E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k y r k a n s v E r k s a m h E t

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k y r k a n s v E r k s a m h E t"

Transkript

1 E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p e c i e l lt a n p a s s at f ö r svenska kyrkans verksamhet Aveny Bokning

2 Aveny Bokning Med Eniac Aveny Bokning bokas enkelt både kyrkliga aktiviteter såsom dop, vigslar, begravningar, gudstjänster såväl som lokaluthyrning och övriga aktiviteter som ungdomsläger, kvällskurser osv. Det går även att synkronisera kalendern med MS Outlooks kalender. Aktiviteterna bokas automatiskt i kalendrar för personer, lokaler och övriga resurser. Dubbelbokningar kan valfritt tillåtas eller inte tillåtas. Det finns även koppling till KBOK, vilket innebär att man kan få aktuella adresser på berörda personer. En kalenderbokning kan enkelt upprepas över en tidsperiod. På sätt kan man t.ex. mycket snabbt boka en lokal varje vardag under en angiven tidsperiod. Aveny Bokning hanterar också grupper av personer t.ex. deltagare i barnaktivitet, kyrkofullmäktige osv. Via integration med MS Word kan man enkelt skriva adressetiketter, PM och brev till dessa grupper av personer. Programmet har tillgång till adresser till landets alla församlingar och samfälligheter. Dessa adresser används sedan när man skapar clearingfakturor. Via integration med Aveny-Order/Fakturering faktureras clearing, lokaluthyrningar såväl som grupper av personer (kyrkans förskola, konfirmandläger osv). 2

3 Kalender Alla personer, lokaler och övrigt som skall vara bokningsbart kallas resurser. Varje resurs har en kalender där ett obegränsat antal aktiviteter kan bokas på olika dagar och tider. Exemplet ovan visar bokningar för en dag i taget. Är texten på bokningen med svart färg är den definitivt bokad och är texten blå så är den preliminärt bokad. Röd text på bokningen innebär att det finns något som behöver kompletteras eftersom bokningen försetts med ett bevakningsdatum. Via månadsbilden till höger kan man enkelt positionera sig på rätt dag. I månadsbilden visas dagar, som innehåller en eller flera bokningar, med fet text. Utrymmet för att visa data från aktiviteten som bokats är begränsat, särskilt om bokningen endast omfattar mycket kort tid. Fler uppgifter från aktiviteten visas som en hjälptext när man håller muspekaren över bokningen. Man kan också se mer uppgifter om aktiviteten genom att högerklicka på bokningen och välja Visa information. Genom att dubbelklicka på bokningen öppnar man upp aktivitetens inmatningsformulär, där den kan korrigeras. 3

4 När bokningar skall göras finns det ofta ett önskemål och behov av att få presenterat för sig den sammantagna bokningssituationen för flera resurser. Är begravningskapellet och en speciell präst och kanske en specifik musiker lediga för bokning vid ett speciellt tillfälle. En stor hjälp vid den typen av bokningar är att kunna erhålla en gemensam kalender för alla inblandade resurser. En ny kalender öppnas när du startar rutinen från meny-raden eller när du trycker på knappen. När en ny kalender öppnas får du välja vilken eller vilka resurser kalendern skall visa. Under fliken Avancerat kan Du välja att se flera resurser i samma kalender. Här kan du också spara och hämta fördefinierade urval av resurser t.ex präster, lokaler osv. > 4

5 För enklare bokningar kan du göra s k snabbokningar. Markera i kalendern tiden som skall bokas, högerklicka, välj Snabboka och fyll i följande formulär: Genom att trycke på knappen kan man snabbt och enkelt boka en eller flera resurser repeterande under ett valfritt antal tillfällen. 5

6 Aktiviteter En aktivitet kan vara t.ex ett dop, en begravning, ett konfirmandläger osv. Till en aktivitet kan man knyta bokningar i kalendrar för lokaler, personer eller andra resurser. Om aktiviteten skall faktureras så registreras också kunduppgifter för betalaren. Till vissa aktiviteter såsom t.ex ett konfirmandläger kan man knyta valfritt antal deltagare. Aktiviteterna indelas i följande aktivitetstyper: Begravning. Begravningen kan knytas till gravsättning och eventuell övrig aktivitet såsom t.ex begravningskaffe. Dop. Dopen knyts normalt till en dopgudstjänst. Flera dop kan knytas till en och samma dopgudstjänst. Gravsättning. Knyts normalt till en begravning. Gudstjänst. Samtliga gudstjänster, särskilt markeras gudstjänsttyp. Till Dopgudstjänster knyts normalt ett eller flera dop. Vigsel. Övrigt. Läger, kurser, sammankomster osv. Lokaluthyrning används för att hyra ut lokaler här hanterar vi nycklar och kan enkelt fakturera uthyrningen. > 6

7 Snabbokning. Kan bokas direkt från en kalender utan användning av aktivitetsrutinen, därför finns normalt endast en bokad resurs per snabbokning. Alla typer av aktiviter har en koppling till KBOK, vilket innebär att vi alltid har aktuella adresser på berörda personer. Vid registrering av en ny aktivitet görs först ett aktivitetsval. Genom att markera Kyrklig helg skrivs tiden ut med helgdagens namn på bokningsbekräftelsen. > 7

8 Beroende på aktivitetstyp visas aktuella flikar på ovanstående aktivitetsformulär. Nedan visas utseende på formulär för bokning av ett dop. Till vänster i fliken sker bokning av resurser. Med inställningar i programmet kan varje användaren själv bestämma vilka resursertyper som skall bokas vid de olika aktivitetstyperna. När fliken Dop är ifylld fortsätter användaren med att registrera uppgifter om föräldrar och dopets beställare på den efterföljande fliken Föräldrar. Generellt gäller för personuppgifter att personnummer, namn, adress och telefonnummer på anhörig kan registreras eller kopieras från adressboken. Finns inte personen i adressboken så kan den hämtas från Svenska kyrkans centrala medlemsregister via det s k K-navet (fullständigt personnummer måste då anges). > 8

9 Då en aktivitet är bokad, kan man via knappen få möjlighet att skriva ut rapporter såsom t.ex bokningsbekräftelse och deltagarlista. Det finns också ett rikt utbud av statistikrapporter såsom gudstjänst-, begravnings- och församlingsstatistik m m. 9

10 Resurser Samlingsnamnet för allt som är bokningsbart kallas resurser. Varje resurs har sin egen kalender. Tre huvudtyper av resurser förekommer: 1. Plats Exempel Kyrkor, samlingslokaler, kyrkogårdar, konferenslokaler osv. 2. Person Exempel: Präster, vaktmästare, musiker osv 3. Övrigt Exempel: Dopklänning, filmprojektor, bårtäcke osv. Beroende av typ av aktivitet så registreras ett antal grunduppgifter unden fliken Resurs. Personer kopplas till användarsignatur, man sätter upp regler för om begränsningar skall gälla för hur bokning av resusen får ske, om boknings bekräftelse kan skickas med e-post etc. Har resurserna fasta tider t ex Begravningstider så går det att registrera även detta. De syns sedan som knappar på arbetspassfliken i kalendern eller som gula markeringar i översiktsbilden. Det går även att synkronisera resursernas kalendrar med MS Outlook. Inställningar för det görs här. 10

11 Grupp av personer För att underlätta administrationen av olika grupper av personer och dess medlemmar som inte har någon direkt anknytning till en specifik aktiviet, finns en speciell rutin. Man kan t.ex ha behov av att registrera grupper av personer som ingår i fullmäktige, kyrkoråd, förskola, konfirmandgrupp osv. En registrerad grupp av personer kan hämtas och kopieras till deltagare i en aktivitet. Samtliga/några deltagare i en aktivitet kan också kopieras och bilda en grupp av personer. Man kan sedan använda denna rutin för att göra utskick till medlemmar i en eller flera grupper. Utskick kan ske i form av brev, e-post- eller SMS-meddelanden. Skulle en person ingå som medlem i flera grupper så skickas enbart ett utskick till denna person. En annan funktion som finns i rutien är att det går att registrera sammankomster och närvaro och sedan redovisa deltagarstatistik. 11

12 Fakturaunderlag Till varje aktivitet som skall faktureras måste minst ett fakturaunderlag registreras. På fakturaunderlaget registreras förutom fakturarader också kunduppgifter. Flera fakturaunderlag kan knytas till en och samma aktivitet. Utifrån fakturaunderlaget skapas order/fakturor antingen till beställare av aktiviteten (ex dop, dopkaffe) eller till deltagare i aktiviteten (ex kyrkans förskola). Flera fakturaunderlag för en och samma aktivitet kan användas för att t.ex månadsfakturera kyrkans förskola. Nya fakturaunderlag, inklusive fakturarader, produceras normalt direkt och automatiskt inne i rutinen Aktiviteter. Det går även att registrera nya fakturaunderlag manuellt i denna rutin. > 12

13 Om fakturan avser clearing, t ex av begravning så känner programmet av det själv. Det markeras då med röd text Cleraring längst upp till höger på aktivitetsformuläret. Genom att komplettera programmet med kyrkans organisationsregister går det snabbt och enkelt att fakturera clearing. Programmet känner av vilken församling/samfällighet som skall faktureras och föreslår denna men ger också alternativ enligt nedanstående exempel. När man valt församling eller samfällighet kontrollerar programmet om denna kund redan finns upplagd. I så fall används denna, annars läggs kunden upp med automatik. 13

14 Fakturering Fakturan skrivs ut i delprogrammet Order/Fakturering. När användaren startar programmet visas samtliga order som är klara att fakturera inom användarens ordinarie faktureringsgrupp. Faktureringen delas in i olika grupper för att ingen sammanblandning skall ske av de olika typer av fakturor som kan förekomma i en förvaltning. Aktuell faktureringsgrupp visas i rutinens rubrik. Om man inte vill skriva ut alla fakturaunderlag som är klara att fakturera så görs detta via knappen. Bokföringsdatum kan väljas t o m dagens datum (detta datum föreslås att vara fakturadatum också, men går att ändra i nästa bild). Är det en stor mängd fakturor som skall skrivas ut, kuverteras och skickas med posten är utskrift i postnummerordning att föredra. De sker genom att man bockar i rutin i bilden. Utskrift av fakturan sker när man klickar på. Som fakturablankett använder man lämpligen en standardblankett med ett förtryckt inbetalningskort (Plusgiro eller Bankgiro). I samband med fakturering skapas automatiskt en bokföringsjournal innehållande en verifikation för varje faktura. Dessa är konterade enligt regler som användaren själv bestämmer (t ex kund, kundkategori, artikel, artikelgrupp etc.) Med en enkel knapptryckning sker sedan bokföring i huvudboken. 14

15 Statistikrapportering I denna rutin kan man på ett enkelt sätt föra in antal besökare och antal kommunioner (på gudstjänster). Dessa uppgifter ligger sedan till grund när församlingsstatistiken sammanställs. Bokarna markerar de aktiviteter statistik skall föras på och anger antalen. Vill man begränsa statistikrapportering till en viss statistiktyp, viss lokal etc så gör man lämpligen ett standardurval för detta. Genom att regelmässigt sköta statistikrapporteringen är det sedan enkelt att ta fram ett underlag för kyrkostatistiken. Det går även att få fram statisktik på begravningar fördelat per veckodagar och tider samt uppgifter om lokaluthyrningar och aktiviteter per verksamhet och deltagarnas åldersindelning. 15

16 Ett gränslöst program Telefon Telefax Krokslättstorg Mölndal

e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e k y r k o g å r d sadmi nistr ation

e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e k y r k o g å r d sadmi nistr ation e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e k y r k o g å r d s a d m i n i s t r at i o n Aveny Grav Aveny Grav Med Aveny Grav erbjuds ett heltäckande hjälpmedel för Kyrkogårdsadministration. Fullständig

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Aveny Ekonomi Med Aveny Ekonomi erbjuder Eniac Data det optimala verktyget för effektiv redovisning

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Aveny. Anläggningredovisning

Aveny. Anläggningredovisning h j ä l p e r t i l l at t h å l l a o r d n i n g p å a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h i n v e n ta r i e r Aveny Anläggningredovisning Aveny Anläggningsredovisning Med Aveny Anläggningsredovisning

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Ett program för tidrapportering och. Aveny. Tidredovisning

Ett program för tidrapportering och. Aveny. Tidredovisning Ett program för tidrapportering och u p p f ö l j n i n g av P r o j e k t Aveny Tidredovisning Aveny Tidredovisning Med Aveny Tidredovisning erbjuder vi ett toppmodernt hjälpmedel som förenar tidrapportering

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

R eb u s - Pr o d u cen t (R es Pr o )

R eb u s - Pr o d u cen t (R es Pr o ) R eb u s - Pr o d u cen t (R es Pr o ) ResPro är en modul i REBUS-systemet som kan användas för den verksamhet som behöver hjälp med att hantera och administrera egna paketerade resor och arrangemang.

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

ett program för diarieföring och för svenska kyrkans verksamhet Aveny Diarium

ett program för diarieföring och för svenska kyrkans verksamhet Aveny Diarium ett program för diarieföring och ä r e n d e h a n t e r i n g s p e c i e l lt a n p a s s at för svenska kyrkans verksamhet Aveny Diarium Aveny Diarium Aveny Diarium ingår ingår som en integrerad del

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET med SoftIT SK AB Innehåll Anställda... 3 Inloggning... 3 Registrera tidrapport... 3 Sänd tidrapporten... 4 Utskrift... 4 Översikt tidrapport... 5 Byt lösenord... 5

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Guide för att komma igång med SportAdmin

Guide för att komma igång med SportAdmin Guide för att komma igång med SportAdmin 1 Inställningar 1a Ladda upp föreningens logga 1b Fyll i föreningens uppgifter 1c Fyll i övriga grundinställningar 2 Perioder 2a Skapa ny period 2b Kopiera mellan

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer