Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta"

Transkript

1 Kommunledningskontoret (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kultur- och fritidsnämnden föreslås få en utökad budgetram 2015 med 2,4 miljoner kronor för att täcka årets uppkomna hyres- och driftskonsekvenser. Finansiering under 2015 sker ur kommunstyrelsens allmänna anslag. 2. Kultur- och fritidsnämndens kostnadsökning för att täcka uppkomna hyresoch driftskonsekvenser under 2016 och därpå följande år (4,7 miljoner kronor), behandlas i arbetet med årsplan Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att hyra del av fastigheten Litografen 1 av Eskilstuna kommunfastigheter AB i Skjulsta under 10 år från och med 1 juli 2015 under förutsättning att fullmäktige medger utökad budgetram. Kommunfastigheter har förhandlat hyresnivån med ägaren. Hyreskonsekvensen för kultur- och fritidsnämnden är 3,6 miljoner kronor per år. Hyresnivån överstiger inte den hyresnivå som bolaget själva tar ut för motsvarande kommunala lokaler. Utöver detta kostar nettodriften av lokalen för kultur- och fritidsnämnden 1,1 miljoner kronor per år. Utökad ramförstärkning till kultur- och fritidsnämnden blir totalt 4,7 miljoner kronor, från För 2015 blir kostnaden 2,4 miljoner kronor.

2 Eskilstuna kommun (5) Ärendebeskrivning Bakgrund Eskilstuna är en kommun som växer och i början av 2014 fick kommunen sin ;de invånare. Det är mycket positivt att vara en växande kommun men fler invånare innebär en ökad påfrestning på kommunens infrastruktur. Kultur- och fritidsnämnden fick i februari 2011 ett uppdrag från kommunfullmäktige ( ) att utifrån Förstudie Arena junidecember 2010 planera för en ny ishall, kompletteringar vid konserthallen samt möta behovet av träningstider för truppgymnastiken. Under 2014 stod den nya ishallen klar som skapar förbättrade träningsförutsättningar för issporter som konståkning och kälkhockey. Konserthallen har fått en ny entré och uppfräschade utrymmen för musikerna och renoveringen har lett till förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Nu kvarstår att möta behoven från truppgymnastiken med flera. I den idrottspolitiska handlingsplanen (antagen av kommunfullmäktige ) lyfts Eskilstuna fram som enidrottsstad och vikten av att alla barn och unga utvecklar ett livslångt intresse för att röra sig betonas. Vidare konstateras även här att Eskilstuna växer och att behovet av att investera i idrottsanläggningar är stort. Det behövs en långsiktig, ansvarsfull investeringsplan som ser helheten. Kulturoch fritidsförvaltningen arbetar sedan 2013 metodiskt med att ta fram underlag till en strategisk lokalförsörjningsplan som stöd inför beslut. Behov Eskilstuna kommun gör en stor satsning i Munktellstaden med ett nytt badhus och en ny arena samt nya bostäder. Den nya arenan kommer att skapa bättre förutsättningar för idrotten, både bredd och elit, men även konserter och mässor. Sporthallen som i nuläget är tävlingsarena för bollsporter med hög publikkapacitet, ska bli nytt campus för Mälardalens högskola. Trots dessa satsningar kvarstår ett behov av anläggningar och lokaler som stimulerar till rörelse, vilket också uttrycks från flera olika aktörer inom kommunen, både internt och externt. Grundskolorna i Eskilstuna kommunen har under hösten besvarat en enkät om friluftsområden och allaktivitetsytor och resultatet visar att det finns behov av lokaler och anläggningar som är anpassade för flickor och pojkar med funktionedsättning och anläggningar som stimulerar motorikövningar. Ung fritid ser ett behov av lokaler för öppen verksamhet där det finns möjligheter för pojkar och flickor att prova på olika idrotter och aktiviteter. Från föreningslivet och arenautredningens förstudie har lämpliga lokaler och ytor för truppgymnastik lyfts fram och nu finns det även ett växande intresse för andra typer av gymnastikformer som t ex free running. Det är även ett kvarstående hårt tryck för att tillgodose behovet av idrottshallar med måtten 40m x 20m för olika bollsporter.

3 Eskilstuna kommun (5) Sociala värden Skjulstas geografiska läge är en viktig del i det pågående arbetet med stadsläkning. Det finns en social och ekonomisk utsatthet för flickor och pojkar i de närmast berörda områdena (Skogstorp, Vilsta, Fröslunda, Lagersberg, Råbergstorp och Mesta) i varierande grad. Barn och unga som lever och växer upp i socialt utsatta områden löper större risk att utveckla sämre hälsa än andra. Därför ska alla flickor och pojkar ges goda förutsättningar och stora möjligheter till en tillgänglig, berikande, attraktiv, aktiv och inkluderande fritid. En ny anläggning i området kan bidra till att skapa kontaktytor och samlingspunkter för flickor och pojkar från närområdena. Att skapa förutsättningar och möjligheter för barn och unga att mötas kring gemensamma intressen och skapa relationer är en viktig del i att arbeta aktivt för mångfald inom kultur- och fritidsområdet så att det är tillgängligt för alla kommunens invånare, oavsett kön och bakgrund. Kultur- och fritidsnämnden ser även att det finns ett behov av att utveckla och förstärka jämställdhetsperspektivet på fritidssidan och vill därför återkomma med över hur innehållet i anläggningen ska möta flickors och pojkars nya intressen och behov över en längre tidsperiod. Tillgänglighet och kommunikationer Det finns idag cykelleder och kollektivtrafik utmed Skogstorpsvägen. Det finns dock ett behov av cykelbanor genom Vilsta, vilket finns med i kommunens cykelplan. Utbyggnaden behöver få en högre prioritet. Stadsläkning Skjulsta är ett område som kan tyckas vara perifert i förhållande till innerstaden men ligger strategiskt placerat mellan de prioriterade områdena Lagersberg, Råbergstrop, Fröslunda, Stenby och Mesta och även med närhet till Skogstorp. I närheten till Skjulsta och Litografen 1 finns även tillgång till rekreations och friluftsområden (öster om Eskilstunaån) med motionsspår, ridhus, badplatser och skidbacke. I södra Vilsta ligger idag även den mycket populära och välbesökta skatehallen Zero One Six. De få kopplingar till Vilsta som finns idag från kringliggande områden är i huvudsak för bil och tung trafik. Förbättrade och nya kopplingar mellan Lagersberg, Råbergstrop, Fröslunda, Mesta och Vilsta bör gå hand i hand med den föreslagna utvecklingen av idrott och fritidsaktiviteter på den aktuella fastigheten. I arbetet med stadsläkning i Lagersberg, Råbergstrop, Fröslunda finns som delmål att utveckla Lagersbergs säteri till en viktig målpunkt. Säteriet ligger strategiskt som en koppling mellan Mesta, Lagersberg och Vilsta. Den befintliga skatehallen och en satsning på idrott och fritid kan skapa en magnet och mötesplats för barn, ungdomar och vuxna från olika bostadsområden och olika sociala miljöer. Detta bidrar till att bryta den rumsliga och sociala segregationen som finns i och mellan de olika stadsdelarna.

4 Eskilstuna kommun (5) Ekonomi De ökade hyres- och driftskostnaderna kan inte klaras inom kultur- och fritidsnämndens nuvarande ram utan nämnden behöver begära en utökad budgetram. Förutsättningen för att hyra fastigheten Litografen 1 är att kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden en utökad budgetram för att täcka uppkomna hyres- och driftskonsekvenser. De tillkommande driftskostnaderna har beräknats utifrån schablonkostnader för liknande lokaler. Kostnader för el, vatten, sophantering, städning och förbrukningsmaterial uppgår totalt till 300 kr/m 2. Det ger en total kostnad för den m 2 stora lokalen på 1,35 miljoner kronor. Övrig drift i form av snöröjning, yttre skötsel och tillsyn av lokalen kommer att utföras inom ramen för Arenor och föreningsstöds verksamhet. Genom effektiviseringar klarar enheten av det inom nuvarande budget.

5 Eskilstuna kommun (5) Kommunfastigheter har förhandlat hyran med fastighetsägaren. Fastighetsägaren bekostar och utför uppfräschning av lokalen i samråd med bolaget och kultur- och fritidsförvaltningen. Med anledning av fastighetsägarens investering och avskrivningstid anser bolaget att hyresnivån, 3,6 miljoner kronor per år är skälig och i nivå med likvärdiga lokalhyresåtaganden. Lokalen kommer att hyras ut av Arenor och föreningsstöd på samma sätt som övriga idrottslokaler. Prissättningen och tillgången till lokalen styrs av den prislista som tas av nämnden årligen. Efter jämförelse med andra uthyrningsobjekt beräknas intäkterna att hamna på 0,25 miljoner kronor men kommer utökas om intilliggande fastighet, Kunskapen 1 utvecklas än mer för utbildningsverksamhet. Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Vikten av god folkhälsa blir allt viktigare för alla i samhället. En aktiv och frisk befolkning mår bättre, arbetar längre och belastar vård och omsorg mindre. Ett rikt utbud av idrott, fritid och föreningsliv minskar negativa tendenser som klotter, skadegörelse och missbruk i olika former. Det är viktigt att balansera sociala och hälsomässiga värden, både i utvecklingen av befintliga anläggningar och i uppförandet av nya idrotts- och fritidsanläggningar där idrott på breddnivå och elitidrott båda ges goda förutsättningar, och föreningar som bedriver en sund, tillgänglig och hälsosam verksamhet prioriteras. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret har medverkat i arbetet med föreslaget hyresåtagande vilket innebär att kontoret ställer sig bakom kultur- och fritidsförvaltningens ärendebeskrivning och dess nämnds beslut. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson Kommundirektör Kristina Birath Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Ks 2011:527 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Fastställt av

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Satsningar trots tufft konjunkturläge Konjunkturen sätter avtryck även i Partille. En fortsatt jämn kvalitet i verksamheterna kommer att kräva

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Partille växer Partille fortsätter att vara en av de kommuner i västra Sverige där antalet invånare ökar mest; med 1,2 procent under 2011. Tillväxten

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Moderaterna om. Frågor och svar inför valet 2010

Moderaterna om. Frågor och svar inför valet 2010 Moderaterna om Vaxholm Arena Frågor och svar inför valet 2010 Vi har under en lång tid haft ett stort behov av att ersätta och utveckla våra lokaler för skolidrott och dessutom en ökad efterfrågan av lokaler

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer