Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1

2 2 Sidan 3 Sidan 5 Sidan 7 Innehållsförteckning Inledning: Dokumenthantering inom förvaltningen Arkivbeskrivning Dokumenthanteringsplan Protokoll, kallelser, minnesanteckningar Sidan 10 Kontrakt, avtal, anbud, offerter Sidan 11 Riktlinjer, planer, taxor och underlag Sidan 13 Ekonomi Sidan 14 Kvalitetssäkring Sidan 15 Statistik och enkäter Sidan 17 Personal Sidan 22 Hälso- och sjukvårdslagen Sidan 24 Socialtjänstlagen Sidan 28 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Sidan 31 Övrigt

3 3 Dokumenthantering inom omsorgsnämndens verksamheter Allmänt Medborgarnas rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar enligt den så kallade offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad enligt tryckfrihetsförordningen. Syftet med offentlighetsprincipen är att enskilda personer och sammanslutningar ska ha möjlighet att övervaka den offentliga makten och användningen av offentliga medel. Medborgaren ska fritt kunna bilda sig åsikter, påverka utövningen av offentlig makt och bevaka sina rättigheter och intressen. Alla myndigheter är skyldiga att ha kontroll över sina allmänna handlingar. Ett av syftena med detta krav är att handlingar snabbt ska kunna återfinnas. Ett register som används för detta ändamål kallas för diarium och är offentligt som huvudprincip. Avsteg från detta skall framgå av annan lagstiftning det vill säga i offentlighets- och sekretesslagen. Ärendehanteringsprogram Inom Vimmerby kommun används ett övergripande databaserat system för registrering av handlingar, Winess. I systemet sorteras ärendena efter olika ämnesområden utifrån en diarieplan. Nya ärenden ges ett eget specifikt diarienummer. Handlingar som rör samma ärende insorteras under detta diarienummer. I Winess finns sökfunktioner som underlättar möjligheten att finna olika handlingar. För handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HsL) finns också ett databaserat ärendehanteringsprogram, Treserva. Vad gäller dokumentationen i ärendehanteringsprogrammet Treserva är huvudregeln att det som skrivs där inte ska behöva dras ut på utan originalhandlingen är digital. Undantaget är journaler som rör personer födda dag 5, 15 eller 25 i månaden, dessa bevaras för alltid och ska dras ut på. Dokumenthanteringsplan För att få en välfungerande dokumenthantering krävs tydliga rutiner kring hantering av inkommande och utgående post samt för registrering och förvaring av upprättade handlingar. Denna dokumenthanteringsplan ska tydliggöra hur olika handlingar ska tas omhand och är ett led i kvalitetssäkringen av omsorgsnämndens dokumenthantering. Alla medarbetare som i tjänsten direkt får och skickar post eller upprättar skrivelser av olika slag behöver ha en grundläggande kännedom om dokumenthantering för att systemet skall fungera och för att handlingar ska registreras. När en medarbetare uppmärksammar att en typ av handling inte finns med i dokumenthanteringsplanen ska omsorgsförvaltningens centrala administration informeras. För att dokumenthanteringsplanen skall vara till hjälp i vårt arbete är det viktigt att den är aktuell. Den behöver därför revideras när förändringar sker. Revidering ska ske minst vartannat år.

4 4 Posthantering Posthanteringen för nämnd och förvaltning sköts i huvudsak från omsorgsförvaltningen centralt. För att pressen skall kunna ta del av aktuella ärenden skickas regelbundet en postlista till lokalpressen. Gallring Av dokumenthanteringsplanen framgår om och i så fall när gallring av en handling kan ske. Gallring innebär att handlingar som bedöms vara minde viktiga förstörs. Handlingar som bedöms vara av vikt bevaras. Det kan t.ex. vara viktigt att spara för att allmänheten skall kunna ta del handlingen, för framtida verksamhetsbehov, forskning eller för att handlingen kan vara av betydelse för vårt kulturarv. Mer information om dokumenthantering Det finns riktlinjer om dokumenthantering i t ex arkivreglemente och genom Sveriges Kommuner och Landsting som ger ut skrifterna Bevara eller gallra med umderrubriker snm Råd för dem knmmunala sncialtjämstem m.m.. Socialstyrelsen har utifrån patientdatalagen (2008:360) meddelat föreskrifter och handbok om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården, SSFS 2008:14. Vidare utkom Datainspektionen i mnvember 2008 med märmare amvismimgar gemnm skriftem Patiemtdatalagen och den oersnmliga imtegritetem. Den som har frågor som rör dokumenthantering kan också vända sig till omsorgsförvaltningens registratorer eller till kommunens. Bevarande av handlingar Det som skall bevaras i et måste hanteras på sådant sätt att handlingen faktiskt skyddas. Detta innebär att handlingar i sformat bör vara skriven på arkiv 100, och att de förvaras i arkivkartong. Inga plastfickor, nitar eller gem ska förekomma eftersom dessa förstör en. Innan arkivering ska ärendet rensas från ovidkommande som ovidkommande noteringslappar. Digitala handlingar ska kunna läsas efter uppdateringar eller exempelvis byte av program.

5 5 Arkivbeskrivning Ansvarsområde Enligt gällande reglemente för omsorgsnämnden är följande omsorgsnämndens ansvar: Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, SoL, avseende omsorg om äldre och funktionshindrade personer. Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälsooch sjukvårdslagen (HSL) 18, 1 st och för den hälso- och sjukvård som överlåtits enligt avtal mellan Kalmar läns landsting och kommunerna i Kalmar län, enligt 18, 3 st HSL (hemsjukvård). Nämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om assistansersättning (LASS). Nämnden ansvarar för tillsyn av enskild verksamhet enligt LSS och även SoL, när verksamheten riktar sig till äldre- och funktionshindrade. Nämnds- och förvaltningsorganisation - kort historik Före 1992 hade kommunen en socialnämnd med en socialförvaltning som ansvarade både för individ- och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg och barnomsorg fanns en socialförvaltning, för individ- och familjeomsorg, och en omsorgsförvaltning, för äldre- och handikappomsorg, under en gemensam social- och omsorgsnämnd överfördes barnomsorgen till annan nämnd ändrade nämnden namn till socialnämnd. Förvaltningsorganisationen fortsatte oförändrat delades socialnämnden och äldre- och handikappomsorgen organiserades under en omsorgsnämnd med 9 ledamöter och lika många ersättare. Nämnden handhar referensorganet kommunala pensionärsrådet.

6 6 Verksamhet historik 1992 genomfördes den så kallade ÄDEL-reformen vilket innebar ett utökat ansvar för färdigbehandlade inom sjukvården, ansvar för lokala sjukhem samt ett utökat ansvar för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser infördes LSS. De första två åren hade kommunen endast ansvar för beslut och utförande gällande personer som bedömdes omfattas av lagens tredje personkrets. Kommunens LSS-verksamhet för barn och ungdomar under 16 år organiserades under barn- och ungdomsnämnden. Dåvarande socialnämnden ansvarade för verksamhet riktad till ungdomar 16 år och äldre samt LSS-verksamhet för vuxna övertog verksamhetsansvaret från Kalmar läns landsting för personer med utvecklingsstörning eller intellektuell hjärnskada med insatser enligt LSS. Kommunens LSS-verksamhet för barn och ungdomar under 16 år organiserades även fortsättningsvis under barn- och ungdomsnämnden. Dåvarande socialnämnden ansvarade för verksamhet riktad till ungdomar 16 år och äldre samt LSS-verksamhet för vuxna. Samtidigt fick den dåvarande socialnämnden också ett utökat ansvar för personer med psykiatrisk diagnos och ansvar för vissa färdigbehandlade inom psykiatrin ansvaret för tillsyn av enskild verksamhet enligt LSS och även SoL, när verksamheten riktar sig till äldre- och funktionshindrade, förs in i omsorgsnämndens reglemente kommunaliseras länets hemsjukvård, inklusive rehabiliteringen. Detta innebär att omsorgsnämnden får ansvaret för rehabilitering i hemmet genom arbetsterapeut och sjukgymnast, för ordination av hjälpmedel samt för sjukvård i hemmet upp till och med sjuksköterskenivå övertog omsorgsnämnden ansvaret för LSS-insatsen fritidstillsyn från barn- och ungdomsnämnden övertog omsorgsnämnden ansvaret för all verksamhet som kommunen bedriver enligt LSS och LASS, med undantag av utförandet av fritidstillsyn enligt LSS för skolungdom över 1, där ansvaret fortfarande ligger hos barn- och ungdomsnämnden.

7 7 PRTKLL, KALLELSER, MINNESANTECKNINGAR ; protokoll, kallelse, föredragningslista Arkiv 100 Pärm Kronologisk Bevaras Efter 5 år Innehållsförteckning skall finnas ; protokoll arbetskopia för expediering K Papper Pärm Kronologisk Gallras 5 år s arbetsutskott; protokoll, kallelse, föredragningslista Arkiv 100 Pärm Kronologisk Bevaras Efter 5 år Innehållsförteckning skall finnas s arbetsutskott; protokoll arbetskopia för expediering K Papper Pärm Kronologisk Gallras 5 år Arbetsplatsträffar, plan, agenda samt minnesanteckningar. Pärm på arbetsplatsen Kronologisk Gallras 5 år Assistentträffar, minnesanteckningar Pärm Assistent Kronologisk Gallras 5 år

8 8 CESAM, protokoll K Pärm Kronologisk Gallras 1 år riginal finns på personalenheten Förhandlingar enligt MBL; protokoll Arkiv 100 FÖSAM; protokoll Arkiv 100 Pärm Kronologisk Kommunala pensionärsrådet, protokoll och kallelse. Arkiv 100 Pärm Kronologisk Kommunala pensionärsrådet, protokoll. Arbetskopia för expediering. K Pärm Kronologisk Gallras Kvalítetskommitténs minnesanteckningar Ledningsgrupp, plan, agenda samt minnesanteckningar/protokoll. msorgsträffar/ verksamhetsträffar med förvaltningens chefer, minnesanteckningar Arkiv 100 Pärm Kronologisk Arkiv 100 Pärm Kronologisk BS! Skall bevakas om protokoll/ minnesanteckningar innehåller beslut eller information av direkt betydelse för verksamheten Arkiv 100 Pärm Kronologisk Dras upp på arkiv 100 av förvaltningen centralt.

9 9 Protokoll, slutrapporter och handlingar från utredningar och projekt som görs inom, eller på uppdrag av den egna verksamheten. Arkiv 100 Pärm Kronologisk Register till protokoll Arkiv 100 Pärm Kronologisk Bevaras Efter 5 år Förvaras tillsammans med respektive protokoll Skyddsrondsprotokoll + bilagor. Arkiv 100 Pärm Kronologisk Förvaras hos ansvarig chef till dess att leverans till sker. Kopior till bland annat fösam och fastighetsbolag

10 10 KNTRAKT, AVTAL, ANBUD, FFERTER Anbud, offerter antagna Anbud, offerter antagna K När de är inaktuella Anbud, offerter inte antagna Papper Avtal, kontrakt, t.ex. leasingbilar, placeringar, företagshälsovård, larm, Papper hyreskontrakt, andrahandkontrakt. Diarie Diarie Diarie- Nummer Avtal i personärenden förvaras som ovan men också enligt följande Avtal med uppdragstagare t.ex. kontaktpersoner K Personakt Kronologisk Gallras När de är inaktuella

11 11 RIKTLINJER, PLANER, TAXR CH UNDERLAG Avgiftstaxa K Diarieplan K Papper Pärm i diariet Kronologisk Årsvis. Årlig uppdatering skall göras utifrån kommunfullmäktiges beslut, lämnas därefter som meddelande till omsorgsnämnden Tillsammans med diarielistor Dokumenthanteringsplan Nämndsreglemente K. Uppdatering skall ske regelbundet och planen skall därefter antas av omsorgsnämnden. rganisationsplaner /K rganisationsutredningar /K

12 12 Program för äldre- och handikappomsorgen Projektunderlag K Riktlinjer för HsL-utförande lokala Riktlinjer för kvalitetssäkringssystem Papper Diarie- Nummer Riktlinjer SoL och LSS samt avgifter Utbildningsplan Verksamhetsberättelser Verksamhetsplaner Lämpligt att varje enhet/ område har kopia på sin verksamhetsberättelse. Lämpligt att varje enhet/ område har kopia på sin verksamhetsplan.

13 13 EKNMI Analyslistor och ansvarsrapporter (budget 1 + budget 2) K Attesteringsbevis K Budget Budgetuppföljningar Debiteringsstatistik K Pärm Pärm Pärm Kronologisk Behöver inte sparas Efter konto- Gallras* nummer Kronologisk Gallras riginal finns på personalenheten och ekonomienheten riginal till ekonomienheten *Gallras vid ny mandatperiod Utdrag lämnas till ekonomienheten. Kontolista K Pärm Kronologisk Gallras Ekonomienheten

14 14 KVALITETSSÄKRING Anmälan enligt 12 LSS om allvarliga missförhållanden. Avvikelserapporter samt utredning interna Avvikelserapporter samt utredning inkomna från landstinget och KLT. Avvikelserapportering, sammanställning som görs två gånger årligen. Nämndsärende. Avvikelserapporter lämnade till K landstinget och KLT Klagomål, inkomna och utredning om dessa, allmänna Lex Maria, anmälan och utredning K Lex Sarah, anmälan och utredning Diarie nummer Kopia till journal, LSS. Pärm Kronologisk. Pärm Kronologisk. Diarie. 5 år Pärm Kronologisk Diarie nummer Diarie nummer. riginalet skall till Socialstyrelsen. Kopia till HSLjournal Kopia till journal SoL/LSS, om det rör enskilt ärende och om dokumentationen inte ger en helhet.

15 15 STATISTIK CH ENKÄTER Avvikelserapporter, interna, i kontakt med KLT samt landstinget se rubriken kvalitetssäkring Enkäter, interna t ex kvalitetsfrågor, underlagen som sammanställs. Enkäter, interna t ex kvalitetsfrågor, sammanställning Mapp Enkäter, externa t ex Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och SCB K 5 år riginal finns hos annan myndighet Internstatistik kring egna verksamheter Vårddagar, kostportioner, kvarboende, medelålder, beläggning o dyl Mapp Larmstatistik, kring trygghetslarm 5 år

16 16 SCB, underlag räkenskapssammandrag K 5 år Uppföljningar och statistik, ambuleringen K Vårddagsuppgifter Pärm Kronologiskt Beställningar när de är inaktuella. Sammanställning uppdateras kontinuerligt för debitering. 5 år

17 17 PERSNAL Annonser, tjänster K Diarie nummer Anställningsbevis K Ansökan om utökad tjänstgöringsgrad, byte av arbetsplats Pärm Bokstavs ordning Gallras * Pärm Register riginal till personalenheten *Tidigast efter efter att anställningsbeviset blivit inaktuellt. Ansökningar till semestervikariat Övriga ansökningar till tjänster se nedan! Ansökningar till tjänster, personer som erhållit anställning. K /K Pärm Diarie Bokstavs ordning nummer Gallras 5 å Bevaras Kopia tas på framsidan av samtliga ansökningar, så att personuppgifter och vad personen söker för arbete framgår. Där skall även framgå vilka/vilken arbetsledare som fått ansökan i sin helhet. riginal till personalenheten på den som fått tjänsten. Personuppgifter bevaras på alla sökande.

18 18 Ansökningar till tjänster, inte anställda Pärm Kronologisk Gallras Betyg återsändes, endast ansökan/personligt brev sparas Arbetsskadeanmälningar K Arbetstidsschema K Pärm Kronologisk Gallras Tas upp på FÖSAM. riginalet till personalenheten för vidare handläggning. * * efter upphörande. riginal till personalenheten. Attesteringsbevis, se rubriken ekonomi Avtal med anställda om arbetstider, bilavtal m m Delegeringar t ex av verksamhetschefsansvar HsL, arbetsmiljö och personalfrågor K Diciplinåtgärder, personal K Hälsobesked, kökspersonal och nattpersonal när Arkiv 100 Diarie nummer K inaktuellt Bevaras När de är inaktuella riginal till personalenheten. Arkivkartong. Kopia förvaras i delegationspärm. Den som tagit emot delegeringen har också ett original. * *Efter att anställningen upphört. riginalet till personalakt på personalenheten. riginal hos företagshälsovård/ vårdcentral.

19 19 Intyg, deltidsarbetslösa till AF /K Förvaras hos arbetsledare. LAS 2000, erbjudande/svar om tillsvidareanställning K Ledighetsansökningar /K Lokala överenskommelser enligt samverkansavtal. Förvaras på arbetsplatsen. Lokala överenskommelser enligt K samverkansavtal. FÖSAM:s kopia. Läkarutlåtande i personalärende /K Lönesamtal och medarbetarsamtal, anteckningar Papper mdömen praktikanter K Vid inaktualitet riginal till personalenheten. Personalenheten skall ha ansökan om: tjänstledighet utan lön (14 dagar eller längre), föräldraledighet, studier, havandeskapsledighet, partiell ledighet, fackligt eller politiskt uppdrag samt vård av närstående. * * efter att verenskommelsen blivit inaktuell. Kopia till FÖSAM. * * När det är inaktuellt. Personalenheten skall alltid ha ett exemplar. Separat pärm Register Gallras* * När anställningen upphör. BS! Kan innehålla sekretessuppgifter t ex familjeproblem, hälsotillstånd, relation till kollegor 5 år

20 20 Personalbehovsanmälningar K Postöppning, medgivande Papper Protokoll från rehabträffar kring enskild personal Reseräkningar K Papper Sekretessbevis Semesterlista K Papper Synpunkter rörande anställda, inkomna Papper Kopia hos berörd arbetsledare. riginal skickas till förvaltningen. Lämnas sedan till personalenheten. Arkivkartong. När anställningen upphör. * *När anställningen upphör. Förvaras hos arbetsledaren. Kan innehålla sekretessuppgifter. Pärmen förvaras lämpligen inlåst. Pärm Register Bevaras När anställningen upphör. riginal till personalenheten. Arkivkartong Skall godkännas av berörda fackliga organisationer * *När personen slutar sin anställning eller vid inaktualitet. Själva synpunkten omfattas inte av sekretess, däremot kan eventuella uppgifter om personliga förhållanden omfattas av sekretess.

21 21 Tillbudsanmälningar Hanteras som arbetsskadeanmälningar inom förvaltningen. K Pärm Kronologisk Gallras Tas upp på FÖSAM. Ett ex till arbetsplatsombudet. Lämnas inte till personalenheten. Tjänstgöringsbetyg/intyg K Pärm Register Bevaras Skickas till personalenhetens personalakt. Tjänstgöringsrapporter, underlag, T3 K riginal till personalenheten För personal anslutna till tidomat sker hanteringen elektroniskt. Uppsägningar K Utbildningsplan se rubriken riktlinjer, planer, taxor och underlag riginal till personalenheten Önskemål om utökad sysselsättningsgrad Pärm hos resurssamord Register Bevaras När de är inaktuella Kopia hos ansvarig chef

22 22 HANDLINGAR HSL - MVÅRDNAD Ärendehanteringssystemet Treserva, (innan dess Swedestar) används för dokumentering, framtagande av statistik m.m. Gallring av omvårdnadshandlingar HSL enligt detta gäller även retroaktivt för journaler/akter från och framåt. Den del av journalen som omsorgsnämnden nedtecknar förvaras i egen server. Kringmaterial förvaras i pärm. 10 år efter sista anteckningen journalen, förutom journaler om personer födda dag 5, 15 eller 25 i varje månad. Dessa ska dras ut på när personen är inaktuell och det är sjournalen som är då att betrakta som original. Dessa sjournaler ska vara en sammanhållen HSL-journal både för omvårdnad och rehabilitering. I journalen ska ingå: Anmälningar och utredningar enligt Lex Maria i personärendet. Egna journalanteckningar. Läkemedelslistor Apo-dos listor Listor PK-kontroll Utdrag ur journalanteckningar, annan vårdgivare (kopia eller fax) Utskrivningsmeddelande/utskrivningsbesked Remisser med svar Epikriser/brev direkt riktade till sjuksköterska Intyg Specifika tester, som inte finns i datajournalen Samtycke till informationshämtande ur journaler Självskattningsformulär vid influensavaccinering korrenspondens av betydelse Kopia på klagomål, inkomna och utredningar när dessa rör insatser enligt HSL och när löpande dokumentation inte ger en helhet. Laboratorielistor bservationslistor ex. vikt, blodsocker Arbetsmaterial som tuggas efter journalföring Kontaktblad Signeringslista, sparas i 3 år Beslut och ärendeblad, brukarkort allt aktuellt för ärendet ska föras över i journal Personalanteckningar, allt aktuellt för ärendet ska föras över i journal Förskrivning av medicinskteknisk produkt Kvalitetssäkring av inkontinenshjälpmedel Riskbedömning fallolyckor skrivna av enhetschef Munvårdskort Inte journalhandlingar Egna recept Ansökan Apo-dos Kreditansökan apoteket Remiss munhälsobedömning Information om dina läkemedel

23 23 HANDLINGAR HSL - REHABILITERING Ärendehanteringssystemet Treserva, (innan dess Swedestar) används för dokumentering, framtagande av statistik m.m. Gallring av rehabiliteringshandlingar HSL enligt detta gäller även retroaktivt för jornaler/akter från och framåt. Den del av journalen som omsorgsnämnden nedtecknar förvaras i egen server. Kringmaterial förvaras i pärm. 10 år efter sista anteckningen journalen, förutom journaler om personer födda dag 5, 15 eller 25 i varje månad. Dessa ska dras ut på när personen är inaktuell och det är sjournalen som är då att betrakta som original. Dessa sjournaler ska vara en sammanhållen HSL-journal både för omvårdnad och rehabilitering. Som journalhandling betraktas och bevaras: Patientjournalen i Swedstar Journalkopior från annan vårdgivare Remissvar Epikriser Intyg Dokumentation/mall av specifika tester Träningsprogram Dokument som vid dödsfall: Checklistor för information vid utlämning av hjälpmedel Avtalsförbindelse Rullstolsguide Beslut och dokumentation enl SoL Dokument som efter journalföring: Kontaktblad och kallelse till vårdplanering från landstinget Justerad vårdplan Anteckningar från muntlig överrapportering rdinationer/förskrivningar Signeringslistor Retursedlar Beställning/hämtning av sängar Arbetsorder Förvaring av journaler i närarkiv. Arkiveringen sker i datumordning, dag-månad-år.

24 24 HANDLINGAR SoL Ärendehanteringssystemet Treserva används för utredning, beslut, brukarkort, framtagande av statistik m.m. Förvaras i egen server. Den del av journalen som omsorgsnämnden nedtecknar förvaras i egen server. Kringmaterial förvaras i journalmapp. 5 år efter sista anteckningen journalen, förutom journaler om personer födda dag 5, 15 eller 25 i varje månad. Dessa ska dras ut på när personen är inaktuell och det är sjournalen som är då att betrakta som original. Anmälan till överförmyndaren om behov av god man, förvaltare eller förmyndare. (kopia). Ansökan om bistånd SoL. Ansökan om jämkning. Avgiftsbeslut. Avtal i personärenden om utförande av insatser av annan utförare än Vimmerby kommun, omsorgsnämnden. (kopia) Avvikelser, endast om anteckningar i ärendet saknas. Beslut om bistånd. Beslut om förordnande av god man, förvaltare eller förmyndare från överförmyndarnämnden (kopia). Beslut om jämkning. Beslutsmeddelanden, skrivna av myndighetsavdelningen. Domar i enskilt ärende. Fallrapporter, endast om anteckningar i ärendet saknas. Fullmakter. Gammalt material som inte är infört i ärendehanteringssystemet. Anteckningar i ärendet ska göras i ärendehanteringssystemet. Det kan dock finnas gammalt material som tillkommit innan myndighetsavdelning och enhetschefer hade ett elektroniskt ärendehanteringssystem. Sådana gamla utredningar och anteckningar i ärendet ska bevaras med samma tidsfrister som för övriga akten. Genomförandeplaner. Varje plan som görs ska sparas. Intyg. Journalanteckningar. Kundkort, det senaste Lex Sarah handlingar SoL(kopior). mhändertagna journaler från enskild verksamhet. riginalskrivelser som brev och e-post från anhöriga, gode män och andra, om handlingen inte är av rutinmässig karaktär. Social livshistoria. Underlag för fastställande av avgift Underlag till extern utförare som besvarar trygghetslarm(för närvarande SS Alarm). Uppdrag till utförande enhet från myndighetsavdelningen. Forts. nästa sida!

25 25 Forts. från föregående sida! Utredningar. Yttranden i enskilt ärende (kopia). Överenskommelser, till exempel om privata medel. Överklaganden. Arbetsmaterial som tuggas efter journalföring Handskrivna minnesanteckningar ska inte sparas, eftersom anteckningar som inte är av rutinmässig eller tillfällig karaktär ska vara införda i journalen. Löpande arbetsanteckningar, som omvårdnadspersonal skriver, är arbetsmaterial och ska förstöras när den som ansvarar för journalföring gått igenom anteckningarna och tagit ställning till vad som ska föras in i journalen. Inaktuella kundkort Munvårdskort Meddelanden om inskrivning, kallelse samt utskrivning från slutenvård (kontaktblad BAL) makuleras efter notering i journalen. Inaktuella andrahandskontrakt, om uppgiften finns i journalen. Detta ingår inte i personakten Avtal med uppdragstagare ex. kontaktpersoner om deras uppdrag och ersättning. Inkomna eller utgående handlingar av tillfällig betydelse och/eller rutinmässig karaktär. Kvitton och annat material som upprättas i samband med hantering av privata medel. Här gäller andra gallringsfrister och hanteringen av privata medel ska skötas separat från journalen. Undantag: Överenskommelsen om privata medel ska finnas i journalen.

26 26 Aktualiseringar, d.v.s. rapporter och anmälningar som inte tillhör ärende och inte ger upphov till ärende, inklusive register På server i ärendehanteringsprogrammet Bokstavsordning eller kronologisk Gallras 5 år BS registrering enligt offentlighets- och sekretesslagens regler. Delegationslistor över fattade beslut enligt SoL Förteckning över personer som har hemtjänst och där kommunen har nycklar till bostaden samt nyckel kvittensen. Förteckning trygghetslarm (namn, adress, larmkod, telefonnummer) Pärm hos nämndssekr. Register Bevaras Efter 5 år Delegationslista skickas varje månad till nämndssekreterare för delgivning till nämnd. Arkiveras i arkivkartong. Pärm Kronologisk Gallras När nyckeln återlämnas kan förteckningen. Nyckelkvittensen läggs då till journal och 5 år efter sista anteckningen journalen, förutom ärenden om personer födda dag 5, 15 eller 25 i varje månad. Pärm Granen Kronologisk Gallras Uppdateras kontinuerligt.

27 27 Listor från Riksförsäkringsverket över pensionstagare och pensionsutbetalningar Via datafil I ärendehanteringsprogrammet I server Gallras Varje månad, när ny fil kommer. Privata medel, rapportblad/kassablad kring enskild Rapportböcker d v s arbetsmaterial för att underlätta informationsöverföring mellan personal / kassabok Papper Tidskriftshållare 10 år Kronologisk Gallras BS att sekretessuppgifter kring enskild inte får skrivas i rapportboken. Hänvisning skall i stället ske till pärm omvårdnadsanteckningar med flik för varje boende.

28 28 HANDLINGAR LSS Ärendehanteringssystemet Treserva används för utredning, beslut, brukarkort, framtagande av statistik m.m. Den del av journalen som omsorgsnämnden nedtecknar förvaras i egen server. Kringmaterial förvaras i journalmapp. 5 år efter sista anteckningen journalen, förutom journaler om personer födda dag 5, 15 eller 25 i varje månad. Dessa ska dras ut på när personen är inaktuell och det är sjournalen som är då att betrakta som original. I journalen ska ingå: Anmälan till överförmyndaren om behov av god man, förvaltare eller förmyndare. (kopia). Ansökan insatser LSS. Ansökan om assistansersättning LSS /LASS Ansökan om jämkning. Avgiftsbeslut. Avtal i personärenden om utförande av insatser av annan utförare än Vimmerby kommun, omsorgsnämnden. (kopia) Avvikelser, endast om anteckningar i ärendet saknas. Beslut om insatser. Beslut om förordnande av god man, förvaltare eller förmyndare från överförmyndarnämnden (kopia). Beslut om jämkning. Beslutsmeddelanden, skrivna av myndighetsavdelningen. Domar i enskilt ärende. Fallrapporter, endast om anteckningar i ärendet saknas. Fullmakter. Förhandsbesked. Gammalt material som inte är infört i ärendehanteringssystemet. Anteckningar i ärendet ska göras i ärendehanteringssystemet. Det kan dock finnas gammalt material som tillkommit innan myndighetsavdelning och enhetschefer hade ett elektroniskt ärendehanteringssystem. Sådana gamla utredningar och anteckningar i ärendet ska bevaras med samma tidsfrister som för övriga akten. Genomförandeplaner. Varje plan som görs ska sparas. Individuella planer Intyg. Journalanteckningar. Kundkort, det senaste Lex Sarah handlingar LSS (kopior). mhändertagna journaler från enskild verksamhet. riginalskrivelser som brev och e-post från anhöriga, gode män och andra, om handlingen inte är av rutinmässig karaktär. Forts. nästa sida

29 29 Underlag för fastställande av avgift. Underlag för personkretsbedömning LSS Uppdrag till utförande enhet från myndighetsavdelningen. Utredningar om insats Utredningar om personkrets Yttrande till åklagare/domstol i personärende LSS. Överenskommelser Överklagande och handlingar till följd av överklagande Arbetsmaterial som tuggas efter journalföring Handskrivna minnesanteckningar ska inte sparas, eftersom anteckningar som inte är av rutinmässig eller tillfällig karaktär ska vara införda i journalen. Löpande arbetsanteckningar, som omvårdnadspersonal skriver, är arbetsmaterial och ska förstöras när den som ansvarar för journalföring gått igenom anteckningarna och tagit ställning till vad som ska föras in i journalen. Inaktuella kundkort Munvårdskort Meddelanden om inskrivning, kallelse samt utskrivning från slutenvård (kontaktblad BAL) makuleras efter notering i journalen. Inaktuella andrahandskontrakt, om uppgiften finns i journalen. Detta ingår inte i personakten Avtal med uppdragstagare ex. kontaktpersoner om deras uppdrag och ersättning. Inkomna eller utgående handlingar av tillfällig betydelse och/eller rutinmässig karaktär. Kvitton och annat material som upprättas i samband med hantering av privata medel. Här gäller andra gallringsfrister och hanteringen av privata medel ska skötas separat från journalen. Undantag: Överenskommelsen om privata medel ska finnas i journalen.

30 30 Anmälan enligt 12 LSS om allvarliga missförhållanden. Diarie nummer Delegationslistor, fattade beslut enligt LSS Privata medel, rapportblad/ kassablad kring enskild. Pärm hos nämndssekr. Pärm Register Bevaras Efter 5 år Delegationslista lämnas varje månad till nämndssekreterare för delgivning till nämnd. Arkiveras i arkivkartong. Kronologisk Gallras 10 år Rapportböcker d v s arbetsmaterial för att underlätta informationsöverföring mellan personal Tidskriftshållare Kronologisk Gallras Vid inaktualitet. bservera att sekretessuppgifter kring enskild inte får skrivas i rapportbok.

31 31 ÖVRIGA HANDLINGAR Beslut från Länsstyrelsen och Socialstyrelsen som rör verksamheten. Mapp Delegationslistor, sammanställning av beslut fattade på delegation från omsorgsnämnden Delegations- och verkställighetsförteckning Diarieförda ärenden, handlingar Diarielistor, över i diariet (Winess) inlagda ärenden Diarieplan Domar i allmänna ärenden Pärm hos nämndssekr. Kronologiskt årsvis Bevaras Efter 5 år Delges omsorgsnämnden varje månad Arkivkartong Mapp Mapp Pärm Årsvis, kronologiskt Pärm Årsvis Bevaras Efter 5 år Tillsammans med diarielistor Mapp Inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket. Mapp

Allmänt om journaler och akter

Allmänt om journaler och akter Allmänt om journaler och akter Av 11 kap. 5 första stycket, första meningen SoL, framgår det att genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling som rör enskilda ska dokumenteras. I LSS kap.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, inom vård- och omsorg samt LSS-verksamheten

Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, inom vård- och omsorg samt LSS-verksamheten Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, inom vd- och omsorg samt LSS-verksamheten Handlingar som kan uppstå i samband med handläggningen av ärenden Anmälningar/ ansökan Ansökningar från enskild

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Dnr 2010/SOC074 Senast reviderad 2013-08-15 ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2010-05-19 DOKUMENTHANTERINGSPLAN SOCIALNÄMNDEN VÅRD OCH OMSORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 2. PERSONAKT ENLIGT

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-06-27 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation BAKGRUND Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En patientjournal

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 20 Media Original ADMINISTRATION Nämnd, protokoll, ärendelista PapperIT* O Kron. ordn. Utskott, protokoll PapperIT* O Kron. ordn. Presidium, protokoll, mötesanteckningar PapperIT* O Kron. ordn. 3-nämndsmöte,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN SN , 1030

DOKUMENTHANTERINGSPLAN SN , 1030 Tyresö Kommun Socialnämnden DOKUMENTHANTERINGSPLAN SN 2011-05-04, 1030 Socialutskottets protokoll Papper Diarieförs 2 år Pensionärsrådets protokoll Papper Kronologisk 10 år KRF:s protokoll Papper Kronologisk

Läs mer

Dokumenthantering - legala förutsättningar och interna beslut

Dokumenthantering - legala förutsättningar och interna beslut PM 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-04-02 dnr Sn 2014-105 Jenny Björkholm, Säkerhet och Juridik dnr On 2014-118 Ragnhild Klintberg, Säkerhet och Juridik dnr Än 2014-124 Dokumenthantering - legala förutsättningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40 Se även dokumenthanteringsplan för administrativa avdelningen och övriga avdelningar Brukarrådsprotokoll PapperIT* O Handläggares rum Protokoll Gråzonsmöte / Gemensamma PapperIT* O Personakt samarbetsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/81 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret/Skolkontoret Kanslienheten Helena Edenborg

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLANPERSONAKT

DOKUMENTHANTERINGSPLANPERSONAKT Arkivläggs Handlingar under genomförandet av insatser Anmälan om beslut om ställföreträdare/ombud (god man, förvaltare) Avtal mellan den enskilde och Ale kommun rörande genomförande av personlig assistans

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL 2 RIKTLINJER Följande riktlinjer för dokumentation enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M NR 81 DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M 2011-07-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum nr Äldrenämnden 1995-12-14 153 Omsorgsnämnden 1995-11-09 83 Reviderad, gäller fr 1997-07-01

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Rutin för journalföring

Rutin för journalföring Rutin för journalföring Skapad av: MAS, MAR Beslutad av: Gäller från: 2010-10-02 Reviderad den: 2011-05-27 Diarienummer: Styrdokument Patientdatalag 2008:355 (SOSFS 2008:14) Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET. av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET. av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Journalhandling En journalhandling är alla handlingar och anteckningar som innehåller uppgifter om patientens tillstånd och de åtgärder som genomförts eller

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Skrivelse 2013-09-04 Dnr VON 2013/104 Reviderad 2014-10-16/GE Vård- och omsorgsnämnden Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Allmänt Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, (SoL)

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända.

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 45 Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden.

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Riktlinjer för hälso- och sjukvård Riktlinje för dokumentation i patientjournalen RIKTLINJER 1 Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Ersätter Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation i

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende staben, enheten för funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen vuxen, individ- och familjeomsorgen familj och socialpsykiatrin Fastställd

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

MYNDIGHET: SOCIALNÄMNDEN VERKSAMHET: STABEN ANTAL ÅR FR O M INNEVARANDE ÅR

MYNDIGHET: SOCIALNÄMNDEN VERKSAMHET: STABEN ANTAL ÅR FR O M INNEVARANDE ÅR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2012-09 DOKUMENTPLAN MYNDIGHET: SOCIALNÄMNDEN VERKSAMHET: STABEN HANDLINGSTYP Ansökan om anställning -Anställningsbeslut Personalavdelningen är arkivansvarig Anmälan om delegeringsbeslut:

Läs mer

Arkivbeskrivning för omsorgsnämnden

Arkivbeskrivning för omsorgsnämnden 2012-01-18 Dnr 2004.052 004 Omsorgsförvaltningen Arkivbeskrivning för omsorgsnämnden Enligt Värnamo kommuns arkivreglemente ska varje myndighet redovisa sitt arkiv genom att upprätta arkivbeskrivning och

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Allmän administration inom vård och omsorg, samt handlingar som inte tillhör personakter

Allmän administration inom vård och omsorg, samt handlingar som inte tillhör personakter Allmän administration inom vd och omsorg, samt handlingar som inte tillhör personakter Handingar tillhörande allmän administration Diarier Möjlig W3D3 Bevaras Årsvis Papper Diarielistor skrivs ut svis

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare Information till dig som är hemsjukvårdspatient,

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL Styrdokument Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2012-04-20 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: Vid lagändring Följas upp: RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Plan r Diarienummer: VON 2015:54 Dokumentet är beslutat av: vård- och omsorgsnämnden Dokumentet beslutades den: 2015-09-22 Dokumentet gäller för: vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentet

Läs mer

Regler för akter vid förflyttning, gallring och arkivering.

Regler för akter vid förflyttning, gallring och arkivering. Socialförv altningen Rev. 2014-05-27 Bilaga 5 Simrishamns kommun Socialförvaltningen 27280 SIMRISHAMN Regler för akter vid förflyttning, gallring och arkivering. Utdrag ur Dokumenthanteringsplan senast

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

Omvårdnadsnämndens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan Antaget av omvårdnadsnämnden 1996-03-21 36 Reviderad 2013-11-18 103

Omvårdnadsnämndens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan Antaget av omvårdnadsnämnden 1996-03-21 36 Reviderad 2013-11-18 103 Diarienummer 10/0096 Omvårdnadsnämndens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan Antaget av omvårdnadsnämnden 1996-03-21 36 Reviderad 2013-11-18 103 Omvårdnadsnämndens Arkivbeskrivning och Dokumenthanteringsplan

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Riktlinjer för dokumentation och informationshantering inom hälsooch sjukvårdens område i Nyköpings kommun

Riktlinjer för dokumentation och informationshantering inom hälsooch sjukvårdens område i Nyköpings kommun Riktlinjer utarbetade för: Vård och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Annika Jansson, Anna- Karin Tholerus Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Giltig

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation inom äldreomsorgsavdelningen

Riktlinjer för social dokumentation inom äldreomsorgsavdelningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-18 Reviderad 2007-01-23 Reviderad 2009-10-14 Riktlinjer för social dokumentation inom äldreomsorgsavdelningen Genomförandeplan Syfte Syftet med en genomförandeplan

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden

Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden Dokumentnamn: Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden Sida: 1 (7) Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden Enligt arkivlagen (6 p 2) och offentlighets- och sekretesslagen (4 kap 2 ) ska varje

Läs mer

Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Antagen i socialnämnden 129 Genomförande Varför är det viktigt med dokumentation

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Vård och omsorgsförvaltningen Dokumenthanteringsplan 20150109 1(9) Birgitta Åkerson 6364 birgitta.akerson@lund.se DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Verksamhet: Vård och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid 2014-10-14 ON 2014/0070 0480-45 35 02 Omsorgsnämnden Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER. Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER. Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Lex Sarah. Januari (16) Socialkontoret Dnr SN Omsorgskontoret Dnr ON Dnr ÄN

Lex Sarah. Januari (16) Socialkontoret Dnr SN Omsorgskontoret Dnr ON Dnr ÄN 1 (16) Socialkontoret Dnr SN 2011-268 Omsorgskontoret Dnr ON 2012-19 Dnr ÄN 2012-28 Lex Sarah Januari 2012 Dokumentet skall ge vägledning vid hantering av rapporter och anmälningar enligt Lex Sarah 2 INNEHÅLL

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Information Titel: Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen

Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/32 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret Kanslienheten Helena Edenborg Nämndsekreterare

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad.

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. _ Fastställt av: Förvaltningschefer på arbetslivsförvaltningen, sociala omsorgsförvaltningen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

2013-11-14. Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring

2013-11-14. Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring Per Matsson Per Matsson Konsult AB per@permatssonkonsult.se Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring Allmänna handlingar får gallras Vid gallring skall beaktas att

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

Anvisningar för dokumentation under genomförandet av bistånd och insats enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen

Anvisningar för dokumentation under genomförandet av bistånd och insats enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Anvisningar för dokumentation under genomförandet av bistånd och insats enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Man kan bli glad av ord. Man kan bli arg av ord. Man kan bli retad

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun 1 NR 74 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR...TioHundranämnden GÄLLER FR O M...2006-01-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av hanteringen av allmänna handlingar. Revisionsrapport. KPMG AB 9 juni 2009 Fredrik Ottosson

Olofströms kommun. Granskning av hanteringen av allmänna handlingar. Revisionsrapport. KPMG AB 9 juni 2009 Fredrik Ottosson Granskning av hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport KPMG AB 9 juni 2009 Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte, frågeställningar och metod 1 3. Regler som styr hanteringen av allmänna

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer