Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Hans Hedström Lena Andersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Hans Hedström Lena Andersson"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl Ajournering Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s) Arne Algothsson (s) Björn Toll (m) Bo Höglander (c) Hans Hedström (v) Lena Andersson (mp) Ej tjänstgörande Boris Klintsjö (s) ersättare och övriga Björn Andersson (s) deltagare Margareta Jender (m) Agnetha West sekreterare Gunilla Holmquist miljö- och samhällsbyggnadschef Bengt Freij, arkitekt Åsa Lundgren, 125 planarkitekt Peter Lantz, miljö- och hälsoskyddsinpektör Magnus Ledel, 128 bygglovhandläggare Thomas Nygård, trafikingenjör Underskrifter Sekreterare Agnetha West Paragrafer Ordförande Justerande Catharina Fredriksson.. Bo Höglander BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor Datum för anslagsnedtagande Underskrift Agnetha West

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Ärende Msn 124 Msn 125 Msn 126 Msn 127 Msn 128 Msn 129 Upprustning av återvinningsstationerna Ramdalen och Sunda Information/Rapporter Yttrande till Miljööverdomstolen angående överklagat tillstånd till anläggande och drift av ny hamnanläggning vid Stegeludden Riktlinjer för kommunal namnsättning i Oxelösund Konstsmeden 4, beslut av bygglov för småskaligt vindkraftverk Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel Msn 130 Detaljplan för del av Oxelö 7:50 (Hamnrondellen) och Almen 7 (Herrgården) i Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län Msn 131 Detaljplan för Stjärnholm 1:129 m.fl. Msn 132 Regional transportplan för infrastrukturinvesteringar Msn 133 Informationsärende: Uppdragsbeskrivning gata/park 2009 Msn 134 Månadsuppföljning budget 2008 Msn 135 Msn 136 Delgivningar Anmälan delegationsbeslut

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Msn 124 Dnr Msn 0044/07 Upprustning av återvinningsstationerna Ramdalen och Sunda fick i uppdrag att utreda och lämna förslag till inramning och konstnärlig utsmyckning av återvinningsstationerna i kommunen. Stationerna Ramdalen och Sunda har prioriterats. Kostnadsberäkningar av förslagen indikerar kostnader som inte ryms inom anslagna medel. Ett förenklat utförande föreslås därför istället där containrarna placeras i halvcirklar enligt ursprungligt förslag och station Ramdalen förses med kompletterande belysning samt en enklare stängselinhägnad. Tjänsteskrivelse från Ett enklare utförande ska genomföras enligt kontorets förslag. Kostnaderna för åtgärderna belastar anslag för förskönandet av återvinningsstationerna.

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 Msn 125 Dnr Msn 0001/08 Information/Rapporter Bengt Freij Återvinningsstationen vid Statoil, Båggatan, har flyttats till andra sidan Torggatan vid bangården. Peter Lantz Oxelö Energi AB har skrivit till SSAB angående dricksvattenförsörjningen. Orsaken är två tillbud då det på grund av felkopplingar inne på SSAB:s område varit nära att industrivatten från SSAB kommit ut i kommunens dricksvattennät. SSAB har vidtagit vissa åtgärder. Tillsynsmyndigheten (Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) bedömer dock inte dessa åtgärder som tillräckliga utan ärendet kommer att drivas vidare. Åsa Lundgren Detaljplan Trossgränd. Länsstyrelsen har avslagit överklagandena. Detaljplan Segelvägen. Länsstyrelsen har avslagit överklagandena. Catharina Fredriksson Gunnar Söderberg (mp) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i nämnden. Miljöstipendium 2008 utdelades den 10 december till Sol Hanke Nilsson och Margareta Johansson-Wester. Margareta har inbjudit nämnden till en rundtur på Jogersö i vår. Gunilla Holmquist Gunilla slutar den 13 januari Thomas Nygård går in som tillförordnad chef under rekrytering av ny chef. Informationen godkänns.

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Msn 126 Dnr ECOS Yttrande till Miljööverdomstolen angående överklagat tillstånd till anläggande och drift av ny hamnanläggning vid Stegeludden Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt utfärdade en deldom där Oxelösunds Hamn AB (OHAB) tillåts att anlägga ca 210 meter kaj för container- och feedertrafik, anlägga en ramp för rorohantering, genom muddring och sprängning fördjupa angivna delar av vattenområdet minst ned till glacial lera och så att ramfritt djup av 10,0 m erhålles, anlägga en sprängstensvall samt anläggande av hanteringsyta fylla med stabiliserade förorenade massor, utfylla delar av vattenområdet för anläggande av kaj- och hanteringsyta, genom dispens från det generella dumpningsförbudet till havs tippa muddermassor inom fastigheten Oxelö Fiske 1:1 samt bedriva den avsedda hamnverksamheten. Miljödomstolens beslut överklagades av länsstyrelsen och i stort sett samtliga fastighetsägare i Gamla Oxelösund. Med anledning av att tillståndet överklagats har Miljööverdomstolen begärt in ett yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Följande synpunkter lämnas till Miljööverdomstolen: 1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vidhåller tidigare redovisade ståndpunkt, att tillstyrka OHAB:s ansökan om etablering och drift av ny hamn vid Stegeludden. 2. Villkor 16: baserat på resultaten från fältförsöket, som genomförs hösten/ vintern 2008/2009, bör tillsynsmyndigheten ges rätten att fastställa slutliga villkor avseende stabiliseringsarbetet och den framtida kontrollen. 3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avser inte kommentera de besvärsskrifter som enskilda fastighetsägare i Gamla Oxelösund yrkat. Miljööverdomstolen

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 Msn 127 Dnr CA 6/2008 Riktlinjer för kommunal namnsättning i Oxelösund Riktlinjerna har upprättats av kommunens namngrupp som stöd i arbetet med namnsättning och baserar sig till stor del på uppgifter i boken Ortnamn, Namngivning och namnskick i kommunerna. Boken har tillkommit på initiativ av Kommunförbundet och är avsedd att utgöra information till politiker, tjänstemän och andra som är intresserade av namnfrågor. Tjänsteskrivelse från Riktlinjer för kommunal namnsättning i Oxelösund Riktlinjer för kommunal namnsättning i Oxelösund fastställs.

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 Msn 128 Dnr C Konstsmeden 4, Baravägen 7, bygglov- och bygganmälan uppförande av småskaligt vindkraftverk Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade , att avslå framställan om uppförande av rubricerade anläggning med bl.a. hänvisning till att för området gällande detaljplan inte medger sådan etablering. Sökanden överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade att upphäva nämndens beslut och återförvisade ärendet för erforderlig handläggning. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 105, att inte överklaga länsstyrelsens beslut till länsrätten. Förnyad handläggning av ärendet påbörjades med redovisning av sökt etablering av småskaligt vindkraftverk i samråd med sökanden och representanter för berörda fastighetsägare. Efter genomfört samråd har flera fastighetsägare inkommit med överklagande av länsstyrelsens beslut. Tjänsteskrivelse från Sökanden åläggs att komplettera ansökan med en miljökonsekvensbeskrivning med avseende på bl.a. ljud- och skuggbildning med tornläge vid industribyggnadens gavel som vänder sig mot motorvägen i sydväst. Sökanden

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 Msn 129 Dnr Msn 0036/08 Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Oxelösund (antagna av Kommunfullmäktige ) reglerar var, när och hur torghandel får ske. Butiksägare i centrum har inkommit med synpunkter om att torghandeln breder ut sig mot Prisman och därmed skymmer entréer och skyltar etc. Genom att minska området för torghandeln minskar olägenheterna. Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel antas vilket innebär att torghandel får ske innanför belysningsstolpar och pollare. Ks/Kf

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 Msn 130 Dnr C 6/2007 Detaljplan för del av Oxelö 7:50 (Hamnrondellen) och Almen 7 (Herrgården) i Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 15 oktober till 13 november Handlingarna har funnits uppsatta på biblioteket och kommunhusets entré samt på kommunens hemsida. Synpunkterna finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelse Genomförandebeskrivning Utställningshandlingar Samrådsredogörelsen godkänns och planen ställs ut.

10 Sammanträdesprotokoll Blad 10 Msn 131 Dnr C 4/2007 Detaljplan för Stjärnholm 1:129 m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav , 105, kontoret i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för Stjärnholm 1:129 m.fl , 96, gavs ett kompletterande uppdrag som innebär att arbetet ska inledas med ett program. Området består av två delar, dels det bebyggda området och dels ett obebyggt markområde. I det ursprungliga planuppdraget står det att arbetet ska starta under förutsättning att planavtal tecknas. Inom området finns en ekonomisk förening och en stugförening. Alla är med i stugföreningen men bara en viss del i den ekonomiska föreningen. Den ekonomiska föreningen äger huvudfastigheten. En del arrenderar sina tomter av den ekonomiska föreningen och en del har köpt och styckat av sina tomter. Tjänsteskrivelse från Plankostnaderna för detaljplan Stjärnholm 1:129 m.fl. ska täckas dels genom att planavtal tecknas för viss del av området och dels genom planavgifter för resterande del. Avgränsningen mellan områdena ska framgå av ett program.

11 Sammanträdesprotokoll Blad 11 Msn 132 Dnr Msn 0049/08 Regional transportplan för infrastrukturinvesteringar Regeringens proposition 2008/08:35 Framtidens resor och transport infrastruktur för hållbar tillväxt presenterades i slutet av september Regeringen redovisar i proposition förslag till inriktning av åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden I propositionen finns förslag till ekonomiska ramar, ansvarsfördelning och vägledning för prioritering av åtgärder i den åtgärdsplanering som följer efter riksdagens beslut. Tjänsteskrivelse från Förslag till yttrande Förslag till yttrande godkänns och översänds till Regionförbundet Sörmland. Regionförbundet Sörmland

12 Sammanträdesprotokoll Blad 12 Msn 133 Dnr Msn 001/08 Informationsärende: Uppdragsbeskrivning gata/park 2009 ansvarar för att verkställa nämndens uppdrag att sköta gator, vägar och parkområden i Oxelösund. Kontoret gör det genom att beställa arbetena av Kustbostäder. Uppdraget beskrivs i en så kallad uppdragsbeskrivning som upprättas varje år. Informationen godkänns.

13 Sammanträdesprotokoll Blad 13 Msn 134 Dnr Msn 0004/08 Månadsuppföljning budget 2008 Redovisning av ekonomisk analys och det ekonomiska utfallet till och med november Budgetuppföljning november Rapporten godkänns. Ksk, ekonomi

14 Sammanträdesprotokoll Blad 14 Msn 135 Dnr Msn 0002/08 Delgivningar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delges från: Lantmäteriet Avslutad förrättning Avstyckning från Stjärnholm 5:37 och anläggningsåtgärd Lantmäteriet Avslutad förrättning Anläggningsåtgärd avseende omprövning av Djursvik ga:11 Länsrätten i Södermanlands län Beslut: Överklagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ang förlängning av genomförandetid för detaljplan, Barken 1 Redovisad delgivning läggs till handlingarna.

15 Sammanträdesprotokoll Blad 15 Msn 136 Dnr Msn 0003/08 Anmälan delegationsbeslut Trafikärenden: Från Thomas Nygård Bygg- och planärenden: Från Magnus Ledel Miljöärenden: Från Magdalena Nilsson Peter Lantz Therese Hamilton Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-16.20 Ajournering 16.00 16.05 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s)

Läs mer

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 2005-10-12 1 (13) Kommunhuset rum 293, kl 14.00 17.15

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 2005-10-12 1 (13) Kommunhuset rum 293, kl 14.00 17.15 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 2005-10-12 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 14.00 17.15 Beslutande Emil Carlsson Catharina Fredriksson Torbritt Bökman Bodil Johansson Berit Karlsson Arne

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, 41-47 (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S)

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sammanträdesdatum. (M) Sören Carlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors

Sammanträdesdatum. (M) Sören Carlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors Sammanträdesprotokoll Blad 1 (30) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 13.00-19.20 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren (S) Bo Jender

Läs mer

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Stadshuset B-salen, 14.00-15.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S) ordförande Oskar Reimer (MP) vice ordförande Sören Viking (S) Emmy Widqvist (S) Håkan Johansson (V)

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(26) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Datum och tid: 2015-04-14 kl 09.00 12.00 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-04-16 kl 13.00 Paragrafer:

Läs mer

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 17.30 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Dan Karlsson med Sven Nilsson som ersättare. Dan Karlsson. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Dan Karlsson med Sven Nilsson som ersättare. Dan Karlsson. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förbundsdirektion 2013-02-20 Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset i Kungsör kl. 13.30-14.50 Beslutande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V) vice ordförande,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212 Samhällsbyggnadsnämnden 189-212 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl.... 7 Redovisning av utförd

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101 Tekniska nämnden = 95-101 Tekniska nämnden sammanträde den 20 december 2010 Informationer och överläggningar 95 Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret 96 Fördjupad översiktsplan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer