Miljöregler för lantbruket i Jönköpings län 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöregler för lantbruket i Jönköpings län 2011"

Transkript

1 Miljöregler för lantbruket i Jönköpings län

2 2

3 Miljöregler i Jönköpings län Denna skrift ger en kort sammanfattning av de miljöregler som gäller för jordbruket i Jönköpings län. Regler som har med arbetsmiljö, djurskydd eller EU-stöden att göra berörs inte. En fullständig genomgång av alla regler på miljö-, arbetsmiljö- och djurskyddsområdet finns i LRF:s Miljöhusesyn. De miljöregler som ingår i tvärvillkoren för EU-stöd finns att läsa om i Jordbruksverkets broschyrer. Allmänt I Miljöbalkens kapitel 2 finns allmänna hänsynsregler. De säger att den som bedriver en verksamhet eller som ska starta en verksamhet måste skaffa sig de kunskaper som behövs för att kunna skydda människors hälsa och miljö. Vidare står det att man måste vidta de försiktighetsmått som behövs och att man ska använda bästa möjliga teknik. Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) gäller anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet (över 100 djurenheter). Där finns krav på att följande ska göras och dokumenteras: utse ansvarig för verksamheten när det gäller miljöbalkens bestämmelser ha rutiner för och genomföra kontroll av utrustning som kan ha betydelse för miljö och hälsa fortlöpande undersöka och bedöma miljö- och hälsorisker i verksamheten ha förteckning över farliga kemiska produkter och biotekniska organismer som används i verksamheten I Avfallsförordningen (2011:927) finns bestämmelser om anteckningsskyldighet, transporter och transportdokument för farligt avfall. 3

4 Skriften är uppdelad i sid Regler för jordbruksmark 4 Regler för djurtäthet 5 Regler för gödsellagring 9 Regler för gödselspridning 10 Regler för kemiska växtskyddsmedel 11 Miljösanktionsavgifter 13 Djurenheter enligt Miljöbalken 15 Aktuella förordningar och föreskrifter 15 Regler för jordbruksmark (SFS 1998:915, SFS 1998:1252, SJVFS 2004:62, SJVFS 1999:119) Åkermark och betesmark får tas ur jordbruksproduktion tidigast 8 månader efter att man anmält den planerade åtgärden till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan medge en kortare tidsfrist. Anmälan behövs inte om den förändrade användningen har ringa betydelse för jordbruket eller för natur- och kulturmiljön. Brukningsvägar, renar mellan åkerskiften, hägnadsrester, odlingsrösen, stenmurar, åkerholmar, alléer, solitärträd, källor, småvatten och våtmarker i jordbruksmark får inte skadas eller tas bort. Länsstyrelsen kan medge undantag i vissa fall. Nydikning eller igenläggning av diken kräver tillstånd. Tillstånd behövs dock inte för täckdikning i jordbruksmark om dräneringsrören är högst 300 mm i diameter. Rensning av befintliga diken kräver inget tillstånd så länge man håller sig till ursprungligt djup och läge. Nyodling eller kultivering i ängs- och betesmarker är inte tillåten om åtgärden kan skada natur- och kulturvärdena. 4

5 Mineralgödsel, stallgödsel eller andra organiska gödselmedel får inte spridas på ängs- eller betesmark om natur- eller kulturvärden kan skadas. På mark som ingår i miljöersättningen för skötsel av betesmark och slåtterängar är varken gödsling, kalkning eller kemisk bekämpning tillåten. För att gynna den biologiska mångfalden och då framför allt markhäckande fåglar är det på trädad mark inte tillåtet att slå av vegetationen under tiden 1 mars 30 juni. Undantag finns. För att minska utlakning av växtnäring till sjöar och vattendrag finns följande regler. Grön mark Minst 50% av åkermarken ska vara höst- eller vinterbevuxen (gäller företag över 5 ha). Regler för djurtäthet (SFS 1998:899, SJVFS 2004:62) Godkända grödor är övervintrande grödor sådda före 5 oktober, foderbetor, morötter mm samt åkermark som lämnas obearbetad efter skörd av spannmål eller oljeväxter. För att arealen ska räknas som höstbevuxen får bearbetning eller kemisk bekämpning göras tidigast den 10 oktober. För företag med upp till 100 djurenheter (de) krävs ingen anmälan eller tillstånd före igångsättning. Djurskyddslagen kräver däremot förprövning av alla ny- och ombyggnader av djurstallar. För företag med mer än 100 de krävs en anmälan till kommunen innan driften startar. Utökas djurantalet så det överskrider 100 de ska anmälan göras innan utökningen sker. 5

6 Tillstånd för verksamheten måste sökas hos länsstyrelsen om antalet djurplatser överskrider för fjäderfä , för slaktsvin 2 000, för suggor 750, för fjäderfä, slaktsvin och suggor sammanlagt 200 de eller för nötkreatur, hästar och minkar 400 de. En tabell för hur man räknar djurenheter enligt miljöbalken finns på sidan 15. Arealkraven nedan är till för att en koncentrerad djurhållning inte ska leda till att orimligt stora gödselmängder sprids över arealen. Begränsningarna är satta efter den mängd fosfor olika djurslag lämnar efter sig i gödseln. Krav på areal för spridning av stallgödsel På företag med mer än 10 de får den totala mängden stallgödsel och andra organiska gödselmedel som sprids på företaget motsvara högst 22 kg fosfor per ha och år. En tabell med riktvärden för 22 kg fosfor räknat i djur per hektar finns på sidan 7. Den som på grund av speciell utfodring anser sig klara 22 kg fosfor per ha med ett högre djurantal måste visa detta genom beräkningar utifrån foderstaten. Gödselmängden från egna djur får fram till 1 januari 2013 räknas enligt de gamla reglerna. Se tabell på sid 8. Om djurantalet utökas till över 100 de (anmälningseller tillståndsplikt) före 2013 gäller de nya reglerna hela företaget från utökningsdatumet. Företag som har högst 10 de är undantagna från kravet på spridningsareal om det bara är gödsel från de egna djuren som sprids. 6

7 Areal som får All åkermark som inte ligger i träda eller har andra ingå i spridnings- begränsningar för gödselspridning får räknas in i arealen spridningsarealen. För betande djur får betesmark räknas med till den del marken förser djuren med foder. När betesmarken bara fungerar som rastfålla får den inte räknas in i spridningsarealen. Om man för bort gödsel till annans åkermark minskar behovet av egen spridningsareal. Vid all leverans av stallgödsel ska både leverantör och mottagare föra anteckningar om bland annat mängd och datum. Schablonvärden för djurtäthet räknat efter 22 kg fosfor per ha Djurslag Djur per ha Mjölkkor, avkastning resp kg mjölk per år 1,4 resp 1,3 Dikor, amkor 1,8 Kvigor, tjurar, stutar > 1 år 2,8 Tjurar < 1 år 4,4 Kvigor, stutar 1-12 mån 7,1 Får (tacka med 1,8 lamm) 15 Getter (800 kg mjölk) 13 Suggor, traditionell produktion, 2,2 grisningar per år 2,1 Suggring, nav (utplacering 3 v före grisning) 5,2 Suggring, satellit (utplacering 3 v före grisning) 2,4 Slaktsvin, 3 omgångar per år 9,6 Slaktsvin, 3,5 omgångar per år 8,1 Värphöns i bur 170 Värphöns på golv, gräs 150 Slaktkycklingar, 7 omgångar per år 390 7

8 Djurslag Djur per ha Kalkoner, ankor, gäss 92 Häst, ponny 3,4 Häst, övriga 2,5 Mink 20 Struts för köttproduktion 5,6 Spridningsareal för olika djurslag, egna djur fram till 1/ Djurslag Djur per ha Kor för mjölkproduktion (även sinkor och utslagskor) 1,6 Kor för uppfödning av kalvar (amkor och dikor) 2,3 Kvigor, tjurar och stutar 1 år och däröver 4,6 Kalvar under 1 år 5,8 Får och getter 15,0 Suggor i produktion 2,2 Slaktsvin 10,5 Värphöns i bur (med fytas i fodret) 100 (165) Värphöns frigående (med fytas i fodret) 100 (150) Unghöns (med fytas i fodret) 250 (365) Slaktkycklingar 470 Kalkoner, ankor och gäss 140 Hästar 3 Minkar, avelshonor 50 8

9 Regler för gödsellagring (SFS 1998:915, SJVFS 2004:62) Reglerna är till för att inte stallgödsel ska behöva spridas vid olämpliga tidpunkter och för att förhindra ammoniakavgång (kväve) till luften. Krav på utrymme Företag som har mer än 100 de måste ha 8 månaders lagringskapacitet för nöt, häst, får och getter och 10 månader för övriga djurslag. Företag som har mellan 10 och 100 djurenheter måste ha 6 månaders lagringskapacitet. För svin, höns, kycklingar mm ökar kravet till 10 månader från 1/ Djupströgödsel kan tillfälligt läggas i stuka på åker men det måste trots det finnas godkända lagringsutrymmen för 6 (respektive 8 och 10) månaders lagring. Stallet får utgöra lagringsutrymme för den mängd som maximalt kan finnas inne i stallet. Behöver djupströbädden tas ut en eller flera gånger under vintern måste det finnas en platta att lägga den på. För företag som har 10 djurenheter eller därunder finns inget krav på lagringsutrymmets storlek. Däremot gäller regler för lämplig eller tillåten spridningstid som för andra företag. Lagringsutrymmena ska vara utformade så att det inte blir någon avrinning och något läckage till omgivningen. Flytgödselbehållare och urinbrunn ska ha ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna. Flytgödselbehållare och urinbrunn ska fyllas under täckningen. 9

10 Regler för gödselspridning (SJVFS 2004:62, SJVFS 1999:119) Mineralgödsel, stallgödsel eller andra organiska gödselmedel får inte spridas så att de hamnar utanför åkern. Spridningsreglerna är till för att växtnäring, eller smittämnen från stallgödsel, inte ska hamna i vattendrag och sjöar genom ytavrinning eller utlakning. Reglerna kring spridning av urea är till för att minska risken för ammoniakavgång. Förutom nedan nämnda regler kan det förekomma kommunala föreskrifter om gödselspridning i tätbebyggda eller detaljplanelagda områden. Spridning av stallgödsel Stallgödsel och andra organiska gödselmedel som sprids under tiden 1 december till 28 februari ska brukas ned inom 12 timmar. Vid speciella omständligheter kan kommunen lämna dispens från nedbrukningskravet. Stallgödsel och andra organiska gödselmedel som sprids måste fördelas över spridningsarealen. Gödseln ska över en femårsperiod ha fördelats på minst den areal som krävs för att djurtäthetsreglerna ska vara uppfyllda. Ingen åkermark bör över en rullande femårsperiod i genomsnitt tillföras mer än 22 kg fosfor per ha och år. Spridning av urea Mineralgödsel som är baserad på urea och som sprids på obevuxen mark ska myllas eller brukas ned inom fyra timmar. 10

11 Regler för kemiska växtskyddsmedel (SFS 2006:1010, SFS 2011:927, SNFS 1997:2) Regler som rör hantering av växtskyddsmedel är till för att minska risken för skador i miljön och på människors hälsa. För att få hantera kemiska växtskyddsmedel (tillreda, sprida, rengöra) måste man ha utbildning. Länsstyrelsen håller i sådana utbildningar och utfärdar tillstånd efter godkänd kurs. I kurserna tas allt kring hanteringen av växtskyddsmedel upp. Här nedan berörs kortfattat de regler som har till syfte att skydda miljön. Hemtransport Transport i bil av ADR-klassade växtskyddsmedel av inköpta växt- (liksom andra ADR-klassade varor som diesel, skyddsmedel bensin och myrsyra) kan kräva särskild utbildning. Den kallas 1.3-utbildning vilket syftar på en paragraf i Räddningsverkets ADR-föreskrifter. Lagring av växt- Växtskyddsmedel bör hållas inlåsta i särskilt utrymme skyddsmedel där spill kan samlas upp Vid påfyllning av sprutan hanterar man koncentre- rade preparat. Det är då särskilt viktigt att man håller till på en plats där spill kan tas om hand av markens mikroorganismer eller samlas upp i gödselbrunn (exempelvis åkermark, biobädd eller gödselplatta). Platsen bör inte ligga i närheten av dricksvattenbrunn eller vattendrag. Påfyllning av spruta Sprutning Regler för spridning finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (1997:2). Bland annat finns regler för skyddsavstånd och utrustning. Växtskyddsmedel får bara användas till vad de är registrerade för. Detta finns angivet på etiketten. 11

12 Rengöring Transport av avfall Sköljning av tank och ramp ska ske i fält, gärna också utvändig avspolning. Rengöring därefter och rengöring av skyddsutrustning ska ske på biologiskt aktiv mark, helst biobädd, eller på gödselplatta. Växtskyddsmedel som blivit avfall, till exempel gamla medel som fått användningsförbud, måste lämnas till av kommunen godkänd mottagare. För att få transportera avfallet till mottagaren måste man i förväg anmäla till Länsstyrelsen att man tänker genomföra sådana transporter (gäller även spillolja, lösningsmedel, lysrör mm). Man gör en anmälan för 5 år i taget. Var får kemiska Växtskyddsmedel får användas på åkermark (om inte växtskyddsmedel regler för EU-stöden förhindrar det). Undantaget är användas åkermark som ligger inom vattenskyddsområde. Där måste man först inhämta ett tillstånd från kommunen. På naturbetesmark och ängsmark får man inte använda växtskyddsmedel. På övrig mark kan de vara tillåtna att använda. Information och Bekämpning på områden där allmänheten har tillträde dokumentation måste i förväg anmälas till kommunen, i vissa fall måste tillstånd sökas. Allmänheten ska informeras genom skyltar. All användning av växtskyddsmedel av klass 1 eller 2 ska dokumenteras. I föreskrifterna finns angivet vad dokumentationen ska innehålla. Den som har anställda eller bedriver anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet (över 100 de) måste ha en förteckning över farliga ämnen som används i verksamheten. 12

13 Alla verksamhetsutövare ska föra anteckningar om mängd och slag av farligt avfall som uppkommer och vart det transporteras. Miljösanktionsavgifter (SFS 1998:950) En företagare som i sin verksamhet begår överträdelser av vissa regler kan åläggas att betala en miljösanktionsavgift. Det är tillsynsmyndigheten som beslutar om miljösanktionsavgift. Beslutet kan överklagas. Miljösanktionsavgifter som berör jordbruket Överträdelse Avgiftsbelopp kr Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktig verksamhet (NFS 2006:9) Underlåta att lämna miljörapport inom föreskriven tid (gäller B-verksamhet) Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) Inte ha fastställt och dokumenterat vem som har det organisatoriska ansvaret för det som föreskrivs verksamheten med stöd av miljöbalken (Bverksamhet). Sakna dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll av utrustning (B-verksamhet) Sakna förteckning över använda kemiska produkter och biotekniska organismer som kan utgöra risk för hälsa och miljö (B-verksamhet) Förordningen om miljöhänsyn i jordbruket (1998:915) Höst- och vinterbevuxen mark understiger 50 %, 500 kr per hektar som fattas

14 Överträdelse Avgiftsbelopp kr Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 2004:62) Sakna tillräcklig spridningsareal för stallgödsel, kr per hektar som fattas. Inte anteckna föreskrivna uppgifter vid mottagande eller bortförande av stallgödsel. Förordningen om växtskyddsmedel (2006:1010) och Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av bekämpningsmedel (SNFS 1997:2), Jordbruksverkets föreskrifter om anteckningar vid användning av bekämpningsmedel skadliga för pollinerande insekter (SJVFS 1999:94) Använda växtskyddsmedel utan att föreskrivna kunskapskrav är uppfyllda. Sprida kemiska bekämpningsmedel på områden som kräver anmälan till miljönämnden (el. motsvarande) utan att ha anmält. Inte föra föreskrivna anteckningar om bekämpningsmedel farliga för pollinerande insekter. Avfallsförordningen (2011:927) (klass 1L) (klass 2L) Inte upprätta transportdokument när farligt avfall lämnas till transportör

15 Djurenheter enligt Miljöbalken För beräkning av om en verksamhet blir anmälningspliktig, C-verksamhet, eller tillståndspliktig, B-verksamhet. En djurenhet motsvaras av följande antal djur (SFS 1998:899) 1 mjölkko 6 kalvar 1 6 mån, kalv under 1 mån räknas till moderdjuret 3 övriga nöt, 6 mån eller äldre 3 suggor, inkl smågrisar upp till 12 veckor 10 slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre 1 häst, inkl föl upp till 6 mån 10 minkhonor, inkl valpar upp till 8 mån samt avelshannar 100 kaniner 100 värphöns, 16 veckor eller äldre 200 unghöns, upp till 16 veckor 200 slaktkycklingar 100 kalkoner, ankor och gäss, inkl ungar upp till 1 veckas ålder 15 strutsfåglar, inkl kycklingar upp till en veckas ålder 10 får eller getter, 6 mån eller äldre 40 lamm eller killingar upp till 6 mån ålder Aktuella förordningar och föreskrifter Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Förordning om miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915) Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken (SFS 1998:1252) Förordning om växtskyddsmedel (SFS 2006:1010) Avfallsförordning (SFS 2011:927) Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901)) Förordning om miljösanktionsavgifter (SFS 1998:950) Statens jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 2004:62) Statens jordbruksverks föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket (SJVFS 1999:119) Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) 15

16 Denna skrift är ett sammandrag av regler som härrör från Miljöbalken och som gäller lantbruket i Jönköpings län. Skriften är sammanställd av: Länsstyrelsen i Jönköpings län Landsbygdsavdelningen Jönköping Telefon Augusti 2011 Detta material har delvis finansierats av EU-medel

ANLÄGGNING FÖR DJURHÅLLNING Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken

ANLÄGGNING FÖR DJURHÅLLNING Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken sida 1(11) ANLÄGGNING FÖR DJURHÅLLNING Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälans omfattning Anmälan avser: Ny verksamhet Beräknad byggstart: Ändring av befintlig verksamhet. Beräknad byggstart: Anmälan

Läs mer

Miljötillsyn av lantbruk eller hästhållning

Miljötillsyn av lantbruk eller hästhållning Miljötillsyn av lantbruk eller hästhållning Checklista och inspektionsanteckningar Ref nr: 47869 Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning/ar Fastighetsägare Kontaktperson/huvudansvarig för verksamheten

Läs mer

Areal (ha) Mark totalt: Arrenderad mark: För gödselspridning: Skog:

Areal (ha) Mark totalt: Arrenderad mark: För gödselspridning: Skog: CHECKLISTA MILJÖSKYDD LANTBRUK Datum: Fastighetsbeteckning: Verksamhetsutövare: Adress: Telefon: Närvarande vid inspektionen: Fastighetsägare: Org.nr/pers.nr: Postadress: E- post: UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Bilaga 2: Beräkning av utsläpp av ammoniak till luft samt utsläpp av kväve och fosfor till vatten

Bilaga 2: Beräkning av utsläpp av ammoniak till luft samt utsläpp av kväve och fosfor till vatten 35(39) Bilaga 2: Beräkning av utsläpp av ammoniak till luft samt utsläpp av kväve och fosfor till vatten Denna bilaga innehål schabloner för beräkning av utsläpp från djurhållning. Vägledningen omfattar

Läs mer

Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter

Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter SFS nr: 1998:950 Departement/ myndighet: Miljödepartementet Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter Utfärdad: 1998-06-25 Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:842 1 Miljösanktionsavgift enligt

Läs mer

SPRIDNING AV GÖDSEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL UTDRAG ur lagar och föreskrifter, inkl. lokala föreskrifter, samt rek. Skapad Ändrad

SPRIDNING AV GÖDSEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL UTDRAG ur lagar och föreskrifter, inkl. lokala föreskrifter, samt rek. Skapad Ändrad 1 (12) SPRIDNING AV GÖDSEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL UTDRAG ur lagar och föreskrifter, inkl. lokala föreskrifter, samt rek. Skapad 2003-06-30 Ändrad 2006-12-01 Miljöbalken 12 kap. 11 Om över 5 ha åkermark;

Läs mer

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel Tvärvillkor - så undviker du vanliga fel Felfri kontroll dröm eller verklighet? För din skull har vi samlat felaktigheter som vi hittar vid kontroll av tvärvillkor i den här broschyren. Läs texten och

Läs mer

Anmälan av lantbruk 100-400 djurenheter

Anmälan av lantbruk 100-400 djurenheter VERSIONSNR 2012-07-24 SID 1/8 Anmälan av lantbruk 100-400 djurenheter (9 kap. 6 miljöbalken, FMH-kod C 1.20) SKICKA TILL MILJÖENHETEN Brukare NAMN/FÖRETAGSNAMN PERSON/ORG NR TELEFONNUMMER POSTADRESS FASTIGHETSBETECKNING

Läs mer

ÅRSRAPPORT FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET LANTBRUK MED 100-400 DJURENEHETER

ÅRSRAPPORT FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET LANTBRUK MED 100-400 DJURENEHETER 1 (11) ÅRSRAPPORT FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET LANTBRUK MED 100-400 DJURENEHETER Avser års verksamhet Administrativa uppgifter Brukare Namn/Firmanamn: Person- eller Organisationsnummer: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Ekonomisk påverkan på lantbruksföretag vid krav på åtgärder för att minska näringsämnesläckage

Ekonomisk påverkan på lantbruksföretag vid krav på åtgärder för att minska näringsämnesläckage Institutionen för ekonomi/agriwise Ekonomisk påverkan på lantbruksföretag vid krav på åtgärder för att minska näringsämnesläckage Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 1 Uppdraget...

Läs mer

SPRIDNING AV GÖDSEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL

SPRIDNING AV GÖDSEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL SPRIDNING AV GÖDSEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL UTDRAG ur lagar och föreskrifter, inkl. lokala föreskrifter, samt rek. Skapad 2003-06-30 Ändrad 2010-02-16 Miljöbalkens förordning 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket

Läs mer

Anmälan lantbruksföretag med mer än 100 djurenheter men högst 400 djurenheter, kod 1.20 C enligt 2 kap. 1, 9 kap.

Anmälan lantbruksföretag med mer än 100 djurenheter men högst 400 djurenheter, kod 1.20 C enligt 2 kap. 1, 9 kap. 1 (7) Bygg- och miljöförvaltningen Anmälan lantbruksföretag med mer än 100 djurenheter men högst 400 djurenheter, kod 1.20 C enligt 2 kap. 1, 9 kap. 6-8 i miljöbalken Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning

Läs mer

VILKA REGLER GÄLLER VID KEMISK BEKÄMPNING? Information till dig som använder bekämpningsmedel

VILKA REGLER GÄLLER VID KEMISK BEKÄMPNING? Information till dig som använder bekämpningsmedel VILKA REGLER GÄLLER VID KEMISK BEKÄMPNING? Information till dig som använder bekämpningsmedel Varför finns det regler för kemisk bekämpning? Kemiska bekämpningsmedel kan skada miljön, människors hälsa

Läs mer

Generellt. Befolkning 4,5 milj. Lantbruksareal 1 milj. ha. Antal aktiva Lantbruk 70.000 Medelareal 15 ha. Ekologisk 1,8 %

Generellt. Befolkning 4,5 milj. Lantbruksareal 1 milj. ha. Antal aktiva Lantbruk 70.000 Medelareal 15 ha. Ekologisk 1,8 % Norge Generellt Befolkning 4,5 milj. Lantbruksareal 1 milj. ha. Antal aktiva Lantbruk 70.000 Medelareal 15 ha. Ekologisk 1,8 % Markanvändning inom EU (Inkl. Norge) 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10

Läs mer

Anmälan av jordbruksföretag eller annan djurhållning med mer än 100 djurenheter (9 kap 6 miljöbalken och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen)

Anmälan av jordbruksföretag eller annan djurhållning med mer än 100 djurenheter (9 kap 6 miljöbalken och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen) Anmälan av jordbruksföretag eller annan djurhållning med mer än 100 djurenheter (9 kap 6 miljöbalken och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen) Brukare Namn Fastighetsägare (om annan än brukaren) Namn Adress

Läs mer

Checklista Miljöskyddsinspektion- Lantbruk

Checklista Miljöskyddsinspektion- Lantbruk Checklista Miljöskyddsinspektion- Lantbruk Datum: Dnr: Fastighetsbeteckning: Verksamhetsutövare: Telefonnummer: Närvarande vid inspektionen: Namn Namn B-verksamhet C-verksamhet U-verksamhet Ansluten till

Läs mer

Skyddsföreskrifter för vattentäkterna Storehagen och Algutstorp

Skyddsföreskrifter för vattentäkterna Storehagen och Algutstorp 1(20) Skyddsföreskrifter för vattentäkterna Storehagen och Algutstorp Antagen av Kommunfullmäktige 35 2012-03-14 2 Innehållsförteckning Skyddsföreskrifter för vattentäkterna Storehagen och Algutstorp...1

Läs mer

Krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning (dnr N2015/5206/JM)

Krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning (dnr N2015/5206/JM) 1(6) Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se Krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning (dnr N2015/5206/JM) Länsstyrelsen i Västra Götalands län,

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Anmälan av befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet

Anmälan avser Ny verksamhet Anmälan av befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Västra Gästri klands samhällsbyggnadsför valtni ng ANMÄLAN AV JORDBRUK Med djurhållning över 100 djurenheter enligt miljöbalken Verksamhetskod 1.20 Sida 1(5) Vid frågor kontakta: Telefon: 026-240000 E-post:

Läs mer

MILJÖRAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006

MILJÖRAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 MILJÖRAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 GRUNDDEL Administrativa uppgifter Brukares/ företags namn: Organisationsnummer: Postadress: Postnummer och ort: Anläggningsnamn: Anläggningsnummer: SNI-kod: 01-1;

Läs mer

För lantbruk eller hästverksamhet Checklista för egenkontroll och inför tillsynsbesök

För lantbruk eller hästverksamhet Checklista för egenkontroll och inför tillsynsbesök För lantbruk eller hästverksamhet Checklista för egenkontroll och inför tillsynsbesök Det här är en lista på frågor som inspektören kommer att ställa till dig vid tillsynsbesöket. Läs gärna igenom frågorna

Läs mer

MILJÖRAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET GRUNDDEL

MILJÖRAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET GRUNDDEL MILJÖRAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET GRUNDDEL Administrativa uppgifter Brukares/ företags namn: Organisationsnummer: Postadress: Postnummer och ort: Anläggningsnamn: Anläggningsnummer: SNI-kod: 01-1 (mer än

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet jordbruksföretag

Anmälan av miljöfarlig verksamhet jordbruksföretag Anmälan av miljöfarlig verksamhet jordbruksföretag Anmälan ska lämnas till miljöförvaltningen senast sex veckor före verksamheten ska påbörjas. Avgift för handläggning av anmälan kommer att tas ut enligt

Läs mer

Taxa 2014 för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa 2014 för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-17 217 Taxa 2014 för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Östersunds kommuns kostnader

Läs mer

Spridningsareal Tillgänglig spridningsareal Ägd (ha) Arrenderad/ Summa (ha) Behov (ha) Kontrakterad (ha) Åkermark (ej träda)

Spridningsareal Tillgänglig spridningsareal Ägd (ha) Arrenderad/ Summa (ha) Behov (ha) Kontrakterad (ha) Åkermark (ej träda) ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN JORDBRUKSFÖRETAG Sida 1(5) Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Avgift för handläggning av anmälan kommer att tas ut enligt fastställd taxa. Anmälan ska vara inlämnad minst

Läs mer

CHECKLISTA FÖR LANTBRUKSINSPEKTION

CHECKLISTA FÖR LANTBRUKSINSPEKTION CHECKLISTA FÖR LANTBRUKSINSPEKTION Reviderad 2010-11-30 Diarie nr. CHECHLISTA FÖR LANTBRUKSINSPEKTION 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Stödsökande Ansvarig/Närvarande Org.nr/Pers.nr Gårdsnamn Adress Fastighet

Läs mer

Taxebilaga 2. Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Taxebilaga 2. Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Följande förkortningar används i tabellen: KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, PN= Prövningsnivå KK AK PN Beskrivning

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Kalix kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade

Läs mer

Mjölkgård Köttdjur (nöt) Svin Fjäderfä Växtodling. Egen och arrenderad areal (totalt)

Mjölkgård Köttdjur (nöt) Svin Fjäderfä Växtodling. Egen och arrenderad areal (totalt) FÖR LANTBRUKARE: Checklista inför tillsynsbesök Frågor inför tillsynsbesök Uppgifter om verksamheten Inriktning på verksamhet Mjölkgård Köttdjur (nöt) Svin Fjäderfä Växtodling Annat: Antal djurenheter

Läs mer

Handledning för delprojekt Miljöhänsyn i jordbruket

Handledning för delprojekt Miljöhänsyn i jordbruket Handledning för delprojekt Miljöhänsyn i jordbruket Februari 2002 Handledning för delprojekt Miljöhänsyn i jordbruket Miljösamverkan Västra Götaland 8 februari 2002 Innehållsförteckning Läsanvisning...

Läs mer

Bilaga 2 del 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Bilaga 2 del 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Bilaga 2 del 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket kommunens avgift

Läs mer

STÖD FÖR HUSDJURSSKÖTSEL 2015 - Bidrag för nötkreatur

STÖD FÖR HUSDJURSSKÖTSEL 2015 - Bidrag för nötkreatur STÖD FÖR HUSDJURSSKÖTSEL 2015 - Bidrag för nötkreatur - Bidrag för får och getter - Stöd för svin- och fjäderfähushållning - Kompensationsersättningens husdjursförhöjning - Hästar - Uppfödning av lantraser

Läs mer

Information om anmälan enligt miljöbalken för jordbruk med mer än 100 DE

Information om anmälan enligt miljöbalken för jordbruk med mer än 100 DE INFORMATION Information om anmälan enligt miljöbalken för jordbruk med mer än 100 DE Enligt miljöbalkens 9 kap, 6 är det förbjudet att utan tillstånd eller anmälan bedriva miljöfarlig verksamhet. Enligt

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE FÖRFATTNINGSSAMLING Nr MB 3 d (95) TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Fastställd av kommunfullmäktige 202-06-8, 9 Gäller fr o m 202-07-0 Inledande bestämmelser Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Riskbedömningssystemet används och avgiftsklassen (AK) är som underlag för taxesättningen. Följande förkortningar används i tabellen:

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2

TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2 TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, TF= Tidsfaktor, PN= Prövningsnivå, T= debiteras per timme Mi 1 1.10 Mi 2 1.11 Mi 3 1.20-1

Läs mer

INFORMATION OM HUR JORDBRUKARE KAN MINSKA VÄXTNÄRINGSFÖRLUSTER SAMT BEKÄMPNINGSMEDELSRESTER.

INFORMATION OM HUR JORDBRUKARE KAN MINSKA VÄXTNÄRINGSFÖRLUSTER SAMT BEKÄMPNINGSMEDELSRESTER. INFORMATION OM HUR JORDBRUKARE KAN MINSKA VÄXTNÄRINGSFÖRLUSTER SAMT BEKÄMPNINGSMEDELSRESTER. Snabba råd: 1. Täck gödselbehållaren. 2. Större lagerutrymme för gödsel, för att undvika spridning under hösten.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa miljöbalken 1 Taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-16, 116 att gälla från och med 2010-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige ( 6) 2010-12-15,

Läs mer

Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag antalet tillsynstimmar per år Följande förkortningar används i tabellen:

Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag antalet tillsynstimmar per år Följande förkortningar används i tabellen: 1 Taxebilaga 2 Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag antalet tillsynstimmar per år Följande förkortningar används i tabellen: KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor, PN= Prövningsnivå T= Timtid A och B=

Läs mer

Åtgärdsprogrammet mot växtnäringsförluster från jordbruket

Åtgärdsprogrammet mot växtnäringsförluster från jordbruket Åtgärdsprogrammet mot växtnäringsförluster från jordbruket 2006 Åtgärdsprogrammet Sveriges åtgärdsprogram Det första svenska åtgärdsprogrammet för minskat kväveläckage togs fram redan i slutet av 1980-talet

Läs mer

Sökande Person/organisationsnummer

Sökande Person/organisationsnummer BMB Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Sidan 1av 7 ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet, 21 Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Djurhållning

Läs mer

Bygg- och miljönämnden Miljöbalken 9 kap 6 miljöfarlig verksamhet jordbruk

Bygg- och miljönämnden Miljöbalken 9 kap 6 miljöfarlig verksamhet jordbruk O 1 ÅRJÄNGS KOMMUN ANMÄLAN enligt Bygg- och miljönämnden Miljöbalken 9 kap 6 miljöfarlig verksamhet jordbruk Administrativa uppgifter Huvudman Organisationsnummer Adress Postnummer Ort e-postadress Telefon

Läs mer

EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN En kort vägledning om egenkontroll Alla som bedriver en verksamhet måste ha egenkontroll. Den är ett verktyg för att skapa rutiner och

Läs mer

Gödselsepareringsdag!

Gödselsepareringsdag! Gödselsepareringsdag! Kalmar 8 oktober! Lotta Olsson!! Regelverk och spridningsarealer-! varför gödselseparering?!! Djurtäthet i Kalmar län! Spridningsregler! Varför gödselseparering?! Jordbruket i Kalmar

Läs mer

Ekologisk djurproduktion

Ekologisk djurproduktion Ekologisk djurproduktion Introduktionskurs för rådgivare Uppsala, 2016-01-20 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Mjölk loket i den ekologiska

Läs mer

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216

Läs mer

Remissvar kring Miljöhusesyn 2006 från Hushållningssällskapens Förbund

Remissvar kring Miljöhusesyn 2006 från Hushållningssällskapens Förbund Till Josefine Liew LRF 105 33 Stockholm Remissvar kring Miljöhusesyn 2006 från Hushållningssällskapens Förbund Övergripande Fotnot i början Miljöhusesyn 2005 ska vara 2006 Sid 6 Tvärvillkor mitten. Lägg

Läs mer

Regional balans för ekologiskt foder

Regional balans för ekologiskt foder Lantbruksekonomen 3 november 2011 Lars Jonasson, Agr Dr Haraldsmåla gård 370 17 Eringsboda Tel: 0457-46 10 53 Regional balans för ekologiskt foder Tre regionala marknadsbalanser har upprättats för ekologiska

Läs mer

ANMÄLAN. Enligt 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) -Animalieproduktion. Företag. Verksamhetsbeskrivning

ANMÄLAN. Enligt 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) -Animalieproduktion. Företag. Verksamhetsbeskrivning ANMÄLAN Enligt 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) -Animalieproduktion 1 Uppgifterna kommer att registreras i miljönämndens register och behandlas enligt de regler som finns

Läs mer

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen Egenkontroll - ditt ansvar som verksamhetsutövare Som företagare är det ditt ansvar att veta hur din verksamhet påverkar omgivningen. Detsamma gäller även

Läs mer

Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen

Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen Fastställd av kommunfullmäktige den 18 december 2003, reviderad den 21 december 2006 och den 29 november 2007 TAXA FÖR VERKSAMHET ENLIGT DJURSKYDDSLAGEN Inledande

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 28 november 2013 230

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 28 november 2013 230 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 28 november 2013 230 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Miljönämndens i Lunds kommun kostnader för prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Östergötlands läns författningssamling

Östergötlands läns författningssamling Östergötlands läns författningssamling Länsstyrelsen Serie A ISSN 1401-3665 Beslut om skyddsområde samt föreskrift om skydd för grundvattentäkten Högby i Mjölby kommun; 05 FS 2014:7 Utkom från trycket

Läs mer

Tips inför iakttagelser av kemisk bekämpning ( vargflocksinspektion ) Checklista för iakttagelser vid spridning av kemiska bekämpningsmedel

Tips inför iakttagelser av kemisk bekämpning ( vargflocksinspektion ) Checklista för iakttagelser vid spridning av kemiska bekämpningsmedel Bilageförteckning Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Informationsbrev till berörda om projektet Tips inför iakttagelser av kemisk bekämpning ( vargflocksinspektion ) Checklista för iakttagelser

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Farligt avfall från verksamheter - Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns lagar,

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2011:7 Utkom från trycket den 1 april 2011 Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för ytvattentäkten

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 1(93) Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Följande förkortningar används i tabellen: = Klassningskod, ÅA= Årlig tillsynstid i timmar, PN= Prövningsnivå A och B= tillståndspliktig, C=

Läs mer

Anmälan lantbruksföretag med 100-200 djurenheter enligt 2 kap.1, 9 kap. 6-8 miljöbalken

Anmälan lantbruksföretag med 100-200 djurenheter enligt 2 kap.1, 9 kap. 6-8 miljöbalken Anmälan lantbruksföretag med 100-200 djurenheter enligt 2 kap.1, 9 kap. 6-8 miljöbalken Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning Organisationsnummer/personnummer Brukares/företags namn Kontaktperson

Läs mer

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET Prövning Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Läs mer

Checklista för växtnäringstillsyn på hästgårdar upp till 100 djurenheter

Checklista för växtnäringstillsyn på hästgårdar upp till 100 djurenheter Checklista för växtnäringstillsyn på hästgårdar upp till 100 djurenheter Känsligt område Över 10 djurenheter Administrativa uppgifter 1. Fastighetsbeteckning Besöksdatum Fastighetsägare Församling Verksamhetsutövare

Läs mer

Foto: Ulrika Burman. Lagring av stallgödsel i Västmanlands län. Förslag till länspolicy

Foto: Ulrika Burman. Lagring av stallgödsel i Västmanlands län. Förslag till länspolicy Foto: Ulrika Burman Lagring av stallgödsel i Västmanlands län Förslag till länspolicy April 2007, bilagan uppdaterad januari 2008 2007-04-10 1 Policy för lagring av stallgödsel i Västmanlands län - komplement

Läs mer

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Information och praktiska tips 1 Farligt avfall på företag Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här har vi sammanställt lagar,

Läs mer

VÄXTODLINGSPLAN. Gård. Brukare. Foto: Henrik Nätterlund

VÄXTODLINGSPLAN. Gård. Brukare. Foto: Henrik Nätterlund VÄXTODLINGSPLAN Foto: Henrik Nätterlund Gård År Brukare Så här fyller du i din växtodlingsplan Du fastställer årets gödslingsbehov efter en stegvis beräkning med hjälp av de riktvärden för växtnäringsbehovet

Läs mer

Information inför tillsynsbesöket

Information inför tillsynsbesöket Information inför tillsynsbesöket I den här broschyren har vi försökt att sammanfatta viktiga bestämmelser i miljöbalken som det är vanligt att man får anmärkningar på. Allt som vi tar upp i broschyren

Läs mer

Känsliga områden enligt nitratdirektivet

Känsliga områden enligt nitratdirektivet Känsliga områden enligt nitratdirektivet kustområde Nya känsliga området övriga länet Lagring av stallgödsel Inget läckage eller avrinning Täckning av urin- och flytgödselbrunn Påfyllning av urin och flytgödsel

Läs mer

Viktig information till dig som har fotografisk verksamhet

Viktig information till dig som har fotografisk verksamhet Viktig information till dig som har fotografisk verksamhet Miljö och hälsoskyddskontoret Fotografisk verksamhet Denna broschyr vänder sig till Dig som sysslar med fotografisk verksamhet på Gotland, antingen

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Grums kommun KK AK PN Beskrivning JORDBRUK Djurhållning m.m. 1.10 6 B Anläggning för djurhållning med 1. mer än 40 000 platser för

Läs mer

Ammoniakmätning vid kompostering av hästgödsel i Wången.

Ammoniakmätning vid kompostering av hästgödsel i Wången. Ammoniakmätning vid kompostering av hästgödsel i Wången. Hästgödsel en tillgång för alla HELENA ÅKERHIELM OCH STIG KARLSSON Sveriges cirka 300 000 hästar producerar 2 3 miljoner ton gödsel årligen. En

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet.

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet. 1 (58) Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet. KK= Klassningskod AK= Avgiftsklass, (T= Timavgift) PN= Prövningsnivå (A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövning) Avgiftsklassen

Läs mer

Gris, Nöt och Lamm i siffror 2013. En strukturrapport från LRF Kött

Gris, Nöt och Lamm i siffror 2013. En strukturrapport från LRF Kött Gris, Nöt och Lamm i siffror 213 En strukturrapport från LRF Kött Sammanfattning Gris, nöt och i siffror är en strukturrapport från LRF Kött som tar upp och belyser förändringar och trender över strukturerna

Läs mer

Bild: Bo Nordin. Kvävegödsling utifrån grödans behov. Vägledningsmaterial vid miljötillsyn enligt miljöbalken

Bild: Bo Nordin. Kvävegödsling utifrån grödans behov. Vägledningsmaterial vid miljötillsyn enligt miljöbalken Bild: Bo Nordin Kvävegödsling utifrån grödans behov Vägledningsmaterial vid miljötillsyn enligt miljöbalken Innehåll Gödsling utifrån grödans behov - 20, SJVFS 2004:62...4 Vid tillsynsbesöket...4 Genomgång

Läs mer

SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE

SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE L ALINGSÅS KOMMUN SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE Tekniskt underlag till skyddsområde och skyddsföreskrifter BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I ALINGSÅS KOMMUN KF 93 2004 06 23 Copyright Lantmäteriverket

Läs mer

Anmälan om djurhållning med över 100 djurenheter Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om djurhållning med över 100 djurenheter Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om djurhållning med över 100 djurenheter Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Sökande Namn Person-/Organisationsnummer Adress Postnr E-post Ort Telefon/mobil 2. Fastighet där djurhållning

Läs mer

1.10 7 B 1.11 7 B 1.20-1

1.10 7 B 1.11 7 B 1.20-1 Taxebilaga 2 Antagen av Kf 127, 2008-12-18 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, PN= Prövningsnivå T= Timtid KK AK PN eskrivning 1.10 7 1.11 7 1.20-1 4 JORDRUK

Läs mer

Egenkontroll på skolor

Egenkontroll på skolor UI.23 Version 14/1-2016 Miljö- och byggnämnden 1(5) Egenkontroll på skolor Alla skolor och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom er egenkontroll ska ni motverka

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2014. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 86

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2014. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 86 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 86 Taxa inom miljöbalkens område 1 (49) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande

Läs mer

Annat, ange vad... Gällande beslut finns, beslutsdatum...beslutande myndighet...

Annat, ange vad... Gällande beslut finns, beslutsdatum...beslutande myndighet... Anmälan om miljöfarlig verksamhet Lantbruk enligt 1 kap. 10 Miljöprövningsförordningen (2013.251) 1(9) 1 Företagsuppgifter Anläggningens namn Besöksadress Fastighetsbeteckning Verksamhetsutövare Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Skånskt lantbruk. En snabb blick in i framtiden till år 2025 KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID

Skånskt lantbruk. En snabb blick in i framtiden till år 2025 KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Skånskt lantbruk En snabb blick in i framtiden till år 2025 G.A. Johansson, L. Jonasson, H. Rosenqvist, K. Yngwe (red) 2014 Hushållningssällskapet Skåne och Länsstyrelsen i

Läs mer

2014:01. Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan

2014:01. Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan 2014:01 Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan Det ska vara lätt att göra rätt. Alla företag som hanterar någon typ av farligt avfall i sin verksamhet

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Golfen och miljön. Kumla September 2011

Golfen och miljön. Kumla September 2011 Golfen och miljön Kumla September 2011 Vad händer på miljöfronten Certifiering av miljöarbetet. (mer byråkrati?) Bekämpningsmedel i framtidens EU?? Aktivare och vetgirigare kommuner!! Informera allmänheten

Läs mer

Spridningsvägar för växtskyddsmedel till omgivande miljö

Spridningsvägar för växtskyddsmedel till omgivande miljö Spridningsvägar för växtskyddsmedel till omgivande miljö I växtskyddsarbetet finns det alltid en risk att växtskyddsmedel hamnar i den omgivande miljön. En del av spridningsvägarna kan du själv påverka.

Läs mer

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Exempel på punkter som ska finnas med i egenkontrollen Här följer exempel på punkter som ska finnas med i verksamhetens

Läs mer

DOM 2016-04-05 Stockholm

DOM 2016-04-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2016-04-05 Stockholm Mål nr M 7743-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-13 i mål nr M 2262-15, se bilaga

Läs mer

Rapporteringsmallen får nytt innehåll.

Rapporteringsmallen får nytt innehåll. Rapporteringsmallen får nytt innehåll. Varför ändras mallen. Från och med miljörapportering för verksamhetsåret 2015 har rapporteringsmallen gjorts om. Den nya mallen är anpassad för motsvara kraven som

Läs mer

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande 1(8) Bilaga 1 Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande Syfte 1 Syftet med denna förordning är att reglera användningen av avloppsfraktioner på ett sådant sätt att skadliga

Läs mer

Anmälan av C-anläggning -Lantbruk över 100 djurenheter Enligt punkt 1.20 i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av C-anläggning -Lantbruk över 100 djurenheter Enligt punkt 1.20 i miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljönämnden Anmälan av C-anläggning Enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Anmälan av C-anläggning -Lantbruk över 100 djurenheter Enligt punkt 1.20 i miljöprövningsförordningen

Läs mer

g dregskarasbets rättsdatabaser

g dregskarasbets rättsdatabaser SFST Page 1 of 15 g dregskarasbets rättsdatabaser 2011-02- Ny sökning A Sökresultat 4 Föregående Nästa Databas: SFST Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att del kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Tillstånds- och regelfrågor

Tillstånds- och regelfrågor Tillstånds- och regelfrågor Byggprocessen från start till mål Som företagare är du skyldig att känna till och leva upp till den lagstiftning som finns och som berör din verksamhet. Vid en utökning och

Läs mer

ANMÄLAN Enligt 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet & hälsoskydd (1998:899) - Animalieproduktion

ANMÄLAN Enligt 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet & hälsoskydd (1998:899) - Animalieproduktion ANMÄLAN Enligt 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet & hälsoskydd (1998:899) - Animalieproduktion Anmälan avser Utökning av befintlig animalieproduktion Nystart av animalieproduktion Befintlig verksamhet

Läs mer

Delegationsordning för miljökontoret

Delegationsordning för miljökontoret 1 (17) Miljönämnden 2005-11-10 Dnr 2005-464 Delegationsordning för miljökontoret fastställd av miljönämnden den 7 december 2005 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress: Linköpings kommun,

Läs mer

Miljö- och byggnämndens taxor 2016

Miljö- och byggnämndens taxor 2016 1 Miljö- och byggnämndens taxor 2016 Innehållsförteckning Taxa för miljö- och hälsoskyddsavdelningens verksamhetsområde 2015..3 Taxa för miljö- och byggnämndens offentliga kontroll inom livsmedels- och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 5 CHECKLISTA 9

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 5 CHECKLISTA 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 INLEDNING 5 Om Miljöhusesyn...5 Många fördelar med att göra Miljöhusesyn...5 Alla tvärvillkor finns med...5 Ansvar för innehållet...5 Frågor om Miljöhusesyn...5

Läs mer

och odling i typområden

och odling i typområden Inventering av fastigheter och odling i typområden 1 Programområde: Jordbruksmark Undersökningstyp: Inventering av fastigheter och odling i typområden Bakgrund och syfte med undersökningstypen Det övergripande

Läs mer

Revidering av taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)

Revidering av taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-09-24 Diarienummer KS/2013:170 Revidering av taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Förslag till beslut kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Läs mer

O M GÖDSELHANTERING 1 MALL FÖR BLANKETT Anmälan om miljöfarlig verksamhet- Jordbruk

O M GÖDSELHANTERING 1 MALL FÖR BLANKETT Anmälan om miljöfarlig verksamhet- Jordbruk O M GÖDSELHANTERING 1 MALL FÖR BLANKETT Anmälan om miljöfarlig verksamhet- Jordbruk Anmälan ska lämnas till miljökontoret senast sex veckor före verksamheten ska påbörjas. Avgift för handläggning av anmälan

Läs mer

TOPPS projektet. Enkla sätt att bevara ditt vatten rent. TOPPS mål. TOPPS fokusområden. TOPPS aktiviteter. www.topps-life.org

TOPPS projektet. Enkla sätt att bevara ditt vatten rent. TOPPS mål. TOPPS fokusområden. TOPPS aktiviteter. www.topps-life.org TOPPS projektet TOPPS ett 3-årigt projekt i 15 EU-länder med en lång rad intresserade deltagare. TOPPS är förkortningen av den engelska projekttiteln Train the Operators to Prevent Pollution from Point

Läs mer

TAXEBILAGA 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

TAXEBILAGA 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter TAXEBILAGA 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter 2015-02-05 Klassningskod Prövnings -nivå Beskrivning Avgiftsklass Debiterade timmar JORDBRUK Djurhållning m.m. 1.20-1

Läs mer

Omfattningen Checklistan på följande sidor tar upp i princip alla slags kontroller som kan göras vid miljökontorets tillsyn på lantbruk.

Omfattningen Checklistan på följande sidor tar upp i princip alla slags kontroller som kan göras vid miljökontorets tillsyn på lantbruk. Checklista för tillsyn på lantbruk Bilaga 1 Omfattningen Checklistan på följande sidor tar upp i princip alla slags kontroller som kan göras vid miljökontorets tillsyn på lantbruk. Det innebär dock inte

Läs mer