DELÅRSRAPPORT Januari juni 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT Januari juni 2007"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2007 Simrishamns kommun

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delårsrapport januari juni Nämndernas resultat... 4 Resultaträkning... 5 Balansräkning... 6 Finansieringsanalys... 7 Kommunfullmäktige, Revision, Valnämnd... 8 Kommunstyrelsen... 9 Myndighetsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Överförmyndaren Finansiering Personalredovisning Koncernen Delårsrapporten är sammanställd av kommunledningskontoret. Den finns också på kommunens hemsida under rubriken Kommunens ekonomi. Omslagsbilder: Marie Carlberg Bild: Invigning av Museiträdgården Hafreborg

3 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2007 Simrishamns kommun minskar befolkningstalet första halvåret. Kommunen har fortsatt stark inflyttning, personer. Trots det positiva flyttningsnettot på 41 personer minskar alltså befolkningen. Fortsatt negativt födelsenetto med 56 personer (Skånes äldsta befolkningssammansättning) medför en befolkningsminskning med 17 personer till invånare. En nödvändig nybyggnation av hyres- och bostadsrättslägenheter har kommit igång i Simrishamns stad. Behovet är dock mycket större än vad som hittills genomförts/påbörjats. Det är sannolikt avgörande för att kunna möjliggöra en befolkningsökning för kommunen att betydligt fler nya lägenheter kan byggas så att omflyttningar och inflyttningar kan ske. En tidigare påbörjad planprocess tillsammans med utökad och förbättrad dialog om bl a Simrishamns stads utveckling är nödvändigt att skapa framöver. Det är även nödvändigt att de planer som är antagna snarast kan förverkligas. Nybyggnationen av småhus är fortsatt stark i kommunen. Som jämförelse kan nämnas att det under 2006 byggdes ca 140 lägenheter i småhus. Det bör dock noteras att endast en mindre andel av byggda småhus leder till befolkningsökning. Mellan % av nybyggda småhus byggs för delårsboende ett delårsboende som förhoppningsvis så småningom kan leda till helårsboende. Att kommuner genom marknadsföring och riktade budskap försöker skapa ökad inflyttning, för Simrishamns kommuns del med inriktning mot yngre familjer med barn, har i vetenskapliga undersökningar visat sig vara tämligen verkningslöst. Det är god arbetsmarknad, utvecklad infrastruktur och närhet till regionalt centrum som är avgörande faktorer. Ny nämndsorganisation för tidigare teknisk nämnd, byggnadsnämnd och miljö- och hälsoskyddsnämnd har startat från årsskiftet. Nya nämnder är samhällsbyggnadsnämnd och myndighetsnämnd. Tre tidigare förvaltningar har ersatts av en samhällsbyggnadsförvaltning, en förvaltning som arbetar för de båda nya nämnderna. Kommunstyrelsens arbetsutskott har från årsskiftet ersatts med ett utskott för utveckling och beredning. Ett syfte är att markera utvecklingsfrågorna samt att förtydliga utskottets ansvar liksom övriga nämnders ansvar. Utredningen om skollokaler i kommunen har under halvåret behandlats politiskt och ett enigt förslag har utarbetats. En radikalt stor minskning av antalet elever framöver tillsammans med nödvändig anpassning av lokaler för pedagogisk utveckling är orsaker till utredningen som totalt medför ett beräknat investeringsbehov på drygt 100 Mkr. Beslut om inledande investeringar i skollokaler tas i kommunfullmäktige i september. En annan utredning, både innehållsmässigt och ekonomiskt viktigt, är socialförvaltningens förslag till LSS-plan för Simrishamn Denna utredning är på remiss och beslut kan tas under hösten. Arbetet med att skapa ett Marinbiologiskt Centrum i Simrishamn fortgår. Som en viktig och initial byggsten tar Simrishamns kommun ansvar för att bilda en nätverksorganisation för kommuner runt Östersjön, ett KIMO Östersjön; ett nätverk som skall behandla Östersjöns miljö och vara en internationell lobbyorganisation för kommunala Östersjömiljöfrågor. Nätverket kommer att bildas i Simrishamn den oktober i år. Simrishamns kommun har ingått medlemskap i motsvarande internationella organisation KIMO för kommuner runt Kattegatt/Nordsjön. KIMO står för Kommunenes Internasjonale Miljöorganisasjon. 1

4 Ekonomi Ekonomiskt resultat Bokslutet för första halvåret visar ett överskott på 45 Mkr, vilket kan jämföras med ca 30 Mkr för samma period föregående år. Periodresultatet för år 2007 innehåller emellertid betydligt större realisationsvinster än vad som var fallet år Exkluderas dessa poster av engångskaraktär är periodresultatet innevarande år 25 Mkr (motsvarande resultat 2006 var nästan 29 Mkr). Enligt helårsprognosen kommer kostnaderna under andra halvåret, i likhet med tidigare år, att bli högre. Resultatet för helåret bedöms, utifrån nämndernas prognoser, till ca 33 Mkr. Vid avstämning mot kommunallagens balanskrav, där resultatet justeras för realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar och realiserad värdeökning på pensionsplaceringen, visar prognosen ett överskott på 7 Mkr för helåret Det prognostiserade resultatet är ca 2,5 Mkr bättre än budgeterat. Enligt kommunens finansiella mål ska årets resultat, exklusive realisationsvinster, för år 2007 minst uppgå till 0,5 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Då resultatmålet motsvarar ett överskott på ca 4 Mkr innebär prognosen att kommunen förväntas uppnå detta finansiella mål. Sammantaget bedöms nämnderna ligga väl i nivå med budget. Det samlade överskottet prognostiseras till 0,4 Mkr. Prognosen innehåller endast ett underskott, nämligen för barn- och utbildningsnämndens resultatenheter. Noteras bör att underskottet avser användande av 1,8 Mkr av tidigare års ansamlade egna kapital på totalt 2,8 Mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar det största överskottet, +1,3 Mkr. Överskottet förklaras främst med lägre kostnader för vuxenutbildningen och färdtjänsten än budgeterat. Utfallet för finansieringen, exklusive realisationsvinsterna, bedöms bli 2 Mkr bättre än budget. Huvudsakligen förklaras överskottet med högre skatteintäkter och ränteintäkter än budgeterat. Under finansieringen ingår därtill intäkter till följd av realiserad värdeökning i pensionsplaceringen (ca 20 Mkr) samt realisationsvinster vid genomförda fastighetsförsäljningar efter halvårsskiftet (ca 6 Mkr). Investeringar Fastställd investeringsbudget uppgår till 66,1 Mkr. Den höga nivån förklaras med att nästan 27 Mkr har tillkommit i form av tilläggsbudget, främst beroende på ej genomförda investeringar år I tilläggsbudgeten ingår även 10,5 Mkr avseende landsbygdens vatten. Utbyggnaden ska finansieras genom anläggningsavgifter (redovisas ej över investeringsbudgeten). Exkluderas landsbygdens vatten uppgår investeringsbudgeten således till 55,6 Mkr. Enligt prognosen för helåret kommer utfallet att hamna nästan 10 Mkr lägre än budgeterat. Den lägre nivån är huvudsakligen hänförlig till samhällsbyggnadsnämndens investeringsverksamhet. Nämndens förklaring är en osäkerhet gällande när vissa större projekt kan igångsättas. Projekt som nämns är skollokalombyggnaden, Kiviks hamnplan samt landsbygdens vatten. Sammantaget uppgår prognostiserade nettoinvesteringar till 56,6 Mkr och exklusive landsbygdens vatten, med tanke på avgiftsfinansieringen, är nivån 49,6 Mkr. Enligt kommunens finansiella mål ska investeringar fullt ut självfinansieras. I nuläget görs bedömningen att årets investeringsnivå kan finansieras utan nyupplåning. Finansiering kan ske genom det investeringsutrymme som avskrivningarna och det prognostiserade ekonomiska resultatet skapar. Därtill bedöms kommunens likviditet, bl a beroende på genomförda och planerade fastighetsförsäljningar, i enlighet med fattade beslut kunna minskas något för att delfinansiera investeringsverksamheten. Förvaltning av pensionsmedel Vid utgången av år 2006 uppgick marknadsvärdet på kommunens pensionsmedel till 116,3 Mkr. Det bokförda värdet var 87,0 Mkr. I april 2007 gjordes i enlighet med reviderad placeringspolicy en om- 2

5 placering av hälften av det placerade kapitalets värde vid detta tillfälle, 63,1 Mkr, från aktier till räntebärande tillgångar. Omplaceringen medförde en realisationsvinst på drygt 20 Mkr och det bokförda värdet uppgår vid halvårsskiftet till 107,1 Mkr. Marknadsvärdet på placeringen är vid utgången av juni 129,7 Mkr, vilket motsvarar en ökning på 11,5 % hittills under år Redovisningsprinciper Vid upprättandet av denna delårsrapport har i huvudsak samma redovisningsprinciper använts som i den senaste årsredovisningen. Dock har lägre detaljeringsgrad använts avseende periodiseringar. Sammanfattning Helårsprognosen visar på ett starkt ekonomisk resultat även för år Den största delen avser dock realisationsvinster i pensionsplaceringen och vid fastighetsförsäljningar. Vinsterna bör inte medräknas vid bedömningen av kommunens ekonomiska resultat för året. Exempelvis är värdeuppgången i pensionsplaceringen till stor del upparbetad under tidigare år och vinsten kommer att behövas för att finansiera ökade pensionskostnader framöver. Prognostiserat resultat i den löpande verksamheten uppgår till 7 Mkr. Bedömningen är att det bör finnas förutsättningar för att resultatet ska bli något högre och att det långsiktiga målet på 1 % i överskott (motsvarande ca 8 Mkr) ska kunna nås. När det gäller utvecklingen i kommunens verksamhet lämnas information under respektive nämnds avsnitt. Sammantaget är bedömningen att verksamheten i huvudsak utvecklas i enlighet med fullmäktiges fastställda mål. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Staffan Tellman Kommundirektör Peter Andersson Ekonomichef 3

6 NÄMNDERNAS RESULTAT DRIFTREDOVISNING Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse Nettokostnader i mkr jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec KF, Revision och Valnämnd -0,3-0,6-1,7-1,7 0,0 Kommunstyrelsen -29,4-29,2-63,8-62,5 1,3 Myndighetsnämnden 0,0-0,2-0,6-0,6 0,0 Samhällsbyggnadsnämnden -17,8-20,0-42,5-42,5 0,0 - varav tekniska avdelningen -15,8-17,9-34,1-34,1 0,0 - varav VA-verksamhet 0,6-0,1 0,0 0,0 0,0 - varav plan- och bygglovsavdelningen -1,3-1,1-4,6-4,6 0,0 - varav miljö- och hälsoskyddsavdeln. -1,3-0,9-3,8-3,8 0,0 Kultur- och fritidsnämnden -16,5-14,8-32,4-32,3 0,1 Barn- och utbildningsnämnden -141,1-152,4-311,6-311,6 0,0 BUN-enheter (ing.eg.kap. 2,8 Mkr) -1,8-1,8 Socialnämnden -148,5-158,9-340,6-340,4 0,2 SN-enheter (ing.eg.kap. 1,2 Mkr) 0,6 0,6 Överförmyndaren -0,7-0,8-1,2-1,2 0,0 Finansiering 384,4 421,9 799,0 827,3 28,3 Summa totalt 30,1 45,0 4,6 33,3 28,7 PROGNOS i mkr 2007 jan-dec Budgeterat resultat 4,6 Prognosavvikelse 28,7 Summa resultat 33,3 Rea.vinster fastighetsförsäljning -6,1 Rea.vinster pensionsplacering -20,2 Resultat i den löpande verks. 7,0 VA-verket 0,0 Balanskravsresultat 7,0 INVESTERINGAR i mkr Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec Kommunstyrelsen 0,7 0,2 1,6 1,6 0,0 Samhällsbyggnadsnämnden 18,8 19,3 56,8 47,6 9,2 - varav tekniska avdelningen 12,2 15,8 38,9 33,2 5,7 - varav VA-verksamhet 6,6 3,4 17,5 14,0 3,5 - varav plan- och bygglovsavdelningen 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 - varav miljö- och hälsoskyddsavdeln. 0,0 0,1 0,3 0,3 0,0 Kultur- och fritidsnämnden 0,4 0,2 1,4 1,4 0,0 Barn- och utbildningsnämnden 0,8 0,1 2,1 2,1 0,0 Socialnämnden 1,3 1,3 4,2 3,9 0,3 Summa 22,0 21,1 66,1 56,6 9,5 4

7 RESULTATRÄKNING Belopp i mkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec jan-dec Verksamhetens intäkter 76,1 96,7 156,1 158,5 158,5 Verksamhetens kostnader -410,1-454,3-858,5-913,4-914,9 Avskrivningar -14,7-14,8-30,4-30,5-30,3 Verksamhetens nettokostnader -348,7-372,4-732,8-785,4-786,7 Skatteintäkter 284,8 293,7 565,4 584,0 587,4 Generella statsbidrag etc. 94,2 104,8 198,6 211,0 209,7 Finansiella intäkter 0,9 1,8 2,5 2,0 3,0 Realisationsvinst finansiella tillgångar 0,0 20,2 0,0 0,0 20,2 Realisationsvinst fastighetsförsälj. 1,6 0,0 2,1 0,0 6,1 Finansiella kostnader -2,7-3,1-6,2-7,0-6,4 Resultat efter finansnetto 30,1 45,0 29,6 4,6 33,3 Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 30,1 45,0 29,6 4,6 33,3 Balanskravsresultat 27,9 7,0 Fotnot! 1 Årets resultat för den löpande verksamheten (Mkr) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 27,9 6,3 3,5 9,0 7, Beloppet på 2007 års resultat för den löpande verksamheten är prognos på helår. 5

8 BALANSRÄKNING Bokslut Bokslut Belopp i mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 516,5 510,0 Maskiner och inventarier 35,9 36,1 Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar och långfristiga fordringar 181,2 161,2 Summa anläggningstillgångar 733,6 707,3 Omsättningstillgångar Förråd 0,8 0,8 Exploateringsfastigheter 9,0 9,0 Fordringar 47,0 33,4 Kassa och bank 59,7 58,2 Summa omsättningstillgångar 116,5 101,4 SUMMA TILLGÅNGAR 850,1 808,7 EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 466,6 437,0 Årets resultat 45,0 29,6 Summa eget kapital 511,6 466,6 Avsättningar Avsättning för pensioner etc. 5,9 5,9 Summa avsättningar 5,9 5,9 Skulder Långfristiga skulder 167,3 166,9 Kortfristiga skulder 165,3 169,3 Summa skulder 332,6 336,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER 850,1 808,7 6

9 FINANSIERINGSANALYS Belopp i mkr Den löpande verksamheten Årets resultat 45,0 29,6 Justering för av- och nedskrivningar 14,8 29,4 Justering för gjorda avsättningar 0,0 0,9 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -20,2-2,1 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 39,6 57,8 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -13,7 6,7 Ökning/minskning förråd och varulager 0,1 2,2 Ökning/minskning kortfristiga skulder -4,0-26,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,0 40,4 Investeringsverksamheten Investering materiella anläggningstillgångar -21,1-36,5 Försäljning materiella anläggningstillgångar 0,0 4,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten -21,1-32,3 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån 0,5 0,7 Amortering av skuld 0,0 0,0 Ökning/minskning långfristiga fordringar 0,1 2,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,6 2,8 Årets kassaflöde 1,5 10,9 Likvida medel vid årets början 58,2 47,3 Likvida medel vid årets slut 59,7 58,2 Fotnot! 1 Nettoinvesteringar (Mkr) 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 56,6 31,9 40,1 34,2 19, Beloppet på 2007 års nettoinvesteringar är prognos på helår. 7

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE REVISION VALNÄMND Ekonomisk översikt/analys DRIFTREDOVISNING i tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Avvikelse % Kod Verksamheter jan-dec jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec 10 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Summa

11 KOMMUNSTYRELSEN Ordförande: Christer Akej Nämndsberättelse Sammantaget kan konstateras att verksamheten i huvudsak följer fastställda mål och upprättade planer. Överskott gentemot budget förväntas, främst beroende på lägre kostnader för vuxenutbildning och färdtjänst. Kommunledningskontoret Förvaltningschef: Staffan Tellman Verksamhetsuppföljning Måluppföljning Förvaltningens arbete bedrivs utifrån uppställda mål. Några avvikelser kan dock konstateras: Presentation till förslag av e-strategi är försenat på grund av att de verksamhetssystem som skall anpassas inte ännu är fullt utvecklade. Förnyelsen av kommunens Intranät hör samman med utveckling av E-strategi, varför även denna får avvakta. Kommunledningskontorets kvalitetsprojekt Verksamheterna inom kommunledningskontorets ansvarsområden har under våren kartlagts och analyserats. Målsättning är att under hösten kunna inleda den kvalitetssäkring som vi bedömer nödvändig. Kommunledningskontorets organisation Under våren och som en del i pågående kvalitetsprojekt har utarbetats ett förslag till organisation för kommunledningskontoret. Målsättning med förslaget är att tydliggöra ansvar och innehåll för att organisationen ska kunna prestera ett ännu bättre resultat. Förslag till organisation presenteras för kommunstyrelsen under september. Kommunens hemsida Måndagen den 11 juni lanserades en ny version av Den nya versionen bygger på de synpunkter och önskemål som kommit in från användarna sedan webbplatsen lanserades för ett år sedan, på externa utvärderingar och på förvaltningarnas och webbredaktörernas önskemål. En nyhet är att skolornas webbplatser integreras helt med kommunens webbplats fast med egna sidor och egna webbredaktörer. En helt ny sida för näringslivet lanserades också den 11 juni. Mycket arbete har lagts ned på att göra den nya näringslivssidan informativ och användbar för näringslivet i vår kommun. På näringslivssidorna finns det mesta av det som handlar om företagens kontakter med kommunen, till exempel all information om nödvändiga tillstånd, regler och handläggningstider, råd och tips för den som vill starta eget företag, information om lediga lokaler och ledig industrimark. Särskilda underrubriker finns för bland annat produktutveckling, affärskontakter, kompetensutveckling och landsbygdsutveckling. Näringsliv Näringslivsarbetet har intensifierats under år Kommunens näringslivsråd har ett väl fungerande samarbete. Sedan årsskiftet besöker kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning ett antal företag förmiddagen före varje kommunstyrelsesammanträde. Kommunens interna näringslivsråd träf- 9

12 fas löpande för samordning av näringslivsfrågor och planfrågor. Därtill har näringsutvecklarens roll som företagslots utvecklats. Tidigare har handläggningstider för de kommunala förvaltningarna fastställts. Dessa handläggningstider har följts upp i förvaltningschefsgruppen. Gruppen har även diskuterat bemötandefrågor. Planer har diskuterats att inför hösten 2007 arrangera seminarium för berörda handläggare på förvaltningarna där råd, stöd och helhetssyn i bemötandefrågor ska tas upp. E-strategi Det pågående utarbetandet av en e-strategi för kommunen syftar till att uppfylla fyra grundläggande målsättningar: effektivare e-förvaltning fördjupad e-demokrati produktion av e-tjänster förbättrad IT-service. Elektronisk handel Sedan föregående år har Simrishamn tillsammans med Höörs och Tomelilla kommuner deltagit i ett projekt i Kommunförbundet Skånes regi rörande elektronisk handel. Projektet är nu avslutat och för Simrishamns del kommer skanning av fakturor att införas under hösten. Planen är att därefter börja med fullständig e-handel med några större leverantörer. Drift och fortsatt utveckling kommer att ske i samarbete med Ystads kommun. Marinbiologiskt Centrum Arbetet med att skapa ett Marinbiologiskt Centrum, MBC, i Simrishamn utvecklas. Simrishamns kommuns initiativ till bildande av ett internationellt nätverk för kommuner runt Östersjön i miljöfrågor planeras att genomföras vid ett symposium den oktober i år i Simrishamn. Uppvaktning av miljöministern är inbokad och planer för finansiering av MBC Simrishamn ska utarbetas. Ekonomisk översikt/analys DRIFTREDOVISNING i tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Avvikelse % Kod Verksamheter jan-dec jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec 21 Kommunledningskontoret Summa Kommunledningskontoret bedöms för helåret redovisa ett överskott på tkr gentemot budget. Den största prognostiserade avvikelsen avser vuxenutbildningen, tkr, och förklaras av lägre efterfrågan på utbildningsplatser än budgeterat. Även färdtjänsten bedöms ge överskott, 400 tkr. Orsaken är att den förväntade kostnadsökningen jämfört med år 2006 hittills har uteblivit. De positiva budgetavvikelserna motverkas något av att verksamheterna bidrag buss/tågtrafik, rekrytering samt kontorsservice bedöms överskrida budgeten med knappt 200 tkr vardera. 10

13 INVESTERINGAR i tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Avvikelse % Kod Verksamheter jan-dec jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec 10 IT System för elektr handel Inventarier Bredband Televäxel Övrigt Summa Investeringsverksamheten bedöms kunna hållas inom totalt anslagna tkr. Anslaget för elektronisk handel kommer att utnyttjas under hösten då skanning av fakturor ska införas. I anslaget för övriga investeringar ingår främst hissar i Rådhuset. De båda andra anslagen avser normalt utbyte av ITutrustning respektive inventarier. Turistbyrån Förvaltningschef: Margaretha Hemne Ekonomisk översikt/analys DRIFTREDOVISNING i tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Avvikelse % Kod Verksamheter jan-dec jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec 23 Turistverksamhet Summa De låga redovisade kostnaderna beror på att den totala intäkten av stugförmedlingen d.v.s. värdhyran från och med i år bokas direkt och ej som tidigare på övergångskonto. Nettokostnaden blir därmed lägre första halvåret då den klart övervägande delen av stugförmedlingen sker på våren. Prognos helår 2007 är att kostnaden ökar med kr. Verksamhetsuppföljning Omsättning OMSÄTTNING i kr Bokslut Bokslut Skillnad Prognos jan-jun jan-jun 2007 jan-dec Stugor Paket Summa Bokningsomsättning har under det första halvåret minskat marginellt. Fortsätter minskningen kan detta påverka intäkterna negativt. Prestationsnyckeltal Prognosen för antal bokningar stugor och paket är i enlighet med budget. 11

14 Kvalitetsnyckeltal Offerter 3 dagar efter förfrågan uppfyllda. Bekräftelse 2 dagar efter bokning uppfyllda. Broschyrutskick 2 dagar efter förfrågan uppfyllda. 2 dagar efter förfrågan uppfyllda. Projektet Österlen - Bornholm Projektet har drivits under tre år och avslutades Av projektets resterande medel har ca kr ( kr från Simrishamns kommun) avsatts för att stärka marknadsföringen av linjen Simrishamn Allinge. Marknadsföringen pågår men ännu har inga kostnader redovisats i projektet. 12

15 MYNDIGHETSNÄMNDEN Ordförande: Monica Gripp Förvaltningschef: Eva Maria Persson Nämndsberättelse Kommunfullmäktige har den 7 december år 2006, 181, beslutat att inrätta en samhällsbyggnadsnämnd och en myndighetsnämnd. Myndighetsnämnden ansvarar för uppgifter inom plan- och byggväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet i alla avseenden som gäller myndighetsutövning. Verksamhetsuppföljning Under första halvåret har myndighetsnämnden behandlat 144 stycken ärenden. Bland de större ärendena som nämnden har behandlat kan nämnas bulleråtgärder gällande Skånefrö AB i Tommarp, tillståndsärende för vindkraftsverk för Giro Vind Energi AB. Därtill har ett antal bygglovs- och förhandsbeskedsärenden gällande nybyggnation av fritidshus/enbostadshus behandlats. Ekonomisk översikt/analys DRIFTREDOVISNING i tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Avvikelse % Kod Verksamheter jan-dec jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec Nämndsverksamhet Summa Myndighetsnämndens delårsrapport visar en redovisad nettokostnad på cirka kronor. Detta motsvarar ca 39 % utav budgeten. Kostnader kring den administrativa personalen har inte fördelats mellan nämnderna utan finns kvar på samhällsbyggnadsnämnden. Dessa kostnader kommer att fördelas under andra halvåret. 13

16 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Ordförande: Ulf Johansson Förvaltningschef: Eva Maria Persson Nämndsberättelse Samhällsbyggnadsförvaltningens delårsrapport 2007 visar en nettokostnad på ca kronor vilket motsvarar ca 47 % utav budgeten. Totalt för helåret prognostiserar samhällsbyggnadsnämnden att förvaltningen håller sig inom beslutad budgetram. Prognosen bygger dock på några osäkerhetsfaktorer. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tillsyn av enskilda avlopp har prioriterats ner med anledning av den planerade kommunala utbyggnaden samt i avvaktan på nya regionala riktlinjer. Verksamheten gata påverkas i stor utsträckning av vädrets makter. Den gångna säsongens kostnader för snöröjning och halkbekämpning har varit högre än budgeterat. Vinterväghållningen har vid halvåret överskridit årsbudgeten. Vatten- och avloppsverksamhetens drift och underhåll bedöms kunna hållas inom budgeterade medel för 2007, dock med vissa frågetecken för väderleken som kan orsaka översvämningar, bräddningar etc. Verksamhetens negativa eget kapital på kronor går inte att återställa under budgetåret utan avgiftshöjning. Verksamhetsuppföljning Plan- och bygglovsavdelningen Under första halvåret har en fördjupad översiktsplan för Skillinge påbörjats. Fördjupade översiktsplaner för Norrekås och Örnahusen med omnejd samt för Stenshuvudområdet pågår. Uppdraget att ta fram en fördjupad översiktsplan för Simrishamn pågår. Intentionen är att ta fram ett strategiskt dokument med en bred förankring. Arbete med policydokument för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda Skjutfält har färdigställts och antagits under våren. Arbetet med framtagande av detaljplaner sker med målet att detaljplaner kan antas under året. Planarbetets inriktning avser i första hand planer för bostadsändamål. Områden för verksamheter skall finnas i konsolideringsorterna. Nya regler för bygglovprövning kan komma att fattas, vilket leder till omprövning av nuvarande handläggningsrutiner. Utbildning och organisationsförändring kommer att påverka verksamheten under Statligt bidrag för energirådgivning föreligger för närvarande till och med Frågan om fortsatt energirådgivning får prövas under Mängden ärenden avseende bygglov bedöms inte minska under Kapaciteten på plansidan har förstärkts med 1,5 personal. Detta betyder att en del planer nu utförs av avdelningen istället för av konsulter. 14

17 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Merparten av handläggningsarbetet för miljö- och hälsoskydd har under det första halvåret 2007 utgjorts av inkommande ärenden, såsom ansöknings- och klagomålsärenden. Den uppsökande verksamheten har inte nått upp till den planerade nivån. Även tillsynen av enskilda avlopp har prioriterats ner med anledning av den planerade kommunala utbyggnaden samt i avvaktan på nya regionala riktlinjer. Tillsynen inom djurskyddet har inriktats mot inkommande klagomål och ansökningar. Den uppsökande verksamheten har i stort sett helt avstannat då en av kommunens djurskyddsinspektör har varit tjänstledig. Hans ersättare har även arbetat med miljötillsyn vilket tagit en stor del av hennes tid i anspråk. Intäktsbudgeten kommer inte att nås. Arbetet med att ta fram en lokal naturvårdsplan har påbörjats. Den anställda kommunekologen har placerats hos miljö- och hälsoskyddsavdelningen men tillhör organisatoriskt kommunledningen. En överflyttning av kommunekologtjänsten till samhällsbyggnadsförvaltningen bör diskuteras. Verksamheten för livsmedel löper under första halvåret enligt verksamhetsplanen. Tekniska avdelningen Fastighet Planerat fastighetsunderhåll på skolorna såsom invändig målning, golvläggning, dörr- och fönsterbyten med mera har hållits tillbaka i avvaktan på beslut avseende skollokalutredningen. En tidplan med tillhörande kostnader har arbetats fram avseende ombyggnaderna enligt skollokalutredningen. Totalkostnaden för projektet är beräknat till miljoner fördelade på åren 2007 till och med Redan under hösten kan förprojektering respektive projektering påbörjas avseende flera projekt, under förutsättning att ett politiskt beslut fattas. I samarbete med Kommunförbundet Skåne och fem andra kommuner har Simrishamns Kommun upphandlat el-energi för de kommande fyra åren. Öresundskraft är den nya leverantören. Fastighetsförsäljningar pågår. Senast sålda fastigheter är Branteviks södra skola och Raabska gården i Simrishamn. Förberedelser pågår avseende försäljning av omsorgsfastigheten på Yngve Östbergs väg och Skillinge brandstation. Detaljplanen för kontorsbyggnaden med tillhörande gråstenslängor på Lindhaga är slutligen klar. Försäljning pågår via mäklare. Ombyggnad av Österlengymnasiets etapp två pågår och är klar till höstterminsstarten Totalkostnaden för byggprojektet uppgår till miljoner kronor. Därtill kommer brandskyddsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder och vissa underhållsarbeten som samtliga utföres i samband med ombyggnaden. Inventering av erforderliga handikappanpassningar av typ enkelt avhjälpta hinder har påbörjats med hjälp av kommunens handikappsamordnare. Dessa hinder kommer att åtgärdas de närmaste åren. Planering pågår avseende att under de kommande tre åren installera olika typer av värmepumpar/värmeväxlare och utföra andra typer av energieffektiviseringsåtgärder, främst avseende skolorna. Skollokalutredningen kommer att ligga till grund för tidplaneringen d:o. Hamn En större trålare sliter sig i samband med stark blåst under februari månad och river med sig serverings däcket utanför korvludorna på hamnplan. Reparationsarbetet kommer att startas under hösten. Kostnaderna täcks av trålarens försäkring. TallyKey, vårt el-system installeras i Kivik, Vitemölla och Vik. 15

18 Försäljning av trollingtillbehör och drivmedel läggs ut t.o.m. årsskiftet 2007/2008. Fortsatt planering för bildandet av det Marinbiologiska Centret. En yrkesskola med marin inriktning planeras. Projektet går för närvarande på sparlåga. Fortsatt positiv utveckling för slipverksamheten i Simrishamn. Resultatet av slipinvesteringen och att samtidigt lägga ut slipen på entreprenad är att entreprenören Skillinge Marins personalstab har ökat från 6 anställda till 22. Fartyg som ankommer och ligger på reparationstaxa har ökat markant. Volvo Penta Fritid etablerar sitt södra regionala återförsäljningskontor i Simrishamn genom Marint Center Syd. Fisket har under första perioden kunnat genomföras utan överraskningar i form av ytterligare restriktioner. Volymerna har varit större än förväntat vilket tyvärr innebär lägre priser. Lossningar/lastningar har varit näst intill obefintliga under denna period. Någon ytterligare mottagning av betor kommer inte att ske. Småbåtshamnen har tidigare under åren haft en person anställd på 75 %. I samband med att trollingoch drivmedelsboden utarrenderades våren 2007 återanställdes den tidigare hamnfogden på en 37,5 % tjänst som löper fram till den 31 december Samma fysiska person är anställd till 50 % av Marincenter Syd. På Kiviks hamnplan planeras det för mottagningsplatta för fisket. Genomförandet sker under andra halvåret Den 1 juni startade Christiansöfarten sin reguljära trafik mellan Simrishamn och Allinge. Offentliga rummet Under första halvåret 2007 har vi radikalt förbättrat det offentliga rummet. Vi har färdigställt byförnyelseprojektet Vitaby Stationsområde som omfattar nya planteringar, nya beläggningar, parkeringsplatser och upprustning av busshållplatserna. Vi har likaså genomfört större delen av byförnyelsen i Gärsnäs. Detta projekt är större till omfattningen, och berör omläggning av torget, Storgatan, utvidgning av pendlarparkering samt ny gång- och cykelväg längs järnvägen. Arbetet har utförts parallellt med samarbetet med Vägverket som har förnyat väg 11 genom Gärsnäs samtidigt. I Kivik har vi färdigställt parkeringarna i norra delen av hamnen, och genomfört större delen av parkeringen och gatan i södra delen av hamnen. Omsättning av gatsten har skett på Lilla Norregatan i Simrishamn. Museiträdgården Hafreborg fick oplanerat i stället för en uppsnyggning en totalombyggnad av trädgården. Ett lyckat samarbete med Österlens museum. 16

19 En lekplats har restaurerats i Skillinge. En ny EU-anpassad lekplats med en rejäl och fantasieggande klätterställning har anlagts mellan hamnen och badplatsen i Kivik. Vi har handlat upp gång- och cykelväg längs Peder Mörcks väg och pendlarparkering i Södra Planteringen. Byggnationen kommer att påbörjas under hösten. Exploatering Under våren har vi projekterat klart gator, vatten och avlopp för våra egna exploateringsområden Simrishamn 2:1/2:9 samt Baskemölla 87:1. Här har vi nu till försäljning 5 nya tomter inne i Simrishamns norra del och 14 tomter i bra läge i Baskemölla. I Borrby håller vi på att stycka av 5 nya tomter inne i byn. Intresset för tomterna, framför allt de i Simrishamn, är mycket stort. Vi har också fortsatt utdelningen på vår förbättrade marknadsföring av gamla tomter med flera reserverade tomter och sökta bygglov under första halvåret Under våren 2007 har vi sålt flera industritomter väster om väg 9, och håller nu på att bygga ny industrigata för att serva dessa. Nybyggnadsprojekten på de sålda tomterna beräknas komma igång på allvar under hösten Under våren har vi utrett kostnaderna för industriexploatering och lagt fram ett förslag om ökning av försäljningspriset på industritomter. Av övrig extern exploatering har vi projekterat klart och påbörjat upphandlingen av gator, vatten och avlopp till flera privata exploatörer med sammanlagt cirka 27 nya tomter. Vi har också påbörjat byggandet av gator, vatten och avlopp i Skillinge, där en privat exploatör kommer att erbjuda tiotalet nya bostadstomter. Vatten och avlopp Generella sparkrav har satts på drift- och underhållsförnyelse med anledning av det höga kostnadsläget för energi, ökade räntor etc. Som ett led i verksamhetens energieffektivisering har ett antal avloppspumpstationer utrustats med nya avloppspumpar, som är effektivare och energisnålare. Arbete pågår med att ta fram en långsiktig strategi för hantering av avloppsslam vid främst Stengårdens avloppsreningsverk. Syftet är att vatten- och avloppsverksamheten skall kunna ha en god framförhållning vad gäller planering, fondering av nödvändiga resurser för nästkommande slamtömning samt också att ge möjlighet att få fram den bästa optimala lösningen, ur såväl ekonomisk som miljövänligt perspektiv. Strategi för gemensam framtida driftorganisation inom SÖSK-kommunerna pågår och ett slutligt förslag beräknas bli föremål för politisk behandling under hösten Parallellt kommer en eventuell anslutning till Sydvatten upp för politiskt ställningstagande. Under juni och juli månad har extremt stora nederbördsmängder drabbat Simrishamns kommun. Under denna period har nederbörden uppmäts till 400 mm. I samband med dessa kraftiga regnoväder påverkades spillvattennätet av omfattande inläckage av ovidkommande vatten och källaröversvämningar i en del samhällen. Värst drabbades Kivik och Vitaby med ett 20-tal fastigheter. Bräddning har skett från ledningsnät och pumpstationer anslutna till avloppsreningsverken i Kivik och Simrishamn som annars skulle ha belastats med stora volymer av ovidkommande vatten. Vattnet hade påverkat reningsprocessen men också ökat antalet källaröversvämningar. Enheten har gjort anmälan till Länsstyrelsen angående dessa bräddningar. 17

20 Behovet att minska inläckaget av ovidkommande vatten i ledningsnätet är akut på grund av de ökade driftkostnaderna. Bland annat kan nämnas att enbart merkostnaderna för att pumpa inläckande ovidkommande vatten beräknas uppgå till drygt kronor per år för både Simrishamns och Kiviks avloppsområde. Undersökning av otätheter på ledningsnätet kommer att ytterligare intensifieras från och med hösten för att klarlägga orsakerna till de stora volymerna av ovidkommande vatten i spillvattennätet. Renoveringen av Agdelunds högreservoar har slutförts under våren. Dock kvarstår ytterligare renoveringsarbeten som avser tätning och rengöring av reservoarens vattenmagasin som är av stor vikt för att kunna distribuera ett tjänligt dricksvatten. Kostnaden för detta arbetet har beräknats till kronor. För att täcka investeringskostnaden för renoveringen av vattenmagasinet kommer omprioritering att ske i årets budgetram. Landsbygdens vatten- och avloppsutbyggnad är försenat med cirka ett halvår till följd av tidskrävande upphandlingar av anläggningsentreprenörer, inhyrning av entreprenadmaskiner och LTApumpstationer. Samtliga erforderliga ramavtal är undertecknade. Utbyggnaden av vatten och avlopp pågår för drygt ett 50-tal fastigheter inom Södergårdaområdet i Hammenhög. Ytterligare ett antal objekt avses upphandlas under hösten med byggstart under november månad, vari ingår bland annat utbyggnadsobjektet Komstad Stengravar med mera. Utöver beslutade utbyggnadsområden pågår utredningar för ytterligare områden som berör cirka 300 fastigheter. Sedan 2005 och fram till halvårsskiftet har vatten- och avloppsutbyggnaden på landsbygden genomförts till drygt 150 fastigheter. Utrednings- och undersökningsarbete för sanerings- och reinvesteringsobjekt på avloppsnätet har påbörjats på avloppsnätet inom Skillinge, Vitaby och Hammenhög. Under hösten kommer investeringsåtgärder såsom ombyggnad, re-lining, kapacitetsförstärkningar etc. att genomföras. Sanering av avloppsledningsnätet i L. Norregatan med flera i Simrishamn har slutförts under våren. Dagvattenledning har anlagts för att ansluta felkopplade stuprör och dagvattenbrunnar som var anslutna spillvattenledningen. Utbyte av utloppsledningen från Kiviks avloppsreningsverk utfördes under januari-februari månad och beräknas slutbesiktigas under augusti månad. Ett 20-tal vatten- och avloppsserviser till enstaka fastigheter har utförts första halvåret. Motsvarande antal serviser förväntas även att byggas ut under hösten. 18

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 24 juni 2008, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer