42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning"

Transkript

1 Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Uppdaterat Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Innehållsförteckning Direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Förutsättningar för att bevilja ställning som varaktigt bosatt Vistelsetid som bosatt i Sverige Ej flyktingar och skyddsbehövande Försörjningskrav Hot mot allmän ordning och säkerhet EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta Uppehållstillstånd för varaktigt bosatta i andra EU-stater Allmänt om rörlighet för varaktigt bosatta. EG-uppehållstillstånd är ett krav Uppehållstillstånd efter inresan Pass Visering Inget krav på arbetstillstånd Sverige tillämpar de gamla EES-reglerna Uppehållstillstånd på grund av anställning Tolkningen av arbetstagarbegreppet Uppehållstillstånd för egenföretagare Uppehållstillstånd för tillhandahållare eller mottagare av tjänster Uppehållstillstånd för studerande Uppehållstillstånd för personer med tillräckliga medel för sin försörjning Vad avses med tillräckliga medel Sjukförsäkring Familjemedlemmar till varaktigt bosatta Vilka familjemedlemmar omfattas Handläggning, överklagande m.m. Nationell kontaktpunkt Direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

2 2 (35) I det här kapitlet behandlas tillämpningen av Europeiska Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning. Direktivet har genomförts i svensk lagstiftning genom proposition 2005/06:77 och de författningsändringar som direktivet medförde trädde i kraft den 30 april I utlänningslagen återfinns bestämmelserna om varaktigt bosatta främst i kapitel 5 a och i utlänningsförordningen i kapitel 4. Observera att Danmark, Irland och Storbritannien, på grund sina speciella villkor för anslutningen till EU, inte omfattas av direktivet (skäl 25 och 26 i ingressen till direktivet om varaktigt bosatta). Direktivet omfattar bara EU-staterna vilket innebär att EFTA-staterna, dvs. Island, Lichtenstein och Norge, inte omfattas. Genom direktivet introduceras en ny s.k. rättsfigur, varaktigt bosatt, som inte tidigare funnits i svensk lagstiftning. Syftet med detta är att tredjelandsmedborgare som varit bosatta i en medlemsstat under en längre tid ska kunna få en särskild rättslig ställning. Tredjelandsmedborgare som fått ställning som varaktigt bosatta ska tillerkännas vissa särskilda rättigheter liknande dem som en EU-medborgare har. Dessa rättigheter framgår av direktivet. När en tredjelandsmedborgare får ställning som varaktigt bosatt ska medlemsstaten också utfärda ett särskilt uppehållstillstånd för personen. Detta kallas EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta. Tillståndet ska gälla i minst fem år vilket också är den tillståndstid som Sverige valt. För att ställningen som varaktigt bosatt så långt som möjligt ska likna den som EU-medborgare har, så anger direktivet att den varaktigt bosatte under vissa förutsättningar har rätt att bosätta sig i en annan medlemsstat. Till skillnad från rörligheten för EU-medborgare så kan dock medlemsstaterna i viss mån själva bestämma under vilka villkor en varaktigt bosatt kan få uppehållstillstånd i landet. En varaktigt bosatt tredjelandsmedborgares rätt till rörlighet är således inte fullt jämförbar med den rätt som en EU-medborgare har. Om en varaktigt bosatt utnyttjar sin rätt till bosättning i en annan medlemsstat ska även personens familjemedlemmar som ingår i kärnfamiljen ha rätt att följa med under förutsättning att familjen redan var bildad i den första medlemsstaten. EU-staterna ska genom en nationell kontaktpunkt i respektive stat underrätta varandra om vissa av de åtgärder som vidtas i enlighet med direktivet.

3 3 (35) Förutsättningar för att beviljas ställning som varaktigt bosatt Vistelsetid som bosatt i Sverige En grundläggande förutsättning för att beviljas ställning som varaktigt bosatt är att tredjelandsmedborgaren varit bosatt i Sverige utan avbrott i fem år och vid tiden för ansökan har PUT (5 a kap. 1 UtlL). Sökanden måste under hela femårsperioden ha haft tillstånd som syftar till bosättning här. Det innebär att UT för tillfälliga vistelser eller studier inte kan räknas in. Tidsbegränsat UT inom ramen för uppskjuten invandringsprövning kan däremot ingå. Vid beräkning av den femåriga vistelsetiden ska vistelser utanför Sverige som varat kortare tid än sex månader i följd och inte mer än tio månader sammanlagt under femårsperioden inte anses vara avbrott i vistelsen (5 a kap. 1 fjärde stycket UtlL). Ej flyktingar och skyddsbehövande Personer vars PUT grundar sig på att de bedömts vara flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt kan inte beviljas ställning som varaktigt bosatta i Sverige (5 a kap. 4 UtlL). Detta följer direkt av direktivet om varaktigt bosatta (artikel 3.1). Upplysningsvis kan nämnas att det inom EU pågår ett arbete med att utvidga direktivet så att även flyktingar och skyddsbehövande ska kunna få ställning som varaktigt bosatta. Försörjningskrav För att få ställning som varaktigt bosatt ska tredjelandsmedborgaren fullt ut kunna försörja sig och sin familj med egna medel så att grundläggande behov av uppehälle och bostad är tillgodosedda (5 a kap. 2 UtlL). Propositionen 2005/06:77 innehåller ett längre avsnitt om vad försörjningskravet innebär (s ). Följande uttalanden i propositionen är vägledande för bedömningen av försörjningskravet. Grundläggande är att försörjningsförmågan är sådan att det sociala bidragssystemet inte behöver utnyttjas Förmåner som utgår oberoende av den enskildes ekonomiska förmåga, t.ex. barnbidrag, innebär dock inte att förmånstagaren anses ligga systemet för socialt bistånd till last Bistånd som utgår efter behovsprövning innebär dock att tredjelandsmedborgaren inte uppfyller försörjningskravet Prövningen kommer därför främst att bestå i att bedöma riskerna för att försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen eller lagen om äldreförsörjningsstöd kommer att behöva tas i anspråk

4 4 (35) Bostadsbidrag och bostadstillägg för pensionärer är också bidragsformer som är behovsprövade och som inverkar på försörjningskravet Om tredjelandsmedborgarens make, maka eller sambo också har inkomster så får dessa tas med i beräkningen av försörjningen av familjen Tillgångarna ifråga bör anses tillräckliga om de överstiger riksnomen för beräkningen av skäliga levnadsomkostnader, dvs. den nivå under vilken värdmedlemsstaten får bevilja sina medborgare socialbidrag, samt utgifter för boende, försäkringar och eventuella resor till och från arbetet m.m. Det kan inte krävas att tredjelandsmedborgaren visar att försörjningen varit tryggad under alla de fem föregående åren. Dels finns inget uttryckligt stöd för ett sådant krav i direktivet och dels skulle det ställa alltför stora krav på bevisning och utredning i ansökningarna. För att försörjningskravet ska anses uppfyllt får dock krävas att den sökande kan visa på viss stabilitet rörande det ekonomiska läget. Därför bör kunna krävas att den sökande för åtminstone något eller ett par år tillbaka kan visa att tillgångarna genom arbete eller motsvarande varit tillräckliga och göra sannolikt att det sociala bidragssystemet inte belastats. Exempelvis bör en person som under de föregående fem åren uppburit socialt bistånd men som vid ansökningstillfället kan visa att han eller hon fått en anställning som ger tillräckliga inkomster, inte anses uppfylla försörjningskravet. Hot mot allmän ordning och säkerhet Om tredjelandsmedborgaren skulle anses utgöra ett hot mot allmän och säkerhet får han eller hon inte beviljas ställning som varaktigt bosatt (5 a kap. 3 UtlL). Av den anledningen bör en slagning i MR/BR-registren göras, innan tillstånd beviljas. Det är inte möjligt att exakt ange vad som krävs för att den sökande ska anses vara ett hot mot allmän ordning eller säkerhet. Generellt enligt EGrätten anses dock gälla att hänsyn till allmän ordning och säkerhet inte får åberopas för att tjäna ekonomiska syften att åtgärder av sådana hänsyn skall grunda sig enbart på den berörda personens eget uppförande samt att tidigare domar för brott inte i sig skall utgöra anledning att vidta sådana åtgärder I skäl 8 i förordet till direktivet om varaktigt bosatta sägs dock att begreppet allmän ordning får inbegripa fällande dom för allvarligt brott. Detta bör tolkas så att begångna brott, under förutsättningen att de betraktas som allvarliga, i sig kan betraktas som ett hot mot allmän ordning. Vad som ska bedömas som allvarligt brott måste avgöras i det enskilda fallet. Det sagda torde också innebära att bedömningen rörande allmän ordning enligt

5 5 (35) direktivet om varaktigt bosatta inte helt kan jämföras med bedömningen enligt det s.k. rörlighetsdirektivet (2004/38/EG) som behandlar den fria rörligheten för EU-medborgare. Det får anses att det i allmänna ordalag krävs mindre för att betraktas som ett hot mot allmän ordning enligt direktivet för varaktigt bosatta. Förutom begångna brott av allvarlig art bör upprepad brottslighet, även om den avser mindre allvarliga brott, kunna utgöra ett hot mot allmän ordning. EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta När en tredjelandsmedborgare får ställning som varaktigt bosatt ska medlemsstaten också utfärda ett särskilt uppehållstillstånd för personen. Detta kallas EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta. Tillståndet ska gälla i minst fem år (4 kap. 19 a UtlF). Varje tredjelandsmedborgare som fått ställning som varaktigt bosatt, oavsett vilken EU-stat som beviljat ställningen, ska alltså kunna visa upp ett sådant tillstånd. För svensk del kommer EG-uppehållstillståndet att beviljas på fem år. Tillstånd kan beviljas för längre tid än passets giltighetstid (4 kap UtlF). Av artikel 8.3 i direktivet om varaktigt bosatta framgår att medlemsstaterna ska ha en gemensam standard för tillståndens utseende. Tillstånden ska utfärdas i ett klistermärke som följer den vanliga EU-standarden, dvs. vår vanliga tillståndssticker. När Sverige utfärdar ett EG-uppehållstillstånd ska texten Varaktigt bosatt inom EG och Long term resident EC anges i fältet Typ av tillstånd. EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta som utfärdats i andra medlemsstater ska innehålla motsvarande text på det egna landets språk. Hur denna text ska se ut kan man ta reda på genom att internetportalen EUR-LEX - - söka fram respektive språkvariant av direktivet och kontrollera i artikel 8.3 hur texten ska lyda på respektive språk. Sökning sker enklast genom att söka på direktivets nummer, dvs. 2003/109, via de båda sökstegen /Enkel sökning/hänvisningar till dokument. Nedan följer den aktuella texten på några av de språk som kan tänkas bli vanliga. Övriga språkversioner kan sökas enligt ovan. Long term resident - EC (engelska) "Résident de longue durée - CE" (franska) "Daueraufenthalt - EG" (tyska) "Residente de larga duración-ce" (spanska) "Soggiornante di lungo periodo - CE" (italienska) "EG-langdurig ingezetene" (nederländska) "επί µακρόν διαµένων - ΕΚ" (grekiska) "rezydent długoterminowy WE" (polska)

6 6 (35) Den som beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige kommer vid sidan av EG-uppehållstillståndet att ha kvar sitt permanenta uppehållstillstånd. EG-uppehållstillståndets främsta syfte är alltså att gälla som bevis för ställningen som varaktigt bosatt då personen vill utnyttja sin rätt till rörlighet och flytta till en annan EU-stat. Uppehållstillstånd för varaktigt bosatta i andra EU-stater Allmänt om rörlighet för varaktigt bosatta. För att ställningen som varaktigt bosatt så långt som möjligt ska likna den som EU-medborgare har, så anger direktivet att den varaktigt bosatte under vissa förutsättningar har rätt att bosätta sig i en annan medlemsstat. Observera att Danmark, Irland och Storbritannien inte omfattas av direktivet. Tredjelandsmedborgare som är bosatta där kommer alltså inte att kunna få ställning som varaktigt bosatta. Inte heller kan en varaktigt bosatt i Sverige eller annan EU-stat åberopa sin ställning som varaktigt bosatt för att få UT i dessa länder. Som nämndes i inledningen har medlemsstaterna i viss utsträckning möjlighet att själva avgöra under vilka förutsättningar en varaktigt bosatt i en annan medlemsstat ska beviljas uppehållstillstånd. En varaktigt bosatt tredjelandsmedborgares rätt till rörlighet är således inte jämförbar med den rätt som en EU-medborgare har. EG-uppehållstillstånd är ett absolut krav Observera att tredjelandsmedborgare som vill utnyttja sin ställning som varaktigt bosatt för att ansöka om UT i en annan EU-stat alltid måste styrka sin ställning genom att visa upp ett EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta utfärdat i den EU-stat där han förärvat ställningen. Det kan förekomma att sökande i allmänna ordalag hävdar att de är varaktigt bosatta, eftersom de varit bosatta länge i landet i fråga och har tillstånd av permanent natur. Detta är dock inte tillräckligt utan ett EG-uppehållstillstånd måste alltid visas upp. Se även ovan under avsnittet EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta. Uppehållstillstånd efter inresan En ansökan om UT från en varaktigt bosatt i en annan EU-stat får göras och beviljas även efter inresan. Detsamma gäller en ansökan från en sådan persons familjemedlem (4 kap. 17 UtlF). Ansökan kan också göras vid en svensk utlandsmyndighet.

7 7 (35) Samtliga ansökningar från tredjelandsmedborgare bosatta i Sverige som önskar få ställning som varaktigt bosatta kommer att handläggas av Migrationsverkets tillståndsenhet i Malmö. Ansökningar om UT från varaktigt bosatta i andra medlemsstater handläggs däremot vid samtliga tillståndsenheter. Pass En tredjelandsmedborgare som är varaktigt bosatt i en annan EU-stat och som ska resa in och vistas i Sverige måste ha giltigt pass. Detta gäller oavsett om ställningen som varaktigt bosatt är förvärvad i en Schengenstat eller inte. I 4 kap. 9 UtlF, som behandlar under vilka förutsättningar varaktigt bosatta i en annan EU-stat ska beviljas UT i Sverige, sägs visserligen att varaktigt bosatta mot uppvisande av pass eller ID-kort samt t.ex. anställningsbevis ska beviljas UT. Detta kan dock inte tolkas som ett undantag från kravet på pass för inresa och vistelse eftersom 4 kap. 9 UtlF endast reglerar förutsättningarna för att bevilja UT. Mot bakgrund av att den varaktigt bosatte alltid måste ha pass för att resa in och vistas i Sverige och då detta krav får anses vara överordnat förutsättningarna för UT i 4 kap. 9 UtlF, bör alltid krävas att den varaktigt bosatte har ett giltigt pass för att UT ska beviljas. Visering En tredjelandsmedborgare som har förvärvat ställning som varaktigt bosatt i Sverige är undantagen från kravet på visering (2 kap. 3 UtlL). Däremot måste en tredjelandsmedborgare, som är medborgare i en viseringspliktig nation och som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat, ha visering för att resa in i Sverige såvida inte personen i fråga har UT i en Schengenstat och av den anledningen kan resa in viseringsfritt (3 kap. 1 första stycket 12 UtlF). De varaktigt bosatta som förvärvat sin ställning i en Schengenstat och därmed har UT där, kan därför resa in i Sverige utan visering. Inresa utan visering kan givetvis också ske om den varaktigt bosatte ansökt om och beviljats UT i Sverige före inresan. Motsvarande gäller för familjemedlemmar till den varaktigt bosatte under förutsättning att även dessa är tredjelandsmedborgare. Några speciella regler om att underlätta för varaktigt bosatta eller deras familjemedlemmar att resa in eller att få visering finns inte. Om en varaktigt bosatt i en annan EU-stat visar att han eller hon t.ex. fått arbete i Sverige eller har en studieplats ordnad så är detta dock ett starkt skäl för att en visering ska beviljas eftersom en sådan person har rätt att ansöka om och beviljas ett UT efter inresan.

8 8 (35) Inget krav på arbetstillstånd Varaktigt bosatta i en annan medlemsstat är undantagna från kravet på arbetstillstånd (5 kap. 1 UtlF). Detsamma gäller, oavsett medborgarskap, den varaktigt bosattes make, maka, sambo, barn under 21 år eller som är beroende av den varaktigt bosatte för sin försörjning. En varaktigt bosatt i en annan EU-stat kan alltså resa in i Sverige och arbeta under tre månader utan vare sig UT eller AT. Efter tre månader inträder dock krav på UT. Sverige tillämpar de gamla EES-reglerna Sverige har valt att personer som har ställning som varaktigt bosatta i ett annat medlemsland ska få uppehållstillstånd i Sverige enligt de villkor som fram till den 30 april 2006 gällde för EU-medborgare (fr.o.m. detta datum behöver dessa inte längre ha UT), dvs. det som i dagligt tal kallades uppehållstillstånd enligt EES-reglerna. Förutsättningarna för att bevilja UT för varaktigt bosatt i en annan EU-stat finns fr.a. i 4 kap. 9 och 10 UtlF och för familjemedlemmar till varaktigt bosatta i 4 kap. 16 a UtlF. I prop. 2005/06:77 sägs enbart att de ovannämnda bestämmelserna om UT ska gälla för varaktigt bosatta i en annan EU-stat. Eftersom inget annat sägs måste det också innebära att den rättspraxis som gällt för att bevilja UT för EU-medborgare och som framförallt bygger på EG-domstolens avgöranden måste gälla även i fortsättningen. Det innebär t.ex. att det inte kan ställas högre krav på en anställning som åberopas som grund för UT av en varaktigt bosatt än på en anställning som åberopas av en EESmedborgare som vill bli registrerad enligt rörlighetsdirektivet (2004/38/EG). Jämfört med vad som gäller vid bedömningen av om en EES-medborgare har uppehållsrätt på grund av en anställning torde det dock finnas ett större utrymme att kontrollera och utreda förhållandena rörande en varaktigt bosatts anställning. Det kan t.ex. röra sig om kontroller av att arbetsgivaren faktiskt är registrerad som arbetsgivare och om anställningens omfattning och längd. För att beviljas UT i Sverige krävs att den varaktigt bosatte, förutom att visa ett EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta och en giltig resehandling, tillhör någon av de personkategorier som anges i 4 kap. 9 första stycket UtlF. Dessa kategorier är Anställda Egenföretagare Tillhandahållare eller mottagare av tjänster Studerande Icke ekonomiskt aktiva - men som har tillräckliga tillgångar för sin försörjning

9 9 (35) Dessutom har den varaktigt bosattes familjemedlemmar rätt till UT under förutsättning att de är sådana familjemedlemmar som definieras i 3 a kap. 2 UtlL. De olika kategorierna beskrivs närmare i separata avsnitt nedan. Uppehållstillstånd på grund av anställning En varaktigt bosatt i en annan EU-stat ska beviljas UT om han eller hon visar upp ett giltigt pass eller nationellt ID-kort, ett EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta samt ett anställningsbevis (4 kap. 10 första stycket 1 UtlF). För anställningsbeviset kan användas det formulär (Arbetsintyg för medborgare från EU/EES, Migr ) som Migrationsverket utarbetat. Det är dock inte något formkrav att formuläret används. Ett anställningserbjudande som upprättats på annat sätt och som innehåller de uppgifter som krävs kan accepteras. De krav som normalt bör ställas på ett anställningsbevis är att det innehåller namnet på den anställde, anställningstid och anställningsvillkor, arbetsgivarens namn och organisationsnummer samt är undertecknat och också gärna stämplat av arbetsgivaren. Anställningen ska vara hos en arbetsgivare i Sverige. Om den varaktigt bosatte är anställd hos en utländsk arbetsgivare men ska utföra arbete i Sverige kan det istället vara fråga om en tillhandahållare av tjänster. Tolkningen av arbetstagarbegreppet Som nämnts ovan bör, i avsaknad av andra direktiv i lagstiftning och förarbeten, EG-domstolens rättspraxis tillämpas då det gäller att tolka arbetstagarbegreppet. Detta ska därför tolkas extensivt. En arbetstagare är en person som arbetar eller utför verksamhet mot ersättning åt någon annan under dennes ledning. Hit hör också praktikanter, lärlingar, hembiträden och au pair. För att en person skall bli bedömd som arbetstagare krävs att verksamheten eller aktiviteten som utförs är faktisk och äkta och att den inte är av så ringa omfattning att den betraktas som rent marginell eller av underordnad betydelse. Det ställs inga krav på minimilön eller att man kan försörja sig på den för att betraktas som arbetstagare. Att lönen kompletteras med egna medel eller socialbidrag är i sig inte diskvalificerande. Även deltidsarbete accepteras således, om det inte är av alltför ringa omfattning. I detta sammanhang kan det finnas anledning att påminna om möjligheterna att tidsbegränsa tillståndet på grund av anställningens varaktighet, se nedan.

10 10 (35) Jämfört med vad som gäller vid bedömning av om en EES-medborgare har uppehållsrätt på grund av en anställning torde det finnas ett betydligt större utrymme för att kontrollera och utreda förhållandena rörande en varaktigt bosatts anställning. Det kan t.ex. röra sig om kontroller hos andra myndigheter av att arbetsgivaren faktiskt är registrerad som arbetsgivare och om kontroller direkt med arbetsgivaren angående anställningens omfattning och längd. Huvudregeln är att uppehållstillståndet ges för fem år. Om anställningen gäller för en tid av mer än tre månader men mindre än ett år, skall uppehållstillståndet begränsas till anställningstiden (4 kap. 10 första stycket 1 UtlF). Om den anställde däremot haft flera korta anställningar och därigenom kommit upp i en sammanlagd anställningstid på ett år, bör ett femårigt UT beviljas även om också den nya anställningen avser kortare tid än ett år. Detta är en rimlig tolkning med hänsyn till att en anställd som har en anställning under till exempel femton månader får ett femårigt tillstånd direkt. Tillstånd får beviljas för längre tid än den varaktigt bosattes pass gäller (4 kap UtlF). En anställningsform som förekommer är timanställning vid behov tills vidare. Även en person som är anställd på sådana villkor är att betrakta som arbetstagare om de grundläggande förutsättningarna ovan är uppfyllda. Mot bakgrund av anställningsformens konstruktion kan det dock vara svårt att på förhand avgöra omfattningen av arbetet. En anställning av det här slaget bör därför inte leda till ett femårigt uppehållstillstånd om arbetsinsatsen inte är känd eller med säkerhet kan bedömas. Om arbetsinsatsen inte är känd bör uppehållstillståndet begränsas till att gälla sex månader. Vid ansökan om förlängning efter sex månader kan arbetsinsatsen bättre bedömas och om förutsättningarna ovan är uppfyllda (faktisk och äkta och inte av ringa omfattning) bör ett femårstillstånd kunna beviljas. Om arbetsinsatsen fortfarande inte kan bedömas kan ett nytt kortare tillstånd beviljas. Om förutsättningarna överhuvudtaget inte är uppfyllda bör tillstånd vägras. Vid provanställning bör tillstånd beviljas endast för den tid provanställningen avser. Om tiden inte tydligt framgår utan anställningen beskrivs som provanställning tills vidare eller liknande bör tillståndet begränsas till sex månader. Vid anställning som au pair bör uppehållstillstånd beviljas för ett år, såvida inte anställningen klart avser en längre period än ett år. Uppehållstillstånd för varaktigt bosatta som är anställda klassas H1.

11 11 (35) Uppehållstillstånd för egenföretagare En varaktigt bosatt i en anan EU-stat skall på samma villkor som en svensk medborgare eller en EES-medborgare kunna starta och driva verksamhet som egenföretagare. Om verksamheten kräver någon form av auktorisation eller legitimation för här i landet redan bosatta, får samma villkor ställas på den varaktigt bosatte. För att den varaktigt bosatte ska kunna beviljas uppehållstillstånd i egenskap av egenföretagare krävs att han eller hon visar upp handlingar som styrker att han eller hon bedriver verksamhet i Sverige (4 kap. 9 första stycket 1 UtlF). Detta kan ske t.ex. genom en F-Skattsedel eller registreringsbevis från länsstyrelsen eller Patent- och registreringsverket. I allmänhet är det dock inte tillräckligt att visa upp dessa handlingar utan verksamheten bör styrkas även på annat sätt. Exempel på handlingar som kan ges in är Hyreskontrakt för nödvändiga lokaler Marknadsplan eller liknande Utställda fakturor Kvitton/fakturor på inköpt material Moms-redovisning Överlåtelsehandlingar om en etablerad rörelse förvärvats Oftast räcker det med att visa upp ytterligare någon enstaka handling men i tveksamma fall kan dock krävas flera handlingar. Sökanden måste också kunna visa upp ett giltigt pass och ett EGuppehållstillstånd för varaktigt bosatta. Som nämnts ovan i avsnittet om anställda bör det finnas ett betydligt större utrymme för att kontrollera och utreda de förhållanden som åberopas i en ansökan om UT från en varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare än från en begäran om registrering från en EES-medborgare. Uppehållstillstånd beviljas för fem år (4 kap.10 förstastycket 1 UtlF). Tillstånd får beviljas för längre tid än den varaktigt bosattes pass gäller (4 kap UtlF). Uppehållstillstånd för egenföretagare klassas H2. Uppehållstillstånd för tillhandahållare eller mottagare av tjänster

12 12 (35) En varaktigt bosatt i en annan EU-stat som genom en handling kan styrka att han eller hon tillhandahåller eller tar emot tjänster skall beviljas uppehållstillstånd (4 kap. 9 första stycket 2 UtlF). Sökanden måste också kunna visa upp ett giltigt pass och ett EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta. Bestämmelsen omfattar alltså både den som tillhandahåller och den som tar emot tjänster. Det typiska exemplet på en som tillhandhåller tjänster är en person som arbetar som konsult här i landet utan att för den skull etablera sig som egen företagare här. Under begreppet tjänstemottagare faller t.ex. personer som mottar medicinsk eller annan behandling här i landet. Gemensamt för både tillhandahållare och mottagare av tjänster är att vistelsen här i landet är av tillfällig karaktär. Tillstånd ges för den tid som tjänsten utförs eller tas emot (4 kap. 10 första stycket 2 UtlF). Uppehållstillstånd för tillhandahållare eller mottagare av tjänster klassas H3. Uppehållstillstånd för studerande Enligt 4 kap. 9 första stycket 5 UtlF ska varaktigt bosatta i andra EUstater som ska studera i Sverige beviljas UT om de är inskrivna och avser att studera vid en erkänd utbildningsanstalt försäkrar att de har tillräckliga medel för sin försörjning har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. De ska också visa att de har ett giltigt pass samt ett EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta. Med erkänd utbildningsanstalt avses alla gymnasielinjer samt alla högskole- och universitetsstudier som har statligt eller kommunalt bidrag. Grundskolestudier omfattas inte enligt praxis. En studerande kan styrka att han eller hon har tillräckligt med egna medel för sin försörjning genom att avge en skriftlig försäkran. Någon annan bevisning krävs inte. Likaså skall en studerande genom en handling kunna visa att han eller hon är inskriven för studier samt ha en heltäckande sjukförsäkring.

13 13 (35) Krav på heltäckande sjukförsäkring gäller även om en studerande kan förväntas bli folkbokförd. Enligt socialförsäkringslagen (1999:799) anses nämligen inte utländska studerande vara bosatta här oavsett om de folkbokförs eller inte. Detta innebär att de inte fullt ut omfattas av den svenska socialförsäkringen. Uppehållstillståndet ger inte rätt till studiemedel men de studerande har rätt att arbeta under studietiden. Varaktigt bosatta i andra EU-stater är befriade från kravet på arbetstillstånd (5 kap. 1 UtlF). Uppehållstillstånd beviljas så länge studierna pågår. Om studierna är längre än ett år ges tillstånd för ett år i taget (4 kap. 10 första stycket 3 UtlF). Uppehållstillstånd för studerande klassas H4. Uppehållstillstånd för personer med tillräckliga medel för sin försörjning Varaktigt bosatta i en annan EU-stat som genom lämpliga handlingar kan styrka att de har tillräckliga medel för sin försörjning skall beviljas uppehållstillstånd (4 kap. 9 första stycket 6 UtlF). Förutom tillräckliga medel måste de även visa att de har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige eller kommer att omfattas av den svenska socialförsäkringen, giltigt pass samt EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta Den varaktigt bosatte skall för att styrka sina tillgångar kunna visa upp kontanter, banktillgodohavanden, pensionsbevis eller liknande. Om det är någon annan person som ställer tillgångarna till förfogande skall detta styrkas genom intyg samt uppgift om vilken inkomst eller vilka tillgångar den personen har. Vad avses med tillräckliga medel Med tillräckliga medel avses att den varaktigt bosatte löpande har tillgång till pengar så att han eller hon kan försörja sig utan att ligga det sociala bidragssystemet till last. Det är alltså fråga om den löpande försörjningen och den varaktigt bosatte behöver inte visa att det finns kapital avsatt för den framtida försörjningen. Det krävs inte heller att dessa medel är hans eller hennes egna utan det

14 14 (35) kan vara t.ex. en familjemedlem som ställer medlen till förfogande. Till exempel skall en make, makas eller sambos lön beaktas, om den är tillräckligt hög för att även försörja EES-medborgaren. Eventuella bidrag som familjen kan ha rätt till från värdmedlemsstaten får inte räknas in i tillgångarna.. Medlen ifråga bör anses tillräckliga om de överstiger den nivå under vilken värdmedlemsstaten får bevilja sina medborgare socialbidrag. Detta innebär att om det i den nationella rätten finns en riksnorm för beräkning av skäliga kostnader för vilka ekonomiskt bistånd enligt sociallagstiftningen får utbetalas, så är det den socialbidragsnivån som avses i direktivet. Det sagda innebär att personen ifråga anses ha tillräckliga medel om dessa överstiger riksnomen för beräkningen av skäliga levnadsomkostnader samt utgift för boende och eventuella resor till och från arbetet m.m. utan att hänsyn tas till om personen vid bosättning i Sverige skulle vara berättigad till andra offentliga bidrag, såsom barnbidrag eller bostadsbidrag. Bidragen får alltså inte tas med i beräkningen av tillgångarna. För beräkning av riksnormen för skäliga kostnader hänvisas till 2 kap. 1 socialtjänstförordningen (2001:937). Sjukförsäkring Om personen bedöms kunna få ett uppehållstillstånd (det vill säga ett tillstånd på fem år), kommer han eller hon att omfattas av svensk socialförsäkring. Särskilt intyg om sjukförsäkring behövs därför normalt inte. Uppehållstillstånd beviljas för fem år, om personen avser att vara bosatt i Sverige (4 kap. 10 första stycket 4 UtlF). Det är inte möjligt att begränsa tillståndet till kortare tid än fem år, även om den varaktigt bosatte uppger att bosättningen i Sverige kan komma att bli kortare än så. Uppehållstillståndet kan däremot omprövas efter de första två årens bosättning (4 kap. 10 andra stycket UtlF). Uppehållstillstånd för varaktigt bosatta som har tillräckliga medel klassas H5. Familjemedlemmar till varaktigt bosatta Vilka familjemedlemmar omfattas Enligt 4 kap.16 a UtlF ska den varaktigt bosattes familjemedlemmar beviljas UT om de är sådana familjemedlemmar som avses i 3 a kap. 2 UtlL och om den varaktigt bosatte beviljats UT i Sverige på någon av grunderna som anges i 4 kap. 9 UtlF. Dvs. enligt någon av de kategorier som redogjorts för ovan.

15 15 (35) De familjemedlemmar som avses är make eller maka registrerad partner sambo barn under 21 år eller som är ekonomiskt beroende föräldrar som är ekonomiskt beroende Observera att det inte har någon betydelse vilken av kategorierna i 4 kap. 9 UtlF som den varaktigt bosatte tillhör. Till skillnad från vad som gäller för rätten till återförening för familjemedlemmar till EES-medborgare, så omfattas t.ex. en föräldrar till en varaktigt bosatt som fått UT som studerande av rätten att följa med och få ett UT (under förutsättning förstås att det är en beroende förälder). UT för familjemedlemmar ska beviljas för samma tid som det tillstånd som den huvudpersonen fått. Det innebär att en anhörig skall ha ett tillstånd som sträcker sig lika långt fram i tiden (dvs. har samma slutdag) som huvudpersonens. Ett beslut om registrering av en familjemedlem klassas H6 om det avser make, maka, registrerad partner eller sambo samt barn och H7 om det är barn över 21 år eller föräldrar. Handläggningstider, överklagande m.m. Samtliga ansökningar om ställning som varaktigt bosatt handläggs av Migrationsverkets tillståndsenhet i Malmö. Ansökningar om UT från varaktigt bosatta i andra EU-stater kan däremot handläggas vid samtliga tillståndsenheter. Beslut i första instans rörande en ansökan om ställning som varaktigt bosatt ska fattas senast sex månader från det att ansökan lämnades in, om det inte finns särskilda skäl (8 kap.10 a UtlF). Särskilda skäl kan vara att ansökan är av komplicerad natur. När det gäller en ansökan om UT från en varaktigt bosatt i annan EU-stat ska beslut fattas senast fyra månader från ansökan, om det inte finns särskilda skäl. Om det finns särskilda skäl får tiden förlängas med högst tre månader (8 kap.10 b UtlF). Särskilda skäl kan vara att ansökan är av komplicerad natur eller att begärda handlingar inte kommit in. Om tiden förlängs utöver fyra månader ska den sökande underrättas om detta. Ett beslut att avslå en ansökan om ställning som varaktigt bosatt eller en ansökan om UT från en varaktigt bosatt i annan EU-stat kan överklagas till migrationsdomstol.

16 16 (35) Nationell kontaktpunkt Medlemsstaterna ska via en nationell kontaktpunkt i respektive stat underrätta varandra om vissa av de åtgärder som vidtas i enlighet med direktivet (7 kap. 19 UtlF). I Sverige har Migrationsverket utsetts till nationell kontaktpunkt (8 kap. 14 UtlF). Tills vidare kommer funktionen som nationell kontaktpunkt att ligga hos expertgruppen inom verksamhetsområde Besök och bosättning. Skyldigheten för Migrationsverket att underrätta gäller då en varaktigt bosatt i en annan EU-stat beviljas uppehållstillstånd här vägras förlängning av ett uppehållstillstånd eller får det återkallat beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige Då något av ovannämnda beslut fattas ska den nationella kontaktpunkten underrättas om detta genom att en kopia av beslutet skickas dit. Beslutet ska tills vidare skickas till Expertgruppen BoB, att. Fredrik Martinsson.

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer BFD12 080926 1 (5) Rättsavdelningen 2015-05-12 SR 19/2015 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 1. Bakgrund Med fristadskonstnärer avses här konstnärliga utövare

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 9

Innehåll. Sammanfattning... 9 Innehåll Sammanfattning... 9 1 Författningsförslag... 11 1.1 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll...

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN (Only available in Swedish, 2006-11-15) Rubrik: Utlänningslag (2005:716) Utfärdad: 2005-09-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:946 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97); SFS 2006:262 Utkom från trycket den 20 april 2006 utfärdad den 6 april 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om utlänningsförordningen

Läs mer

8.2 Arbetstillstånd - anställning

8.2 Arbetstillstånd - anställning Migrationsverket Utlänningshandboken Arbetstillstånd - anställning Skapad 2008-12-15 Uppdaterad 2009-02-15 8.2 Arbetstillstånd - anställning Innehållsförteckning Inledning Villkor för att bevilja arbetstillstånd

Läs mer

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av Tidigare kunde vi ha viss hjälp av att de flesta som hade uppehållsrätt skulle registrera sig på Migrationsverket, men när detta togs bort 1 maj 2014, så ökar kravet på oss att kunna avgöra om en person

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Europeiska unionens officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning L 16/44 23.1.2004 RÅDETS DIREKTIV 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR Allmäna instruktioner Ärenden angående en unionsmedborgares vistelse på den Polska Republikens territorium behandlas utan dröjsmål. Ärenden angående

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE Stockholm 20 april 2010 Malena Bonnier Arbete och Sysselsättning Stockholms Stadsmission Innehåll Sammanfattning...5 Läsanvisningar....6

Läs mer

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt:

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: GRUND FÖR BOSÄTTNING För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: Medborgare från annat än EU- och EES-land måste ansöka

Läs mer

Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se

Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se Den fria rörligheten (Dir. 2004/38/EG) EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i en annan

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F)

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) T77F Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige.

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:125

Regeringens proposition 2012/13:125 Regeringens proposition 2012/13:125 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare Prop. 2012/13:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2013 Fredrik

Läs mer

Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare. Ingela Fridström (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare. Ingela Fridström (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 31 januari 2013 Tobias Billström Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Ingela Fridström (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 april 2014 Beatrice Ask Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Läs mer

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 10.12 Barn Allmänt Skapat 2003-12-18 Uppdaterat 2006-03-31 10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen OBSERVERA

Läs mer

Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Ds 2013:57 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; SFS 2004:114 Utkom från trycket den 23 mars 2004 utfärdad den 11 mars 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Den

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:5 Nr 5 Nordisk konvention om social trygghet Bergen den 12 juni 2012 Regeringen beslutade den 31 maj 2012

Läs mer

Migrationsverkets handläggning och utfärdande av intyg enligt den s.k. Haagkonventionen 1

Migrationsverkets handläggning och utfärdande av intyg enligt den s.k. Haagkonventionen 1 BFD12 080926 1 (7) Rättslig styrning 2014-04-14 RCI 11/2014 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsverkets handläggning och utfärdande av intyg enligt den s.k. Haagkonventionen 1 1. Sammanfattning

Läs mer

Fingeravtryck i uppehållstillstånd

Fingeravtryck i uppehållstillstånd Fingeravtryck i uppehållstillstånd Slutbetänkande av Viseringsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:91 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-05-06. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-05-06. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-05-06 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 2 maj 2002

Läs mer

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER ASYLRÄTT - HANDBOK Asyl - migrationsrätt Ensamkommande barn Bevisbördan för att asylsökanden har den ålder som denne har uppgett. Ekonomiskt bidrag för att besöka familjen i hemlandet Ekonomiskt bidrag

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395); SFS 2010:441 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen

Läs mer

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM 132011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM Dossiernummer

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen, av 68 i en lag om ändring av utlänningslagen och av 1 i lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; utfärdad den 14 mars 2013. SFS 2013:134 Utkom från trycket den 26 mars 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Konventionen

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet SFS 2013:134 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-03-14 2013-03-26 2014-04-15 t.o.m. SFS 2014:164 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:217

Regeringens proposition 2013/14:217 Regeringens proposition 2013/14:217 Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Prop. 2013/14:217 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Ansökan för au pair (CH) om:

Ansökan för au pair (CH) om: Plats för foto Inkom Migrationsverket Inkom utlandsmyndighet År, månad, dag Ansökan för au pair (CH) om: Uppehållstillstånd Dossiernummer Sign Ärendenummer Arbetstillstånd Information om vad som krävs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Ida Otken Eriksson Advokatfirman Öberg & Associés AB Box

Läs mer

Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området. En vägledning

Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området. En vägledning Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området En vägledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

6.1 Ansökan om uppehållstillstånd

6.1 Ansökan om uppehållstillstånd Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 6.1 Ansökan om uppehållstillstånd Uppdaterat 2006-03-31 6.1 Ansökan om uppehållstillstånd Innehållsförteckning Allmänt Ansökningsförfarandet Migrationsverkets utrednings-

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 172011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer Myndighetens anteckningar Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som planerar

Läs mer

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners Du är medborgare i Europeisk a unionen V Ä L K O M M E N t i l l L u x e m b u r g Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners S A M M A N F A T T

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:380 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år 162011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år Fylls i av Migrationsverket Dossiernummer Signatur OBS! Läs detta först Använd denna

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-11-23 UM 2683-10 E Migrationsdomstolen, Avd 5 Meddelad i Malmö Carl Henrik Marcus Sida l (5) KLAGANDE 1. Fatema Hussaini, 630321-2. Jamila Safari, 920321-3. Ali

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

Frågeformulär hushållsgemenskap (F)

Frågeformulär hushållsgemenskap (F) T82F Inkom Migrationsverket Frågeformulär hushållsgemenskap (F) En person som är bosatt i utlandet har ansökt om tillstånd för att bosätta sig i Sverige. Han/Hon har uppgett ett beroendeförhållande till

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen Februar 2015 Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning

Läs mer

10.2 Anknytning till make/maka, sambo eller registrerad partner vid familjeåterförening och nyetablerade förhållanden

10.2 Anknytning till make/maka, sambo eller registrerad partner vid familjeåterförening och nyetablerade förhållanden Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 10.2 Anhöriginv. gift, sambo och partner Uppdaterat 2006-11-29 10.2 Anknytning till make/maka, sambo eller registrerad partner vid familjeåterförening och nyetablerade

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 maj 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 april 2013 i mål nr 6051-12

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU3 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

DOM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1040-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART 1. Kamel Kamel, 000618 2. Anil Anil, 010926 Ombud: Stefan Palmkvist Östanfors 10 739 92 Skinnskatteberg

Läs mer

Vad krävs för att en utländsk medborgare ska får rätt till studiestöd?

Vad krävs för att en utländsk medborgare ska får rätt till studiestöd? Ö versikt ö ver utlä ndskä medbörgäres rä tt till studiestö d enligt nätiönellä regler 2013-2014 SAMMANFATTNING Vad krävs för att en utländsk medborgare ska får rätt till studiestöd? Danmark Sökanden kan

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING TILL: Refugee Air MED E- MAIL 2015-09- 08 REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING 1. BAKGRUND 1. Med anledning av den pågående flyktingkatastrofen vid Medelhavet

Läs mer

Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet

Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet Ds 2009:39 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (9) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE Sekretess Sekretess Ombud: Jur. kand. Ignacio Vita Sju Advokater Box 22016 104 22 Stockholm KLANDRAT AVGÖRANDE

Läs mer

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen 1 of 5 21/09/2010 13:57 immi Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen Tillbaka SFS nr: 2001:720 Departement/ myndighet: Utrikesdepartementet

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 12 oktober 2004 Nr 135 136 INNEHÅLL Nr Sidan 135 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 795-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Checklista vid mottagande av utländsk personal

Checklista vid mottagande av utländsk personal Sida 1 (15) Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Checklista vid mottagande av utländsk personal Här finns en checklista med information för personal vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskap som arbetar

Läs mer

Förteckning över styrkande handlingar för personer som söker Schengenvisering i Ryska federationen: affärsresor/resor i arbetet

Förteckning över styrkande handlingar för personer som söker Schengenvisering i Ryska federationen: affärsresor/resor i arbetet Förteckning över styrkande handlingar för personer som söker Schengenvisering i Ryska federationen: affärsresor/resor i arbetet 1) Komplett ifyllt ansökningsformulär, signerat av sökanden. 1 2) Resehandling,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

AVTAL OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN FILIPPINERNA

AVTAL OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN FILIPPINERNA AVTAL OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN FILIPPINERNA Konungariket Sveriges regering och Republiken Filippinernas regering, som önskar reglera sina inbördes relationer inom området

Läs mer

Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-04-26 Dnr: PJ2-2/1213

Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-04-26 Dnr: PJ2-2/1213 Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-04-26 Dnr: PJ2-2/1213 Remissvar: förslag till direktiv om forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av återvändandedirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Genomförande av återvändandedirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Genomförande av återvändandedirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 november 2011 Tobias Billström Ingela Fridström (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Guide till Migration i siffror

Guide till Migration i siffror Guide till Migration i siffror april 2015 Delmi tillhandahåller såväl svensk som global statistik om internationell migration på sin hemsida (www.delmi.se/migration-i-siffror). Syftet är att presentera

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer