Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning."

Transkript

1 ORDLISTA Abo/Anläggningsboende Abo betyder anläggningsboende och är det boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, ofta i en lägenhet i ett hyreshus. Ibland kallas också de asylsökande för abo. Personer som kallas ebo (eget boende) är asylsökande som har ordnat boende hos släktingar eller vänner. Alternativt skyddsbehövande/övrigt skyddsbehövande Enligt svensk lag kan även andra personer än de som räknas som flyktingar behöva skydd och få uppehållstillstånd i Sverige. Personer som klassas som alternativt skyddsbehövande riskerar att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Det kan också vara att en civilperson löper stor risk att skadas på grund av väpnad konflikt. Personer som räknas som övrigt skyddsbehövande kan exempelvis ha drabbats av miljökatastrof i sitt hemland och får uppehållstillstånd av den anledningen. Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning. Anmälan om svenskt medborgarskap En förenklad form av ansökan om svenskt medborgarskap. Den kan användas till exempel för barn, unga vuxna mellan 18 och 20 år och nordiska medborgare (medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge). AT/Arbetstillstånd Det tillstånd som personer som är medborgare i länder som inte tillhör EU/EES-området vanligtvis måste ha för att få arbeta i Sverige. Se även EU/EES-medborgare. Assimilation - assimilering Begreppen används för att beskriva när en grupp människors kulturella särart försvinner eller överges i ett samhälle där en annan grupp är starkare eller i majoritet. Vid assimilering tvingas människor att anpassa sig och byta språk, religion och beteende. Asyl Ordet asyl betyder fristad. En person som beviljats asyl har fått ja på sin ansökan och fått uppehållstillstånd. (Jämför med skyddsbehövande) Asylsökande En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd mot förföljelse, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. (Jämför med flykting och kvotflykting) Asylprocess De olika stegen som en asylsökande går igenom från asylansökan till beslut.

2 AT-UND Undantag från kravet att ha arbetstillstånd. Om Migrationsverket tror att det tar längre tid än fyra månader att fatta beslut om en asylansökan behöver den sökande inte ha arbetstillstånd för att arbeta. Beslutet förs in på LMA-kortet (se LMA-kort) Avlägsnande Samlingsbegrepp för avvisning och utvisning. Avisering Avisering är egentligen en process i flera delar. Först skickar Migrationsverket ut information till flera kommuner om vilka kvotflyktingar som är på väg till Sverige. Kommunerna får då möjlighet att tacka ja eller tacka nej till just den gruppen. Den kommun som blir mottagarkommun får sedan ett besked/avisering med namn, ålder, viss bakgrund och ankomstdatum. Kommunens flyktingmottagning/integrationsservice ska sedan snabbt sprida informationen vidare till skola, hälsocentral, arbetsförmedling etc så att alla är beredda att ta emot både barn och vuxna. Ibland tar det flera månader mellan aviseringen från Migrationsverket till dess att personerna verkligen kommer, ibland tar det bara några dagar. Avvisning Avlägsnandebeslut som en person kan få inom tre månader från den dag han eller hon ansökte om uppehållstillstånd. Migrationsverkets avvisningsbeslut får normalt inte verkställas förrän de vunnit laga kraft. (Jämför med utvisning) Avvisning med omedelbar verkställighet Om det är uppenbart att en person saknar rätt till asyl eller någon annan slags uppehållstillstånd kan han eller hon få beslut om avvisning med omedelbar verkställighet. Det innebär att personen ska avvisas så snart som möjligt och får inte stanna kvar i landet för att vänta på beslut på eventuell överklagan. Barn Alla personer som är under 18 år är barn. I vissa fall räknas tjejer och killar som barn/ungdomar tills de är 19 eller 20 år. Till exempel har alla barn gratis tandvård tills de fyllt 19 år och ibland gäller barnrabatt på bussar och annan kollektivtrafik upp till 20 år. Föräldrar får även barnbidrag för 20-åringar som bor hemma och fortfarande studerar på gymnasiet, grundskola eller särskola. Om man är intresserad av att studera på gymnasiet gäller det dock att börja utbildningen innan 20-årsdagen, sedan är det komvux som gäller. Bevis om svenskt medborgarskap Den handling som Migrationsverket utfärdar när någon blir svensk medborgare. Dagersättning för asylsökande En asylsökande som inte har egna pengar kan ansöka om att få dagersättning från Migrationsverket. Dossier Sammanhållna handlingar eller akter för en individ. Varje dossier har ett unikt dossiernummer. Samma dossiernummer följer utlänningen till dess han eller hon eventuellt blir svensk medborgare. Dubbelt medborgarskap Svenska medborgare som får medborgarskap i ett annat land får behålla sitt svenska medborgarskap om det andra landet godkänner det. Likaså får den som blir svensk medborgare behålla sitt utländska medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta.

3 Dublinförordningen När en flykting kommer till Sverige och ansöker om asyl hos Migrationsverket kontrolleras först och främst personens identitet, bland annat via fingeravtryck. Avtrycken matchas mot en europeisk databas. Om det visar sig att personen varit i ett annat EU-land innan han eller hon kom till Sverige ska ansökan prövas i det första landet. Ibland görs dock undantag, till exempel skickar inte Sverige barn under 18 år till Grekland med tanke på förhållandena som råder för asylsökande just där. Den så kallade Dublinförordningen hindrar också att asylsökande skickas runt från land till land utan att någon tar ansvar. Förordningen hindrar även att flyktingar söker asyl i flera länder samtidigt. Dublinförordningen gäller i Sverige och i övriga EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Ebo/Eget boende Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos släkt eller vänner. Ensamkommande barn Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan vårdnadshavare. Etablering Sedan december 2010 är det arbetsföremedlingen, inte kommunen, som ansvarar för nyanlända invandrares introduktion i arbetsliv och samhälle. Nyanlända med uppehållstillstånd har rätt till olika etableringsinsatser (språkundervisning, praktik, samhällsinformation osv). Varje person ska ha en egen etableringsplan och tanken är att alla ska ha sysselsättning 40 tim/vecka, fem dagar i veckan. Etableringsinsatserna kan pågå under maximalt två år och samtidigt får de nyanlända invandrarna etableringsersättning. Arbetsförmedlingen har också ett system med särskilda coacher, så kallade etableringslotsar, som ska hjälpa de nyanlända. Reglerna kring etableringsinsatser gäller personer mellan 20 och 64 år samt ungdomar mellan som saknar föräldrar i Sverige. Etableringsersättning Nyanlända flyktingar, kvotflyktingar eller skyddsbehövande med uppehållstillstånd som har en så kallad etableringsplan hos arbetsförmedlingen är berättigad till etableringsersättning (liknande försörjningsstöd). Personer med barn kan också få etableringstillägg och vissa kan också få bostadsersättning. För att få etableringsersättning ska personen vara mellan 20 år och 65 år. Ansökan görs hos arbetsförmedlingen och pengarna betalas ut av försäkringskassan. Ersättningen kallades tidigare introduktionsersättning och ansökan gjordes då hos kommunen. Summan som betalas ut beror lite på hur aktiv personen är, om han eller hon jobbar samtidigt osv. Europeiska flyktingfonden, ERF Europeiska unionens råd och Europaparlamentet har inrättat Flyktingfonden för att underlätta för EU-länderna att ta emot asylsökande och flyktingar. Syftet är också att verka för en gemensam solidarisk politik mellan medlemsländerna och att bidra till uppbyggnaden av ett gemensamt asylsystem. Fonden disponerar årligen drygt 100 miljoner kronor som kan användas för att medfinansiera olika utvecklingsprojekt. I Sverige är det Migrationsverket som förvaltar fonden på nationell nivå. Familjeanknytning Familjeanknytning är familjeband som en sökande hänvisar till när han eller hon söker uppehållstillstånd. Som familjeanknytning räknas fru, make, registrerade partner eller sambo men också en person som den sökande planerar att gifta sig eller bli sambo med. Föräldrar och barn kan också hänvisa till familjeanknytning när de söker uppehållstillstånd för att återförenas med varandra.

4 Flykting Utlänning som har sökt asyl och fått tillstånd att som flykting bosätta sig i Sverige, se Genèvekonventionen. Läs även om asylsökande, kvotflykting och alternativt skyddsbehövande. Flyktingförläggning Idag kallas flyktingförläggningarna för anläggningsboende. FN:s flyktingkommissarie - UNHCR FN:s organ för arbete med flyktingfrågor. Huvudkontoret finns i Genève. I Stockholm finns ett kontor för de nordiska och baltiska staterna. Genève-konventionen FN:s flyktingkonvention från 1951 angående flyktingars rättsliga ställning. Sverige och ett hundratal andra länder har skrivit under den. Det innebär att Sverige ska pröva varje asylansökan och ge de människor asyl, som är flyktingar enligt konventionen. Enligt konventionen är flyktingar personer som har välgrundade skäl att vara rädda för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter, men det kan också vara så att myndigheterna inte kan ge trygghet mot förföljelse från enskilda personer. God man En man eller kvinna som tar tillvara ett barns intressen om föräldrarna inte kan göra det. En god man utses av kommunen. (Även vuxna som av olika skäl inte klarar av att sköta sin ekonom och fatta egna beslut kan få en god man.) Hemutrustningslån Lån för inköp av exempelvis köksutrusning och möbler. Flyktingar och vissa andra utlänningar som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet kan ansöka om detta lån som administreras av Centrala studiestödsnämnden, CSN. Humanitära skäl Begrepp som fanns i utlänningslagen fram till den 30 mars Personer kunde få uppehållstillstånd i Sverige om de hade starka humanitära skäl. Det kunde handla om individens situation, t.ex. att denne hade en livshotande sjukdom, mådde psykiskt dåligt eller att barnen i familjen skulle fara illa av att återsändas. "Humanitära skäl" har ersatts av "synnerligen ömmande omständigheter". Hushållsgemenskap Utländska medborgare kan få uppehållstillstånd på grund av hushållsgemenskap om de är ekonomiskt, socialt eller känslomässigt beroende av en släkting i Sverige som de tidigare bott tillsammans med i hemlandet. Härstamningsprincipen Föräldrarnas medborgarskap är enligt svensk lag avgörande för vilket medborgarskap deras barn får. (Jämför med Territorialprincipen) Hälsoundersökning Alla nyanlända invandrare ska erbjudas en frivillig hälsoundersökning och ett hälsosamtal. Det sker normalt på närmaste hälsocentral. Identitet Någon rättslig definition av begreppet identitet finns inte, men enligt praxis består identiteten av den sökandes namn, födelsetid och medborgarskap. En person kan styrka sin identitet genom en passhandling i original eller en identitetshandling som utfärdats av en myndighet i hemlandet.

5 Internflykting En person som bedöms som skyddsbehövande i förhållande till sin hemort, men som kan leva i en annan del av hemlandet och få skydd där. Introduktionstid Sedan den 1 dec 2010 är det Arbetsförmedlingen som har ansvar för att ge alla nyanlända (vuxna) invandrare en bra introduktion till samhälle och arbete. Läs mer under etablering. Introduktionsersättning Se etableringsersättning. Invandrare Ordet invandrare började användas i mitten på 60-talet eftersom ordet utlänning fått en negativ klang. Invandrare är personer som flyttat till Sverige och bott här minst ett år. Orsaken till flytten kan vara arbete, studier, kärlek, krig osv. För att räknas som invandare i statistiken ska en person vara folkbokförd i Sverige. Ofta görs en indelning i två kategorier; födda i Sverige eller födda i utlandet respektive har svenskt eller utländskt medborgarskap. Barn till personer som invandrat eller barn som själva har invandrat har hittills kallats invandrarungdomar eller andra generationens invandrare. Under senare delen av 1990-talet har dock ordet och begreppet invandrare ifrågasatts från olika håll, bland annat i offentliga utredningar. Personer som bott i Sverige en längre tid har därför börjat kallas personer med utländsk bakgrund. Integration Integration handlar både om anpassning och om samförstånd. I Sverige används det ofta för att beskriva hur flyktingar och andra invandrare ska välkomnas och smälta in i samhället utan att behöva ta avstånd ifrån sin egen kultur och religion. Jämför med begreppet assimilering som betyder fullständig anpassning till majoritetens kultur. Invandrarverket Tidigare namn på Migrationsverket (före den 1 juli 2000). Kultur Ordet kultur är vitt begrepp, det finns hundratals olika kulturer. Dansbandskultur, idrottskultur, matkultur listan är lång. Men enligt den antropologiska definitionen är kultur värderingar, ritualer, traditioner och sedvänjor som skapas och används av människor. Enligt den estetiska definitionen är däremot kultur olika typer av konstnärlig verksamhet som musik, dans, film, litteratur och arkitektur. Kvotflykting/Vidarebosatt Sverige är ett av 25 länder i världen som tar emot så kallade kvotflyktingar. Det är FN:s flyktingorgan UNHCR som väljer ut vilka personer som behöver lämna det land de befinner sig i och få skydd någon annanstans. Kvotflyktingar ofta under lång tid levt under fysiskt svåra och mentalt hopplösa omständigheter. Sverige har tagit emot kvotflyktingar sedan 1950, de senaste åren har det handlat om cirka personer per år. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket och kvotflyktingarna får uppehållstillstånd direkt. Jämtland har tagit emot 2089 flyktingar de senaste tio åren, hittills har mellan 60 och 80 procent av dem varit kvotflyktingar. Läs även under vidarebosatta/vidarebosättning. Legal vårdnadshavare En person som har vårdnaden om ett barn och bestämmer i frågor som rör barnet. Ett barn står under någons vårdnad tills det fyller 18 år.

6 Legitimation att bli svensk Om en utländsk mamma och en svensk pappa gifter sig blir parets gemensamma barn automatiskt svenska medborgare. LMA/LMA-kort LMA är lagen om mottagande av asylsökande (med flera). LMA-kort är en tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige. Utfärdas av Migrationsverket. Medborgarskap Medborgarskap är ett rättsligt bindande förhållande som uppstår mellan en stat och en individ (medborgare) antingen automatiskt vid födelsen eller efter en anmälan eller en ansökan. De mest påtagliga bevisen på det svenska medborgarskapet är det svenska passet och att man som svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. Migration Personers rörelse mellan länder, det vill säga in- och utflyttning. Migrationsdomstol Migrationsverkets beslut i utlännings- eller medborgarskapsärenden kan överklagas till migrationsdomstolar vid förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Migrationsdomstolarnas beslut kan överklagas till högsta instans, Migrationsöverdomstolen vid Kammarrätten i Stockholm. Mottagningsenhet Enhet på Migrationsverket med ansvar för bland annat boende, ersättning och organiserad sysselsättning för asylsökande. Efter ett beslut om avvisning eller utvisning hjälper personalen till med självmant återvändande. Om den sökande i stället har fått uppehållstillstånd hjälper personalen till med utflyttning till en kommun. Nyetablerat förhållande Ett förhållande räknas som nyetablerat om paret (äkta makar, registrerade partner eller sambor) inte levt tillsammans tidigare eller endast en kort tid, det vill säga i regel mindre än två år. Offentligt biträde Om Migrationsverket bedömer att en asylsökande kan komma att få avslag på sin ansökan, ser verket till att han eller hon får juridisk hjälp av ett så kallat offentligt biträde. Omprövning Den myndighet som har fattat ett beslut kan granska ett ärende på nytt, exempelvis i samband med ett överklagande eller efter en separat begäran om omprövning. Omprövningen kan leda till att beslutet ändras helt eller delvis. Om beslutet ändras som den klagande vill faller överklagandet. OS/Organiserad sysselsättning Aktiviteter för asylsökande under väntetiden. Permanent uppehållsrätt En medborgare i ett EU/EES-land och eventuella familjemedlemmar som har vistats lagligt i Sverige under fem år har permanent uppehållsrätt. PUT/Permanent uppehållstillstånd En utländsk medborgare som beviljats ett permanent uppehållstillstånd har tillstånd att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen är bosatt i Sverige och ger nästan samma rättigheter och skyldigheter som om man är svensk medborgare. Man har rösträtt och kan arbeta som politiker på kommun- eller landstingsnivå. Arbeten som polis och riksdagsledamot kräver dock svenskt medborgarskap.

7 Referensperson Den person i Sverige som den sökande har anknytning till eller som han/hon uppgivit som kontaktperson. Gäller visum- och anknytningsärenden. Resebidrag Make eller maka och barn under 18 år till en flykting som fått uppehållstillstånd enligt Genèvekonventionen kan söka bidrag för resa till Sverige. Man kan också få resebidrag för att återvandra, se Återvandring. Schengenländer/samarbete Schengensamarbetet innebär att människor som bor i Schengenländerna ska kunna resa fritt utan att behöva visa pass. Gränskontrollerna mellan länderna har därför tagits bort. Istället sker passoch inresekontrollen vid de yttre gränserna, dvs. vid gränserna mot länder som inte deltar i Schengensamarbetet. Många av EU:s 27 medlemsländer har anslutit sig till Schengensamarbetet, Sverige är ett av dem. SFI/Svenska för invandrare Grundläggande svenskundervisning som anordnas av kommunen. Svenskt medborgarskap Svensk medborgare kan man bli genom: födelse, adoption, förälders giftermål (legitimation) eller ansökan (naturalisation). Synnerligen ömmande omständigheter Personer kan beviljas uppehållstillstånd, trots att deras personliga förhållanden inte gör att de behöver skydd mot förföljelse. Det handlar då om synnerligen ömmande omständigheter som är direkt knutna till individens hälsa, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. En samlad bedömning av sådana omständigheter kan leda till uppehållstillstånd. Territorialprincipen Ett barn blir medborgare i det land på vars territorium det föds. Gäller inte i Sverige. Jämför med Härstamningsprincipen. TUT/Tidsbegränsat uppehållstillstånd Ett uppehållstillstånd som bara gäller för en viss tid. Jämför med Permanent uppehållstillstånd. UAT Uppehålls- och arbetstillstånd. Uppehållsrätt Medborgare i EU/EES-länderna har rätt att uppehålla sig i medlemsstaterna på ungefär samma villkor som landets egna medborgare. Man måste dock ha tillräcklig med pengar för att försörja sig och sin eventuella familj. UT/UPPEHÅLLSTILLSTÅND En utländsk medborgare som vill stanna i Sverige mer än tre månader måste ha uppehållstillstånd (gäller inte EU/EES-medborgare och deras anhöriga). Kan vara tidsbegränsat eller permanent. Utlänning En utlänning är enligt utlänningslagen en person som inte är svensk medborgare. Utlänningslagen En lag som bland annat innehåller reglerna för om en asylsökande får stanna i Sverige eller inte. Riksdagen beslutar om lagarna.

8 Utlänningsnämnden (UN) Prövade tidigare Migrationsverkets beslut som en sökande hade överklagat. Myndigheten lades ner den 30 mars 2006 och ersattes av migrationsdomstolar. Utvisning Avlägsnandebeslut som en person kan få från och med tre månader efter den dag han eller hon ansökte om uppehållstillstånd. Jämför med Avvisning. Varaktigt bosatt En person som har uppehållstillstånd i ett EU-land, men inte är EU-medborgare, kan få en särskild rättslig ställning: status som varaktigt bosatt. För att få denna status måste man ha haft uppehållstillstånd i EU-landet i fem år. Vissa rättigheter följer med statusen som varaktigt bosatt. De liknar de rättigheter som EU-medborgare har, till exempel rätt att arbeta, studera eller starta företag i ett annat EU-land. Förväxla inte varaktigt bosatt med begreppet vidarebosatt. Vidarebosatta/Vidarebosättning FN: s flyktingorgan UNHCR räknar med att ungefär 44 miljoner människor är på flykt undan krig, terror och miljökatastrofer. En del av dem kan omöjligt återvända till sitt hemland och kan inte heller skapa sig en dräglig tillvaro i landet där de sökt skydd. Tack vara avtal med omkring 25 länder kan UNHCR varje år hjälpa cirka en procent av alla dessa flyktingar till ett nytt liv i ett tredje land. De blir så kallade kvotflyktingar och får uppehållstillstånd direkt. De kallas också vidarebosatta eftersom själva systemet eller processen kallas vidarebosättning. Läs mer under kvotflykting. Återetableringsstöd Ett ekonomiskt stöd som riktar sig till den som har fått avslag på sin asylansökan och vill återvända till ett land där det är svårt att etablera sig. Återvandring Personer med uppehållstillstånd, som varit asylsökande eller är kvotflykting (vidarebosatt) kan i vissa fall välja att frivilligt flytta tillbaka (återvandra) till hemlandet eller något annat land. De som inte är svenska medborgare och saknar egna pengar till resan kan då ansöka om resebidrag för sig och sin familj. Källa: Ordlistan är en nerkortad och något omarbetad version av Migrationsverkets lista med ordförklaringar

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Guide till Migration i siffror

Guide till Migration i siffror Guide till Migration i siffror april 2015 Delmi tillhandahåller såväl svensk som global statistik om internationell migration på sin hemsida (www.delmi.se/migration-i-siffror). Syftet är att presentera

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan Johannes Lunneblad Migration Legal migration : Tvingad migration Familjeanknytning Illegal migration (pappers lösa) Flyktingar och nyanlända Konventionsflykting:

Läs mer

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt:

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: GRUND FÖR BOSÄTTNING För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: Medborgare från annat än EU- och EES-land måste ansöka

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 795-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 Målnummer: UM3524-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-12-06 Rubrik: Lagrum: En utlänning kan inte få status som flykting, alternativt skyddsbehövande

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN (Only available in Swedish, 2006-11-15) Rubrik: Utlänningslag (2005:716) Utfärdad: 2005-09-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:946 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

Utredning utifrån Migrationsverkets förfrågan om anläggningsboende i Piteå Handläggare Vera Nilson

Utredning utifrån Migrationsverkets förfrågan om anläggningsboende i Piteå Handläggare Vera Nilson Utredning utifrån Migrationsverkets förfrågan om anläggningsboende i Piteå Handläggare Vera Nilson Bakgrund Migrationsverket har tagit kontakt med fastighetskontoret Piteå kommun under hösten 2011 utifrån

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14

Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14 Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14 Detta är en biprodukt av projektet Grön integration

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN?

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Annika Rosén Doktorand i socialt arbete Malmö Högskola Högskolepedagogisk utbildning modul 3 HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Bakgrund Jag undervisar socionomstudenter i juridik under

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-13 UM 2059-11 Migrationsdomstolen, Avd 6 Meddelad i Noah Tunbjer Malmö Sida l (4) KLAGANDE Abdul Husseini, 19900629 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand.

Läs mer

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER ASYLRÄTT - HANDBOK Asyl - migrationsrätt Ensamkommande barn Bevisbördan för att asylsökanden har den ålder som denne har uppgett. Ekonomiskt bidrag för att besöka familjen i hemlandet Ekonomiskt bidrag

Läs mer

Migration och dess roll

Migration och dess roll Migration och dess roll Av: Sammy-Joe Abi Akar Ali Hamza Myriam Kibambe Bazolla Kabata Lydia Saliba 1 Sammanfattning Sammanfattning Migrationsverket arbetar med både in- och utvandring och dess process

Läs mer

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM DOM -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm Sida l (9) Mål nr UM 1436-07 KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka Ombud och offentligt biträde: Advokaten Christina Sebelius-Frost

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Vem är vi? Birgitta Gunnarsson, Folktandvården VG, verksamhetsutvecklare Gunnar

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt Skapad: 18e mar 2013 1 (5) Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt 18 mar 2013 Tid: 17.00 Plats: RFSL, Sveavägen 59, 2 vån (portkod 5795) Föreläsare: Aino Gröndahl Kontaktuppgifter: (aino.grondahl@rfsl.se,

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

MIGRATIONSVERKET. Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs. www.migri.fi

MIGRATIONSVERKET. Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs. www.migri.fi MIGRATIONSVERKET Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs www.migri.fi Organisation Överdirektör Stöd för verkets ledning Substansenheter Immigration Asyl

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00

Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00 Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00 Hur tillämpas barnperspektivet under Migrationsverkets handläggning? Av nedanstående utdrag av Migrationsverkets

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 526-11 Enhet 1:4 1 KLAGANDE Habib Hasani, 19920321 Ombud och offentligt biträde: Advokat Josef Osvath, Advokatfirman Josef Osvath, Box 11373, 404 28 Göteborg

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

Gå gärna in på Migrationsverkets hemsida: www.migrationsverket.se/kvot för att hitta mer information om kvotflyktingar.

Gå gärna in på Migrationsverkets hemsida: www.migrationsverket.se/kvot för att hitta mer information om kvotflyktingar. Denna presentation har tagits fram av Migrationsverket inom projektet Vidarebosättning i ord, bilder och siffror som medfinansierats av Europeiska flyktingfonden (ERF). Använd den gärna för att sprida

Läs mer

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder 1/9 Ledningsstaben Vård av personer från andra länder Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (gömda och papperslösa) Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft gällande hälso- och sjukvård

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Migration. Rödgrön migrationspolitik 2011-2014

Migration. Rödgrön migrationspolitik 2011-2014 Migration Rödgrön migrationspolitik 2011-2014 2/13 Inledning Att människor av olika skäl flyttar mellan länder är en naturlig process som ställer naturliga krav på samhället och som tillför nya erfarenheter

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp.

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp. Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Mot bakgrund av att antalet personer som sökt asyl i Sverige ökat kraftigt

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Integration och Migration. Svar på vanliga frågor

Integration och Migration. Svar på vanliga frågor Integration och Migration Svar på vanliga frågor Budskap Invandring är en stor tillgång för Sverige förutsatt att människor som kommer hit ges möjlighet att utvecklas och bidra till välståndet. Sverige

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar

Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar En skrivelse från överförmyndarenheterna i Gävleborgs län 2011-02-08 Innehållsförteckning Förtydligande av förkortningar i texten...

Läs mer

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-11-23 UM 2683-10 E Migrationsdomstolen, Avd 5 Meddelad i Malmö Carl Henrik Marcus Sida l (5) KLAGANDE 1. Fatema Hussaini, 630321-2. Jamila Safari, 920321-3. Ali

Läs mer

Alexandra Wilton Wahren (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Alexandra Wilton Wahren (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 mars 2014 Beatrice Ask Alexandra

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Identitetskort för folkbokförda i Sverige

Identitetskort för folkbokförda i Sverige Identitetskort för folkbokförda i Sverige Från och med april 2013 ser Skatteverkets id-kort ut så här. Det id-kort som utfärdats mellan 2009 och mars 2013 är giltiga fram till den dag som anges på kortet.

Läs mer

Information till nya goda män för ensamkommande barn.

Information till nya goda män för ensamkommande barn. Överförmyndaren i Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330 overformyndaren@tingsryd.se Välkommen till uppdraget som god man för ensamkommande barn För att hjälpa dig i ditt uppdrag som god man

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM18813-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 20 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Ahmed Selimovic, 820112-0691 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen 1 of 5 21/09/2010 13:57 immi Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen Tillbaka SFS nr: 2001:720 Departement/ myndighet: Utrikesdepartementet

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet

Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet Ds 2009:39 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik

Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik 2011-03-03 Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Samtidigt

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se På webbplatsen

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Ökad jämställdhet för utländska medborgare

Ökad jämställdhet för utländska medborgare Ökad jämställdhet för utländska medborgare De får inte jobba som domare och inte rösta i riksdagsvalet. Inte heller får de byta kön. Utländska medborgare som lever i Sverige saknar fortfarande vissa rättigheter.

Läs mer

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110. Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias Myrgren Box 6 296 21 Åhus

KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110. Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias Myrgren Box 6 296 21 Åhus Sida l (9) KAMMARRÄTTEN T^r^A /T JJvJlVl Mål m UM 7533-12 2013-03-22 Meddelad i Stockholm KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110 Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 317011 150401 317011 Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Ett barn kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i

Läs mer

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut.

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut. FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-15 UM 24608-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Yuusuf Abdulahi Gamuley, 950521 c/o Keyd Abd Galbeed Västerby Backe

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:380 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Rättsligt ställningstagande

Rättsligt ställningstagande Bfd22 080929 1 (12) Rättslig styrning 2014-12-19 RCI 19/2014 Rättsligt ställningstagande angående avvisning med omedelbar verkställighet till hemlandet enligt 8 kap. 19 utlänningslagen 1. Sammanfattning

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år 162011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år Fylls i av Migrationsverket Dossiernummer Signatur OBS! Läs detta först Använd denna

Läs mer

Vad krävs för att en utländsk medborgare ska får rätt till studiestöd?

Vad krävs för att en utländsk medborgare ska får rätt till studiestöd? Ö versikt ö ver utlä ndskä medbörgäres rä tt till studiestö d enligt nätiönellä regler 2013-2014 SAMMANFATTNING Vad krävs för att en utländsk medborgare ska får rätt till studiestöd? Danmark Sökanden kan

Läs mer

Information för ställföreträdare till ensamkommande barn

Information för ställföreträdare till ensamkommande barn Information för ställföreträdare till ensamkommande barn 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förtydligande av text/förkortningar i nedanstående text sid 3 God man för ensamkommande barn sid 4 Rollfördelning mellan

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

Redogörelse Ensamkommande barn

Redogörelse Ensamkommande barn Exempel på vad som ingår i uppdraget och berättigar till arvode. Redogörelse Ensamkommande barn Avser kvartal 1 1 jan 31 mars 2 1 april 30 juni 3 1 juli 30 september 4 1 okt 31 dec (en redogörelse för

Läs mer

DOM 2010-02-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-02-08 Meddelad i Göteborg GÖTEBORG Richard Schober Meddelad i Göteborg Mål nr UM 3210-09 Av~e12.~3 Sida 1 (12) KLAGANDE Abdi Ali Siyaad, 19850306 Medborgare isomalia Kvarnbackavägen 8 A, läg 012 711 72 Vedevåg Ombud och offentligt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer