Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Björn Andersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Björn Andersson"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Plats och tid kommmunhuset 293 kl Beslutande Catharina Fredriksson (s) Margareta Jender (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s) Arne Algothsson (s) Jan Widegren, (m) Boris Klintsjö (s) Hans Hedström (v) Björn Andersson (s) Övriga deltagare Agnetha West sekreterare Gunilla Holmquist miljö- och samhällsbyggnadschef Rolf Elgmark revisor Magnus Ledel, bygglovhandläggare Magdalena Nilsson, 62 miljö- och hälsoskyddsinspektör Underskrifter Sekreterare Agnetha West Paragrafer Ordförande Justerande Catharina Fredriksson.. Hans Hedström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor Datum för anslagsnedtagande Underskrift Agnetha West

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Ärende Msn 53 Msn 54 Msn 55 Msn 56 Msn 57 Kråkan 1, Näsuddsvägen 19 A-B, ej utförd funktionskontroll av ventilationssystem Kastanjen 11, Föreningsgatan 33-35/Frejgatan 6-8, ej utförd funktionskontroll av ventilationssystem Stjärnholm 1:165, Tegelbruksvägen 3 A, föreläggande att inkomma med bygglovansökan i efterhand Svar på motion om en mer upplyst kommun Svar på motion om ökad trafiksäkerhet i Baraområdet Msn 58 Detaljplan för Danviks Udde, omfattande fastigheterna Stjärnholm 1:44, 1:45, 1:46 med flera i Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län Msn 59 Msn 60 Gatukostnadsutredning för Danviks Udde omfattande fastigheterna Stjärnholm 1:44, 1:45, 1:46 med flera i Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län Detaljplan för Lejdaren 5, Femörevägen 4, i Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län Msn 61 Ansökan om ändring av detaljplan för Skrakvägen 6, 8, 10 och 12 Msn 62 Oxelö 8:20 Almlöfs stig, föreläggande om cistern i mark Msn 63 Taxor och avgifter 2009 Msn 64 Ändring av timersättning vid interndebitering Msn 65 Mål och budget Msn 66 Msn 67 Msn 68 Msn 69 Månadsuppföljning budget 2008, maj Information/Rapporter Delgivningar Anmälan delegationsbeslut

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Msn 53 Dnr C Vent/ Kråkan 1, Näsuddsvägen 19 A-B, ej utförd funktionskontroll av ventilationssystem Ventilationsbesiktning av sakkunnig besiktningsman enligt SFS 1991:1273 och SFS 1994:1216 med redovisning av anläggningens status är ej utförd på fastigheten tillskrevs fastighetsägaren att inkomma med redovisning av genomförd OVK-besiktning senast 18 juni 2008 med redovisning av anläggningens status. Fastighetsägaren har trots ovan redovisad anmodan inte redovisat genomförd OVKbesiktning varför frågan hänskjutes till nämnden för slutligt avgörande om sanktionsåtgärder. Tjänsteskrivelse från Med stöd av 10 kap. 15 Plan och Bygglagen (PBL) och med hänvisning till 10 kap. 18 PBL förelägga Kustbostäder i Oxelösund AB, orgnr , vid vite å kronor 1. att senast den ha genomfört OVK-besiktning och därvid åtgärdat vid besiktningen konstaterade fel 2. att vidtagna åtgärder skall verifieras senast till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden medelst insändande av godkänt OVK-protokoll för ifrågavarande ventilationsanläggning. Kustbostäder i Oxelösund AB

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 Msn 54 Dnr C Vent/ Kastanjen 11, Föreningsgatan 33-35/Frejgatan 6-8, ej utförd funktionskontroll av ventilationssystem Ventilationsbesiktning av sakkunnig besiktningsman enligt SFS 1991:1273 och SFS 1994:1216 med redovisning av anläggningens status är ej utförd på fastigheten tillskrevs fastighetsägaren att inkomma med redovisning av genomförd OVK-besiktning senast 18 juni 2008 med redovisning av anläggningens status. Fastighetsägaren har trots ovan redovisad anmodan inte redovisat genomförd OVKbesiktning varför frågan hänskjutes till nämnden för slutligt avgörande om sanktionsåtgärder. Tjänsteskrivelse från Med stöd av 10 kap. 15 Plan- och Bygglagen (PBL) och med hänvisning till 10 kap. 18 PBL förelägga Koluddens Fastighets AB, orgnr , vid vite å kronor 1. att senast den ha genomfört OVK-besiktning och därvid åtgärdat vid besiktningen konstaterade fel 2. att vidtagna åtgärder skall verifieras senast till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden medelst insändande av godkänt OVK-protokoll för ifrågavarande ventilationsanläggning. Koluddens Fastighets AB

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Msn 55 Dnr C Stjärnholm 1:165, Tegelbruksvägen 3 A, föreläggande att inkomma med bygglovansökan i efterhand Kammarrätten har i dom med mål nummer bifallit fastighetsägarnas överklagande av Länsrättens dom med mål nummer att vid vite om kronor vardera återställa garaget enligt meddelat bygglov Tjänsteskrivelse från I enlighet med kammarrättens dom anmoda fastighetsägarna att snarast och senast inkomma med bygglovhandlingar för i domen ingående åtgärder. 2. Bygglovansökan ska omfatta och redovisa utförda byggnationer gällande huvudbyggnaden och garaget med följande handlingar; situationsplan, planlösningar, fasader och sektioner och övrig väsentlig information för bygglovprövning i efterhand enligt PBL 10 kap. 1 och 19. Fastighetsägarna till Stjärnholm 1:165

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 Msn 56 Dnr Msn 0051/07 Svar på motion om en mer upplyst kommun Gunnar Söderberg (mp) har lämnat en motion gällande ljussättning i kommunen. Förslagslämnarna vill slå ett slag för en mer upplyst kommun och yrkar för att skapa ett mer upplyst och välmående Oxelösund. Ärendet var uppe på nämnden , 23, där ärendet återremitterades för att kompletteras med resultatet av den utredning kontoret fått att se över kostnader för utbyte av befintligt gatljus (stolpar och armaturer). Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Motionen anses besvarad. Ks/Kf

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 Msn 57 Dnr Msn 0024/08 Svar på motion om ökad trafiksäkerhet i Baraområdet Thomas Tjäderhane (s) har lämnat en motion gällande ökad trafiksäkerhet inom Baraområdet med yrkande att cykelvägen vid infarten till Baraområdet förlängs mot centrum samt att kommunen anlägger en cykelväg från korsningen Sundavägen/ Baravägen till befintlig cykelväg vid Stjärnholm. Beslut om investeringar på gång- och cykelvägnätet kommer att avvakta pågående översiktsplanearbete. Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Motionen anses besvarad. Ks/Kf

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 Msn 58 Dnr C 7/2004 Detaljplan för Danviks Udde, omfattande fastigheterna Stjärnholm 1:44, 1:45, 1:46 med flera i Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden Kungörelse av utställning har skett genom annonsering i dags- och lokalpressen den 17 november Statliga och kommunala förvaltningar, organisationer och kända sakägare har underrättats separat genom utsändande av utställningshandlingar. Tjänsteskrivelse från Särskilt utlåtande Detaljplanen godkänns. 2. Utlåtandet tas som sitt egna. 3. Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Ks/Kf

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 Msn 59 Dnr C 7/2004 Gatukostnadsutredning för Danviks Udde omfattande fastigheterna Stjärnholm 1:44, 1:45, 1:46 med flera i Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län I samband med upprättandet av ny detaljplan för området vid Danviks udde har frågan om gatukostnader utretts. Därav föreslås uttag av gatukostnader enligt Planoch bygglagens 6 kap 31. I paragrafen anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar skall betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Gatukostnadsutredningen har varit utställd för granskning under tiden 7 april till 5 maj Kungörelse av utställning har skett genom annonsering i dags- och lokalpressen den 5 april Tjänsteskrivelse från Särskilt utlåtande Gatukostnadsutredningen godkänns. 2. Utlåtandet tas som sitt egna. 3. Gatukostnadsutredningen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Ks/Kf

10 Sammanträdesprotokoll Blad 10 Msn 60 Dnr C 6/2008 Detaljplan för Lejdaren 5, Femörevägen 4, i Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län Oxelösunds kommun har under 2008 tecknat köpekontrakt för fastigheten Lejdaren 5 med en privatperson som vill använda byggnaden för bostadsändamål. Gällande detaljplan (stadsplan 1648, fastställd 1971) anger att användningen skall vara park eller plantering. Som förutsättning för fastighetsförsäljningen fastställs i köpekontraktet att försäljning sker under förutsättning att ny detaljplan för bostadsändamål antas senast två år efter att avtal har tecknats. Om så ej sker skall erlagd handpenning återbetalas till köparen. Kostnaden för upprättande av detaljplan för fastigheten erläggs av köparen när detaljplanen har vunnit laga kraft. Tjänsteskrivelse från får i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för bostadsändamål för rubricerad fastighet. 2. Förslaget till detaljplan ska remissbehandlas och därefter redovisas för beslut om utställning.

11 Sammanträdesprotokoll Blad 11 Msn 61 Dnr Msn 0031/08 Ansökan om ändring av detaljplan för Skrakvägen 6, 8, 10 och 12 Fastighetsägarna till Skrakvägen 6, 8, 10 och 12 har inkommit med en skrivelse om att få köpa mark och önskemål om ändring av detaljplan. Ärendet har tidigare varit uppe på Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden där man , 115, avstyrkte förfrågan om försäljning av strandpartiet samt föreslog att tillfälligt servitut eller att avtal skulle tecknas vilket skulle ge fastighetsägarna rättighet till brygga i anslutning till fastigheten. Ärendet översändes till Kommunstyrelsen som , 99, beslutade att avslå förfrågan om köp av mark men medgav att avtal tecknas med fastighetsägarna om rättighet till befintlig brygga och uthus i anslutning till fastigheten. Tjänsteskrivelse från Önskemål om ändring av detaljplan avslås. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 2. Försäljning av det arrenderade området avstyrks samt att nuvarande detaljplan skall gälla. Kommunstyrelesen Fastighetsägarna till Skrakvägen 6, 8, 10 och 12

12 Sammanträdesprotokoll Blad 12 Msn 62 Dnr ECOS Oxelö 8:20, Almlöfs stig, föreläggande om cistern i mark 1974 ansökte OK Södermanland Värmeserviceavdelningen om markupplåtelse för att nedlägga oljeledningar samt grupptankanläggning på fastighet Oxelö 8:20, Almlöfs stig. Kommunstyrelsens arbetsutskott biföll ansökan om markupplåtelse under förutsättning att vissa villkor uppfylldes, bl.a. att kommunen äger rätten att på sökandes bekostnad komplettare återställningsarbetena därest dessa ej utförts tillfredsställanden överlät Preem Petroleum AB äganderätten till Energi & Fastighetsteknik AB av grupptanken utförde Energi & Fastighetsteknik AB rengöring av tanken, men ej ledningarna. ställde krav på att tanken och ledningarna skulle grävas upp, främst för att eventuella läckage från cisternen och rörledningarna till marken runtomkring skulle kunna upptäckas och åtgärdas. Ärendet hann dock inte avslutas innan Energi & Fastighetsteknik ABs konkurs. anser att Preem Petroleum AB, tidigare OK Petroleum AB, som grävt ned och tidigare ansvarat för cisternen är verksamhetsutövare och ansvarig för cisternen och dess rörledningar. Preem Petroleum AB har getts möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttrandet inkom den 30 maj Tjänsteskrivelse från Preem Petroleum AB, orgnr , föreläggs med stöd av miljöbalken 2 kap, 26 kap 9, 22 samt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 9 kap 1 att före sista september tömma och rengöra rörledningarna till cisternen 2. gräva upp cisternen och rörledningarna 3. undersöka om marken där cisternen och rörledningarna legat är påverkad av olja. Preem Petroeum AB

13 Sammanträdesprotokoll Blad 13 Msn 63 Dnr Msn 0030/08 Taxor och avgifter 2009 En förändring i beslutsordningen för kommunens taxor införs från och med Samtliga taxor inom nämndens ansvarsområde där det är aktuellt med justeringar ska kommunfullmäktige fatta beslut om i samband med mål och budget. föreslår att taxorna för 2009 höjs med ca. 2,8 % och att den s.k. G-faktorn som används inom plan- och byggområdets höjs från 39 till 40. Taxan för markupplåtelse för grupptank föreslås utgå. Tjänsteskrivelse från Förslag till taxor Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Taxorna inom nämndens ansvarsområde höjs 2009 med ca. 2,8 % och den s.k. G-faktorn höjs till Taxan för markupplåtelse för grupptank upphör. Ks/Kf

14 Sammanträdesprotokoll Blad 14 Msn 64 Dnr Msn 0035/08 Ändring av timersättning vid interndebitering Vid debitering av detaljplaner har debiterat internt 300 kr/tim och externt 664 kr/tim. Internt arbete beställs och betalas i första hand av Kommunstyrelsens kontors exploateringsverksamhet. Externt arbete beställs och belastas av enskilda fastighetsägare eller exploatörer enligt särskilda planavtal. För att få rätt kostnad som möter intäkten vid exploateringen bör kostnaden för externt och internt arbete debiteras lika mycket. Frågan har diskuterats i mål- och budgetberedningen. Tjänsteskrivelse från Taxan för interndebitering höjs till samma nivå som för externdebitering. 2. Tid som hittills debiterats exploatering (internt) under 2008 räknas upp till extern nivå.

15 Sammanträdesprotokoll Blad 15 Msn 65 Dnr Msn 0017/08 Mål och budget Nämnden har den 5 maj diskuterat mål och budget för perioden Vid det tillfället visade den preliminära budgeten på ett underskott på ca 500 tkr. Ett budgetförslag som visar en budget i balans har arbetats fram. Budgetförslaget innebär att investeringsutrymmet har minskats ner jämfört med tidigare material. I övrigt är verksamheten i stort sett oförändrad. Oxelö energi kommer att föreslå en ny VA-taxa. Om den antas så kommer kostnaderna för nämnden att öka med ca 500 tkr för dagvattenavgift för gatu- och parkområden. föreslår en sänkning av ambitionsnivån på skötseln av gatu- och parkområden. Tjänsteskrivelse från Förslag till Mål och budget Budgetförslaget som innebär en minskad investeringsvolym och i övrigt oförändrad verksamhet godkänns. 2. Om förslaget till ny VA-taxa godkänns i mål- och budgetarbetet, minskas resurserna för skötsel av gatu- och parkområden med 500 tkr. 3. Förslaget överlämnas till Mål- och budgetberedningen. Mål- och budgetberedningen

16 Sammanträdesprotokoll Blad 16 Msn 66 Dnr Msn 0004/08 Månadsuppföljning budget 2008, maj Redovisning av ekonomisk analys och det ekonomiska utfallet till och med maj 2008 Budgetuppföljning maj Rapporten godkänns. Ksk, Göran Bernhardsson

17 Sammanträdesprotokoll Blad 17 Msn 67 Dnr Msn 0001/08 Information/Rapporter Följande information och rapporter lämnas: Gunilla Holmquist Studiebesök för nämnden i Söderköping 2 september. Program kommer att skickas ut. Stöd till planeringsinsatser för vindkraft. Nyköping och Oxelösunds har tillsammans fått pengar från Boverket. En projektgrupp är tillsatt och ett första möte hölls den 18 juni. Informationen godkänns.

18 Sammanträdesprotokoll Blad 18 Msn 68 Dnr Msn 0002/08 Delgivningar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delges från: Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Ks 55, ekonomisk uppföljning per 30 april Länsrätten i Södermanlands län Beslut i ärende om byggnadsavgift, Kråkan 56 Boverket Yttrande över ny instansordning för mål enligt PBL samt Miljödomstolarna (domkretsar, lokalisering, handläggningsregler) Redovisad delgivning läggs till handlingarna.

19 Sammanträdesprotokoll Blad 19 Msn 69 Dnr Msn 0003/08 Anmälan delegationsbeslut Trafikärenden: Från Thomas Nygård Markupplåtelse Från Gunilla Holmquist Bygg- och planärenden: Från Magnus Ledel Anders Svensson Miljöärenden: Från Peter Lantz Magdalena Nilsson Patrik Holmer Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-16.20 Ajournering 16.00 16.05 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Hans Hedström Lena Andersson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Hans Hedström Lena Andersson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.35 16.00. Ajournering 15.05 15.15 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s)

Läs mer

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 2005-10-12 1 (13) Kommunhuset rum 293, kl 14.00 17.15

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 2005-10-12 1 (13) Kommunhuset rum 293, kl 14.00 17.15 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 2005-10-12 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 14.00 17.15 Beslutande Emil Carlsson Catharina Fredriksson Torbritt Bökman Bodil Johansson Berit Karlsson Arne

Läs mer

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, 41-47 (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S)

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

Sammanträdesdatum. (M) Sören Carlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors

Sammanträdesdatum. (M) Sören Carlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors Sammanträdesprotokoll Blad 1 (30) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 13.00-19.20 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren (S) Bo Jender

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 13.40. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S Ulf Svenson tjänstgör för Pelle

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 10.00 16.15 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s) tjg. ersättare

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22 Sammanträdesdatum Sida 2006-02-07 2 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset Piteå, tisdag den 7 februari 2006, kl. 09.00 15:00 Björn Berglund, ordförande Daniel

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 PROTOKOLL 1(73) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 15:30 Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 Fredrik Johansson, m

Läs mer

Elisabeth Hildén (S), från kl. 10.55 Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) Samhällsförvaltningen den 15:de oktober kl 11.00

Elisabeth Hildén (S), från kl. 10.55 Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) Samhällsförvaltningen den 15:de oktober kl 11.00 2012-10-11 Plats och tid Olof Högbergsalen, sambiblioteket kl. 08.15-09.35, 9.55-12.05, 13.00-14.30,15.05-16.35 Ajournering mellan kl. 09.35-09.55, 12.05-13.00, 14.30-15.05 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.15 ande Bengt-Olof Fredén, ordförande Bengt Onsjö, (m) Britt-Marie Jörgensen, (s) Leif Sandberg, (m)

Läs mer