Sida 1(47) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, kl. 08:30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1(47) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, kl. 08:30"

Transkript

1 1(47) Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, kl. 08:30 Beslutande Ledamöter Fredrik Nordström (S), Ordförande Benny Johansson (S), ej 1-4,7,17-24 Elisabet Stålarm (M), 2:e vice ordförande Ulla Hellberg (S) Michael Karlsson (S) Thèrése Klevvall-Ingvarsson (S) Magnus Gunnarsson (MP) Karl-Gustav Bynke (L) Sven-Olof Ask (M) Ylva Pettersson (M) Gunilla Druve Jansson (C) Leif Brohede (KD) Barbro Magnusson (SD) Lars Berg (C) 30 Sebastian Clausson 1-4,7,17-24

2 2(47) Ersättare Benny Johansson (S) under information av ärenden. Per-Åke Pettersson (S) Anita Afzelius-Alm (L) Thomas Karlsson (M) Lars Berg (C) Suzanne Johansson (C) under information av ärenden. Sebastian Clausson under information av ärenden.

3 3(47) Övriga närvarande Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist Linda Moularé, 4 Christina Marmolin, miljöchef 4,29 och 31 Bo-Lennart Sanquist, säkerhetsstrateg 5 Karin Skagelin, folkhälsoplanerare 6 Maria Comstedt, affärsutvecklare 7 Åsa Jellinek, utvecklingschef 7-8 Eric Alnemar, planarkitekt 8-9 Tobias Gunnarsson, planarkitekt 12 Roger Almgren, 13 Sören Andersson, ekonomichef 14 Martin Johansson, VA-chef 31 Lena Bjugård Bränfeldt, förvaltningschef omsorgsförvaltningen 32 Justerare Elisabet Stålarm Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-32 Mikael Hätting Ordförande Fredrik Nordström Justerare Elisabet Stålarm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Skara kommun Underskrift Mikael Hätting

4 4(47) Ärendelista 1 Dnr Godkännande av dagordning Dnr Kommundirektören informerar Dnr Information från Skaraborgs kommunalförbund Dnr Nya renhållningsföreskrifter/avfallsföreskrifter från och med Dnr Skara kommuns plan för hantering av extraordinär händelse Dnr Reglemente Folkhälsorådet Dnr Information om affärsutveckling Hornborga Dnr Bostadsförsörjningsprogram Skara kommun Dnr Upphävande av tomtindelningsplan C108, Rådhuset Dnr Detaljplan för Brunnsbomarken 7:1 m.fl Dnr Cykelstrategi för Skara kommun Dnr Planbesked för Pagen 4 och Sporren Dnr Handlingsprogram för Räddningstjänst och förebyggande brandskydd Dnr Investering i ombyggnad av sekretariatet i idrottshallen Dnr Fastställande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Skaraborg Dnr Svar till Västtrafik om justerad körväg och nya hållplatser linje 1 Skara Dnr Remittering av motion om nödvändigheten att begränsa barngruppernas storlek i Skaras förskolor Dnr Remittering av motion om fossilfri investeringsekonomi Dnr Remittering av motion om Fornbyn en outvecklad pärla Dnr Remittering av motion om att tillämpa den s.k. överenskommelsen i det sociala arbetet... 31

5 5(47) 21 Dnr Remittering av motion om rening av vatten från läkemedelsrester Dnr Remittering av motion om sanering och efterbehandling av förorenad mark Dnr Redovisning av meddelanden KS Dnr Redovisning av delegationsbeslut KS Dnr Val till styrelsen Coompanion- Kooperativ Utveckling Skaraborg Dnr Gemensam organisation för inköp och upphandling för Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner Dnr Policy för inköp och upphandling, gemensam med Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner Dnr Kommunledningskontorets verksamhetsplan 2016 Information KS Dnr Granskning av miljö- och livsmedelstillsyn Dnr Ansökan om kommunal borgen från Vinköl vatten, avlopp och fiber ek för Dnr VA plan för Skara kommun Dnr Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn... 46

6 6(47) 1 Dnr Godkännande av dagordning s beslut Dagordningen godkänns med tillägg av ärende 32, Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn.

7 7(47) 2 Dnr Kommundirektören informerar Informationsärende Kommundirektören informerar om: -situationen med flyktingfrågan -samverkansfrågor i Skaraborg -naturbruksfrågan -personalfrågor på KLK Elisabet Stålarm (M) lyfter fråga om incidenter som förekommit i Skara den sista tiden såsom slagsmål på Katedralskolan. Fredrik Nordström (S) svarar att insatser nu sker med kommunpolis m.m. Dialog pågår. Kommundirektör informerar att trygghetsskapande åtgärder pågår i Skara. Förstärkning görs med securitasvakt på Katedralskolan med anledning av incidenten där.

8 8(47) 3 Dnr Information från Skaraborgs kommunalförbund Informationsärende Ingen information att ge då första mötet i kommunalförbundet är om två veckor.

9 9(47) 4 Dnr Nya renhållningsföreskrifter/avfallsföreskrifter från och med 2017 s beslut Informationen antecknas till protokollet. Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har upprättat ett utkast till gemensam avfallsföreskrift. Inom AÖS finns idag tre gällande avfallsföreskrifter. För att möjliggöra samordning och effektivisering görs dessa om till en gemensam och uppdaterad föreskrift. Med anledning av att medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar kommer att fastställa det slutliga förslaget till gemensam avfallsföreskrift, så informeras respektive kommunstyrelse i ett tidigt skede. Möjlighet att lämna synpunkter finns också innan direktionen behandlar kommande förslag till samråds- och utställningshandlingar.

10 10(47) 5 Dnr Skara kommuns plan för hantering av extraordinär händelse s beslut föreslår kommunfullmäktige att anta upprättad plan för hantering av extraordinär händelse för perioden Lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting föreskriver att kommuner och landsting ska fastställa en plan för hur man ska hantera extra ordinära händelser. Skara kommuns plan utgår från kommunens risk- och sårbarhetsanalys och syftar till att minska sårbarheten i kommunens geografiska ansvarsområde. Planen ska också ge förutsättningar för en god förmåga att leda och hantera krissituationer inom kommunen. Plan för hantering av extraordinär händelse Säkerhetsstrateg Bo-Lennart Sandquists tjänsteskrivelse den 19 januari Kommunfullmäktige

11 11(47) 6 Dnr Reglemente Folkhälsorådet s beslut föreslår kommunfullmäktige att godkänna ändringarna i reglementet för folkhälsorådet. Hälso- och sjukvårdsnämnden, västra Skaraborg som omnämnd i reglementet finns inte längre. Det är Östra hälso- och sjukvårdsnämnden som representeras i folkhälsorådet. Skrivningarna om Hälso- och sjukvårdsnämnden, västra Skaraborg, har ändrats till Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Folkhälsoplanerare Karin Skagelins tjänsteskrivelse Reglemente för Folkhälsorådet Kommunfullmäktige

12 12(47) 7 Dnr Information om affärsutveckling Hornborga s beslut Informationen antecknas till protokollet. Affärsutvecklare Maria Comstedt och Åsa Jellinek informerar om affärsutveckling Hornborga.

13 13(47) 8 Dnr Bostadsförsörjningsprogram Skara kommun s beslut föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till Bostadsförsörjningsprogram, Skara kommun, Reservation Samtliga ledamöter för M, C, KD och SD reserverar sig till förmån för Elisabet Stålarms m.fl. yrkanden. Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunfullmäktige utarbetat ett förslag till bostadförsörjningsprogram. Uppdraget gavs i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget Kommunernas bostadsförsörjningsansvar regleras i lag (2000:1383). Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. På s sammanträde den 25 november 2015 beslutades att remissversionen av Bostadsförsörjningsprogram, Skara kommun skulle skickas ut på remiss. Sista dagen att besvara remissen var den 22 januari Arbetsgruppen har tagit till sig och beaktat de synpunkter som inkommit. Programmet omfattar innevarande mandatperiod och hanterar den övergripande bostadsförsörjningen i kommunen. Hänsyn har tagits till önskemål om förtydligande av utgångspunkter och mål för programmet samt ett resonemang kring flyttkedjor och förhållningssätt till befolkningsprognoser och bostadsförsörjningsansvaret. Programmets aktualitet och ansvar har förtydligats och hur det kopplar an till vidare uppdrag. De åtgärder som tidigare fanns med i handlingsplanen som kontinuerligt arbete har samlats under en egen rubrik, Ställningstagande. Även viss korrigering i tid har gjorts i handlingsplanen. Likaså har

14 14(47) ytterligare begreppsförklaringar lagts till och smärre korrigeringar utifrån ny fakta och statistik har gjorts. Målet om en hälsosam vakansgrad har strukits. Vid en aktualitetsförklaring inför nästa mandatperiod finns möjligheter att arbeta in ytterligare övergripande aspekter så som barnkonvention, jämställdhet, befintligt bostadsbestånd med mera. Bostadsförsörjningsprogram för Skara kommun, , antagandehandling. Utvecklingschef Åsa Jellineks tjänsteskrivelse Remissvar Bostadsförsörjningsprogram Yrkanden Elisabet Stålarm (M) med instämmande av Gunilla Druve Jansson (C) och Leif Brohede (KD): att område S4 Hagabacken utgår i bilaga 2, "Framtida områden för bostäder". Elisabet Stålarm (M) med instämmande av Gunilla Druve Jansson (C) och Leif Brohede (KD):att planering och genomförande av byggnation gällande lägenheter för äldre tidigareläggs, särskilt gällande Tullportagärdet. Behovet är uppenbart. Elisabet Stålarm (M) med instämmande av Gunilla Druve Jansson (C) och Leif Brohede (KD): att LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära läge) samt uppmuntrande till avstyckning av privat mark på landsbygden tidigareläggs. Elisabet Stålarm (M) med instämmande av Gunilla Druve Jansson (C) och Leif Brohede (KD): att planering och genomförande av bebyggelse i centrum inleds med Vattentornsparken, i direkt följd kommer byggnation på stationsområdet. Ett sammantaget grepp som innebär önskad förtätning av centrum. Propositionsordningar Propositionsordning Hagabacken Ordföranden ställer proposition Elisabet Stålarms m.fl. yrkande och kommunstyrelsens förslag om antagande av Bostadsförsörjningsprogram

15 15(47) och finner att kommunstyrelsen beslutar i enligt med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. s godkänner följande beslutsgång. JA-röst för kommunstyrelsens förslag om antagande av Bostadsförsörjningsprogram NEJ-röst för Elisabet Stålarms m.fl. yrkande. Se omröstningsresultat nedan. Propositionsordning Tullportagärdet Ordföranden ställer proposition Elisabet Stålarms m.fl. yrkande och kommunstyrelsens förslag om antagande av Bostadsförsörjningsprogram och finner att kommunstyrelsen beslutar i enligt med kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning LIS-plan Ordföranden ställer proposition Elisabet Stålarms m.fl. yrkande och kommunstyrelsens förslag om antagande av Bostadsförsörjningsprogram och finner att kommunstyrelsen beslutar i enligt med kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Vattentornsparken Ordföranden ställer proposition på Elisabet Stålarms m.fl. yrkande och kommunstyrelsens förslag om antagande av Bostadsförsörjningsprogram och finner att kommunstyrelsen beslutar i enligt med kommunstyrelsens förslag.

16 16(47) Propositionsordning för beslut av ärendet i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden frågar om kommunstyreslen kan besluta i enighet med kommunstyrelsens förslag i övrigt och finner att så beslutas. Omröstningsresultat Omröstningsresultat Hagabacken. Med 7 JA-röster mot 6 NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens förslag om antagande av Bostadsförsörjningsprogram Ledamot/tjänstgörande ersättare Fredrik Nordström (S) Benny Johansson (S) Elisabet Stålarm (M) Ulla Hellberg (S) Michael Karlsson(S) Thèrése Klevvall-Ingvarsson (S) Magnus Gunnarsson (MP) Karl-Gustav Bynke (FP) Sven-Olof Ask (M) Ylva Pettersson (M) Gunilla Druve Jansson (C) Leif Brohede (KD) Barbro Magnusson (SD) Summa 7 6 Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta X X X X X X X X X X X X X Kommunfullmäktige

17 17(47) 9 Dnr Upphävande av tomtindelningsplan C108, Rådhuset s beslut beslutar att sända förslaget till upphävande av tomtindelning på samråd enligt Plan- och bygglagen 5 kap 11 (begränsat standardförfarande). Ägaren till fastigheten Rådhuset 19 har inkommit med en begäran om planbesked för att upphäva tomtindelningen för sin och omkringliggande fastigheter. Planbesked tillstryktes av kommunstyrelsen den 16 december Syftet med upphävandet är att möjliggöra ny fastighetsbildning inom kvarteret Rådhuset. En tomtindelning är en äldre typ av reglering av fastigheternas storlek som fortfarande är juridiskt gällande. För att kunna göra en fastighetsreglering krävs det att tomtindelningen upphävs. Fortsatt planläggning utgår ifrån att upphävandet kan ske med ett så kallat begränsat standardförfarande där samrådshandlingarna godkänns under samrådet. Anledningen är att upphävandet saknar betydelse för allmänheten. Planarkitekt Eric Alnemars tjänsteskrivelse Behovsbedömning, Rådhuset Planbeskrivning, samrådshandling, Rådhuset s beslut, KS 222, den 16 december 2015

18 18(47) 10 Dnr Detaljplan för Brunnsbomarken 7:1 m.fl. s beslut beslutar att tillstyrka förfrågan om planbesked och att inleda planläggning enligt 5 kap. 2 Plan- och bygglagen. Beslut om antagande av detaljplanen förväntas ske under hösten 2016 eller så snart fullständiga handlingar har presenterats. Reservation Samtliga ledamöter för M och SD reserverar sig till förmån för Elisabet Stålarms yrkande. Ägaren till fastigheten Brunnsbomarken 7:1 har inkommit med en begäran om planbesked. Planbeskedet rör möjligheten att etablera ett nytt småhusområdet öster om Skara tätort vid Gatebo, Örnsro. Kommunen har gjort en lämplighetsprövning och finner inga hinder för att inleda planläggning av marken. Detaljplanen bör speciellt hantera frågorna om markavvattningsföretag och dagvatten, odlingslandskapets natur- och kulturvärden, riksintresse för försvarsmakten, anslutning till allmän väg och tillståndspliktig zon samt närheten till tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken (Viking Genetics). Innan detaljplanen påbörjas bör en gränsbestämning samt inmätning av primärkartan göras. Fortsatt planläggning utgår ifrån ett så kallat standardförfarande. Planarkitekt Eric Alnemars tjänsteskrivelse Lämplighetsbedömning, Brunnsbomarken 7:1 Yrkanden Elisabet Stålarm (M): att kommunstyrelsen ej tillstyrker förfrågan om planbesked gällande Brunnsbomarken. Detta med hänvisning till de gröna näringarna samt tillhörande näringsverksamhet.

19 19(47) Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om tillstyrkan av planbesked och Elisabet Stålarms yrkande om ej tillstyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

20 20(47) 11 Dnr Cykelstrategi för Skara kommun s beslut beslutar att fördela 2016 års investeringsmedel inom ramen för cykelstrategin enligt följande: tkr för gc-väg utmed Jarlagatan mellan Vallgatan och Gällkvistskolan tkr för standardhöjning och investeringar i cykelparkeringar tkr i fysiska trygghetsåtgärder i viadukter och undergångar. - Eventuellt överskjutande medel kan användas för reflexmarkeringar på cykelvägen mellan Skara och Axvall. Skara kommun har under 2015 arbetat med en cykelstrategi som förväntas antas av kommunfullmäktige tidigt Redan från årsskiftet 2015/2016 finns medel avsatta för investeringar inom ramen för cykelstrategin. Åtgärdsplanering kommer att göras årsvis för att på ett rationellt sätt kunna prioritera och projektera årets cykelåtgärder. Planarkitekt Eric Alnemars tjänsteskrivelse

21 21(47) 12 Dnr Planbesked för Pagen 4 och Sporren 20 s beslut beslutar att tillstyrka förfrågan om planbesked och att ge förutsättningar för att inleda planläggning enligt 5 kap. 2 Plan- och bygglagen. Beslut om antagande av detaljplanen förväntas ske under hösten 2016 eller så snart fullständiga handlingar har presenterats. Reservation Samtliga ledamöter för M, C, KD, och SD reserverar sig till förmån för Elisabet Stålarms yrkande IAC Group Sweden AB har inkommit med en begäran om planbesked till Skara kommun. I förfrågan gör IAC gällande att de idag bedriver verksamhet på bägge sidor om Erik Järnåkersgata i Skara. Området är trafikerat av tung trafik, persontrafik, gående och cyklister, varpå man önskar att stänga av en del av gatan för allmän trafik. Kommunen har gjort en lämplighetsprövning och finner inga hinder för att inleda planläggning av marken. Detaljplanen bör speciellt hantera frågan för omkringliggande fastigheters påverkan på en eventuell stängning av gatan och alternativ vägsträckning för angöringen till dessa. Planarkitekt Tobias Gunnarssons tjänsteskrivelse Lämplighetsbedömning Planbesked Pagen 4 och Sporren 20 Yrkanden Elisabet Stålarm (M) med instämmande av Gunilla Druve Jansson (C) och Leif Brohede (KD): att möjlighet till tillfällig avstängning av berörd sträcka under handläggningstid undersöks. Detta genom aktiv dialog med företaget. Utgångspunkt är den akuta trafiksituationen.

22 22(47) Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Elisabet Stålarms m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

23 23(47) 13 Dnr Handlingsprogram för Räddningstjänst och förebyggande brandskydd s beslut föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta handlingsprogram för Räddningstjänst Skara-Götene Gällande lagstiftning, Lag om skydd mot olyckor, (LSO, SFS 2003:778) med tillhörande för-ordning om skydd mot olyckor, (FSO, SFS 2003:789) ställer krav på kommunen vad avser ansvar för räddningstjänsten. Samhället drabbas av olyckor som medför större eller mindre skador på människor, egendom eller i miljön. För att skydda medborgarna tar samhället solidariskt ansvar för en effektiv räddningstjänst som kan förebygga och begränsa skador i samhället och hos dess invånare. Räddningstjänsten ska ha ett tydligt medborgarfokus och arbeta för att skapa trygghet och säkerhet genom förebyggande och operativt arbete. Möjligheterna att minska antalet olyckor ligger framför allt i utmaningen att ändra på normer, attityder och vanor i vårt beteende. Genom information och utbildning ska den enskildes förmåga att själv hantera oönskade händelser stärkas. Räddningsnämnden Skara-Götene har ansvaret för kommunernas gemensamma räddningstjänst. Nämnden har ett lokalt tillsynsansvar och ger mål och övergripande anvisningar för räddningstjänsten och sotningsverksamheten enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Nämnden ansvarar även för tillstånds- och tillsynsverksamheten enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). Med räddningstjänst avses, enligt 1 Kap. 2 LSO, de räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön när det är påkallat att samhället träder in.

24 24(47) Handlingsprogram för Räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Sammanträdesprotokoll RNSG 69 Kommunfullmäktige

25 25(47) 14 Dnr Investering i ombyggnad av sekretariatet i idrottshallen s beslut beslutar godkänna investeringsstart av ombyggnation i idrottshallen om 1,5 mnkr under förutsättning att kultur och fritidsnämnden i sin tur beslutar att i anspråkstaga 1 mnkr i investeringsmedel för ombyggnationen i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna. I enlighet med ekonomistyrningsprinciperna fastslagna av kommunfullmäktige har kommunstyrelsen att bevilja startbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr som berör flera nämnder. Varje nämnd kan årligen ta upp till 1 mnkr i anspråk för investeringar som inte tidigare är beslutade i kommunfullmäktige för att kunna hantera investeringsbehov som uppkommer under löpande år. Då investeringen i ombyggnationen av sekretariatet är driven utifrån en verksamhetmässig ambition ska kultur och fritidsnämnden besluta om att ta investeringsmedel om 1 mnkr i bruk. Renoveringen av golvytan är en fråga för Nämnden för service och teknik då den är av fastighetsteknisk karaktär. Mattan är sliten och behöver bytas utifrån en underhållsåtgärd/reinvestering och därmed sker en omfördelning med 500 tkr av investeringsmedel 2016 för fastigheter. Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse Beslut NST 142/ Beslut KFN 119/

26 26(47) 15 Dnr Fastställande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Skaraborg s beslut föreslår kommunfullmäktige att fastställa ny förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Skaraborg. Kommunfullmäktige har att fastställa ny förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Skaraborg. Missiv- tjänsteskrivelse Samordningsförbundet Västra Skaraborg Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Skaraborg Kommunfullmäktige

27 27(47) 16 Dnr Svar till Västtrafik om justerad körväg och nya hållplatser linje 1 Skara s beslut beslutar att godkänna förslaget ifrån Västtrafik på justerad körväg för stadsbussen linje 1 samt nya hållplatser i enlighet med tjänsteskrivelse Redaktionell ändring av syftningsfel i texten ska göras. Med anledning av att Busslinje 1 ska vända på Tröskvägen i Skaraberg, så vill Västtrafik justera körvägar och lägga till tre hållplatser för linjen. Tidigare ändhållplatsen vid Stugvägen/Lantägg tas bort. Bussen kan inte vända där sedan ombyggnad av Säterivägen. Västtrafik vill i samband med att bussen börjar vända vid Tröskvägen lägga till tre nya hållplatser samt justera körvägen. 5 januari var vändplatsen vid Tröskvägen klar. En av de tre hållplatserna är Kaplansgatan (som idag trafikeras av Anropsstyrd linje 4 och 5). En ny hållplats vid infarten till Skaraberg, föreslaget namn Skarabergsrondellen. En ny hållplats med föreslaget namn Kinnekullegatan i närheten av Vårdcentrum. Åsa Jellinek, Bo Hermansson, Malin Tell, Eric Alnemar och Thomas Boström träffades fredag 22 januari för att diskutera det förslaget. Gruppen förordar att Skara kommun godkänner förslaget. Tjänsteskrivelse Förslag till västtrafik om justerad körväg och nya hållplatser linje 1 Skara Ny sträckning linje 1 Skara (Västtrafik)

28 28(47) 17 Dnr Remittering av motion om nödvändigheten att begränsa barngruppernas storlek i Skaras förskolor s beslut beslutar att remittera motionen till barn och utbildningsnämnden. Elisabet Stålarm (M) har till kommunfullmäktige den 30 november inkommit med en motion angående att begränsa barngruppernas storlek i Skaras förskolor. I motionen yrkas att barngrupperna i Skaras förskolor ska begränsas till 15 barn. Beslut KF 144/ Motion om nödvändigheten att begränsa barngruppernas storlek i Skaras förskolor Barn och utbildningsnämnden.

29 29(47) 18 Dnr Remittering av motion om fossilfri investeringsekonomi s beslut beslutar att remittera motionen till kommundirektören. Magnus Gunnarsson (MP) har till kommunfullmäktige den 30 november 2015 inkommit med en motion om Skara kommun- fossilfri investeringsekonomi. I motionen yrkas att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram principer för placering av Skara kommuns tillgångar där fossilfrihet är ett av kriterierna för den ekonomiska förvaltningen. Beslut KF 145/ Motion om fossilfri investeringsekonomi Kommundirektören

30 30(47) 19 Dnr Remittering av motion om Fornbyn en outvecklad pärla s beslut beslutar att remittera motionen till kultur och fritidsnämnden. Anders Forsberg (SD) har till kommunfullmäktige den 30 november inkommit med en motion angående Fornbyn- en outvecklad pärla. I motionen yrkas att Skara kommun tillsammans med de andra två stiftarna, Västra Götalandsregionen och Västergötlands Fornminnesförening initierar en utredning kring hur verksamheten på friluftsmuseet Fornbyn skulle kunna utvecklas avseende både verksamhet och inriktning, allt i enlighet med museets uppdrag "att bevara, vårda och levandegöra vårt kulturarv för nutida och kommande generationer" Beslut KF 146/ Motion om Fornbyn en outvecklad pärla. Kultur och fritidsnämnden.

31 31(47) 20 Dnr Remittering av motion om att tillämpa den s.k. överenskommelsen i det sociala arbetet s beslut beslutar att remittera motionen till omsorgsnämnden. Leif Brohede (KD) har till kommunfullmäktige den 30 november inkommit med en motion om att tillämpa den sk överenskommelsen i det sociala arbetet. I motionen yrkas att Skara kommun samverkar med idéburna organisationer verksamma inom det sociala området utifrån Överenskommelsen där detta kan vara ett alternativ i omsorgen om skaraborna. Beslut KF 147/ Motion om att tillämpa den s.k. överenskommelsen i det sociala arbetet. Omsorgsnämnden

32 32(47) 21 Dnr Remittering av motion om rening av vatten från läkemedelsrester s beslut beslutar att remittera motionen till Skara Energi och Miljö och byggnadsnämnden. Gunilla Druve Jansson (C) har till kommunfullmäktige den 14 december 2015 inkommit med en motion angående rening av vatten från läkemedelsrester. I motionen yrkas att Skara kommun inventerar kapaciteten i vårt reningsverk, bland annat avseende rening av läkemedelsrester, att utifrån ovanstående inventering göra en kostnadsbedömning för att få en fullskalig reningsteknik samt att kommunen identifierar de utsläppskällor som finns "uppströms" reningsverket föratt förbättra reningskapaciteten tidigare. Beslut KF 158/ Motion om rening av vatten från läkemedelsrester. Skara Energi och Miljö och byggnadsnämnden.

33 33(47) 22 Dnr Remittering av motion om sanering och efterbehandling av förorenad mark s beslut beslutar att motionen remitteras till kommundirektören. Lars Berg (C) har till kommunfullmäktige den 14 december inkommit med en motion om sanering och efterbehandling av förorenad mark. I motionen yrkas att Skara kommun inventerar de områden med förorenad mark som kan vara bidragsberättigade för sanering enligt ovanstående, samt att i de fall en exploatering är önskvärd ansöker om bidrag för sanering. Beslut KF 159/ Motion om sanering och efterbehandling av förorenad mark. Kommundirektören

34 34(47) 23 Dnr Redovisning av meddelanden KS 2016 s beslut beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden Redovisning av meddelanden

35 35(47) 24 Dnr Redovisning av delegationsbeslut KS 2016 s beslut beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut

36 36(47) 25 Dnr Val till styrelsen Coompanion- Kooperativ Utveckling Skaraborg s beslut nominerar Karl-Gustav Bynke (L) till ordinarie ledamot. Valet gäller från stämma till stämma. har att utse ledamot till Coompanion-Kooperativ utveckling Skaraborg. Skrivelse Coompanion- Kooperativ utveckling Skaraborg

37 37(47) 26 Dnr Gemensam organisation för inköp och upphandling för Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner s beslut beslutar att godkänna förslag till en utökad samverkan kring en gemensam upphandlingsorganisation för Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner med placering i Lidköpings kommun. Kommundirektören uppdras att träffa erforderliga avtal så snart beslut om gemensam policy för inköp och upphandling tagits av respektive kommun. De sex kommunerna i västra Skaraborg har under år 2014 antagit en avsiktsförklaring om samverkan i västra Skaraborg, Dnr KS I avsiktsförklaringen nämndes som ett möjligt samverkansområde bland annat upphandling. Kommundirektörerna har nu utarbetat ett förslag till en gemensam organisation. Målet och syftet är att nå ett effektivt och strategiskt upphandlingsarbete, då detta är ett viktigt verktyg för att uppfylla kommunens mål för ekonomisk hushållning. Upphandlingar genomförs i enlighet med upphandlingslagstiftningen och leder till för kommunen väl fungerande avtal för varor, tjänster och byggentreprenader med hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Genom bildandet av en gemensam organisation kommer kompetensen att öka genom bland annat ökad specialisering och minskad sårbarhet. Förslaget innebär att en för samtliga sex kommuner gemensam upphandlingsfunktion bildas och att den placeras i Lidköpings kommun. Driften regleras via ett samverkansavtal. Det innebär att upphandlingar samordnas i så stor utsträckning som möjligt men beslut om antagen leverantör samt avtalen tecknas av respektive kommun. Bemanningsmässigt föreslås samma antal tjänster som nu finns dvs. totalt 7 st. Kostnadsfördelningen ska ske genom en procentuell fördelning efter invånarantal.

38 38(47) Efter beslut av respektive kommunfullmäktige om gemensam policy för inköp och upphandling kan avtal träffas om en gemensam upphandlingsorganisation för kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara. Till principöverenskommelsen finns avtalsförslag samt budgetförslag/kostnadsförslag samt underlagsberäkningar. Ur organisatorisk synpunkt berörs enbart Lidköpings och Vara kommuner. En ny gemensam funktion kan inrättas så snart beslut om gemensam policy tagits av respektive kommun. Bakgrund beslutade den 7 april 2010, Ks 48 att fortsätta samverkan med Götene och Vara kommuner utifrån en utredning som gjordes avseende framtida upphandlingsorganisation. Kommunstyreslen beslutade även att inriktningen även fortsatt skulle vara att utveckla samarbetet med fler kommuner. Kommundirektör Ulrika Strandroth Frids tjänsteskrivelse Utkast Principöverenskommelseangående samordnad upphandlingsfunktion Utkast Förslag till avtal om gemensam upphandlingsfunktion Kommundirektören

39 39(47) 27 Dnr Policy för inköp och upphandling, gemensam med Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner s beslut föreslår Kommunfullmäktige att besluta fastställa förslag till gemensam policy för inköp och upphandling för Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner. Detta beslut gäller under förutsättning av att övriga kommuner beslutar i enlighet med förslaget. De sex kommunerna i västra Skaraborg har under år 2014 antagit en avsiktsförklaring om samverkan i västra Skaraborg, Dnr KS I avsiktsförklaringen nämndes som ett möjligt samverkansområde bland annat upphandling. Kommundirektörerna har nu utarbetat ett förslag till en gemensam organisation. Målet och syftet är att nå ett effektivt och strategiskt upphandlingsarbete, då detta är ett viktigt verktyg för att uppfylla kommunens mål för ekonomisk hushållning. Upphandlingar genomförs i enlighet med upphandlingslagstiftningen och leder till för kommunen väl fungerande avtal för varor, tjänster och byggentreprenader med hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Genom bildandet av en gemensam organisation kommer kompetensen att öka genom bland annat ökad specialisering och minskad sårbarhet. Förslaget innebär att en för samtliga sex kommuner gemensam upphandlingsfunktion bildas och att den placeras i Lidköpings kommun. Driften regleras via ett samverkansavtal. Det innebär att upphandlingar samordnas i så stor utsträckning som möjligt men beslut om antagen leverantör samt avtalen tecknas av respektive kommun. Bemanningsmässigt föreslås samma antal tjänster som nu finns dvs. totalt 7 st. Kostnadsfördelningen ska ske genom en procentuell fördelning efter invånarantal. Efter beslut av respektive kommunfullmäktige kan avtal träffas om en gemensam upphandlingsorganisation för kommunerna Essunga, Grästorp,

40 40(47) Götene, Lidköping, Skara och Vara enligt särskilt förslag till principöverenskommelse. Till principöverenskommelsen finns avtalsförslag samt budgetförslag/kostnadsförslag samt underlagsberäkningar. Ur organisatorisk synpunkt berörs enbart Lidköpings och Vara kommuner. De kan då inrätta funktionen så snart beslut om gemensam policy tagits av respektive kommun. Kommundirektör Ulrika Strandroth Frids tjänsteskrivelse Policy för inköp och upphandling i Skara kommun Kommundirektören V6-kommunerna

41 41(47) 28 Dnr Kommunledningskontorets verksamhetsplan 2016 Information KS s beslut Information antecknas till handlingarna. Kommundirektören och kommunledningskontorets avdelningschefer redogör för kommunledningskontorets verksamhetsplan 2016.

42 42(47) 29 Dnr Granskning av miljö- och livsmedelstillsyn s beslut beslutar att ställa sig bakom miljö och byggnadsnämndens beslut om yttrande över revisionsrapporten och överlämnar det till revisorerna. Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Skara kommun fått uppdraget att granska miljö-, hälsoskydds- och livsmedelstillsyn i Skara kommun. Revisionsfrågan lyder: Bedriver miljö- och byggnadsnämnden tillsynsverksamhet avseende miljö-, hälso. och livsmedelstillsyn på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt? Deloittes bedömning är att miljö- och byggnadsnämnden brister i styrning och ledning av tillsynsverksamhet och de har inkommit med flertalet rekommendationer. Granskningen är ställd till både miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen. Miljö- och byggnadsnämnden besvarar granskningen på nämndssammanträdet Beslut MBN 1/ Miljöchef Christina Marmolins tjänsteskrivelse Granskning av miljö- och livsmedelstillsyn Revisorerna

43 43(47) 30 Dnr Ansökan om kommunal borgen från Vinköl vatten, avlopp och fiber ek för s beslut avvaktar beslut om kommunal borgen avseende Vinköl vatten, avlopp och fiber ekonomisk förenings borgensförfrågan om 25,5 mkr. Anledningen är att kommunstyrelsen vill invänta den nya VA-planen för Skara kommun, som är under framtagande för beslut i kommunfullmäktige. Jäv Gunilla Druve Jansson anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Lars Berg (C) inträder som ersättare under ärendet. Reservation Samtliga ledamöter för M, C, KD och SD reserverar sig till förmån för Leif Brohedes yrkande. 8 december 2015 inkom Vinköl vatten, avlopp och fiber ekonomiska förening med en ansökan om borgen på 25,5 mkr för att kunna ha som säkerhet för att kunna ta lån i banken, och finansiera projektet med att göra en gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp och på sikt även fiber. Yrkande Fredrik Nordström Ansökan om kommunal borgen från Vinköl vatten, avlopp och fiber Yrkanden Fredrik Nordström (S): avvaktar beslut om kommunal borgen avseende Vinköl vatten, avlopp och fiber ekonomisk förenings borgensförfrågan om 25,5 mkr. Anledningen är att kommunstyrelsen vill invänta den nya VA-planen för Skara kommun, som är under framtagande för beslut i kommunfullmäktige.

44 44(47) Leif Brohede (KD): Återremiss av ärendet i avvaktan på VA-planens beslut i kommunfullmäktige. Propositionsordningar Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag. Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet. Vinköl vatten, avlopp och fiber Ekonomichefen

45 45(47) 31 Dnr VA plan för Skara kommun s beslut föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till VA-plan för Skara kommun. VA-plan för Skara kommun är framtagen i enlighet med vägledningen för kommunal VA-planering från Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. VA-planen redovisar den kommunala vatten- och avloppsvattenplanen utifrån VA-översikt och VA-policy. VA-planen visar vilka åtgärder som behöver genomföras utifrån VA-policyn. Planen är inte juridiskt bindande, utan endast styrande och rådgivande på samma sätt som översiktsplaner. Planens politiska ställningstaganden och dess konkreta förslag ska tillämpas av nämnder, förvaltningar och bolag på lämpligt sätt och i överensstämmelse med lagstiftningen på området. VA-planen har tagits fram av en arbetsgrupp med tjänstemän från miljöenheten och Skara Energi. Konsulterna Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB och Mats Johansson, Ecoloop har deltagit i arbetet. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till VA-plan för Skara kommun. Kommunfullmäktige

46 46(47) 32 Dnr Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn s beslut beslutar att teckna avtal med Länsstyrelsen om ett mottagande om 58 asylplatser till ensamkommande ungdomar samt 27 platser för barn med permanent uppehållstillstånd. Avtalet föreslås rikta sig till målgruppen ensamkommande asylsökande flickor och pojkar mellan år. Reservation Barbro Magnusson (SD): Vi i Sverigedemokraterna ser den nuvarande migrationspolitiken med ett stort mottagande av asylsökande ensamkommande ungdomar som ekonomiskt och socialt ohållbar för Sverige som land och Skara som kommun. Eftersom Skara både i nutid och historiskt sett har haft ett högt mottagande vill vi istället att kommunen ska omförhandla sina avtal med Migrationsverket både gällande den generella flyktingmottagningen och mottagandet av så kallade ensamkommande. Ambitionen bör vara att avtalen ska vara utformade som så kallade nollavtal. Länsstyrelsen senaste fördelningstal för ensamkommande barn till Skara kommun var på 94 barn. Det råder nu viss osäkerhet om hur många asylsökande barn som kommer att komma till Sverige under 2016, prognosen har skrivits ned väsentligen. Migrationsverket har idag tre olika scenarier rörande ensamkommande barn på 27000, eller barn under året. Länsstyrelsen vill skriva avtal med Skara kommun rörande 85 barn med den nedräknade prognosen.

47 47(47) Tjänsteskrivelse , Lena Bjugård Bränfeldt Skrivelse, Länsstyrelsen Överenskommelse om asylplatser, Migrationsverket

Sebastian Clausson (S) Benny Johansson (S) Per-Åke Pettersson (S) Margareta Ljunggren-Demegård (MP) Lotta Grönlund Plöen (M) Lars Berg (C)

Sebastian Clausson (S) Benny Johansson (S) Per-Åke Pettersson (S) Margareta Ljunggren-Demegård (MP) Lotta Grönlund Plöen (M) Lars Berg (C) 1(6) Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, kl. 08:30-10:50 Beslutande Ledamöter Fredrik Nordström (S), Ordförande Håkan Ehn (S), 1:e vice ordförande Ylva Pettersson (M), 2:e vice ordförande Martin Johansson

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll 1(19) Plats och tid Djäkneskolans aula, kl. Beslutande Ledamöter Se bifogat närvaroprotokoll Övriga närvarande Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist Hanna Ohlsson

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

OBS! I anslutning till kommunstyrelsens avslut hålls information gällande hemsida/kommunikationshantering, Assistenten och Stratsys:

OBS! I anslutning till kommunstyrelsens avslut hålls information gällande hemsida/kommunikationshantering, Assistenten och Stratsys: KALLELSE 1(5) Kommunstyrelsen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Nämnd: Kommunstyrelsen Plats: Rådhussalen, Rådhuset och tid: Onsdagen den 26 oktober 2016 Kl. 08:30-14:00 Lunch kl. 12:00-13:00 Vid förhinder:

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll 1(3) Plats och tid Djäkneskolans aula måndagen den 30 november 2015, klockan 18:45-20:00 Beslutande Ledamöter Se bifogat närvaroprotokoll Övriga närvarande Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael

Läs mer

Skara kommun Förvaltnings AB sammanträder i anslutning till Stiftelseförvaltningens avslut, se separat kallelse.

Skara kommun Förvaltnings AB sammanträder i anslutning till Stiftelseförvaltningens avslut, se separat kallelse. KALLELSE 1(6) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Nämnd: Plats: Rådhussalen, Rådhuset och tid: Onsdagen den 22 november 2017 kl. 08:30-15:00 Lunch kl. 12:00-13:00 Vid förhinder: Kontakta kansliavdelningen tel.

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll 1(3) Plats och tid Djäkneskolans aula måndagen den 29 februari 2016, kl. 18:30-20:45 Ajournering 19:45-19:50 under 9 Beslutande Ledamöter Se bifogat närvaroprotokoll Övriga närvarande Ulrika Strandroth

Läs mer

OBS! Stiftelseförvaltningen sammanträder kl. 16:15-16:30, Styrelserummet, Sparbanken, Skaraborgsgatan 21, Skara

OBS! Stiftelseförvaltningen sammanträder kl. 16:15-16:30, Styrelserummet, Sparbanken, Skaraborgsgatan 21, Skara KALLELSE 1(5) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Nämnd: Plats: Rådhussalen, Rådhuset och tid: Onsdagen den 24 maj 2017 kl. 08:30-12:00 Vid förhinder: Kontakta kansliavdelningen tel. 0511-324 66, 0511-324 39 eller

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll 1(3) Plats och tid Djäkneskolan, kl. 08:30-21:45 Ajournering: Innan p.9 20:10-20:20 och under p. 10 21:30-21:35 Beslutande Ledamöter Se bifogat närvaroprotokoll Övriga närvarande Justerare Ulrika Strandroth

Läs mer

KALLELSE. Datum Kommunstyrelsen. kl. 08:30-16:00 (observera att tid är avsatt för ajournering inför beslut) Lunch 12:00-13:00

KALLELSE. Datum Kommunstyrelsen. kl. 08:30-16:00 (observera att tid är avsatt för ajournering inför beslut) Lunch 12:00-13:00 KALLELSE 1(7) Kommunstyrelsen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Nämnd: Kommunstyrelsen Plats: Onsdagen den 6 april 2016 Rådhussalen, Rådhuset Tid: kl. 08:30-16:00 (observera att tid är avsatt för ajournering

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

MÖTESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Plats och tid kl. 15:50-16:00 Ledamöter Jonas Sundström (S) Rasmus Möller (M) Kajsa Ezelius (S) Robert Andersson (SD) Frida Nilsson (C) Pär Johnson (L) Christian Poucette (M) Carina Ohlsson

Läs mer

Rådhussalen, Rådhuset. Onsdagen den 12 november 2014 Kl. 08:30-11:30

Rådhussalen, Rådhuset. Onsdagen den 12 november 2014 Kl. 08:30-11:30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset Onsdagen den 12 november 2014 Kl. 08:30-11:30 Beslutande: Fredrik Nordström (S) ordförande Håkan Ehn (S) Ulla Helleberg (S) Laila Skantz

Läs mer

Kommunstyrelsen. Vid förhinder: Kontakta kansliavdelningen tel , eller e-post som kallar ersättare

Kommunstyrelsen. Vid förhinder: Kontakta kansliavdelningen tel , eller e-post som kallar ersättare KALLELSE 1(5) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Nämnd: Plats: Rådhussalen, Rådhuset och tid: Onsdagen den 14 juni 2017 kl. 08:30-12:30 Vid förhinder: Kontakta kansliavdelningen tel. 0511-324 66, 0511-324 39

Läs mer

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD)

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD) 1(16) Plats och tid Riddarsalen i Ödeshög, kl 19:00 20:50 Beslutande Ledamöter Se särskild närvarolista. Ersättare Se särskild närvarolista. Övriga närvarande Se särskild närvarolista. Justerare Justeringens

Läs mer

Sebastian Clausson (S) Benny Johansson (S) Per-Åke Pettersson (S) Anita Afzelius-Alm (L) Lotta Grönlund Plöen (M) Lars Berg (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sebastian Clausson (S) Benny Johansson (S) Per-Åke Pettersson (S) Anita Afzelius-Alm (L) Lotta Grönlund Plöen (M) Lars Berg (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, kl. 08:30-12:15 Beslutande Ledamöter Fredrik Nordström (S), Ordförande Håkan Ehn (S), 1:e vice ordförande Ylva Pettersson (M), 2:e vice ordförande Ulla Hellberg

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll 1(3) Plats och tid Djäkneskolans aula, kl. 18:30-18:50 Beslutande Ledamöter Se bifogat närvaroprotokoll Övriga närvarande Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Serviceutskottet. Lilla Rådhussalen, Rådhuset Kl 14:00-16:00 Rast kl 14:30-14:45

Serviceutskottet. Lilla Rådhussalen, Rådhuset Kl 14:00-16:00 Rast kl 14:30-14:45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Serviceutskottet Plats och tid: Beslutande: Lilla Rådhussalen, Rådhuset Kl 14:00-16:00 Rast kl 14:30-14:45 Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S), vice ordförande,

Läs mer

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Fredagen den 7 november Kl. 08:00-09:15

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Fredagen den 7 november Kl. 08:00-09:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Kommunstyrelsen Serviceutskottet Plats och tid: Lilla Rådhussalen, Rådhuset Fredagen den 7 november Kl. 08:00-09:15 Beslutande: Övriga närvarande: Jessica Bredenberg (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rum 226 kl. 09:00-09:50 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Marie Östh Karlsson (S) (ordförande) Hans Bergfelt (M) (vice ordförande) Stefan Gustafsson (S) Ulrika Frick (MP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S)

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Tisdagen den 17 juni 2014 kl 13.00--16.00 omsorgskontoret, Skara Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Michael Karlsson (S), ordförande Margareta Wing Andersson

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 13 Plats och tid Kommunens hus, kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 15.30 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Ledamöter Åsa Karlsson (S) Götene kommun Susanne Andersson (C) Götene Kommun Håkan Ehn (S), Skara kommun Leif Brohede (KD), Skara kommun

Ledamöter Åsa Karlsson (S) Götene kommun Susanne Andersson (C) Götene Kommun Håkan Ehn (S), Skara kommun Leif Brohede (KD), Skara kommun 1(8) Plats och tid Presidierummet, Centrumhuset Götene 12 oktober 2015 klockan 10.00-11.30 Beslutande Ledamöter Åsa Karlsson (S) Götene kommun Susanne Andersson (C) Götene Kommun Håkan Ehn (S), Skara kommun

Läs mer

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige 16 (60) Kf 140 Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 122 bland annat om förändringar i kommunens nämndorganisation. Förändringarna avsåg antalet

Läs mer

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2018-

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2018- 1 1 Plats och tid Rådhuset, Stora salen, kl 13.3014.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS. Sida (10 ) Kommunstyrelsen

HAMMARÖ KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS. Sida (10 ) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-01-16 1(10 ) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 16.10 med ajournering kl 15.10-15.20 Per Aspengren (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander

Läs mer

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Mikael Ringqvist (S) Timo Niskanen (S) Tobias Davidsson (S) Glenn Frost (M)

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Mikael Ringqvist (S) Timo Niskanen (S) Tobias Davidsson (S) Glenn Frost (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl 13.30-16.00 Beslutande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Mikael Ringqvist (S) Timo Niskanen (S) Tobias Davidsson (S) Glenn

Läs mer

Benny Johansson (S) Per-Åke Pettersson (S) Anita Afzelius Alm (FP) Thomas Karlsson (M) Lars Berg (C) Suzanne Johansson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Benny Johansson (S) Per-Åke Pettersson (S) Anita Afzelius Alm (FP) Thomas Karlsson (M) Lars Berg (C) Suzanne Johansson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, kl. 08:30-15:00 Beslutande Ledamöter Fredrik Nordström (S), ordförande Håkan Ehn (S) vice ordförande Elisabet Stålarm (M) andra vice ordförande Sebastian Clausson

Läs mer

KALLELSE. Datum Kommunstyrelsen

KALLELSE. Datum Kommunstyrelsen KALLELSE 1(8) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Nämnd: Plats: Rådhussalen, Rådhuset och tid: Onsdagen den 25 maj 2016 kl. 08:30-ca 16:00 (Tiden är avsatt även för ajournering inför beslut) Lunch kl. 12:00-13:00

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S) Tjänstgörande ersättare Eric Berntsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(18) Plats och tid Konferensrummet Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13.00-16:30 Beslutande Ledamöter Michael Karlsson (S) ordförande Anna Helgesson (S) vice ordförande Markus Hagberg (M) andra vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten Arvodesberedningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2018-01-12 Sida 1(6) Plats och tid A-salen, kl. 15.00 15.40 Beslutande Ledamöter Bo Jönsson (MP), ordförande Mats Tell (S) Johan Larsson (M) Kerstin Nylander

Läs mer

Kommunfullmäktige. Vid förhinder: Kontakta kansliavdelningen tel , eller e-post som kallar ersättare

Kommunfullmäktige. Vid förhinder: Kontakta kansliavdelningen tel , eller e-post som kallar ersättare KALLELSE 1(6) Kommunfullmäktige KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Nämnd: Kommunfullmäktige Plats: Djäkneskolans aula och tid: Måndagen den 20 juni 2016 kl. 15:00 Vid förhinder: Kontakta kansliavdelningen tel.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Nämnden för service och teknik Plats och tid Götenesalen, Centrumhuset, Götene, kl. 10.30-11.00, 11.30-11.35 Beslutande Ledamöter Karl-Gustav Bynke (L), Ordförande Clemens Nordentoft (GF), 1:e vice

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunstyrelsens kansli måndag kl 15.00

Kommunstyrelsens kansli måndag kl 15.00 1(13) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Anders Månsson (S), ordf Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Bert

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson 1 (10) Plats och tid Sahlströmsgården, Torsby, kl 09:00-10:00 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Fredrik Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2010-02-22 11 Plats och tid Kommunhuset, måndag 22 februari 2010, kl. 19.00 19.30 och 19.35 21.10 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

Camilla Skogh (S) Sebastian Clausson (S) Per-Åke Pettersson (S) Martin Johansson (V), 32-49 Patrik Ragnar (M)

Camilla Skogh (S) Sebastian Clausson (S) Per-Åke Pettersson (S) Martin Johansson (V), 32-49 Patrik Ragnar (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, klockan 08:30 Beslutande: Fredrik Nordström (S), ordförande Håkan Ehn (S) Ulla Hellberg (S) Michael Karlsson (S) Laila Skantz (S) Magnus

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Ove Ivarsen (S) Karin Schmidt (L) Johan Hjertén (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

Ove Ivarsen (S) Karin Schmidt (L) Johan Hjertén (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 09:00 09:30 Beslutande Ledamöter Sebastian Clausson (S), Ordförande Gunnar Sporrong (MP), 1:e vice ordförande Suzanne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00. Paus klockan 14.50-14.55. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stiftsgården Åkersberg, Höör, kl 16:00-16:45 Ordförande: Hansson Lars (FP) Vice ordförande: Axelsson Karl Axel (M) Ledamöter: Alfredsson Bo (M) Gribel Laila (M) Wallström

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 16.15 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (FP) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon (C) Jens

Läs mer

Datum Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Datum Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(19) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande 124-127, 130-137 (ej 128-129) Christer Broman (--), ordförande

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(15) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Kommunhuset, Svalöv, kl 10:30 12:15, fullmäktigesalen Birgitta Jönsson (S), ordf Fredrik Jönsson (C), vice ordf Teddy Nilsson

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Se nästa sida. Anette Karlsson och Ida Ekeroth

Se nästa sida. Anette Karlsson och Ida Ekeroth Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2 kl 18:00 21:00 Beslutande Se nästa sida Övriga deltagande Utses att justera Anette Karlsson och Ida Ekeroth Plats och tid för

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 9:00: - 11:00 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (8) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 13.15 15.15 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Anders Ottosson, ekonomichef ( 52-54) Håkan Engström, ordförande kommunrevisionen ( 52-54)

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Anders Ottosson, ekonomichef ( 52-54) Håkan Engström, ordförande kommunrevisionen ( 52-54) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.55 1 (12) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Anders Ottosson, ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Hässleholms kommun, Kommunfullmäktige Sammanträdesdag Datum då anslaget 2010-10-08 sätts

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (-) Stig Gerdin (Alt) Peter Svensson (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (-) Stig Gerdin (Alt) Peter Svensson (S) Gudrun Bengtsson (SD) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen kl. 09:00-11:50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (-) Stig Gerdin (Alt) Peter Svensson (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C) Urban Johansson (L), ersättare Inge Digrell (S), ersättare

Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C) Urban Johansson (L), ersättare Inge Digrell (S), ersättare 1 (12) Plats och tid Hämnäs Bygdegård,, kl. 15.00 16.25 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C) Urban Johansson (L), ersättare

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 16:45. Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 16:45. Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-02-09 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 16:45 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset

Läs mer

Michael Karlsson (S) Benny Johansson (S) Per-Åke Pettersson (S) Anita Afzelius-Alm (L) Thomas Karlsson (M) Lars Berg (C) Suzanne Johansson (C)

Michael Karlsson (S) Benny Johansson (S) Per-Åke Pettersson (S) Anita Afzelius-Alm (L) Thomas Karlsson (M) Lars Berg (C) Suzanne Johansson (C) 1(24) Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 08:30-11:30 Beslutande Ledamöter Fredrik Nordström (S), Ordförande Håkan Ehn (S), 1:e vice ordförande Ylva Pettersson (M), 2:e vice ordförande Sebastian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1(12) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl 13:30 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), Ordförande Joakim Magnusson (C), 1:e vice ordförande Lars-Åke Bergstrand (S) Mira

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl Sida 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 11.20 Beslutande Kent Holmer, ordförande Leif Andersson, 1:e vice ordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann, ledamot Lars-Göran

Läs mer

Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:35 44-52 Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer

Läs mer

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-11-05 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.05, 11.05-11.50 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-29 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö (S) ordf. Nils-Erik

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-20:10 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Tjänstgörande ersättare Elisabeth

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid ande Lessebo kommunkontor, tisdagen den 14 augusti kl.13:30-15:00 Monica Widnemark (s), ordf. Anders Jonsäng (c), 1:e vice ordf. Lars Altgård (s), 2:e vice ordf. Charlotta Book (s) Roger

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S)

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl. 13.30 16.50, rast 14.50 15.10 Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(16) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14)

PROTOKOLL 1 (14) PROTOKOLL 1 (14) 2019-01-10 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 9.40-11.30 Beslutande Iosif Karambotis (S), ordförande Anna Lundström (S), vice ordförande Magnus Nilsson (S) Rose-Marie Lundström

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl. 13.00 14.00 ajournering kl. 13.30-13.40 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13:30-15:55 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (5)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (5) Kommunstyrelsen 2018-08-27 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-16:50, ajournering kl. 16.30-16.35 Beslutande Ledamöter Irené Homman (S), ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

... Jennifer Lendeng. ... Camilla Janson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

... Jennifer Lendeng. ... Camilla Janson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Gemaket,, kl. 17.00 18.00 Ajournering Kl. 17.25 17.40 Beslutande Övriga deltagare Ledamöter Camilla Janson, ordförande (S) Jan Stefanson, 1:a vice ordförande (KD) Fredrik

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsen Serviceutskottet Plats och tid: Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00 Beslutande: Jessica Bredenberg (S), ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Protokollet förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen

Protokollet förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Höken, vån 3, Folkets Hus, Ludvika, tisdagen den 15 maj 2018, kl 9.00-10.15 Beslutande ledamöter Sten G Johansson (V) Susanne Andersson (S)

Läs mer