DELÅRSRAPPORT Januari juni 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT Januari juni 2007"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2007 Simrishamns kommun

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delårsrapport januari juni Nämndernas resultat... 4 Resultaträkning... 5 Balansräkning... 6 Finansieringsanalys... 7 Kommunfullmäktige, Revision, Valnämnd... 8 Kommunstyrelsen... 9 Myndighetsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Överförmyndaren Finansiering Personalredovisning Koncernen Delårsrapporten är sammanställd av kommunledningskontoret. Den finns också på kommunens hemsida under rubriken Kommunens ekonomi. Omslagsbilder: Marie Carlberg Bild: Invigning av Museiträdgården Hafreborg

3 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2007 Simrishamns kommun minskar befolkningstalet första halvåret. Kommunen har fortsatt stark inflyttning, personer. Trots det positiva flyttningsnettot på 41 personer minskar alltså befolkningen. Fortsatt negativt födelsenetto med 56 personer (Skånes äldsta befolkningssammansättning) medför en befolkningsminskning med 17 personer till invånare. En nödvändig nybyggnation av hyres- och bostadsrättslägenheter har kommit igång i Simrishamns stad. Behovet är dock mycket större än vad som hittills genomförts/påbörjats. Det är sannolikt avgörande för att kunna möjliggöra en befolkningsökning för kommunen att betydligt fler nya lägenheter kan byggas så att omflyttningar och inflyttningar kan ske. En tidigare påbörjad planprocess tillsammans med utökad och förbättrad dialog om bl a Simrishamns stads utveckling är nödvändigt att skapa framöver. Det är även nödvändigt att de planer som är antagna snarast kan förverkligas. Nybyggnationen av småhus är fortsatt stark i kommunen. Som jämförelse kan nämnas att det under 2006 byggdes ca 140 lägenheter i småhus. Det bör dock noteras att endast en mindre andel av byggda småhus leder till befolkningsökning. Mellan % av nybyggda småhus byggs för delårsboende ett delårsboende som förhoppningsvis så småningom kan leda till helårsboende. Att kommuner genom marknadsföring och riktade budskap försöker skapa ökad inflyttning, för Simrishamns kommuns del med inriktning mot yngre familjer med barn, har i vetenskapliga undersökningar visat sig vara tämligen verkningslöst. Det är god arbetsmarknad, utvecklad infrastruktur och närhet till regionalt centrum som är avgörande faktorer. Ny nämndsorganisation för tidigare teknisk nämnd, byggnadsnämnd och miljö- och hälsoskyddsnämnd har startat från årsskiftet. Nya nämnder är samhällsbyggnadsnämnd och myndighetsnämnd. Tre tidigare förvaltningar har ersatts av en samhällsbyggnadsförvaltning, en förvaltning som arbetar för de båda nya nämnderna. Kommunstyrelsens arbetsutskott har från årsskiftet ersatts med ett utskott för utveckling och beredning. Ett syfte är att markera utvecklingsfrågorna samt att förtydliga utskottets ansvar liksom övriga nämnders ansvar. Utredningen om skollokaler i kommunen har under halvåret behandlats politiskt och ett enigt förslag har utarbetats. En radikalt stor minskning av antalet elever framöver tillsammans med nödvändig anpassning av lokaler för pedagogisk utveckling är orsaker till utredningen som totalt medför ett beräknat investeringsbehov på drygt 100 Mkr. Beslut om inledande investeringar i skollokaler tas i kommunfullmäktige i september. En annan utredning, både innehållsmässigt och ekonomiskt viktigt, är socialförvaltningens förslag till LSS-plan för Simrishamn Denna utredning är på remiss och beslut kan tas under hösten. Arbetet med att skapa ett Marinbiologiskt Centrum i Simrishamn fortgår. Som en viktig och initial byggsten tar Simrishamns kommun ansvar för att bilda en nätverksorganisation för kommuner runt Östersjön, ett KIMO Östersjön; ett nätverk som skall behandla Östersjöns miljö och vara en internationell lobbyorganisation för kommunala Östersjömiljöfrågor. Nätverket kommer att bildas i Simrishamn den oktober i år. Simrishamns kommun har ingått medlemskap i motsvarande internationella organisation KIMO för kommuner runt Kattegatt/Nordsjön. KIMO står för Kommunenes Internasjonale Miljöorganisasjon. 1

4 Ekonomi Ekonomiskt resultat Bokslutet för första halvåret visar ett överskott på 45 Mkr, vilket kan jämföras med ca 30 Mkr för samma period föregående år. Periodresultatet för år 2007 innehåller emellertid betydligt större realisationsvinster än vad som var fallet år Exkluderas dessa poster av engångskaraktär är periodresultatet innevarande år 25 Mkr (motsvarande resultat 2006 var nästan 29 Mkr). Enligt helårsprognosen kommer kostnaderna under andra halvåret, i likhet med tidigare år, att bli högre. Resultatet för helåret bedöms, utifrån nämndernas prognoser, till ca 33 Mkr. Vid avstämning mot kommunallagens balanskrav, där resultatet justeras för realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar och realiserad värdeökning på pensionsplaceringen, visar prognosen ett överskott på 7 Mkr för helåret Det prognostiserade resultatet är ca 2,5 Mkr bättre än budgeterat. Enligt kommunens finansiella mål ska årets resultat, exklusive realisationsvinster, för år 2007 minst uppgå till 0,5 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Då resultatmålet motsvarar ett överskott på ca 4 Mkr innebär prognosen att kommunen förväntas uppnå detta finansiella mål. Sammantaget bedöms nämnderna ligga väl i nivå med budget. Det samlade överskottet prognostiseras till 0,4 Mkr. Prognosen innehåller endast ett underskott, nämligen för barn- och utbildningsnämndens resultatenheter. Noteras bör att underskottet avser användande av 1,8 Mkr av tidigare års ansamlade egna kapital på totalt 2,8 Mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar det största överskottet, +1,3 Mkr. Överskottet förklaras främst med lägre kostnader för vuxenutbildningen och färdtjänsten än budgeterat. Utfallet för finansieringen, exklusive realisationsvinsterna, bedöms bli 2 Mkr bättre än budget. Huvudsakligen förklaras överskottet med högre skatteintäkter och ränteintäkter än budgeterat. Under finansieringen ingår därtill intäkter till följd av realiserad värdeökning i pensionsplaceringen (ca 20 Mkr) samt realisationsvinster vid genomförda fastighetsförsäljningar efter halvårsskiftet (ca 6 Mkr). Investeringar Fastställd investeringsbudget uppgår till 66,1 Mkr. Den höga nivån förklaras med att nästan 27 Mkr har tillkommit i form av tilläggsbudget, främst beroende på ej genomförda investeringar år I tilläggsbudgeten ingår även 10,5 Mkr avseende landsbygdens vatten. Utbyggnaden ska finansieras genom anläggningsavgifter (redovisas ej över investeringsbudgeten). Exkluderas landsbygdens vatten uppgår investeringsbudgeten således till 55,6 Mkr. Enligt prognosen för helåret kommer utfallet att hamna nästan 10 Mkr lägre än budgeterat. Den lägre nivån är huvudsakligen hänförlig till samhällsbyggnadsnämndens investeringsverksamhet. Nämndens förklaring är en osäkerhet gällande när vissa större projekt kan igångsättas. Projekt som nämns är skollokalombyggnaden, Kiviks hamnplan samt landsbygdens vatten. Sammantaget uppgår prognostiserade nettoinvesteringar till 56,6 Mkr och exklusive landsbygdens vatten, med tanke på avgiftsfinansieringen, är nivån 49,6 Mkr. Enligt kommunens finansiella mål ska investeringar fullt ut självfinansieras. I nuläget görs bedömningen att årets investeringsnivå kan finansieras utan nyupplåning. Finansiering kan ske genom det investeringsutrymme som avskrivningarna och det prognostiserade ekonomiska resultatet skapar. Därtill bedöms kommunens likviditet, bl a beroende på genomförda och planerade fastighetsförsäljningar, i enlighet med fattade beslut kunna minskas något för att delfinansiera investeringsverksamheten. Förvaltning av pensionsmedel Vid utgången av år 2006 uppgick marknadsvärdet på kommunens pensionsmedel till 116,3 Mkr. Det bokförda värdet var 87,0 Mkr. I april 2007 gjordes i enlighet med reviderad placeringspolicy en om- 2

5 placering av hälften av det placerade kapitalets värde vid detta tillfälle, 63,1 Mkr, från aktier till räntebärande tillgångar. Omplaceringen medförde en realisationsvinst på drygt 20 Mkr och det bokförda värdet uppgår vid halvårsskiftet till 107,1 Mkr. Marknadsvärdet på placeringen är vid utgången av juni 129,7 Mkr, vilket motsvarar en ökning på 11,5 % hittills under år Redovisningsprinciper Vid upprättandet av denna delårsrapport har i huvudsak samma redovisningsprinciper använts som i den senaste årsredovisningen. Dock har lägre detaljeringsgrad använts avseende periodiseringar. Sammanfattning Helårsprognosen visar på ett starkt ekonomisk resultat även för år Den största delen avser dock realisationsvinster i pensionsplaceringen och vid fastighetsförsäljningar. Vinsterna bör inte medräknas vid bedömningen av kommunens ekonomiska resultat för året. Exempelvis är värdeuppgången i pensionsplaceringen till stor del upparbetad under tidigare år och vinsten kommer att behövas för att finansiera ökade pensionskostnader framöver. Prognostiserat resultat i den löpande verksamheten uppgår till 7 Mkr. Bedömningen är att det bör finnas förutsättningar för att resultatet ska bli något högre och att det långsiktiga målet på 1 % i överskott (motsvarande ca 8 Mkr) ska kunna nås. När det gäller utvecklingen i kommunens verksamhet lämnas information under respektive nämnds avsnitt. Sammantaget är bedömningen att verksamheten i huvudsak utvecklas i enlighet med fullmäktiges fastställda mål. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Staffan Tellman Kommundirektör Peter Andersson Ekonomichef 3

6 NÄMNDERNAS RESULTAT DRIFTREDOVISNING Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse Nettokostnader i mkr jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec KF, Revision och Valnämnd -0,3-0,6-1,7-1,7 0,0 Kommunstyrelsen -29,4-29,2-63,8-62,5 1,3 Myndighetsnämnden 0,0-0,2-0,6-0,6 0,0 Samhällsbyggnadsnämnden -17,8-20,0-42,5-42,5 0,0 - varav tekniska avdelningen -15,8-17,9-34,1-34,1 0,0 - varav VA-verksamhet 0,6-0,1 0,0 0,0 0,0 - varav plan- och bygglovsavdelningen -1,3-1,1-4,6-4,6 0,0 - varav miljö- och hälsoskyddsavdeln. -1,3-0,9-3,8-3,8 0,0 Kultur- och fritidsnämnden -16,5-14,8-32,4-32,3 0,1 Barn- och utbildningsnämnden -141,1-152,4-311,6-311,6 0,0 BUN-enheter (ing.eg.kap. 2,8 Mkr) -1,8-1,8 Socialnämnden -148,5-158,9-340,6-340,4 0,2 SN-enheter (ing.eg.kap. 1,2 Mkr) 0,6 0,6 Överförmyndaren -0,7-0,8-1,2-1,2 0,0 Finansiering 384,4 421,9 799,0 827,3 28,3 Summa totalt 30,1 45,0 4,6 33,3 28,7 PROGNOS i mkr 2007 jan-dec Budgeterat resultat 4,6 Prognosavvikelse 28,7 Summa resultat 33,3 Rea.vinster fastighetsförsäljning -6,1 Rea.vinster pensionsplacering -20,2 Resultat i den löpande verks. 7,0 VA-verket 0,0 Balanskravsresultat 7,0 INVESTERINGAR i mkr Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec Kommunstyrelsen 0,7 0,2 1,6 1,6 0,0 Samhällsbyggnadsnämnden 18,8 19,3 56,8 47,6 9,2 - varav tekniska avdelningen 12,2 15,8 38,9 33,2 5,7 - varav VA-verksamhet 6,6 3,4 17,5 14,0 3,5 - varav plan- och bygglovsavdelningen 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 - varav miljö- och hälsoskyddsavdeln. 0,0 0,1 0,3 0,3 0,0 Kultur- och fritidsnämnden 0,4 0,2 1,4 1,4 0,0 Barn- och utbildningsnämnden 0,8 0,1 2,1 2,1 0,0 Socialnämnden 1,3 1,3 4,2 3,9 0,3 Summa 22,0 21,1 66,1 56,6 9,5 4

7 RESULTATRÄKNING Belopp i mkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec jan-dec Verksamhetens intäkter 76,1 96,7 156,1 158,5 158,5 Verksamhetens kostnader -410,1-454,3-858,5-913,4-914,9 Avskrivningar -14,7-14,8-30,4-30,5-30,3 Verksamhetens nettokostnader -348,7-372,4-732,8-785,4-786,7 Skatteintäkter 284,8 293,7 565,4 584,0 587,4 Generella statsbidrag etc. 94,2 104,8 198,6 211,0 209,7 Finansiella intäkter 0,9 1,8 2,5 2,0 3,0 Realisationsvinst finansiella tillgångar 0,0 20,2 0,0 0,0 20,2 Realisationsvinst fastighetsförsälj. 1,6 0,0 2,1 0,0 6,1 Finansiella kostnader -2,7-3,1-6,2-7,0-6,4 Resultat efter finansnetto 30,1 45,0 29,6 4,6 33,3 Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 30,1 45,0 29,6 4,6 33,3 Balanskravsresultat 27,9 7,0 Fotnot! 1 Årets resultat för den löpande verksamheten (Mkr) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 27,9 6,3 3,5 9,0 7, Beloppet på 2007 års resultat för den löpande verksamheten är prognos på helår. 5

8 BALANSRÄKNING Bokslut Bokslut Belopp i mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 516,5 510,0 Maskiner och inventarier 35,9 36,1 Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar och långfristiga fordringar 181,2 161,2 Summa anläggningstillgångar 733,6 707,3 Omsättningstillgångar Förråd 0,8 0,8 Exploateringsfastigheter 9,0 9,0 Fordringar 47,0 33,4 Kassa och bank 59,7 58,2 Summa omsättningstillgångar 116,5 101,4 SUMMA TILLGÅNGAR 850,1 808,7 EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 466,6 437,0 Årets resultat 45,0 29,6 Summa eget kapital 511,6 466,6 Avsättningar Avsättning för pensioner etc. 5,9 5,9 Summa avsättningar 5,9 5,9 Skulder Långfristiga skulder 167,3 166,9 Kortfristiga skulder 165,3 169,3 Summa skulder 332,6 336,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER 850,1 808,7 6

9 FINANSIERINGSANALYS Belopp i mkr Den löpande verksamheten Årets resultat 45,0 29,6 Justering för av- och nedskrivningar 14,8 29,4 Justering för gjorda avsättningar 0,0 0,9 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -20,2-2,1 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 39,6 57,8 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -13,7 6,7 Ökning/minskning förråd och varulager 0,1 2,2 Ökning/minskning kortfristiga skulder -4,0-26,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,0 40,4 Investeringsverksamheten Investering materiella anläggningstillgångar -21,1-36,5 Försäljning materiella anläggningstillgångar 0,0 4,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten -21,1-32,3 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån 0,5 0,7 Amortering av skuld 0,0 0,0 Ökning/minskning långfristiga fordringar 0,1 2,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,6 2,8 Årets kassaflöde 1,5 10,9 Likvida medel vid årets början 58,2 47,3 Likvida medel vid årets slut 59,7 58,2 Fotnot! 1 Nettoinvesteringar (Mkr) 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 56,6 31,9 40,1 34,2 19, Beloppet på 2007 års nettoinvesteringar är prognos på helår. 7

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE REVISION VALNÄMND Ekonomisk översikt/analys DRIFTREDOVISNING i tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Avvikelse % Kod Verksamheter jan-dec jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec 10 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Summa

11 KOMMUNSTYRELSEN Ordförande: Christer Akej Nämndsberättelse Sammantaget kan konstateras att verksamheten i huvudsak följer fastställda mål och upprättade planer. Överskott gentemot budget förväntas, främst beroende på lägre kostnader för vuxenutbildning och färdtjänst. Kommunledningskontoret Förvaltningschef: Staffan Tellman Verksamhetsuppföljning Måluppföljning Förvaltningens arbete bedrivs utifrån uppställda mål. Några avvikelser kan dock konstateras: Presentation till förslag av e-strategi är försenat på grund av att de verksamhetssystem som skall anpassas inte ännu är fullt utvecklade. Förnyelsen av kommunens Intranät hör samman med utveckling av E-strategi, varför även denna får avvakta. Kommunledningskontorets kvalitetsprojekt Verksamheterna inom kommunledningskontorets ansvarsområden har under våren kartlagts och analyserats. Målsättning är att under hösten kunna inleda den kvalitetssäkring som vi bedömer nödvändig. Kommunledningskontorets organisation Under våren och som en del i pågående kvalitetsprojekt har utarbetats ett förslag till organisation för kommunledningskontoret. Målsättning med förslaget är att tydliggöra ansvar och innehåll för att organisationen ska kunna prestera ett ännu bättre resultat. Förslag till organisation presenteras för kommunstyrelsen under september. Kommunens hemsida Måndagen den 11 juni lanserades en ny version av Den nya versionen bygger på de synpunkter och önskemål som kommit in från användarna sedan webbplatsen lanserades för ett år sedan, på externa utvärderingar och på förvaltningarnas och webbredaktörernas önskemål. En nyhet är att skolornas webbplatser integreras helt med kommunens webbplats fast med egna sidor och egna webbredaktörer. En helt ny sida för näringslivet lanserades också den 11 juni. Mycket arbete har lagts ned på att göra den nya näringslivssidan informativ och användbar för näringslivet i vår kommun. På näringslivssidorna finns det mesta av det som handlar om företagens kontakter med kommunen, till exempel all information om nödvändiga tillstånd, regler och handläggningstider, råd och tips för den som vill starta eget företag, information om lediga lokaler och ledig industrimark. Särskilda underrubriker finns för bland annat produktutveckling, affärskontakter, kompetensutveckling och landsbygdsutveckling. Näringsliv Näringslivsarbetet har intensifierats under år Kommunens näringslivsråd har ett väl fungerande samarbete. Sedan årsskiftet besöker kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning ett antal företag förmiddagen före varje kommunstyrelsesammanträde. Kommunens interna näringslivsråd träf- 9

12 fas löpande för samordning av näringslivsfrågor och planfrågor. Därtill har näringsutvecklarens roll som företagslots utvecklats. Tidigare har handläggningstider för de kommunala förvaltningarna fastställts. Dessa handläggningstider har följts upp i förvaltningschefsgruppen. Gruppen har även diskuterat bemötandefrågor. Planer har diskuterats att inför hösten 2007 arrangera seminarium för berörda handläggare på förvaltningarna där råd, stöd och helhetssyn i bemötandefrågor ska tas upp. E-strategi Det pågående utarbetandet av en e-strategi för kommunen syftar till att uppfylla fyra grundläggande målsättningar: effektivare e-förvaltning fördjupad e-demokrati produktion av e-tjänster förbättrad IT-service. Elektronisk handel Sedan föregående år har Simrishamn tillsammans med Höörs och Tomelilla kommuner deltagit i ett projekt i Kommunförbundet Skånes regi rörande elektronisk handel. Projektet är nu avslutat och för Simrishamns del kommer skanning av fakturor att införas under hösten. Planen är att därefter börja med fullständig e-handel med några större leverantörer. Drift och fortsatt utveckling kommer att ske i samarbete med Ystads kommun. Marinbiologiskt Centrum Arbetet med att skapa ett Marinbiologiskt Centrum, MBC, i Simrishamn utvecklas. Simrishamns kommuns initiativ till bildande av ett internationellt nätverk för kommuner runt Östersjön i miljöfrågor planeras att genomföras vid ett symposium den oktober i år i Simrishamn. Uppvaktning av miljöministern är inbokad och planer för finansiering av MBC Simrishamn ska utarbetas. Ekonomisk översikt/analys DRIFTREDOVISNING i tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Avvikelse % Kod Verksamheter jan-dec jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec 21 Kommunledningskontoret Summa Kommunledningskontoret bedöms för helåret redovisa ett överskott på tkr gentemot budget. Den största prognostiserade avvikelsen avser vuxenutbildningen, tkr, och förklaras av lägre efterfrågan på utbildningsplatser än budgeterat. Även färdtjänsten bedöms ge överskott, 400 tkr. Orsaken är att den förväntade kostnadsökningen jämfört med år 2006 hittills har uteblivit. De positiva budgetavvikelserna motverkas något av att verksamheterna bidrag buss/tågtrafik, rekrytering samt kontorsservice bedöms överskrida budgeten med knappt 200 tkr vardera. 10

13 INVESTERINGAR i tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Avvikelse % Kod Verksamheter jan-dec jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec 10 IT System för elektr handel Inventarier Bredband Televäxel Övrigt Summa Investeringsverksamheten bedöms kunna hållas inom totalt anslagna tkr. Anslaget för elektronisk handel kommer att utnyttjas under hösten då skanning av fakturor ska införas. I anslaget för övriga investeringar ingår främst hissar i Rådhuset. De båda andra anslagen avser normalt utbyte av ITutrustning respektive inventarier. Turistbyrån Förvaltningschef: Margaretha Hemne Ekonomisk översikt/analys DRIFTREDOVISNING i tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Avvikelse % Kod Verksamheter jan-dec jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec 23 Turistverksamhet Summa De låga redovisade kostnaderna beror på att den totala intäkten av stugförmedlingen d.v.s. värdhyran från och med i år bokas direkt och ej som tidigare på övergångskonto. Nettokostnaden blir därmed lägre första halvåret då den klart övervägande delen av stugförmedlingen sker på våren. Prognos helår 2007 är att kostnaden ökar med kr. Verksamhetsuppföljning Omsättning OMSÄTTNING i kr Bokslut Bokslut Skillnad Prognos jan-jun jan-jun 2007 jan-dec Stugor Paket Summa Bokningsomsättning har under det första halvåret minskat marginellt. Fortsätter minskningen kan detta påverka intäkterna negativt. Prestationsnyckeltal Prognosen för antal bokningar stugor och paket är i enlighet med budget. 11

14 Kvalitetsnyckeltal Offerter 3 dagar efter förfrågan uppfyllda. Bekräftelse 2 dagar efter bokning uppfyllda. Broschyrutskick 2 dagar efter förfrågan uppfyllda. 2 dagar efter förfrågan uppfyllda. Projektet Österlen - Bornholm Projektet har drivits under tre år och avslutades Av projektets resterande medel har ca kr ( kr från Simrishamns kommun) avsatts för att stärka marknadsföringen av linjen Simrishamn Allinge. Marknadsföringen pågår men ännu har inga kostnader redovisats i projektet. 12

15 MYNDIGHETSNÄMNDEN Ordförande: Monica Gripp Förvaltningschef: Eva Maria Persson Nämndsberättelse Kommunfullmäktige har den 7 december år 2006, 181, beslutat att inrätta en samhällsbyggnadsnämnd och en myndighetsnämnd. Myndighetsnämnden ansvarar för uppgifter inom plan- och byggväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet i alla avseenden som gäller myndighetsutövning. Verksamhetsuppföljning Under första halvåret har myndighetsnämnden behandlat 144 stycken ärenden. Bland de större ärendena som nämnden har behandlat kan nämnas bulleråtgärder gällande Skånefrö AB i Tommarp, tillståndsärende för vindkraftsverk för Giro Vind Energi AB. Därtill har ett antal bygglovs- och förhandsbeskedsärenden gällande nybyggnation av fritidshus/enbostadshus behandlats. Ekonomisk översikt/analys DRIFTREDOVISNING i tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Avvikelse % Kod Verksamheter jan-dec jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec Nämndsverksamhet Summa Myndighetsnämndens delårsrapport visar en redovisad nettokostnad på cirka kronor. Detta motsvarar ca 39 % utav budgeten. Kostnader kring den administrativa personalen har inte fördelats mellan nämnderna utan finns kvar på samhällsbyggnadsnämnden. Dessa kostnader kommer att fördelas under andra halvåret. 13

16 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Ordförande: Ulf Johansson Förvaltningschef: Eva Maria Persson Nämndsberättelse Samhällsbyggnadsförvaltningens delårsrapport 2007 visar en nettokostnad på ca kronor vilket motsvarar ca 47 % utav budgeten. Totalt för helåret prognostiserar samhällsbyggnadsnämnden att förvaltningen håller sig inom beslutad budgetram. Prognosen bygger dock på några osäkerhetsfaktorer. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tillsyn av enskilda avlopp har prioriterats ner med anledning av den planerade kommunala utbyggnaden samt i avvaktan på nya regionala riktlinjer. Verksamheten gata påverkas i stor utsträckning av vädrets makter. Den gångna säsongens kostnader för snöröjning och halkbekämpning har varit högre än budgeterat. Vinterväghållningen har vid halvåret överskridit årsbudgeten. Vatten- och avloppsverksamhetens drift och underhåll bedöms kunna hållas inom budgeterade medel för 2007, dock med vissa frågetecken för väderleken som kan orsaka översvämningar, bräddningar etc. Verksamhetens negativa eget kapital på kronor går inte att återställa under budgetåret utan avgiftshöjning. Verksamhetsuppföljning Plan- och bygglovsavdelningen Under första halvåret har en fördjupad översiktsplan för Skillinge påbörjats. Fördjupade översiktsplaner för Norrekås och Örnahusen med omnejd samt för Stenshuvudområdet pågår. Uppdraget att ta fram en fördjupad översiktsplan för Simrishamn pågår. Intentionen är att ta fram ett strategiskt dokument med en bred förankring. Arbete med policydokument för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda Skjutfält har färdigställts och antagits under våren. Arbetet med framtagande av detaljplaner sker med målet att detaljplaner kan antas under året. Planarbetets inriktning avser i första hand planer för bostadsändamål. Områden för verksamheter skall finnas i konsolideringsorterna. Nya regler för bygglovprövning kan komma att fattas, vilket leder till omprövning av nuvarande handläggningsrutiner. Utbildning och organisationsförändring kommer att påverka verksamheten under Statligt bidrag för energirådgivning föreligger för närvarande till och med Frågan om fortsatt energirådgivning får prövas under Mängden ärenden avseende bygglov bedöms inte minska under Kapaciteten på plansidan har förstärkts med 1,5 personal. Detta betyder att en del planer nu utförs av avdelningen istället för av konsulter. 14

17 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Merparten av handläggningsarbetet för miljö- och hälsoskydd har under det första halvåret 2007 utgjorts av inkommande ärenden, såsom ansöknings- och klagomålsärenden. Den uppsökande verksamheten har inte nått upp till den planerade nivån. Även tillsynen av enskilda avlopp har prioriterats ner med anledning av den planerade kommunala utbyggnaden samt i avvaktan på nya regionala riktlinjer. Tillsynen inom djurskyddet har inriktats mot inkommande klagomål och ansökningar. Den uppsökande verksamheten har i stort sett helt avstannat då en av kommunens djurskyddsinspektör har varit tjänstledig. Hans ersättare har även arbetat med miljötillsyn vilket tagit en stor del av hennes tid i anspråk. Intäktsbudgeten kommer inte att nås. Arbetet med att ta fram en lokal naturvårdsplan har påbörjats. Den anställda kommunekologen har placerats hos miljö- och hälsoskyddsavdelningen men tillhör organisatoriskt kommunledningen. En överflyttning av kommunekologtjänsten till samhällsbyggnadsförvaltningen bör diskuteras. Verksamheten för livsmedel löper under första halvåret enligt verksamhetsplanen. Tekniska avdelningen Fastighet Planerat fastighetsunderhåll på skolorna såsom invändig målning, golvläggning, dörr- och fönsterbyten med mera har hållits tillbaka i avvaktan på beslut avseende skollokalutredningen. En tidplan med tillhörande kostnader har arbetats fram avseende ombyggnaderna enligt skollokalutredningen. Totalkostnaden för projektet är beräknat till miljoner fördelade på åren 2007 till och med Redan under hösten kan förprojektering respektive projektering påbörjas avseende flera projekt, under förutsättning att ett politiskt beslut fattas. I samarbete med Kommunförbundet Skåne och fem andra kommuner har Simrishamns Kommun upphandlat el-energi för de kommande fyra åren. Öresundskraft är den nya leverantören. Fastighetsförsäljningar pågår. Senast sålda fastigheter är Branteviks södra skola och Raabska gården i Simrishamn. Förberedelser pågår avseende försäljning av omsorgsfastigheten på Yngve Östbergs väg och Skillinge brandstation. Detaljplanen för kontorsbyggnaden med tillhörande gråstenslängor på Lindhaga är slutligen klar. Försäljning pågår via mäklare. Ombyggnad av Österlengymnasiets etapp två pågår och är klar till höstterminsstarten Totalkostnaden för byggprojektet uppgår till miljoner kronor. Därtill kommer brandskyddsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder och vissa underhållsarbeten som samtliga utföres i samband med ombyggnaden. Inventering av erforderliga handikappanpassningar av typ enkelt avhjälpta hinder har påbörjats med hjälp av kommunens handikappsamordnare. Dessa hinder kommer att åtgärdas de närmaste åren. Planering pågår avseende att under de kommande tre åren installera olika typer av värmepumpar/värmeväxlare och utföra andra typer av energieffektiviseringsåtgärder, främst avseende skolorna. Skollokalutredningen kommer att ligga till grund för tidplaneringen d:o. Hamn En större trålare sliter sig i samband med stark blåst under februari månad och river med sig serverings däcket utanför korvludorna på hamnplan. Reparationsarbetet kommer att startas under hösten. Kostnaderna täcks av trålarens försäkring. TallyKey, vårt el-system installeras i Kivik, Vitemölla och Vik. 15

18 Försäljning av trollingtillbehör och drivmedel läggs ut t.o.m. årsskiftet 2007/2008. Fortsatt planering för bildandet av det Marinbiologiska Centret. En yrkesskola med marin inriktning planeras. Projektet går för närvarande på sparlåga. Fortsatt positiv utveckling för slipverksamheten i Simrishamn. Resultatet av slipinvesteringen och att samtidigt lägga ut slipen på entreprenad är att entreprenören Skillinge Marins personalstab har ökat från 6 anställda till 22. Fartyg som ankommer och ligger på reparationstaxa har ökat markant. Volvo Penta Fritid etablerar sitt södra regionala återförsäljningskontor i Simrishamn genom Marint Center Syd. Fisket har under första perioden kunnat genomföras utan överraskningar i form av ytterligare restriktioner. Volymerna har varit större än förväntat vilket tyvärr innebär lägre priser. Lossningar/lastningar har varit näst intill obefintliga under denna period. Någon ytterligare mottagning av betor kommer inte att ske. Småbåtshamnen har tidigare under åren haft en person anställd på 75 %. I samband med att trollingoch drivmedelsboden utarrenderades våren 2007 återanställdes den tidigare hamnfogden på en 37,5 % tjänst som löper fram till den 31 december Samma fysiska person är anställd till 50 % av Marincenter Syd. På Kiviks hamnplan planeras det för mottagningsplatta för fisket. Genomförandet sker under andra halvåret Den 1 juni startade Christiansöfarten sin reguljära trafik mellan Simrishamn och Allinge. Offentliga rummet Under första halvåret 2007 har vi radikalt förbättrat det offentliga rummet. Vi har färdigställt byförnyelseprojektet Vitaby Stationsområde som omfattar nya planteringar, nya beläggningar, parkeringsplatser och upprustning av busshållplatserna. Vi har likaså genomfört större delen av byförnyelsen i Gärsnäs. Detta projekt är större till omfattningen, och berör omläggning av torget, Storgatan, utvidgning av pendlarparkering samt ny gång- och cykelväg längs järnvägen. Arbetet har utförts parallellt med samarbetet med Vägverket som har förnyat väg 11 genom Gärsnäs samtidigt. I Kivik har vi färdigställt parkeringarna i norra delen av hamnen, och genomfört större delen av parkeringen och gatan i södra delen av hamnen. Omsättning av gatsten har skett på Lilla Norregatan i Simrishamn. Museiträdgården Hafreborg fick oplanerat i stället för en uppsnyggning en totalombyggnad av trädgården. Ett lyckat samarbete med Österlens museum. 16

19 En lekplats har restaurerats i Skillinge. En ny EU-anpassad lekplats med en rejäl och fantasieggande klätterställning har anlagts mellan hamnen och badplatsen i Kivik. Vi har handlat upp gång- och cykelväg längs Peder Mörcks väg och pendlarparkering i Södra Planteringen. Byggnationen kommer att påbörjas under hösten. Exploatering Under våren har vi projekterat klart gator, vatten och avlopp för våra egna exploateringsområden Simrishamn 2:1/2:9 samt Baskemölla 87:1. Här har vi nu till försäljning 5 nya tomter inne i Simrishamns norra del och 14 tomter i bra läge i Baskemölla. I Borrby håller vi på att stycka av 5 nya tomter inne i byn. Intresset för tomterna, framför allt de i Simrishamn, är mycket stort. Vi har också fortsatt utdelningen på vår förbättrade marknadsföring av gamla tomter med flera reserverade tomter och sökta bygglov under första halvåret Under våren 2007 har vi sålt flera industritomter väster om väg 9, och håller nu på att bygga ny industrigata för att serva dessa. Nybyggnadsprojekten på de sålda tomterna beräknas komma igång på allvar under hösten Under våren har vi utrett kostnaderna för industriexploatering och lagt fram ett förslag om ökning av försäljningspriset på industritomter. Av övrig extern exploatering har vi projekterat klart och påbörjat upphandlingen av gator, vatten och avlopp till flera privata exploatörer med sammanlagt cirka 27 nya tomter. Vi har också påbörjat byggandet av gator, vatten och avlopp i Skillinge, där en privat exploatör kommer att erbjuda tiotalet nya bostadstomter. Vatten och avlopp Generella sparkrav har satts på drift- och underhållsförnyelse med anledning av det höga kostnadsläget för energi, ökade räntor etc. Som ett led i verksamhetens energieffektivisering har ett antal avloppspumpstationer utrustats med nya avloppspumpar, som är effektivare och energisnålare. Arbete pågår med att ta fram en långsiktig strategi för hantering av avloppsslam vid främst Stengårdens avloppsreningsverk. Syftet är att vatten- och avloppsverksamheten skall kunna ha en god framförhållning vad gäller planering, fondering av nödvändiga resurser för nästkommande slamtömning samt också att ge möjlighet att få fram den bästa optimala lösningen, ur såväl ekonomisk som miljövänligt perspektiv. Strategi för gemensam framtida driftorganisation inom SÖSK-kommunerna pågår och ett slutligt förslag beräknas bli föremål för politisk behandling under hösten Parallellt kommer en eventuell anslutning till Sydvatten upp för politiskt ställningstagande. Under juni och juli månad har extremt stora nederbördsmängder drabbat Simrishamns kommun. Under denna period har nederbörden uppmäts till 400 mm. I samband med dessa kraftiga regnoväder påverkades spillvattennätet av omfattande inläckage av ovidkommande vatten och källaröversvämningar i en del samhällen. Värst drabbades Kivik och Vitaby med ett 20-tal fastigheter. Bräddning har skett från ledningsnät och pumpstationer anslutna till avloppsreningsverken i Kivik och Simrishamn som annars skulle ha belastats med stora volymer av ovidkommande vatten. Vattnet hade påverkat reningsprocessen men också ökat antalet källaröversvämningar. Enheten har gjort anmälan till Länsstyrelsen angående dessa bräddningar. 17

20 Behovet att minska inläckaget av ovidkommande vatten i ledningsnätet är akut på grund av de ökade driftkostnaderna. Bland annat kan nämnas att enbart merkostnaderna för att pumpa inläckande ovidkommande vatten beräknas uppgå till drygt kronor per år för både Simrishamns och Kiviks avloppsområde. Undersökning av otätheter på ledningsnätet kommer att ytterligare intensifieras från och med hösten för att klarlägga orsakerna till de stora volymerna av ovidkommande vatten i spillvattennätet. Renoveringen av Agdelunds högreservoar har slutförts under våren. Dock kvarstår ytterligare renoveringsarbeten som avser tätning och rengöring av reservoarens vattenmagasin som är av stor vikt för att kunna distribuera ett tjänligt dricksvatten. Kostnaden för detta arbetet har beräknats till kronor. För att täcka investeringskostnaden för renoveringen av vattenmagasinet kommer omprioritering att ske i årets budgetram. Landsbygdens vatten- och avloppsutbyggnad är försenat med cirka ett halvår till följd av tidskrävande upphandlingar av anläggningsentreprenörer, inhyrning av entreprenadmaskiner och LTApumpstationer. Samtliga erforderliga ramavtal är undertecknade. Utbyggnaden av vatten och avlopp pågår för drygt ett 50-tal fastigheter inom Södergårdaområdet i Hammenhög. Ytterligare ett antal objekt avses upphandlas under hösten med byggstart under november månad, vari ingår bland annat utbyggnadsobjektet Komstad Stengravar med mera. Utöver beslutade utbyggnadsområden pågår utredningar för ytterligare områden som berör cirka 300 fastigheter. Sedan 2005 och fram till halvårsskiftet har vatten- och avloppsutbyggnaden på landsbygden genomförts till drygt 150 fastigheter. Utrednings- och undersökningsarbete för sanerings- och reinvesteringsobjekt på avloppsnätet har påbörjats på avloppsnätet inom Skillinge, Vitaby och Hammenhög. Under hösten kommer investeringsåtgärder såsom ombyggnad, re-lining, kapacitetsförstärkningar etc. att genomföras. Sanering av avloppsledningsnätet i L. Norregatan med flera i Simrishamn har slutförts under våren. Dagvattenledning har anlagts för att ansluta felkopplade stuprör och dagvattenbrunnar som var anslutna spillvattenledningen. Utbyte av utloppsledningen från Kiviks avloppsreningsverk utfördes under januari-februari månad och beräknas slutbesiktigas under augusti månad. Ett 20-tal vatten- och avloppsserviser till enstaka fastigheter har utförts första halvåret. Motsvarande antal serviser förväntas även att byggas ut under hösten. 18

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport 1/ 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun

Revisionsrapport 1/ 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun Revisionsrapport 1/ Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun Granskning av delårsrapport Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Granskning av delårsrapport och bokslut...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer