Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1

2 2 Sidan 3 Sidan 5 Sidan 7 Innehållsförteckning Inledning: Dokumenthantering inom förvaltningen Arkivbeskrivning Dokumenthanteringsplan Protokoll, kallelser, minnesanteckningar Sidan 10 Kontrakt, avtal, anbud, offerter Sidan 11 Riktlinjer, planer, taxor och underlag Sidan 13 Ekonomi Sidan 14 Kvalitetssäkring Sidan 15 Statistik och enkäter Sidan 17 Personal Sidan 22 Hälso- och sjukvårdslagen Sidan 24 Socialtjänstlagen Sidan 28 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Sidan 31 Övrigt

3 3 Dokumenthantering inom omsorgsnämndens verksamheter Allmänt Medborgarnas rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar enligt den så kallade offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad enligt tryckfrihetsförordningen. Syftet med offentlighetsprincipen är att enskilda personer och sammanslutningar ska ha möjlighet att övervaka den offentliga makten och användningen av offentliga medel. Medborgaren ska fritt kunna bilda sig åsikter, påverka utövningen av offentlig makt och bevaka sina rättigheter och intressen. Alla myndigheter är skyldiga att ha kontroll över sina allmänna handlingar. Ett av syftena med detta krav är att handlingar snabbt ska kunna återfinnas. Ett register som används för detta ändamål kallas för diarium och är offentligt som huvudprincip. Avsteg från detta skall framgå av annan lagstiftning det vill säga i offentlighets- och sekretesslagen. Ärendehanteringsprogram Inom Vimmerby kommun används ett övergripande databaserat system för registrering av handlingar, Winess. I systemet sorteras ärendena efter olika ämnesområden utifrån en diarieplan. Nya ärenden ges ett eget specifikt diarienummer. Handlingar som rör samma ärende insorteras under detta diarienummer. I Winess finns sökfunktioner som underlättar möjligheten att finna olika handlingar. För handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HsL) finns också ett databaserat ärendehanteringsprogram, Treserva. Vad gäller dokumentationen i ärendehanteringsprogrammet Treserva är huvudregeln att det som skrivs där inte ska behöva dras ut på utan originalhandlingen är digital. Undantaget är journaler som rör personer födda dag 5, 15 eller 25 i månaden, dessa bevaras för alltid och ska dras ut på. Dokumenthanteringsplan För att få en välfungerande dokumenthantering krävs tydliga rutiner kring hantering av inkommande och utgående post samt för registrering och förvaring av upprättade handlingar. Denna dokumenthanteringsplan ska tydliggöra hur olika handlingar ska tas omhand och är ett led i kvalitetssäkringen av omsorgsnämndens dokumenthantering. Alla medarbetare som i tjänsten direkt får och skickar post eller upprättar skrivelser av olika slag behöver ha en grundläggande kännedom om dokumenthantering för att systemet skall fungera och för att handlingar ska registreras. När en medarbetare uppmärksammar att en typ av handling inte finns med i dokumenthanteringsplanen ska omsorgsförvaltningens centrala administration informeras. För att dokumenthanteringsplanen skall vara till hjälp i vårt arbete är det viktigt att den är aktuell. Den behöver därför revideras när förändringar sker. Revidering ska ske minst vartannat år.

4 4 Posthantering Posthanteringen för nämnd och förvaltning sköts i huvudsak från omsorgsförvaltningen centralt. För att pressen skall kunna ta del av aktuella ärenden skickas regelbundet en postlista till lokalpressen. Gallring Av dokumenthanteringsplanen framgår om och i så fall när gallring av en handling kan ske. Gallring innebär att handlingar som bedöms vara minde viktiga förstörs. Handlingar som bedöms vara av vikt bevaras. Det kan t.ex. vara viktigt att spara för att allmänheten skall kunna ta del handlingen, för framtida verksamhetsbehov, forskning eller för att handlingen kan vara av betydelse för vårt kulturarv. Mer information om dokumenthantering Det finns riktlinjer om dokumenthantering i t ex arkivreglemente och genom Sveriges Kommuner och Landsting som ger ut skrifterna Bevara eller gallra med umderrubriker snm Råd för dem knmmunala sncialtjämstem m.m.. Socialstyrelsen har utifrån patientdatalagen (2008:360) meddelat föreskrifter och handbok om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården, SSFS 2008:14. Vidare utkom Datainspektionen i mnvember 2008 med märmare amvismimgar gemnm skriftem Patiemtdatalagen och den oersnmliga imtegritetem. Den som har frågor som rör dokumenthantering kan också vända sig till omsorgsförvaltningens registratorer eller till kommunens. Bevarande av handlingar Det som skall bevaras i et måste hanteras på sådant sätt att handlingen faktiskt skyddas. Detta innebär att handlingar i sformat bör vara skriven på arkiv 100, och att de förvaras i arkivkartong. Inga plastfickor, nitar eller gem ska förekomma eftersom dessa förstör en. Innan arkivering ska ärendet rensas från ovidkommande som ovidkommande noteringslappar. Digitala handlingar ska kunna läsas efter uppdateringar eller exempelvis byte av program.

5 5 Arkivbeskrivning Ansvarsområde Enligt gällande reglemente för omsorgsnämnden är följande omsorgsnämndens ansvar: Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, SoL, avseende omsorg om äldre och funktionshindrade personer. Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälsooch sjukvårdslagen (HSL) 18, 1 st och för den hälso- och sjukvård som överlåtits enligt avtal mellan Kalmar läns landsting och kommunerna i Kalmar län, enligt 18, 3 st HSL (hemsjukvård). Nämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om assistansersättning (LASS). Nämnden ansvarar för tillsyn av enskild verksamhet enligt LSS och även SoL, när verksamheten riktar sig till äldre- och funktionshindrade. Nämnds- och förvaltningsorganisation - kort historik Före 1992 hade kommunen en socialnämnd med en socialförvaltning som ansvarade både för individ- och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg och barnomsorg fanns en socialförvaltning, för individ- och familjeomsorg, och en omsorgsförvaltning, för äldre- och handikappomsorg, under en gemensam social- och omsorgsnämnd överfördes barnomsorgen till annan nämnd ändrade nämnden namn till socialnämnd. Förvaltningsorganisationen fortsatte oförändrat delades socialnämnden och äldre- och handikappomsorgen organiserades under en omsorgsnämnd med 9 ledamöter och lika många ersättare. Nämnden handhar referensorganet kommunala pensionärsrådet.

6 6 Verksamhet historik 1992 genomfördes den så kallade ÄDEL-reformen vilket innebar ett utökat ansvar för färdigbehandlade inom sjukvården, ansvar för lokala sjukhem samt ett utökat ansvar för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser infördes LSS. De första två åren hade kommunen endast ansvar för beslut och utförande gällande personer som bedömdes omfattas av lagens tredje personkrets. Kommunens LSS-verksamhet för barn och ungdomar under 16 år organiserades under barn- och ungdomsnämnden. Dåvarande socialnämnden ansvarade för verksamhet riktad till ungdomar 16 år och äldre samt LSS-verksamhet för vuxna övertog verksamhetsansvaret från Kalmar läns landsting för personer med utvecklingsstörning eller intellektuell hjärnskada med insatser enligt LSS. Kommunens LSS-verksamhet för barn och ungdomar under 16 år organiserades även fortsättningsvis under barn- och ungdomsnämnden. Dåvarande socialnämnden ansvarade för verksamhet riktad till ungdomar 16 år och äldre samt LSS-verksamhet för vuxna. Samtidigt fick den dåvarande socialnämnden också ett utökat ansvar för personer med psykiatrisk diagnos och ansvar för vissa färdigbehandlade inom psykiatrin ansvaret för tillsyn av enskild verksamhet enligt LSS och även SoL, när verksamheten riktar sig till äldre- och funktionshindrade, förs in i omsorgsnämndens reglemente kommunaliseras länets hemsjukvård, inklusive rehabiliteringen. Detta innebär att omsorgsnämnden får ansvaret för rehabilitering i hemmet genom arbetsterapeut och sjukgymnast, för ordination av hjälpmedel samt för sjukvård i hemmet upp till och med sjuksköterskenivå övertog omsorgsnämnden ansvaret för LSS-insatsen fritidstillsyn från barn- och ungdomsnämnden övertog omsorgsnämnden ansvaret för all verksamhet som kommunen bedriver enligt LSS och LASS, med undantag av utförandet av fritidstillsyn enligt LSS för skolungdom över 1, där ansvaret fortfarande ligger hos barn- och ungdomsnämnden.

7 7 PRTKLL, KALLELSER, MINNESANTECKNINGAR ; protokoll, kallelse, föredragningslista Arkiv 100 Pärm Kronologisk Bevaras Efter 5 år Innehållsförteckning skall finnas ; protokoll arbetskopia för expediering K Papper Pärm Kronologisk Gallras 5 år s arbetsutskott; protokoll, kallelse, föredragningslista Arkiv 100 Pärm Kronologisk Bevaras Efter 5 år Innehållsförteckning skall finnas s arbetsutskott; protokoll arbetskopia för expediering K Papper Pärm Kronologisk Gallras 5 år Arbetsplatsträffar, plan, agenda samt minnesanteckningar. Pärm på arbetsplatsen Kronologisk Gallras 5 år Assistentträffar, minnesanteckningar Pärm Assistent Kronologisk Gallras 5 år

8 8 CESAM, protokoll K Pärm Kronologisk Gallras 1 år riginal finns på personalenheten Förhandlingar enligt MBL; protokoll Arkiv 100 FÖSAM; protokoll Arkiv 100 Pärm Kronologisk Kommunala pensionärsrådet, protokoll och kallelse. Arkiv 100 Pärm Kronologisk Kommunala pensionärsrådet, protokoll. Arbetskopia för expediering. K Pärm Kronologisk Gallras Kvalítetskommitténs minnesanteckningar Ledningsgrupp, plan, agenda samt minnesanteckningar/protokoll. msorgsträffar/ verksamhetsträffar med förvaltningens chefer, minnesanteckningar Arkiv 100 Pärm Kronologisk Arkiv 100 Pärm Kronologisk BS! Skall bevakas om protokoll/ minnesanteckningar innehåller beslut eller information av direkt betydelse för verksamheten Arkiv 100 Pärm Kronologisk Dras upp på arkiv 100 av förvaltningen centralt.

9 9 Protokoll, slutrapporter och handlingar från utredningar och projekt som görs inom, eller på uppdrag av den egna verksamheten. Arkiv 100 Pärm Kronologisk Register till protokoll Arkiv 100 Pärm Kronologisk Bevaras Efter 5 år Förvaras tillsammans med respektive protokoll Skyddsrondsprotokoll + bilagor. Arkiv 100 Pärm Kronologisk Förvaras hos ansvarig chef till dess att leverans till sker. Kopior till bland annat fösam och fastighetsbolag

10 10 KNTRAKT, AVTAL, ANBUD, FFERTER Anbud, offerter antagna Anbud, offerter antagna K När de är inaktuella Anbud, offerter inte antagna Papper Avtal, kontrakt, t.ex. leasingbilar, placeringar, företagshälsovård, larm, Papper hyreskontrakt, andrahandkontrakt. Diarie Diarie Diarie- Nummer Avtal i personärenden förvaras som ovan men också enligt följande Avtal med uppdragstagare t.ex. kontaktpersoner K Personakt Kronologisk Gallras När de är inaktuella

11 11 RIKTLINJER, PLANER, TAXR CH UNDERLAG Avgiftstaxa K Diarieplan K Papper Pärm i diariet Kronologisk Årsvis. Årlig uppdatering skall göras utifrån kommunfullmäktiges beslut, lämnas därefter som meddelande till omsorgsnämnden Tillsammans med diarielistor Dokumenthanteringsplan Nämndsreglemente K. Uppdatering skall ske regelbundet och planen skall därefter antas av omsorgsnämnden. rganisationsplaner /K rganisationsutredningar /K

12 12 Program för äldre- och handikappomsorgen Projektunderlag K Riktlinjer för HsL-utförande lokala Riktlinjer för kvalitetssäkringssystem Papper Diarie- Nummer Riktlinjer SoL och LSS samt avgifter Utbildningsplan Verksamhetsberättelser Verksamhetsplaner Lämpligt att varje enhet/ område har kopia på sin verksamhetsberättelse. Lämpligt att varje enhet/ område har kopia på sin verksamhetsplan.

13 13 EKNMI Analyslistor och ansvarsrapporter (budget 1 + budget 2) K Attesteringsbevis K Budget Budgetuppföljningar Debiteringsstatistik K Pärm Pärm Pärm Kronologisk Behöver inte sparas Efter konto- Gallras* nummer Kronologisk Gallras riginal finns på personalenheten och ekonomienheten riginal till ekonomienheten *Gallras vid ny mandatperiod Utdrag lämnas till ekonomienheten. Kontolista K Pärm Kronologisk Gallras Ekonomienheten

14 14 KVALITETSSÄKRING Anmälan enligt 12 LSS om allvarliga missförhållanden. Avvikelserapporter samt utredning interna Avvikelserapporter samt utredning inkomna från landstinget och KLT. Avvikelserapportering, sammanställning som görs två gånger årligen. Nämndsärende. Avvikelserapporter lämnade till K landstinget och KLT Klagomål, inkomna och utredning om dessa, allmänna Lex Maria, anmälan och utredning K Lex Sarah, anmälan och utredning Diarie nummer Kopia till journal, LSS. Pärm Kronologisk. Pärm Kronologisk. Diarie. 5 år Pärm Kronologisk Diarie nummer Diarie nummer. riginalet skall till Socialstyrelsen. Kopia till HSLjournal Kopia till journal SoL/LSS, om det rör enskilt ärende och om dokumentationen inte ger en helhet.

15 15 STATISTIK CH ENKÄTER Avvikelserapporter, interna, i kontakt med KLT samt landstinget se rubriken kvalitetssäkring Enkäter, interna t ex kvalitetsfrågor, underlagen som sammanställs. Enkäter, interna t ex kvalitetsfrågor, sammanställning Mapp Enkäter, externa t ex Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och SCB K 5 år riginal finns hos annan myndighet Internstatistik kring egna verksamheter Vårddagar, kostportioner, kvarboende, medelålder, beläggning o dyl Mapp Larmstatistik, kring trygghetslarm 5 år

16 16 SCB, underlag räkenskapssammandrag K 5 år Uppföljningar och statistik, ambuleringen K Vårddagsuppgifter Pärm Kronologiskt Beställningar när de är inaktuella. Sammanställning uppdateras kontinuerligt för debitering. 5 år

17 17 PERSNAL Annonser, tjänster K Diarie nummer Anställningsbevis K Ansökan om utökad tjänstgöringsgrad, byte av arbetsplats Pärm Bokstavs ordning Gallras * Pärm Register riginal till personalenheten *Tidigast efter efter att anställningsbeviset blivit inaktuellt. Ansökningar till semestervikariat Övriga ansökningar till tjänster se nedan! Ansökningar till tjänster, personer som erhållit anställning. K /K Pärm Diarie Bokstavs ordning nummer Gallras 5 å Bevaras Kopia tas på framsidan av samtliga ansökningar, så att personuppgifter och vad personen söker för arbete framgår. Där skall även framgå vilka/vilken arbetsledare som fått ansökan i sin helhet. riginal till personalenheten på den som fått tjänsten. Personuppgifter bevaras på alla sökande.

18 18 Ansökningar till tjänster, inte anställda Pärm Kronologisk Gallras Betyg återsändes, endast ansökan/personligt brev sparas Arbetsskadeanmälningar K Arbetstidsschema K Pärm Kronologisk Gallras Tas upp på FÖSAM. riginalet till personalenheten för vidare handläggning. * * efter upphörande. riginal till personalenheten. Attesteringsbevis, se rubriken ekonomi Avtal med anställda om arbetstider, bilavtal m m Delegeringar t ex av verksamhetschefsansvar HsL, arbetsmiljö och personalfrågor K Diciplinåtgärder, personal K Hälsobesked, kökspersonal och nattpersonal när Arkiv 100 Diarie nummer K inaktuellt Bevaras När de är inaktuella riginal till personalenheten. Arkivkartong. Kopia förvaras i delegationspärm. Den som tagit emot delegeringen har också ett original. * *Efter att anställningen upphört. riginalet till personalakt på personalenheten. riginal hos företagshälsovård/ vårdcentral.

19 19 Intyg, deltidsarbetslösa till AF /K Förvaras hos arbetsledare. LAS 2000, erbjudande/svar om tillsvidareanställning K Ledighetsansökningar /K Lokala överenskommelser enligt samverkansavtal. Förvaras på arbetsplatsen. Lokala överenskommelser enligt K samverkansavtal. FÖSAM:s kopia. Läkarutlåtande i personalärende /K Lönesamtal och medarbetarsamtal, anteckningar Papper mdömen praktikanter K Vid inaktualitet riginal till personalenheten. Personalenheten skall ha ansökan om: tjänstledighet utan lön (14 dagar eller längre), föräldraledighet, studier, havandeskapsledighet, partiell ledighet, fackligt eller politiskt uppdrag samt vård av närstående. * * efter att verenskommelsen blivit inaktuell. Kopia till FÖSAM. * * När det är inaktuellt. Personalenheten skall alltid ha ett exemplar. Separat pärm Register Gallras* * När anställningen upphör. BS! Kan innehålla sekretessuppgifter t ex familjeproblem, hälsotillstånd, relation till kollegor 5 år

20 20 Personalbehovsanmälningar K Postöppning, medgivande Papper Protokoll från rehabträffar kring enskild personal Reseräkningar K Papper Sekretessbevis Semesterlista K Papper Synpunkter rörande anställda, inkomna Papper Kopia hos berörd arbetsledare. riginal skickas till förvaltningen. Lämnas sedan till personalenheten. Arkivkartong. När anställningen upphör. * *När anställningen upphör. Förvaras hos arbetsledaren. Kan innehålla sekretessuppgifter. Pärmen förvaras lämpligen inlåst. Pärm Register Bevaras När anställningen upphör. riginal till personalenheten. Arkivkartong Skall godkännas av berörda fackliga organisationer * *När personen slutar sin anställning eller vid inaktualitet. Själva synpunkten omfattas inte av sekretess, däremot kan eventuella uppgifter om personliga förhållanden omfattas av sekretess.

21 21 Tillbudsanmälningar Hanteras som arbetsskadeanmälningar inom förvaltningen. K Pärm Kronologisk Gallras Tas upp på FÖSAM. Ett ex till arbetsplatsombudet. Lämnas inte till personalenheten. Tjänstgöringsbetyg/intyg K Pärm Register Bevaras Skickas till personalenhetens personalakt. Tjänstgöringsrapporter, underlag, T3 K riginal till personalenheten För personal anslutna till tidomat sker hanteringen elektroniskt. Uppsägningar K Utbildningsplan se rubriken riktlinjer, planer, taxor och underlag riginal till personalenheten Önskemål om utökad sysselsättningsgrad Pärm hos resurssamord Register Bevaras När de är inaktuella Kopia hos ansvarig chef

22 22 HANDLINGAR HSL - MVÅRDNAD Ärendehanteringssystemet Treserva, (innan dess Swedestar) används för dokumentering, framtagande av statistik m.m. Gallring av omvårdnadshandlingar HSL enligt detta gäller även retroaktivt för journaler/akter från och framåt. Den del av journalen som omsorgsnämnden nedtecknar förvaras i egen server. Kringmaterial förvaras i pärm. 10 år efter sista anteckningen journalen, förutom journaler om personer födda dag 5, 15 eller 25 i varje månad. Dessa ska dras ut på när personen är inaktuell och det är sjournalen som är då att betrakta som original. Dessa sjournaler ska vara en sammanhållen HSL-journal både för omvårdnad och rehabilitering. I journalen ska ingå: Anmälningar och utredningar enligt Lex Maria i personärendet. Egna journalanteckningar. Läkemedelslistor Apo-dos listor Listor PK-kontroll Utdrag ur journalanteckningar, annan vårdgivare (kopia eller fax) Utskrivningsmeddelande/utskrivningsbesked Remisser med svar Epikriser/brev direkt riktade till sjuksköterska Intyg Specifika tester, som inte finns i datajournalen Samtycke till informationshämtande ur journaler Självskattningsformulär vid influensavaccinering korrenspondens av betydelse Kopia på klagomål, inkomna och utredningar när dessa rör insatser enligt HSL och när löpande dokumentation inte ger en helhet. Laboratorielistor bservationslistor ex. vikt, blodsocker Arbetsmaterial som tuggas efter journalföring Kontaktblad Signeringslista, sparas i 3 år Beslut och ärendeblad, brukarkort allt aktuellt för ärendet ska föras över i journal Personalanteckningar, allt aktuellt för ärendet ska föras över i journal Förskrivning av medicinskteknisk produkt Kvalitetssäkring av inkontinenshjälpmedel Riskbedömning fallolyckor skrivna av enhetschef Munvårdskort Inte journalhandlingar Egna recept Ansökan Apo-dos Kreditansökan apoteket Remiss munhälsobedömning Information om dina läkemedel

23 23 HANDLINGAR HSL - REHABILITERING Ärendehanteringssystemet Treserva, (innan dess Swedestar) används för dokumentering, framtagande av statistik m.m. Gallring av rehabiliteringshandlingar HSL enligt detta gäller även retroaktivt för jornaler/akter från och framåt. Den del av journalen som omsorgsnämnden nedtecknar förvaras i egen server. Kringmaterial förvaras i pärm. 10 år efter sista anteckningen journalen, förutom journaler om personer födda dag 5, 15 eller 25 i varje månad. Dessa ska dras ut på när personen är inaktuell och det är sjournalen som är då att betrakta som original. Dessa sjournaler ska vara en sammanhållen HSL-journal både för omvårdnad och rehabilitering. Som journalhandling betraktas och bevaras: Patientjournalen i Swedstar Journalkopior från annan vårdgivare Remissvar Epikriser Intyg Dokumentation/mall av specifika tester Träningsprogram Dokument som vid dödsfall: Checklistor för information vid utlämning av hjälpmedel Avtalsförbindelse Rullstolsguide Beslut och dokumentation enl SoL Dokument som efter journalföring: Kontaktblad och kallelse till vårdplanering från landstinget Justerad vårdplan Anteckningar från muntlig överrapportering rdinationer/förskrivningar Signeringslistor Retursedlar Beställning/hämtning av sängar Arbetsorder Förvaring av journaler i närarkiv. Arkiveringen sker i datumordning, dag-månad-år.

24 24 HANDLINGAR SoL Ärendehanteringssystemet Treserva används för utredning, beslut, brukarkort, framtagande av statistik m.m. Förvaras i egen server. Den del av journalen som omsorgsnämnden nedtecknar förvaras i egen server. Kringmaterial förvaras i journalmapp. 5 år efter sista anteckningen journalen, förutom journaler om personer födda dag 5, 15 eller 25 i varje månad. Dessa ska dras ut på när personen är inaktuell och det är sjournalen som är då att betrakta som original. Anmälan till överförmyndaren om behov av god man, förvaltare eller förmyndare. (kopia). Ansökan om bistånd SoL. Ansökan om jämkning. Avgiftsbeslut. Avtal i personärenden om utförande av insatser av annan utförare än Vimmerby kommun, omsorgsnämnden. (kopia) Avvikelser, endast om anteckningar i ärendet saknas. Beslut om bistånd. Beslut om förordnande av god man, förvaltare eller förmyndare från överförmyndarnämnden (kopia). Beslut om jämkning. Beslutsmeddelanden, skrivna av myndighetsavdelningen. Domar i enskilt ärende. Fallrapporter, endast om anteckningar i ärendet saknas. Fullmakter. Gammalt material som inte är infört i ärendehanteringssystemet. Anteckningar i ärendet ska göras i ärendehanteringssystemet. Det kan dock finnas gammalt material som tillkommit innan myndighetsavdelning och enhetschefer hade ett elektroniskt ärendehanteringssystem. Sådana gamla utredningar och anteckningar i ärendet ska bevaras med samma tidsfrister som för övriga akten. Genomförandeplaner. Varje plan som görs ska sparas. Intyg. Journalanteckningar. Kundkort, det senaste Lex Sarah handlingar SoL(kopior). mhändertagna journaler från enskild verksamhet. riginalskrivelser som brev och e-post från anhöriga, gode män och andra, om handlingen inte är av rutinmässig karaktär. Social livshistoria. Underlag för fastställande av avgift Underlag till extern utförare som besvarar trygghetslarm(för närvarande SS Alarm). Uppdrag till utförande enhet från myndighetsavdelningen. Forts. nästa sida!

25 25 Forts. från föregående sida! Utredningar. Yttranden i enskilt ärende (kopia). Överenskommelser, till exempel om privata medel. Överklaganden. Arbetsmaterial som tuggas efter journalföring Handskrivna minnesanteckningar ska inte sparas, eftersom anteckningar som inte är av rutinmässig eller tillfällig karaktär ska vara införda i journalen. Löpande arbetsanteckningar, som omvårdnadspersonal skriver, är arbetsmaterial och ska förstöras när den som ansvarar för journalföring gått igenom anteckningarna och tagit ställning till vad som ska föras in i journalen. Inaktuella kundkort Munvårdskort Meddelanden om inskrivning, kallelse samt utskrivning från slutenvård (kontaktblad BAL) makuleras efter notering i journalen. Inaktuella andrahandskontrakt, om uppgiften finns i journalen. Detta ingår inte i personakten Avtal med uppdragstagare ex. kontaktpersoner om deras uppdrag och ersättning. Inkomna eller utgående handlingar av tillfällig betydelse och/eller rutinmässig karaktär. Kvitton och annat material som upprättas i samband med hantering av privata medel. Här gäller andra gallringsfrister och hanteringen av privata medel ska skötas separat från journalen. Undantag: Överenskommelsen om privata medel ska finnas i journalen.

26 26 Aktualiseringar, d.v.s. rapporter och anmälningar som inte tillhör ärende och inte ger upphov till ärende, inklusive register På server i ärendehanteringsprogrammet Bokstavsordning eller kronologisk Gallras 5 år BS registrering enligt offentlighets- och sekretesslagens regler. Delegationslistor över fattade beslut enligt SoL Förteckning över personer som har hemtjänst och där kommunen har nycklar till bostaden samt nyckel kvittensen. Förteckning trygghetslarm (namn, adress, larmkod, telefonnummer) Pärm hos nämndssekr. Register Bevaras Efter 5 år Delegationslista skickas varje månad till nämndssekreterare för delgivning till nämnd. Arkiveras i arkivkartong. Pärm Kronologisk Gallras När nyckeln återlämnas kan förteckningen. Nyckelkvittensen läggs då till journal och 5 år efter sista anteckningen journalen, förutom ärenden om personer födda dag 5, 15 eller 25 i varje månad. Pärm Granen Kronologisk Gallras Uppdateras kontinuerligt.

27 27 Listor från Riksförsäkringsverket över pensionstagare och pensionsutbetalningar Via datafil I ärendehanteringsprogrammet I server Gallras Varje månad, när ny fil kommer. Privata medel, rapportblad/kassablad kring enskild Rapportböcker d v s arbetsmaterial för att underlätta informationsöverföring mellan personal / kassabok Papper Tidskriftshållare 10 år Kronologisk Gallras BS att sekretessuppgifter kring enskild inte får skrivas i rapportboken. Hänvisning skall i stället ske till pärm omvårdnadsanteckningar med flik för varje boende.

28 28 HANDLINGAR LSS Ärendehanteringssystemet Treserva används för utredning, beslut, brukarkort, framtagande av statistik m.m. Den del av journalen som omsorgsnämnden nedtecknar förvaras i egen server. Kringmaterial förvaras i journalmapp. 5 år efter sista anteckningen journalen, förutom journaler om personer födda dag 5, 15 eller 25 i varje månad. Dessa ska dras ut på när personen är inaktuell och det är sjournalen som är då att betrakta som original. I journalen ska ingå: Anmälan till överförmyndaren om behov av god man, förvaltare eller förmyndare. (kopia). Ansökan insatser LSS. Ansökan om assistansersättning LSS /LASS Ansökan om jämkning. Avgiftsbeslut. Avtal i personärenden om utförande av insatser av annan utförare än Vimmerby kommun, omsorgsnämnden. (kopia) Avvikelser, endast om anteckningar i ärendet saknas. Beslut om insatser. Beslut om förordnande av god man, förvaltare eller förmyndare från överförmyndarnämnden (kopia). Beslut om jämkning. Beslutsmeddelanden, skrivna av myndighetsavdelningen. Domar i enskilt ärende. Fallrapporter, endast om anteckningar i ärendet saknas. Fullmakter. Förhandsbesked. Gammalt material som inte är infört i ärendehanteringssystemet. Anteckningar i ärendet ska göras i ärendehanteringssystemet. Det kan dock finnas gammalt material som tillkommit innan myndighetsavdelning och enhetschefer hade ett elektroniskt ärendehanteringssystem. Sådana gamla utredningar och anteckningar i ärendet ska bevaras med samma tidsfrister som för övriga akten. Genomförandeplaner. Varje plan som görs ska sparas. Individuella planer Intyg. Journalanteckningar. Kundkort, det senaste Lex Sarah handlingar LSS (kopior). mhändertagna journaler från enskild verksamhet. riginalskrivelser som brev och e-post från anhöriga, gode män och andra, om handlingen inte är av rutinmässig karaktär. Forts. nästa sida

29 29 Underlag för fastställande av avgift. Underlag för personkretsbedömning LSS Uppdrag till utförande enhet från myndighetsavdelningen. Utredningar om insats Utredningar om personkrets Yttrande till åklagare/domstol i personärende LSS. Överenskommelser Överklagande och handlingar till följd av överklagande Arbetsmaterial som tuggas efter journalföring Handskrivna minnesanteckningar ska inte sparas, eftersom anteckningar som inte är av rutinmässig eller tillfällig karaktär ska vara införda i journalen. Löpande arbetsanteckningar, som omvårdnadspersonal skriver, är arbetsmaterial och ska förstöras när den som ansvarar för journalföring gått igenom anteckningarna och tagit ställning till vad som ska föras in i journalen. Inaktuella kundkort Munvårdskort Meddelanden om inskrivning, kallelse samt utskrivning från slutenvård (kontaktblad BAL) makuleras efter notering i journalen. Inaktuella andrahandskontrakt, om uppgiften finns i journalen. Detta ingår inte i personakten Avtal med uppdragstagare ex. kontaktpersoner om deras uppdrag och ersättning. Inkomna eller utgående handlingar av tillfällig betydelse och/eller rutinmässig karaktär. Kvitton och annat material som upprättas i samband med hantering av privata medel. Här gäller andra gallringsfrister och hanteringen av privata medel ska skötas separat från journalen. Undantag: Överenskommelsen om privata medel ska finnas i journalen.

30 30 Anmälan enligt 12 LSS om allvarliga missförhållanden. Diarie nummer Delegationslistor, fattade beslut enligt LSS Privata medel, rapportblad/ kassablad kring enskild. Pärm hos nämndssekr. Pärm Register Bevaras Efter 5 år Delegationslista lämnas varje månad till nämndssekreterare för delgivning till nämnd. Arkiveras i arkivkartong. Kronologisk Gallras 10 år Rapportböcker d v s arbetsmaterial för att underlätta informationsöverföring mellan personal Tidskriftshållare Kronologisk Gallras Vid inaktualitet. bservera att sekretessuppgifter kring enskild inte får skrivas i rapportbok.

31 31 ÖVRIGA HANDLINGAR Beslut från Länsstyrelsen och Socialstyrelsen som rör verksamheten. Mapp Delegationslistor, sammanställning av beslut fattade på delegation från omsorgsnämnden Delegations- och verkställighetsförteckning Diarieförda ärenden, handlingar Diarielistor, över i diariet (Winess) inlagda ärenden Diarieplan Domar i allmänna ärenden Pärm hos nämndssekr. Kronologiskt årsvis Bevaras Efter 5 år Delges omsorgsnämnden varje månad Arkivkartong Mapp Mapp Pärm Årsvis, kronologiskt Pärm Årsvis Bevaras Efter 5 år Tillsammans med diarielistor Mapp Inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket. Mapp

Allmänt om journaler och akter

Allmänt om journaler och akter Allmänt om journaler och akter Av 11 kap. 5 första stycket, första meningen SoL, framgår det att genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling som rör enskilda ska dokumenteras. I LSS kap.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Dnr 2010/SOC074 Senast reviderad 2013-08-15 ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2010-05-19 DOKUMENTHANTERINGSPLAN SOCIALNÄMNDEN VÅRD OCH OMSORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 2. PERSONAKT ENLIGT

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40 Se även dokumenthanteringsplan för administrativa avdelningen och övriga avdelningar Brukarrådsprotokoll PapperIT* O Handläggares rum Protokoll Gråzonsmöte / Gemensamma PapperIT* O Personakt samarbetsplaner

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Vård och omsorgsförvaltningen Dokumenthanteringsplan 20150109 1(9) Birgitta Åkerson 6364 birgitta.akerson@lund.se DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Verksamhet: Vård och

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende staben, enheten för funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen vuxen, individ- och familjeomsorgen familj och socialpsykiatrin Fastställd

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL Styrdokument Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2012-04-20 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: Vid lagändring Följas upp: RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden

Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden Dokumentnamn: Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden Sida: 1 (7) Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden Enligt arkivlagen (6 p 2) och offentlighets- och sekretesslagen (4 kap 2 ) ska varje

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Riktlinjer för Dokumentation enligt Socialtjänstlagen och Patientdatalagen inom Vård och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun

Riktlinjer för Dokumentation enligt Socialtjänstlagen och Patientdatalagen inom Vård och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun Riktlinjer för Dokumentation enligt Socialtjänstlagen och Patientdatalagen inom Vård och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Anvisningar för dokumentation under genomförandet av bistånd och insats enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen

Anvisningar för dokumentation under genomförandet av bistånd och insats enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Anvisningar för dokumentation under genomförandet av bistånd och insats enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Man kan bli glad av ord. Man kan bli arg av ord. Man kan bli retad

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Förslag. Lagar och förordningar

Förslag. Lagar och förordningar Förslag Introduktion till Dokumenthanteringsplan 2015 En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

1(12) Dokumentation inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(12) Dokumentation inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(12) Styrdokument 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 50 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(12) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg

Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN Kommunfullmäktige 2003-04-24, 66 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2003-02-05 Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 2013-09-18 1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från 2003-01-15 (Reviderad 2013-09-18) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumentation. Inledning. Ansvarsförhållande. Styrdokument

Dokumentation. Inledning. Ansvarsförhållande. Styrdokument Vård- och omsorgskontoret 2008-11-14 Uppdaterad 2009-06-17, 2010-07-08, Ann-Mari Godeberg 2011-01-01, 2011-07-18, 2012-08-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2013-08-01, 2014-04-15, 2014-08-01 08-579

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag att utreda dokumenthaneringen inom BUF slutredovisning av uppdrag om diarieföring och förslag till åtgärder beträffande arkivfrågorna 2010-05-17

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

EU-projekt Karlshamns kommun

EU-projekt Karlshamns kommun 1 Dokumentplan EU-projekt Karlshamns kommun Inledning En dokumentplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används för att handlingar av samma slag ska bli hanterade på ett likartat sätt, både sådana

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Fastställt i SN 2005-01-12 Reviderat i SN 16 juni 2010 Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Direktiv från Socialnämnden Verksamhetens innehåll och

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

Social dokumentation. inom enskild verksamhet. Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen?

Social dokumentation. inom enskild verksamhet. Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen? Social dokumentation inom enskild verksamhet Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen? Social dokumentation inom enskild verksamhet ISSN 1103-8209,

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge

Riktlinjer och rutiner för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge Riktlinjer och rutiner för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge Uppdaterade och beslutade av Ewa Kardell 2013-03-20 FÖRORD Kraven

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer