Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl Ajournering Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s) Arne Algothsson (s) Jan Widegren (m) Bo Höglander (c) Hans Hedström (v) Lena Andersson (mp) Ej tjänstgörande Boris Klintsjö (s) ersättare och övriga Kent Pöllänen (s) deltagare Björn Andersson, 95 (s) Björn Toll (m) Margareta Jender (m) Agnetha West Gunilla Holmquist Maria Dahlin, 95 Thomas Nygård, Therese Hamilton, 102 Peter Lantz, 102 Magnus Ledel, Sekreterare Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt Trafikingenjör Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miljö- och hälsoskyddsinspektör Bygglovhandläggare Underskrifter Sekreterare Agnetha West Paragrafer Ordförande Justerande Catharina Fredriksson.. Torbritt Bökman BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet , Kommunstyrelsens kontor Datum för anslagsnedtagande , Underskrift Agnetha West

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Ärende Msn 95 Msn 96 Msn 97 Msn 98 Msn 99 Msn 100 Msn 101 Msn 102 Msn 103 Msn 104 Msn 105 Informationsärende: Belysning Detaljplan för Stjärnholm 1:129 med flera, revidering av planuppdrag Svar på medborgarförslag om övergångsställen på Biblioteksgatan och Torggatan Begäran att ta investeringsmedel i anspråk för att förbättra trafiksäkerheten på Esplanaden Begäran att ta investeringsmedel i anspråk för inköp av en luftpump Utökning av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Oxelösunds kommun Ianspråktagande av investeringsmedel för upprustning av återvinningsstationer Information/Rapporter Oxelö 7:52, Styrmansgatan 4 6, ej utförd funktionskontroll av ventilationssystem utdömande av vite Jogersö 1:122, bygglov- och bygganmälan för nybyggnad av radiotorn 36 m (fackverk) och två teknikbodar Konstsmeden 4, Baravägen 7, bygglov för nybyggnad av småskaligt vindkraftverk Msn 106 Sammanträdesdagar 2009 Msn 107 Msn 108 Msn 109 Månadsuppföljning budget 2008, september Delgivningar Anmälan delegationsbeslut

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Msn 95 Informationsärende: Belysning Maria Dahlin och Thomas Nygård informerar från nämndens studieresa till Norrköping och Söderköping 2 september 2008 samt presenterade ett utkast till beslysningsprogram med kostnader. Belysningsprogram kommer upp till nämnden i november för beslut. Informationen godkänns.

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 Msn 96 Dnr C 4/2007 Detaljplan för Stjärnholm 1:129 med flera, revidering av planuppdrag Danviks sommarstugeförening inkom den 2:e oktober 2007 med en ansökan om detaljplaneläggning av stugeföreningens område. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 14 november 2007, 105, att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadskontoret att upprätta en detaljplan för området. Med anledning av att det fanns en gällande plan för området och att ansökan från sommarstugeföreningen fokuserade på befintliga tomter, vatten och avlopp samt utformning gjordes bedömningen att detaljplanearbetet kunde ske genom normalt planförfarande, dock utan att något program upprättas. Med ett programarbete finns möjligheter att studera olika förslag på hur området skall utvecklas. Exempelvis kan programmet svara på vilken grad av förtätning som är möjlig med intentionen att behålla den småskaliga skärgårdsmiljön. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Uppdraget att upprätta en detaljplan för rubricerat område ska starta med ett program som bland annat ska klargöra: Hur mycket kompletterande bebyggelse är lämplig? Var kan kompletterande bebyggelse ske utan att väsentliga natur- och friluftsintressen inskränks? Ska detaljplanearbetet etappindelas? Vilken karaktär ska eftersträvas i området eller i olika delar av området?

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Msn 97 Dnr Msn 0042/08 Svar på medborgarförslag om övergångsställen på Biblioteksgatan och Torggatan Ett medborgarförslag har inlämnats om att det saknas övergångsställen i centrum. Förslagslämnarna anser att nya övergångsställen behöver tillskapas på Biblioteksgatan vid vårdcentralen samt på Torggatan utmed kvarteret Liljan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Medborgarförslaget bifalls beträffande Biblioteksgatan. 2. får ta kronor i anspråk ur 2009 års investeringsbudget för att genomföra föreslagen åtgärd på Biblioteksgatan. 3. Vad gäller Torggatan bör arbetet med en kommande detaljplan för området kring Båggatan klargöra övergångsställets eventuella framtida placering. Ks/Kf

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 Msn 98 Dnr Msn 0043/08 Begäran att ta investeringsmedel i anspråk för att förbättra trafiksäkerheten på Esplanaden Från innerstadsområdet i Oxelösund inkommer ofta synpunkter på trafiksituationen både från privatpersoner och från föreningar. De flesta synpunkter rör höga hastigheter och bullerstörningar från motorer som accelererar. En trafikmätning har gjorts på Esplanaden under Resultatet från mätningen verifierar att det förekommer höga topphastigheter på Esplanaden. Investeringsmedel finns avsatta i budgeten för trafiksäkerhetsåtgärder. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från får ta kronor i anspråk ur 2008 års investeringsbudget för att förbättra trafiksäkerheten på Esplanaden. Ksk, ekonomi

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 Msn 99 Dnr Msn 0044/08 Begäran att ta investeringsmedel i anspråk för inköp av en luftpump Oxelösund är sedan länge känt för att vara en cykelstad, med ett väl utbyggt gångoch cykelvägnät separerat från den ytterligare trafiken. Under åren har deltagit i ett antal cykelprojekt. Bland annat har cykelhjälmar delats ut till skolbarn. För att även i fortsättningen vara en stad som värnar om cyklister behöver det finnas en plats där cyklister kan pumpa sina cyklar. Pumpen kan även användas för att pumpa rullstolar, rullatorer och barnvagnar. Pumpens placering behöver studeras ytterligare. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Förslag Hans Hedström (v) föreslår avslag. Catharina Fredriksson (s) föreslår bifall med komplettering av att max kronor får användas. Torbritt Bökman (m), Berit Karlsson (s) och Bo Höglander (c) instämmer. Propositionsordning Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag med komplettering av att max kronor får användas. får använda max kronor ur 2008 års investeringsbudget för inköp och installation av en luftpump för cyklar, rullatorer, rullstolar och barnvagnar i Oxelösund centrum. Reservation Hans Hedström (v) reserverar sig mot beslutet. Ksk, ekonomi

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 Msn 100 Dnr Msn 0045/08 Utökning av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Oxelösunds kommun Exploatering av 11 nya tomter har utförts i Inskogen enligt gällande detaljplan. Slutbesiktning av entreprenadarbetena har skett under augusti De nya tomterna ligger idag utanför verksamhetsområdet för den allmänna vattenoch avloppsanläggningen i Oxelösunds kommun. Anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet bedöms vara det enda alternativet för markerade fastigheter. Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) skall det i beslut om verksamhetsområde framgå vilka fastigheter som omfattas av detta verksamhetsområde. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Fastigheterna Utsikten 9-14 och Granskogen 2-6 införlivas i verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Oxelösunds kommun. Ks/kf

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 Msn 101 Dnr Msn 0044/07 Ianspråktagande av investeringsmedel för upprustning av återvinningsstationer Kostnadsberäkningar för återvinningsstationerna vid Ramdalen och Sunda delas ut på sammanträdet. Nämnden beslutar att återremittera ärendet till mötet i november. Ärendet återremitteras till sammanträdet i november.

10 Sammanträdesprotokoll Blad 10 Msn 102 Dnr Msn 0001/08 Information/Rapporter Therese Hamilton Med anledning av en artikel i SN om att livsmedelskontrollen i Nyköping ej lever upp till den kontrolltid som företagarna betalar för redovisades läget i Oxelösund. Samtliga verksamheter i riskklass två och tre får den kontrolltid de betalar för och de flesta i riskklass fyra och fem kommer också att kontrolleras. Det betyder att planerad kontrollverksamhet kommer att hinnas med under Catharina Fredriksson/Torbritt Bökman Boende på Floragatan har inbjudit nämnden till en visning av området den 30 september. Catharina Freriksson (s), Thorbritt Bökman (m) och Hans Hedström (v) deltog. Gunilla Holmquist Skrivelse från boende i Gamla Oxelösund har inkommit till SSAB, Oxelösunds Hamn, länsstyrelsen och kommunen. En gemensam träff med de boende om pågående arbeten ska genomföras. Programsamråd Studsvik. Fastighetsägaren till Barken 1 har överklagat nämndens beslut att avslå ansökan om förlängd genomförandetid av detaljplanen. Inför samråd av detaljplanen för SSAB etapp 2 har 3 informationsmöten hållits med allmänheten, ca 55 personer deltog. Informationen godkänns.

11 Sammanträdesprotokoll Blad 11 Msn 103 Dnr C Vent Oxelö 7:52, Styrmansgatan 4 6, ej utförd funktionskontroll av ventilationssystem utdömande av vite Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 36, med stöd av 10 kap. 15 Plan- och Bygglagen och med hänvisning till 10 kap. 18 PBL förelägga Bensinpumpen Fastigheter AB vid vite å kronor att senast ha genomfört OVK-besiktning och därvid åtgärdat vid besiktningen konstaterade fel samt att vidtagna åtgärder skall verifieras senast till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vid genomgång av registrerade handlingar i ärendet konstateras att fastighetsägaren inte inkommit med redovisning enligt nämndens beslut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Med stöd av 6 lagen om viten (1985:206) ansöka hos länsrätten om utdömande av vite med kronor av Bensinpumpen Fastigheter AB, orgnr , Österleden 2, Västerås. Länsrätten Bensinpumpen Fastigheter AB

12 Sammanträdesprotokoll Blad 12 Msn 104 Dnr C Jogersö 1:122, bygglov- och bygganmälan för nybyggnad av radiotorn 36 m (fackverk) och två teknikbodar Svenska UMTS-nät AB / Aktelo AB har vid flera tillfällen ansökt om tornetablering inom fastigheten Jogersö 1:122 för uppförande av 36 meter högt radiotorn med två teknikbodar. Ansökningarna har gällt alternativa placeringar inom Jogersö och Vallsundområdena. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 43, att vitsorda en etablering av radiotorn med siteläge , placering vid OK Måsens klubbstuga, samt att sökanden före byggstart ska inhämta granneyttranden från berörda sakägare. Nämndens beslut om tornetablering överklagades av såväl sakägare som omkringboende fastighetsägare. Länsstyrelsen biföll överklagandena med dnr med flera. Aktelo AB överklagade länsstyrelsens beslut till länsrätten i Södermanlands län. Länsrätten har i föreläggande daterat , Mål nr hemställt om nämndens yttrande gällande innehållet i bl.a. Aktelo ABs överklagande. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ånyo frågan om tornetablering vid sammanträde , 44 varvid nämnden beslutade att Tornetablering inom Jogersöområdet medges ej med hänvisning till rekreationsanläggningen inom och invid Jogersö bad och camping samt intilliggande koloniområde. Länsrätten har i nuläget ännu inte fattat beslut i frågan. Informationsmöte med boenden/berörda ska hållas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Samrådsförfarande med sakägare vad gäller nu föreslaget etableringsläge avseende site nummer med placering ca. 50 meter från motionsspåret ska genomföras. 2. Efter genomfört samrådsförfarande pröva frågan igen om tornetablering i nämnden. Svenska UMTS-nät AB / Aktelo AB

13 Sammanträdesprotokoll Blad 13 Msn 105 Dnr C Konstsmeden 4, Baravägen 7, bygglov för nybyggnad av småskaligt vindkraftverk Bygglovansökan inkom gällande småskaligt vindkraftverk med en höjd av 18,0 m samt propeller vindsnurra motsvarande 15,0 m eller till en total bygghöjd av 25,5 m. Gällande detaljplan nummer 1604 med laga kraft datum anger högsta byggnadshöjd 6,0 m. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den att avslå framställan om etablering av vindkraftverk inom rubricerade fastighet. Sökanden har överklagat nämndens beslut samt har länsstyrelsen i beslut upphävt nämndens beslut och visar ärendet åter till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för erforderlig handläggning. 1. Länsstyrelsens beslut överklagas ej till länsrätten. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Länsstyrelsen Fastighetsägaren till Konstsmeden 4 Akten

14 Sammanträdesprotokoll Blad 14 Msn 106 Dnr Msn 040/08 Sammanträdesdagar 2009 Förslag till sammanträdesdagar för nämnden är: 28 januari, 4 mars, 15 april, 13 maj, 3 juni, 26 augusti, 23 september, 18 november. Samtliga sammanträden sker på onsdagar. Tidpunkten för sammanträdena är föreslagen till klockan Enligt förslag. Ledamöter och ersättare

15 Sammanträdesprotokoll Blad 15 Msn 107 Dnr Msn 0004/08 Månadsuppföljning budget 2008, september Redovisning av ekonomisk analys och det ekonomiska utfallet till och med september Beslutsunderlag Budgetuppföljning september Rapporten godkänns. Ksk, ekonomi

16 Sammanträdesprotokoll Blad 16 Msn 108 Dnr Msn 0002/08 Delgivningar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delges från: Kommunala Handikapprådet Sammanträdesprotokoll Länsstyrelsen i Södermanlands län Beslut: Överklagande av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om bygglov för uppförande av vindkraftverk, Konstsmeden 4 Lantmäterimyndigheten Ledningsrättsåtgärd berörande Båtsmannen 2 avseende va-ledning och starkströmsledning Kommunstyrelsen Ks 118, Förfrågan om köp av kommunal mark Småskraken Redovisad delgivning läggs till handlingarna.

17 Sammanträdesprotokoll Blad 17 Msn 109 Dnr Msn 0003/08 Anmälan delegationsbeslut Bygg- och planärenden: Från Magnus Ledel Markupplåtelse Från Gunilla Holmquist Thomas Nygård Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, 41-47 (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S)

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden OBS! Tiden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer