersom alkohol nu är billigare i form av brännvin än i form av vin. Man kan också konstatera att starkölsförsäljningen inte har ökat medan försäljningen av mellanöl ökat mer än vad som förutspåddes. Det är tydligt att detta hänger samman med att mellanölet har blivit ett lockbete i livsmedelsbutikerna. Det återstår nu att se hur rätt regeringen hade i sina skattningar av effekterna av Estlands medlemskap i EU. Enligt regeringens alkoholskatteförslag skulle Estlands medlemskap i EU leda till en ökning av totalkonsumtionen av alkohol i Finland med ytterligare 0,2 liter per invånare, samtidigt som den ökade alkoholimporten från Estland skulle minska den inhemska alkoholförsäljningen med 0,5 liter per invånare eller med 6 procent. Om detta händer, och om de första månaderna efter skattesänkningar återspeglar prissänkningarnas effekter, skulle alkoholkonsumtionen år 2005 ligga någonstans mellan 10,5 och 10,9 liter alkohol per invånare. Esa Österberg, specialforskare, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, STAKES, PB 220, Helsinki e-post: KÄLLOR Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages. OJ No L 316, , Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring om lagen om påförande av accis samt lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker 80/

5 Karlsson, Thomas & Mäkelä, Pia & Tigerstedt, Christoffer & Österberg, Esa (2003): Alkoholipolitiikka tuontirajoitusten poistuessa (Alkoholpolitiken när gränshandelsrestriktionerna försvinner). Yhteiskuntapolitiikka 68 (1): Korolainen Arja & Österberg, Esa (2004): Keskellä murrosta (Mitt i en brytningstid). Yhteiskuntapolitiikka 69 (2): Leppänen, Kalervo & Österberg, Esa (2002): Alkoholin kulutuksen joustot ja kulutusennuste vuosille (Alkoholkonsumtionens elasticitet och konsumtionsprognoser för åren ). Helsinki: Stakes, Aiheita 23 Österberg, Esa & Karlsson, Thomas (2002): Alcohol policies at the EU-level. In: Österberg, Esa & Karlsson, Thomas (Eds.): Alcohol Policies in EU Member States and Norway. A Collection of Country Reports, pages Helsinki: Stakes. 179

Alkoholpolitiken i de nordiska länderna har under hela

Alkoholpolitiken i de nordiska länderna har under hela Debatt JOHAN SANDELIN Många frågor angående alkoholskattesänkningarna i Finland Alkoholpolitiken i de nordiska länderna har under hela efterkrigstiden varit en integrerad del av välfärdspolitiken och klassats

Läs mer

Nordisk alkoholstotistik 1987-1991

Nordisk alkoholstotistik 1987-1991 Nordisk alkoholstotistik 1987-1991 Alkoholkonsumtionen i Norden Den registrerade alkoholkonsumtionen ar storst i Danmark, dar det finns betydligt fiirre pris- och distributionspolitiska restriktioner på

Läs mer

Vilka skulle konsekvenserna bli om detaljhandeln med alkoholdrycker privatiserades i Sverige?

Vilka skulle konsekvenserna bli om detaljhandeln med alkoholdrycker privatiserades i Sverige? Vilka skulle konsekvenserna bli om detaljhandeln med alkoholdrycker privatiserades i Sverige? Harold Holder (red) Harold Holder, Prevention Research Center, Pacific Institute for Research and Evaluation,

Läs mer

Samhällsvetarna och kriminologerna i Finland har haft

Samhällsvetarna och kriminologerna i Finland har haft Översikt CHRISTOFFER TIGERSTEDT ESA ÖSTERBERG Alkoholskadorna är fortfarande finska men har också blivit franska Samhällsvetarna och kriminologerna i Finland har haft för vana att understryka att alkoholproblemen

Läs mer

FICKSTATISTIK 2007 Statistiska data om alkohol och narkotika

FICKSTATISTIK 2007 Statistiska data om alkohol och narkotika FICKSTATISTIK 2007 Statistiska data om alkohol och narkotika 11 Liter 100 % alkohol per invånare 10 9 Oregistrerad konsumtion 8 7 6 5 4 Registrerad konsumtion 3 2 1 0 1960 1970 1980 1990 2000 Till läsaren

Läs mer

BAKGRUNDSFRÅGOR. I. När är du född, år och månad?

BAKGRUNDSFRÅGOR. I. När är du född, år och månad? BAKGRUNDSFRÅGOR I. När är du född, år och månad? II. Vad har du för sysselsättning just nu? (Läs upp alternativ 1-5. Mer än ett alternativ är möjliga). 1. Arbetar heltid 2. Arbetar deltid 3. Studerar vid

Läs mer

Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol

Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol Författat av: Robert Damberg, september 2009 INLEDNING Alkohol och den politik som förs kring den är en het, spännande och engagerande fråga. Den verkar

Läs mer

Gränshandel med alkohol och dess effekter på hälsa och produktivitet

Gränshandel med alkohol och dess effekter på hälsa och produktivitet Gränshandel med alkohol och dess effekter på hälsa och produktivitet Per Johansson, Tuomas Pekkarinen och Jouko Verho Per Johansson är professor i ekonometri vid Uppsala universitet och IFAU. per.johansson@

Läs mer

Spritförsäljningen har varit relativt konstant fram till slutet av 1970-talet men har därefter avtagit. 1991 var spritförsäljningens

Spritförsäljningen har varit relativt konstant fram till slutet av 1970-talet men har därefter avtagit. 1991 var spritförsäljningens svenskarnas Förändrade Dryc kesvanor Alkoholkonsumtionen har under efterkrigstiden ökat kraftigt i Sverige samtidigt som nykterhetsrörelsens betydelse som organisation minskat. Den svenska alkoholpolitiken

Läs mer

5 Insatser internationellt

5 Insatser internationellt 5 Insatser internationellt Utredningens förslag: Sverige skall bygga vidare på den plattform som lagts genom det nordiska samarbetet och arbeta aktivt för att skapa allianser även med nordeuropeiska och

Läs mer

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden?

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Inledande reflektioner Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Upplägg: Statistiken i sig Utvecklingen, mönster vuxna

Läs mer

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet Mats Ramstedt (red) Annette Lindell Jonas Raninen Forskningsrapport

Läs mer

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel S O C I A L - O C H H Ä L S O V Å R D S M I N I S T E R I E T S broschyrer 2006:6swe 1 Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel Stigande ålder

Läs mer

Alkoholforskarkonferens. 2012 Summering

Alkoholforskarkonferens. 2012 Summering Alkoholforskarkonferens 2012 Den 10 11 maj var det så dags igen för Systembolagets alkoholforskningskonferens på Skarpö, en årlig tradition som utöver att det alltid är trevligt är viktig för Systembolagets

Läs mer

Svensk alkoholpolitik inför gränslösa utmaningar

Svensk alkoholpolitik inför gränslösa utmaningar KERSTIN STENIUS Svensk alkoholpolitik inför gränslösa utmaningar I april 2005 har det gått cirka en månad sedan slutbetänkandet från alkoholinförselutredningen publicerades. Betänkandet föreslår kraftiga

Läs mer

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården Alkohol och Hälsa Karolina Eldelind Hälsoplanerare, tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se Ökad konsumtion 8 liter 1996 10,5 liter 2004 ren alkohol (per invånare 15 år och uppåt) 1 liter ren

Läs mer

Internethandel med alkohol

Internethandel med alkohol SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms universitet Sveaplan, 106 91 Stockholm Hemsida: www.sorad.su.se Kontaktpersoner: Mats Ramstedt Ulrika Boman Internethandel med

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2012

Gränsintervjuundersökning 2012 Transport och turism 01 Gränsintervjuundersökning 01 Sommar 01 (15 11001) Resorna från utlandet till Finland ökade sommaren 01 Sommaren 01 besökte, miljoner utländska turister Finland mellan maj och oktober

Läs mer

Mindre ger mer. Broschyr för dig som vill dricka mindre

Mindre ger mer. Broschyr för dig som vill dricka mindre Mindre ger mer Broschyr för dig som vill dricka mindre 1 Innehåll Gör en lägesbedömning 4 Standardglas 6 Riskgränser 8 Minska eller sluta? 12 Då du vill dricka mindre 16 Dryckesdagbok 18 Den här broschyren

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 352/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013 CAN Rapport 142 Håkan Leifman & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1 200) Denna rapport är en revidering

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Koll på alkoholopinionen - och på alkoholvanorna

Koll på alkoholopinionen - och på alkoholvanorna Koll på alkoholopinionen - och på alkoholvanorna Några resultat från de årliga SOMundersökningarna Vetenskapsfestivalen 13 Lennart Weibull Alkoholpolitik 00-12 Målet är att hålla nere alkoholförbrukningen

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Finlands, Norges och Sveriges alkoholpolitiska linjedragningar sedan ödesåret 2004

Finlands, Norges och Sveriges alkoholpolitiska linjedragningar sedan ödesåret 2004 Artikel Thomas Karlsson Finlands, Norges och Sveriges alkoholpolitiska linjedragningar sedan ödesåret 2004 Inledning Villkoren för att bedriva en nationellt självstyrd alkoholpolitik har under det senaste

Läs mer

Hushållens konsumtion 2012

Hushållens konsumtion 2012 Inkomst och konsumtion 214 Hushållens konsumtion 212 Finländarna konsumerade år 212 ungefär 5 procent mer än år 85 Under perioden 85 212 ökade hushållens konsumtionsutgifter reellt med 41 procent per hushåll

Läs mer

Fråga 1 - Alkoholskatt

Fråga 1 - Alkoholskatt Fråga 1 - Alkoholskatt Den svenska alkoholpolitiken bygger på ett antal grundpelare där de två viktigaste är tillgänglighet och pris. Av folkhälsoskäl finns det därför all anledning att verka för höjda

Läs mer

Alkoholstatistik 2012

Alkoholstatistik 2012 Alkoholstatistik 2012 Alkoholstatistik 2012 statens folkhälsoinstitut, östersund 2013, r 2013:08 isbn 978-91-7521-125-1 (pdf) isbn 978-91-7521-126-8 (print) issn 1651-8624 omslagsfoto: photos.com grafisk

Läs mer

drogprevention i Finland

drogprevention i Finland Social- och hälsovårdsmyndigheternas syn på alkoholoch drogprevention i Finland Thomas Karlsson, Kari Paaso och Pekka Hakkarainen Sedan Finland blev medlem i EU i mitten av 1990-talet har den nationella

Läs mer

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g Nuläget för alkoholkonsumtion och skador Narkotikaanvändning och narkotikaskador 19 april 1 Upplägg 1. Hur har alkoholkonsumtionen förändrats och hur ser det ut i ett Europeiskt perspektiv?. Alkoholskadeutvecklingen

Läs mer

Minderårigas alkoholköp

Minderårigas alkoholköp Översikt MARJA HOLMILA THOMAS KARLSSON KIRSIMARJA RAITASALO Minderårigas alkoholköp Inledning Inställningen till minderårigas tillgång till alkohol är motstridig i Finland. Lagstiftningen och attityderna

Läs mer

Nordiska Alkoholfakta 2001. Nordiska Alkoholfakta

Nordiska Alkoholfakta 2001. Nordiska Alkoholfakta Nordiska Alkoholfakta 1 Innehåll Förord... 3 Återförsäljningssystemen i de nordiska länderna... 4 Europeiska alkoholskatter... 5 Konsumentpriser - en jämförelse... 6 Alkoholkonsumtionen i Norden... 7 Den

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Rapport 2011:6 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport De senaste rapporterna från ÅSUB

Läs mer

Konsumenternas förtroende starkare än på tre år

Konsumenternas förtroende starkare än på tre år Inkomst och konsumtion 2010 Konsumentbarometern 2010 juni Konsumenternas förtroende starkare än på tre år Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes i juni. Konsumenternas förtroendeindikator var

Läs mer

Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012

Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012 Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012 CAN Rapport 140 Håkan Leifman & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen

Läs mer

Sören Holmberg och Lennart Weibull

Sören Holmberg och Lennart Weibull Alkoholkonsumtion vanor och volym Alkoholkonsumtion vanor och volym Sören Holmberg och Lennart Weibull Å r 1955 försvann motboken. Den hade införts 1917 i syfte att minska svenska folkets alkoholkonsumtion

Läs mer

Inför en ny alkoholpolitik verb eller preposition?

Inför en ny alkoholpolitik verb eller preposition? BJÖRN LINDGREN, PETTER LUNDBORG & ANNA HOLMSTRÖM Inför en ny alkoholpolitik verb eller preposition? Efter Sveriges förhandlingar med EU under våren 2000 står det klart att Sverige sannolikt kommer att

Läs mer

Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen. Stockholm 2004 SOU 2004:86

Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen. Stockholm 2004 SOU 2004:86 Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Det köps och införs mer alkohol än någonsin. Vart försvinner den?

Det köps och införs mer alkohol än någonsin. Vart försvinner den? Artikel HELI MUSTONEN PIA MÄKELÄ PETRI HUHTANEN LEENA METSO KIRSIMARJA RAITASALO Det köps och införs mer alkohol än någonsin. Inledning Under år 2004 skedde det betydande förändringar i de finländska alkoholförhållandena.

Läs mer

VITBOK OM SVARTÖL. uppdaterad förkortad version. april 2005

VITBOK OM SVARTÖL. uppdaterad förkortad version. april 2005 VITBOK OM SVARTÖL uppdaterad förkortad version april 2005 INNEHÅLL SIDA 1. Sammanfattning 2 2. Gränshandel och smuggling hur mycket och hur? 2 3. Ölets roll i gränshandeln 4 4. Skatter och ölpriser 5 5.

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Starkölsförsöket: från fosterstadiet till vuxen ålder. J Peter Nilsson IIES, Stockholms universitet UCLS & IFAU, Uppsala universitet

Starkölsförsöket: från fosterstadiet till vuxen ålder. J Peter Nilsson IIES, Stockholms universitet UCLS & IFAU, Uppsala universitet Starkölsförsöket: från fosterstadiet till vuxen ålder J Peter Nilsson IIES, Stockholms universitet UCLS & IFAU, Uppsala universitet Starkölsförsöket Kortsiktiga effekter Långsiktiga effekter Vad kan vi

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker - Rapport till Europeiska kommissionen december 2006 Det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker Rapport till Europeiska kommissionen

Läs mer

Anvisning 5/2012 1 (5)

Anvisning 5/2012 1 (5) Anvisning 5/2012 1 (5) Användning av ishockey som tema i reklam för alkoholdrycker Bestämmelser Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral STTV utfärdade den 1 september 1999 en anvisning om alkoholreklam

Läs mer

RESTRIKTIVARE ALKOHOLOPINION MEN LIBERALARE ALKOHOLVANOR

RESTRIKTIVARE ALKOHOLOPINION MEN LIBERALARE ALKOHOLVANOR Restriktivare alkoholopinion men liberalare alkoholvanor RESTRIKTIVARE ALKOHOLOPINION MEN LIBERALARE ALKOHOLVANOR Sören Holmberg och Lennart Weibull N u var det 2004. Det hade gått tio år efter Sveriges

Läs mer

Alkoholpolicyarbete i det alkoholförebyggande arbetet med fokus på lokal nivå? Håkan Leifman Sektionschef STAD Konferens, FAS 25 mars 2010

Alkoholpolicyarbete i det alkoholförebyggande arbetet med fokus på lokal nivå? Håkan Leifman Sektionschef STAD Konferens, FAS 25 mars 2010 Alkoholpolicyarbete i det alkoholförebyggande arbetet med fokus på lokal nivå? Håkan Leifman Sektionschef STAD Konferens, FAS 25 mars 2010 Idag Policy Kort om definition Policy på olika nivåer Hur vi använder

Läs mer

Sveriges Bryggeriers enkät med Europaparlamentskandidater 2009

Sveriges Bryggeriers enkät med Europaparlamentskandidater 2009 Sveriges Bryggeriers enkät med Europaparlamentskandidater 2009 Sveriges Bryggerier skickade tre frågor till Sveriges hugade Europaparlamentariker den 15e maj. Här sammanställs alla svar vi fått in. Bör

Läs mer

Konsumenterna hade en solig bild av ekonomin i juli

Konsumenterna hade en solig bild av ekonomin i juli Inkomst och konsumtion 2010 Konsumentbarometern 2010, juli Konsumenterna hade en solig bild av ekonomin i juli Konsumenternas förtroende för ekonomin var alltjämt starkt i juli. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler

Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler - Fokusgrupper om förändringar i konsumtionsvanor och inköpsvanor Maria Melin Stockholm i juni 2004 Metod och urval Kvalitativ metod Två gruppdiskussioner

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

mellan den nordiska alkoholpolitiken någon framtid? DEBATT & REFLEKTION

mellan den nordiska alkoholpolitiken någon framtid? DEBATT & REFLEKTION Den europeiska integrationen har ökat kraven på en liberalisering av den restriktiva alkoholpolitiken i Norden. Motståndet mot monopolsystemet hade emellertid enligt artikelförfattaren börjat betydligt

Läs mer

Finländarna som konsumenter i Estland

Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Konsumentenkäter Utredningen baserar sig på statistik från Eurostat och Statistics Estonia samt tre stickprovsbaserade konsumentenkäter:

Läs mer

Konsumenternas förtroende förstärktes något i september

Konsumenternas förtroende förstärktes något i september Inkomst och konsumtion 2012 Konsumentbarometern 2012, september Konsumenternas förtroende förstärktes något i september Konsumenternas förtroendeindikator var i september, då den i augusti och juli låg

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

På den senaste tiden har det kommit lugnande uppgifter

På den senaste tiden har det kommit lugnande uppgifter Översikt SALME AHLSTRÖM LEENA METSO PETRI HUHTANEN MINNA OLLIKAINEN Unga väljer bort tobak, sprit och droger men vilka unga? Resultaten av ESPAD-undersökningen i Finland 27 På den senaste tiden har det

Läs mer

Iq Rapport 2012:3 IQ Alkoholindex 2012. Sådan är svenskarnas attityd till alkohol

Iq Rapport 2012:3 IQ Alkoholindex 2012. Sådan är svenskarnas attityd till alkohol Iq Rapport :3 IQ Alkoholindex Sådan är svenskarnas attityd till alkohol Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Om alkoholen i dagens Sverige 6. 8. 10. 14. 16. Dryckesvanor idag Förändringar i attityderna

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2011

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2011 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2011 Projektgruppen som ingår i arbetet med uppföljning och utvärdering av ANDTstrategin i samarbete med Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 2 Innehåll

Läs mer

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du?

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 31 aug 2006 Utgiven av Arbetsgruppen för alkoholoch drogpolitiska

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

ALKOHOL + VÅLD = SANT. Hur minskar vi alkovåldet? En rapport från IOGT-NTO Omarbetad upplaga 2010

ALKOHOL + VÅLD = SANT. Hur minskar vi alkovåldet? En rapport från IOGT-NTO Omarbetad upplaga 2010 ALKOHOL + VÅLD = SANT Hur minskar vi alkovåldet? En rapport från IOGT-NTO Omarbetad upplaga 2010 Text: Peter Moilanen Grafisk form: IOGT-NTO:s kommunikationsenhet Tryck: Sandvikens Tryckeri 2010 Alkohol

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Iq Rapport 2011:2. Hur återhållsam är egentligen svenskarnas attityd till alkohol?

Iq Rapport 2011:2. Hur återhållsam är egentligen svenskarnas attityd till alkohol? Iq Rapport :2 IQs Alkoholindex och människors attityder till alkohol Hur återhållsam är egentligen svenskarnas attityd till alkohol? Hej! En minskad alkoholkonsumtion skulle ge fler människor bättre möjligheter

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

UNGDOMAR. och alkohol

UNGDOMAR. och alkohol UNGDOMAR och alkohol Innehåll Inledning...4 Bör ungdomar skyddas från alkohol?...5 Åldersgränser vid försäljning av alkoholdrycker...6 Alkoholbruk bland ungdomar...8 Nyktra...8 Ungdomar som druckit alkohol

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Tal om alkohol 2008 - en statistisk årsrapport från Monitor-projektet

Tal om alkohol 2008 - en statistisk årsrapport från Monitor-projektet SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Tal om alkohol 2008 - en statistisk årsrapport från Monitor-projektet Mats Ramstedt (red.) Tove Axelsson Sohlberg Barbro Engdahl Johan Svensson

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Från kamrater eller kamraters syskon. Från egna föräldrar. (med lov) På restaurang, pub eller liknande. Från annan vuxen. som köper ut åt...

Från kamrater eller kamraters syskon. Från egna föräldrar. (med lov) På restaurang, pub eller liknande. Från annan vuxen. som köper ut åt... RESULTAT KALMAR Det här är s kommunspecifika bilaga till rapporten Att utveckla nas alkohol- och narkotikaförebyggande arbete Sex försöks i samarbete med Alkoholkommittén, Mobilisering mot narkotika och

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Ungdomars hälsa och drogvanor 2011

Ungdomars hälsa och drogvanor 2011 Ungdomars hälsa och drogvanor 11 Undersökning i Gullspång, Mariestad och Töreboda Anita Boij Rapport 12:1 A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling Ungdomars hälsa och drogvanor 11 Rapport 12:1 ISBN 978-91-979424-6-1

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 5380/11.03.02/2013 Stadsstyrelsen 40 10.2.2014 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Beredning och upplysningar: Petri

Läs mer

~äâçüçäâçããáíí å= Det är inte snälla Bosse som säljer alkohol

~äâçüçäâçããáíí å= Det är inte snälla Bosse som säljer alkohol ~äâçüçäâçããáíí å= Det är inte snälla Bosse som säljer alkohol Rapport om socialsekreterares och fältassistenters erfarenheter av den olagliga utlandsalkoholen bland ungdomar i 49 kommuner 26-12-21 Åtta

Läs mer

i sällskap av barn 10 frågor om alkoholbruk

i sällskap av barn 10 frågor om alkoholbruk i sällskap av barn 10 frågor om alkoholbruk Innehåll I barnens närvaro 3 Tio knepiga frågor och några saker att fundera på Hur ofta dricker du alkohol? 4 Vad är måttligt? 5 Får man dricka sig berusad?

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning Så skapas en hållbar svensk grisuppfödning lever upp till de gemensamma regler och lagar som beslutats. gör upp handlingsplaner för att skapa hög djurhälsa. säkerställer en minskad antibiotikaanvändning.

Läs mer

Alkohol- och narkotikamissbruk

Alkohol- och narkotikamissbruk 11 Hälsokonsekvenser av alkohol- och narkotikamissbruk Sammanfattning Alkoholkonsumtionen har ökat sedan början av 199-talet. Mellan 199 och 26 ökade kvinnor sin konsumtion från i genomsnitt 1,5 liter

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2012

Gränsintervjuundersökning 2012 Transport och turism 01 Gränsintervjuundersökning 01 Turismen från utlandet till Finland ökade år 01 År 01 besökte 7,6 miljoner utländska resenärer Finland Antalet resenärer ökade med procent från år 011,

Läs mer

Alkohol och näringslivsintresse i Finland under 1990-talet

Alkohol och näringslivsintresse i Finland under 1990-talet Mika Alavaikko & Esa Österberg Alkohol och näringslivsintresse i Finland under 1990-talet Från år 1932 fram till år 1995 vilade alkoholsystemet i Finland på det mäktiga och statsägda alkoholbolaget Alko.

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Ansvarsredovisning 2008

Ansvarsredovisning 2008 Ansvarsredovisning 2008 Med finansiell rapportering Uppdraget från Systembolagets ägare är att bidra till att begränsa medicinska och sociala alkoholskador och därmed förbättra folkhälsan. Systembolagets

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I ALKOHOLOPINIONEN 1

FÖRÄNDRINGAR I ALKOHOLOPINIONEN 1 Förändringar i alkoholopinionen FÖRÄNDRINGAR I ALKOHOLOPINIONEN 1 Sören Holmberg och Lennart Weibull D en 6 november 2012 startade det svenska Systembolaget försöksverksamhet med hemleverans. Försöket

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Hur sälja alkohol? Artikel. Introduktion. Nordiska alkoholmonopol i en tid av förändring

Hur sälja alkohol? Artikel. Introduktion. Nordiska alkoholmonopol i en tid av förändring Artikel Jenny Cisneros Örnberg Hildigunnur Ólafsdóttir Hur sälja alkohol? Nordiska alkoholmonopol i en tid av förändring Introduktion Sedan början av 1980-talet har nationell reglering av marknaderna i

Läs mer

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror SKV 0 utgåva Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror Alkoholskatt Tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för personligt bruk från ett annat

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Som vi konstaterade när vi gjorde vår översikt, finns det

Som vi konstaterade när vi gjorde vår översikt, finns det Alkoholforskning ROBIN ROOM Att lappa ihop en politikstudie Som vi konstaterade när vi gjorde vår översikt, finns det en inbyggd ironi i den digra traditionen av undersökningar av den nordiska alkoholpolitikens

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Dina barn går inte i repris

Dina barn går inte i repris Dina barn går inte i repris FAKTA OCH ERFARENHETER OM ALKOHOL DINA BARN GÅR INTE I REPRIS Vi älskar våra barn. Vi vill skydda dem från allt ont och önskar att de utvecklas till lyckliga och självständiga

Läs mer