Rättsavdelningen /2018. vilka som omfattas av 1 första stycket 3 i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättsavdelningen /2018. vilka som omfattas av 1 första stycket 3 i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl."

Transkript

1 1 (15) Rättsavdelningen /2018 Rättsligt ställningstagande angående vilka som omfattas av 1 första stycket 3 i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) Innehåll Sammanfattning Syfte och bakgrund Gällande rätt Rättslig bedömning Särskilda skäl att vistas i Sverige medan ansökan om uppehållstillstånd prövas Undantag för personer som sökt tillstånd för gymnasiestudier enligt 16 f tillfälliga lagen Övriga sökande som omfattas av 1 första stycket 3 LMA... 7 Bilagor... 9 Gällande rätt... 9

2 2 (15) Sammanfattning Utlänningar som ansöker om uppehållstillstånd med stöd av 16 e eller f lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen) och antingen har ett lagakraftvunnet beslut om utvisning eller som inte längre åberopar skyddsskäl utan enbart tillstånd med stöd av 16 e eller f omfattas av 1 första stycket 3 LMA. Det föreligger särskilda skäl för dessa sökande att vistas i Sverige medan ansökan prövas eftersom en av förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd är att den sökande ska befinna sig i Sverige när ansökan lämnas in. Den som har ett öppet ärende om verkställighetshinder och därefter ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier omfattas inte av denna bestämmelse. Även utlänningar som har ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut och som därefter beviljats uppehållstillstånd för gymnasiestudier enligt tillfälliga lagen men som ansöker om fortsatt tillstånd på oförändrade villkor för sent och där Migrationsverket har inhiberat utvisningsbeslutet omfattas av 1 första stycket 3 LMA. Det finns i övrigt ingen kategori av sökande som av sådana särskilda skäl som avses i 1 första stycket 3 LMA har medgetts rätt att vistas i landet under handläggningstiden. Följden av detta blir att de utlänningar som inte omfattas av 1 första stycket 1 och 2 i LMA omfattas enligt huvudregeln inte alls av LMA. En utlänning har inte rätt till bistånd enligt LMA om utlänningen lämnar in en ansökan som enbart avser en förlängning av ett tidigare tillstånd på i övrigt oförändrade villkor. För att ansökan ska ses som en förlängningsansökan krävs att den kommer in innan det tidigare tillståndet löpt ut. Inkommer ansökan efter att det tidigare uppehållstillståndet löpt ut omfattas utlänningen åter av 1 första stycket 3 LMA. 1. Syfte och bakgrund I det här rättsliga ställningstagandet ges vägledning kring vilka som enligt Migrationsverkets bedömning omfattas av 1 första stycket 3 LMA. Tolkningen av vilka personer som har medgetts särskilda skäl att vistas i Sverige medan ansökan om uppehållstillstånd prövas har betydelse för huruvida kommuner har rätt till statlig ersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Tolkningen har även betydelse då de personer som omfattas av lagrummet endast har rätt till bistånd i form av dagersättning och särskilt bidrag från kommunen. Dessa individer kan till skillnad från personer som omfattas av 1 första stycket 1 och 2 LMA (asylsökande och personer som beviljats tillfälligt skydd) inte erhålla bistånd för logi. Av 1 andra stycket LMA framgår att en person som omfattas av LMA inte har rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) för sådana förmåner som kan ges enligt LMA, såsom boende.

3 3 (15) Över tid har olika tolkningar skett av begreppet särskilda skäl vid prövning av rätt till statlig ersättning enligt gamla och nya asylersättningsförordningen (2002:1118) och (2017:193). Frågan har åter aktualiserats på grund av de nya reglerna kring uppehållstillstånd för gymnasiestudier i tillfälliga lagen. Den 1 juli 2018 trädde ändringar i tillfälliga lagen i kraft. En av ändringarna är att en utlänning enligt 16 f ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Ett av kraven för detta är att utlänningen befinner sig i Sverige när ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd görs. Detta rättsliga ställningstagande ger enbart vägledning kring hur Migrationsverket bedömer vilka personer som omfattas av 1 första stycket 3 LMA. Värt att notera är att det står kommen fritt att självständigt ta ställning till om en utlänning som saknar rätt till bistånd utbetalt av Migrationsverket enligt LMA kan ha rätt till bistånd utbetalt av socialnämnden på grund av att utlänningen omfattas av personkretsen för 1 första stycket 3 LMA. 2. Gällande rätt Se bilaga. 3. Rättslig bedömning 3.1. Särskilda skäl att vistas i Sverige medan ansökan om uppehållstillstånd prövas När 3 i lagen om bistånd åt asylsökande m.fl. (1988:153) (LBA), som idag motsvaras av 1 första stycket 3 LMA, infördes ansåg lagstiftaren att lagrummet gällde de personer som då var undantagna kravet på att ha uppehållstillstånd ordnat före inresan och som fick vänta på beslut i Sverige. Vid sidan av asylsökande var det personer som tidigare sammanlevt med en nära anhörig utomlands och nu sökte om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning eller när det förelåg skäl av synnerlig vikt (prop. 1987/88:80 s. 18). Med skäl av synnerlig vikt avsågs personer som getts tillåtelse att vistas i Sverige i avvaktan på beslut på grund av sjukdom eller andra humanitära skäl (prop. 1987/88:80 s. 39). Från och med 1981 är huvudregeln att en utlänning som avser att bosätta sig i Sverige eller i övrigt vistas här under en sådan lång tid att uppehållstillstånd krävs ska ha tillstånd ordnat före inresan. Av förarbetena framgår att avsaknaden av ett uppehållstillstånd vid inresan utgör ett formellt inresehinder och därmed grund för avvisning (prop. 1978/80:96 s. 95). När dåvarande 3 LBA infördes så innebar ett undantag från huvudregeln om att tillstånd ska vara ordnat före inresa inte enbart att den sökande kunde

4 4 (15) få sin ansökan om uppehållstillstånd prövad i sak utan även att denne fick rätt att vistas i landet under tiden ansökan prövades. Den tidigare bestämmelsen om att tillstånd ska vara ordnat före inresa har ändrats åtskilliga gånger sedan 1981 och har sin nuvarande motsvarighet i 5 kap. 18 utlänningslagen (2005:716). Numera är kravet att utlänningen ska ha ansökt om och beviljats ett uppehållstillstånd före inresa. Undantagen från denna huvudregel har utökats sedan 1981 och återfinns i paragrafens övriga stycken men även i bl.a. 5 kap. 18 a 19 utlänningslagen och i 4 kap. 17 utlänningsförordningen (2006:97). Det saknas uttryckligt stöd i lag för att en person som har ansökt om uppehållstillstånd har rätt att vistas i Sverige medan ansökan om uppehållstillstånd handläggs. Av 20 kap. 1 utlänningslagen framgår däremot att en utlänning kan dömas till böter om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet uppehåller sig i Sverige utan föreskrivet tillstånd och utan att utlänningen har ansökt om ett sådant tillstånd. Migrationsöverdomstolen har i MIG 2007:15 definierat laglig vistelsetid tid som den tid en utlänning befinner sig i Sverige med stöd av visering, uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller eljest direkt med stöd av lag och den tid utlänningens ansökan är under prövning fram till den tidpunkt då ett slutligt beslut rörande ansökan har vunnit laga kraft och den lagstadgade tid utlänningen enligt huvudregeln har för att frivilligt lämna landet löpt ut. Skillnaden idag jämfört med rättsläget när LBA infördes är att det inte är en förutsättning att undantag från huvudregeln i 5 kap. 18 första stycket utlänningslagen faktiskt kommer göras för att den sökande ska få vistas i Sverige under tiden ansökan prövas. Utgångspunkten är istället att en utlänning som har ansökt om uppehållstillstånd efter inresan i landet får vistas i Sverige medan dennes ansökan om uppehållstillstånd prövas. 1 I sådana situationer avgörs frågan om avvisning eller utvisning vanligtvis först i samband med att ansökan om uppehållstillstånd avslås. 2 Nuvarande regelverk och prövningsordning innebär alltså att en uppehållstillståndssökande som vistas i Sverige inte utvisas eller avvisas förrän ansökan om uppehållstillstånd är avgjord. Den sökande vistas inte heller i Sverige olovligt under prövningstiden. En uppehållstillståndssökande får alltså vanligtvis vistas i Sverige under den tid som ansökan om uppehållstillstånd prövas och avgörs enligt 5 kap. 18 utlänningslagen. Detta är däremot inte liktydigt med att den sökande av särskilda skäl har medgetts rätt att vistas i landet under prövningstiden. Det finns därför enligt Migrationsverket, inte någon kategori av sökande som omfattas av 1 första stycket 3 LMA. Undantag från detta är vissa personer som ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier och som det redogörs för nedan. 1 Detta gäller däremot inte om den sökande till exempel redan omfattas av ett lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut, se 12 kap utlänningslagen. Det gäller t.ex. inte heller i de fall ett beslut om avvisning med omedelbar verkställighet meddelas, se t.ex. 8 kap. 19 utlänningslagen. 2 8 kap. 16 utlänningslagen.

5 5 (15) 3.2. Undantag för personer som sökt tillstånd för gymnasiestudier enligt 16 f tillfälliga lagen Av 16 f tillfälliga lagen framgår att en utlänning under vissa förutsättningar kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier. En av förutsättningarna är att den sökande ska befinna sig i Sverige när ansökan görs. Av förarbetena framgår att den som rest ut ur landet, även om det inte är varaktigt, och inte längre befinner sig i Sverige omfattas inte av lagrummet (prop. 2017/18:252 s. 38). Det rör sig således om ett uttryckligt lagstadgat krav för att få uppehållstillstånd och inte enbart en möjlighet att göra undantag från huvudregeln och få ansökan prövad i sak efter inresa. Detta gäller även för sökande som sedan tidigare har ett beslut om utvisning som vunnit laga kraft. Dessa kan i normala fall inte få en materiell prövning av en ansökan om uppehållstillstånd efter inresa utöver vad som faller inom ramen för hinder mot verkställighet enligt 12 kap utlänningslagen. Migrationsverket anser att lagstiftaren genom detta har gett denna grupp sökande en särskild rätt att vistas i landet medan deras ansökningar om uppehållstillstånd är under prövning. De personer som kan komma att ansöka om uppehållstillstånd enligt 16 f tillfälliga lagen kan delas in i två kategorier. Den första kategorin omfattar två grupper, den ena gruppen är de personer som sökt om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov men som ännu inte fått ett beslut om utvisning och den andra gruppen är de personer som fått ett beslut om utvisning som ännu inte vunnit laga kraft. Dessa sökanden kommer även fortsättningsvis omfattas av 1 första stycket 1 LMA. Åberopar den sökande däremot inte längre asylskäl utan frånfaller sin ansökan om internationellt skydd och ansöker enbart om uppehållstillstånd med stöd av 16 f tillfälliga lagen är den sökande inte längre asylsökande i den mening som avses i 1 första stycket LMA. En sådan sökande omfattas då av 1 första stycket 3 LMA. Den andra kategorin är de sökande som är över 18 år och vars ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov har avslagits och där beslut om utvisning har vunnit laga kraft. Dessa personers rätt till bistånd enligt LMA har i många fall upphört enligt 11 andra stycket LMA. Det kommer då att ha betydelse om en sådan sökande väljer att enbart åberopa 16 f tillfälliga lagen som grund för uppehållstillstånd eller även ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen och i vilken utsträckning som Migrationsverket kommer att besluta om inhibition enligt 16 j tillfälliga lagen. Om Migrationsverket beslutar om inhibition av utvisningsbeslutet kommer dessa sökande på nytt få rätt till bistånd enligt 11 a LMA. De sökande som enbart åberopar uppehållstillstånd för gymnasiestudier är inte längre att se som en asylsökande och omfattas därmed inte av 1 första stycket 1 LMA. Eftersom lagstiftaren får anses ha gett dessa sökande en särskild rätt att vistas i Sverige under det att ansökan prövas omfattas dessa sökande i stället av 1 första stycket 3 LMA. Detta gäller oavsett om deras rätt till bistånd ännu inte har upphört enligt 11 andra stycket LMA eller om

6 6 (15) de efter beslut om inhibition åter har fått rätt till bistånd enligt 11 a samma lag. Under förutsättning att Migrationsverket beslutar om inhibition av utvisningsbeslutet så kommer även de sökande som åberopar både uppehållstillstånd med stöd av 16 f och ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen att omfattas av 1 första stycket 3 LMA. Eftersom frågan om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov redan är avgjord är de inte att se som asylsökande och omfattas därför inte av 1 första stycket 1 LMA. Det är endast om ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen beviljas som de åter kommer att omfattas av 1 första stycket 1 LMA. En utlänning vars rätt till bistånd enligt LMA har upphört enligt 11 LMA och där Migrationsverket beslutar att inte inhibera utvisningsbeslutet kommer således inte att omfattas av LMA. Vid en anmälan om verkställighetshinder fattar Migrationsverket inget beslut om inhibition utan avbrottet i verkställigheten av utvisningsbeslutet följer av lag (12 kap. 19 utlänningslagen). I och med att Migrationsverket inte fattar beslut om inhibition så omfattas en sökande som har ett öppet ärende om verkställighetshinder registrerad och som därefter ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier inte av LMA Förlängt uppehållstillstånd Enligt 9 LMA har en utlänning inte rätt till bistånd enligt LMA om utlänningen lämnar in en ansökan som enbart avser en förlängning av ett tidigare tillstånd på i övrigt oförändrade villkor. För att ansökan ska ses som en förlängningsansökan krävs att den kommer in innan det tidigare tillståndet löpt ut. En sökande som lämnar in sin ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier i tid har således inte rätt till bistånd enligt LMA. Inkommer ansökan däremot efter det att det tidigare uppehållstillståndet löpt ut har utlänningen åter rätt till bistånd enligt 1 första stycket 3 LMA. Fortsatt uppehållstillstånd kan inte ges med stöd av 16 f tillfälliga lagen. Förlängt uppehållstillstånd på i övrigt oförändrade villkor innebär därför enligt Migrationsverket i detta sammanhang en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd med stöd av någon av övriga bestämmelser om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå enligt tillfälliga lagen. Det vill säga att uppehållstillstånd kan beviljas för utbildningens längd plus sex månader enligt 16 d 1 stycket, för fortsatta studier på introduktionsprogram på 13 månader enligt 16 h eller för etableringstid på sex månader enligt 16 i Personer som sökt tillstånd för gymnasiestudier enligt 16 e tillfälliga lagen Av 16 e tillfälliga lagen framgår att en utlänning under vissa förutsättningar kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Precis som vid 16 f så är en av förutsättningarna är att den sökande ska befinna sig

7 7 (15) i Sverige när ansökan görs. Enligt resonemanget ovan så anser Migrationsverket att även den som ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier enligt 16 e tillfälliga lagen har en särskild rätt att vistas i landet medan deras ansökningar om uppehållstillstånd är under prövning och omfattas därmed av 1 första stycket 3 LMA. Precis som vid 16 f tillfälliga lagen så kan de som söker om tillstånd med stöd av 16 e samma lag delas in i två kategorier. Den första kategorin är de som sökt om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov men som antingen inte fått ett beslut om utvisning eller där utvisningsbeslutet inte vunnit laga kraft. Dessa sökande kommer, precis som vid 16 f, enbart att omfattas av 1 första stycket 3 LMA om de frånfaller sin ansökan om asyl och enbart åberopar uppehållstillstånd med stöd av 16 e tillfälliga lagen. De sökande som har ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut omfattas, precis som de som ansöker om tillstånd med stöd av 16 f tillfällig lagen, av 1 första stycket 3 LMA om Migrationsverket beslutar om inhibition med stöd av 16 j tillfälliga lagen. En utlänning som tidigare beviljats uppehållstillstånd med stöd av 16 e tillfälliga lagen och som lämnar in sin ansökan om förlängt uppehållstillstånd på i övrigt oförändrade villkor i tid kommer enligt 9 LMA inte ha rätt till bistånd enligt LMA. Inkommer ansökan däremot för sent har utlänningen åter rätt till bistånd enligt 1 första stycket 3 LMA Övriga sökande som omfattas av 1 första stycket 3 LMA Utöver personer som söker om uppehållstillstånd med stöd av 16 f tillfälliga lagen så omfattas ytterligare grupp sökande av 1 första stycket 3 LMA. Det rör sig om personer som för det första ansökt om internationellt skydd och där Migrationsverket avslagit ansökan och där beslutet om utvisning vunnit laga kraft. För det andra ska de därefter beviljats uppehållstillstånd för gymnasiestudier enligt tillfälliga lagen. Det tredje kriteriet är att de efter att det tidigare tillståndet har löpt ut ska ha lämnat in en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd och enbart åberopa gymnasiestudier enligt tillfälliga lagen. Det fjärde kriteriet är att Migrationsverket ska ha fattat beslut om inhibition av utvisningsbeslutet. Dessa sökande har rätt till bistånd enligt LMA enligt 11 tredje stycket och 11 a LMA. Då dessa personer inte ansöker om asyl omfattas de inte av 1 första stycket 1 LMA. De omfattas inte heller av andra punkten då de inte har beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd. Dessa sökande omfattas enligt Migrationsverket därför av den tredje punkten. Detta trots att vissa av dessa sökande, enligt resonemanget ovan, inte kan anses ha särskilda skäl att vistas i landet under det att ansökan handläggs i och med att det enbart är 16 d och f tillfälliga lagen som har som krav att den sökande befinner sig i Sverige vid ansökningstillfället.

8 8 (15) Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef efter föredragning av rättslig expert I beredningen har även rättslig expert och samt verksjuristerna och deltagit. Ställningstagandet ersätter SR 27/2018 som härmed upphävs Rättschef

9 9 (15) Bilaga till SR 36/2018 Gällande rätt Utlänningslag (2005:716) 18 /Upphör att gälla U: / En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan. Första stycket gäller dock inte om 1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här som flykting eller annan skyddsbehövande enligt 1 eller kan beviljas uppehållstillstånd här med stöd av 21 kap. 2, 3 eller 4, 2. utlänningen med stöd av 6 bör beviljas uppehållstillstånd här, 3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats en utlänning med familjeanknytning med stöd av 3 första stycket 1 eller 2 b eller 3 a första stycket 1 eller andra stycket, 4. utlänningen kan beviljas eller har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd här med stöd av 15, 5. utlänningen enligt 3 första stycket 1-4, 3 a första stycket 1-4 eller andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där, 6. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd med stöd av 3 första stycket 5, 7. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som med stöd av 10 har beviljats en utlänning i fall som avses i 6 kap. 2 första stycket, 8. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 15 a eller 15 d, 9. utlänningen med stöd av 10 har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier och antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskolepoäng eller fullföljt en termin vid forskarutbildning, 10. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd enligt 2 a eller 2 d, eller 11. det annars finns synnerliga skäl. Första stycket gäller inte heller om utlänningen har beviljats en visering för att besöka en arbetsgivare i Sverige eller är undantagen från kravet på visering om han eller hon ansöker om ett uppehållstillstånd för arbete inom ett slag av arbete där det råder stor efterfrågan på arbetskraft. En ytterligare förutsättning är att arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om utlänningen måste resa till ett annat land för att ge in ansökan där eller att det annars finns särskilda skäl. Vid skälighetsbedömningen enligt andra stycket 5 ska konsekvenserna för ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sverige.

10 10 (15) I fråga om uppehållstillstånd för en utlänning som ska avvisas eller utvisas enligt ett beslut som har fått laga kraft gäller föreskrifterna i 15 a och 20 samt 12 kap. 16 b, 16 c och I 19 lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige föreskrivs ytterligare undantag från första stycket under perioden 20 juli juli Lag (2016:753). Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 1 I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till utlänningar som 1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser (asylsökande), 2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, eller 3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas. Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader. Lag (2017:578). 9 Bistånd enligt lämnas till utlänningar som avses i 1 första stycket 3. Bistånd lämnas dock inte, om ansökan om uppehållstillstånd avser endast en förlängning av ett tidigare tillstånd på i övrigt oförändrade villkor. 11 Rätten till bistånd upphör 1. när uppehållstillstånd ges utom i fall som avses i 1 första stycket 2 samt 8 andra och tredje stycket, eller 2. när utlänningen lämnar landet. För en vuxen utlänning som inte bor tillsammans med ett eget barn under 18 år eller ett barn under 18 år för vilket han eller hon får anses ha trätt i föräldrarnas ställe upphör rätten till bistånd, om det inte är uppenbart oskäligt, också 1. när utlänningens tidsfrist för frivillig avresa enligt 8 kap. 21 första stycket utlänningslagen (2005:716) löper ut, eller 2. när beslutet om avvisning eller utvisning får laga kraft, om beslutet inte innehåller någon tidsfrist för frivillig avresa. Rätten till bistånd upphör dock inte när den tidsfrist som anges i andra stycket 1 löper ut om beslutet om avvisning eller utvisning då inte får verkställas till följd av att Migrationsverket eller en domstol har beslutat om inhibition eller har beviljat ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen.

11 11 (15) Rätten till bistånd upphör då, om det inte är uppenbart oskäligt, i stället en vecka efter det att beslutet om avvisning eller utvisning på nytt blir verkställbart. Lag (2016:381). 11 a Om rätten till bistånd har upphört enligt 11 andra eller tredje stycket och Migrationsverket eller en domstol därefter beslutar om inhibition i verkställighetsärendet eller beviljar ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen (2005:716), har utlänningen efter anmälan till Migrationsverket åter rätt till bistånd enligt denna lag. Blir beslutet om avvisning eller utvisning på nytt verkställbart upphör rätten till bistånd, om det inte är uppenbart oskäligt, en vecka efter den tidpunkten. Lag (2016:381). Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 16 a Giltighetstiden för ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning enligt 5 kap. 1 eller 6 eller 12 kap. 18 första stycket utlänningslagen (2005:716) ska bestämmas i enlighet med fjärde stycket om det leder till en längre giltighetstid än vad som följer av 5, 12 eller 15 och utlänningen 1. har fyllt 17 men inte 25 år, 2. studerar på a) ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller på heltid på en annan motsvarande utbildning, b) en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, eller c) heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen eller den särskilda utbildningen för vuxna, och 3. inte tidigare har fullföljt en sådan utbildning eller, i fråga om en sådan utbildning som avses i 2 a, en utländsk motsvarande utbildning. För en utlänning som har fullföljt en sådan utbildning som avses i första stycket 2 b och c före den 1 juli 2018 och som studerar på ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller på heltid på en annan motsvarande utbildning gäller, i stället för vad som anges i första stycket 3, att utlänningen inte tidigare ska ha fullföljt en sådan utbildning som avses i första stycket 2 a eller en utländsk motsvarande utbildning. Giltighetstiden för ett uppehållstillstånd som beviljas ett ensamkommande barn enligt 5 kap. 11 utlänningslagen för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet ska också bestämmas i enlighet med fjärde stycket om det leder till en längre giltighetstid än vad som annars skulle ha bestämts och barnet 1. har fyllt 17 år, och 2. studerar på a) ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan, eller

12 12 (15) b) en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. Giltighetstiden ska bestämmas till sex månader utöver den tid som återstår av utbildningen enligt utlänningens individuella studieplan, eller, om utlänningen studerar på folkhögskola, enligt motsvarande planeringsdokument. Om det finns särskilda skäl får giltighetstiden bestämmas enligt fjärde stycket även om utlänningen studerar på deltid. 16 b Giltighetstiden för ett uppehållstillstånd som beviljas ett ensamkommande barn enligt 5 kap. 11 utlänningslagen (2005:716) för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet ska vara fyra år, om 1. barnets första ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos Migrationsverket med registreringsdatum den 24 november 2015 eller tidigare, 2. barnet har fyllt 17 år, och 3. barnet studerar i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan. 16 c En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5, 12 eller 15, och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, ska beviljas ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om han eller hon 1. har fyllt 18 men inte 25 år, 2. studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, och 3. inte tidigare har fullföljt en gymnasieutbildning eller en utländsk motsvarande utbildning. Detsamma ska gälla för en utlänning som har haft, eller annars skulle beviljas, ett uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 utlänningslagen (2005:716) för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet. Den nedre åldersgränsen ska dock i detta fall vara 17 år. Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader. Uppehållstillstånd enligt denna paragraf kan endast beviljas en gång. Uppehållstillstånd enligt denna paragraf får inte beviljas en utlänning som avses i första stycket som studerar på en sådan utbildning som avses i 16 a första stycket 2 b. 16 d En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5, 12 eller 15 och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, eller som har haft ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt 16 c, 16 f eller 16 h, ska beviljas ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om han eller hon har fyllt 18 men inte 25 år och uppfyller villkoren i 16 a första stycket 2 och 3. Detsamma ska gälla för en utlänning som uppfyller villkoren i 16 a första stycket och som har haft ett uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11

13 13 (15) utlänningslagen (2005:716) för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd. För att uppehållstillstånd enligt första eller andra stycket ska beviljas en utlänning som avses i 16 a andra stycket krävs att utlänningen uppfyller villkoren i det stycket i stället för vad som anges i 16 a första stycket 3. Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i sex månader utöver den tid som återstår av utbildningen enligt utlänningens individuella studieplan, eller, om utlänningen studerar på folkhögskola, enligt motsvarande planeringsdokument. Om det finns särskilda skäl får uppehållstillstånd beviljas även om utlänningen studerar på deltid. 16 e En utlänning som på grund av att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet har fått, eller annars skulle få, ett beslut om av- eller utvisning med uppskjuten verkställighet eller som av samma skäl har haft ett uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 utlänningslagen (2005:716), och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, ska beviljas ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om 1. utlänningens första ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos Migrationsverket med registreringsdatum den 24 november 2015 eller tidigare, 2. utlänningen befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå görs, och 3. utlänningen studerar a) i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller på heltid på en annan motsvarande utbildning, eller b) på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen eller den särskilda utbildningen för vuxna. Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i fyra år. Om det finns särskilda skäl får uppehållstillstånd beviljas även om utlänningen studerar på deltid. 16 f En utlänning som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska beviljas ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om 1. utlänningens första ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos Migrationsverket med registreringsdatum den 24 november 2015 eller tidigare, 2. det för utlänningen har, eller borde ha, anvisats en kommun som ska ordna boendet enligt 3 andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., 3. beslutet om utvisning har fattats, eller annars skulle fattas, 15 månader eller senare från registreringsdatumet men tidigast den 20 juli 2016, 4. beslutet om utvisning har fattats, eller annars skulle fattas, när utlänningen är 18 år eller äldre,

14 14 (15) 5. utlänningen befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå görs, och 6. utlänningen studerar eller har för avsikt att studera a) i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller på heltid på en annan motsvarande utbildning, eller b) på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen eller den särskilda utbildningen för vuxna. För att uppehållstillstånd ska beviljas en utlänning som har för avsikt att studera krävs att han eller hon tidigare har studerat i Sverige. Uppehållstillstånd får beviljas även om utlänningens identitet är oklar och han eller hon inte kan göra sin uppgivna identitet sannolik. Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader. Om det finns särskilda skäl får uppehållstillstånd beviljas även vid studier på deltid. En ansökan om uppehållstillstånd ska ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 september 2018 och får göras vid endast ett tillfälle. 16 g En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 16 a och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, eller som har haft ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt 16 d, ska beviljas ett uppehållstillstånd för fortsatta studier om han eller hon inte har fyllt 25 år, uppfyller förutsättningarna i 16 a första stycket 2 och 3, och aktivt har deltagit i utbildningen. En utlänning som studerar på en sådan utbildning som avses i 16 a första stycket 2 b och c får beviljas uppehållstillstånd för endast en sådan utbildning. För att uppehållstillstånd enligt första stycket ska beviljas en utlänning som avses i 16 a andra stycket krävs att utlänningen uppfyller villkoren i det stycket i stället för vad som anges i 16 a första stycket 3. Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i sex månader utöver den tid som återstår av utbildningen enligt utlänningens individuella studieplan, eller, om utlänningen studerar på folkhögskola, enligt motsvarande planeringsdokument, dock längst tretton månader i taget. Om det finns särskilda skäl får uppehållstillstånd beviljas även om utlänningen studerar på deltid. 16 h En utlänning som vid första prövningen av hans eller hennes asylansökan beviljades ett uppehållstillstånd enligt 16 c andra stycket, eller som har beviljats ett uppehållstillstånd enligt 16 f, ska beviljas ett uppehållstillstånd för fortsatta studier om han eller hon 1. inte har fyllt 25 år, och 2. studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. Första stycket gäller inte om utlänningen, när uppehållstillståndet enligt 16 c andra stycket eller 16 f löper ut, har påbörjat studier på a) ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller på heltid på en annan motsvarande utbildning,

15 15 (15) b) en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, eller c) en sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen eller den särskilda utbildningen för vuxna. Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader. Uppehållstillstånd enligt denna paragraf kan endast beviljas en gång. 16 i En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 16 a och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, eller som har haft ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt 16 d, 16 f eller 16 g, ska om utbildningen fullföljts beviljas ett uppehållstillstånd efter fullföljd utbildning. Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i sex månader efter den dag examensbeviset eller motsvarande är utfärdat eller sex månader efter den dag en sådan yrkesinriktad utbildning eller en sådan sammanhållen yrkesutbildning som avses i 16 a första stycket 2 b och c har avslutats i enlighet med en individuell studieplan. Inhibition 16 j Om en utlänning har ansökt om uppehållstillstånd enligt 16 e eller 16 f får Migrationsverket eller, om ett beslut om ett sådant uppehållstillstånd har överklagats, en domstol besluta om inhibition av ett beslut att avvisa eller utvisa utlänningen.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Publicerad den 13 juni 2018 Utfärdad den 8 juni 2018 Enligt

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss

Utkast till lagrådsremiss Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm Klicka här för att ange datum. Klicka här för att ange namnundersktift1.

Läs mer

förlängning av ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd när det finns ett gällande lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning

förlängning av ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd när det finns ett gällande lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning 1 (10) Rättsavdelningen 2018-03-26 SR 10/2018 Rättsligt ställningstagande angående förlängning av ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd när det finns ett gällande lagakraftvunnet beslut om avvisning

Läs mer

Rättsavdelningen SR 63/2016

Rättsavdelningen SR 63/2016 Bfd22 141107 1 (10) Rättsavdelningen 2016-12-29 SR 63/2016 Rättsligt ställningstagande angående upphörande av rätten till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA för utlänningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige; SFS 2017:352 Utkom från trycket den 16 maj 2017 utfärdad den

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:133

Regeringens proposition 2016/17:133 Regeringens proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå Prop. 2016/17:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) Utfärdad den 19 juni 2019 Publicerad den 26 juni 2019 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss

Utkast till lagrådsremiss Utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm Klicka här för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:753 Utkom från trycket den 30 juni 2016 utfärdad den 22 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet december 2015 1 Promemoria Ändring av bestämmelserna

Läs mer

MiÖD har genom ett beslut den 29 januari 2010, mål UM , återförvisat ett ärende till Migrationsverket för ny prövning.

MiÖD har genom ett beslut den 29 januari 2010, mål UM , återförvisat ett ärende till Migrationsverket för ny prövning. 2 (7) Om beslutet har förenats med ett återreseförbud med längre giltighetstid, upphör beslutet om avvisning eller utvisning att gälla först när tiden för återreseförbudet går ut. I praktiken torde det

Läs mer

möjligheten att tillämpa 5 kap. 15 a utlänningslagen (2005:716) i de fall en prövning har gjorts med stöd av 12 kap. 19 tredje stycket utlänningslagen

möjligheten att tillämpa 5 kap. 15 a utlänningslagen (2005:716) i de fall en prövning har gjorts med stöd av 12 kap. 19 tredje stycket utlänningslagen 1 (7) Rättsavdelningen 2017-11-20 SR 37/2017 Rättslig kommentar angående möjligheten att tillämpa 5 kap. 15 a utlänningslagen (2005:716) i de fall en prövning har gjorts med stöd av 12 kap. 19 tredje stycket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:646 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om utlänningslagen

Läs mer

tillämpningen av 12 kap utlänningslagen i de fall Migrationsverket beslutat att avvisa ansökan om asyl enligt 5 kap.

tillämpningen av 12 kap utlänningslagen i de fall Migrationsverket beslutat att avvisa ansökan om asyl enligt 5 kap. 1 (13) Rättsavdelningen 2019-08-30 SR 24/2019 Rättsligt ställningstagande angående tillämpningen av 12 kap. 18-19 utlänningslagen i de fall Migrationsverket beslutat att avvisa ansökan om asyl enligt 5

Läs mer

En ny möjlighet till uppehållstillstånd

En ny möjlighet till uppehållstillstånd En ny möjlighet till uppehållstillstånd Vilka omfattas av den nya gymnasielagen? Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar Då all information om tillämpningen av den nya gymnasielagen inte är klarlagd

Läs mer

Rättsavdelningen SR 32/2018

Rättsavdelningen SR 32/2018 1 (10) Rättsavdelningen 2018-09-05 SR 32/2018 Rättslig kommentar angående 16 f tillfälliga lagen Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 2 2. Gällande rätt... 2 2.1. Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar

Läs mer

En ny möjlighet till uppehållstillstånd

En ny möjlighet till uppehållstillstånd En ny möjlighet till uppehållstillstånd Vilka omfattas av den nya gymnasielagen? Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar Då all information om tillämpningen av den nya gymnasielagen inte är klarlagd

Läs mer

Rättsavdelningen SR 28/2018

Rättsavdelningen SR 28/2018 1 (23) Rättsavdelningen 2018-06-29 SR 28/2018 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Sammanfattning När Migrationsverket beviljar ett uppehållstillstånd till

Läs mer

övergångsbestämmelsen i tillfälliga lagen

övergångsbestämmelsen i tillfälliga lagen Bfd12 20141107 1 (11) Rättsavdelningen 2016-12-12 SR 60/2016 I detta styrdokument finns även hänvisningar av relevans för lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd

Läs mer

Rättsavdelningen SR 41/2018

Rättsavdelningen SR 41/2018 1 (10) Rättsavdelningen 2018-11-07 SR 41/2018 Rättslig kommentar angående 16 f tillfälliga lagen Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 2 2. Gällande rätt... 2 2.1. Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:1243 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 Målnummer: UM8434-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-09-01 Rubrik: Möjligheten att på grund av synnerliga skäl enligt 5 kap. 18 andra stycket

Läs mer

Rättsavdelningen SR 25/2017

Rättsavdelningen SR 25/2017 1 (13) Rättsavdelningen 2017-06-13 SR 25/2017 Rättsligt ställningstagande angående ansökan om uppehållstillstånd från en EES-medborgare, en medborgare i Schweiz eller en person som är varaktigt bosatt

Läs mer

Nya omständigheter och verkställighetshinder

Nya omständigheter och verkställighetshinder Svensk migrationsrätt JUFN21 Nya omständigheter och verkställighetshinder Kort om avvisning och utvisning I 8 kap. UtlL 8 kap. 16 - Avslås eller avvisas en ansökan om uppehållstillstånd eller återkallas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97); SFS 2009:1549 Utkom från trycket den 30 december 2009 utfärdad den 17 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Nyanlända elevers rätt till utbildning m.m.

Nyanlända elevers rätt till utbildning m.m. Nyanlända elevers rätt till utbildning m.m. Mia Hemmestad Kristina Söderberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting Elevers olika status Asylsökande och tillståndssökande Tidsbegränsat

Läs mer

Svar på remiss angående utkast till lagrådsremiss om Ny möjlighet till uppehållstillstånd Dnr:KS2018/167

Svar på remiss angående utkast till lagrådsremiss om Ny möjlighet till uppehållstillstånd Dnr:KS2018/167 Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr 1.7.1-40/2018 Sida 1 (5) 2018-02-05 Handläggare Gunilla Olofsson Veronica Wolgast 08-50825605, 50825081 Till Kommunstyrelsen

Läs mer

Ny möjlighet till uppehållstillstånd några frågor och svar om regelverket, kommunens skyldigheter och statlig ersättning

Ny möjlighet till uppehållstillstånd några frågor och svar om regelverket, kommunens skyldigheter och statlig ersättning PM Vårt dnr: 2018-06-08 Avdelningen för juridik Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Mia Hemmestad Ny möjlighet till uppehållstillstånd några frågor och svar om regelverket, kommunens skyldigheter

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

Rättsavdelningen SR 05/2017

Rättsavdelningen SR 05/2017 1 (15) Rättsavdelningen 2017-02-28 SR 05/2017 Rättsligt ställningstagande angående övergångsbestämmelserna i den tillfälliga lagen Sammanfattning Undantaget från tillämpning av lagen (2016:752) om tillfälliga

Läs mer

Rättsavdelningen SR 16/2015

Rättsavdelningen SR 16/2015 BFD12 080926 1 (7) Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 16/2015 Rättslig kommentar angående när permanent uppehållstillstånd kan ges då sökanden vid anknytning till skyddsbehövande fått ett förlängt uppehållstillstånd

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå REMISSVAR 1 (11) Datum 2016-12-22 Ert datum 2016-11-28 Vårt diarienummer 2016-110-8793 Er beteckning Ju2016/08546/L7 Kopia till Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet Justitiedepartementet

Läs mer

prövningen av ansökningar om asyl från statslösa personer efter Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2018:3

prövningen av ansökningar om asyl från statslösa personer efter Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2018:3 1 (5) Rättsavdelningen 2018-03-29 SR 13/2018 Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar om asyl från statslösa personer efter Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2018:3 Bakgrund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1400 Utkom från trycket den 5 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning

betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning 1 (7) Rättsavdelningen 2017-02-27 SR 04/2017 Rättsligt ställningstagande angående betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning Sammanfattning

Läs mer

Rutiner för asylsökande i Sunne kommun som uppnår myndighetsålder KS2017/669/03

Rutiner för asylsökande i Sunne kommun som uppnår myndighetsålder KS2017/669/03 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 2018-06-12 1 (2) Kommunstyrelsen Rutiner för asylsökande i Sunne kommun som uppnår myndighetsålder KS2017/669/03 Förslag till beslut Sunne kommun beslutar att förlänga den tidsbegränsade

Läs mer

4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 1 andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 1 andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. HFD 2017 ref. 33 Den som håller sig gömd i syfte att undandra sig verkställighet av ett avvisningsbeslut har inte rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453),

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:11

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:11 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:11 Målnummer: UM421-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-05-10 Rubrik: En utlänning som ska utvisas enligt verkställbara beslut från såväl Migrationsverket

Läs mer

kravet på välgrundade utsikter i 6 lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

kravet på välgrundade utsikter i 6 lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 1 (22) Rättsavdelningen 2019-07-01 SR 21/2019 Rättsligt ställningstagande angående kravet på välgrundade utsikter i 6 lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Läs mer

Kommittédirektiv. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats

Kommittédirektiv. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats Kommittédirektiv Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats Dir. 2016:92 Beslut vid regeringssammanträde den 3 november

Läs mer

3. Rättslig bedömning

3. Rättslig bedömning Hänsyn till skolbarn Vid förlängning av tidsfristen på grund av att det finns skolbarn är barnets ålder av stor vikt vid bedömningen av hur länge tidsfristen ska förlängas. Om sökande ska slutföra sina

Läs mer

Rättsligt ställningstagande

Rättsligt ställningstagande 1 (12) Rättsavdelningen 2017-03-03 SR 06/2017 I detta styrdokument finns även hänvisningar av relevans för lagen om Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den s.k.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (1989:529); SFS 2005:762 Utkom från trycket den 14 november 2005 utfärdad den 10 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-06-25 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2065-13 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 13 mars 2013

Läs mer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 1 (11) Rättsavdelningen 2018-04-09 SR 15/2018 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 1. Bakgrund Med fristadskonstnärer avses här konstnärliga utövare som i sina

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:17

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:17 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:17 Målnummer: UM9280-16 UM9281-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-08-28 Rubrik: En utlänning som har permanent uppehållsrätt i Sverige har en sådan

Läs mer

Remissvar på utkast till lagrådsremiss- Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Remissvar på utkast till lagrådsremiss- Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Justitiedepartementet Stockholm 2017-01-09 Enheten för migrationsrätt Remissvar på utkast till lagrådsremiss- Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Sammanfattning UNICEF Sverige välkomnar förslagen

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-06-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 9778-14 1 KLAGANDE Polismyndigheten Box 1804 701 18 Örebro MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-05-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 421-16 1 KLAGANDE A, Ombud och offentligt biträde: MOTPART Polismyndigheten ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö; migrationsdomstolens dom

Läs mer

Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar

Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar Socialförsäkringsutskottets yttrande 2015/16:SfU3y Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 5 april 2016 att

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-11-07 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1546-13 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolen, dom den 29 november 2012

Läs mer

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 1 Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 Många av RFS medlemmar hör av sig till kansliet för att få hjälp med att ge bra stöd till de ensamkommande barn som de är gode män och särskilt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2018:67 Utkom från trycket den 20 februari 2018 utfärdad den 8 februari 2018. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor. Asylsökande och nyanlända

Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor. Asylsökande och nyanlända Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor Asylsökande och nyanlända Mia Hemmestad Arbetsmarknadssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Den 30 januari 2017 Olika kategorier av medborgare Svenska medborgare

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2016-12-08 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8640-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens dom den 20 oktober 2015

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

Rättsavdelningen SR 37/2015. förordnande av offentligt biträde i asylärenden. En behovsprövning ska göras från fall till fall.

Rättsavdelningen SR 37/2015. förordnande av offentligt biträde i asylärenden. En behovsprövning ska göras från fall till fall. Bfd22 080929 1(4) Rättsavdelningen 2015-09-30 SR 37/2015 Rättslig kommentar angående förordnande av offentligt biträde i asylärenden 1. Sammanfattning Som huvudregel ska offentligt biträde förordnas så

Läs mer

Nya GRannar Aktuella juridiska frågor kring asylsökande, nyanlända och papperslösa

Nya GRannar Aktuella juridiska frågor kring asylsökande, nyanlända och papperslösa Nya GRannar Aktuella juridiska frågor kring asylsökande, nyanlända och papperslösa Mia Hemmestad Sveriges Kommuner och Landsting 15 mars 2018 Att vistas och bo i Sverige Svenska medborgare rätt att vistas

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-12-17 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 623-15 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 19 december 2014

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:606 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Hälso- och sjukvård till vissa personer med korta uppehållstillstånd

Hälso- och sjukvård till vissa personer med korta uppehållstillstånd PM 2017-06-28 1 (10) Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Mia Hemmestad Hälso- och sjukvård till vissa personer med korta uppehållstillstånd Sammanfattning Den som får uppehållstillstånd under

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

Gällande rätt En genomgång av gällande rätt återfinns som en bilaga till detta ställningstagande.

Gällande rätt En genomgång av gällande rätt återfinns som en bilaga till detta ställningstagande. 2 (8) Att utlänningen vistats eller arbetat här i strid mot UtlL kan även få en viss betydelse när ansökan om förlängt uppehålls- och/eller arbetstillstånd prövas i sak. Det gäller framför allt i de fall

Läs mer

uppehållstillstånd för personer som vistas i Sverige och utför religiös och annan ideell verksamhet

uppehållstillstånd för personer som vistas i Sverige och utför religiös och annan ideell verksamhet 1 (6) Rättsavdelningen 2017-06-30 SR 29/2017 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för personer som vistas i Sverige och utför religiös och annan ideell verksamhet Sammanfattning Personer

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2017 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun 911 81 Vännäs ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 Målnummer: UM6351-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-01-04 Rubrik: Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i en asylsökandes

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm DOM 2017-08-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 4516-16 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolens dom 2016-06-02 i mål nr UM 1077-16 SAKEN

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2012-03-27 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 409-11 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde efter substitution: Advokaten MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Göteborg,

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART statslös ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen, dom den 1 augusti 2007 i mål nr

Läs mer

brottsutvisade bevispersoner m.m.

brottsutvisade bevispersoner m.m. Bfd22 141107 1 (14) Rättsavdelningen 2017-01-30 SR 02/2017 Rättsligt ställningstagande angående brottsutvisade bevispersoner m.m. Sammanfattning Migrationsverket har inte laglig möjlighet att bifalla en

Läs mer

BESLUT. MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS BESLUT

BESLUT. MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS BESLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (11) Mål nr UM 687-08 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Asylansökan hos Migrationsverket En asylansökan ska göras inom Sveriges gränser, ansökningsenheter i Norrköping, Malmö, Gävle, Flen,Boden, Göteborg och

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:16 Målnummer: UM4516-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-08-10 Rubrik: Vid prövningen av om ett återreseförbud ska upphävas bör en helhetsbedömning

Läs mer

Stockholm den 25 januari 2017

Stockholm den 25 januari 2017 R-2016/2441 Stockholm den 25 januari 2017 Till Justitiedepartementet Ju2016/09197/L7 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Ny möjlighet till uppehållstillstånd några frågor och svar om regelverket, kommunens skyldigheter och statlig ersättning m.m.

Ny möjlighet till uppehållstillstånd några frågor och svar om regelverket, kommunens skyldigheter och statlig ersättning m.m. PM Vårt dnr: 2018-11-19 Avdelningen för juridik Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Avdelningen för vård och omsorg Mia Hemmestad Ove Ledin Ny möjlighet till uppehållstillstånd några frågor och

Läs mer

Boende med anledning av nya gymnasielagen

Boende med anledning av nya gymnasielagen TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-06-27 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2018/00422-1.2.3 Individ- och familjeförvaltningen Gunilla Westberg Epost: gunilla.westberg@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2006:7) om utländska medborgares rätt till studiestöd

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2006:7) om utländska medborgares rätt till studiestöd Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2006:7) om utländska medborgares rätt till studiestöd Grundförfattningen i dess lydelse med införda ändringar CSNFS 2006:7 omtryckt CSNFS

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9 Målnummer: UM4563-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-04-19 Rubrik: Lagrum: Ett utländskt barn kan inte beviljas uppehållstillstånd på grund av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97); SFS 2018:72 Utkom från trycket den 20 februari 2018 utfärdad den 8 februari 2018. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar HFD 2016 ref. 31 En kommuns rätt till statlig ersättning för kostnader för mottagande av ensamkommande barn upphör när barnet tagits om hand av en förälder eller den rättsliga vårdnaden överförts till

Läs mer

Ny möjlighet till uppehållstillstånd några frågor och svar om regelverket, kommunens skyldigheter och statlig ersättning m.m.

Ny möjlighet till uppehållstillstånd några frågor och svar om regelverket, kommunens skyldigheter och statlig ersättning m.m. PM Vårt dnr: 2018-07-06 Avdelningen för juridik Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Avdelningen för vård och omsorg Mia Hemmestad Ove Ledin Ny möjlighet till uppehållstillstånd några frågor och

Läs mer

3. Gällande rätt m.m. 2 (11)

3. Gällande rätt m.m. 2 (11) 2 (11) Direktivets huvudsakliga syfte är att tredjelandsmedborgare som varit bosatta i en medlemsstat under en längre tid ska kunna få en särskild rättslig ställning vilken bland annat innebär att de ska

Läs mer

Mars Stockholm 26 september 2016

Mars Stockholm 26 september 2016 Mars 2016 Stockholm 26 september 2016 Prognos 25 juli Fortsatt internationell flyktingkris men begränsad framkomlighet till och genom Europa Planeringsantagande för 2016 34 500 asylsökande, varav 3 000

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); Utkom från trycket den 3 april 2012 utfärdad den 22 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om utlänningslagen

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) Utfärdad den 26 april 2018 Publicerad den 3 maj 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om utlänningslagen (2005:716)

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm DOM 2017-06-22 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8098-16 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Rättsavdelningen SR 13/2019

Rättsavdelningen SR 13/2019 1 (27) Rättsavdelningen 2019-04-29 SR 13/2019 Rättsligt ställningstagande angående hanteringen av ansökningar om uppehållstillstånd på flera grunder och ansökningar om uppehållstillstånd som görs av en

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2010-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1346-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: Advokaten ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 29 april 2016 KLAGANDE Migrationsverket 601 70 Norrköping MOTPART Göteborgs kommun Box 7010 402 31 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Ändrade åldersbedömningar av ensamkommande barn

Ändrade åldersbedömningar av ensamkommande barn PM 2017-06-14 Avdelningen för juridik Emilia Danielsson Mia Hemmestad Eva von Schéele Ändrade åldersbedömningar av ensamkommande barn Allmänt om åldersbedömningar Frågan om en ensamkommande asylsökande

Läs mer

Anhörigmigration. Lunds universitet / Juridiska fakulteten / Doktorand Lisa Kerker 2016/03/08

Anhörigmigration. Lunds universitet / Juridiska fakulteten / Doktorand Lisa Kerker 2016/03/08 Anhörigmigration Den här föreläsningen omfattar frågorna: Vad är anhörigmigration? Något om rättighetsaspekter Vem omfattas av den svenska regleringen rörade anhörigmigration? Vilka kriterier för uppehållstillstånd

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44 Målnummer: UM2184-07 Avdelning: 5 Avgörandedatum: 2007-07-26 Rubrik: I ett mål rörande uppehållstillstånd är migrationsdomstol ansvarig som handläggande

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 9690-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Polismyndigheten Gränspolisavdelningen 106 75 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer