Färre alkoholkonsumenter och minskat drickande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Färre alkoholkonsumenter och minskat drickande"

Transkript

1 Färre alkoholkonsumenter och minskat drickande Alkoholkonsumtionen bland elever i årskurs 9 har minskat dramatiskt under 2000-talet. Konsumtionen är idag den lägsta sedan början på 1970-talet medan andelen som aldrig druckt alkohol är den högsta. Även i gymnasiets år 2 minskar drickandet. Text Håkan Leifman Andel elever i årskurs 9 som uppger att de dricker alkohol har förändrats markant över tid. Som framgår av figur 1 var det fler niondeklassare under talet som var alkoholkonsumenter än under senare år. Mellan 80-talets mitt och 90-talets slut var minskningen mindre påtaglig, men sedan 2000 har trenden bland niondeklassarna varit tydligt nedåtgående. År 2000 var ca 80 procent av eleverna i årskurs 9 alkoholkonsumenter, år 2012 var andelen 56 procent (54 % pojkar, 58 % flickor) vilket är de lägsta uppmätta nivåerna sedan starten av mätningarna år Även bland eleverna i gymnasiets år 2 har andelen alkoholkonsumenter minskat sedan startåret 2004; från ca 90 procent 2004 till 82 procent 2012 med små skillnader mellan pojkar och flickor. Medan de långsiktiga förändringarna är att betrakta som statistiskt säkerställda är i regel så icke fallet när det gäller skillnaderna mellan pojkar och flickor. Beräkningarna av den totala uppgivna årskonsumtionen av alkohol bland niondeklassarna omfattar undersökningarna genomförda Uppgifter från åren saknas eftersom genomsnittskonsumtionen inte beräknades dessa år. För gymnasiet finns, som för övriga mått, data från och med Figur 2 visar utvecklingen av den uppgivna årskonsumtionen mätt i liter ren (100 %) alkohol. Som framgår av figuren sjönk konsumtionen bland niondeklassare i slutet av 1970-talet och början av 80-talet för att därefter under resterande 80-talet ligga kvar på en relativt oförändrad låg nivå. Under 1990-talet började konsumtionen öka, en ökning som accentuerades under andra halvan av 90-talet. För pojkarna nåddes konsumtionstoppen år Därefter har konsumtionen gradvis sjunkit (se också tabell 1a). För flickorna fortsatte konsumtionen att stiga fram till och med Därefter har även flickornas konsumtion sjunkit, i stort sett för varje år. I 2012 års undersökning sjönk således konsumtionen ytterligare och låg detta år för pojkarna på ca 2,3 liter och för flickorna på ca 1,6 liter ren alkohol. Utvecklingen under perioden framgår vidare av tabell 1a. Under denna period har pojkarnas Ω Alkohol & Narkotika Nr 3/2013 5

2 Figur 1. Andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 och gymnasiets år 2 efter kön Procent , åk 9, Gy 2, åk 9, Gy 2 Figur 2. Den beräknade genomsnittliga årskonsumtionen mätt i liter ren alkohol (100%) i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 efter kön Liter , åk 9, Gy 2, åk 9, Gy 2 År År konsumtion sjunkit med 57 procent och flickornas med 43 procent. Som också framgår av figuren och tabell 1b har även konsumtionen bland gymnasieelever sjunkit men efter Nedgången uppgår till ca 25 procent bland både pojkarna och flickorna ( ). Av figur 2 framgår också att konsumtionsnivåerna är mycket högre, ungefär dubbelt så höga, i gymnasiets år 2 jämfört med årskurs 9. Det bör också i detta sammanhang nämnas att alkoholkonsumtionen även sjunkit bland de elever som dricker alkohol, en grupp som alltså utgör en över tid allt mindre andel av samtliga elever. Konsumtionsnedgången är för pojkarna i denna grupp ca 36 procent och för flickorna ca 20 procent från 2000 till Motsvarande minskningar i gymnasiet är ca 20 procent för båda könen. Att utvecklingen av alkoholkonsumtionen och andelen högkonsumenter följs åt framkommer tydligt i tabellerna 2a-b där, förutom andel högkonsumenter, också andelen riskkonsumenter (enligt måttet med hög volym konsumerad alkohol eller månatlig intensivkonsumtion) samt andelen med månatlig intensivkonsumtion redovisas. Alla dessa indikatorer visar således entydigt på samma nedåtgående trend. Exempelvis har andelen riskkonsumenter sjunkit med över 50 procent för pojkarna och med ca 30 procent för flickorna i årskurs nio under perioden Motsvarande minskningar i gymnasiet från toppåret 2006 är 17 respektive 15 procent (och från : 12 respektive 4 procent). En viktig fråga som diskuterats flitigt under senare år är om den nedgång i konsumtion som ägt rum bland unga inneburit en kollektiv förskjutning nedåt i nivå för i stort sett alla konsumtionsgrupper eller om nedgången är större i vissa grupper än i andra. Ibland har begreppet polarisering använts, vanligen med den innebörden att skillnaderna mellan alkoholvanegruppen ökat över tid (ökad spridning) som ett resultat av att den stora majoriteten dricker mindre, men att en liten minoritet med hög alkoholkonsumtion dricker mer (t ex de 5 procent med högst alkoholkonsumtion och med största ansamling av olika riskfaktorer). En studie med skoldata från Stockholms stad under åren indikerar en sådan utveckling, framförallt bland pojkar i årskurs nio (Hallgren m fl, 2012). Frågan är dock hur det ser ut i hela landet 6 Alkohol & Narkotika Nr 3/2013

3 Tabell 1a. Uppskattad årskonsumtion av respektive alkoholdryck och totalt i årskurs 9, i liter ren alkohol (100 %), efter kön Åk 9 Sprit Vin Blanddrycker Starköl Folköl Totalt ,6 0,2 0,9 1,4 1,3 5, ,5 0,2 1,0 1,4 1,0 5, ,2 0,2 0,9 1,2 0,9 4, ,0 0,1 0,9 1,3 0,7 4, ,0 0,1 0,9 1,4 0,6 4, ,1 0,1 1,0 1,3 0,4 3, ,3 0,1 0,9 1,4 0,4 4, ,0 0,1 0,7 1,3 0,3 3, ,0 0,1 0,7 1,3 0,4 3, ,1 0,1 0,8 1,4 0,4 3, ,9 0,1 0,6 1,1 0,4 3, ,9 0,1 0,6 1,0 0,3 2, ,7 0,1 0,5 0,7 0,3 2, ,1 0,3 0,7 0,5 0,4 2, ,1 0,2 0,7 0,5 0,4 2, ,1 0,2 0,7 0,6 0,4 3, ,9 0,2 0,8 0,6 0,4 2, ,9 0,2 0,9 0,7 0,3 3, ,1 0,2 1,0 0,8 0,2 3, ,1 0,2 0,9 0,6 0,2 3, ,9 0,1 0,7 0,6 0,2 2, ,0 0,2 0,7 0,5 0,2 2, ,8 0,2 0,7 0,4 0,2 2, ,7 0,2 0,6 0,5 0,2 2, ,7 0,1 0,6 0,3 0,2 1, ,5 0,1 0,6 0,3 0,1 1,6 Tabell 1b. Uppskattad årskonsumtionen av respektive alkoholdryck och totalt i gymnasiets år 2, i liter ren alkohol (100 %), efter kön Gy 2 Sprit Vin Blanddrycker Starköl Folköl Totalt ,8 0,2 1,2 3,0 0,9 7, ,8 0,2 1,2 3,1 0,8 7, ,9 0,2 1,4 3,3 0,8 7, ,0 0,2 1,1 3,3 0,7 7, ,8 0,2 1,0 2,9 0,6 6, ,6 0,2 1,0 3,0 0,7 6, ,6 0,2 0,9 3,0 0,6 6, ,5 0,2 0,8 2,9 0,6 6, ,5 0,2 0,9 2,6 0,5 5, ,0 0,5 1,3 0,9 0,3 4, ,1 0,5 1,4 1,2 0,3 4, ,3 0,5 1,4 1,1 0,3 4, ,3 0,5 1,1 1,1 0,2 4, ,2 0,6 1,1 0,9 0,2 3, ,2 0,7 1,2 1,0 0,2 4, ,2 0,6 1,2 0,9 0,2 4, ,9 0,6 1,1 0,6 0,2 3, ,9 0,6 1,2 0,6 0,2 3,4 utifrån CAN-data. Här pågår studier och bilden är tämligen komplex. Den övergripande bilden är dock, såsom framkom i den senaste rapporten om skolelevers drogvanor, en nedgång i konsumtionsnivå i alla grupper, det vill säga från de som dricker små till de som dricker stora mängder (se Leifman, 2013). Någon polarisering i termer av ökad konsumtion bland de som dricker mest och minskad konsumtion bland övriga har således inte ägt rum. Det bör nämnas att en liknande bild tecknas om man istället delar in materialet i hundradelar (percentiler): alla grupper som dricker (även den högsta procenten) uppvisar nedgångar under denna tidsperiod. Analyserna rymmer flera andra resultat som ger ytterligare nyanseringar av tolkningen av utvecklingen sedan år Det framkommer tydligt att nedgången i absoluta tal (i volym) ökar med ökad konsumtionsnivå. Den grupp som uppvisat den största nedgången återfinns således bland de elever som dricker mest (t ex de fem procent med högst årlig konsumtion). Förändringar i absoluta tal är en sak, en förändring i relativa (procent) en annan. Nedgången i relativa termer har varit som störst i lågkonsumtionsgrupperna och som minst bland högkonsumtionsgrupperna. De högsta fem procenten uppvisar en minskning med 34 procent, näst högsta gruppen (percentilerna 90 95) 51 procent. Detta kan jämföras med exempelvis mittengruppen, grupp 10, (percentilerna 45 till 50) med initialt mycket lägre konsumtion men där nedgången uppgår till 98 procent. Tendenser till samma utveckling framkommer också bland gymnasieeleverna från 2004 till 2012: störst absolut minskning i de högre grupperna men störst relativ minskning i de lägre konsumtionsgrupperna. Men Ω Alkohol & Narkotika Nr 3/2013 7

4 Tabell 2. Andelen elever i årskurs 9 respektive Gy 2 med månatlig intensivkonsumtion, högkonsumenter och riskkonsumenter. Procentuell fördelning efter kön. Årskurs 9 åren , Gy 2 åren Andel med månatlig intensivkonsumtion a) Andel högkonsumenter b) Andel riskkonsumenter c) Åk ,9 14,9 34, ,0 14,1 32, ,1 12,6 30, ,7 11,4 27, ,4 11,2 27, ,2 10,3 26, ,9 10,4 25, ,3 9,3 24, ,5 9,5 25, ,8 10,3 24, ,2 7,7 21, ,4 7,1 19, ,9 6,1 16, ,3 11,4 25, ,6 11,7 27, ,8 12,1 26, ,6 10,7 25, ,0 12,5 24, ,0 13,9 25, ,3 11,3 23, ,7 9,5 23, ,0 11,0 25, ,8 8,6 23, ,4 8,1 21, ,7 7,3 20, ,0 6,2 17,7 Gy ,9 20,7 50, ,1 20,9 51, ,7 23,7 53, ,0 21,2 53, ,8 18,8 51, ,5 18,7 48, ,7 19,1 49, ,0 17,3 48, ,0 15,5 44, ,9 15,9 39, ,4 18,9 44, ,2 20,2 44, ,1 18,1 44, ,5 16,1 43, ,4 17,9 44, ,9 16,6 45, ,3 13,7 40, ,7 14,2 38,1 a) Minst en flaska vin eller motsvarande vid samma tillfälle. b) minst 14 standardglas/vecka, flickor minst 9 standardglas/vecka. c) minst 14 standardglas/vecka, flickor minst 9 standardglas/vecka eller månatlig intensivkonsumtion denna förändring är mycket svagare än i årskurs 9. Gymnasieeleverna uppvisar inte heller lika stor konsumtionsnedgång totalt sett. Ytterligare ett viktigt resultat av dessa analyser är att den stora konsumtionsnedgången främst ägt rum i de högsta konsumtionsintervallen. De högsta fem procenten svarar för 27 procent av den totala minskade volymen konsumerad alkohol och de högsta 10 procenten för 44 procent. De högsta 50 procenten (medianen och uppåt) svarar för 97 procent av nedgången. I gymnasiet svarar, på motsvarande sätt, de olika grupperna för något mindre andel av totalminskningen: 23 (topp 5 %), 36 (topp 10 %) respektive 86 procent (topp 50 %). Den stora ökningen av andelen icke-konsumenter bidrar således inte nämnvärt till den stora volymminskningen. Som tidigare nämnts består materialet av årligen upprepade tvärsnittsundersökningar. Det går således inte att följa en och samma individ över tid. Men det är ändå högst sannolikt att de som inte dricker alkohol idag annars (tidigare år) skulle ha gjort det i små mängder. Den osökta fråga som följer av ovan redovisade nedgångar är vad detta beror på. Här finns inget givet svar. Sannolikt samvarierar flera faktorer som sammantaget gett upphov till stora förändringar på relativt kort tid. Det pågår också för närvarande omfattande studier på dessa data för att försöka bringa större klarhet i olika faktorers potentiella påverkan. Medan vissa faktorer på detta sätt sannolikt kan stärkas kommer andra att kunna avfärdas som tänkbara bidragande faktorer till minskningen. Nedan kommenteras vissa av de faktorer som brukar lyftas fram i detta 8 Alkohol & Narkotika Nr 3/2013

5 sammanhang. Flera av dessa är inte ömsesidigt uteslutande utan de påverkar varandra på olika sätt. Ungdomstrender. Nedgången i alkoholkonsumtion gäller inte bara Sverige utan även vissa andra länder i Europa, såsom Norge och Finland. Även USA visar nedgångar. Mycket tyder dock på att nedgången i Sverige varit större än i flertalet andra europeiska länder som redovisar minskningar (se ESPAD, 2012). Detta kan tyda på att det finns en i grunden generell trend i riktning mot minskat alkoholbruk bland unga i västvärlden och att denna, i kombination med andra inhemska faktorer, bidragit till en ännu större nedgång i Sverige. Ökad restriktivitet bland föräldrarna. Våra data visar här på en kraftigt ökad restriktivitet bland föräldrarna i att köpa ut och bjuda sina barn på alkohol, åtminstone enligt de svar som eleverna lämnar i enkäterna. Det återstår dock att studera om detta i sig bidragit till nedgången men sanno likt är det en av flera påverkansfaktorer. Förlängd ungdomstid. Ungdomar flyttar senare hemifrån idag än tidigare och ägnar också mycket tid åt dataspelande hemma. Tillsammans med föräldrars ökade restriktivitet, och möjlighet till kontroll, kan detta ha bidragit till nedgången både i årskurs 9, gymnasiet men också i gruppen unga vuxna i 20-årsåldern. Narkotikabruk istället för alkoholbruk? En fråga som ofta ställs är om de olika drogerna (substanserna) hänger ihop såtillvida att när en minskar/ökar så minskar/ökar också en annan. Sett under ett längre tidsperspektiv finns sådana samband. Analyser av data från 2000 visar dock att den totala droganvändningen alkohol och/eller narkotika och/eller tobak sjunkit. Den kraftigt minskade alkoholkonsumtionen har således inte ersatts av en liknade ökning av andra droger. Summan av lasterna är inte konstant. Genomförda insatser. Relativt sett mycket resurser har satsats under de senaste ca tio åren på att förebygga alkoholproblem, inte minst med fokus på unga och frågan har fått relativt sett mycket uppmärksamhet, exempelvis i media. Dessa förebyggande satsningar, som ofta varit lokala, kan sammantaget ha bidragit till minskningen. Ökat antal ungdomar med invandrarbakgrund. Fler ungdomar över tid har invandrarbakgrund, många från kulturer med återhållsamma alkoholvanor. Detta bör rimligtvis ha bidragit till lägre andel över tid men kan inte förklara lejonparten av den stora nedgången som ägt rum i stort sett år efter år. Ökad andel som inte dricker alkohol. Nästan varannan pojke och flicka i årskurs 9 dricker inte alkohol och många andra dricker små mängder. Detta kan visserligen ses som ett resultat av den lägre konsumtionen och därmed betraktas som en effekt, och inte en orsak, till nedgången. Men det är också möjligt att den stora andelen som idag inte dricker också i sig ytterligare driver på utvecklingen i riktning mot lägre alkoholkonsumtion och fler som inte dricker. Detta är rimligt, inte minst i ljuset av att drickandet är en kollektivt företeelse. Åtminstone torde valet för unga att dricka mindre eller inte alls ses som mer attraktivt jämfört med exempelvis år 2000, då endast 20 procent av eleverna i årskurs 9 var icke-konsumenter. Nytt från CAN CAN tar över Monitorundersökningarna Det blir CAN som tar över ansvaret för de så kallade Monitorundersökningarna, det blev klart vid regeringssammanträdet den 8 maj. Uppdraget gäller för innevarande år med möjlighet till förlängning över Vi är mycket glada över förtroendet, säger Håkan Leifman i en kommentar. I och med detta kommer CAN att kunna följa och analysera alkohol- och tobakskonsumtionen i hela befolkningen. Monitorundersökningarna startade år 2000 och utgår i korthet ifrån registrerad alkoholförsäljning (Systembolaget, restauranger samt folköl i livsmedelsbutiker) och lägger till skattningar av oregistrerad alkohol (resandeinförsel, smuggling, hemtillverkning och internethandel). Sedan år 2003 finns även frågor om tobakskonsumtion. Undersökningen genomförs med hjälp av telefonintervjuer varje månad och omfattar ett slumpmässigt urval om personer i åldern år. Vem blir årets förebyggare? CAN delar ut ett årligt pris för förebyggande arbete i fyra olika kategorier; Årets förebyggare, Årets förebyggande insats, Årets ideella organisation och Årets förebyggande kommun. Information om nomineringsperiod och ansökningsblanketter finns på Priserna delas ut under konferensen Förebygg.nu i Göteborg den 13 november Alkohol & Narkotika Nr 3/2013 9

Ungas alkoholvanor i Sverige - aktuella trender

Ungas alkoholvanor i Sverige - aktuella trender Ungas alkoholvanor i Sverige - aktuella trender Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Skolelevers drogvanor Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever Genomförd i

Läs mer

Varifrån kommer alkoholen?

Varifrån kommer alkoholen? 18 Alkohol & Narkotika Nr 3/2013 Unga dricker mindre Andelen elever som smuggelsprit minskar sedan 2007. Vanligast är att man alkohol som kommer från Systembolaget. Det är framför allt yngre vuxna i 20-årsåldern

Läs mer

Skolelevers drogvanor

Skolelevers drogvanor 2015 Almedalen 2 juli 2015 Anna Englund anna.englund@can.se www.can.se Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever Genomförd i årskurs 9 årligen sedan 1971 världens längsta tidsserie på området

Läs mer

Skolelevers drogvanor

Skolelevers drogvanor Skolelevers drogvanor 2013 Almedalen 4 juli 2013 Håkan Leifman & Clara Henriksson hakan.leifmain@can.se, clara.henriksson@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Skolelevers drogvanor Riksrepresentativ

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Skolelevers drogvanor

Skolelevers drogvanor 214 Almedalen 2 juli 214 Håkan Leifman hakan.leifmain@can.se www.can.se Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever Genomförd i årskurs 9 årligen sedan 1971 världens längsta tidsserie på området

Läs mer

Ungas drogvanor över tid

Ungas drogvanor över tid Ungas drogvanor över tid Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Presentationen Fokus på åk 9 och gymnasiets år 2 Utvecklingen alkoholvanor Alkohol - kohorteffekter tar man

Läs mer

Ungdomars anskaffning av alkohol

Ungdomars anskaffning av alkohol PM Ungdomars anskaffning av Registrerade eller oregistrerade källor? Håkan Leifman Juni 2017 Sammanfattning I denna PM redovisas uppgifter om hur ungdomar anskaffar. De material som använts är CAN:s skolundersökningar

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2016

Ungdomars drogvanor 2016 Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet år 2 i Falköping CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016 PM Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016 Preliminära uppgifter Håkan Leifman, Björn Trolldal & Ulf Guttormsson Mars 2017 Sammanfattning Huvudsyftet med Monitormätningarna är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen

Läs mer

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Sammanställning av Jennie Palmberg 101122 BORTFALL Undersökningen i Söderhamn gäller årskurs 2 i gymnasiet på Staffanskolan. Bortfallet är 19

Läs mer

Sammanfattning. Skolelevers drogvanor 2014 9

Sammanfattning. Skolelevers drogvanor 2014 9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultat från de årliga drogvaneundersökningar som genomförs i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Undersökningen i nian har genomförts sedan 1971, vilket gör det till

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 1 (7) Stockholmsenkäten 2014 Kommunövergripande resultat Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2 i Sundbybergs

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2012 CAN rapport 133. Håkan Leifman (red.)

Skolelevers drogvanor 2012 CAN rapport 133. Håkan Leifman (red.) Skolelevers drogvanor 2012 CAN rapport 133 Håkan Leifman (red.) Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1-300) Layout inlaga: Britta Grönlund, CAN Layout

Läs mer

Svenska elevers drogvanor

Svenska elevers drogvanor Svenska elevers drogvanor Siri Thor; siri.thor@can.se Trender, problem och självskattad hälsa. Trender i ANT i Sverige Jämförelse med ungdomar i Europa Självrapporterade alkoholrelaterade problem Tillgänglighet

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2007 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Socialmedicinska enheten vid Lunds universitet genomförde under 2007 lokala drogvaneundersökningar

Läs mer

Alkoholkonsumtionen och anskaffning i Södermanland utifrån Monitormätningar och Preventionsindex för länets kommuner

Alkoholkonsumtionen och anskaffning i Södermanland utifrån Monitormätningar och Preventionsindex för länets kommuner Alkoholkonsumtionen och anskaffning i Södermanland utifrån Monitormätningar och Preventionsindex för länets kommuner Lanseringskonferens för den nationella ANDT-strategin 2016-2020 Katrineholm den 15 mars

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden?

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Inledande reflektioner Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Upplägg: Statistiken i sig Utvecklingen, mönster vuxna

Läs mer

STOCKHOLMSENKÄTEN 2016 Urval av stadsövergripande resultat

STOCKHOLMSENKÄTEN 2016 Urval av stadsövergripande resultat Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Information Sida 1 (7) 2016-10-28 STOCKHOLMSENKÄTEN 2016 Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras

Läs mer

Sammanfattning och kommentar

Sammanfattning och kommentar Sammanfattning och kommentar De data som redovisats här har publicerats tidigare i samband med respektive års ordinarie studier i nian (görs varje år) och sexan (vartannat), men då inte analyserats eller

Läs mer

CANs skolelevers drogvanor

CANs skolelevers drogvanor Vad är CAN? Paraplyorganisation Statlig finansiering och regeringen utser styrelseordförande Samla in, bearbeta och sprida saklig information om alkohol och andra droger Målgrupp: främst personer som arbetar

Läs mer

Varför har alkoholkonsumtionen minskat bland svenska ungdomar - olika förklaringsmodeller

Varför har alkoholkonsumtionen minskat bland svenska ungdomar - olika förklaringsmodeller Varför har alkoholkonsumtionen minskat bland svenska ungdomar - olika förklaringsmodeller Johan Svensson Folkhälsomyndigheten 25/11, nätverksträff Bakgrund (trenderna i konsumtion) Hur ser det ut internationellt?

Läs mer

Sammanträde 28 oktober 2008 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Undersökning av ungdomars levnadsvanor i grundskolan och på gymnasiet

Sammanträde 28 oktober 2008 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Undersökning av ungdomars levnadsvanor i grundskolan och på gymnasiet HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSMILJÖ OCH T EKNIK TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-10-01 Handläggare: Ulf Haag Telefon: 08 508 05 308 Dnr 500-474-2008 Sammanträde 28 oktober 2008 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2013 CAN rapport 139. Isabella Gripe (red.)

Skolelevers drogvanor 2013 CAN rapport 139. Isabella Gripe (red.) Skolelevers drogvanor 2013 CAN rapport 139 Isabella Gripe (red.) Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1-250) Layout inlaga: Britta Grönlund, CAN Layout

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015 CAN Rapport 160 Björn Trolldal (red.) Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1 250) Layout inlaga: Britta Grönlund,

Läs mer

Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se

Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se Innehåll Utvecklingen över tid i Sverige. Utvecklingen i olika regioner i Sverige. Vad

Läs mer

Droganvändning bland äldre

Droganvändning bland äldre Droganvändning bland äldre U-fold, Uppsala 21 januari 2015 Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Köttberget glider in pensionsåldern - med sina alkoholvanor? Presentationen

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Presentation vid projektledarträff 2 september 2015

Presentation vid projektledarträff 2 september 2015 Presentation vid projektledarträff 2 september 2015 Ulf Malmström KU-SA 2 2015-09-08 Fördjupad uppföljning och analys av utvecklingen inom ANDT-området En återrapportering av regeringsuppdraget att ansvara

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet 4 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 gymnasiet 4 Anna Bostedt Helena S Andersson Ledningsstaben Folkhälsocentrum 871 85 Härnösand www.lvn.se Rapport nr 7, 5 ISSN 1-1527

Läs mer

Det historiska/kulturella arvet

Det historiska/kulturella arvet Svenskarnas alkoholvanor i en tid av alkoholpolitiska förändringar Det historiska/kulturella arvet Magnus Huss, 7 9 Professor i Medicin, Publicerade Alcoholismus Chronicus - hur ser det över tid? - blev

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015. Håkan Leifman & Björn Trolldal

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015. Håkan Leifman & Björn Trolldal Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015 PM Håkan Leifman & Björn Trolldal Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015 Håkan Leifman & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning PM Stockholm

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Resultat från Skolelevers drogvanor

Resultat från Skolelevers drogvanor Resultat från Skolelevers drogvanor 2010 2010-03-11 Av Peter Molin, SDF Askim-Frölunda-Högsbo, Utvecklingsledare, IFO Funktionshinder I mars 2010 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet

Läs mer

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Pirjo Svegréus Drogförebyggande samordnare pirjo.svegreus@skovde.se 0500-49 87 67 www.skovde.se/drogforebyggande Nationell Baskurs: Riskbruk, missbruk

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Tabellbilaga Tabellinnehåll Tabell 1. Andel som inte dricker alkohol (icke-konsumenter), 2009. Procent (%) av samtliga. (utgår från konsumtionsindex=0, se mer sid

Läs mer

ANDT-strategi för Söderhamns kommun 2015 2019. ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak

ANDT-strategi för Söderhamns kommun 2015 2019. ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak ANDT-strategi för s kommun 2015 2019 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak ANDT-strategi, innehåll Innehåll Sid. Bakgrund 3 5 Sammanfattning 6 Alkoholkonsumtion 7 Intensivkonsumtion alkohol 8 Högkonsumtion

Läs mer

ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete

ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete 11 november2015 Förebygg.nu Göteborg Så här lägger vi upp det: Övergripande om ILFA Vad ger det kommunen? Vad ger det länet? Frågor? Prevention eller?

Läs mer

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g Nuläget för alkoholkonsumtion och skador Narkotikaanvändning och narkotikaskador 19 april 1 Upplägg 1. Hur har alkoholkonsumtionen förändrats och hur ser det ut i ett Europeiskt perspektiv?. Alkoholskadeutvecklingen

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun 2(23) Dnr: RS/156/2016 Ansvarig: Lars Eriksson, Utvecklingsenheten, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Anna Werme, Utvecklingsenheten,

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

Alkoholvanor bland ungdomar och unga vuxna i Stockholms län studier av hur unga människor i Stockholms län anskaffar alkohol

Alkoholvanor bland ungdomar och unga vuxna i Stockholms län studier av hur unga människor i Stockholms län anskaffar alkohol Alkoholvanor bland ungdomar och unga vuxna i Stockholms län studier av hur unga människor i Stockholms län anskaffar alkohol Håkan Leifman Sektionschef, STAD Preliminär version (vissa mindre ändringar

Läs mer

Drogvaneundersökning 2007

Drogvaneundersökning 2007 Drogvaneundersökning 7 Camilla Jalling Jörgen Larsson Maj 8 Innehållsförteckning Sammanfattning och kommentar... 3 Årskurs 8... 3 Tobak... 3 Alkohol... 3 Narkotika... 3 Årskurs 9... 3 Tobak... 3 Alkohol...

Läs mer

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2015 CAN rapport 154. Isabella Gripe (red.)

Skolelevers drogvanor 2015 CAN rapport 154. Isabella Gripe (red.) Skolelevers drogvanor 2015 CAN rapport 154 Isabella Gripe (red.) Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1-250) Layout inlaga: Britta Grönlund, CAN Layout

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2006 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

STAD STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem. Håkan Leifman, Sektionschef

STAD STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem. Håkan Leifman, Sektionschef STAD STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem Håkan Leifman, Sektionschef Självrapporterad alkoholkonsumtion per månad bland män och kvinnor i olika åldersgrupper, juni 2001-december 2002 1,2 1 0,8

Läs mer

tobak alkohol - narkotika

tobak alkohol - narkotika Preliminär redovisning av några av svaren på Drogvaneundersökningar i Gotlands kommun under perioden 1998 26 avseende elever i åk 9 Vissa av frågorna belyser även elever i gymnasiet åk 2 för åren 24 26

Läs mer

Drogvanor, åk 9, Kalmar, 2010

Drogvanor, åk 9, Kalmar, 2010 Drogvanor, åk 9,, 2010 Enkätundersökning, CAN Generellt lägre nivåer jämfört med riket Alkoholkonsumenter Total årlig alkoholkonsumtion Intensivkonsumtion Provat narkotika Rökare Snusare Alkoholkonsumenter

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Föräldrarmöte Fältgruppen i Bromma

Föräldrarmöte Fältgruppen i Bromma SIDAN 1 Föräldrarmöte Fältgruppen i Bromma Vi som jobbar i Fältgruppen Sandra Stendahl Fältförlagd socialsekreterare 076-12 06 193 Emma Martin Fältförlagd socialsekreterare 076-12 06 197 Charlie Sanrell

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36 2 (22)

Läs mer

Nätdroger - hur ser det ut bland unga i Sverige

Nätdroger - hur ser det ut bland unga i Sverige Nätdroger - hur ser det ut bland unga i Sverige Västerås 23 september 2014 Nina Dahlman www.can.se CAN rapport 137 Håkan Leifman & Clara Henriksson Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Empiriska

Läs mer

Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv

Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv ESPAD 2011 Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv Ulf Guttormsson ulf.guttormsson@can.se Björn Hibell bjorn.hibell@can.se 31 maj 2012 Bakgrund Svenska skolundersökningar sedan 1971 Önskemål

Läs mer

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Oh-bild 1 Myter Genom att köpa ut alkohol vet jag vad mitt barn dricker och jag behöver inte vara rädd för

Läs mer

Narkotikaläget vad vet vi? utveckling, omfattning

Narkotikaläget vad vet vi? utveckling, omfattning Narkotikaläget vad vet vi? utveckling, omfattning Håkan Leifman CAN Sverige mot narkotika, Landskrona 1-2 oktober 2015 Upplägg: Användningen i Sverige Cannabis Nätdroger Totalanvändning Fokus på unga men

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

Stockholmsenkäten avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet

Stockholmsenkäten avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet Stockholmsenkäten 16 - avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet Klara Abrahamsson Projektledare Preventionsprojektet Syfte och bakgrund Stockholmsenkäten Kartlägga drogvanor,

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2006/2007

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2006/2007 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 6/7 Annika Nordstrand Sekretariatet 971 89 www.nll.se Innehåll sidan Inledning 4 Sammanfattning 5 Bästa möjliga hälsa 5 En god utbildning

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2011

Ungdomars drogvanor 2011 Ungdomars drogvanor 2011 Undersökning bland årskurs 9 och gymnasiet år 2 CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2011 Deltagande: Åk 9-18 av 18 klasser. Bortfall 0%.

Läs mer

Drogvaneundersökning 2016

Drogvaneundersökning 2016 Genomfördes 7 mars 16 Totalt externt bortfall 371 av 443 elever deltog (bortfall 16,3%) Externt bortfall i årskurser Åk 7: 137 av 16 elever deltog (bortfall 14,4%) Åk 8: 126 av 151 elever deltog (bortfall

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Oh-bild 1 Myter Genom att köpa ut alkohol vet jag vad mitt barn dricker och jag behöver inte vara rädd för

Läs mer

Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation Drogutvecklingen i Sverige 2008 (CAN-rapport nr 113)

Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation Drogutvecklingen i Sverige 2008 (CAN-rapport nr 113) Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation 2008 (CAN-rapport nr 113) Det är tillåtet att: a) spara en kopia av presentationen b) att använda valfritt antal bilder i egna presentationer.

Läs mer

Drogtrender bland ungdomar i Sverige och Europa

Drogtrender bland ungdomar i Sverige och Europa 29-11-2 Drogtrender bland ungdomar i Sverige och Europa Ulf Guttormsson ulf.guttormsson@can.se Förebygg nu, Göteborg, 11 november 29 Vad är CAN? CAN samlar in, bearbetar och sprider saklig information

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 2008

Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 2008 Rapport 9 Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 8 Hållbar utveckling Bakgrund Nacka kommun har vid tre tillfällen (3, och 7) genomfört en lokal drogvaneundersökning.

Läs mer

Mer tillåtande attityd till alkohol

Mer tillåtande attityd till alkohol IQ RAPPORT 2017:1 IQs ALKOHOLINDEX 2016 Mer tillåtande attityd till alkohol men unga går mot strömmen Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Alkoholindex mer tillåtande attityd till alkohol 6. Ungas attityd

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2013

Skolelevers drogvanor 2013 Skolelevers drogvanor 2013 Ulla Kungur Kunskapskällar n Rapport 2013:1 1 Göteborgs Stad, Social resursförvaltning Kunskapskällar n ISBN: 978-91-87099-04-5 Kunskapskällar n Rapport 2013:1 Social utveckling

Läs mer

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

Alkohol, tobak, narkotika och dopning

Alkohol, tobak, narkotika och dopning 7 APRIL 21 Alkohol, tobak, narkotika och dopning Elever i årskurs sju och gymnasiets första år tillfrågades om alkohol- och tobaksbruk, liksom om inställning till narkotika, och om de använt narkotika

Läs mer

2015-05-25. Innehåll. Alkoholkonsumtion och relaterade skador bland äldre. Hur ser alkoholvanorna ut i olika åldrar?

2015-05-25. Innehåll. Alkoholkonsumtion och relaterade skador bland äldre. Hur ser alkoholvanorna ut i olika åldrar? 21--2 Innehåll Jonas Landberg Jonas.landberg@can.se Alkoholkonsumtion och relaterade skador bland äldre Hur ser alkoholvanorna ut i olika åldrar? Bruk, missbruk och beroende i olika Konsumtionsutvecklingen

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Drogvaneundersökningen 2001 Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs. Arbetsgruppen för bearbetning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9

Drogvaneundersökning År 9 Drogvaneundersökning År 9 Uddevalla Kommun 2001 2 (23) Innehåll SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter... 9 Andel rökare...

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län och föräldrars möjlighet att spela roll

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län och föräldrars möjlighet att spela roll Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län och föräldrars möjlighet att spela roll Resultaten från Stockholmsenkäten 16 ett samarbete mellan 22 kommuner i Stockholms län och Länsstyrelsen

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 2007 Lysekil - Munkedal - Orust - Sotenäs Strömstad - Tanum 2 (32) Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 LÄSANVISNING... 7 Definitioner... 7 Intensiv-konsument

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2016 CAN rapport 161. Anna Englund (red.)

Skolelevers drogvanor 2016 CAN rapport 161. Anna Englund (red.) Skolelevers drogvanor 2016 CAN rapport 161 Anna Englund (red.) Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1-200) Layout inlaga: Britta Grönlund, CAN Layout

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

Drogvaneundersökningen Eslövs kommun

Drogvaneundersökningen Eslövs kommun Drogvaneundersökningen 2007 -Eslövs kommun Dan Ottosson, Förebyggande enheten, BoF 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Metod sid 3 Kort om studien sid 3 Tobak, årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet sid

Läs mer

Skola Drogvanor Urval av resultat från Ung i Värmland

Skola Drogvanor Urval av resultat från Ung i Värmland Skola Drogvanor Urval av resultat från 1988-11 i korthet Genomförs av Karlstads universitet i samarbete med kommunerna i Värmland Projektledare: Professor Curt Hagquist Datainsamlingar har ägt rum 1988,

Läs mer