Vägen in i Sverige anno Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14"

Transkript

1 Vägen in i Sverige anno Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst , Detta är en biprodukt av projektet Grön integration på landsbygden. Om du i rapporten finner felaktigheter, så är undertecknad tacksam om att få ta del av din kunskap för att kunna korrigera dokumentet. Dokumentet finns i sin helhet på : Ta även del av slutrapporten för pilotprojektet Grön integration - på landsbygden tillgänglig från maj Vi avser att med denna sammanfattning skapa en helhetsbild, som kan underlätta för dig som vill arbeta med integrationsfrågor. Ordlistan längst bak är ett redskap för detta. Förändringar i antågande Just nu pågår ett aktivt förändringsarbete på nationell nivå för att förbättra och effektivisera utrikesföddas tillträde till den svenska arenan. Det är viktigt att påpeka att skillnaderna av arbetsmetoder i kommunerna skiljer sig avsevärt från varandra. Landsbygden har levt en anonym tillvaro när det gäller att ta tillvara utrikesföddas kompetens. Det har heller inte funnits några större initiativ från samhällets sida att förändra detta utan stora insatser görs och satsas utan att landsbygden ses som en utvecklingsarena för utrikesfödda. Migration och uppehållstillstånd i Sverige Under 2008 minskade antalet uppehållstillstånd för flyktingar och flyktinganhöriga med från personer under 2007 till för Få nyanlända hamnar i landsbygdskommunerna utan de flesta hamnar i de större städerna. Vilket innebär att det finns relativt begränsade möjligheter att få relationer med utrikesfödda. Till Sverige kommer förutom personer som är skyddsbehövande även arbetssökande, studenter samt kärleksinvandrare. Vilket innebär att det totala antalet personer som fick uppehållstillstånd under 2008 ökade. Medan skyddsbehövande minskade. Migrationsverket är den första instansen Flyktingar ansöker om asyl hos Migrationsverket som handlägger och beslutar om uppehållstillstånd baserat på den utredning som görs. Den asylsökande får berätta varför han behöver söka asyl, fingeravtryck och färdvägar är andra frågor som skall besvaras. I allmänhet söker man asyl efter att man kommit in i landet, men det kan även ske vid gränsen, då polisen förmedlar kontakten till Migrationsverket. Den asylsökande får hjälp av tolk och juridisk hjälp av ett offentligt biträde. Man kan ordna sitt boende själv (EBO), t.ex. hos vänner eller släktingar, annars erbjuder Migrationsverket ett boende(abo). Beslut skall helst vara fattat inom sex månader, men tyvärr så har väntetiderna i första och andra instans ökat från 375 dagar år 2006 till 471 dagar för 2008, vilket är anmärkningsvärt efter de insatser och satsningar som har gjorts och görs. Väntan på PUT (permanent uppehållstillstånd) är en smärtsam väntan Den asylsökande har att anpassa sig till två alternativ, där det ena är att planera för och drömma om ett nytt liv i Sverige (PUT)eller att bli avvisad tillbaka till ett annat land. (AVVISNING) Den asylsökande blir passiv och sysslolös, saknar nätverk, har vanligen inga kontakter med svenskar och lösningar på hur man kan komma in i det svenska samhället.

2 Om det är uppenbart att den asylsökande inte har skäl att få uppehållstillstånd kan man avvisas direkt från Sverige s.k. "avvisning med omedelbar verkställighet" ett beslut som måste fattas inom tre månader från ansökningsdagen. Man kan vid vissa tillfällen avvisas direkt vid gränsen. Kommunen har inget ansvar för den asylsökande under asyltiden. Migrationsverket har tystnadsplikt och har hela ansvaret. Det händer att man i kommunerna inte vet att det bor asylsökande i kommunen, vilket bl a kan bero på att det är privata fastighetsägare som hyr ut bostäder till Migrationsverket. Migrationsverket placerar asylsökande där det finns tillgång till bostäder. Vad händer under asyltiden? Intervjuer och säkerställande av identitet Kartläggning av hälsotillståndet Val av boende Alla som får ett UAT har möjlighet att arbeta under asyltiden En stor del av de asylsökande ordnar eget boende medan övriga väljer anvisat boende. Detta medför bla att många under den första tiden i Sverige väljer att bo tillsammans med vänner och släktingar, men det är sannolikt att anta att om valet hade gjorts efter en tid i Sverige så kanske valet hade blivit annorlunda, eftersom man ofta bor mycket trångt hos släkt och vänner. SFI (Svenska för invandrare) erbjuds den asylsökande 10 timmar per vecka Samhällsinformation skall ge en bild över det svenska samhället, demokrati etc., i denna ingår sällan eller aldrig information om landsbygden och dess kvaliteter eller verksamheter OSA (Ordinarie verksamhet) Erbjuds dagligen under 4 timmar. Denna är inte alltid anpassad till individens behov eller intressen. Anhöriginvandringen erbjuds inte alltid denna verksamhet. Praktik Den asylsökande kan praktisera, men avtal måste tecknas mellan arbetsgivaren och Migrationsverket före praktikperioden början. Arbeta om asyltiden förväntas ta mera än 4 månader finns det möjlighet att få möjlighet att arbeta, men då krävs ett UAT, AT-UND för att få arbeta. Ekonomi

3 Den asylsökande får en dagersättning, om man saknar egna ekonomiska resurser. Nedanstående stöd skall täcka levnadskostnaderna exkl. bostad och ev. busskort kr per dag och vuxen kr per dag och barn Sjukvård Endast akut läkar- och tandvård finns att tillgå. Asylsökande barn har samma rätt till kostnadsfri sjuk- och tandvård som de barn som är bosatta i Sverige. Avslag på asylansökan Om den asylsökande får avslag kan man överklaga beslutet. Om ärendet bifalles så tas ärendet upp igen. Om man får avslag en andra gång blir man avvisad till sitt hemland, ankomstlandet eller om tredje land tar emot. De alternativ som finns är att åka hem eller till ett annat land utanför EU. En del av dem som får avslag väljer att gömma sig.. Genom att stanna kvar får man inte tillgång till samhällets skydd och rättigheter. Vid återvändandet bistår Migrationsverket de personer som fått avslag på asylansökan och som måste återvända. Ansökan om TUT tillfälligt uppehållstillstånd Förnyad ansökan som avser arbetstillstånd kan sökas av en person som fått avslag på sin asylansökan, men då avses tillfälligt uppehållstillstånd. Vilket man kan få under förutsättning att Man kan försörja sig på arbete Man får lön efter gällande kollektivavtal eller branschvillkor Facklig organisation får tillfälle att yttra sig Tjänsten som tillsätts skall utannonseras inom EU och Sverige Om personen befinner sig i Sverige kan ansökan göras här, annars skall uppehållstillstånd vara klart innan personen kommer till Sverige och påbörjar sin anställning. Om personen får uppehållstillstånd kan även familjemedlemmar hustru/ sambo/ make samt barn under 21 år få uppehållstillstånd under samma period, dock max 24 månader. Permanent uppehållstillstånd PUT Den asylsökande får de efterlängtade fyra siffror Anknytningsärenden en person i familjen som har fått uppehållstillstånd i Sverige, medan övriga familjen finns kvar i hemlandet och ansöker om uppehållstillstånd. Äkta makar, sambo, barn eller kärlek Ansökan om anknytningsärenden måste ske i hemlandet via svenska ambassaden eller konsulatet, vilket är ett problem eftersom man ofta då får vänta i ett land som man valt att utvandra ifrån, samt att detta belastar både individens och samhällets ekonomi. Kommunerna övertar ansvaret under introduktionen När en person har fått permanent uppehållstillstånd övertar kommunen hela genomföraransvaret för introduktionen som pågår under 2 år, medan staten har det ekonomiska ansvaret. Staten finansierar introduktionen Under 2009 får de kommunen som har tecknat överenskommelse om att ta emot flyktingar kr i grundersättning. Därutöver får kommunen ett belopp per person som varierar med personens ålder. Över 65 år

4 64 16 år Under 16 år Om kommunen har tecknat samarbetsavtal får kommunen från staten per person Extra ersättning från staten till kommunerna Nästan alla kommuner har tecknat en överenskommelse med Migrationsverk, länsstyrelse m.fl. har möjlighet att söka extra ersättning på för de personer som tas emot under perioden Ersättning utbetalas för dem som inom viss tid uppfyller fastställda kriterier som uppnådd SFI, praktik eller arbete. Ett högt mottagande under 2007 och hittills under 2008, har än så länge endast resulterat i att omkring 125 kommuner sökt och fått ersättning för omkring personer. 1 Kommunen ansvarar för o Undervisning i svenska o Samhällsinformation o Kartläggning och validering av befintlig kompetens o Studieplan upprättas utifrån individens behov o Försörjningsstöd ca kr/ person/ per mån exkl.hyra Arbete Det finns olika stöd från samhället för att stimulera utrikesfödda att få arbete. Därför kan det vara viktigt att en person som har intresse för den gröna sektorn redan under introduktionen får praktik hos en landsbygdsföretagare, för att därefter få ett instegsjobb. Instegsjobb för person med PUT som under max 36 månader efter att man har fått PUT kan företagaren få bidrag med 75 % av lönen eller max 750 kr per dag Nystartsjobb arbetsgivaren söker nystartsjobb via arbetsförmedlingen. Personer som har varit arbetslösa under minst ett år eller mera kan få nystartsjobb. Arbetsgivaren får ersättning på 50 % av totala lönen från den 1 januari Job- och utvecklingsgaranti erbjuds personer som varit arbetslösa under 450 dagar. Anordnaren kan få ersättning med 200 kr per dag. Arbetspraktik ingen ersättning Det har under en lång följd av år har det tecknats ett antal samarbetsavtal för att effektivisera mottagandet, men de rapporter som redovisar insatserna uttrycker mest svårigheter mellan offentliga partners. Så här blir man svensk medborgare Ansökan görs hos Migrationsverket Det är möjligt att ansöka efter 2 år - för nordbor Det är möjlighet att ansöka efter 5 år - för övriga länder Den som är statslös eller beviljats uppehållstillstånd som flykting kan söka efter 4 år. Skötsamhetskravet skall vara uppfyllt Asylsökande kan få arbetstillstånd i Sverige Har haft anställning 6 mån och 1 år framåt Ansökan om arbetstillstånd kan ske 2 veckor efter beslut om att avslå asylansökan vunnit laga kraft Giltiga passhandlingar Uppehålls och arbetstillståndet är alltid tidsbegränsat kan gälla under max. 2 år. Om man får ny arbetsgivare måste migrationsverket göra en bedömning om det nya arbetet för att ev. ge arbetstillstånd kolla detta Vad händer efter introduktionen - cirka 2 år med PUT? Efter introduktionen är avsikten att den utrikesfödda skall ingå i det svenska samhället, arbeta, starta företag, studera, vara föräldraledig etc. Men all statistik visar att förvärvsintensiteten är betydligt lägre bland utrikesfödda än befolkningen i snitt, medan eget företagande är mera frekvent hos utrikesfödda. I praktiken är utrikesfödda i högre utsträckning arbetslösa än svenskar. 1

5 Om man inte har andra möjlighet till försörjning så förs man över till socialförvaltningens system. Etableringen på arbetsmarknaden skiljer sig avsevärt mellan olika invandringsgrupper. Invandrare från Iran, Irak och Afrikas horn har haft stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Mindre än 20 procent av dessa har haft ett arbete under sina två första år i Sverige, trots att de kom till Sverige under den relativt gynnsamma perioden runt millennieskiftet. Värt att notera är att en stor del av dessa kommer från landsbygden. Förhållanden på arbetsmarknaden när invandrare kommer är viktigt, men inte avgörande. Individegenskaper spelar också stor roll för att förklara etableringen på arbetsmarknaden. Män etablerar sig betydligt snabbare än kvinnor, yngre snabbare än äldre och högutbildade snabbare än lågutbildade. Särskilt längre eftergymnasial utbildning är en framgångsfaktor. I många kommuner ligger introduktionen under socialförvaltningen. Det finns erfarenheter som visar att näringslivsenheten i högre grad borde vara involverade för en snabbare delaktighet till arbetsmarkanden. Kritik från OECD när det gäller bl. a försörjningsstödet: Justera kriterierna för inkomstprövning av bidrag och eventuellt också bidragsnivåerna för att undvika arbetslöshets- och inaktivitetsfällor. Särskilt socialbidrag och bostadsbidrag till familjer med många barn skapar sådana fällor. Arbetsmarknadens parter bör tillåta lägre ingångslöner och starkare inkomstutveckling under anställn ingens första år för att göra det lättare för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden, samtidigt som de kan förbättra sina kunskaper i svenska språket och sin kännedom om lokala förhållanden. Förbättra språkutbildningen för nyanlända invandrare, bland annat genom att öka lärarnas yrkesskicklighet och genom att integrera språkutbildningen med arbete. Vidta tidiga åtgärder för invandrarbarn med språkproblem. Utrikesfödd kallas för olika saker och det är svårt att finna den Gröna gruppen Gruppen utrikesfödd, har två saker gemensamt, man är född i ett annat land och man befinner sig i Sverige just nu. Men för övrigt är det en heterogen grupp. Det är svårt för den oinvigde att förstå och få en bild över utrikesfödda ur perspektivet att det är olika ersättningssystem som är vägledande, olika myndigheter, olika enheter som var och en har sin nomenklatur, där man mer eller mindre bevakar sitt revir. Det finns ingen branschinriktning bland dem som har kommit till vårt land. Något som skulle underlätta ex. för den gröna sektorn, ett nätverk. Den offentliga sektorns aktörer talar om Nyanländ ( 2 år efter PUT, men man kan ha vistats i Sverige under betydligt flera år) Introduktion, utrikesfödd som tar del av samhällets insatser som svenska, arbetsliv, validering, praktik etc., som har försörjningsstöd från samhället. Anhöriginvandring, familjen som har invandrat som har kunnat få uppehållstillstånd som nära anhörig. Asylsökande, man väntar på beslut i första eller andra instans Job och utvecklingsgaranti om man har varit arbetslös under en viss tid, finns man i arbetsförmedlingens nät. Osynlig, om man har en make eller hustru som försörjer familjen. Vilket kan innebära att en del inte har gått på SFI, eller inte inskriven på Arbetsförmedlingen CSN, om man studerar på KOM VUX, vilket innebär att man har studiestöd och lån som finansierig som, avser en speciell utbildning. Det finns nationella överenskommelser mellan ett antal myndigheter som tillsammans skall och utveckla sina resurser för att samordningsarbetet skall bli effektivare för asylsökande, flyktingar och andra invandrare. Detta gäller även hälsoaspekten hos invandrare

6 Länsstyrelserna Länsstyrelsens integrationsenhet Har uppdrag gällande etablering av nyanlända flyktingar: 1. Verka för att det finns beredskap och kapacitet för mottagning av nyanlända i länet 2. Överlägga med kommunerna om mottagning 3. Medverka för lokal och regional samverkan i genomförandet av introduktionen 4. Följa upp introduktionen och dess resultat i länet Länsstyrelsens landsbygdsenhet Ansvarar i länen för hanteringen av EU:s landsbygdsprogram som har som mål att landsbygden skall utvecklas på ett hållbart sätt ekonomiskt, ekologiskt och socialt sätt. Dessutom betonar man i programmet att personer med utländsk bakgrund i större utsträckning skall delta i jord- och skogsbruket. LEADER ingår som en del av landsbygdsprogrammet. Runt om i Sverige finns det lokala LEADER-områden med olika inriktningar. Här finns det möjlighet att stimulera så att utrikesfödda kan bli delaktiga på landsbygden. Statistiska centralbyrån Har övertagit ansvaret över statistiken STATIV från tidigare Integrationsverket. I betänkandet Mångfald som möjlighet finns fakta om landsbygden och behovet av utrikesfödda. Länkar Kommunens hemsida

7 Bila ga 1 Ordlista om integration i huvudsak hämtat från Länsstyrelsen i Stockholms län. ABO = Anläggningsboende. När asylsökande bor på någon av Migrationsverkets mottagningsenheter (f.d. förläggningar). Antidiskrimineringsverksamhet = organisationer som får statligt stöd till verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder och sexuell läggning. Syftet är att uppmärksamma olika former av diskriminering samt sprida kunskap om regelverket inom diskrimineringsområdet. Asylsökande = Utlänningar som tagit sig till Sverige och begärt skydd mot förföljelse, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket eller Migrationsdomstolen. Asylrätt = Rätten för en utlänning som behöver skydd att få asyl (fristad) i ett annat land än hemlandet Asylsökande barn = Barn som söker asyl, antingen de kommer tillsammans med sina föräldrar/vårdnadshavare eller kommer på egen hand. Utlänningslagen säger att man ska ta särskild hänsyn till barnets bästa. Anhöriginvandring = sökande som vill förena sig med nära anhöriga som är bosatta i Sverige. AT-UND= Arbetstillstånd undantag. Assimilation = Beskriver den process genom vilken en grupps kulturella särart försvinner eller överges i mötet med majoritetssamhället. Till skillnad från integration, där olika gruppers särart inte betraktas som ett hinder för inträdet i samhällslivet, är assimileringen framtvingad av hårda krav på anpassning till dominerande normer för socialt beteende. Boendesegregation = en intrikat uppsättning mekanismer av strukturell, institutionell, kulturell, och individuell karaktär som delar bostadsmarknaden i olika segment. Diskriminering = Diskriminering innebär en viss typ av särbehandling som direkt eller indirekt missgynnar, kränker och/eller begränsar individens handlingsutrymme och valmöjligheter inom olika delar av samhällslivet, och som också kränker individens personliga integritet. EBO = När asylsökande bor i eget boende (hos släkt eller vänner) medan de väntar på beslut i asylärendet. Ensamkommande barn = Asylsökande barn eller ungdomar som kommer ensamma, utan sina föräldrar/vårdnadshavare, till Sverige. Dessa intervjuas alltid tillsammans med en god man och/eller ett juridiskt ombud.

8 ERF = Europeiska flyktingfonden. EU-kommissionen har inrättat en europeisk flyktingfond som ska underlätta för EU-länderna att ta emot asylsökande och flyktingar, genom att utveckla olika projekt och verksamheter. I Sverige är det Migrationsverket som förvaltar fonden. Främlingsfientlighet = Begreppet används ofta för att referera till negativa attityder mot personer som invandrat till det svenska samhället. Flykting = Utlänning som har sökt asyl och fått tillstånd att som flykting bosätta sig i Sverige. Flykting är ett begrepp som återfinns såväl i Genèvekonventionen som i den svenska Utlänningslagen. (Jämför asylsökande och kvotflykting.) Flykting enligt Genève-konventionen = Enligt Genève-konventionen är flyktingar personer som har välgrundade skäl att vara rädda för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, religiösa eller politiska uppfattning.sverige och ett hundratal andra länder har skrivit under FN:s flyktingkonvention (Genèvekonventionen). Det innebär att Sverige lovat att ge asyl till den som behöver det. Flyktingkvot = Organiserad överföring av ett visst antal flyktingar enligt regeringens beslut. Humanitära skäl = Begrepp som fanns i utlänningslagen fram till den 30 mars Personer kunde få uppehållstillstånd i Sverige om de hade starka humanitära skäl. Det kunde handla om individens situation, t.ex. att denne hade en livshotande sjukdom, mådde psykiskt dåligt eller att barnen i familjen skulle fara illa av att återsändas. Humanitära skäl har ersatts av synnerligen ömmande omständigheter. Introduktion = Samhällets insatser för flyktingar och andra invandrare under deras första tid i Sverige. Introduktionen ska ge möjligheter för var och en att försörja sig och bli delaktig i samhällslivet. Efter avslutad introduktion kan individen ta del av och bidra till det generella utbudet inom svenskt arbets- och samhällsliv. Detta förutsätter kunskaper om det svenska samhället, om det svenska arbetslivet och kunskaper i det svenska språket. Integration = Den sociala process som gör det möjligt att bilda en sammanhållen helhet utifrån skilda gruppers intresse, erfarenheter och särart. Till skillnad från assimilation, som förutsätter anpassningen till majoritetens normer och förhållningssätt, betyder begreppet integration att olika grupper i samhället inte behöver ge upp sin särart för att uppnå likvärdiga ekonomiska, sociala och politiska villkor. Integrationspolitik = Integrationspolitiken syftar till att ge invandrade personer förutsättningar för att integreras i det svenska samhället. Målen är att öka toleransen och respekten mellan olika etniska grupper i Sverige idag. Att ge kraft att motverka utanförskap och en marginalisering som sammanfaller med etniska gränser. Alla individer ska ha samma förutsättningar för egen försörjning och delaktighet i samhället. Individens rätt och lika värde innehåller även rätten att vara olik. Samhället bör därför underlätta för individen att integrera gamla och nya livsmönster och livsstilar på det sätt hon själv önskar. Integrationsverket = Är en nedlagd myndighet som under perioden juli 1998 till juni 2007 hade uppdrag kring integration. Länsstyrelserna, Migrationsverket och kommuner har tagit över uppgifterna. Introduktionsersättning = Det är en ersättning som kommunerna, i stället för försörjningsstöd (socialbidrag) enligt socialtjänstlagen, har möjlighet att betala ut till flyktingar och andra som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet under den tid de genomgår ett introduktionsprogram. Introduktionsersättningen är skattefri. Invandrare = Någon vedertagen definition av begreppet invandrare finns inte och har egentligen aldrig funnits. För att, rent statistiskt, räknas som invandrare ska man vara folkbokförd i Sverige. I statistiska sammanhang används en indelning som görs antingen efter personers födelseland eller efter medborgarskap. I båda fallen görs indelningen i två kategorier; födda i Sverige eller födda utomlands respektive svenskt eller utländskt medborgarskap. Kvotflykting = Utlänning som före inresan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den av regering och riksdag årligen fastställda flyktingkvoten. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket. Länsstyrelserna = Har sedan den 1 juli 2007 i uppdrag att arbeta med integration. Länsstyrelserna ska se till att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna i varje län att ta emot skyddsbehövande och att dessa erbjuds delta i en bra och individuell introduktion.

9 Länsstyrelserna ska särskilt arbeta med att utveckla den regionala samverkan mellan kommuner och olika parter, för att introduktionsinsatserna ska förbättras. Länsstyrelserna har även ett uppföljningsansvar. Medborgarskap = Medborgarskap är ett rättsligt bindande förhållande som uppstår mellan en stat och en individ (medborgare) antingen automatiskt vid födelsen eller efter en anmälan eller en ansökan. Det mest påtagliga beviset på det svenska medborgarskapet är det svenska passet och att man som svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. Efter att ha vistats i landet i fem år kan man ansöka om medborgarskap. Sverige accepterar dubbelt medborgarskap, vilket innebär att den som blir svensk medborgare kan behålla sitt utländska medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter det. Migration = Personers rörelse mellan länder, dvs. in- och utflyttning. Mångfald = Sverige definieras idag av många som ett mångfaldssamhälle. Med mångfald avses de olikheter, eller snarare den blandning av olikheter, som finns mellan människor med olika klass, kön, ålder eller etnisk bakgrund. Sexuell läggning och religion kan också nämnas i mångfaldssammanhang. Nyanländ = Som nyanländ räknas den person som är född utomlands och varit folkbokförd i Sverige i cirka två till tre år. Även en asylsökande kan räknas som nyanländ. PUT = permanent uppehålls tillstånd. Utlänning som har tillstånd att bo och arbeta i Sverige på obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen är bosatt i Sverige och förlängs automatiskt. Rasism = En uppsättning teorier, världsåskådningar, rörelser, processer, samhällssystem och handlingar som utgår från tron eller läran om att: 1. människosläktet kan delas in i olika raser, folkgrupper 2. individens, gruppens eller samhällets ras- eller folkgrupptillhörighet utgör dess 'väsen' 3. dessa väsen bestämmer och förklarar skillnader i egenskaper, förmågor, begåvningar, färdigheter osv. mellan olika raser, folkgrupper eller individer 4. utifrån dessa 'väsen' kan man identifiera 'över-' och 'underlägsna' folkgrupper, raser, och individer samt rangordna människosläktet från högre till lägre 5. att människor därefter kan behandlas därefter med hänvisning till dessa 'väsen' SFI = Svenskundervisning för invandrare. Grundläggande svenskundervisning som anordnas av kommunen, under asyltiden arrangerar Migrationsverket 10 timmars svenskundervisning per vecka. Segregation = Ordet förknippas med separation. Separationen kan bl.a. vara geografisk, social eller kulturell. Således kan man till exempel prata om en könssegregerad arbetsmarknad, där kvinnor och män finns representerade i olika segment av arbetsmarknaden, eller om den segregation mellan boende och arbete som uppstod i samband med industrialismen i den västerländska världen. Synnerligen ömmande omständigheter = Personer kan beviljas uppehållstillstånd, trots att deras personliga förhållanden inte gör att de behöver skydd mot förföljelse. Det handlar då om synnerligen ömmande omständigheter som är direkt knutna till individens hälsa, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. En samlad bedömning av sådana omständigheter kan leda till uppehållstillstånd. TUT = Tidsbegränsat uppehållstillstånd Validering = Validering handlar om att värdera de kunskaper och färdigheter som personen skaffat sig genom studier, samhällsliv och arbetsliv. Validering syftar till att omvandla faktisk kompetens till formell kompetens. Validering är ett sätt att göra en persons kompetens förvärvad utomlands synlig för svenska förhållanden. För många ökar därmed chansen att komma in på arbetsmarknaden eller i utbildning.

10

Mars Mottagande av asylsökande

Mars Mottagande av asylsökande Mars 2016 Mottagande av asylsökande Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet.

Läs mer

Mars Stockholm 26 september 2016

Mars Stockholm 26 september 2016 Mars 2016 Stockholm 26 september 2016 Prognos 25 juli Fortsatt internationell flyktingkris men begränsad framkomlighet till och genom Europa Planeringsantagande för 2016 34 500 asylsökande, varav 3 000

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer

18 april Mottagande av asylsökande

18 april Mottagande av asylsökande 18 april 2016 Mottagande av asylsökande Att få söka asyl är en mänsklig rättighet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948): - Artikel 14 1. Var och en har rätt att i andra länder söka

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa)

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Begrepps förklaring Asylsökande En person som benämns asylsökande har kommit till Sverige

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert Juni 2015 Leif Andersson verksamhetsexpert leif.andersson@migrationsverket.se 0703 04 68 53 Migrationsverkets uppdrag verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten underlätta

Läs mer

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att December 2015 Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att ansvara för boendet försöjning ansvara för förvarsverksamheten bistå vid återvändande till hemlandet. Vilka asylsökande får

Läs mer

Varbergs kommuns policy mot främlingsfientlighet och rasism 2005-2008

Varbergs kommuns policy mot främlingsfientlighet och rasism 2005-2008 1(7) Varbergs kommuns policy mot främlingsfientlighet och rasism 2005-2008 Varbergs kommun ska genom olika insatser främja lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

Läs mer

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 1 Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 Många av RFS medlemmar hör av sig till kansliet för att få hjälp med att ge bra stöd till de ensamkommande barn som de är gode män och särskilt

Läs mer

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Asylansökan hos Migrationsverket En asylansökan ska göras inom Sveriges gränser, ansökningsenheter i Norrköping, Malmö, Gävle, Flen,Boden, Göteborg och

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning.

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning. ORDLISTA Abo/Anläggningsboende Abo betyder anläggningsboende och är det boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, ofta i en lägenhet i ett hyreshus. Ibland kallas också de asylsökande

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Prop. 2015:16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nuläge Majoriteten av de nyanlända

Läs mer

Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet. Louise Dane, doktorand i offentlig rätt

Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet. Louise Dane, doktorand i offentlig rätt Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet Louise Dane, doktorand i offentlig rätt louise.dane@juridicum.su.se Migranter och flyktingar ~250 miljoner migranter i världen 65,3 miljoner människor

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring.

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Beviljade uppehålls

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer

Om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn Om ensamkommande barn April 2016 Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1400 Utkom från trycket den 5 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

60 miljoner människor

60 miljoner människor Asyl- nyanlända Flyktingsituationen i världen 60 miljoner människor är just nu på flykt i världen Många av världens flyktingar kommer från dessa länder Syrien 4 miljoner Afghanistan 2.5 miljoner Somalia

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:753 Utkom från trycket den 30 juni 2016 utfärdad den 22 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

April Information om ensamkommande barn

April Information om ensamkommande barn April 2017 Information om ensamkommande barn Asylsökande ensamkommande barn 2000 200 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument INTEGRATIONSSTRATEGI I ULRICEHAMNS KOMMUN

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument INTEGRATIONSSTRATEGI I ULRICEHAMNS KOMMUN Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument INTEGRATIONSSTRATEGI I ULRICEHAMNS KOMMUN ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: [Fyll i datum enligt ÅÅÅÅ-mm-dd] GÄLLER FRÅN OCH MED: [Fyll i

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring.

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. RAPPORT 1(7) Verksamhetsstöd 2012-10-10 AVN-2012.999 Handläggare, titel, telefon Helena Ström, Nämndsekreterare 011-15 11 87 Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. - bakgrund, prognos

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Nordqvist Sjöborg Lena Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2013-0555 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till

Läs mer

Tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande

Tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande 1 [8] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-12-02 Frågor och svar Tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss

Utkast till lagrådsremiss Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm Klicka här för att ange datum. Klicka här för att ange namnundersktift1.

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

VÄLKOMNA till INFORMATIONSMÖTE 2015 12 01. 2015-12-02 Informationsmöte 2015 12 01 1

VÄLKOMNA till INFORMATIONSMÖTE 2015 12 01. 2015-12-02 Informationsmöte 2015 12 01 1 VÄLKOMNA till INFORMATIONSMÖTE 2015 12 01 به انجمن خوش آمديد جلسه را به دادن اطالعات مرحبا بكم في االجتماع إعطاء معلومات 2015-12-02 Informationsmöte 2015 12 01 1 KVÄLLENS HÅLLPUNKTER 18.30 18.40 Välkomna,

Läs mer

(Bild från Nybros hemsida) Integration

(Bild från Nybros hemsida) Integration (Bild från Nybros hemsida) 2015-08-31 Integration Prognos, asyl -och integrationsprocessen Martina Almqvist och Beatrice Solhjort Länsstyrelsens integrationsuppdrag Överlägga och träffa överenskommelser

Läs mer

Sammanfattning av utredningens försias

Sammanfattning av utredningens försias Bilaga Sammanfattning av utredningens försias Inledning Utredningen föreslår att ett försörjningskrav införs som villkor för anhöriginvandring. Kravet innebär att anknytningspersonen, dvs. den person som

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:133

Regeringens proposition 2016/17:133 Regeringens proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå Prop. 2016/17:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-05-05 UM11701-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 22 Stockholm Sida l (3) KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518 Ombud: Advokat Michel Barmoro

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Vetlanda kommun Socialförvaltningen 2005-10-03 Sida 1 (4) Lokal överenskommelse Bakgrund I april 2001 träffades en överenskommelse mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket,

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST SFST Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Vem är vi? Birgitta Gunnarsson, Folktandvården VG, verksamhetsutvecklare Gunnar

Läs mer

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN?

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Annika Rosén Doktorand i socialt arbete Malmö Högskola Högskolepedagogisk utbildning modul 3 HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Bakgrund Jag undervisar socionomstudenter i juridik under

Läs mer

Mottagandet av asylsökande och flyktingar

Mottagandet av asylsökande och flyktingar Mottagandet av asylsökande och flyktingar Sveriges Kommuner och Landsting Sektionen för arbetsmarknad Mia Hemmestad 22 september 2016 Åtgärder för att minska inflödet av asylsökande November 2015 utökade

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48 Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 5 november 2015 att

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

Några grundläggande begrepp och prognossiffror 2014

Några grundläggande begrepp och prognossiffror 2014 Några grundläggande begrepp och prognossiffror 2014 Återvändande Asylsökande 61 000 (inkl ensamkommande barn) Kvotuttagning 1900/år (Inklusive anknytningar, kvotflyktingar och ensamkommande barn) Uppehållstillstånd

Läs mer

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet 2007-02-01 Vårt diarienummer: KS-INAR-2006-01104 Regeringen Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet Inledning Malmö stad ser etnisk mångfald som en tillgång och en möjlighet. Mötet med andra

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

Utlänningsrätt 29 mars 2011

Utlänningsrätt 29 mars 2011 Utlänningsrätt 29 mars 2011 Rebecca Stern Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt Politiken och juridiken ligger nära varandra på utlänningsrättens område diskussion om

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor. Asylsökande och nyanlända

Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor. Asylsökande och nyanlända Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor Asylsökande och nyanlända Mia Hemmestad Arbetsmarknadssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Den 30 januari 2017 Olika kategorier av medborgare Svenska medborgare

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige; SFS 2017:352 Utkom från trycket den 16 maj 2017 utfärdad den

Läs mer

Integrationsstrategi 2020

Integrationsstrategi 2020 Integrationsstrategi 2020 Strategi för inflyttning, kompetensförsörjning och social sammanhållning Antagen av Kommunstyrelsen 20160510 Innehåll Inledning... 3 Östersund behöver integration...... 3 Varför

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Migration som möjlighet

Migration som möjlighet Migration som möjlighet Migration som möjlighet För Dalaaya, Mari, Mithun, Nikola, Marium, Refika, Zanyar och Isabellah har migrationen inneburit en möjlighet i livet. Marium har kunnat komma till Sverige

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer

Läs mer

REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE. om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län

REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE. om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län REVIDERAD Mars 2009 Tryck: Länsstyrelsen i Norrbottens län 1 Förord Den regionala överenskommelsen för Norrbotten

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Guide till Migration i siffror

Guide till Migration i siffror Guide till Migration i siffror april 2015 Delmi tillhandahåller såväl svensk som global statistik om internationell migration på sin hemsida (www.delmi.se/migration-i-siffror). Syftet är att presentera

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Mottagandet av asylsökande Migrationsverket ska se till att de sökande som inte kan ordna sitt boende själva också har någonstans att bo. Under tiden som asylansökan

Läs mer

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan Johannes Lunneblad Migration Legal migration : Tvingad migration Familjeanknytning Illegal migration (pappers lösa) Flyktingar och nyanlända Konventionsflykting:

Läs mer

Kommittéprotokoll. Område 9. Partistämman Öppenhet mot omvärlden migration, asyl, integration 5. Datum: LEDAMÖTER: Ordförande

Kommittéprotokoll. Område 9. Partistämman Öppenhet mot omvärlden migration, asyl, integration 5. Datum: LEDAMÖTER: Ordförande OMRÅDE: Kommittéprotokoll Partistämman 2009 Område 9 SIDANTAL: Öppenhet mot omvärlden migration, asyl, integration 5 LEDAMÖTER: Datum: 2009-05-08 Ordförande Partistyrelsen Riksdagsledamot Regeringskansliet

Läs mer

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp.

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp. Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Mot bakgrund av att antalet personer som sökt asyl i Sverige ökat kraftigt

Läs mer

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp.

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp. Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Mot bakgrund av att antalet personer som sökt asyl i Sverige ökat kraftigt

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 12

Läs mer

"Aktiv väntan - asylsökande i Sverige" remissyttrande

Aktiv väntan - asylsökande i Sverige remissyttrande HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-16 SDN 2009-04-16 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning Kommittédirektiv Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända Dir. 2015:107 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att

Läs mer