förlängning av ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd när det finns ett gällande lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "förlängning av ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd när det finns ett gällande lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning"

Transkript

1 1 (10) Rättsavdelningen SR 10/2018 Rättsligt ställningstagande angående förlängning av ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd när det finns ett gällande lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning 1. Sammanfattning Den person som har ett gällande beslut om avvisning eller utvisning kan i vissa situationer få uppehållstillstånd, till exempel genom att personen lämnar landet och som utrest från Sverige lämnar in och får sin ansökan beviljad. Detta ställningstagande ger ett förtydligande av vilka bestämmelser som tillämpas vid förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som löper ut när ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning fortfarande gäller. - Om ett tidsbegränsat uppehålls- och/eller arbetstillstånd har beviljats med stöd av regler i 5 och/eller 6 kap. utlänningslagen (2005:716) ska ansökan om förlängt tillstånd på oförändrade grunder prövas mot samma bestämmelser i de fall ansökan har lämnats in innan det senast gällande tillståndet har löpt ut. - Under samma förutsättningar som anges i föregående punkt får prövningen även avse andra grunder i 5 eller 6 kap. utlänningslagen än de som åberopades när det ursprungliga tillståndet beviljades (s.k. statusbyte). - I de fall en förlängningsansökan som innehåller skyddsskäl lämnas in under gällande tillståndstid får frågan om statusförklaring tas upp till prövning enligt 4 kap. 3 c utlänningslagen, om beslut kan meddelas innan gällande tillståndstid löpt ut.

2 2 (10) - Om det åberopas skyddsskäl i en förlängningsansökan som inte prövas innan gällande tillståndstid löpt ut ska dessa hanteras enligt reglerna om verkställighetshinder i 12 kap utlänningslagen. I det fall ett uppehållstillstånd beviljas kan ansökan om statusförklaring lämnas in. - Om ansökan om förlängt tillstånd lämnas in först efter det att det närmast föregående tillståndet har löpt ut prövas frågan om fortsatt tillstånd enligt bestämmelserna om verkställighetshinder i 12 kap. utlänningslagen. - Om det ursprungliga tillståndet har beviljats med stöd av 12 kap. 18 utlänningslagen prövas frågan om fortsatt tillstånd enligt bestämmelserna om verkställighetshinder i 12 kap. utlänningslagen när gällande tillståndstid löpt ut, oberoende av när ansökan om förlängt tillstånd lämnas in. - Ett uppehållstillstånd som har beviljats med stöd av 5 kap. 11 utlänningslagen samtidigt som beslut om avvisning eller utvisning har meddelats kan förlängas med stöd av samma bestämmelse, om det fortfarande finns icke-bestående hinder mot verkställighet av avvisnings- eller utvisningsbeslutet. Ansökan ska ha lämnats in innan det senast gällande tillståndet har löpt ut. Det är inte möjligt att i en sådan situation bevilja förlängt uppehållstillstånd med stöd av andra bestämmelser i 5 eller 6 kap. utlänningslagen (s.k. statusbyte). Om det vid förlängningstillfället framkommer nya omständigheter som kan utgöra bestående hinder mot verkställighet får istället reglerna om verkställighetshinder i 12 kap. utlänningslagen tillämpas vid prövningen. Prövningen enligt 12 kap. utlänningslagen kan ske först när tillståndstiden för uppehållstillståndet har löpt ut. - Inhibition bör meddelas i samtliga ärenden tills Migrationsverket fattat beslut i förlängningsansökan. - I normalfallet saknas behov av offentligt biträde. 2. Bakgrund Den som har ett gällande beslut om avvisning eller utvisning kan i vissa situationer beviljas uppehållstillstånd. Detta kan till exempel ske genom att personen lämnar landet och som utrest från Sverige lämnar in och får sin ansökan beviljad. Det kan också röra sig om en person som beviljas uppehållstillstånd på grund av hinder mot verkställighet av ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning. För den som beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan fråga uppstå om förlängning av detta är möjligt under en pågående vistelse i Sverige.

3 3 (10) I detta sammanhang uppstår också ofta frågor kopplade till hanteringen av ansökningar som görs på annan grund än den enligt vilken det tidigare tillståndet har beviljats (s.k. statusbyten) och ansökningar som även innehåller skyddsskäl. Det saknas uttryckligt lagstöd för att förlänga tidsbegränsade uppehållstillstånd som löper ut när det finns ett lagakraftvunnet och gällande beslut om utvisning eller avvisning. Det är dessutom så att reglerna i 5 kap. 18 femte stycket utlänningslagen kan ge intryck av att förlängning bara kan ske när det finns hinder mot verkställighet av avvisnings- eller utvisningsbeslutet enligt reglerna i 12 kap. utlänningslagen. 3. Gällande rätt 3.1 Lagrum och förarbeten Av 5 kap. 18 femte stycket utlänningslagen följer att det är föreskrifterna i 15 a och 20 samt 12 kap. 16 b, 16 c och som gäller i fråga om uppehållstillstånd för en utlänning som ska avvisas eller utvisas enligt ett beslut som har fått laga kraft. 1 Regeringen har däremot uttryckt att upplysningsbestämmelsen i 5 kap. 18 femte stycket utlänningslagen inte kan anses uttömmande ange de situationer där uppehållstillstånd kan beviljas efter ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning. Uppehållstillstånd bör, enligt regeringen, kunna beviljas enligt vissa bestämmelser i 5 kap. utlänningslagen trots att det finns ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning även utan en uttrycklig föreskrift i utlänningslagen som anger en sådan möjlighet. För att detta ska kunna ske även utan en uttrycklig föreskrift krävs att det är förenligt med syftet i den enskilda bestämmelsen. 2 I 5 kap. 11 utlänningslagen föreskrivs att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas om det finns ett hinder, som inte är bestående, mot att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut verkställs. Enligt 12 kap. 22 första stycket utlänningslagen upphör beslutet om avvisning eller utvisning att gälla (preskriberas) fyra år från det att beslutet fick laga kraft. Av tredje stycket i samma bestämmelse framgår att beslutet upphör att gälla om ett permanent uppehållstillstånd meddelas. Ett beslut om utvisning som har meddelats av allmän domstol upphör att gälla när tiden för återreseförbudet går ut. Av 12 kap. 23 första stycket utlänningslagen följer att ett beslut om avvisning eller utvisning ska verkställas - en eller flera gånger - så länge beslutet inte har upphört att gälla enligt 12 kap. 22 utlänningslagen. 1 Se också MIG 2014:3. 2 Prop. 2012/13:125 s. 97 f.

4 4 (10) I motiven till bestämmelsen understryks att en utlänning inte har någon ovillkorlig rätt till en fullständig ny prövning av sitt ärende enbart för att han eller hon för någon tid lämnar Sverige och reser till ett annat land. Istället bör en ansökan som görs i Sverige efter ett lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut handläggas enligt reglerna i 12 kap utlänningslagen om verkställighetshinder. 3 I 4 kap. 3 c utlänningslagen anges att en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige får ansöka om statusförklaring. Om en utlänning som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas statusförklaring efter ansökan enligt 4 kap. 3 c utlänningslagen ska uppehållstillståndets giltighetstid omprövas Praxis Av Migrationsöverdomstolens avgörande i MIG 2007:52 framgår att bestämmelserna om verkställighetshinder i 12 kap. utlänningslagen inte kan tillämpas under den tid en person har ett giltigt uppehållstillstånd. Vidare har Migrationsöverdomstolen i avgörandet MIG 2013:13 ansett att en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd som beviljats med stöd av 5 kap. 15 a utlänningslagen, och som har kommit in till Migrationsverket innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet har löpt ut, har kunnat prövas utifrån de krav som uppställs i 5 kap. 15 a utlänningslagen trots att ansökan inte har lämnats in inom tvåveckorsfristen i bestämmelsens andra stycke. I MIG 2014:3 har Migrationsöverdomstolen uttalat att det bara är föreskrifterna i 5 kap. 15 a och 20 samt 12 kap. 16 b, 16 c och utlänningslagen som kan tillämpas i fråga om uppehållstillstånd för en utlänning som ska avvisas eller utvisas enligt ett beslut som har fått laga kraft. De bestämmelser som gäller avvisning och utvisning i utlänningslagen gäller också för personer som ska överföras till ett annat EU-land i enlighet med ett lagakraftvunnet beslut enligt Dublinförordningen Rättslig bedömning 4.1 Allmänna utgångspunkter En grundläggande avsikt med nuvarande processordning, som infördes genom den nu gällande utlänningslagen, var att skilja processen för personer med gällande lagakraftvunna utvisningsbeslut från normalprocessen. Syftet var bl.a. att skydda principen om reglerad invandring. Regeringen har vid flera tillfällen uttryckt att det inte är rimligt att personer som inte följer regelsystemet kommer i en bättre situation än personer som gör det. 3 Se prop. 2004/05:170 s kap. 1 a utlänningslagen. 5 1 kap. 9 utlänningslagen och MIG 2006:4.

5 5 (10) Från denna princip har bl.a. införts regler som ger personer med lagakraftvunna utvisningsbeslut möjlighet att ansöka om arbetstillstånd under en begränsad period utan att lämna landet och möjligheter att ta hänsyn till barnets bästa när en familj har etablerats. Regeringens motiv för dessa undantag har huvudsakligen varit att inte i onödan avbryta en påbörjad etablering som kan få oskäliga och orimliga konsekvenser för den enskilde. 6 Det kan därför inte rimligen ha varit lagstiftarens mening att personerna ifråga ska behöva lämna Sverige för att få sina tillstånd förlängda. Till dessa fall kommer situationen att en person i enlighet med sitt utvisningsbeslut lämnat landet, sökt och beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av t.ex. anknytning, arbetsmarknadsskäl eller studier. Det kan inte heller i dessa fall ha varit lagstiftarens mening att de som följer regelverket åter ska tvingas lämna landet för att ansöka om förlängning enbart på grund av att de har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut som är gällande. Utgångspunkten måste därför vara att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd inte bara ska kunna beviljas utan även förlängas under personens vistelse i Sverige. Frågan är då vilka bestämmelser som blir tillämpliga för förlängningen. Den som följer regelverket bör som utgångspunkt inte hamna i en sämre situation än den som befinner sig i en normalprocess. Samtidigt är det viktigt att beakta det faktum att personen har ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning, vilket i vissa delar motiverar en processordning som skiljer sig från normalprocessen. Uppehållstillstånd kan i vissa fall beviljas trots att det finns ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning även utan en uttrycklig föreskrift i utlänningslagen som anger en sådan möjlighet. För att ett uppehållstillstånd ska kunna beviljas även utan att det finns en sådan uttrycklig föreskrift krävs att det är förenligt med syftet i den enskilda bestämmelsen Det ursprungliga tillståndet har beviljats enligt 5 eller 6 kap. utlänningslagen Utgångspunkten är att den som följer regelverket inte ska hamna i en sämre situation än den som befinner sig i en normalprocess. Huvudregeln måste därför vara att den som efter att ha lämnat landet har sökt och beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 och/eller 6 kap. utlänningslagen får sin förlängningsansökan prövad utifrån samma bestämmelse som det tidsbegränsade uppehållstillståndet beviljades enligt. I dessa fall är det även möjligt att göra ett s.k. statusbyte och bevilja tillstånd enligt någon annan bestämmelse i dessa kapitel. Detsamma gäller dem som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 15 a utlänningslagen trots att de inte lämnat landet för att få det första uppehållstillståndet. 8 6 Se prop. 2007/08:147 och prop. 2009/10: Jfr. prop. 2012/13:125 s. 97 f. 8 Se också MIG 2013:13.

6 6 (10) Motsvarande gäller också för en ny ansökan om uppehållstillstånd när det tidigare tillståndet har beviljats med stöd av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen). 9 Vad som gäller för förlängning av ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt 5 kap. 11 utlänningslagen när det finns ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning beskrivs i avsnitt 4.3 (se nedan). Om ansökan inkommit i rätt tid har särskild betydelse i ärenden där personen har ett gällande avvisnings- eller utvisningsbeslut. Detta kan motivera en mer strikt bedömning av begreppet inkommen i rätt tid än vad som är fallet i andra ärenden. Det är däremot inte rimligt att sökandes ärende ska påverkas av Migrationsverkets handläggningstider. Bedömningen av rätt tid ska därför endast gälla ansökningstidpunkten. Om ansökan kommer in till Migrationsverket innan tillståndstiden har gått ut prövas förutsättningarna för ett förlängt tidsbegränsat uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd enligt 5 och 6 kap. utlänningslagen med beaktande av 5 kap. 18 första och andra stycket utlänningslagen. Att tillståndstiden har löpt ut vid tidpunkten för prövningen saknar betydelse. Detsamma gäller i de fall där grunderna för det sökta tillståndet har ändrats, t.ex. när den ursprungliga anknytningen har upphört och en ny anknytning åberopas eller vid s.k. statusbyten. I de fall ansökan lämnas in efter det att tillståndet löpt ut finns det på grund av det gällande lagakraftvunna utvisningsbeslutet ingen laglig möjlighet att pröva ansökan enligt andra bestämmelser än de som finns i 12 kap utlänningslagen. 10 Prövningen kan däremot bli annorlunda när skyddsskäl åberopas i förlängningsansökan. Hur prövningen då ska ske berörs i avsnitt 4.5. För att avgöra om ansökan har getts in i rätt tid kan vägledning hämtas i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid. Om tillståndstiden går ut en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räknas nästa vardag som sista dag. 4.3 Förlängning av uppehållstillstånd som har beviljats med stöd av 5 kap. 11 utlänningslagen när det finns ett lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut kap. 11 utlänningslagen I 5 kap. 11 utlänningslagen föreskrivs att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas om det finns ett hinder, som inte är bestående, mot att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut verkställs. Bestämmelsen tillämpas om det saknas annan grund för att bevilja uppehållstillstånd, men då det innan ett avvisnings- eller utvisningsbeslut har fattats visar sig att ett sådant beslut inte skulle gå att verkställa under en viss tid Se bl.a. 5 kap. 18 sjätte stycket utlänningslagen och 19 tillfälliga lagen. 10 Se 5 kap. 18 femte stycket utlänningslagen. 11 Prop. 2004/05:170 s. 282 f.

7 7 (10) Det har på senare tid blivit allt vanligare att uppehållstillstånd beviljas med stöd av 5 kap. 11 utlänningslagen, bl.a. i sådana fall då den sökande har uteslutits från skyddsbehov och samtidigt utvisats. 12 Migrationsverket har i en särskild rättsutredning funnit att personer som har uteslutits från skyddsbehov i allmänhet kan beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd i samband med att beslutet om avvisning eller utvisning meddelas. Omständigheterna i det enskilda fallet kan däremot motivera andra lösningar, till exempel att ge anstånd med verkställigheten av avvisningen eller utvisningen MIG 2011:24 och MIG 2017:11 Migrationsöverdomstolen har i två mål beviljat uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 11 utlänningslagen för personer vars tidigare beviljade tillstånd på samma grund hade upphört att gälla. Domstolen konstaterade att det saknades annan grund för att bevilja uppehållstillstånd i Sverige. Eftersom det förelåg hinder mot verkställighet, som inte kunde anses vara bestående, var det möjligt att bevilja tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 11 utlänningslagen. Utvisningsbesluten i de båda målen fick laga kraft först i samband med Migrationsöverdomstolens avgörande. Det kan därför inte dras några långtgående slutsatser av dessa mål när det gäller möjligheten att tillämpa 5 kap. 11 utlänningslagen när det finns ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning, t.ex. i samband med en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd som har beviljats med stöd av samma bestämmelse Vilka bestämmelser ska tillämpas när ett uppehållstillstånd som beviljats med stöd av 5 kap. 11 utlänningslagen ska förlängas? Som har framgått i det föregående bör uppehållstillstånd som har beviljats med stöd av bestämmelser i 5 kap. utlänningslagen kunna förlängas efter inresan i Sverige, trots att det finns ett gällande avvisnings- eller utvisningsbeslut. Bestämmelsen i 5 kap. 11 utlänningslagen syftar bland annat till att möjliggöra beviljande av uppehållstillstånd samtidigt som ett beslut om avvisning eller utvisning meddelas i det fall det finns ickebestående hinder mot verkställighet. Att bevilja förlängt uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 11 utlänningslagen i de fall det finns fortsatt hinder mot verkställighet, som inte är bestående, får anses vara förenligt med detta syfte. 12 Det är inte heller ovanligt att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas med stöd av 5 kap. 11 utlänningslagen utan det förenas med ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. Detta ställningstagande berör däremot bara de situationer då det finns ett lagakraftvunnet beslut om avvisning- eller utvisning vid förlängningstillfället. 13 Se Migrationsverkets särskilda rättsutredning om de rättsliga förutsättningarna för anstånd med verkställighet alternativt inhibition i säkerhets- och uteslutandeärenden enligt utlänningslagen (dnr ) och SR 25/2016.

8 8 (10) En annorlunda tolkning skulle innebära att det istället skulle vara bestämmelserna i 12 kap. 18 utlänningslagen som tillämpas vid prövningen, vilket förutsätter att det framkommer nya omständigheter som utgör hinder mot verkställighet. I denna typ av ärenden har det redan tidigare funnits omständigheter som utgör hinder mot verkställighet. Det är inte sällan samma omständigheter som ligger till grund för förlängningsansökan. Övervägande skäl talar därför för att ett uppehållstillstånd som har beviljats med stöd av 5 kap. 11 utlänningslagen ska kunna förlängas med stöd av samma bestämmelse trots att det finns ett lagakraftvunnet beslut om avvisning- eller utvisning vid förlängningstillfället. Att ett uppehållstillstånd har beviljats med stöd av 5 kap. 11 utlänningslagen på grund av ett icke-bestående verkställighetshinder innebär inte att en ny prövning av andra grunder för uppehållstillstånd i 5 kap. utlänningslagen ska kunna ske vid förlängningstillfället. Personen i fråga har i en sådan situation inte lämnat Sverige och återvänt med gällande tillstånd. 14 Det är därför inte möjligt att bevilja uppehållstillstånd med stöd av andra bestämmelser i 5 eller 6 kap utlänningslagen (s.k. statusbyte) så länge avvisnings- eller utvisningsbeslutet gäller. 15 Besluten om avvisning eller utvisning, uteslutande från skyddsbehov m.m. har fått laga kraft och kan dessutom ha fastställts av domstol. Det innebär att det som kommer att prövas i förlängningsärendet är om det finns fortsatt icke-bestående hinder mot verkställighet och att det endast är 5 kap. 11 utlänningslagen som kan tillämpas vid prövningen. Förlängningsansökan ska ha lämnats in innan föregående tillstånd har upphört att gälla. Om den nya ansökan lämnas in först efter att det tidigare tillståndet har löpt kommer det istället att vara reglerna om verkställighetshinder i 12 kap. utlänningslagen som tillämpas. I de fall det vid förlängningstillfället framkommer nya omständigheter som kan utgöra bestående hinder mot verkställighet kommer det också att vara reglerna om verkställighetshinder i 12 kap. utlänningslagen som används vid prövningen. 16 För att prövning och beviljande av tillstånd enligt 12 kap. utlänningslagen ska kunna ske måste tillståndstiden ha löpt ut vid prövningstillfället Jfr. 5 kap. 18 femte stycket utlänningslagen och stycke 4.2. Stycke 4.2 rör de personer som har meddelats ett beslut om avvisning eller utvisning som har fått laga kraft och som därefter har lämnat Sverige och återvänt med gällande uppehållstillstånd eller som har beviljats tillstånd med stöd av undantagsregeln i 5 kap. 15 a utlänningslagen. 15 Jfr. 5 kap. 18 femte stycket utlänningslagen. 16 I prop. 2009/10:31 har regeringen uttalat att någon särskild grund för uppehållstillstånd för utlänningar som har begått sådana handlingar att de är uteslutna från flyktingskap och från att anses som annan skyddsbehövande inte bör införas. Istället har bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder och synnerligen ömmande omständigheter ansetts ge tillräckliga möjligheter att hantera sådana situationer. Se också 5 kap. 18 andra stycket 2 och femte stycket utlänningslagen. 17 MIG 2007:52.

9 9 (10) 4.4 Det ursprungliga tillståndet har beviljats med stöd av 12 kap. 18 utlänningslagen Regeringens uttalanden i förarbetena till ändringarna i 12 kap 18 utlänningslagen visar att lagstiftaren utgått från att den som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 12 kap. 18 utlänningslagen även ska få sin förlängningsansökan beviljad enligt samma bestämmelse. 18 Det får därför antas vara lagstiftarens mening att förlängningsansökningar ska prövas enligt 12 kap. 18 utlänningslagen även om ansökan om förlängt uppehållstillstånd inkommer innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet har löpt ut. Prövningen sker efter att den tidigare beviljade tillståndstiden har löpt ut, oavsett när ansökan om förlängning lämnas in Hur ska en förlängningsansökan som innehåller skyddsskäl hanteras? Utgångspunkten är att den som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige får ansöka om statusförklaring. I de fall en förlängningsansökan innehåller skyddsskäl får alltså frågan om statusförklaring tas upp till prövning. 20 Om förlängningsansökan inte kan avgöras innan tillståndstiden löper ut kommer det däremot inte att finnas någon tillståndstid som kan omprövas. 21 Ansökan om uppehållstillstånd får i sådana fall bedömas enligt reglerna om verkställighetshinder i 12 kap utlänningslagen. En begäran om statusförklaring ska däremot inte hanteras samtidigt med bedömningen i fråga om uppehållstillstånd enligt 12 kap. utlänningslagen, eftersom reglerna om uteslutande i 4 kap. utlänningslagen måste beaktas innan status beviljas. Om uppehållstillstånd beviljas med stöd av reglerna om verkställighetshinder i 12 kap. utlänningslagen kan den enskilde därefter ansöka om statusförklaring. Även en sökande som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 11 utlänningslagen kan ansöka om statusförklaring under gällande tillståndstid. 22 När det tidigare tillståndet har beviljats med stöd av 5 kap. 11 utlänningslagen har Migrationsverket, och inte sällan också migrationsdomstolen, tagit ställning i fråga om skyddsstatus. Om det inte finns anledning att göra någon annan bedömning när det gäller skyddsstatus och uteslutande bör ansökan avslås, vanligtvis med samma motivering som tidigare. 18 Prop. 2009/10:137 s MIG 2007: kap. 3 c utlänningslagen. 21 Jfr. 5 kap. 1 a utlänningslagen kap. 3 c utlänningslagen. Prövningen ska ske enligt 4 kap. 3-3 a utlänningslagen.

10 10 (10) 4.6 Frågor om inhibition och offentligt biträde Ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut kan verkställas så snart gällande tillstånd löpt ut. Det är därför viktigt att verkställigheten inhiberas till dess prövning skett av ansökan. Ett sådant beslut kan fattas i samband med att förlängningsansökan lämnas in. 23 Behov av offentligt biträde saknas i normalfallet eftersom ett avslagsbeslut inte behöver förenas med ett beslut om utvisning. I 18 kap. 1 första stycket 3 utlänningslagen regleras förordnandet av offentligt biträde i ärenden om verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning om beslut om inhibition har meddelats. I den här typen av förlängningsansökningar meddelas ett inhibitionsbeslut endast för att förtydliga att verkställighetsarbetet inte ska inledas under Migrationsverkets prövning. 24 Det måste därför, vanligtvis, antas att behov av biträde saknas. Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef efter föredragning av de rättsliga experterna och Ställningstagandet ersätter RCI 10/2012 som härmed upphävs. Rättschef 23 Till exempel med stöd av 12 kap. 13 utlänningslagen. 24 Jfr. dock 18 kap. 1 första stycket 3 utlänningslagen om förordnande av biträde i ärenden om verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning om inhibition har meddelats.

Rättsavdelningen /2018. vilka som omfattas av 1 första stycket 3 i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Rättsavdelningen /2018. vilka som omfattas av 1 första stycket 3 i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 1 (15) Rättsavdelningen 2018-10-11 36/2018 Rättsligt ställningstagande angående vilka som omfattas av 1 första stycket 3 i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

möjligheten att tillämpa 5 kap. 15 a utlänningslagen (2005:716) i de fall en prövning har gjorts med stöd av 12 kap. 19 tredje stycket utlänningslagen

möjligheten att tillämpa 5 kap. 15 a utlänningslagen (2005:716) i de fall en prövning har gjorts med stöd av 12 kap. 19 tredje stycket utlänningslagen 1 (7) Rättsavdelningen 2017-11-20 SR 37/2017 Rättslig kommentar angående möjligheten att tillämpa 5 kap. 15 a utlänningslagen (2005:716) i de fall en prövning har gjorts med stöd av 12 kap. 19 tredje stycket

Läs mer

tillämpningen av 12 kap utlänningslagen i de fall Migrationsverket beslutat att avvisa ansökan om asyl enligt 5 kap.

tillämpningen av 12 kap utlänningslagen i de fall Migrationsverket beslutat att avvisa ansökan om asyl enligt 5 kap. 1 (13) Rättsavdelningen 2019-08-30 SR 24/2019 Rättsligt ställningstagande angående tillämpningen av 12 kap. 18-19 utlänningslagen i de fall Migrationsverket beslutat att avvisa ansökan om asyl enligt 5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) Utfärdad den 19 juni 2019 Publicerad den 26 juni 2019 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:11

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:11 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:11 Målnummer: UM421-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-05-10 Rubrik: En utlänning som ska utvisas enligt verkställbara beslut från såväl Migrationsverket

Läs mer

MiÖD har genom ett beslut den 29 januari 2010, mål UM , återförvisat ett ärende till Migrationsverket för ny prövning.

MiÖD har genom ett beslut den 29 januari 2010, mål UM , återförvisat ett ärende till Migrationsverket för ny prövning. 2 (7) Om beslutet har förenats med ett återreseförbud med längre giltighetstid, upphör beslutet om avvisning eller utvisning att gälla först när tiden för återreseförbudet går ut. I praktiken torde det

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:1243 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:753 Utkom från trycket den 30 juni 2016 utfärdad den 22 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Nya omständigheter och verkställighetshinder

Nya omständigheter och verkställighetshinder Svensk migrationsrätt JUFN21 Nya omständigheter och verkställighetshinder Kort om avvisning och utvisning I 8 kap. UtlL 8 kap. 16 - Avslås eller avvisas en ansökan om uppehållstillstånd eller återkallas

Läs mer

brottsutvisade bevispersoner m.m.

brottsutvisade bevispersoner m.m. Bfd22 141107 1 (14) Rättsavdelningen 2017-01-30 SR 02/2017 Rättsligt ställningstagande angående brottsutvisade bevispersoner m.m. Sammanfattning Migrationsverket har inte laglig möjlighet att bifalla en

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-05-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 421-16 1 KLAGANDE A, Ombud och offentligt biträde: MOTPART Polismyndigheten ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö; migrationsdomstolens dom

Läs mer

övergångsbestämmelsen i tillfälliga lagen

övergångsbestämmelsen i tillfälliga lagen Bfd12 20141107 1 (11) Rättsavdelningen 2016-12-12 SR 60/2016 I detta styrdokument finns även hänvisningar av relevans för lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-06-25 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2065-13 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 13 mars 2013

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

Kommittédirektiv. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats

Kommittédirektiv. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats Kommittédirektiv Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats Dir. 2016:92 Beslut vid regeringssammanträde den 3 november

Läs mer

Rättsavdelningen SR 37/2015. förordnande av offentligt biträde i asylärenden. En behovsprövning ska göras från fall till fall.

Rättsavdelningen SR 37/2015. förordnande av offentligt biträde i asylärenden. En behovsprövning ska göras från fall till fall. Bfd22 080929 1(4) Rättsavdelningen 2015-09-30 SR 37/2015 Rättslig kommentar angående förordnande av offentligt biträde i asylärenden 1. Sammanfattning Som huvudregel ska offentligt biträde förordnas så

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 Målnummer: UM8434-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-09-01 Rubrik: Möjligheten att på grund av synnerliga skäl enligt 5 kap. 18 andra stycket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (1989:529); SFS 2005:762 Utkom från trycket den 14 november 2005 utfärdad den 10 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

prövningen av ansökningar om asyl från statslösa personer efter Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2018:3

prövningen av ansökningar om asyl från statslösa personer efter Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2018:3 1 (5) Rättsavdelningen 2018-03-29 SR 13/2018 Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar om asyl från statslösa personer efter Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2018:3 Bakgrund

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 Målnummer: UM6351-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-01-04 Rubrik: Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i en asylsökandes

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2018:21

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2018:21 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2018:21 Målnummer: UMS8-18 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2018-12-10 Rubrik: En utlänning, som är utesluten från att anses som skyddsbehövande och som ska

Läs mer

Rättsavdelningen SR 63/2016

Rättsavdelningen SR 63/2016 Bfd22 141107 1 (10) Rättsavdelningen 2016-12-29 SR 63/2016 Rättsligt ställningstagande angående upphörande av rätten till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA för utlänningar

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:17

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:17 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:17 Målnummer: UM9280-16 UM9281-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-08-28 Rubrik: En utlänning som har permanent uppehållsrätt i Sverige har en sådan

Läs mer

BESLUT. MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS BESLUT

BESLUT. MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS BESLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (11) Mål nr UM 687-08 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97); SFS 2009:1549 Utkom från trycket den 30 december 2009 utfärdad den 17 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss

Utkast till lagrådsremiss Utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm Klicka här för

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

Rättsavdelningen SR 13/2019

Rättsavdelningen SR 13/2019 1 (27) Rättsavdelningen 2019-04-29 SR 13/2019 Rättsligt ställningstagande angående hanteringen av ansökningar om uppehållstillstånd på flera grunder och ansökningar om uppehållstillstånd som görs av en

Läs mer

Rättsavdelningen SR 05/2017

Rättsavdelningen SR 05/2017 1 (15) Rättsavdelningen 2017-02-28 SR 05/2017 Rättsligt ställningstagande angående övergångsbestämmelserna i den tillfälliga lagen Sammanfattning Undantaget från tillämpning av lagen (2016:752) om tillfälliga

Läs mer

3. Rättslig bedömning

3. Rättslig bedömning Hänsyn till skolbarn Vid förlängning av tidsfristen på grund av att det finns skolbarn är barnets ålder av stor vikt vid bedömningen av hur länge tidsfristen ska förlängas. Om sökande ska slutföra sina

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:16 Målnummer: UM4516-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-08-10 Rubrik: Vid prövningen av om ett återreseförbud ska upphävas bör en helhetsbedömning

Läs mer

betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning

betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning 1 (7) Rättsavdelningen 2017-02-27 SR 04/2017 Rättsligt ställningstagande angående betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning Sammanfattning

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm DOM 2017-08-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 4516-16 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolens dom 2016-06-02 i mål nr UM 1077-16 SAKEN

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-06-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 9778-14 1 KLAGANDE Polismyndigheten Box 1804 701 18 Örebro MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens

Läs mer

kravet på välgrundade utsikter i 6 lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

kravet på välgrundade utsikter i 6 lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 1 (22) Rättsavdelningen 2019-07-01 SR 21/2019 Rättsligt ställningstagande angående kravet på välgrundade utsikter i 6 lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Läs mer

Rättsavdelningen SR 16/2015

Rättsavdelningen SR 16/2015 BFD12 080926 1 (7) Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 16/2015 Rättslig kommentar angående när permanent uppehållstillstånd kan ges då sökanden vid anknytning till skyddsbehövande fått ett förlängt uppehållstillstånd

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss

Utkast till lagrådsremiss Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm Klicka här för att ange datum. Klicka här för att ange namnundersktift1.

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2010-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1346-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: Advokaten ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige; SFS 2017:352 Utkom från trycket den 16 maj 2017 utfärdad den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:606 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:133

Regeringens proposition 2016/17:133 Regeringens proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå Prop. 2016/17:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Rättsavdelningen SR 25/2017

Rättsavdelningen SR 25/2017 1 (13) Rättsavdelningen 2017-06-13 SR 25/2017 Rättsligt ställningstagande angående ansökan om uppehållstillstånd från en EES-medborgare, en medborgare i Schweiz eller en person som är varaktigt bosatt

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART statslös ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen, dom den 1 augusti 2007 i mål nr

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44 Målnummer: UM2184-07 Avdelning: 5 Avgörandedatum: 2007-07-26 Rubrik: I ett mål rörande uppehållstillstånd är migrationsdomstol ansvarig som handläggande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Publicerad den 13 juni 2018 Utfärdad den 8 juni 2018 Enligt

Läs mer

BESLUT Meddelad i Stockholm

BESLUT Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-02-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6947-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens dom den 19 augusti 2015

Läs mer

Gällande rätt En genomgång av gällande rätt återfinns som en bilaga till detta ställningstagande.

Gällande rätt En genomgång av gällande rätt återfinns som en bilaga till detta ställningstagande. 2 (8) Att utlänningen vistats eller arbetat här i strid mot UtlL kan även få en viss betydelse när ansökan om förlängt uppehålls- och/eller arbetstillstånd prövas i sak. Det gäller framför allt i de fall

Läs mer

Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet december 2015 1 Promemoria Ändring av bestämmelserna

Läs mer

Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6

Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 1 (6) Rättsavdelningen 2017-03-24 SR 07/2017 Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 Bakgrund Migrationsöverdomstolen meddelade den 17 mars 2017 dom i mål UM 911-16 (MIG

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) Utfärdad den 26 april 2018 Publicerad den 3 maj 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om utlänningslagen (2005:716)

Läs mer

Rättslig kommentar. angående

Rättslig kommentar. angående 1 Rättsavdelningen 2018-03-06 SR 07/2018 Rättslig kommentar angående bedömning av anställningsvillkor enligt 6:2 utlänningslagen för ansökan om förlängning av uppehålls- och arbetstillstånd på grund av

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 05 BESLUT 2014-01-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8537-13 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 Målnummer: UM2929-15 UM2930-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-07 Rubrik: En ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl får inte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2009:1542 Utkom från trycket den 30 december 2009 utfärdad den 17 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Rättsavdelningen SR 41/2018

Rättsavdelningen SR 41/2018 1 (10) Rättsavdelningen 2018-11-07 SR 41/2018 Rättslig kommentar angående 16 f tillfälliga lagen Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 2 2. Gällande rätt... 2 2.1. Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar

Läs mer

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Asylansökan hos Migrationsverket En asylansökan ska göras inom Sveriges gränser, ansökningsenheter i Norrköping, Malmö, Gävle, Flen,Boden, Göteborg och

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 16

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2018:67 Utkom från trycket den 20 februari 2018 utfärdad den 8 februari 2018. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg 2012-09-13 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:3 1 KLAGANDE 1. Alirezaei Amireh, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud för 1-2: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2006:219 Utkom från trycket den 11 april 2006 utfärdad den 30 mars 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Rättsavdelningen SR 44/2017

Rättsavdelningen SR 44/2017 1 (5) Rättsavdelningen 2017-12-28 SR 44/2017 Rättsligt ställningstagande angående ansökan om uppehållstillstånd vid anknytning till en anhörig med uppehållsrätt Sammanfattning Uppehållstillstånd kan inte

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2016-12-08 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8640-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens dom den 20 oktober 2015

Läs mer

Saknas förutsättningar för verkställighet av avlägsnandebeslutet, ska beslut om förvar inte tas.

Saknas förutsättningar för verkställighet av avlägsnandebeslutet, ska beslut om förvar inte tas. 2 En prövning av förutsättningarna för verkställighet av avlägsnandebeslutet göras när beslut om förvar fattas med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 2 och tredje stycket (sannolikhetsförvar), även om frågan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); Utkom från trycket den 3 april 2012 utfärdad den 22 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om utlänningslagen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:18 Målnummer: UM9168-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-09-06 Rubrik: Lagrum: Fråga om särskilda skäl för att kunna bevilja en utlänning förlängt

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:20 Målnummer: UM8008-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-10-30 Rubrik: En asylansökan från en person som har beviljats skyddsstatus i en annan EU-stat

Läs mer

kap. 18 utlänningslagen (UtlL) och dess rättsliga konstruktion

kap. 18 utlänningslagen (UtlL) och dess rättsliga konstruktion 2 (11) Det räcker inte att förvaltningsmyndigheterna handlar opartiskt, omsorgsfullt och korrekt i formell juridisk mening. De måste också i övrigt se till att den enskilde kan ta till vara sin rätt (prop.

Läs mer

Utfärdande och återlämnande av resedokument

Utfärdande och återlämnande av resedokument 2 (5) 2. Bakgrund och frågeställning Det förekommer att utlänningar som har beviljats resedokument begär att få tillbaka sitt inlämnade hemlandspass samt att utlänningar som ansöker om resedokument, efter

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 12

Läs mer

Rättsavdelningen SR 32/2018

Rättsavdelningen SR 32/2018 1 (10) Rättsavdelningen 2018-09-05 SR 32/2018 Rättslig kommentar angående 16 f tillfälliga lagen Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 2 2. Gällande rätt... 2 2.1. Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

3. Gällande rätt m.m.

3. Gällande rätt m.m. 2 (6) Vad som i huvudsak behandlas i detta rättsliga ställningstagande är frågan om avvisning av EES-medborgare med stöd av 8 kap. 2 första stycket 2 UtlL är förenlig med rörlighetsdirektivet. Enligt bestämmelsen

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 2013-04-15 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10344-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1400 Utkom från trycket den 5 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:13 Målnummer: UM2819-08 Avdelning: 8 Avgörandedatum: 2009-03-31 Rubrik: För att uppehållstillstånd ska komma ifråga sedan ett avlägsnandebeslut preskriberats

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:646 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om utlänningslagen

Läs mer

DOM. KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (11) KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2012-03-27 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 409-11 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde efter substitution: Advokaten MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Göteborg,

Läs mer

Verksamhetschefens instruktion om rättsliga och praktiska konsekvenser av mål C- 648/11

Verksamhetschefens instruktion om rättsliga och praktiska konsekvenser av mål C- 648/11 BFD12 080926 1 (5) Verksamhetsområde asylprövning 2013-07-02 VCI AP 8/2013 Verksamhetschefens instruktion om rättsliga och praktiska konsekvenser av mål C- 648/11 Bakgrund EU-domstolen uttalade nyligen

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 2 BESLUT 2013-03-07 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9085-12 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Göteborg,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 9690-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Polismyndigheten Gränspolisavdelningen 106 75 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN DOM 2015-11-11 Meddelad i Stockholm Sida 1 (12) Mål nr UM 8588-14 KLAGANDE A, Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga (här borttagen) Ombud och offentligt biträde: Advokat Irina Dolin Svärdvägen

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 7309-13 1 KLAGANDE Polismyndigheten i Skåne Gränspolisenheten 205 90 Malmö MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen,

Läs mer

Rättsligt ställningstagande

Rättsligt ställningstagande 1 (12) Rättsavdelningen 2017-03-03 SR 06/2017 I detta styrdokument finns även hänvisningar av relevans för lagen om Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den s.k.

Läs mer

DOM. medborgare i Georgien. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Migrationsöverdomstolen avslår överklagandet.

DOM. medborgare i Georgien. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Migrationsöverdomstolen avslår överklagandet. KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE medborgare i Georgien Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2019:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2019:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2019:5 Målnummer: UM12194-18 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2019-04-10 Rubrik: Om det bedöms finnas skälig anledning att anta att en utlänning i det land

Läs mer