Alkoholpolicyarbete i det alkoholförebyggande arbetet med fokus på lokal nivå? Håkan Leifman Sektionschef STAD Konferens, FAS 25 mars 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkoholpolicyarbete i det alkoholförebyggande arbetet med fokus på lokal nivå? Håkan Leifman Sektionschef STAD Konferens, FAS 25 mars 2010"

Transkript

1 Alkoholpolicyarbete i det alkoholförebyggande arbetet med fokus på lokal nivå? Håkan Leifman Sektionschef STAD Konferens, FAS 25 mars 2010

2 Idag Policy Kort om definition Policy på olika nivåer Hur vi använder policys som en naturlig del i forskning och utveckling av lokalt alkoholförebyggande arbete som ett redskap som ramar in, ger stadga och långsiktighet i arbetet Ge ex på STADS praktiknära forsknings- och utvecklingsarbete alkoholförebyggande arbete på restauranger Vi har ej studerat effekter av separata policys utan effekter av metoder där policys är viktiga delar

3 Huvudbudskap: Svensk alkoholpolicy avgörande för den lägre konsumtionen och problemnivån i Sverige relativt övriga Europa, f.a. genom implementering av olika effektiva alkoholpolitiska instrument på nationell nivå För utformning av effektiv alkoholpolicy krävs forskning om effekter av olika insatser inte minst interventionsforskning här krävs samspel mellan forskning och praktik (inte minst på lokal nivå) Forskare bör ta steget från epidemiologisk grundforskning till att också vara delaktiga i utformning (forskning) av (policy)interventioner och i implementeringsprocesser

4 Vad menas med alkoholpolicy? Policy: på principer grundat handlande eller tillvägagångssätt (SAOL) Alltså: Principer: en policy är något som är genomtänkt och ej kortsiktigt (ändrar ej principer från dag till dag) Handlingsinriktad: och för den ska vara realistisk bör den vara förankrad bland dem som ska utöva arbetet Alltså policy = regler, riktlinjer, lagar, handlingsprogram etc. En policy impulsstyrd, kortsiktig avgränsad till enstaka eldsjälar

5 Argument för alkoholpolicy? Viktiga drivkrafter bakom gruppers dryckesbeteenden är sociala strukturer, regelverk, social normer (inte enbart individuella psykosociala förhållanden), alltså den sociala miljön Denna skapas/formas till del av offentliga och institutionella policys eller avsaknad av sådana Policy blir därför ett viktigt preventivt instrument om de följs, implementeras

6 Alkoholpolicy kan utformas på olika nivåer, ex: EU-nivå Nationell nivå alkoholpolitik Lokal (och regional) nivå Institutionell nivå (företag, arbetsplatser mm)

7 Nationell nivå Norden (undantaget Danmark) en särställning i nationell alkoholpolitik Ex på policybeslut på nationell nivå: - åldersgränser för inköp, reglering av marknadsföring, reglering av detaljhandel (ex antal försäljningsställen, former för försäljning, ålderskontroll, monopol), alkoholskatter, promillegränser i trafiken, tillstånd för alkoholservering Många studier visat på god preventiv effekt av nationella alkoholpolicy- kontrollpolitiska insatser på konsumtion/ skador

8 Alkoholförsäljningen i Sverige (liter ren alkohol per inv. 15+) Sprit Starköl Öl, klass IIA Öl, klass IIB Summa Öl Vin Totalt registrerad Skattning av total alkoholanskaffning

9 Sverige 1990-framåt ett gigantiskt socialt experiment? Alkohol: No ordinary commodity Ökad tillgänglighet till/lägre priser på alkoholdrycker ger ökad alkoholkonsumtion Ökad alkoholkonsumtion ger fler storkonsumenter av alkohol Ökad konsumtion - fler storkonsumenter ger ökade alkoholproblem I Sverige stark koppling mellan ökad konsumtion och ökat berusningsdrickande: ytterligare negativa konsekvenser (ca 70 % av totala konsumtionen sker under fredag och lördag)

10 Därför mer fokus och förstärkning av lokal alkoholprevention Lokalt arbete lite gjort i Sverige fram till 90-talet (starka nationella styrinstrument, svaga lokala) STAD startade som en konsekvens av förändrat läget: forskning i praktikens tjänst: utveckla det lokala alkoholpreventiva arbetet, nya metoder, för detta krävs forskning Viktigt avgörande inslag: policys som styrinstrument för arbetet

11 Lokal nivå Mindre studerat än nationell policy Ex på policys på lokal nivå: - När var och hur alkohol säljs: ex. reglering och tillsyn av alkoholservering - När var och hur alkohol konsumeras: ex om i vilka offentliga miljöer alkohol får konsumerar (bussas, stationer, idrottsarenor, badstränder, parker m.m.) - Former för tillsyn: lokala föreskrifter måste blir föremål för uppföljning och tillsyn, kan göras på olika sätt Finns evidens för vissa insatser, men inte i samma utsträckning som för nationell policy, men mycket kvarstår att göra

12 Institutionell nivå Exempel: Restauranger- restaurangmiljö (utåt mot gäster, relationen till polisen, kommunen, egna personalen; viktiga delar i STADs krogarbete) Andra företag (ex mediaföretag, kommuner som uthyrare av festlokaler, idrottsarenor etc.) På arbetsplatser (på arbetsplatser som saknar alkoholpolicy är alkoholacceptansen högre, hur erbjuda rådgivning, behandling, hur agera vid misstanke om alkoholproblem) Skolor, högskolor (hur arbeta med frågan som del av undervisning, klargöra regler för alkohol i samband med olika aktiviteter, t.ex. skolavslutning)

13 Tre exempel på modeller på lokalt alkoholförebyggande som utvecklas i Sverige Kronobergsmetoden Ansvarsfull alkoholservering (STADmetoden) Insatser för att begränsa våld och fylleri i samband med studentfester

14 Vad kännetecknar sådana förebyggande insatser: Systemmodell - samhällsbaserad prevention ändra systemet runt omkring, inte ungdomarna Flera delar av systemet: involvera viktigaste aktörerna och arbeta med flera olika insatser Tillsyn, kontroll viktig del, andra viktiga delar: - Opinionsbildning, mobilisering av lokalsamhället - Samverkan arbetar tillsammans mot samma mål Policyarbete- policyförändringar centralt inslag på olika nivåer, på kommunnivå, inom organisationer etc.

15 Varför sätta igång ett krogarbete Problembilden finns: ex stark koppling mellan alkoholkonsumtion/ berusning och våldsbrott, inte minst alkohol på restauranger och våldsbrott: lätt för kraftigt berusade och ungdomar under 18 år att bli serverade alkohol på krogen Lovande resultat från Nordamerika testa och utveckla i Sverige Kommunen tog år 1995 över ansvaret för tillståndsgivning ökade möjligheter att utveckla samverkansmodell på lokal nivå Således goda skäl att starta ett forskningsinitierat utvecklingsarbete fungerar det i Stockholm

16 STAD-samarbetets krogarbete Metoden Ansvarsfull alkoholservering (STAD-metoden): systematiskt arbete med målet att minska våldsbrott och skador relaterade till krogen, detta genom att minska överservering till kraftigt berusade och servering till underåriga: Utbildning av personal Tillsyn/kontroll kommunens och polisens tillsynsarbete, sanktioner Samverkan med alla viktiga aktörer kommun, polis, krögare, SHR, HRF, FHI, Länsstyrelsen Ramverk för detta: policy- styrdokument:

17 Olika policydokument relevanta för krogarbete i Sthlms tad Stockholms stads STAN-program: Stockholms Tobaks, Alkoholoch Narkotikapolitiskaprogram Stadens riktlinjer för serveringstillstånd bl.a. att all serveringspersonal på krogar med öppettider efter skall genomgå utbildning i ansvarsfull alkoholservering Policys på krogarna genom bl.a. STADs policyutbildning av krögare Polisens styrdokument (ex. verksamhetsplan 2010) ex Strategi för brottsförebyggande verksamhet våld i offentlig miljö utvärderade arbetsmetoder skall användas när tillämpliga Kronobergsmodellen, STAD-samarbetet Kommun och SLL gemensam policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende: ansvarsfull alkoholservering både utbildning och tillsyn betonas som viktig tillgänglighetsinsats Ledningsgrupp med representanter från olika aktörer myndigheter och industrin styr arbetet vem som gör vad regleras genom skrivet avtal

18 Forskningsupplägg: Testa modellen genom att ge insatser i ett försöksområde City och jämföra med ett kontrollområde Södermalm Framförallt jfr våldsutvecklingen men även servering till underåriga och till berusade Forskningsprojektet pågick från ca 1997 till t.o.m. 2000

19 Under insatsperioden (juli 1998-juli 2000) sjönk antalet anmälda våldsbrott nattetid (mellan kl ) med 29 procent i försöksområdet relativt utvecklingen i kontrollområdet (Wallin, m.fl., 2003)

20 Cost-effectiveness studie baserat på våldsminskningen visar att på varje satsad krona får nära 40 kr tillbaka (Månsdotter, m.fl., 2007)

21 Sammanfattning Policyarbetet centralt inslag i det lokala förebyggande arbetet styr, direkt eller indirekt, det mesta av arbetet Dessa måste testas vetenskapligt forskare måste involveras i interventioner och implementering FoU-arbete med policyinslag långsiktigt arbete det tar tid, många kommuner är inte redo att bara sätta igång ett arbete pga. bristfällig struktur och organisation - här policyarbete ytterst nödvändigt

Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt

Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt Arbetet mot våld och stök på krogen Spelar det någon roll? ISSN 1103-8209, Meddelande

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Den svenska supen i det nya Europa

Den svenska supen i det nya Europa Den svenska supen i det nya Europa Den svenska supen i det nya Europa Nya villkor för alkoholprevention: en kunskapsöversikt Red. Sven Andréasson Statens folkhälsoinstitut Rapportnr 2002:11 ISSN 1104-358X

Läs mer

Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen. Stockholm 2004 SOU 2004:86

Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen. Stockholm 2004 SOU 2004:86 Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017

En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017 En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017 Förord Samverkansrådet mot idrottsrelaterad brottslighet, som leds av Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

ALKOHOL + VÅLD = SANT. Hur minskar vi alkovåldet? En rapport från IOGT-NTO Omarbetad upplaga 2010

ALKOHOL + VÅLD = SANT. Hur minskar vi alkovåldet? En rapport från IOGT-NTO Omarbetad upplaga 2010 ALKOHOL + VÅLD = SANT Hur minskar vi alkovåldet? En rapport från IOGT-NTO Omarbetad upplaga 2010 Text: Peter Moilanen Grafisk form: IOGT-NTO:s kommunikationsenhet Tryck: Sandvikens Tryckeri 2010 Alkohol

Läs mer

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården Handledning för samtal om alkohol inom barnhälsovården Frågan om alkohol och föräldraskap är viktig. Vår förhoppning är att du i ditt arbete ska känna dig bekväm med att ta upp frågan om alkohol med föräldrar.

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Tillsynsrapport 2013:14 Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 3 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen genomförde en inspektion av våld i

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Alkohol och våld. Kunskapsöversikt 2014:2

Alkohol och våld. Kunskapsöversikt 2014:2 Kunskapsöversikt 2014:2 Alkohol och våld Alkohol kan vara en stämningshöjare som bidrar till trevligt och givande socialt umgänge. Men alkohol kan också kopplas till misshandel, dråp och andra våldsbrott.

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Utvärdering. Kunskap till praktik. ett nationellt stöd till implementering av Nationella Riktlinjer för missbruks och beroendevård

Utvärdering. Kunskap till praktik. ett nationellt stöd till implementering av Nationella Riktlinjer för missbruks och beroendevård Utvärdering av Kunskap till praktik ett nationellt stöd till implementering av Nationella Riktlinjer för missbruks och beroendevård Delrapport I 2008-2011 Ett samarbete mellan Lunds universitet och Linneuniversitetet

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

MINSKA SERVERINGSTILLSTÅNDEN OCH ALKOHOLHANDLÄGGARNA ALKO- VÅLDET!

MINSKA SERVERINGSTILLSTÅNDEN OCH ALKOHOLHANDLÄGGARNA ALKO- VÅLDET! SERVERINGSTILLSTÅNDEN OCH ALKOHOLHANDLÄGGARNA En rapport FRÅN IOGT-NTO MINSKA ALKO- VÅLDET! Det ska vara kul att gå ut. Man ska inte behöva känna obehag ute på krogen eller på stan. Överservering, slapp

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer