Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden (13) Kommunhuset rum 293, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 2005-10-12 1 (13) Kommunhuset rum 293, kl 14.00 17.15"

Transkript

1 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl Beslutande Emil Carlsson Catharina Fredriksson Torbritt Bökman Bodil Johansson Berit Karlsson Arne Algothsson Sune Edström Hans-Olof Frängsmyr Katarina Jakobsson (v) (s) (m) (s) (s) (s) (s) (fp) (m) Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Martti Hyvönen Jan-Erik Strandin Gunilla Marklund Susanne Lindell, presentation Patrik Holmer, 94 Maud Linder, 95, Sofia Larsson, Monica de Santa Cruz, (v) (s) Sekreterare Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miljö- och hälsoskyddsinspektör Markägarombud Planingenjör Stadsarkitekt Underskrifter Sekreterare.. Paragrafer Gunilla Marklund Organ Ordförande Justerande Emil Carlsson Bodil Johansson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret.. Agnetha West

2 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Ärenden MSN 94 MSN 95 Information/Rapporter Småskraken 3 m.fl, Skrakvägen 2C 12, förfrågan om köp av kommunal mark MSN 96 Detaljplan för Lastudden etapp 3 omfattande del av Stjärnholm 5:1 i Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län MSN 97 MSN 98 MSN 99 Detaljplan för Stålbyn omfattande fastigheterna Oxelö 7:87, 7:88 och 7:89 samt del av fastigheterna Oxelö 7:61 och 7:90 i Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län Detaljplan för Fokus 4 (C-skolan) i Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län Detaljplan för del av fastigheten Femöre 1:4 (Femöre etapp 1) i Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län MSN 100 Detaljplan för del av fastigheten Femöre 1:4 (Femöre etapp 2 B) i Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län MSN 101 Svar på medborgarförslag om hantering av lådor för insamling av kläder MSN 102 Uppföljning budget 2005, september MSN 103 Delgivningar MSN 104 Anmälan delegationsbeslut

3 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden MSN 94 Dnr MSN 002/05 Information/Rapporter Följande information och rapporter lämnas: Patrik Holmer Revidering av handlingsplan/avfallsplan pågår tillsammans med Nyköpings kommun. Tanken kring att genomföra ett visionsarbete har initierats. Från vår sida ser vi det som angeläget att arbetet genomförs med berörda politiker och tjänstemän. Gunilla Marklund Samtal pågår med NTF om att genomföra en information till berörda i bostadsområdet kring Dalgångsskolan och sänkning av hastigheten till 30 km/tim. Sträckan utanför Sara Livs och Einars Segelmakeri föreslås ingå i utredningen. Nyköpings kommun har i sin ÖP tagit upp platser för Djurkyrkogård. Utredning pågår om alternativa driftsformer. Detaljplan ska upprättas. Planarkitekttjänsten har tillsatts med Henrik Pettersson som börjar den 1 november Aktuell information i övrigt: Kandidater till Miljöstipendiet ska lämnas in. Samtal pågår mellan OXSS och Båt & Motor kring skötsel av hamnen. Fråga kring kostnader för asfaltering har väckts. Samtal med ägarna till Hotell Ankaret pågår utifrån att de vill bygga på 7 våningar. Kajak & Fritid söker permanent plats för sin kajakuthyrning varför vi ser över alternativa förslag till placering. Till nämnden i november kommer Skogsvårdsstyrelsen Mälardalen och talar om behov av närmiljöer, i december kommer Länsstyrelsens Per Öhrling och talar om de nya strandskyddsreglerna Inbjudningar har kommit till seminarium om Ostlänken ingen anmäld i dagsläget. I seminariet Kraftsamling för att öka trafiksäkerheten i Oxelösunds kommun kommer Catharina Fredriksson, Torbritt Bökman, Arne Algothsson, Hans- Olof Frängsmyr, Martti Hyvönen och Berit Karlsson att delta. Nämnden ser att vi är i behov av fler möten eftersom det blir långa möten med alltför tunga ärenden.

4 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden MSN 94 Dnr MSN 002/05 Ett möte har genomförts med Hembygdsföreningen om Kulturstigen i Gamla Oxelösund. Vi har begärt handräckning av polisen i ett ärende vilket dragit ut alltför långt i tiden. att godkänna informationen.

5 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden MSN 95 Dnr MSN 043/04 Småskraken 3 m.fl, Skrakvägen 2C 12, förfrågan om köp av kommunal mark Ägarna till fastigheterna på Skrakvägen 2 C, 4, 6, 8, 10 och 12 har skrivit till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med begäran om klarläggande av åtgärd för mark som kommunen köpt för att anlägga en strandpromenad. Önskemålet är att nå en uppgörelse med möjlighet att få köpa det område som kommunen inte tagit i anspråk för strandpromenad. Ärenden har behandlats i nämnden , MSN 115. Kommunen föreslår att arrendeavtal upprättas. Avtal har upprättats för respektive fastigheten men ej undertecknats av fastighetsägaren. Ägarombudet Maud Linder har berett ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Maud Linder att avstyrka förfrågan om försäljning av strandpartiet att föreslå att avtal tecknas som ger fastighetsägarna rättighet till befintlig brygga och uthus/sjöbod i anslutning till fastigheten att översända förslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ks Fastighetsägarna

6 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden MSN 96 Dnr C 7/2002 Detaljplan för Lastudden etapp 3 omfattande del av Stjärnholm 5:1 i Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län Detaljplanen har varit utsänd för samråd under tiden Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret har sammanställt en samrådsredogörelse. Beslutsunderlag Utställningshandlingar Tjänsteskrivelse från Monica de Santa Cruz och Sofia Larsson att ställa ut rubricerad detaljplan enligt Plan- och Bygglagen 5 kap 23 (PBL 5:23).

7 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden MSN 97 Dnr C 8/2004 Detaljplan för Stålbyn omfattande fastigheterna Oxelö 7:87, 7:88 och 7:89 samt del av fastigheterna Oxelö 7:61 och 7:90 i Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden till Inkomna yttranden är sammanställda i ett särskilt utlåtande. Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde , MSN 78, med anledning av att utredning om förorenad mark inte inkommit till kontoret. Provtagningen har nu inkommit. Beslutsunderlag Antagandehandlingar Tjänsteskrivelse från Monica de Santa Cruz och Sofia Larsson att ta planförfattarens särskilda utlåtande som sitt eget att anta detaljplanen. Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att utgifter för iordningställande av allmän plats, utbyggnad av vatten- och avloppsnätet samt inköp av mark behandlas som exploateringsutgifter och balanseras i avvaktan på försäljningsinkomster. Ks

8 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden MSN 98 Dnr C 5/2004 Detaljplan för Fokus 4 (C-skolan) i Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden På grund av att utställningstiden var fram till den 7 oktober presenterades planhandlingarna på sammanträdet. Beslutsunderlag Antagandehandlingar Tjänsteskrivelse från Monica de Santa Cruz och Sofia Larsson att ta planförfattarens utlåtande som sitt eget att godkänna detaljplanen att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. Ks/Kf

9 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden MSN 99 Dnr C 4/2004 Detaljplan för del av fastigheten Femöre 1:4 (Femöre etapp 1) i Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län Detaljplanen har översänts för samråd enligt 5 kap 20 i Plan - och Bygglagen (PBL). Samrådstiden har pågått mellan Det område som berörs av förslaget är det som har betecknats som 2-A i förslagskartan Etappindelning (sida 70) i Fördjupningen av översiktsplan för Västra och Norra Femöre samt Ljungholmen. Syftet med planen är att bereda möjlighet till exploatering av det aktuella området med bostäder i flerbostadshus. Avsikten är att uppföra fyra bostadshus med sammanlagt 57 lägenheter, upplåtna som bostadsrätt. Detaljplanen hanterar även nya lösning på väg och gång- och cykelväg samt andra infrastrukturella frågor. Beslutsunderlag Utställningshandlingar Tjänsteskrivelse från Monica de Santa Cruz att ställa ut rubricerad detaljplan enligt Plan- och Bygglagen 5 kap 23 (PBL 5:23).

10 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden MSN 100 Dnr C 7/2005 Detaljplan för del av fastigheten Femöre 1:4 (Femöre etapp 2 B) i Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län Två alternativa förslag till utbyggnad av rubricerat område har studerats av Miljöoch Samhällsbyggnadskontoret som underlag för detaljplan enligt intentionerna i Fördjupning av Översiktsplan för Norra och Västra Femöre samt Ljungholmen. Förslagen redovisades på sammanträdet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Monica de Santa Cruz att återremittera ärendet för fortsatt beredning.

11 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden MSN 101 Dnr MSN 037/05 Svar på medborgarförslag om hantering av lådor för insamling av kläder I medborgarförslag från Erland Lindkvist föreslås att samtliga lådor för insamling av kläder - som inte skänks till människor med begränsade tillgångar, vid naturkatastrofer eller liknade konflikter i världen - ska tas bort eftersom det bidrar till att ta bort arbetstillfällen i 3:e världen. Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden beslöt att inte tillåta UFF, U-landshjälp från Folk till Folk, att ställa upp lådor för insamling av begagnade kläder. Åtgärder har vidtagits efter särskilda krav. Andra insamlingar av begagnade kläder berördes inte. Ärendet behandlades på nämnden , MSN 80, men återremitterades. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Gunilla Marklund Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att insamling av begagnade kläder på Oxelösunds kommuns mark ska ha till huvudsyfte att begränsa lidandet hos människor med begränsade tillgångar i utvecklingsländer, vid natur- katastrofer eller liknande konflikter i världen att insamling av begagnade kläder på Oxelösunds kommuns mark ska medges organisationer/företag som säljer begagnade kläder i Sverige eller som skänker bort insamlade begagnade kläder till människor med begränsade tillgång i utvecklingsländer, vid naturkatastrofer eller liknande konflikter i världen att organisationer/företag som idkar insamling av begagnade kläder för vidare export till andra länder, vars konsekvens motverkar socialt stöd i de fattiga länderna, ej ska ges möjlighet att samla in begagnade kläder på Oxelösunds kommuns mark. Ks/Kf

12 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden MSN 102 Dnr MSN 005/05 Uppföljning budget 2005, september Redovisning av ekonomisk analys och det ekonomiska utfallet till och med september att godkänna uppföljningen. Ksk, Göran Bernhardsson

13 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden MSN 103 Dnr MSN 003/05 Delgivningar Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden delges från: Femöre Marina Verksamhetsberättelse för M/S Fiskeskär 2005 Femöre Marina Verksamhetsberättelse Fiskehamnen 2005 Länsrätten i Södermanlands län Beslut; MSN och 3G Infrastructure Services AB:s överklagande av länsstyrelsens beslut i sak bygglov enligt PBL, avvisning m.m. Lantmäterimyndigheten i Södermanlands län Underrättelse om avslutad förrättning, avstyckning från Stjärnholm 5:1 Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret Återkallande av beslut, Gösen 2 förslag till förbud att bedriva blästringsverksamhet att redovisad delgivning läggs till handlingarna.

14 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden MSN 104 Dnr MSN 004/05 Anmälan delegationsbeslut Trafikärenden: Från Berndt Fager Markupplåtelse Från Gunilla Marklund Miljöärenden: Från Magdalena Nilsson Patrik Holmer Peter Lantz Bygg- och planärenden: Från Magnus Ledel Mimi Alansari att redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-16.20 Ajournering 16.00 16.05 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s)

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, 41-47 (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S)

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Stadshuset B-salen, 14.00-15.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S) ordförande Oskar Reimer (MP) vice ordförande Sören Viking (S) Emmy Widqvist (S) Håkan Johansson (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v).

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v). Plan- och miljönämnden 2009-01-22 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe. Kl 14:15-14:40, 14:45-14:50. Beslutande Kristin Ögren (s), ordf. Roger Byström (c), tj ers Kjell-Åke

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00

Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00 1 (26) Plats och tid Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00 Beslutande Utses att justera Paragrafer 19-41 Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Karin Björner Anna Palm ANSLAG/BEVIS

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-04-20

Tekniska nämnden 2010-04-20 Tekniska nämnden 2010-04-20 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 10.00-12.00 Ajournering kl 12.00-13.00 Kommunstyrelsesalen kl. 13.00-16.55 Ajournering kl. 16.05-16.10 Beslutande Övriga deltagare Catrin

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer