Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24"

Transkript

1 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige

2 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla Eskilstuna som idrottsstad. Idrotts politisk handlingsplan för Eskilstuna kommun innehåller inriktningen för det idrottspolitiska arbetet fram till I arbetet med att ta fram handlingsplanen har en bred dialog förts med idrottsföreningar, näringsliv och fokusgrupper med ungdomar, ledare, aktiva idrottare och Eskilstuna kommuns medborgarpanel. Uppföljning av handlingsplanen görs av kommunstyrelsen 2015.

3 Eskilstuna har en vision om framtiden. De senaste åren har det gått oerhört bra för Eskilstuna. Det har inte alltid varit så. Vi står nu åter inför stora utmaningar i en orolig ekonomisk tid. Alla gemensamma krafter behövs för att bygga den stolta Fristaden. Vår vision tar avstamp i vår historia i talet s fristad. Även då handlade det om mod, utmaningar, att välkomna olikheter och idéer, att ta ansvar för framtiden. Historien tar vi med oss för att bygga framtidens Eskilstuna den stolta Fristaden!

4 4 Pojkar -98. Foto från Eskilstuna Basket

5 Idrottsstaden Eskilstuna Eskilstuna är en idrottsstad. I kommunen finns omkring 200 idrottsföreningar som engagerar ungefär 6000 ideella idrottsledare. En tredjedel av alla eskilstunabor är medlemma r i en idrottsförening och idrotten är landets största folkrörelse. Handlingsplanen s ambitioner omfattar även de som inte deltar i den idrott som organiseras av föreningar. Målet är att alla barn och unga utvecklar ett livslångt intresse för att röra på sig. Förskola, skola och fritidshem har en viktig roll att stödja barns och elevers fysiska utveckling. Idrottsrörelsen har starka rötter i Eskilstuna. I kommunen finns föreningar med hundraåriga anor. Föreningar och aktiva idrottsledare ska känna sig uppskattade. I Eskilstuna ska man uppleva spännande idrottsarrangemang. Drömmen om en idrottsstad bland de topp tio i Sverige ska bli verklig genom samverkan och kreativitet. Eskilstuna rör sig för att vi vill! Kommunkoncernens roll är att stödja föreningslivet tillhandahålla anläggningar samhällsplanera med folkhälsa i fokus och vara en viktig part i samverkan med olika aktörer i samhället. Eskilstuna har ett geografiskt läge med vacker natur mitt i en tillväxtregion. Antalet eskilstunabor blir fler och invånarnas mångfald berikar. Det är styrkor för framtiden. Utmaningarna är att få fler i arbete, öka utbildningsnivån och att fler känner sig trygga. Idrotten ska bidra till att kommunen uppnår visionen om den stolta Fristaden. Eskilstuna rör sig ska stödja en hållbar utveckling. Handlingsplanens åtgärder ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 5

6 Bra idrott för Eskilstuna Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att ha roligt, må bra och kunna prestera mer. Alla människor behöver röra på sig utifrån sina egna förutsättningar. Steget från att sitta still till att börja röra på sig ska vara lätt. Därför ska det finnas god tillgång till spontanidrott, näridrott, vardagsmotion i hela kommunen. Många olika former av organiserad idrott, för både bredd och elit, lockar flickor och pojkar, kvinnor och män till engagemang och aktivitet. Idrottens gemenskap ska vara öppen för alla, oavsett egen ambitionsnivå, och vara utformad så att den främjar en god hälsa. En bra idrottsrörelse är inkluderande och tar avstånd från all form av diskriminering. Idrotten har stora möjligheter att vara en positiv samhällsförändrande kraft. Det är en aktivitet som berör och engagerar människor i alla kulturer. Idrottens utformning och regelverk är universella och oftast välkända var man än befinner sig i världen. I idrotten kan människor finna en mötesplats där ålder-, kultur- och språkbarriärer annars utgör ett hinder. Möjligheterna ger idrottsrörelsen ett stort ansvar att aktivt arbeta för en jämställd, jämlik och inkluderande rörelse där alla kan vara med. Handlingsplanen stödjer de nationella målen för folkhälsa. 6

7 Invigning av näridrottsplatsen i Nyfors. Foto: Tony Käll 7

8 8 Foto från Friskis & Svettis

9 Idrott för en attraktiv kommun Idrottens betydelse för hälsa, integration, tillväxt och marknadsföring av Eskilstuna blir allt viktigar e. Det finns ett samband mellan idrott och tillväxt och mellan befolkningens hälsoläge och ortens utveckling. Ett levande föreningsliv där människor känne r engagemang och gemenskap har en positiv påverkan på tillit och trygghet i samhället. En livsstil med goda vanor och stimulerande fritid bidrar till en god folkhälsa. Ett brett och rikt utbud av fritidsaktiviteter, både kommersiella och ideella, i en bra miljö stärker eskilstunabornas känsla av livskvalitet. Idrotten ökar förståelsen mellan människor och grupper. Den är en mötesplats i vardagen. Människor som flyttar till Eskilstuna från andra städer och andra länder kan snabbt träffa nya vänner i en hälsosam miljö. Fina anläggningar med bra arrangemang erbjude r upplevelser som lockar till sig besökare från andra städer och länder. Idrotten marknadsför Eskilstuna. 9

10 Samverkan som framgångsfaktor Det är i bred samverkan som de kreativa lösningarna finns. Kommunen ska tillsammans med idrottsföreningarna, näringslivet och andra aktörer utveckla Eskilstuna som idrottsstad. Samtliga kommunens nämnder har anledning att samverka med idrottsrörelsen, både ur ett arbetsgivarperspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. 10

11 Därför ska: kommunen ta tillvara idrottsföreningarnas kunnande och engagemang och inte ha konkurrerande verksamhet. den idrottspolitiska handlingsplanen vara ett styrande dokument för hela kommunkoncernen den dagliga dialogen föras mellan Eskilstuna kommun, Sörmlandsidrotten och Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation (EIS) kultur- och fritidsnämnden och Torshälla stads nämnd ha ett särskilt ansvar för dialogen och bjuda in andra nämnder till samråd om strategiska frågor för idrotten kommunens samråd med idrottsföreningarna utvecklas för att hitta nya områden där kommunen och idrottsföreningarna har nytta av varandra skolan och förskolan utifrån sitt uppdrag aktivt söka samarbete med idrottsrörelsen för att erbjuda barn och unga möjlighet att prova på olika idrotter föreningar som samverkar med skolan stimuleras genom särskilt bidrag fritidsverksamheten söka samarbete med idrottsföreningar för att kunna erbjuda kostnadsfria idrottsaktiviteter Sörmlandsidrotten och EIS ansvara för att föra ut dialogen till medlemsföreningarna på ett sådant sätt att de känner sig delaktiga. 11

12 12 Foto från Eskilstuna friidrottsförening

13 Barn och ungdomar i fokus Stöd till idrotten riktas främst till breddidrott för barn och unga med målet att alla ska kunna delta. Idrott ska inte vara en klassfråga. Låga avgifter för barn och ungdom ska göra det möjligt för alla att vara med i idrottsföreningarnas aktiviteter. Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens behov och förutsättningar. Lättillgängliga grönområden i bostadsområdena, öppna skolgårdar och flexibla näridrottsplatser ska locka fler att röra sig i vardagen. Därför ska: all verksamhet inom barn- och ungdomsidrotten som får kommunalt stöd vara förenlig med FN:s konvention om barns rättigheter barn och ungdomar tilldelas träningstider före vuxna i de kommunalt drivna idrottsanläggningarna hyror och avgifter för barn- och ungdomverksamhet vara lägre än för vuxna idrottsföreningar som får kommunala bidrag genomföra kommunens enkätundersökning för att kvalitetssäkra verksamheten tävlings- och motionsidrott utformas så att barn och ungdomar med funktionsnedsättning är och känner sig inkluderade föreningar som tar emot bidrag för barnoch ungdomsverksamhet ska kunna visa att pengarna används för barn och ungdom. 13

14 Ett stödsystem som utvecklar Det stöd idrottsrörelsen får från Eskilstuna kommunkoncern är ett erkännande av deras samhällsnytta. Det samlade stödet ska främja integration och stödja en hållbar utveckling. Resurserna ska fördelas likvärdigt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. Stödet ska ge alla möjlighet att ta del av fritidsutbudet i Eskilstuna kommun. Därför ska: kommunen stötta föreningarna utan att ta över det ideella engagemang som finns regler för bidrag vara begripliga, transparenta och framtagna i samverkan med föreningarna verksamhet som får bidrag främja jämställdhet och mångfald verksamhet som får stöd bidra till hållbar utveckling verksamhet som får bidrag aktivt arbeta mot alkohol, droger, dopning, mobbning, trakasserier och våld föreningar som får bidrag redovisa hur det används för barn och ungdomars idrottande föreningar som får bidrag redovisa hur de bedriver verksamheten så att barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan delta kommunen underlätta för nya idrotter som etablerar sig formen för konsulentbidrag ses över kommunens samlade stöd till idrotten följas upp systematiskt kommunala bolagen ta fram egna riktlinjer för sponsring. 14

15 Foto från TK Hobby 15

16 Motorstadion Tunavallen Vilsta friluftsområde MunktellArenan 16 Foton Tony Käll

17 Anläggningar som lockar Fina, sunda och säkra anläggningar lockar besökare som både vill uppleva och utöva idrott. Eskilstuna växer och behovet av att investera i idrottsanläggningar är stort. Det behövs både en långsiktig, ansvarsfull investeringsplan som ser helheten samtidigt som initiativ och nya idéer från olika aktörer ska välkomnas. Därför ska: anläggningar som finansieras med skattemedel vara tillgängliga för alla en långsiktig investeringsplan upprättas i dialog med idrottsföreningarna investeringar som finansieras av skattemedel göras utifrån ett tydligt underlag som visar konsekvenser för miljö och som svarar på frågan; vem får vad på vilka villkor och varför kommunen aktivt söka stöd och samverkan med andra aktörer för att skapa fler och moderna arenor idrottens önskemål och behov av anläggningar diskuteras med representanter för idrotten regler tas fram för stöd till föreningar som äger och/eller driver en anläggning möjligheten att söka EU-stöd för att delfinansiera upprustning och utveckling av kommunens idrottsanläggningar undersökas bokningssystemet tydligt visa hur tillgången till anläggningarna fördelas mellan flickor och pojkar, kvinnor och män kollektivtrafiken planeras så att alla kommuninvånare har möjlighet att på ett säkert sätt ta sig till idrottsanläggningar anläggningarna vara energieffektiva och ge minsta möjliga klimatpåverkan information om samtliga anläggningar vara lätt att hitta på eskilstuna.se. 17

18 Det goda ledarskapet Idrottsledarna är viktiga förebilder. De ska förmedla demokratiska värderingar och ha en grundläggande förståelse för hur flickor och pojkar utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt. Som en betydande bidragsgivare till barn- och ungdomsidrotten ska kommunen stödja det goda ledarskapet. Därför ska: en ledarskapscertifiering utvecklas tillsammans med idrottsföreningarna föreningar som prioriterar ledarskapscertifiering uppmuntras föreningar som söker ledare från underrepresenterade grupper uppmuntras möjligheten att i samverkan med idrottsföreningar och Mälardalens högskola skapa en ledarutbildning som ger akademiska poäng undersökas. 18

19 Seger i Gothia cup. Bild från Eskilstuna United 19

20 20 Sporthallen Foto: Eskilstuna Guif

21 Elitidrott är passion Elitidrotten är bara en liten del av tävlingsidrotten men har en stor betydelse för idrottsrörelsen. Idrottsliga framgångar ger en positiv uppmärksamhet och skapar förebilder. Det stärker Eskilstunas varumärke och ger eskilstunaborna en värdefull identifikation med orten. Eskilstuna ska vara en bra kommun att utvecklas i som talangfull idrottare. Därför ska: ett idrottsstipendium inrättas för unga flickor och pojkar som satsar på sin idrottstalang kommunen arbeta för att få ytterligare idrotter i Eskilstuna knutna till Nationell idrottsutbildning kommunen verka för att högskolan utformar program som passar unga idrottare de eskilstunabor som har tagit medaljer i nationella och internationella mästerskap lyftas fram 21

22 Evenemang och publikidrott som glädjer Idrotten och idrottsevenemang marknadsför och lockar fler besökare till Eskilstuna. Genom att lyfta fram Eskilstunas fördelar kan vi påverka fler arrangörer att välja kommunen som plats för större nationella och internationella cuper och tävlingar. Därför ska: det stöd kommunen kan bistå med vid evenemang tydliggöras Eskilstunas möjligheter och geografiska läge marknadsföras för att påverka specialförbund att välja Eskilstuna som ort för evenemang kommunen stödja idrottsföreningar som vill arrangera och söka externa medel för finansiering Eskilstuna samverka i regionen för att stärka Mälardalens ställning som attraktiv plats för större evenemang idrottsutbytet som sker med Eskilstunas vänorter lyftas fram och breddas så fler idrotter kan ta del. 22

23 SM i friidrott Ekängens friidrottsarena. Foto: Tony Käll 23

24 Framgångsfaktorer för en idrottsstad Eskilstuna har ambitionen att bli en av topp tio bland idrottsstäder i Sverige. Sverigelistan baseras på en rad faktorer som är mer eller mindre svåra att förändra. Det är ett mål som uppnås genom samverkan med idrottsföreningar, näringsliv och andra lokala aktörer. Några av de saker som mäts för att bli en av Sveriges bästa idrottskommuner är: på vilket sätt används idrotten som verktyg för destinationmarknadsföring och som långsiktigt argument för företagsetablering och inflyttning omfattningen och strukturen av de internationella och nationella idrottsevenemang som genomförts eller kommer att genoföras samt omfattningen av samhällsintäkterna och internationell och nationell medieexponering om kommunen har en tydlig och långsiktig evenemangsstrategi och om personella och ekonomiska resurser tillförts i tillräcklig omfattning för att genomföra strategin i vilken omfattning som kommunen värderar de allmänna samhällseffekterna och de specifika samhällsintäkterna av idrottsverksamheten kommunbefolkningens allmänna hälsoläge befintliga och planerade arenor för inom och utomhusevenemang samt deras kapacitet; också hur tydliga miljöaspekter finns med som underlag för beslut om evenemang och arenor 24

25 tillgängliga utbildningar på gymnasie- och högskolenivå som attraherar elitidrottare och möjliggör för elitidrottare att stanna kvar och kombinera elitidrott och utbildning omfattningen och inriktningen på kommunens ekonomiska och annat stöd i ansöknings- och genomförandeprocessen för större arrangemang omfattningen av elitidrottsverksamhet både lag- och individidrottare i relation till kommunens storlek omfattningen av kommunens stöd till ungdoms- och breddidrott inkluderande särskilda insatser inom integration omfattningen av näringslivets stöd till evenemang och elitidrottsverksamhet infrastruktur, det vill säga kommunikations- och logistikkapacitet för större flöden av besökare, varor och tjänster hotell- och restaurangkapacitet i kommunen kommunens hälso- och miljöprofil. 25

26 26 IFK:s mästarlag Foto från Eskilstuna stadsarkiv

27 27

28 eskilstuna.se APN201103

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA

ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA Fritidspolitisktt handlingsprogram för Ulricehamns kommun ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA VISION/MÅL ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA Fritidsverksamheten bidrar till att lyfta livskvaliteten i kommunen. Ett rikt

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 En idrottsrörelse redo för framtiden Arbetsunderlag för arbetet med en övergripande strategi att möta framtiden Inledning och bakgrund Framtiden pockar på,

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer