STÖD FÖR HUSDJURSSKÖTSEL Bidrag för nötkreatur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÖD FÖR HUSDJURSSKÖTSEL 2015 - Bidrag för nötkreatur"

Transkript

1 STÖD FÖR HUSDJURSSKÖTSEL Bidrag för nötkreatur - Bidrag för får och getter - Stöd för svin- och fjäderfähushållning - Kompensationsersättningens husdjursförhöjning - Hästar - Uppfödning av lantraser - Nationellt krisstöd för svinhushållning - Ersättning för djurens välbefinnande - nötkreatur - svin - får och getter - fjäderfä 1

2 BIDRAG FÖR NÖTKREATUR Registerbaserade Perioden som stödet fastställs för är kalenderåret Uppgifter för utbetalningen uppsamlas i 2 omgångar > betalning i december > betalning i april 2016 Söka stöd Anmälan om deltagande Blnr 184 eller Vipu-tjänsten senast Märkning och registrering av nötkreatur enligt Eviras anvisningar Obs! Anmälning till registret inom 7 dygn från händelsen 2

3 Stödberättigande ålder Andra stödvillkor Krav på besittningstid Stödets maximibelopp /djur/år MJÖLKKOR DIKOR DIKOKVIGOR SKÄRGÅRDS- KVIGOR mjölkko som fått avkomma under stödåret eller åtminstone en gång under de två föregående åren gården måste skicka mjölken till försäljning eller förädla den fått avkomma under stödåret eller åtminstone en gång under de två föregående åren TJURAR OCH STUTAR 8 mån. 4 år 6 mån. 4 år 6 mån. under 20 mån. användningssätt 02 (diko) av mjölkras användningssätt 01 (mjölkproduktion) yttre skärgård i stödregion AB SLAKTKVIGOR max. 4 år något annat användningssätt än 02 (diko) slaktat i ett slakteri som godkänts av Evira slaktkroppen konstaterats vara tjänlig som livsmedel vid köttbesiktningen slaktvikt minst 170 kg betalas inte om bidrag för dikokviga eller skärgårdskviga har fåtts för djuret i sökandens besittning oavbrutet i minst 60 dygn under de 90 sista dygnen före slaktningen AB-yttre skärgård: 700, övriga ABregionen: 520 AB-yttre skärgård: 600, övriga ABregionen: 360 AB-yttre skärgård: 600, övriga ABregionen: 360 AB-yttre skärgård: 300 AB-yttre skärgård: 860, övriga ABregionen: 480 övriga AB-regionen (inte yttre skärgård): 250 Märkning och registrering enligt Eviras anvisningar. Dikokvigor omfattas inte längre av 40 %-regeln > framöver är alla dikokvigor bidragsberättigande djur. 3

4 BIDRAG FÖR FÅR OCH GETTER Registerbaserade Besitta i genomsnitt åtminstone 20 bidragsberättigande tackor eller hongetter Söka stöd Anmälan om deltagande Blnr 184 eller Vipu-tjänsten senast Hongetter: utredning om användningen av getmjölk, Blnr 410 jämte bilagor senast Märkning och registrering av får och getter enligt Eviras anvisningar Obs! Anmälning till registret inom 7 dygn från händelsen, med undantag för födelseanmälan (= anmälan om lamning), som ska göras senast inom 6 mån. från lamningen Lamningsanmälningarna för år 2015 ska göras senast

5 TACKOR HONGETTER SLAKTLAMM SLAKTKILLINGAR Stödberättigande ålder Andra stödvillkor Krav på besittningstid över 12 mån. lammproduktion: åtminstone 1 st./år/stödberättigande tacka (totala antalet lamm per kalenderår) besitta i genomsnitt åtminstone 20 bidragsberättigande tackor över 12 mån. som fått killingar besitta i genomsnitt åtminstone 20 bidragsberättigande hongetter leverera getmjölk eller produkter av getmjölk till försäljning åtminstone 400 liter mjölk/stödberättigande get föra bok över mjölkproduktionen och -försäljningen > Blnr 410 jämte bilagor till kommunen senast högst 12 mån. slaktvikt minst 18 kg slaktat i ett slakteri som godkänts av Evira i sökandens besittning oavbrutet i minst 30 dygn under de 50 sista dygnen före slaktningen högst 18 mån. slaktvikt minst 15 kg slaktat i ett slakteri som godkänts av Evira i sökandens besittning oavbrutet i minst 30 dygn under de 50 sista dygnen före slaktningen Stödets maximibelopp /djur/år AB-yttre skärgård: 100, övriga AB-regionen: 50 hela AB-regionen: 150 hela AB-regionen: 40 hela AB-regionen: 40 Märkning och registrering enligt Eviras anvisningar. 5

6 STÖD FÖR SVIN- OCH FJÄDERFÄHUSHÅLLNING Den övre åldersgränsen på 68 år och LFöPL-begränsningen slopas Åtminstone 5 ha åker i besittning, ska anmälas i ansökan Stödet beviljas på basis av den tidigare fastställda referenskvantiteten Krav på djurtäthet Åtminstone 0,35 de/ersättningsberättigande hektar Djurtätheten räknas under perioden (också år 2015) Antalet djur och åkerarealen under stödåret. Söka stöd Förskott: Blnr 139 senast Förskottet betalas i april Slutligt stöd: Blnr 101B senast Anmälan om djurantalet: Blnr 461 senast (fjäderfä och hästar) 6

7 KOMPENSATIONSERSÄTTNINGENS HUSJDURSFÖRHÖJNING Värde 60 / ha Krav på djurtäthet Åtminstone 0,35 de/stödberättigande hektar Djurtätheten räknas under kalenderåret Obs! År 2015 undantagsvis Anmälan om djurantalet : Blnr 461 senast (hästar och fjäderfä) Antalet djur och åkerarealen under stödåret Räkning av djurantalet - Räkningsdag = första dagen av varje månad Svin När medeltalet räknas ut, lämnas de 2 minsta sifforna bort, sedan delas summan med 10 (år 2015 delas summan med 6 (eftersom räkningsperioden är 8 mån.)) Fjäderfä När medeltalet räknas ut, lämnas de 4 minsta sifforna bort, sedan delas summan med 8 (år 2015 delas summan med 4 (eftersom räkningsperioden är 8 mån.)) 7

8 Djurart Djurenheter (de) 1 de = stycke djur Nötkreatur över 2 år mån. 2 år 0,6 1,7 under 6 mån. 0,4 2,5 Svin suggor 0,5 2 andra svin, galtar, - avvanda smågrisar 0-3 mån.: 2/3 tas med när djurtätheten räknas 0,3 3,3 Får och getter, över 1 år 0,2 5 Lamm och killingar, över 3 mån. 0,06 16,7 Hästar och ponnyer, över 6 mån. 1 1 Fjäderfä värphöns, moderdjur 0,014 71,4 broilrar 0, ,9 broilermödrar 0,02 50 moderdjur av kalkon 0,05 20 annat fjäderfä: kalkoner, fasaner, ankor, gäss, änder samt ovan nämnda moderdjur med undantag för moderdjur av kalkon 0,03 33,3 8

9 HÄSTAR I AB-stödregionen kan man inte längre få nationellt husdjursstöd för hästar Hästar och ponnyer som är äldre än 6 månader beaktas ändå när djurtätheten räknas kompensationsersättning stöd för svin- och fjäderfähushållning Avtal om uppfödning av lantraser för finska hästar 9

10 Krisstöd för svinhushållning 2015 Nationellt de minimis-stöd Engångsstöd Anslag ca 3,7 milj. Fyra stödnivåer enligt gårdens storleksklass Grundar sig på medeltalet av antalet suggor och köttsvin i september-december 2014 (svinregistret) Högst euro/gård Andra de minimis-stöd som eventuellt betalats under en period på tre skatteår räknas in i maximibeloppet 10

11 UPPFÖDNING AV LANTRASER Obs! Alla gamla avtal upphör att gälla i vår möjligt att ingå ett nytt 5-årigt avtal ska sökas senast (NTM-centralen) kräver inte förbindelse för miljöersättning Avtalsdjuren ska användas för rasens fortplantning Nötkreatur och hästar 2 ggr/ 5 år Får och getter 3 ggr/5 år Höns årligen 11

12 UPPFÖDNING AV LANTRASER Djurart de-koefficient Minimidjurantal, de Öst-, nord- och västfinsk boskap 0,6 de (1-2 år gamla) 1,0 de (över 2 år) / de 1 de 530 Finska hästar 1 de 2 de 300 Får av finsk lantras, ålandsfår och kajanlandsfår 0,15 de (åtm. 1 år) 0,9 de 300 Finska lantrasgetter 0,15 de (åtm. 1 år) 0,9 de 300 Hönor och tuppar av lantras st. 300 /gård - Avtalsdjuren ska vara renrasiga och höra till ett tillförlitligt kontroll- eller registreringssystem - Det antal djur som avtalet gäller ska finnas i sökandens besittning under hela förbindelseperioden - Om ett avtalsdjur dör eller utmönstras eller inte kan få avkomma, ska det bytas ut mot ett annat djur som uppfyller avtalsvillkoren 12

13 ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE - nötkreatur - svin - får - getter - fjäderfä 13

14 Nytt i ersättningen för djurens välbefinnande 2015 alla gamla förbindelser (nötkreatur, svin) upphör att gälla de krav som gäller hälsovård (besök och planer) är i kraft till kopior av handlingarna till kommunen senast Möjlighet att ingå en ny förbindelse från och med Ska sökas senast , Blnr årigt avtal I år ett undantag: Följande förbindelse kan ingås först år 2017 Nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfä ingen övre åldersgräns för stödsökande och inget krav på minimiareal krav på att vara aktiv jordbrukare märkning och registrering enligt Eviras anvisningar 14

15 ALLMÄNT (edv 2015) Antalet åtgärder som kan genomföras på en gård har inte begränsats Vilka alternativ som kan väljas inom en åtgärd har begränsats (t.ex. antingen a- eller b-alternativet) begränsad valmöjlighet för gårdar med ekologisk husdjursproduktion Inget krav på att höra till ett hälsovårdssystem (Sikava och Naseva) längre Ersättning per djurgrupp Betalas endast för den djurgrupp som åtgärden gäller De valda åtgärderna måste börja genomföras genast Anteckningar, handlingar och dokument som gäller villkoren ska förvaras till Djurantalet fås från register när det gäller nötkreatur, får och getter, när det gäller svin och fjäderfä meddelas djurantalet på ansökningsblankett Blnr 188 Först meddelas alltså ett uppskattat djurantal för svin och fjäderfä En preciserad anmälan på Blnr 179 till kommunen senast Då är det endast möjligt att meddela ett mindre antal än det tidigare. 15

16 MINIMIDJURANTAL och DJURENHETSKOEFFICIENTER (ska uppfyllas under hela förbindelseperioden med undantag för sedvanliga produktionsuppehåll) Djurart Djurenheter (de) Minimidjurantal Nötkreatur över 2 år 1 6 mån. 2 år 0,6 under 6 mån. 0,4 Svin suggor 0,5 andra svin, galtar, - avvandra smågrisar 0-3 mån.: 2/3 tas med när djurantalet räknas Får och getter, över 1 år 0,2 Lamm och killingar, över 3 mån. 0,06 0,3 15 de 15 de Får 5 de Getter 5 de Fjäderfä värphöns 0, de (1000 st.) broilrar 0, de ( st.) kalkoner 0,03 60 de (2000 st.) 16

17 Värphöns, broilrar och kalkoner, INTE moderdjur Åtgärder som gäller fjäderfä / de Begränsningar 4.1 Utfodring och skötsel av fjäderfä Främjande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls 4.3 Förbättrande av luftkvaliteten i värphönserier Stimulerande föremål för fjäderfä 7 - inte hönshus med stimulansburar 4.5 Nivåer, ramper och sittpinnar (höns, kalkoner, broilrar) 10 11/ 14/ 34 - inte hönshus med stimulansburar - inte sittpinnar för värphöns 4.6 Utomhusvistelse för höns och kalkoner 16 - inte hönshus med stimulansburar - inte gårdar med ekologisk husdjursproduktion - inte broilergårdar 17

18 Åtgärder som gäller fjäderfä; de viktigaste punkterna 4.1 Utfodring och skötsel av fjäderfä - utfodringsplan, proteinanalys för kompletterande spannmålsbaserat foder, hela korn som stimulerande foder, slaktfjäderfä papperutfodring 4.2 Främjande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls - förhållandena i uppfödningsstallet -> slakteriets köttbesiktningsrapporter 4.3 Förbättrande av luftkvaliteten i värphönserier - gödseln ska avlägsnas minst 3 ggr/vecka, ammoniakhalten i luften ska mätas 4.4 Stimulerande föremål för fjäderfä - träbitar, plastföremål, hängande rep etc. 4.5 Nivåer, ramper och sittpinnar för fjäderfä - inte sittpinnar för värphöns 4.6 Utomhusvistelse för höns och kalkoner - 2 ggr/vecka året runt förutom vid utegångsförbud 18

19 Får och getter Åtgärder som gäller får och getter / de Begränsningar 3.1 Utfodring av får och getter Främjande av de förhållanden under vilka får och getter hålls 3.3 Skötsel av får och getter 51/ a Betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för får och getter 3.4.b Långvarigare betesgång under betesperioden för får och getter 33 - Antingen a eller b - inte gårdar med 8 ekologisk husdjursproduktion 19

20 Åtgärder som gäller får och getter; de viktigaste punkterna 3.1 Utfodring av får och getter - utfodringsplan, grovfoder, vatten 3.2 Förbättrande av de förhållanden under vilka får och getter hålls - liggplats, utrymmeskrav, lammkammare 3.3 Skötsel av får och getter - klippning, bekämpning av parasiter, sjuk-, behandlings- och lamningsboxar, vatten 3.4.a Betesgång under betesperioden (60 dgr) och rastning utanför betesperioden (1 gång/vecka) för får och getter 3.4.b Långvarigare betesgång (90 dygn) under betesperioden för får och getter 20

21 Åtgärder som gäller svin 2.1 Utfodring och skötsel av svin Utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor 2.3 Förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls 2.4 Förbättrande av grisningsförhållandena för suggor och gyltor 2.5 Ströade boxar för slaktsvin och avvanda grisar 2.6.a Smärtlindring för smågrisar av hankön före och efter kirurgisk kastrering 2.6.b Immunokastrering av slaktsvin 81 / de Begränsningar 33 Inte gårdar med ekologisk husdjursproduktion 38 Inte gårdar med ekologisk husdjursproduktion 349 Inte gårdar med ekologisk husdjursproduktion 59 - Inte gårdar med ekologisk husdjursproduktion - inte samtidigt som villkor Antingen a eller b - a: svinstall för grisproduktion och svinstall med integrerad produktion - b: gödsvinstall och svinstall med integrerad produktion 2.7 Stimulans för svin 13 - Inte samtidigt som villkor Sjuk- och behandlingsboxar för svin 19 21

22 2.1 Utfodring och skötsel av svin Åtgärder som gäller svin; de viktigaste punkterna - utfodringsplan, vatten, plan för åtgärder vid funktionsstörningar, produktionsplan (svinstallar med smågrisproduktion), eget reservsystem för alstring av elektricitet 2.2 Utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor - dagligen eller året runt åtminstone 2 ggr/vecka 2.3 Förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls - utrymmeskrav, välströat liggunderlag 2.4 Förbättrande av grisningsförhållandena för suggor och gyltor - fri grisning 2.5 Ströade boxar för slaktsvin och avvanda grisar - välströad liggplats med helt golv fortsätter 22

23 Åtgärder som gäller svin; de viktigaste punkterna fortsätter 2.6.a Smärtlindring för smågrisar av hankön före och efter kirurgisk kastrering - Smärtlindring före och efter kastrering 2.6.b Immunokastrering av slaktsvin - vaccinet ska ges två gånger 2.7 Stimulans för svin - fasta stimulerande föremål OCH föremål som tillförs dagligen 2.8 Sjuk- och behandlingsboxar för svin - välströad liggplats med helt golv, möjlighet att värma djuret, vatten 23

24 Åtgärder som gäller nötkreatur 1.1 Utfodring och skötsel av nötkreatur a Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls I (inbegripet utrymmeskrav) / de Begränsningar b Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls II c Förbättrande av de förhållanden under vilka dikokalvar hålls 234 Inte dikogårdar 1.3.a Förbättrande av de förhållanden under vilka minst sex månader gamla nötkreatur hålls 1.3.b Förbättrande av de förhållanden under vilka minst tolv månader gamla nötkreatur hålls Inte för djur som föds upp utomhus - antingen a eller b 1.4.a Betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för nötkreatur 1.4.b Långvarigare betesgång under betesperioden för nötkreatur a Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor 1.5.b Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur Inte för djur som föds upp utomhus - inte för gårdar med ekologisk husdjursproduktion - antingen a eller b 15 24

25 Åtgärder som gäller nötkreatur; de viktigaste punkterna 1.1 Utfodring och skötsel av nötkreatur - utfodringsplan, foderanalys, grovfoder, vatten, plan för åtgärder vid funktionsstörningar, produktionsuppföljning, köttnöt får inte hållas uppbundna, (beredskap att koppla in reservkraft) 1.2.a Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls, inkl. utrymmeskrav - utrymmeskrav som gäller gruppboxar, välströad liggplats, grovfoder, eventuell avhorning kräver smärtlindring som ges av en veterinär 1.2.b Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls - samma som 1.2.a men utan utrymmeskrav 1.2.c Förbättrande av de förhållanden under vilka dikokalvar hålls - grovfoder, utrymmeskrav, välströad liggplats 1.3.a Förbättrande av de förhållanden under vilka minst sex månader gamla nötkreatur hålls - välströad liggplats med helt golv, köttnöt/dikor/dikokvigor får inte hållas uppbundna 25 fortsätter

26 fortsätter Åtgärder som gäller nötkreatur; de viktigaste punkterna 1.3.b Förbättrande av de förhållanden under vilka minst tolv månader gamla nötkreatur hålls - välströad liggplats eller gummimatta, utrymmeskrav som gäller gruppboxar, djuren får inte hållas uppbundna 1.4.a Betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för nötkreatur - betesgång 60 dgr, rastning utanför betesperioden 2 ggr/vecka, rastgård för tjurar 1.4.b Långvarigare betesgång under betesperioden för nötkreatur - betesgång 90 dgr 1.5.a Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor - krav som gäller antalet boxar, deras yta och utrustning 1.5.b Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur - krav som gäller antalet boxar, deras yta och utrustning 26

27 Mer info: - -> På svenska > guider och blanketter Ansökningsblanketter: söker stöd för

Bidrag och ersättning för djurens välbefinnande/får och getter Stödinfo gällande husdjur

Bidrag och ersättning för djurens välbefinnande/får och getter Stödinfo gällande husdjur Bidrag och ersättning för djurens välbefinnande/får och getter 2017 Stödinfo gällande husdjur 24.1.2017 Antal får och getter i registret 11.1.2017 i Finland i Egentliga Finland Antal får 148 619 17 913

Läs mer

Bidrag och ersättning för djurens välbefinnande får och getter 2018

Bidrag och ersättning för djurens välbefinnande får och getter 2018 Bidrag och ersättning för djurens välbefinnande får och getter 2018 Stödinfo gällande husdjur 23.1.2018 Allmänt om får- och getbidrag Registerbaserat stöd Gården ska ha i genomsnitt minst 20 bidragsberättigande

Läs mer

Djurenhetskoefficienterna i samband med ersättningen för djurens välbefinnande 1. VILLKOREN FÖR ERSÄTTNING FÖR NÖTKREATURS VÄLBEFINNANDE

Djurenhetskoefficienterna i samband med ersättningen för djurens välbefinnande 1. VILLKOREN FÖR ERSÄTTNING FÖR NÖTKREATURS VÄLBEFINNANDE Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE Ersättning för djurens välbefinnande kan sökas senast 30.4.2015 i VIPU-tjänsten eller med Landsbygdsverkets blankett

Läs mer

NATIONELLA HUSDJURSSTÖD

NATIONELLA HUSDJURSSTÖD NATIONELLA HUSDJURSSTÖD Förutsättningar som gäller Över 18 år. sökande Maken kan uppfylla ålderskravet. I sammanslutningar åtminstone en av de delaktiga över 18 år. Förutsättningar som gäller sökande Övre

Läs mer

Ersättning för djurens välbefinnande. Källa: Landsbygdsverket, JSM

Ersättning för djurens välbefinnande. Källa: Landsbygdsverket, JSM Ersättning för djurens välbefinnande Källa: Landsbygdsverket, JSM Målen för ersättningen Djuren skall ha det bättre Gynna artspecifikare skötsel av produktionsdjuren Jordbrukarna ska bli mer medvetna om

Läs mer

Ersättning för djurens välbefinnande (EHK)

Ersättning för djurens välbefinnande (EHK) Ersättning för djurens välbefinnande (EHK) Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 Informationen i presentationen bygger på beredningsläget i Minskning av ammoniakutsläpp

Läs mer

HUSDJURSSTÖD Källa: Landsbygdsverket, JSM

HUSDJURSSTÖD Källa: Landsbygdsverket, JSM HUSDJURSSTÖD 2015 Källa: Landsbygdsverket, JSM Ändringar för år 2015 Det från produktionen frikopplade stödet för svinoch fjäderfähushållning fortsätter. I stödregion C betalas fortsättningsvis nordligt

Läs mer

Europeiska unionens djurbidrag anvisningar för ansökan år 2015. EU:s bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor och får- och getbidrag

Europeiska unionens djurbidrag anvisningar för ansökan år 2015. EU:s bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor och får- och getbidrag Europeiska unionens djurbidrag anvisningar för ansökan år 2015 EU:s bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor och får- och getbidrag Innehåll EU:S NÖTDJURSBIDRAG............................... 4 1. Nytt

Läs mer

HUSDJURSSTÖD Källa: Landsbygdsverket, JSM

HUSDJURSSTÖD Källa: Landsbygdsverket, JSM HUSDJURSSTÖD 2016 Källa: Landsbygdsverket, JSM Nationella husdjursstöd EU- bidrag Ersättningen för djurens välbefinnande 2 Nationella husdjursstöd Allmänna krav Den som söker stödet måste vara minst 18

Läs mer

Djurenhetskoefficienterna i samband med ersättningen för djurens välbefinnande 1. VILLKOREN FÖR ERSÄTTNING FÖR NÖTKREATURS VÄLBEFINNANDE

Djurenhetskoefficienterna i samband med ersättningen för djurens välbefinnande 1. VILLKOREN FÖR ERSÄTTNING FÖR NÖTKREATURS VÄLBEFINNANDE ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE Tankesmedja 4: Ersättning för djurens välbefinnande Ersättning för djurens välbefinnande kan sökas i samband med den samlade stödansökan våren 2015. De gamla förbindelserna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 februari 2015 117/2015 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande Utfärdad i Helsingfors den 12 februari

Läs mer

Ersättning för djurens välbefinnande. Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Ersättning för djurens välbefinnande. Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland Ersättning för djurens välbefinnande Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 Mål och bakgrund Åtgärder för nötkreatur Åtgärder för svin Åtgärder för får Åtgärder för fjäderfä

Läs mer

EU:S BIDRAG FÖR NÖTKREATUR OCH ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE I FRÅGA OM NÖTKREATUR

EU:S BIDRAG FÖR NÖTKREATUR OCH ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE I FRÅGA OM NÖTKREATUR EU:S BIDRAG FÖR NÖTKREATUR OCH ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE I FRÅGA OM NÖTKREATUR Stödinfo gällande husdjur 23.1.2018 Reso NTM-centralen i Egentliga Finland. Källa: Landsbygdsverket, JSM, Evira

Läs mer

EU:S BIDRAG FÖR NÖTKREATUR OCH ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE I FRÅGA OM NÖTKREATUR

EU:S BIDRAG FÖR NÖTKREATUR OCH ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE I FRÅGA OM NÖTKREATUR EU:S BIDRAG FÖR NÖTKREATUR OCH ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE I FRÅGA OM NÖTKREATUR Stödinfo gällande husdjur 24.1.2017 Lundo NTM-centralen i Egentliga Finland, Henna Ekman. Källa: Landsbygdsverket,

Läs mer

STÖDINFO 2015. Nylands NTM-central, Paula Gustafsson 31.3.2015 1

STÖDINFO 2015. Nylands NTM-central, Paula Gustafsson 31.3.2015 1 STÖDINFO 2015 Nylands NTM-central, Paula Gustafsson 31.3.2015 1 TVÄRVILLKOR En förutsättning för att erhålla EU:s direkta stöd, dvs. gårdsstöd och de direkta EU-stöden som är bundna till produktionen,

Läs mer

Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget = LFA-tillägg

Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget = LFA-tillägg Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget = LFA-tillägg Stödutbildning 2009 Avd. för landsbygdsnäringar / Mavi Maija Kyrö Allmänt Man kan förbinda sig vid LFA-tillägget bara samtidigt som en ny

Läs mer

FÖRBINDELSEVILLKOR FÖR ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE

FÖRBINDELSEVILLKOR FÖR ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE Innehåller också ändringar av förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande (2.4.2015) FÖRBINDELSEVILLKOR FÖR ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE 2015 2016 Förutsättningarna för att ingå

Läs mer

/01.02/2017 1) STATSRÅDETS FÖRORDNING OM INGÅENDE AV EN FÖRBINDELSE OM ER SÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE 2018

/01.02/2017 1) STATSRÅDETS FÖRORDNING OM INGÅENDE AV EN FÖRBINDELSE OM ER SÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE 2018 s> mmm.fi BEGÄRAN OM UTLÅTANDE 242330 1(2) 24.10.2017 1725/01.02/2017 Enligt sändlista BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTEN TILL 1) STATSRÅDETS FÖRORDNING OM INGÅENDE AV EN FÖRBINDELSE OM ER SÄTTNING FÖR DJURENS

Läs mer

Genomgång av djurstöd

Genomgång av djurstöd Genomgång av djurstöd Husdjursstöd Nationella husdjursstöd (svin, fjäderfä, diko, kviga,tjur, sl.kvigor, får och getter. EU- djurbidrag (Tjur, stut, dikor, dikokvigor, slaktlamm, slaktkillingar) Ersättningen

Läs mer

Ekologisk djurproduktion

Ekologisk djurproduktion Ekologisk djurproduktion Introduktionskurs för rådgivare Uppsala, 2016-01-20 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Mjölk loket i den ekologiska

Läs mer

FÖRBINDELEVILLKOR FÖR ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION 2015

FÖRBINDELEVILLKOR FÖR ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION 2015 FÖRBINDELEVILLKOR FÖR ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION 2015 Innehållsförteckning 1. Förbindelse... 2 1.1. Ekoförbindelsernas innehåll... 2 1.2. Att ingå förbindelse... 2 1.3. Ändring av förbindelsen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2015 Statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 22 januari 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 23 maj 2008 Nr 323 332 INNEHÅLL Nr Sidan 323 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Nr 12 Nr 12 ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om kompensationsbidragets nationella tilläggsdel år 2009 Utfärdat i Mariehamn den 3 mars 2009 Med stöd av 9 och 26 landskapslagen

Läs mer

RP 30/2008 vp. 141 betalts i södra Finland inom stödområdena

RP 30/2008 vp. 141 betalts i södra Finland inom stödområdena Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om nationella

Läs mer

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel Tvärvillkor - så undviker du vanliga fel Felfri kontroll dröm eller verklighet? För din skull har vi samlat felaktigheter som vi hittar vid kontroll av tvärvillkor i den här broschyren. Läs texten och

Läs mer

Tvärvillkor Djurens välbefinnande

Tvärvillkor Djurens välbefinnande Tvärvillkor Djurens välbefinnande Landsbygdsverkets utbildning i ansökan om jordbrukarstöd Seinäjoki 12.3.2015 Taina Mikkonen Enheten för djurens hälsa och välfärd Tvärvillkor Tvärvillkoren är en samling

Läs mer

HUSDJUR Nylands NTM-central, Paula Gustafsson

HUSDJUR Nylands NTM-central, Paula Gustafsson HUSDJUR 2017 Nylands NTM-central, Paula Gustafsson 23.3.2017 1 TVÄRVILLKOR En förutsättning för att erhålla EU:s direkta stöd, är att tvärvillkoren iakttas hela stödåret, 1.1.-31.12.2017 Vid fall av försummelse

Läs mer

Miljöregler för lantbruket i Jönköpings län 2011

Miljöregler för lantbruket i Jönköpings län 2011 Miljöregler för lantbruket i Jönköpings län 2011 1 2 Miljöregler i Jönköpings län Denna skrift ger en kort sammanfattning av de miljöregler som gäller för jordbruket i Jönköpings län. Regler som har med

Läs mer

1) STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDR1NG AV STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ER- SÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE

1) STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDR1NG AV STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ER- SÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE Ammm.fi BEGÄRAN OM UTLÄTANDE 225962 1(2) 23.11.2016 1797/01.02/2016 Enligt sändlista BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKASTEN TILL 1) STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDR1NG AV STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ER- SÄTTNING

Läs mer

Djurhållningsplats för får och get

Djurhållningsplats för får och get EKOHUSDJURSKURS ProAgria 2015 Förhållanden, skötsel och byggnader FÅR OCH GETTER Djurhållningsplats för får och get Till den ekologiska husdjursproduktionens minimikrav hör att alltid iaktta lagstiftning

Läs mer

ANMÄLAN OM DJURANTAL 2017 stöd för svin- och fjäderfähushållning, kompensationsersättningens. för ekologisk produktion

ANMÄLAN OM DJURANTAL 2017 stöd för svin- och fjäderfähushållning, kompensationsersättningens. för ekologisk produktion Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa inveerar i landsbygdsområden ANMÄLAN OM DJURANTAL 2017 öd för svin- och fjäderfähushållning, kompensationsersättningens husdjursförhöjning och

Läs mer

ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION 2015- Tankesmedja 10: Ekologisk produktion, kompensationsersättningar och Nationella åkerstöd

ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION 2015- Tankesmedja 10: Ekologisk produktion, kompensationsersättningar och Nationella åkerstöd UTBILDNING I ANSÖKAN OM JORDBRUKARSTÖD HÖSTEN 2014 ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION 2015- Tankesmedja 10: Ekologisk produktion, kompensationsersättningar och Nationella åkerstöd Ersättningen för ekologisk

Läs mer

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216

Läs mer

Gris, Nöt och Lamm i siffror 2013. En strukturrapport från LRF Kött

Gris, Nöt och Lamm i siffror 2013. En strukturrapport från LRF Kött Gris, Nöt och Lamm i siffror 213 En strukturrapport från LRF Kött Sammanfattning Gris, nöt och i siffror är en strukturrapport från LRF Kött som tar upp och belyser förändringar och trender över strukturerna

Läs mer

Djurmaterialets betydelse i ekologisk grisproduktion

Djurmaterialets betydelse i ekologisk grisproduktion C2. Framtidsfrågorna för ekologisk grisproduktion Wallenbeck, A., Lundeheim, N. och Rydhmer, L., Institutionen för husdjurs-genetik, SLU, tel: 018-67 45 04, e-post: Anna.Wallenbeck@hgen.slu.se Djurmaterialets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 januari 2011 43/2011 Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2011 Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2011 I enlighet med

Läs mer

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR EKOLOGISK PRODUKTION ÅR 2012 (avtal som ingås år 2012)

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR EKOLOGISK PRODUKTION ÅR 2012 (avtal som ingås år 2012) 8.3.2011 STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR EKOLOGISK PRODUKTION ÅR 2012 (avtal som ingås år 2012) 1. ALLMÄNNA STÖDVILLKOR 1.1 Ingående av avtal Specialstöd för ekologisk produktion kan beviljas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 4 februari 2004 Nr 67 72 INNEHÅLL Nr Sidan 67 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om

Läs mer

Ekologisk produktion 2

Ekologisk produktion 2 Eviras anvisning 18217/7 Ekologisk produktion 2 Villkor för animalieproduktion Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18217/7 Ekologisk produktion 2 Villkor för animalieproduktion 2015 Eviras

Läs mer

Lantbrukscertifierade: logga in och rapportera produktionsuppgifter i Mitt KRAV

Lantbrukscertifierade: logga in och rapportera produktionsuppgifter i Mitt KRAV Lantbrukscertifierade: logga in och rapportera produktionsuppgifter i Mitt KRAV Du ska årligen lämna uppgifter om din produktion till KRAV och säkerställa att de är aktuella och korrekta. Det kan göras

Läs mer

Ersättningen för djurens välbefinnande: frågor och svar (12.5.2015)

Ersättningen för djurens välbefinnande: frågor och svar (12.5.2015) Ersättningen för djurens välbefinnande: frågor och svar (12.5.2015) Allmänt, ingående av förbindelse, hur djurenheter uppkommer, utbetalning, sanktioner, identifiering av djur FRÅGA: När ska man anmäla

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2011 432/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av salmonellasmitta hos nötkreatur och svin Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Nötköttsproduktion i Frankrike

Nötköttsproduktion i Frankrike Nötköttsproduktion i Frankrike erfarenheter från en studieresa Madeleine Magnusson, LBT - SLU Alnarp Elise Bostad, LBT - SLU Alnarp Anita Persson, LRF Skåne Jämförelser Frankrike Sverige Frankrike Sverige

Läs mer

FÖRBINDELSEVILLKOR FÖR DEN NATIONELLA TILLÄGGSDELEN TILL KOMPENSATIONSBIDRAGET I FASTA FINLAND FÖR ÅR 2014

FÖRBINDELSEVILLKOR FÖR DEN NATIONELLA TILLÄGGSDELEN TILL KOMPENSATIONSBIDRAGET I FASTA FINLAND FÖR ÅR 2014 1 FÖRBINDELSEVILLKOR FÖR DEN NATIONELLA TILLÄGGSDELEN TILL KOMPENSATIONSBIDRAGET I FASTA FINLAND FÖR ÅR 2014 1. Förbindelse Jordbrukaren Den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget (nedan LFA-tilläggsdelen)

Läs mer

Slaktkropparnas kvalitet i ekologisk uppfödning 2002

Slaktkropparnas kvalitet i ekologisk uppfödning 2002 Slaktkropparnas kvalitet i ekologisk uppfödning 2002 En sammanställning av slaktresultat för ekologiskt uppfödda ungnöt, kalvar, lamm och svin slaktade 2002 Förord Detta kompendium innehåller slaktstatistik

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY I den här utställningen får du veta hur grisuppfödningen går till på Källunda Gård och hur vi arbetar för att grisarna ska ha det bra samtidigt som de kommer till nytta i jordbruket. På den här sidan ser

Läs mer

HUSDJUR Övervakningens synvinkel och fallgropar. NTM-centralen i Nyland

HUSDJUR Övervakningens synvinkel och fallgropar. NTM-centralen i Nyland HUSDJUR 2018 Övervakningens synvinkel och fallgropar Övervakning: Görs på basen av Mavis och Eviras urvalsgrunder NTM-centralens inspektörer utvidgar till övervakningar Emellanåt har NTM-centralen med

Läs mer

Regional balans för ekologiskt foder

Regional balans för ekologiskt foder Lantbruksekonomen 3 november 2011 Lars Jonasson, Agr Dr Haraldsmåla gård 370 17 Eringsboda Tel: 0457-46 10 53 Regional balans för ekologiskt foder Tre regionala marknadsbalanser har upprättats för ekologiska

Läs mer

Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015

Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 14. Kompensationsersättning Nytt 2015 Ettårig ersättning (ingen förbindelse) Gårdsspecifika begränsningar för trädesareal och betalningsbelopp Kompensationsersättningen

Läs mer

Tvärvillkor Djurens välbefinnande

Tvärvillkor Djurens välbefinnande Tvärvillkor Djurens välbefinnande NEUVO -2020 kurser i december 2014 Överinspektör Helena Hepola Tvärvillkor Tvärvillkoren är en samling krav som måste följas för att de flesta jordbrukarstöden ska betalas

Läs mer

ENHETSKOSTNADER FÖR BYGGINVESTERINGAR BILAGA 1

ENHETSKOSTNADER FÖR BYGGINVESTERINGAR BILAGA 1 2098 Nr 658 ENHETSKOSTNADER FÖR BYGGINVESTERINGAR BILAGA 1 1.1. BERÄKNINGSGRUNDER FÖR UTRYMMEN Funktion Beräkningsgrund Preciseringar Beräkningsgrunderna är maximala stödberättigande ytor STALL FÖR MJÖLKBOSKAP,

Läs mer

Limousin á la carte Produktionssätt

Limousin á la carte Produktionssätt 1 Limousin á la carte Produktionssätt Anvisningar för produktion och Information för konsumenten 2 Limousin á la carte Krav på produktionssätt som ställs på uppfödare Produktionsgårdar följer i sin verksamhet

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE. Vill du ha ansökningsguide 2013? Beställ den på blankett 101A

ANSÖKNINGSGUIDE. Vill du ha ansökningsguide 2013? Beställ den på blankett 101A ANSÖKNINGSGUIDE Vill du ha ansökningsguide 2013? Beställ den på blankett 101A 2012 Sista inlämningsdag vid elektronisk ansökan 30.4.2012 för pappersblanketter 30.4.2012 Gårdsstöd Jordbrukets miljöstöd

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EKOLOGISK PRODUKTION ANIMALIEPRODUKTION. tillämpas fr.o.m. 01.01.2005

ANVISNINGAR FÖR EKOLOGISK PRODUKTION ANIMALIEPRODUKTION. tillämpas fr.o.m. 01.01.2005 KCVP:s publikationer B2 Ekoproduktion 2/2005 ANVISNINGAR FÖR EKOLOGISK PRODUKTION ANIMALIEPRODUKTION tillämpas fr.o.m. 01.01.2005 Loimaa 2005 ISSN 1455-4496 Distribution: E-post: Pris: Kontrollcentralen

Läs mer

1) STATSRÄDETS FÖRORDNING OM INGÄENDE AV EN FÖRBINDELSE OM ER- SÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE 2019

1) STATSRÄDETS FÖRORDNING OM INGÄENDE AV EN FÖRBINDELSE OM ER- SÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE 2019 Ammm.Fi BEGÄRAN OM UTLÄTANDE 258167 1(2) 17.9.2018 1518/01.02/2018 Enligt sändlista BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKASTEN TILL 1) STATSRÄDETS FÖRORDNING OM INGÄENDE AV EN FÖRBINDELSE OM ER- SÄTTNING FÖR DJURENS

Läs mer

Slakt. Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013

Slakt. Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013 10 Slakt Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013 167 Alla som hanterar KRAV-certifierade djur ansvarar för att varje djur mår bra och för att djuren ska kunna bete sig naturligt. Det är viktigt

Läs mer

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR DIKOR INLEDNING

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR DIKOR INLEDNING 2006 dikor INLEDNING För att lyckas ekonomiskt i dikalvsproduktionen krävs att korna har god fertilitet och att kalvarna inte bara överlever utan även växer bra fram till avvänjningen. Det förutsätter

Läs mer

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD STÖDANSÖKAN 2016 Blankett 101B Lämna in blanketten senast 15.6.2016 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2016

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2016 Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2016 Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för den eller de miljöersättningar som du tänker söka. Läs mer på www.jordbruksverket.se/

Läs mer

ANMÄLAN OM DJURANTAL 2016 (ersättning för djurens välbefinnande)

ANMÄLAN OM DJURANTAL 2016 (ersättning för djurens välbefinnande) ANMÄLAN OM DJURANTAL 2016 (ersättning för djurens välbefinnande) Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa inveerar i landsbygdsområden Lämna in blanketten sena 15.2.2017 till landsbygdsnäringsmyndigheten

Läs mer

Ekologisk nötköttsuppfödning

Ekologisk nötköttsuppfödning Ekologisk nötköttsuppfödning Beteende hos nötkreatur... 4 Regler för ekologisk nötköttsuppfödning... 4 Vilka djur är lämpliga i ekologisk köttproduktion?... 5 Lätta köttraser... 5 Tunga köttraser... 5

Läs mer

Slaktkropparnas kvalitet i ekologisk uppfödning 2005

Slaktkropparnas kvalitet i ekologisk uppfödning 2005 Slaktkropparnas kvalitet i ekologisk uppfödning 2005 En sammanställning av slaktresultat för ekologiskt uppfödda ungnöt, kalvar, lamm och svin slaktade 2005 Förord Detta kompendium innehåller slaktstatistik

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och

Läs mer

Djurskyddsinspektion - getter - inspektionsdel

Djurskyddsinspektion - getter - inspektionsdel Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION GET En utredning enligt 48 i djurskyddslagen (247/1996) om iakttagande av djurskyddsbestämmelserna i direktiv

Läs mer

FRÅGOR och SVAR utbildning om stödansökan våren 2015

FRÅGOR och SVAR utbildning om stödansökan våren 2015 PROMEMORIA 1 (30) 30.4.2015 FRÅGOR och SVAR utbildning om stödansökan våren 2015 Allmänna frågor Kan schemat för åtskiljande av uppgifter ändras i kommunerna för den nya programperioden? Ja. Personerna

Läs mer

Eviras anvisning 16024/1/sv. Märkning och spårning av nötkött

Eviras anvisning 16024/1/sv. Märkning och spårning av nötkött Eviras anvisning 16024/1/sv Märkning och spårning av nötkött Ansvarig person Carmela Hellsten Sida/sidor 1 / 18 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT... 2 2 DEFINITIONER... 2 3 LAGSTIFTNING... 3 4 MÄRKNING OCH SPÅRNING

Läs mer

FLER GRISAR, MER KÖTT, SPARAD TID, ÖKAD LÖNSAMHET TACK VARE... BÄTTRE GENETIK

FLER GRISAR, MER KÖTT, SPARAD TID, ÖKAD LÖNSAMHET TACK VARE... BÄTTRE GENETIK UTFODRINGSREKOMMENDATIONER FÖR LYDIA FLER GRISAR, MER KÖTT, SPARAD TID, ÖKAD LÖNSAMHET TACK VARE... BÄTTRE GENETIK Version: Maj 2014 UTFODRING AV GYLTOR Utfodring av gyltor under uppfödningsperioden Norsvin

Läs mer

EKOHUSDJURSKURS. Anskaffning av djur ProAgria 2015

EKOHUSDJURSKURS. Anskaffning av djur ProAgria 2015 EKOHUSDJURSKURS Anskaffning av djur ProAgria 2015 Ekologiska djur Skall i regel härstamma från ekologisk produktion => inga begränsningar på anskaffning (gällande antal eller ålder) när djurens omläggningsskede

Läs mer

INSPEKTIONSBERÄTTELSE Salmonellakontrollbesök på djurhållningsplats för fjäderfä

INSPEKTIONSBERÄTTELSE Salmonellakontrollbesök på djurhållningsplats för fjäderfä 1 (6) Inspektionsdatum: Inspektionsbesökets dnr: UPPGIFTER OM DJURHÅLLNINGSPLATSEN Ansvarig aktör för djurhållningsplatsen Telefon E-post Adress Kommun Djurhållningsplatsens adress (om annan än ovan) Lägenhetssignum

Läs mer

Att bygga för friska djur Kostnader och nytta av förebyggande smittskyddsåtgärder

Att bygga för friska djur Kostnader och nytta av förebyggande smittskyddsåtgärder D&U 2014 Att bygga för friska djur Kostnader och nytta av förebyggande smittskyddsåtgärder Karin Persson Waller Avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor Statens veterinärmedicinska anstalt Hur är

Läs mer

DJURSKYDDSINSPEKTIONER I SAMBAND MED KOMMERSIELL TRANSPORT AV DJUR

DJURSKYDDSINSPEKTIONER I SAMBAND MED KOMMERSIELL TRANSPORT AV DJUR Föredragande Riikka Lahdenperä Sida/sidor 1 / 18 EVIRAS ANVISNING DJURSKYDDSINSPEKTIONER I SAMBAND MED KOMMERSIELL TRANSPORT AV DJUR Föredragande Riikka Lahdenperä Sida/sidor 2 / 18 Innehållsförteckning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 11 februari 2013 141/2013 Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor

Läs mer

Förord. Tina Klang. Projektledare

Förord. Tina Klang. Projektledare Slaktkropparnas kvalitet i ekologisk uppfödning 2012 En sammanställning av slaktresultat för ekologiskt uppfödda ungnöt, kalvar, lamm och svin slaktade 2012 Förord Detta kompendium innehåller slaktstatistik

Läs mer

Bilaga F. Stöd för jordbruket och trädgårdsproduktionen 2017

Bilaga F. Stöd för jordbruket och trädgårdsproduktionen 2017 1 Bilaga F. Stöd för jordbruket och trädgårdsproduktionen STÖD SOM BETALAS I HELA FINLAND EU-helfinansierade stöd (dvs. direkta stöd) Grundstöd och förgröningsstöd Stöd till unga jordbrukare Bidrag för

Läs mer

Gödkalv Mellankalv 2009

Gödkalv Mellankalv 2009 Gödkalv 2009 Andel i klasserna procent Medel- Andel i *grupperna Region Antal E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- poäng * ** *** Syd 51 0 0 0 0 0 0 2 2 10 33 10 24 14 6 0 5,0 4 45 51 Nord 1 0 0 0 0

Läs mer

RAPPORT. Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008. Foto: Ulrike Segerström. ISSN 1400-0792 Nr 2010:10

RAPPORT. Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008. Foto: Ulrike Segerström. ISSN 1400-0792 Nr 2010:10 RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2010:10 Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008 Foto: Ulrike Segerström Titel: Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län,

Läs mer

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning 1. 100 % av foderstaten ska vara svenskodlad a) Kravet kan antingen uppfyllas genom egen eller närliggande foderproduktion eller genom att välja

Läs mer

Ekonomisk påverkan på lantbruksföretag vid krav på åtgärder för att minska näringsämnesläckage

Ekonomisk påverkan på lantbruksföretag vid krav på åtgärder för att minska näringsämnesläckage Institutionen för ekonomi/agriwise Ekonomisk påverkan på lantbruksföretag vid krav på åtgärder för att minska näringsämnesläckage Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 1 Uppdraget...

Läs mer

Husdjursbyggnader, byggnader för svinhushållning C 1.2.3

Husdjursbyggnader, byggnader för svinhushållning C 1.2.3 Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och -anvisningar Bilaga 4 till JSM:s förordning om byggnadsbestämmelser och - rekommendationer för byggande som stöds (100/01) JSM-BBA Husdjursbyggnader,

Läs mer

Lägenhetssignum. suggor galtar grisar <10 v. göd-/slaktsvin andra tot.

Lägenhetssignum. suggor galtar grisar <10 v. göd-/slaktsvin andra tot. Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION SVINSTALL I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven för skydd av svin

Läs mer

Tvärvillkor, foderhygien i växtproduktion. Katja Korkalainen Fodersektionen katja.korkalainen@evira.fi 040-489 3412 växel 029 530 0400

Tvärvillkor, foderhygien i växtproduktion. Katja Korkalainen Fodersektionen katja.korkalainen@evira.fi 040-489 3412 växel 029 530 0400 Tvärvillkor, foderhygien i växtproduktion Katja Korkalainen Fodersektionen katja.korkalainen@evira.fi 040-489 3412 växel 029 530 0400 Neuvo2020 December 2014 Allmänt om foderkontroll på gårdar med växtproduktion

Läs mer

ANLÄGGNING FÖR DJURHÅLLNING Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken

ANLÄGGNING FÖR DJURHÅLLNING Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken sida 1(11) ANLÄGGNING FÖR DJURHÅLLNING Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälans omfattning Anmälan avser: Ny verksamhet Beräknad byggstart: Ändring av befintlig verksamhet. Beräknad byggstart: Anmälan

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2016 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 20 5 mom.,

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION SVIN I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven för skydd av svin enligt

Läs mer

4) daglig dödlighet det tal som fås med hjälp av formeln i punkt 1 i bilagan,

4) daglig dödlighet det tal som fås med hjälp av formeln i punkt 1 i bilagan, Landskapsförordning (2011:53) om skydd av slaktkycklingar 2011:053 Landskapsförordning (2011:53) om skydd av slaktkycklingar LF (2011:53) om skydd av slaktkycklingar 1. Tillämpningsområde Denna förordning

Läs mer

Fördel eko? En jämförelse mellan konventionell och ekologisk djurhållning

Fördel eko? En jämförelse mellan konventionell och ekologisk djurhållning Fördel eko? En jämförelse mellan konventionell och ekologisk djurhållning Text: Foto: Ingela Löfqist & Niels Andresen Hushållningssällskapet Kristianstad Jonas Ivarson, Hushållningssällskapet i Kristianstad

Läs mer

Bilaga F. Stöd för jordbruket och trädgårdsproduktionen 2019

Bilaga F. Stöd för jordbruket och trädgårdsproduktionen 2019 1/5 Bilaga F. Stöd för jordbruket och trädgårdsproduktionen 2019 STÖD SOM BETALAS I HELA FINLAND EU-helfinansierade stöd (dvs. direkta stöd) Grundstöd och förgröningsstöd Stöd till unga jordbrukare Bidrag

Läs mer

Östersund 2003-05-28

Östersund 2003-05-28 Östersund 2003-05-28 Innehållsförteckning 1. UPPDRAGET...3 2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET...3 3. JORDBRUKET I JÄMTLAND....4 3.1 ANTALET FÖRETAG...4 3.2 INRIKTNINGEN...5 3.3 AREALEN...6 3.4 DJUR...10 3.5 P RODUCENTEN....11

Läs mer

Ungdjurs tillväxt på Bete

Ungdjurs tillväxt på Bete Ungdjurs tillväxt på Bete Eva Spörndly Kungsängen, Inst. Husdjurens Utfodring och Vård, SLU Eva Spörndly, Department of Animal Nutrition and Management, Kungsängen Research Centre, SLU Definitioner Betesmark:

Läs mer

Biffiga stutar ska ge kött av guldklass

Biffiga stutar ska ge kött av guldklass Biffiga stutar ska ge kött av guldklass Tunga köttrasstutar kan bli kvalitetskött. Det visar en pilotstudie på 30 stutar i Skåne som slaktats på Team Ugglarp. Det kan tyckas som en udda idé att kastrera

Läs mer

Taxebilaga 2. Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Taxebilaga 2. Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Följande förkortningar används i tabellen: KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, PN= Prövningsnivå KK AK PN Beskrivning

Läs mer

1 Bakgrund. Skånemejeriers ambition är att leverera djuromsorg i världsklass. Mår korna bra, blir också mjölken bra.

1 Bakgrund. Skånemejeriers ambition är att leverera djuromsorg i världsklass. Mår korna bra, blir också mjölken bra. Djuromsorgspolicy 1 Bakgrund Skånemejeriers ambition är att leverera djuromsorg i världsklass. Mår korna bra, blir också mjölken bra. Om Skånemejerier Skånemejerier grundades år 1964 av skånska bönder

Läs mer

Ekologisk mjölk- och grisproduktion

Ekologisk mjölk- och grisproduktion Ekologisk mjölk- och grisproduktion Introduktionskurs för rådgivare Linköping, 2015-10-13 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Utvecklingen

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelser i andra än de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. Datum för inspektionen Dokumentets nummer DJURSKYDDSINSPEKTION SVIN En utredning enligt 48 i djurskyddslagen (247/1996)

Läs mer

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Riskbedömningssystemet används och avgiftsklassen (AK) är som underlag för taxesättningen. Följande förkortningar används i tabellen:

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning till. EU: s regler om ekologisk mjölk- och nötköttsproduktion

Jordbruksverkets vägledning till. EU: s regler om ekologisk mjölk- och nötköttsproduktion Jordbruksverkets vägledning till EU: s regler om ekologisk mjölk- och nötköttsproduktion Enheten för häst, fjäderfä och vilt Januari 2014 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket

Läs mer

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning!

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning! Till rådgivningstjänsterna Fråga Kon och Hälsopaket Mjölk har ett antal trappor för åtgärder tagits fram, baserade på de djurbedömningar som utförs inom tjänsterna. Trapporna bygger på att de mest grundläggande

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ÅR Nationella husdjursstöd. (= Nationellt husdjursstöd till södra Finland och nordligt husdjursstöd)

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ÅR Nationella husdjursstöd. (= Nationellt husdjursstöd till södra Finland och nordligt husdjursstöd) ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ÅR 2013 Nationella husdjursstöd (= Nationellt husdjursstöd till södra Finland och nordligt husdjursstöd) ISBN 978-952-453-763-6 (Tryckt) ISSN 1797-402X (Tryckt) ISBN 978-952-453-764-3

Läs mer