3. Gällande rätt m.m. 2 (11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Gällande rätt m.m. 2 (11)"

Transkript

1

2 2 (11) Direktivets huvudsakliga syfte är att tredjelandsmedborgare som varit bosatta i en medlemsstat under en längre tid ska kunna få en särskild rättslig ställning vilken bland annat innebär att de ska likabehandlas med landets egna medborgare vad gäller vissa rättigheter. Rätten till likabehandling avser bland annat tillträde till arbetsmarknaden, utbildning, social trygghet och tillgång till varor och tjänster. Vidare har den varaktigt bosatte under vissa förutsättningar rätt att bosätta sig i en annan medlemsstat. När en tredjelandsmedborgare får ställning som varaktigt bosatt ska medlemsstaten också utfärda ett särskilt uppehållstillstånd, EUuppehållstillstånd för varaktigt bosatta, för personen. Tillståndet ska gälla i minst fem år och kunna förnyas. Sverige har valt att tillämpa en giltighetstid på fem år. Med stöd av sina speciella villkor för anslutningen till EU har Danmark, Irland och Storbritannien inte antagit direktivet och tillämpar det inte (skäl 25 och 26 i ingressen till direktivet om varaktigt bosatta). Direktivet omfattar bara EU-staterna (förutom de tre ovannämnda) vilket innebär att de övriga EES-staterna, dvs. Island, Lichtenstein och Norge inte tillämpar direktivet eller är bundna av det. Detsamma gäller beträffande Schweiz. För att ställningen som varaktigt bosatt så långt som möjligt ska likna den som EU-medborgare har, så anger direktivet att den varaktigt bosatte under vissa förutsättningar har rätt att bosätta sig i en annan medlemsstat. Till skillnad från den fria rörligheten för EU-medborgare så kan medlemsstaterna inom vissa ramar själva bestämma under vilka villkor en varaktigt bosatt från en annan medlemsstat kan få uppehållstillstånd i landet. En varaktigt bosatt tredjelandsmedborgares rätt till rörlighet är således inte lika långtgående som den rätt till fri rörlighet som en EU-medborgare har. Om en varaktigt bosatt utnyttjar sin möjlighet till bosättning i en annan medlemsstat ska även personens familjemedlemmar som ingår i kärnfamiljen ha rätt att följa med under förutsättning att familjen redan var bildad i den första medlemsstaten. EU-staterna ska genom en nationell kontaktpunkt i respektive stat underrätta varandra om vissa av de åtgärder som vidtas i enlighet med direktivet. Detta gäller framför allt när en tredjelandsmedborgare som har ställning som varaktigt bosatt i en medlemsstat flyttar till en annan. I Sverige är det Migrationsverket som har uppdraget att vara kontaktpunkt. 3. Gällande rätt m.m. Se bilaga.

3 3 (11) 4. Rättslig bedömning av förutsättningarna för att bevilja ställning som varaktigt bosatt 4.1 Grundläggande villkor för att beviljas ställning som varaktigt bosatt De grundläggande villkoren för att beviljas ställning som varaktigt bosatt är enligt direktivet att tredjelandsmedborgaren varit lagligen och oavbrutet bosatt inom medlemsstatens territorium i fem år omedelbart före inlämnandet av ansökan för sin egen och sina familjemedlemmars räkning styrker att han eller hon förfogar över stabila och regelbundna försörjningsmedel har en sjukförsäkring avseende alla risker som medborgarna i den aktuella medlemsstaten normalt omfattas av Ställning som varaktigt bosatt får inte beviljas en person som är ett hot mot allmän ordning eller säkerhet. Kravet på sjukförsäkring har inte genomförts i lagstiftningen eftersom kravet på bosättning innebär att personer som kommer ifråga att beviljas ställning som varaktigt bosatta antas vara folkbokförda och därigenom omfattas av den skattefinansierade hälso- och sjukvården. 4.2 Personkretsen Inledning Direktivet är tillämpligt på tredjelandsmedborgare och enligt direktivets definition avses med tredjelandsmedborgare personer som inte är unionsmedborgare. Ställning som varaktigt bosatt kan inte beviljas medborgare i en EU-stat övriga skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a utlänningslagen Schweiziska medborgare samt EES-medborgare som inte är EUmedborgare Direktivets definition av tredjelandsmedborgare innebär att även schweiziska medborgare samt EES-medborgare som inte är EU-medborgare kan beviljas ställning som varaktigt bosatta (prop. 2013/14:83 s. 35). Det är i praktiken ytterst ovanligt med ansökningar från EES-medborgare eftersom de omfattas av den fria rörligheten inom EU/EES. För schweiziska medborgare kan ställning som varaktigt bosatt däremot vara ett alternativ. Bakgrunden är att de i regel beviljas femåriga uppehållstillstånd (i enlighet med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer) men att det saknas uttryckligt författningsstöd för att bevilja dem permanent uppehållstillstånd efter de fem åren.

4 4 (11) Bestämmelsen som definierar personkretsen (5 a kap 1 utlänningslagen) är dock utformad på ett sätt som innebär att schweiziska medborgare inte omfattas. De schweiziska medborgarna har visserligen i regel haft ett femårigt uppehållstillstånd men de har inte ställning som varaktigt bosatta i annan EU-stat och har inte heller permanent uppehållstillstånd. Mot bakgrund av direktivets definition av tredjelandsmedborgare (personer som inte är unionsmedborgare) och uttalandena i prop. 2013/14:83 att schweiziska medborgare ska kunna få ställning som varaktigt bosatta, finns starka skäl för att Migrationsverket ändå ska kunna bevilja schweiziska medborgare denna ställning. Mot bakgrund av utformningen av 5 a kap. 1 bör dock beslut att bevilja schweiziska medborgare ställning som varaktigt bosatta motiveras med direkt hänvisning till artikel 3 i direktiv 2003/109/EG jämförd med 5 a kap. 1 utlänningslagen Flyktingar och alternativt skyddsbehövande omfattas numera Personer som bedömts vara flyktingar eller skyddsbehövande kunde ursprungligen inte beviljas ställning som varaktigt bosatta. Detta följde direkt av den ursprungliga lydelsen av direktivet om varaktigt bosatta. Genom ändringsdirektivet 2011/51/EU och de lagändringar som trädde i kraft den 1 maj 2014 kan dock tredjelandsmedborgare som beviljats internationellt skydd enligt skyddsgrundsdirektivet (2004/83/EG), det vill säga flyktingar (4 kap. 1 UtlL) och alternativt skyddsbehövande (4 kap. 2 UtlL) beviljas ställning som varaktigt bosatta. Övriga skyddsbehövande (4 kap. 2 a UtlL) kan fortfarande inte beviljas ställning som varaktigt bosatta (5 a kap. 4 2 UtlL). Skyddsbehövande som beviljats skydd enligt tidigare lagstiftning bör kunna beviljas ställning som varaktigt bosatta om deras skäl motsvaras av det som idag definieras som internationellt skydd enligt skyddsgrundsdirektivet. 4.3 Krav på vistelsetid Lagligen och oavbrutet bosatt Enligt direktivet krävs att tredjelandsmedborgaren varit lagligen och oavbrutet bosatt inom medlemsstatens territorium i fem år omedelbart före inlämnandet av ansökan. Enligt utlänningslagen ska ställning som varaktigt bosatt beviljas om sökanden har vistats i Sverige utan avbrott under minst fem år och under denna tid har haft, och vid tiden för ansökan har permanent uppehållstillstånd (5 a kap. 1 utlänningslagen). I samma lagrum sägs även att tid då sökanden haft uppehållstillstånd syftande till bosättning ska beaktas vid beräkningen av vistelsetiden. Något uttryckligt krav på permanent uppehållstillstånd finns inte i direktivet men fördes in i utlänningslagen i samband med genomförandet.

5 5 (11) Bestämmelsen i utlänningslagen är tydlig såtillvida att den sökande vid tidpunkten för ansökan om ställning som varaktigt bosatt måste ha permanent uppehållstillstånd. Lagrummet kan dock tolkas som att den sökande dessutom ska ha haft permanent uppehållstillstånd under hela den aktuella femårsperioden. Migrationsverket tolkar dock, med stöd av uttalanden i förarbetena (prop. 2005/06:77 s. 140), bestämmelsen så att den sökande inte måste haft permanent uppehållstillstånd hela perioden. I propositionen sägs att personer som efter uppskjuten invandringsprövning beviljats permanent uppehållstillstånd, får tillgodoräkna sig de inledande tidsbegränsade tillstånden. Förutom tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av anknytning bör även verksamhet som egenföretagare kunna räknas in i femårsperioden, eftersom uppskjuten invandringsprövning tillämpas även för egenföretagare. Tillstånd grundat på arbete anses normalt inte syfta till bosättning men eftersom reglerna för arbetskraftsinvandring ändrats sedan direktivet genomfördes och UAT på grund av arbete numera kan leda till permanent uppehållstillstånd, bör även sådan vistelse ligga till grund för ställning som varaktigt bosatt. En sådan bedömning ligger också i linje med direktivets räckvidd, som anges i dess artikel 3, och anger vilka kategorier av tredjelandsmedborgare som inte omfattas av direktivet. Vistelsetid i Sverige på grund av studier eller andra tillfälliga skäl får däremot inte tas med i beräkningen (5 a kap. 1 tredje stycket utlänningslagen) Observera att för innehavare av EU-blåkort, flyktingar och alternativt skyddsbehövande gäller särskilda regler för beräkningen av vistelsetiden (se nedan) Vid beräkning av den femåriga vistelsetiden ska vistelser utanför Sverige, som varat kortare tid än 6 månader i följd och inte mer än 10 månader sammanlagt under femårsperioden, inte anses vara avbrott i vistelsen (5 a kap. 1 fjärde stycket UtlL). Även här gäller särskilda regler för innehavare av EU-blåkort Särskilda regler för innehavare av EU-blåkort För tredjelandsmedborgare som är innehavare av ett EU-blåkort gäller vissa särskilda bestämmelser rörande villkoren för att förvärva ställning som varaktigt bosatt. Även för blåkortsinnehavaren gäller fem års vistelse utan avbrott men vistelsen kan omfatta flera EU-stater (5 a kap. 1 a första stycket UtlL). De två senaste årens vistelse måste dock ha varit i den medlemsstat där tredjelandsmedborgaren ansöker om ställning som varaktigt bosatt. Vidare får inte vistelsen i någon av de tidigare medlemsstaterna ha varit kortare än 18 månader (5 a kap. 1 a andra stycket UtlL). Vid beräkning av den femåriga vistelsetiden (rörande en blåkortsinnehavare) ska vistelser utanför medlemsstaternas territorier, som

6 6 (11) varat kortare tid än 12 månader i följd och inte mer än 18 månader sammanlagt under femårsperioden, inte anses vara avbrott i vistelsen (5 a kap. 1 a tredje stycket UtlL) Särskilda regler för flyktingar och alternativt skyddsbehövande Vid beräkningen av vistelsetiden för en flyktingar eller alternativt skyddsbehövande beaktas även tiden mellan den dag då ansökan om asyl eller om ny prövning gavs in och den dag då asyl beviljades (5 a kap. 1 andra stycket UtlL). Skrivningen innebär att den tid som får räknas in måste hänföra sig till ett och samma förfarande. Om tillstånd exempelvis beviljas efter ny prövning i ett ärende om hinder mot verkställighet enligt 12 kap. 19 UtlL, så är det endast tiden från det att ansökan om ny prövning gavs in som får räknas med i vistelsetiden (prop. 2013/14:83 s. 38). I övrigt gäller samma villkor som för övriga tredjelandsmedborgare såvitt avser prövningen av en ansökan om ställning som varaktigt bosatt Ställning som varaktigt bosatt i annan EU-stat Tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatta i en annan EUstat kan beviljas uppehållstillstånd i Sverige bl.a. på grund av anställning. Efter fem års vistelse i Sverige med uppehållstillstånd kan även denna kategori beviljas ställning som varaktigt bosatta i Sverige. Detsamma gäller familjemedlemmar till en sådan person (5 a kap. 1 utlänningslagen). Förutom kravet på uppehållstillstånd krävs att personen under perioden har haft och vid tiden för ansökan har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat. En tredjelandsmedborgare som är varaktigt bosatt i en annan EUstat ska kunna visa det genom att visa upp ett EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta. Det är därför ett absolut krav att en varaktigt bosatt i en annan EU-stat kan visa upp ett sådant tillstånd vid den första ansökan om uppehållstillstånd här. Erfarenheten visar dock att varaktigt bosatta som vistats i Sverige i fem år och vars EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta löpt ut, inte sällan stöter på administrativa svårigheter att få sina UT-kort förlängda. Mot bakgrund härav och att de tidigare visat att de har ställning som varaktigt bosatta bör inte krävas att de kan visa upp ett gällande EUuppehållstillstånd för varaktigt bosatta för att beviljas denna ställning i Sverige. Endast om det finns omständigheter som uppenbart pekar på att ställningen som varaktigt bosatt återkallats av den andra EU-staten bör gällande EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta krävas in. 4.4 Försörjningskrav För att få ställning som varaktigt bosatt ska tredjelandsmedborgaren fullt ut kunna försörja sig och sin familj med egna medel så att grundläggande behov av uppehälle och bostad är tillgodosedda (5 a kap. 2 UtlL).

7 7 (11) Propositionen 2005/06:77 innehåller ett längre avsnitt om vad försörjningskravet innebär (s ). Följande uttalanden i propositionen är vägledande för bedömningen av försörjningskravet. Grundläggande är att försörjningsförmågan är sådan att det sociala bidragssystemet inte behöver utnyttjas Förmåner som utgår oberoende av den enskildes ekonomiska förmåga, t.ex. barnbidrag, innebär dock inte att förmånstagaren anses ligga systemet för socialt bistånd till last Bistånd som utgår efter behovsprövning innebär att tredjelandsmedborgaren inte uppfyller försörjningskravet Prövningen består främst i att bedöma riskerna för att försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen eller lagen om äldreförsörjningsstöd kommer att behöva tas i anspråk Bostadsbidrag och bostadstillägg för pensionärer är också bidragsformer som är behovsprövade och som inverkar på försörjningskravet Om tredjelandsmedborgarens make, maka eller sambo också har inkomster så får dessa tas med i beräkningen av försörjningen av familjen Tillgångarna ifråga bör anses tillräckliga om de överstiger riksnormen för beräkningen av skäliga levnadsomkostnader, dvs. den nivå under vilken värdmedlemsstaten får bevilja sina medborgare socialbidrag, samt utgifter för boende, försäkringar och eventuella resor till och från arbetet m.m. Det kan inte krävas att tredjelandsmedborgaren visar att försörjningen varit tryggad under alla de fem föregående åren. Dels finns inget uttryckligt stöd för ett sådant krav i direktivet och dels skulle det ställa alltför stora krav på bevisning och utredning i ansökningarna. För att försörjningskravet ska anses uppfyllt får dock krävas att den sökande kan visa på viss stabilitet rörande det ekonomiska läget. Det bör därför krävas att den sökande för åtminstone cirka två år tillbaka kan visa att tillgångarna genom arbete eller motsvarande varit tillräckliga och att det sociala bidragssystemet inte belastats under den tiden. 4.5 Hot mot allmän ordning och säkerhet Om tredjelandsmedborgaren anses utgöra ett hot mot allmän och säkerhet får han eller hon inte beviljas ställning som varaktigt bosatt (5 a kap. 3 UtlL). Det är inte möjligt att exakt ange vad som krävs för att den sökande ska anses vara ett hot mot allmän ordning eller säkerhet. Generellt enligt EUrätten anses dock gälla att sådana hänsyn inte får åberopas för att tjäna ekonomiska syften, att åtgärder av sådana hänsyn ska överensstämma med proportionalitetsprincipen,

8 8 (11) att åtgärderna skall grunda sig enbart på den berörda personens eget uppförande, att allmänpreventiva hänsyn inte får tas, att tidigare domar för brott inte i sig skall utgöra anledning att vidta sådana åtgärder samt att den berörda personens beteende måste utgöra ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse. I skäl 8 i förordet till direktivet om varaktigt bosatta sägs dock att begreppet allmän ordning får inbegripa fällande dom för allvarligt brott. Detta bör tolkas så att begångna brott, under förutsättningen att de betraktas som allvarliga, i sig kan betraktas som ett hot mot allmän ordning. Likaså bör upprepad brottslighet där brotten inte ligger alltför långt tillbaka och inte är bagatellartade kunna utgöra hot mot allmän ordning. Vad som ska bedömas som allvarligt brott måste avgöras i det enskilda fallet. Ledning kan sökas i rättsfallen MIG 2008:46 och MIG 2009:21. I det förra referatet berörs två domar där upprepad brottslighet förekommit och det senare referatet rör en dom där det bedömdes ett enstaka grövre brott var tillräckligt för att en person skulle anses utgöra ett hot mot allmän ordning och säkerhet. I MIG 2007:10 redogörs utförligt för EU-domstolens praxis. Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef efter föredragning av experten Rättschef

9 9 (11) Bilaga till SR 20/2015 Gällande rätt m.m. Direktivet om varaktigt bosatta Den grundläggande rättskällan rörande ställning som varaktigt bosatta är Europeiska Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning. Villkoren för att förvärva ställning som varaktigt bosatt finns huvudsakligen i artiklarna 4-6. Villkoren är att tredjelandsmedborgaren varit lagligen och oavbrutet bosatt inom medlemsstatens territorium i fem år omedelbart före inlämnandet av ansökan för sin egen och sina familjemedlemmars räkning styrker att han eller hon förfogar över stabila och regelbundna försörjningsmedel har en sjukförsäkring avseende alla risker som medborgarna i den aktuella medlemsstaten normalt omfattas av inte är ett hot mot allmän ordning eller säkerhet Kravet på sjukförsäkring har inte genomförts i lagstiftningen eftersom kravet på bosättning innebär att personer som kommer ifråga att beviljas ställning som varaktigt bosatta antas vara folkbokförda och därigenom omfattas av den skattefinansierade hälso- och sjukvården. Ändringsdirektivet Räckvidden av direktivet 2003/109 utökades genom ändringsdirektivet 2011/51/EU. Ändringen innebar att även personer som beviljats internationellt skydd (enligt skyddsgrundsdirektivets definition) kan förvärva ställning som varaktigt bosatta. Mot bakgrund av att utökningen endast avser internationellt skydd kan personer som beviljats tillstånd som övrigt skyddsbehövande (4 kap. 2 a UtlL) fortfarande inte beviljas ställning som varaktigt bosatta (5 a kap. 4 2 UtlL). Eftersom ställning som varaktigt bosatt öppnar för viss rörlighet inom EU och således påverkar även andra EU-stater kan en medlemsstat inte i sin nationella lagstiftning utvidga direktivets räckvidd till att avse andra skyddsbehövande än dem som beviljats internationellt skydd.

10 10 (11) Lag och förordning Direktivets bestämmelser har genomförts i svensk rätt och återfinns framför allt i kapitel 5 a utlänningslagen och kapitel 4 utlänningsförordningen. Utlänningslagen Villkoren för att bevilja ställning som varaktigt bosatt finns huvudsakligen i 5 a kap. 1-4 UtlL. Av särskilt intresse är 5 a kap. 1 som lyder som följer. 1 En ansökan från en utlänning om ställning som varaktigt bosatt i Sverige ska beviljas om sökanden har vistats i Sverige utan avbrott under minst fem år och under denna tid har haft, och vid tiden för ansökan har, 1. permanent uppehållstillstånd, 2. ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och uppehållstillstånd i Sverige, eller 3. uppehållstillstånd i Sverige som anhörig till en person med ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat. Vid beräkningen av vistelsetiden ska tid då sökanden haft uppehållstillstånd syftande till bosättning beaktas. Vid beräkningen av vistelsetiden för en sökande som har flyktingstatusförklaring enligt 4 kap. 3 eller alternativ skyddsstatusförklaring enligt 4 kap. 3 a första stycket, beaktas även tiden mellan den dag då ansökan om asyl eller ansökan om ny prövning gavs in och den dag då asyl beviljades. Vid beräkningen av vistelsetiden ska vistelse i Sverige av tillfälliga skäl eller för studier inte beaktas. Vistelse utanför Sverige under kortare tid än sex månader i följd och inte mer än tio månader sammanlagt under femårsperioden ska inte anses vara avbrott i vistelsen. Bestämmelsens första stycke är tydligt såtillvida att den sökande vid tidpunkten för ansökan om ställning som varaktigt bosatt måste ha permanent uppehållstillstånd. Lagrummet kan dock tolkas som att den sökande dessutom ska ha haft permanent uppehållstillstånd under hela den aktuella femårsperioden. Migrationsverket har dock, med stöd av uttalanden i förarbetena (prop. 2005/06:77 s. 140) samt lagrummets andra stycke, tolkat bestämmelsen så att den sökande inte måste haft permanent uppehållstillstånd hela perioden. Utlänningsförordningen I utlänningsförordningen finns bestämmelser om utformning och utfärdande av EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta, dvs. det uppehållstillstånd som utfärdas till tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatta (4 kap. 19 a-g UtlF).

11 11 (11) Förordningen innehåller dessutom bestämmelser om uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som har ställning som varaktigt bosatta i andra EUstater och som avser vistas i Sverige. Eftersom det rättsliga ställningstagandet inte behandlar denna kategori av ärenden berörs reglerna inte närmare. Förarbeten Direktivet om varaktigt bosatta (2003/109/EG) genomfördes i svensk lagstiftning genom proposition 2005/06:77 och ändringsdirektivet (2011/51/EU) genom proposition 2013/14:83. Migrationsöverdomstolen Avgöranden som rör villkoren för att bevilja ställning som varaktigt bosatt saknas. När det gäller bedömningen av vad som kan utgöra hot mot allmän ordning eller säkerhet kan ledning sökas i rättsfallen MIG 2008:46 och MIG 2009:21. I det förra referatet berörs två domar där upprepad brottslighet förekommit och det senare referatet rör en dom där det bedömdes ett enstaka grövre brott var tillräckligt för att en person skulle anses utgöra ett hot mot allmän ordning och säkerhet. I MIG 2007:10 redogörs utförligt för ett antal domar från EU-domstolen rörande allmänordning eller säkerhet.

betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning

betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning 1 (7) Rättsavdelningen 2017-02-27 SR 04/2017 Rättsligt ställningstagande angående betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning Sammanfattning

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9 Målnummer: UM4563-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-04-19 Rubrik: Lagrum: Ett utländskt barn kan inte beviljas uppehållstillstånd på grund av

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Uppdaterat 2006-11-28 42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Innehållsförteckning Direktivet

Läs mer

Rättsavdelningen SR 16/2015

Rättsavdelningen SR 16/2015 BFD12 080926 1 (7) Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 16/2015 Rättslig kommentar angående när permanent uppehållstillstånd kan ges då sökanden vid anknytning till skyddsbehövande fått ett förlängt uppehållstillstånd

Läs mer

2 (5) 2. Gällande rätt m.m.

2 (5) 2. Gällande rätt m.m. 2 (5) International Cities of Refuge Network (ICORN)är fristädernas nätverk. ICORN är en medlemsorganisation som utgörs av fristäderna själva. Organisationen har sitt säte i Norge. Fristaden och ICORN

Läs mer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer BFD12 080926 1 (5) Rättsavdelningen 2015-05-12 SR 19/2015 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 1. Bakgrund Med fristadskonstnärer avses här konstnärliga utövare

Läs mer

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Tobias Billström

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2015-08-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9246-14 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud för 1 och 2: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-01-19 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Enligt en lagrådsremiss den 8 december

Läs mer

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Ds 2013:32 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Sammanfattning av utredningens försias

Sammanfattning av utredningens försias Bilaga Sammanfattning av utredningens försias Inledning Utredningen föreslår att ett försörjningskrav införs som villkor för anhöriginvandring. Kravet innebär att anknytningspersonen, dvs. den person som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

försörjningskravet vid anhöriginvandring

försörjningskravet vid anhöriginvandring 1 (15) Rättsavdelningen 2016-02-13 SR 03/2017 Rättsligt ställningstagande angående försörjningskravet vid anhöriginvandring Sammanfattning Vid anhöriginvandring är det den person som bor i Sverige som

Läs mer

Rättsligt ställningstagande

Rättsligt ställningstagande 1 (12) Rättsavdelningen 2017-03-03 SR 06/2017 I detta styrdokument finns även hänvisningar av relevans för lagen om Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den s.k.

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

Rättsavdelningen SR 52/2016

Rättsavdelningen SR 52/2016 1 (6) Rättsavdelningen 2016-09-26 SR 52/2016 Rättsligt ställningstagande angående bedömning av om den lön, inklusive eventuella förmåner, som erbjuds för en anställning är tillräcklig för att uppfylla

Läs mer

Rättslig styrning 2012-05-21 RCI 13/2012

Rättslig styrning 2012-05-21 RCI 13/2012 1 (6) Rättslig styrning 2012-05-21 RCI 13/2012 Rättsligt ställningstagande angående avvisning av EES-medborgare 1. Sammanfattning Sammanfattningsvis konstateras att alla EES-medborgare och deras medföljande

Läs mer

uppehållstillstånd för personer som vistas i Sverige och utför religiös och annan ideell verksamhet

uppehållstillstånd för personer som vistas i Sverige och utför religiös och annan ideell verksamhet 1 (6) Rättsavdelningen 2017-06-30 SR 29/2017 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för personer som vistas i Sverige och utför religiös och annan ideell verksamhet Sammanfattning Personer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

DOM Meddelat i Stockholm

DOM Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN DOM 2015-12-22 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7389-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens dom den 4 september 2015 i mål

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 9

Innehåll. Sammanfattning... 9 Innehåll Sammanfattning... 9 1 Författningsförslag... 11 1.1 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll...

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 Målnummer: UM8434-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-09-01 Rubrik: Möjligheten att på grund av synnerliga skäl enligt 5 kap. 18 andra stycket

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:61

Regeringens proposition 2016/17:61 Regeringens proposition 2016/17:61 Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Prop. 2016/17:61 Regeringen överlämnar denna proposition till

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5753-12 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 12 juni 2012

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2012-05-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10802-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART 76 Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:2

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:2 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:2 Målnummer: UM1963-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-01-31 Rubrik: Arbetstillstånd är en förutsättning för att en utlänning ska få arbeta i Sverige

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 Målnummer: UM8366-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-10-08 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir. 2006:78 Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2006 Sammanfattning av uppdraget

Läs mer

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt 2 Enligt samma bestämmelse ska offentligt biträde däremot inte utses om det måste antas att behov av biträde saknas. Paragrafen har därför tolkats på så sätt att det anses föreligga en presumtion för att

Läs mer

Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares

Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares Utbildningsutskottets betänkande 2007/08:UbU14 Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte Sammanfattning I betänkandet behandlar

Läs mer

Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen. Alexandra Wilton Wahren (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen. Alexandra Wilton Wahren (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 februari 2016 Peter Hultqvist Alexandra Wilton Wahren (Justitiedepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige; SFS 2017:352 Utkom från trycket den 16 maj 2017 utfärdad den

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:5 Målnummer: UM3926-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-03-03 Rubrik: En utlänning som ansökt om Schengenvisering enligt bestämmelserna i viseringskodexen

Läs mer

övergångsbestämmelsen i tillfälliga lagen

övergångsbestämmelsen i tillfälliga lagen Bfd12 20141107 1 (11) Rättsavdelningen 2016-12-12 SR 60/2016 I detta styrdokument finns även hänvisningar av relevans för lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2014 B 1310-14 KLAGANDE MW Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Europeiska unionens officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning L 16/44 23.1.2004 RÅDETS DIREKTIV 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:15

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:15 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:15 Målnummer: UM8875-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-06-04 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Kravet på sjukförsäkring i 3 a kap. 3 4 utlänningslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:753 Utkom från trycket den 30 juni 2016 utfärdad den 22 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1400 Utkom från trycket den 5 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss

Utkast till lagrådsremiss Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm Klicka här för att ange datum. Klicka här för att ange namnundersktift1.

Läs mer

god man och offentligt biträde för barn utan vårdnadshavare i ärenden där Dublinförordningen ska tillämpas

god man och offentligt biträde för barn utan vårdnadshavare i ärenden där Dublinförordningen ska tillämpas Bfd22 080929 1 (6) Rättslig styrning 2014-01-14 RCI 07/2014 Rättsligt ställningstagande angående god man och offentligt biträde för barn utan vårdnadshavare i ärenden där Dublinförordningen ska tillämpas

Läs mer

Inrikesminister Ville Itälä

Inrikesminister Ville Itälä Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rättsliga ställning) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 12

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:133

Regeringens proposition 2016/17:133 Regeringens proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå Prop. 2016/17:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Rättsavdelningen SR 37/2015. förordnande av offentligt biträde i asylärenden. En behovsprövning ska göras från fall till fall.

Rättsavdelningen SR 37/2015. förordnande av offentligt biträde i asylärenden. En behovsprövning ska göras från fall till fall. Bfd22 080929 1(4) Rättsavdelningen 2015-09-30 SR 37/2015 Rättslig kommentar angående förordnande av offentligt biträde i asylärenden 1. Sammanfattning Som huvudregel ska offentligt biträde förordnas så

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt)

Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt) HFD 2016 ref. 39 Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt) i ett folkbokföringsärende. 3, 4 och 26 folkbokföringslagen (1991:481),

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 Målnummer: UM3714-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-04-07 Rubrik: Det finns inte skäl att bevilja två minderåriga barn flyktingstatusförklaring

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 Målnummer: UM2929-15 UM2930-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-07 Rubrik: En ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl får inte

Läs mer

Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet oktober 2015

Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet oktober 2015 Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet oktober 2015 Promemoria Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 Målnummer: UM7173-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-10-26 Rubrik: En asylansökan från ett i Sverige fött utländskt barn, vars mor beviljats

Läs mer

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 29 Fråga om det är förenligt med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer att vägra avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz. Inkomsttaxering 2010 och 2011. Lagrum:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:1243 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-03-27 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5826-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 4 juli 2014 i mål nr

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2010-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1346-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: Advokaten ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen, av 68 i en lag om ändring av utlänningslagen och av 1 i lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Sammanfattning. Genomförandet av skyddsgrundsdirektivet

Sammanfattning. Genomförandet av skyddsgrundsdirektivet Sammanfattning Utredningen har haft i uppdrag att dels ta ställning till hur direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas

Läs mer

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?${appl}=sfst&${base}=sfst&...

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?${appl}=sfst&${base}=sfst&... 1 av 59 2007-10-25 12:34 Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 3 av 3 i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97); SFS 2014:185 Utkom från trycket den 15 april 2014 utfärdad den 3 april 2014. Regeringen föreskriver 1 i fråga om utlänningsförordningen

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 05 BESLUT 2014-01-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8537-13 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 7309-13 1 KLAGANDE Polismyndigheten i Skåne Gränspolisenheten 205 90 Malmö MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen,

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Folkbokföringsutredningen (Fi 2007:11) Dir. 2008:56. Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 2008

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Folkbokföringsutredningen (Fi 2007:11) Dir. 2008:56. Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 2008 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Folkbokföringsutredningen (Fi 2007:11) Dir. 2008:56 Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare har i uppdrag

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8 Målnummer: UM8090-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-06-14 Rubrik: En kvinna och hennes barn har sökt asyl i Sverige. Deras ansökningar

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN (Only available in Swedish, 2006-11-15) Rubrik: Utlänningslag (2005:716) Utfärdad: 2005-09-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:946 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395); SFS 2010:441 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen

Läs mer

Ingela Fridström (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ingela Fridström (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av blåkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 februari 2013 Tobias Billström Ingela Fridström (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledningen 2004:11: Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Historik information om ändringar i vägledningen 2004:11: Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, VÄGLEDNING 2004:11 1 (6) Historik information om ändringar i vägledningen 2004:11: Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningen uppdateras fortlöpande. När en vägledning

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:18 Målnummer: UM721-06 Avdelning: 5 Avgörandedatum: 2007-04-20 Rubrik: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopat anknytning till vuxet barn

Läs mer

Kommittédirektiv. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats

Kommittédirektiv. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats Kommittédirektiv Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats Dir. 2016:92 Beslut vid regeringssammanträde den 3 november

Läs mer

3. Bakgrund. 4. Gällande rätt m.m. 5. Rättschefens bedömning 2 (8)

3. Bakgrund. 4. Gällande rätt m.m. 5. Rättschefens bedömning 2 (8) 2 (8) Det är av flera anledningar viktigt att försöka klargöra identiteten tidigt i asylprocessen. Vi bör därför informera den asylsökande om vikten av att han eller hon styrker sin identitet genom att

Läs mer

Gällande rätt En genomgång av gällande rätt återfinns som en bilaga till detta ställningstagande.

Gällande rätt En genomgång av gällande rätt återfinns som en bilaga till detta ställningstagande. 2 (8) Att utlänningen vistats eller arbetat här i strid mot UtlL kan även få en viss betydelse när ansökan om förlängt uppehålls- och/eller arbetstillstånd prövas i sak. Det gäller framför allt i de fall

Läs mer

Utlänningsrätt 29 mars 2011

Utlänningsrätt 29 mars 2011 Utlänningsrätt 29 mars 2011 Rebecca Stern Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt Politiken och juridiken ligger nära varandra på utlänningsrättens område diskussion om

Läs mer

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring.

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Beviljade uppehålls

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2014:198 Utkom från trycket den 15 april 2014 utfärdad den 3 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om utlänningslagen

Läs mer

MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga

MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga Sida l (8) KAMMARRÄTTEN T^ /TIV /T JJUIVL ^ål m UM 5495 ~! 2011-06-13 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2014:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2014:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2014:5 Målnummer: UM9643-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2014-03-20 Rubrik: Lagrum: En utlänning har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning

Läs mer

Genomförande av ICT-direktivet

Genomförande av ICT-direktivet Ds 2017:3 Genomförande av ICT-direktivet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se

Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se Den fria rörligheten (Dir. 2004/38/EG) EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i en annan

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:9

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:9 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:9 Målnummer: UM9681-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-06-11 Rubrik: Om det finns ett land som uppfyller kriterierna för ett s.k. säkert tredjeland

Läs mer

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2001:82 1 Departement/ myndighet: Integrations-

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

Rätt till svenskt studiestöd för EUmedborgare. Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 studiestödslagen inte överklagas.

Rätt till svenskt studiestöd för EUmedborgare. Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 studiestödslagen inte överklagas. ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR STUDIESTÖD. The National Board of Appeal for Student Aid Sidan 1 av 5 BESLUT 2015-04-27 Klagande NN Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut den 22 december

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor. Asylsökande och nyanlända

Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor. Asylsökande och nyanlända Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor Asylsökande och nyanlända Mia Hemmestad Arbetsmarknadssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Den 30 januari 2017 Olika kategorier av medborgare Svenska medborgare

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2016-12-08 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8640-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens dom den 20 oktober 2015

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) 1 of 24 08/03/2010 13:44 SFS 2005:716 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1542 Utlänningslag

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-22 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Genomförande av EG-direktivet om ett

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:153

Regeringens proposition 2013/14:153 Regeringens proposition 2013/14:153 Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd Prop. 2013/14:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer