DELÅRSRAPPORT Januari juni 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT Januari juni 2007"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2007 Simrishamns kommun

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delårsrapport januari juni Nämndernas resultat... 4 Resultaträkning... 5 Balansräkning... 6 Finansieringsanalys... 7 Kommunfullmäktige, Revision, Valnämnd... 8 Kommunstyrelsen... 9 Myndighetsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Överförmyndaren Finansiering Personalredovisning Koncernen Delårsrapporten är sammanställd av kommunledningskontoret. Den finns också på kommunens hemsida under rubriken Kommunens ekonomi. Omslagsbilder: Marie Carlberg Bild: Invigning av Museiträdgården Hafreborg

3 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2007 Simrishamns kommun minskar befolkningstalet första halvåret. Kommunen har fortsatt stark inflyttning, personer. Trots det positiva flyttningsnettot på 41 personer minskar alltså befolkningen. Fortsatt negativt födelsenetto med 56 personer (Skånes äldsta befolkningssammansättning) medför en befolkningsminskning med 17 personer till invånare. En nödvändig nybyggnation av hyres- och bostadsrättslägenheter har kommit igång i Simrishamns stad. Behovet är dock mycket större än vad som hittills genomförts/påbörjats. Det är sannolikt avgörande för att kunna möjliggöra en befolkningsökning för kommunen att betydligt fler nya lägenheter kan byggas så att omflyttningar och inflyttningar kan ske. En tidigare påbörjad planprocess tillsammans med utökad och förbättrad dialog om bl a Simrishamns stads utveckling är nödvändigt att skapa framöver. Det är även nödvändigt att de planer som är antagna snarast kan förverkligas. Nybyggnationen av småhus är fortsatt stark i kommunen. Som jämförelse kan nämnas att det under 2006 byggdes ca 140 lägenheter i småhus. Det bör dock noteras att endast en mindre andel av byggda småhus leder till befolkningsökning. Mellan % av nybyggda småhus byggs för delårsboende ett delårsboende som förhoppningsvis så småningom kan leda till helårsboende. Att kommuner genom marknadsföring och riktade budskap försöker skapa ökad inflyttning, för Simrishamns kommuns del med inriktning mot yngre familjer med barn, har i vetenskapliga undersökningar visat sig vara tämligen verkningslöst. Det är god arbetsmarknad, utvecklad infrastruktur och närhet till regionalt centrum som är avgörande faktorer. Ny nämndsorganisation för tidigare teknisk nämnd, byggnadsnämnd och miljö- och hälsoskyddsnämnd har startat från årsskiftet. Nya nämnder är samhällsbyggnadsnämnd och myndighetsnämnd. Tre tidigare förvaltningar har ersatts av en samhällsbyggnadsförvaltning, en förvaltning som arbetar för de båda nya nämnderna. Kommunstyrelsens arbetsutskott har från årsskiftet ersatts med ett utskott för utveckling och beredning. Ett syfte är att markera utvecklingsfrågorna samt att förtydliga utskottets ansvar liksom övriga nämnders ansvar. Utredningen om skollokaler i kommunen har under halvåret behandlats politiskt och ett enigt förslag har utarbetats. En radikalt stor minskning av antalet elever framöver tillsammans med nödvändig anpassning av lokaler för pedagogisk utveckling är orsaker till utredningen som totalt medför ett beräknat investeringsbehov på drygt 100 Mkr. Beslut om inledande investeringar i skollokaler tas i kommunfullmäktige i september. En annan utredning, både innehållsmässigt och ekonomiskt viktigt, är socialförvaltningens förslag till LSS-plan för Simrishamn Denna utredning är på remiss och beslut kan tas under hösten. Arbetet med att skapa ett Marinbiologiskt Centrum i Simrishamn fortgår. Som en viktig och initial byggsten tar Simrishamns kommun ansvar för att bilda en nätverksorganisation för kommuner runt Östersjön, ett KIMO Östersjön; ett nätverk som skall behandla Östersjöns miljö och vara en internationell lobbyorganisation för kommunala Östersjömiljöfrågor. Nätverket kommer att bildas i Simrishamn den oktober i år. Simrishamns kommun har ingått medlemskap i motsvarande internationella organisation KIMO för kommuner runt Kattegatt/Nordsjön. KIMO står för Kommunenes Internasjonale Miljöorganisasjon. 1

4 Ekonomi Ekonomiskt resultat Bokslutet för första halvåret visar ett överskott på 45 Mkr, vilket kan jämföras med ca 30 Mkr för samma period föregående år. Periodresultatet för år 2007 innehåller emellertid betydligt större realisationsvinster än vad som var fallet år Exkluderas dessa poster av engångskaraktär är periodresultatet innevarande år 25 Mkr (motsvarande resultat 2006 var nästan 29 Mkr). Enligt helårsprognosen kommer kostnaderna under andra halvåret, i likhet med tidigare år, att bli högre. Resultatet för helåret bedöms, utifrån nämndernas prognoser, till ca 33 Mkr. Vid avstämning mot kommunallagens balanskrav, där resultatet justeras för realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar och realiserad värdeökning på pensionsplaceringen, visar prognosen ett överskott på 7 Mkr för helåret Det prognostiserade resultatet är ca 2,5 Mkr bättre än budgeterat. Enligt kommunens finansiella mål ska årets resultat, exklusive realisationsvinster, för år 2007 minst uppgå till 0,5 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Då resultatmålet motsvarar ett överskott på ca 4 Mkr innebär prognosen att kommunen förväntas uppnå detta finansiella mål. Sammantaget bedöms nämnderna ligga väl i nivå med budget. Det samlade överskottet prognostiseras till 0,4 Mkr. Prognosen innehåller endast ett underskott, nämligen för barn- och utbildningsnämndens resultatenheter. Noteras bör att underskottet avser användande av 1,8 Mkr av tidigare års ansamlade egna kapital på totalt 2,8 Mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar det största överskottet, +1,3 Mkr. Överskottet förklaras främst med lägre kostnader för vuxenutbildningen och färdtjänsten än budgeterat. Utfallet för finansieringen, exklusive realisationsvinsterna, bedöms bli 2 Mkr bättre än budget. Huvudsakligen förklaras överskottet med högre skatteintäkter och ränteintäkter än budgeterat. Under finansieringen ingår därtill intäkter till följd av realiserad värdeökning i pensionsplaceringen (ca 20 Mkr) samt realisationsvinster vid genomförda fastighetsförsäljningar efter halvårsskiftet (ca 6 Mkr). Investeringar Fastställd investeringsbudget uppgår till 66,1 Mkr. Den höga nivån förklaras med att nästan 27 Mkr har tillkommit i form av tilläggsbudget, främst beroende på ej genomförda investeringar år I tilläggsbudgeten ingår även 10,5 Mkr avseende landsbygdens vatten. Utbyggnaden ska finansieras genom anläggningsavgifter (redovisas ej över investeringsbudgeten). Exkluderas landsbygdens vatten uppgår investeringsbudgeten således till 55,6 Mkr. Enligt prognosen för helåret kommer utfallet att hamna nästan 10 Mkr lägre än budgeterat. Den lägre nivån är huvudsakligen hänförlig till samhällsbyggnadsnämndens investeringsverksamhet. Nämndens förklaring är en osäkerhet gällande när vissa större projekt kan igångsättas. Projekt som nämns är skollokalombyggnaden, Kiviks hamnplan samt landsbygdens vatten. Sammantaget uppgår prognostiserade nettoinvesteringar till 56,6 Mkr och exklusive landsbygdens vatten, med tanke på avgiftsfinansieringen, är nivån 49,6 Mkr. Enligt kommunens finansiella mål ska investeringar fullt ut självfinansieras. I nuläget görs bedömningen att årets investeringsnivå kan finansieras utan nyupplåning. Finansiering kan ske genom det investeringsutrymme som avskrivningarna och det prognostiserade ekonomiska resultatet skapar. Därtill bedöms kommunens likviditet, bl a beroende på genomförda och planerade fastighetsförsäljningar, i enlighet med fattade beslut kunna minskas något för att delfinansiera investeringsverksamheten. Förvaltning av pensionsmedel Vid utgången av år 2006 uppgick marknadsvärdet på kommunens pensionsmedel till 116,3 Mkr. Det bokförda värdet var 87,0 Mkr. I april 2007 gjordes i enlighet med reviderad placeringspolicy en om- 2

5 placering av hälften av det placerade kapitalets värde vid detta tillfälle, 63,1 Mkr, från aktier till räntebärande tillgångar. Omplaceringen medförde en realisationsvinst på drygt 20 Mkr och det bokförda värdet uppgår vid halvårsskiftet till 107,1 Mkr. Marknadsvärdet på placeringen är vid utgången av juni 129,7 Mkr, vilket motsvarar en ökning på 11,5 % hittills under år Redovisningsprinciper Vid upprättandet av denna delårsrapport har i huvudsak samma redovisningsprinciper använts som i den senaste årsredovisningen. Dock har lägre detaljeringsgrad använts avseende periodiseringar. Sammanfattning Helårsprognosen visar på ett starkt ekonomisk resultat även för år Den största delen avser dock realisationsvinster i pensionsplaceringen och vid fastighetsförsäljningar. Vinsterna bör inte medräknas vid bedömningen av kommunens ekonomiska resultat för året. Exempelvis är värdeuppgången i pensionsplaceringen till stor del upparbetad under tidigare år och vinsten kommer att behövas för att finansiera ökade pensionskostnader framöver. Prognostiserat resultat i den löpande verksamheten uppgår till 7 Mkr. Bedömningen är att det bör finnas förutsättningar för att resultatet ska bli något högre och att det långsiktiga målet på 1 % i överskott (motsvarande ca 8 Mkr) ska kunna nås. När det gäller utvecklingen i kommunens verksamhet lämnas information under respektive nämnds avsnitt. Sammantaget är bedömningen att verksamheten i huvudsak utvecklas i enlighet med fullmäktiges fastställda mål. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Staffan Tellman Kommundirektör Peter Andersson Ekonomichef 3

6 NÄMNDERNAS RESULTAT DRIFTREDOVISNING Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse Nettokostnader i mkr jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec KF, Revision och Valnämnd -0,3-0,6-1,7-1,7 0,0 Kommunstyrelsen -29,4-29,2-63,8-62,5 1,3 Myndighetsnämnden 0,0-0,2-0,6-0,6 0,0 Samhällsbyggnadsnämnden -17,8-20,0-42,5-42,5 0,0 - varav tekniska avdelningen -15,8-17,9-34,1-34,1 0,0 - varav VA-verksamhet 0,6-0,1 0,0 0,0 0,0 - varav plan- och bygglovsavdelningen -1,3-1,1-4,6-4,6 0,0 - varav miljö- och hälsoskyddsavdeln. -1,3-0,9-3,8-3,8 0,0 Kultur- och fritidsnämnden -16,5-14,8-32,4-32,3 0,1 Barn- och utbildningsnämnden -141,1-152,4-311,6-311,6 0,0 BUN-enheter (ing.eg.kap. 2,8 Mkr) -1,8-1,8 Socialnämnden -148,5-158,9-340,6-340,4 0,2 SN-enheter (ing.eg.kap. 1,2 Mkr) 0,6 0,6 Överförmyndaren -0,7-0,8-1,2-1,2 0,0 Finansiering 384,4 421,9 799,0 827,3 28,3 Summa totalt 30,1 45,0 4,6 33,3 28,7 PROGNOS i mkr 2007 jan-dec Budgeterat resultat 4,6 Prognosavvikelse 28,7 Summa resultat 33,3 Rea.vinster fastighetsförsäljning -6,1 Rea.vinster pensionsplacering -20,2 Resultat i den löpande verks. 7,0 VA-verket 0,0 Balanskravsresultat 7,0 INVESTERINGAR i mkr Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec Kommunstyrelsen 0,7 0,2 1,6 1,6 0,0 Samhällsbyggnadsnämnden 18,8 19,3 56,8 47,6 9,2 - varav tekniska avdelningen 12,2 15,8 38,9 33,2 5,7 - varav VA-verksamhet 6,6 3,4 17,5 14,0 3,5 - varav plan- och bygglovsavdelningen 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 - varav miljö- och hälsoskyddsavdeln. 0,0 0,1 0,3 0,3 0,0 Kultur- och fritidsnämnden 0,4 0,2 1,4 1,4 0,0 Barn- och utbildningsnämnden 0,8 0,1 2,1 2,1 0,0 Socialnämnden 1,3 1,3 4,2 3,9 0,3 Summa 22,0 21,1 66,1 56,6 9,5 4

7 RESULTATRÄKNING Belopp i mkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec jan-dec Verksamhetens intäkter 76,1 96,7 156,1 158,5 158,5 Verksamhetens kostnader -410,1-454,3-858,5-913,4-914,9 Avskrivningar -14,7-14,8-30,4-30,5-30,3 Verksamhetens nettokostnader -348,7-372,4-732,8-785,4-786,7 Skatteintäkter 284,8 293,7 565,4 584,0 587,4 Generella statsbidrag etc. 94,2 104,8 198,6 211,0 209,7 Finansiella intäkter 0,9 1,8 2,5 2,0 3,0 Realisationsvinst finansiella tillgångar 0,0 20,2 0,0 0,0 20,2 Realisationsvinst fastighetsförsälj. 1,6 0,0 2,1 0,0 6,1 Finansiella kostnader -2,7-3,1-6,2-7,0-6,4 Resultat efter finansnetto 30,1 45,0 29,6 4,6 33,3 Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 30,1 45,0 29,6 4,6 33,3 Balanskravsresultat 27,9 7,0 Fotnot! 1 Årets resultat för den löpande verksamheten (Mkr) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 27,9 6,3 3,5 9,0 7, Beloppet på 2007 års resultat för den löpande verksamheten är prognos på helår. 5

8 BALANSRÄKNING Bokslut Bokslut Belopp i mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 516,5 510,0 Maskiner och inventarier 35,9 36,1 Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar och långfristiga fordringar 181,2 161,2 Summa anläggningstillgångar 733,6 707,3 Omsättningstillgångar Förråd 0,8 0,8 Exploateringsfastigheter 9,0 9,0 Fordringar 47,0 33,4 Kassa och bank 59,7 58,2 Summa omsättningstillgångar 116,5 101,4 SUMMA TILLGÅNGAR 850,1 808,7 EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 466,6 437,0 Årets resultat 45,0 29,6 Summa eget kapital 511,6 466,6 Avsättningar Avsättning för pensioner etc. 5,9 5,9 Summa avsättningar 5,9 5,9 Skulder Långfristiga skulder 167,3 166,9 Kortfristiga skulder 165,3 169,3 Summa skulder 332,6 336,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER 850,1 808,7 6

9 FINANSIERINGSANALYS Belopp i mkr Den löpande verksamheten Årets resultat 45,0 29,6 Justering för av- och nedskrivningar 14,8 29,4 Justering för gjorda avsättningar 0,0 0,9 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -20,2-2,1 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 39,6 57,8 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -13,7 6,7 Ökning/minskning förråd och varulager 0,1 2,2 Ökning/minskning kortfristiga skulder -4,0-26,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,0 40,4 Investeringsverksamheten Investering materiella anläggningstillgångar -21,1-36,5 Försäljning materiella anläggningstillgångar 0,0 4,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten -21,1-32,3 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån 0,5 0,7 Amortering av skuld 0,0 0,0 Ökning/minskning långfristiga fordringar 0,1 2,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,6 2,8 Årets kassaflöde 1,5 10,9 Likvida medel vid årets början 58,2 47,3 Likvida medel vid årets slut 59,7 58,2 Fotnot! 1 Nettoinvesteringar (Mkr) 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 56,6 31,9 40,1 34,2 19, Beloppet på 2007 års nettoinvesteringar är prognos på helår. 7

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE REVISION VALNÄMND Ekonomisk översikt/analys DRIFTREDOVISNING i tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Avvikelse % Kod Verksamheter jan-dec jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec 10 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Summa

11 KOMMUNSTYRELSEN Ordförande: Christer Akej Nämndsberättelse Sammantaget kan konstateras att verksamheten i huvudsak följer fastställda mål och upprättade planer. Överskott gentemot budget förväntas, främst beroende på lägre kostnader för vuxenutbildning och färdtjänst. Kommunledningskontoret Förvaltningschef: Staffan Tellman Verksamhetsuppföljning Måluppföljning Förvaltningens arbete bedrivs utifrån uppställda mål. Några avvikelser kan dock konstateras: Presentation till förslag av e-strategi är försenat på grund av att de verksamhetssystem som skall anpassas inte ännu är fullt utvecklade. Förnyelsen av kommunens Intranät hör samman med utveckling av E-strategi, varför även denna får avvakta. Kommunledningskontorets kvalitetsprojekt Verksamheterna inom kommunledningskontorets ansvarsområden har under våren kartlagts och analyserats. Målsättning är att under hösten kunna inleda den kvalitetssäkring som vi bedömer nödvändig. Kommunledningskontorets organisation Under våren och som en del i pågående kvalitetsprojekt har utarbetats ett förslag till organisation för kommunledningskontoret. Målsättning med förslaget är att tydliggöra ansvar och innehåll för att organisationen ska kunna prestera ett ännu bättre resultat. Förslag till organisation presenteras för kommunstyrelsen under september. Kommunens hemsida Måndagen den 11 juni lanserades en ny version av Den nya versionen bygger på de synpunkter och önskemål som kommit in från användarna sedan webbplatsen lanserades för ett år sedan, på externa utvärderingar och på förvaltningarnas och webbredaktörernas önskemål. En nyhet är att skolornas webbplatser integreras helt med kommunens webbplats fast med egna sidor och egna webbredaktörer. En helt ny sida för näringslivet lanserades också den 11 juni. Mycket arbete har lagts ned på att göra den nya näringslivssidan informativ och användbar för näringslivet i vår kommun. På näringslivssidorna finns det mesta av det som handlar om företagens kontakter med kommunen, till exempel all information om nödvändiga tillstånd, regler och handläggningstider, råd och tips för den som vill starta eget företag, information om lediga lokaler och ledig industrimark. Särskilda underrubriker finns för bland annat produktutveckling, affärskontakter, kompetensutveckling och landsbygdsutveckling. Näringsliv Näringslivsarbetet har intensifierats under år Kommunens näringslivsråd har ett väl fungerande samarbete. Sedan årsskiftet besöker kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning ett antal företag förmiddagen före varje kommunstyrelsesammanträde. Kommunens interna näringslivsråd träf- 9

12 fas löpande för samordning av näringslivsfrågor och planfrågor. Därtill har näringsutvecklarens roll som företagslots utvecklats. Tidigare har handläggningstider för de kommunala förvaltningarna fastställts. Dessa handläggningstider har följts upp i förvaltningschefsgruppen. Gruppen har även diskuterat bemötandefrågor. Planer har diskuterats att inför hösten 2007 arrangera seminarium för berörda handläggare på förvaltningarna där råd, stöd och helhetssyn i bemötandefrågor ska tas upp. E-strategi Det pågående utarbetandet av en e-strategi för kommunen syftar till att uppfylla fyra grundläggande målsättningar: effektivare e-förvaltning fördjupad e-demokrati produktion av e-tjänster förbättrad IT-service. Elektronisk handel Sedan föregående år har Simrishamn tillsammans med Höörs och Tomelilla kommuner deltagit i ett projekt i Kommunförbundet Skånes regi rörande elektronisk handel. Projektet är nu avslutat och för Simrishamns del kommer skanning av fakturor att införas under hösten. Planen är att därefter börja med fullständig e-handel med några större leverantörer. Drift och fortsatt utveckling kommer att ske i samarbete med Ystads kommun. Marinbiologiskt Centrum Arbetet med att skapa ett Marinbiologiskt Centrum, MBC, i Simrishamn utvecklas. Simrishamns kommuns initiativ till bildande av ett internationellt nätverk för kommuner runt Östersjön i miljöfrågor planeras att genomföras vid ett symposium den oktober i år i Simrishamn. Uppvaktning av miljöministern är inbokad och planer för finansiering av MBC Simrishamn ska utarbetas. Ekonomisk översikt/analys DRIFTREDOVISNING i tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Avvikelse % Kod Verksamheter jan-dec jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec 21 Kommunledningskontoret Summa Kommunledningskontoret bedöms för helåret redovisa ett överskott på tkr gentemot budget. Den största prognostiserade avvikelsen avser vuxenutbildningen, tkr, och förklaras av lägre efterfrågan på utbildningsplatser än budgeterat. Även färdtjänsten bedöms ge överskott, 400 tkr. Orsaken är att den förväntade kostnadsökningen jämfört med år 2006 hittills har uteblivit. De positiva budgetavvikelserna motverkas något av att verksamheterna bidrag buss/tågtrafik, rekrytering samt kontorsservice bedöms överskrida budgeten med knappt 200 tkr vardera. 10

13 INVESTERINGAR i tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Avvikelse % Kod Verksamheter jan-dec jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec 10 IT System för elektr handel Inventarier Bredband Televäxel Övrigt Summa Investeringsverksamheten bedöms kunna hållas inom totalt anslagna tkr. Anslaget för elektronisk handel kommer att utnyttjas under hösten då skanning av fakturor ska införas. I anslaget för övriga investeringar ingår främst hissar i Rådhuset. De båda andra anslagen avser normalt utbyte av ITutrustning respektive inventarier. Turistbyrån Förvaltningschef: Margaretha Hemne Ekonomisk översikt/analys DRIFTREDOVISNING i tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Avvikelse % Kod Verksamheter jan-dec jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec 23 Turistverksamhet Summa De låga redovisade kostnaderna beror på att den totala intäkten av stugförmedlingen d.v.s. värdhyran från och med i år bokas direkt och ej som tidigare på övergångskonto. Nettokostnaden blir därmed lägre första halvåret då den klart övervägande delen av stugförmedlingen sker på våren. Prognos helår 2007 är att kostnaden ökar med kr. Verksamhetsuppföljning Omsättning OMSÄTTNING i kr Bokslut Bokslut Skillnad Prognos jan-jun jan-jun 2007 jan-dec Stugor Paket Summa Bokningsomsättning har under det första halvåret minskat marginellt. Fortsätter minskningen kan detta påverka intäkterna negativt. Prestationsnyckeltal Prognosen för antal bokningar stugor och paket är i enlighet med budget. 11

14 Kvalitetsnyckeltal Offerter 3 dagar efter förfrågan uppfyllda. Bekräftelse 2 dagar efter bokning uppfyllda. Broschyrutskick 2 dagar efter förfrågan uppfyllda. 2 dagar efter förfrågan uppfyllda. Projektet Österlen - Bornholm Projektet har drivits under tre år och avslutades Av projektets resterande medel har ca kr ( kr från Simrishamns kommun) avsatts för att stärka marknadsföringen av linjen Simrishamn Allinge. Marknadsföringen pågår men ännu har inga kostnader redovisats i projektet. 12

15 MYNDIGHETSNÄMNDEN Ordförande: Monica Gripp Förvaltningschef: Eva Maria Persson Nämndsberättelse Kommunfullmäktige har den 7 december år 2006, 181, beslutat att inrätta en samhällsbyggnadsnämnd och en myndighetsnämnd. Myndighetsnämnden ansvarar för uppgifter inom plan- och byggväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet i alla avseenden som gäller myndighetsutövning. Verksamhetsuppföljning Under första halvåret har myndighetsnämnden behandlat 144 stycken ärenden. Bland de större ärendena som nämnden har behandlat kan nämnas bulleråtgärder gällande Skånefrö AB i Tommarp, tillståndsärende för vindkraftsverk för Giro Vind Energi AB. Därtill har ett antal bygglovs- och förhandsbeskedsärenden gällande nybyggnation av fritidshus/enbostadshus behandlats. Ekonomisk översikt/analys DRIFTREDOVISNING i tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Avvikelse % Kod Verksamheter jan-dec jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec Nämndsverksamhet Summa Myndighetsnämndens delårsrapport visar en redovisad nettokostnad på cirka kronor. Detta motsvarar ca 39 % utav budgeten. Kostnader kring den administrativa personalen har inte fördelats mellan nämnderna utan finns kvar på samhällsbyggnadsnämnden. Dessa kostnader kommer att fördelas under andra halvåret. 13

16 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Ordförande: Ulf Johansson Förvaltningschef: Eva Maria Persson Nämndsberättelse Samhällsbyggnadsförvaltningens delårsrapport 2007 visar en nettokostnad på ca kronor vilket motsvarar ca 47 % utav budgeten. Totalt för helåret prognostiserar samhällsbyggnadsnämnden att förvaltningen håller sig inom beslutad budgetram. Prognosen bygger dock på några osäkerhetsfaktorer. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tillsyn av enskilda avlopp har prioriterats ner med anledning av den planerade kommunala utbyggnaden samt i avvaktan på nya regionala riktlinjer. Verksamheten gata påverkas i stor utsträckning av vädrets makter. Den gångna säsongens kostnader för snöröjning och halkbekämpning har varit högre än budgeterat. Vinterväghållningen har vid halvåret överskridit årsbudgeten. Vatten- och avloppsverksamhetens drift och underhåll bedöms kunna hållas inom budgeterade medel för 2007, dock med vissa frågetecken för väderleken som kan orsaka översvämningar, bräddningar etc. Verksamhetens negativa eget kapital på kronor går inte att återställa under budgetåret utan avgiftshöjning. Verksamhetsuppföljning Plan- och bygglovsavdelningen Under första halvåret har en fördjupad översiktsplan för Skillinge påbörjats. Fördjupade översiktsplaner för Norrekås och Örnahusen med omnejd samt för Stenshuvudområdet pågår. Uppdraget att ta fram en fördjupad översiktsplan för Simrishamn pågår. Intentionen är att ta fram ett strategiskt dokument med en bred förankring. Arbete med policydokument för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda Skjutfält har färdigställts och antagits under våren. Arbetet med framtagande av detaljplaner sker med målet att detaljplaner kan antas under året. Planarbetets inriktning avser i första hand planer för bostadsändamål. Områden för verksamheter skall finnas i konsolideringsorterna. Nya regler för bygglovprövning kan komma att fattas, vilket leder till omprövning av nuvarande handläggningsrutiner. Utbildning och organisationsförändring kommer att påverka verksamheten under Statligt bidrag för energirådgivning föreligger för närvarande till och med Frågan om fortsatt energirådgivning får prövas under Mängden ärenden avseende bygglov bedöms inte minska under Kapaciteten på plansidan har förstärkts med 1,5 personal. Detta betyder att en del planer nu utförs av avdelningen istället för av konsulter. 14

17 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Merparten av handläggningsarbetet för miljö- och hälsoskydd har under det första halvåret 2007 utgjorts av inkommande ärenden, såsom ansöknings- och klagomålsärenden. Den uppsökande verksamheten har inte nått upp till den planerade nivån. Även tillsynen av enskilda avlopp har prioriterats ner med anledning av den planerade kommunala utbyggnaden samt i avvaktan på nya regionala riktlinjer. Tillsynen inom djurskyddet har inriktats mot inkommande klagomål och ansökningar. Den uppsökande verksamheten har i stort sett helt avstannat då en av kommunens djurskyddsinspektör har varit tjänstledig. Hans ersättare har även arbetat med miljötillsyn vilket tagit en stor del av hennes tid i anspråk. Intäktsbudgeten kommer inte att nås. Arbetet med att ta fram en lokal naturvårdsplan har påbörjats. Den anställda kommunekologen har placerats hos miljö- och hälsoskyddsavdelningen men tillhör organisatoriskt kommunledningen. En överflyttning av kommunekologtjänsten till samhällsbyggnadsförvaltningen bör diskuteras. Verksamheten för livsmedel löper under första halvåret enligt verksamhetsplanen. Tekniska avdelningen Fastighet Planerat fastighetsunderhåll på skolorna såsom invändig målning, golvläggning, dörr- och fönsterbyten med mera har hållits tillbaka i avvaktan på beslut avseende skollokalutredningen. En tidplan med tillhörande kostnader har arbetats fram avseende ombyggnaderna enligt skollokalutredningen. Totalkostnaden för projektet är beräknat till miljoner fördelade på åren 2007 till och med Redan under hösten kan förprojektering respektive projektering påbörjas avseende flera projekt, under förutsättning att ett politiskt beslut fattas. I samarbete med Kommunförbundet Skåne och fem andra kommuner har Simrishamns Kommun upphandlat el-energi för de kommande fyra åren. Öresundskraft är den nya leverantören. Fastighetsförsäljningar pågår. Senast sålda fastigheter är Branteviks södra skola och Raabska gården i Simrishamn. Förberedelser pågår avseende försäljning av omsorgsfastigheten på Yngve Östbergs väg och Skillinge brandstation. Detaljplanen för kontorsbyggnaden med tillhörande gråstenslängor på Lindhaga är slutligen klar. Försäljning pågår via mäklare. Ombyggnad av Österlengymnasiets etapp två pågår och är klar till höstterminsstarten Totalkostnaden för byggprojektet uppgår till miljoner kronor. Därtill kommer brandskyddsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder och vissa underhållsarbeten som samtliga utföres i samband med ombyggnaden. Inventering av erforderliga handikappanpassningar av typ enkelt avhjälpta hinder har påbörjats med hjälp av kommunens handikappsamordnare. Dessa hinder kommer att åtgärdas de närmaste åren. Planering pågår avseende att under de kommande tre åren installera olika typer av värmepumpar/värmeväxlare och utföra andra typer av energieffektiviseringsåtgärder, främst avseende skolorna. Skollokalutredningen kommer att ligga till grund för tidplaneringen d:o. Hamn En större trålare sliter sig i samband med stark blåst under februari månad och river med sig serverings däcket utanför korvludorna på hamnplan. Reparationsarbetet kommer att startas under hösten. Kostnaderna täcks av trålarens försäkring. TallyKey, vårt el-system installeras i Kivik, Vitemölla och Vik. 15

18 Försäljning av trollingtillbehör och drivmedel läggs ut t.o.m. årsskiftet 2007/2008. Fortsatt planering för bildandet av det Marinbiologiska Centret. En yrkesskola med marin inriktning planeras. Projektet går för närvarande på sparlåga. Fortsatt positiv utveckling för slipverksamheten i Simrishamn. Resultatet av slipinvesteringen och att samtidigt lägga ut slipen på entreprenad är att entreprenören Skillinge Marins personalstab har ökat från 6 anställda till 22. Fartyg som ankommer och ligger på reparationstaxa har ökat markant. Volvo Penta Fritid etablerar sitt södra regionala återförsäljningskontor i Simrishamn genom Marint Center Syd. Fisket har under första perioden kunnat genomföras utan överraskningar i form av ytterligare restriktioner. Volymerna har varit större än förväntat vilket tyvärr innebär lägre priser. Lossningar/lastningar har varit näst intill obefintliga under denna period. Någon ytterligare mottagning av betor kommer inte att ske. Småbåtshamnen har tidigare under åren haft en person anställd på 75 %. I samband med att trollingoch drivmedelsboden utarrenderades våren 2007 återanställdes den tidigare hamnfogden på en 37,5 % tjänst som löper fram till den 31 december Samma fysiska person är anställd till 50 % av Marincenter Syd. På Kiviks hamnplan planeras det för mottagningsplatta för fisket. Genomförandet sker under andra halvåret Den 1 juni startade Christiansöfarten sin reguljära trafik mellan Simrishamn och Allinge. Offentliga rummet Under första halvåret 2007 har vi radikalt förbättrat det offentliga rummet. Vi har färdigställt byförnyelseprojektet Vitaby Stationsområde som omfattar nya planteringar, nya beläggningar, parkeringsplatser och upprustning av busshållplatserna. Vi har likaså genomfört större delen av byförnyelsen i Gärsnäs. Detta projekt är större till omfattningen, och berör omläggning av torget, Storgatan, utvidgning av pendlarparkering samt ny gång- och cykelväg längs järnvägen. Arbetet har utförts parallellt med samarbetet med Vägverket som har förnyat väg 11 genom Gärsnäs samtidigt. I Kivik har vi färdigställt parkeringarna i norra delen av hamnen, och genomfört större delen av parkeringen och gatan i södra delen av hamnen. Omsättning av gatsten har skett på Lilla Norregatan i Simrishamn. Museiträdgården Hafreborg fick oplanerat i stället för en uppsnyggning en totalombyggnad av trädgården. Ett lyckat samarbete med Österlens museum. 16

DELÅRSRAPPORT 1/1 30/6 2014. Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-25, 137

DELÅRSRAPPORT 1/1 30/6 2014. Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-25, 137 DELÅRSRAPPORT 1/1 30/6 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-25, 137 Innehåll Organisationsschema - politiskt och förvaltningen...3 Ekonomisk översikt...4 Redovisningsprinciper...6 Övergripande verksamhetsuppföljning...6

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april

Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april Aprilrapport Delårsbokslut per april Årsprognos för Innehåll Innehåll... 2 Del 1. Inledning och sammanfattning... 3 Rapportens struktur... 4 Del 2. Förvaltningsberättelse... 5 Ekonomiska trender... 5 Driftredovisning...

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget 2014 samt flerårsplan 2015 och 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 1 Kommunstyrelsen,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekerö kommun och förutsättningar för uppdraget... 3 Ekonomisk utveckling... 6 Måluppfyllelse...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Budget 2010. Flerårsplan 2011-2013. Stuga i Forsmarks bruk. Dannemora gruva, Storrymningen. Foto Hans Jivander

Budget 2010. Flerårsplan 2011-2013. Stuga i Forsmarks bruk. Dannemora gruva, Storrymningen. Foto Hans Jivander Budget 2010 Stuga i Forsmarks bruk Foto Hans Jivander Flerårsplan 2011-2013 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige 8 december 2009 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och

Läs mer

årsredovisning höganäs kommun

årsredovisning höganäs kommun 09 årsredovisning höganäs kommun 1 09 Vi har idag täckning för vad vi konsumerar och skyfflar inget v idare på våra barn i framtiden. Våra buffertfonder är klokt placerade med låg risk och vi gjorde i

Läs mer

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen Budget 2009 Flerårsplan 2010-2012 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 9 december 2008 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING... 3 LOKAL UTVECKLING... 5 SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHET OCH MEDARBETARE... 8 EKONOMISK UPPFÖLJNING... 10

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om kommunen 4 Nämndorganisation 5 Förvaltningsberättelse, kommunkoncern 6 9 Kommunens ekonomi 10 11 Noter 12 17 Investeringar

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 2 3 Kommunstyrelsens ordförande Året har också inneburit positiva saker för Hörby kommun. För våra insatser på idrottsområdet utsågs vi 2009 till årets Skånska Idrottskommun.

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning foto: Michael Folmer I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet.................................. 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer