BYGG VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR BYGGENHETEN INOM PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN,, Dnr: MBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGG VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR BYGGENHETEN INOM PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN,, Dnr: MBN 2013-1689"

Transkript

1 BYGG VERKSAMHETSPLAN FÖR BYGGENHETEN INOM PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN,, STRÖMSTADS KOMMUN 2014 Dnr: MBN

2 Verksamhetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med verksamhetsplanen är att den ska redovisa de politiska målsättningar som finns för verksamheten och på vilket sätt verksamheten kan uppnå dessa mål. Verksamhetsplanen avses justeras och antas av nämnden vid varje årsskifte för att lägga grunden för arbetet under det kommande året. Verksamhetsplanen är uppdelad i tre delar: Del 1 - BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Innehåller kommunala mål och beskrivning av byggenhetens verksamhet. Del 2 - PRIORITERING AV UPPDRAGEN Innehåller beskrivningar av hur verksamheten avses bedrivas under år Del 3 - VERKSAMHETSUTVECKLING Innehåller beskrivning av mål för byggenhetens utveckling under det kommande året.

3 INNEHÅLL Del 1 - BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN MÅL FÖR BYGGVERKSAMHETEN 4 UPPDRAG UTÖVER MYNDIGHETSUTÖVNING 5 KOSTNADSTÄCKNING 5 Del 2 - PRIORITERING AV UPPDRAGEN GRUNDER FÖR PRIORITERING 12 Del 3 - VERKSAMHETSUTVECKLING MÅL FÖR BYGGENHETEN 15 ARBETSFORMER 6 MYNDIGHETSUTÖVNING - GRANSKNING & TILLSYN 6 RESURSER 9 UPPFÖLJNING 9 FÖRÄNDNINGAR

4 DEL 1 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN MÅL FÖR BYGGVERKSAMHETEN Mål Kommuners attraktivitet är ett viktigt konkurrensmedel idag för att nå befolkningsökning och tillväxt. Den fysiska miljön som möter besökaren i kommunen blir ofta symbol för om kommunen uppfattas som trevlig eller inte. Stadsbyggnads- och miljöfrågorna är en viktig länk i att utveckla Strömstads kommun till en attraktiv kommun med goda livsmiljöer för medborgarna. Byggenhetens verksamhet består av en mängd ärenden och delbeslut som alla har ovanstående syfte. Strömstads kommun har antagit ett övergripande långsiktigt mål: Strömstad har en balanserad och långsiktigt hållbar utveckling där livskvalité, miljö- och kulturvärden stärks. En del i att uppnå detta mål är att arbeta med offensivt samhällsbyggande. En viktig faktor för att bli en attraktiv kommun för att locka nya medborgare är att ha en god tillgång på bostäder. Granskning och tillsyn ska bedrivas effektivt med kvalitet, kreativitet och resultatinriktning. Besluten ska vara tydliga, åskådliga och belysande med text anpassad för mottagaren. Rättssäkerhet, rättvisa och likställighet är grundläggande utgångspunkter i arbetet. Enhetens övergripande mål är att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål - offensivt samhällsbyggande. Uppdraget ska utföras utifrån miljömålet God bebyggd miljö samt med rättsäkerhet för den enskilde i fokus. Styrande dokument Förutom Plan- och bygglagen och Miljöbalken har Byggenheten att hantera flera andra lagar och förordningar så som Plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler. Miljö- och byggnämndens mål anger också inriktning som påverkar verksamheten. Nedan redovisas de mål som i störst utsträckning påverkar byggenhetens arbete samt kommentarer till hur vi kan medverka till att de uppfylls. Boende ökat antal invånare God bebyggd miljö i alla beslut inom plan- och byggområdet. Skapa rutiner för att 50% av bygglovsärendena ska tas beslut om inom åtta veckor från det att fullständiga ansökningshandlingar föreligger. Medarbetarmål engagerade och motiverade medarbetare Planera för kompetensutveckling och engagerat ledarskap. Ta fram kompetensutvecklingsplaner. Även internt på Miljö- och byggförvaltningen har mål tagits fram som påverkar det dagliga arbetet, dessa följer nedan med kommentarer till hur byggenheten kan arbeta vidare med dessa. Driva samhällsbyggnadsfrågor Det finns ett behov av att påverka och samverka i frågor där vi inte själva råder och/eller saknar resurser, mandat eller kompetens. Förvaltningen ska därför jobba för framtagande av planeringsunderlag (gestaltning och utformning, dagvattenutredning/policy, höga vattenstånd, buller i tätort), argumentera för och delta i kommunövergripande samhällsbyggnads- eller miljöfrågor (ÖP, FÖP, Naturvård etc). Avsätta tid för denna typ av arbetsuppgifter. Helhetssyn för kommunen ska prioriteras högt. Utvecklad intern och extern kommunikation och samverkan Finns ett stort behov av förbättrad kommunikation och gemensam strategi över främst förvaltningsgränser. Under året hitta former för en mer kontinuerlig kommunikation och samverkan med främst kommunens Tekniska förvaltning. 4

5 UPPDRAG UTÖVER MYNDIGHETSUTÖVNING Byggenhetens uppdrag utöver myndighetsutövning indelas i olika uppdragstyper: verksamhetsutveckling, projekt, översiktsplanering, yttranden. Verksamhetsutveckling Byggenheten är en enhet med många nyanställda. Mycket arbete går åt för att skapa en samsyn och ta fram rutiner och lathundar. Detta för att säkerställa kvaliteten i arbetet och skapa grund för lika bedömningar mellan olika handläggare. ÖP hela kommunen FÖP del av kommunen eller tema Yttranden I sitt arbete bereder Byggenheten Miljö- och byggnämndens svar på ett antal remisser från andra nämnder, myndigheter eller statliga verk. KOSTNADSTÄCKNING Strömstad är en av de kommuner i länet där det byggs mest per invånare. Detta är en situation som rått i många år och som märks på arbetssituationen på byggenheten. Det är inte bara mängden ärenden som spelar roll för arbetssituationen utan även komplexiteten i ärendena. Strömstads Kommun är en kommun DP avgränsat område Bygglov enstaka hus Projekt De projekt som byggenheten deltar i är oftast unika och tidsbegränsade projekt. För närvarande finns behov av byggenhetens deltagande i flera projekt t ex: dagvattenpolicy, bevarandefrågor i centrum m m. Detta är samtliga projekt som gynnar verksamheten, och säkert andra delar av organisationen, men som vid det direkta arbetet inte genererar några intäkter. Översiktsplanering Ansvaret för kommunens översiktsplanering ligger på Kommunstyrelsen. Dock är det av stor vikt att Miljö- och byggnämnden är engagerad i arbetet då det i hög grad påverkar nämndens ansvarsområden. Byggenheten besitter kompetens som är värdefull i arbetet med översiktsplanering för att slutprodukten ska bli användbar i kommande ärendehantering. med många allmänna och enskilda intressen att väga samman vid lovgivning. År 2013 har Byggenheten en budgeterad kostnadstäckningsgrad på 89%. Många kommuner ligger mellan 60-80%. Strömstad klarar inte att hålla en bra servicenivå med dagens kostnadstäckningsgrad och har också svårt att kunna delta i de projekt som är nödvändiga för verksamheten men som inte genererar intäkter. Då det pågår mycket i kommunen får man ändå mycket frågor och besök som tar tid från handläggningen och ärenden hamnar på hög. Sveriges Kommuner och Landsting har rekommenderat en kostnadstäckningsgrad på 75%. 5

6 Dagens situationen håller inte utan en förändring krävs inför Ambitionen är att ha en budgeterad kostandstäckningsgrad på närmare 80 % till ARBETSFORMER Byggprocessen är starkt lagstyrd och ställer höga krav på alla inblandade i processen. Arbetet med bygglov berör flera avdelningar och förvaltningar och det är viktigt att alla berörda arbetar aktivt inom sina kompetensområden. Byggenheten ansvarar för att via remisser samla in synpunkter från berörda avdelningar och förvaltningar. Då byggprocessen berörs av så mycket lagstiftning och förordningar är det svårt för en handläggare att greppa över hela processen. Handläggarna inom avdelningen är därför specialiserade inom olika ansvarsområden: lovärenden, tekniskt samråd, tillsyn och administration. MYNDIGHETSUTÖVNING GRANSKNING & TILLSYN Byggprocessen kan delas in i flera arbetsmoment: förhandsbesked, bygglov, tekniskt samråd, tillsyn samt service och information. Under 2011 infördes en ny Plan- och bygglag. Dock har avdelningen ett antal bygglov, bygganmälningar och tillsynsärenden att hantera utifrån den gamla lagstiftningen. Endast ärenden som påbörjats efter 2 maj 2011 ska hanteras enligt den nya lagstiftningen så under något eller några år till kommer delar av arbetet vara med den gamla lagstiftningen. Förhandsbesked Ett förhandsbesked är ett medgivande till en nybyggnad, vanligtvis på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område. Om man vill stycka av mark till en ny fastighet kan det vara lämpligt att först söka förhandsbesked eftersom detta underlättar lantmäteriets handläggning. I ett förhandsbesked prövas lämpligheten för den avsedda åtgärden. Denna prövning görs mot kraven i 2 kap Plan- och bygglagen (PBL). I detta kapitel står bland annat att markområden ska användas för det eller de ändamål som området är mest lämpat för. En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska alltid göras. Avsedd byggnation ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten. Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt. Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden samt finnas en lösning på hur vatten och avlopp kan ordnas. Kommunens översiktsplan/fördjupade översiktsplan är vägledande för bedömningen och berörda grannar får yttra sig om åtgärden. Syftet är att den sökande ska kunna få ett bindande besked om platsen är lämplig innan kostnader läggs ner på byggnadsprojektering och ritningar. Bygglov Ett bygglov är ett skriftligt tillstånd att bygga nytt, bygga till, ändra användning eller inreda någon ytterligare bostad eller lokal. Det krävs också bygglov för att anordna eller väsentligt ändra vissa andra anläggningar (t ex upplag, plank, murar, parkeringsplatser och småbåtshamnar). I prövningen av bygglov ingår: jämförelse med de bestämmelser som gäller för platsen. Inom planlagt område innebär det avstämning mot bestämmelserna i gäller gällande detaljplan, som är ett juridiskt dokument. utanför planlagt område innebär det avstämning mot de allmänna bestämmelserna i 2 kap i Plan- och bygglagen samt kontroll mot gällande översiktsplan. kontroll om byggprojektet är lämpligt 6

7 med hänsyn till landskaps- eller stadsbild. kontroll om projektet uppfyller tillgänglighetskraven kontroll om föreslagen kontrollansvarig (KA) är certifierad kontroll om byggnadsverket uppfyller kravet på en god form-, färg- och materialverkan Besök på platsen (i de allra flesta fall) Att ge berörda grannar möjlighet att lämna synpunkter i de fall då bygglovet inte följer en gällande detaljplan eller inte är en kompletteringsåtgärd för områden utanför detaljplan. Prövning görs även för marklov och rivningslov. Inom detaljplanerat område krävs marklov då schaktning eller fyllning görs som avsevärt ändrar markens höjdläge. Det krävs rivningslov för rivning av en byggnad eller del av en byggnad inom detaljplanerat område. Efter samrådet fattar byggnadsinspektören beslut om kontrollplanen. Under byggnadstiden ska den kontrollansvarige se till att kontrollplanen följs och att begärda intyg/handlingar sänds till Miljöoch byggnämnden. Startbesked Startbesked utfärdas när eventuella kompletteringar som nämns i det tekniska samrådsprotokollet är inlämnade. I startbeskedet fastställs kontrollplanen. När startbeskedet är beslutat kan byggnadsarbetena påbörjas. Arbetsplatsbesök Med nya Plan- och bygglagen ska kommunen utföra tillsyn på arbetsplatsen, så kallade arbetsplatsbesök. Antalet besök varierar och bestäms på samrådet efter hur komplicerat ett bygge anses vara. Slutsamråd och slutbesked Vid slutsamråd gås byggnationen och kontrollplanen igenom. Kontrollansvarig ska ha skrivit ett utlåtande om hur byggnationen har följt kontrollplanen. Om allt överensstämmer med bygglovet och alla handlingar är inlämnade fattar Miljö- och byggnämnden ett beslut om slutbesked och byggnaden kan tas i bruk. Tekniskt samråd Efter ett beslut om bygglov kallas byggherren och kontrollansvarig till tekniskt samråd av den byggnadsinspektör som har ansvaret för ärendet. Vid samrådet ska ett förslag till kontrollplan presenteras. I den bestäms vilken kontroll av samhällets krav som är nödvändig. Byggnadsinspektören, byggherren och den kontrollansvarige går då igenom arbetets planering och kontrollåtgärder samt den samordning som behövs. Anmälningspliktiga arbeten Det finns åtgärder som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan. Exempel på sådana åtgärder är: väsentligt ändrad planlösning ändring i den bärande konstruktionen 7

8 nyinstallation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler samt anordningar för ventilation vatten och avlopp. Tillsyn Tillsyn beskrivs som de myndighetsåtgärder som vidtas för att säkerställa att lagar följs. Den tillsyn som Byggenheten bedriver utgår framför allt ifrån de bestämmelser som finns i plan- och bygglagen. I plan- och bygglagen framgår bland annat vilka åtgärder som kräver ett bygglov, hur och när en byggnation får göras och hur en fastighet ska skötas. Ett tillsynsärende kan uppkomma genom en anmälan utifrån eller på kommunens eget initiativ. När Byggenheten får in en anmälan om eventuellt olovliga åtgärder har enheten en skyldighet att bedriva en utredning enligt plan- och bygglagen. Skyldigheten föreligger oavsett vem anmälan inkommer från - alltså oavsett om det är en granne eller inte. Ett ingripande ska ske om Byggenheten i sin bedömning kommer fram till att det som utförts är en olovlig åtgärd. Några av de ingripanden som Byggenheten kan använda sig av är krav på rättelse, begäran om bygglovsansökan eller ett omedelbart förbud att fortsätta åtgärden. I de fall Byggenhetens ingripandebeslut inte efterföljs kan Kronofogden i vissa fall utföra särskild handräckning, till exempel se till att det olovligt byggda rivs. Andra verktyg som Byggenheten kan använda för att säkerställa att den olovliga åtgärden upphör eller rättas till är ekonomiska sanktioner i form av vite eller byggsanktionsavgifter. Andra arbetsuppgifter inom tillsynsområdet som Byggenheten har att hantera är bland annat: OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Hissar och maskindrivna portar Service och information En viktig del i enhetens arbete är att ge information och rådgivning till allmänheten. Det gäller allt från rådande lagstiftning, byggtekniska frågor och energihushållning till utformning och gestaltning. Detta informationsarbete upptar en stor del av avdelningens resurser och det är endast denna del som delvis är skattefinansierad tillsammans med deltagande i tidigare nämnda projekt. Delegationsordning För att effektivisera ärendehanteringen delegeras vissa beslut under byggprocessen till tjänstemännen på avdelningen. Se Miljö- och byggnämndens delegationsordning. Administrativtstöd Det administrativa stödet är uppdelat på bygglov och tekniskt samråd. Fokus för det administrativa stödet för bygglov ligger främst på registrering av inkomna handlingar upplägg av nya ärenden, utskick i form av grannehöranden, expediering av beslut samt fakturering av dessa. Fokus för det administrativa stödet för tekniskt samråd ligger främst på olika typer av expediering, t ex av protokoll och beslut samt fakturering och hantering av inkomna handlingar. Även registrering av nya ärenden ingår i arbetsuppgifterna. Den administrativa personalen arbetar också ofta direkt med medborgaren. Detta kan vara i form av samtal vid generella frågor, begäran om att få ut handlingar samt framtagande och kopiering av ritningar ur arkivet. Behovet av det administrativa stödet har under 2013 varit stort då många handläggare är nya på arbetet. 8

9 RESURSER Med alla medarbetare på plats bedöms följande resurser finnas tillgängliga på enheten 2014: avdelningschef 1x30% verksamhetsansvarig 1x70% bygglovshandläggare 3,7x100% byggnadsinspektör 3,3x100% samhällsbyggnadsjurist 1x100% administratör 2x100% + 1x75% En av adminsitratörerna lägger 20% av sin tid som handläggare för registersystemet LINA som hanterar byggnader och adresser. Ovanstående är budgeterade resurser. Några har tillfälligt nedsatt tid beroende på t ex för att man har småbarn hemma. Ovanstående resurser är en utökning jämfört med vad som var budgeterat för Behovet av en resursförstärkning har funnits länge på enheten. Ärendeingången är stor och enheten belastas fortfarande av många gamla ärenden som inte har hunnit hanteras. Det finns också flera lagstadgade uppgifter som fortfarande inte har hunnits med. Med utökade resurser och en aktiv planering av verksamheten finns nu möjlighet att på sikt komma ikapp och hinna med fler typer av ärenden samt korta handläggningstiderna. Ett av syftena med en personalförstärkning är också att kunna bli bättre på service och information till kommunmedborgarna. Avdelningschefen kommer i första hand lägga sin tid på arbetsledning i form av personalfrågor och budget. Verksamhetsansvarig kommer vara den som leder det dagliga arbetet och som jobbar nära ihop med handläggarna i arbetet med att utveckla arbetet och rutiner. Verksamhetsansvarig har också till uppgift att se helheten i byggprocessen och finnas som bollplank för handläggarna. Tanken är inte att själv handlägga ärenden i någon större omfattning. UPPFÖLJNING År 2013 har varit ett år då Byggavdelningens sammansättning förändrats i stor utsträckning. Under året har en tillfällig sammanslagning med Plan- och kartavdelningen gjorts där två personer delat på chefskapet för avdelningen. Avdelningen har under året dessutom fått sex nya medarbetare. En av de stora utmaningarna har därför varit att skapa ett nytt arbetslag där alla kan känna sig trygga i sina roller och hitta gemensamma målsättningar och arbetssätt. Att göra detta samtidigt som ärendeingången är stor och det finns många gamla ärenden att hantera är en stor utmaning. Avdelningen har hanterat utmaningen bra och de nya medarbetarna har kommit in bra i arbetet och varit med och utvecklat nya rutiner. Dock kan konstateras att det totala antalet öppna ärenden har ökat under året vilket också ger en hög arbetsbelastning inför Utvecklingsarbetet under året har i första hand handlat om Byggavdelningens interna arbete. I framtiden när enheten skapat sina egna rutiner behövs också mer arbete tillsammans med andra enheter, avdelningar och förvaltningar. Genom olika tematräffar har avdelningen arbetat med kvalitetssäkring och lika bedömning i ärenden. Lathundar och nya mallar har tagits fram för att underlätta framtida arbete. Dock finns mycket kvar att jobba vidare med. I och med anställningen under året av en samhällsbyggnadsjurist har arbetet med tillsyn och olovligt byggande kunnat hanteras. Detta är en typ av ärenden som nästan inte hanterats alls tidigare och det finns många gamla ärenden att hantera. Utökningen av kompetens har också gjort att avdelningen som helhet har fått ett större fokus på rättssäkerhet. Under 2013 har hanteringen av förhandsbesked flyttats till Planenheten. Där har ärendehögen minskats och kommit ner på en nivå där endast nu aktuella ärenden finns kvar. Samtliga handläggare inom avdelningen har under slutet av året tillsammans med handläggare på Planenheten och Tekniska förvaltningen gått en tvådagars utbildning i geoteknik. Detta är ett ämne som är aktuellt i många ärenden där vi tidigare haft en stor kunskapsbrist. 9

10 Nyckeltal för verksamheten Nedan presenteras antalet inkomna ärenden i olika kategorier de senaste fem åren. Kategori Förhandsbesked Bygglov Tekniskt samråd Bygganmälan Tillsyn Marklov Rivningslov Rivningsanmälan För vissa kategorier finns också möjlighet att utläsa hur många ärenden som avslutats under samma period. Kategori Förhandsbesked Bygglov Utifrån ovanstående två tabeller kan man utläsa att differensen mellan inkommande ärenden och avslutade ärenden ligger på i snitt drygt 50/år vilket under flera års tid har inneburit att högen har växt. Detta är nu en stor börda att försöka hantera. När det gäller förhandsbesked har högen minskat så att endast nu aktuella ärenden hanteras men när det gäller bygglov finns fortsatt ett underskott på resurser för att klara att hantera alla inkommande ärenden utan att högen fortsätter att växa. I nedanstående tabell redovisas antalet öppna ärenden varje månad under Kategori Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Förhandsbesked Bygglov Tekniskt samråd Bygganmälan Tillsyn Marklov Rivningslov Rivningsanmälan Ovanstående statistik visar att det totala antalet öppna ärenden har ökat under En förklaring till detta är att mycket ny personal har tillkommit på enheten och fokus har varit att skapa gemensamma rutiner och handläggningssätt. Detta kommer fortsatt avspegla sig år 2014 genom att många äldre ärenden finns kvar att hantera men ambitionen är att vända trenden 2014 så att antalet öppna ärenden sjunker och att vi klarar att fatta beslut i fler ärenden än vad som kommer in. 10

11 FÖRÄNDRINGAR 2014 Ny avdelning Från och med 1 januari 2014 görs en permanent sammanslagning av Plan- och kartavdelningen samt Byggavdelningen. Denna nya avdelning blir då en Plan- och byggavdelning med tre olika enheter. En sammanslagen avdelning innebär fördelar i att enklare kunna hantera gemensamma frågor samt en möjlighet att kunna fördela ärenden eller delar av ärenden på flera olika kompetenser. Det ger också en tydlighet i att arbeta med en större del av kedjan inom samhällsbyggande. Ny IT-plattform Under 2014 planeras ett införande av en ny ITplattform, Windows 8. Med den nya plattformen ges möjligheter till ett förändrat arbetssätt i vissa avseenden men det krävs också utbildning av personalen för att kunna ta del av fördelarna med den nya tekniken. Det kan också bli aktuellt med uppgradering av datorer, läsplattor och telefoner för att fullt ut kunna nyttja tekniken. Förhandsbesked Under år 2013 har förhandsbeskeden hanterats av Plan- och kartavdelningen. Inför 2014 är tanken att en samverkan ska ske mellan planenheten och byggenheten i den fortsatta hanteringen av förhandsbesked. Under år 2013 har högen av gamla ärenden arbetats bort och det är nu enbart hantering av inkommande ärenden som är aktuellt. 11

12 DEL 2 PRIORITERING AV UPPDRAGEN GRUNDER FÖR PRIORITERING Bygglovsprocessen är starkt lagstyrd och det är därför svårt att prioritera en viss typ av ärenden. Systemet som är inarbetat när det gäller hantering av förhandsbesked och bygglov bygger på att ärenden hanteras i den turordning som de kommer in. Detta både förenklar hanteringen, blir säkrare för den sökande samt uppfattas som en rättvis hantering. Det finns inga skäl till att överge detta arbetssätt. Ärendehanteringen i de tekniska samråden är mycket händelsestyrd. Under hela processen med de tekniska samråden väljer vi att ha fokus på hög kvalitet och bra kundservice. För den enskilde byggherren är oftast en byggnation förknippat med ett stort åtagande som man gör någon enstaka gång bara och då är kvaliteten i kommunens råd och stöd mycket viktigt. Tillsyn är ett område som fram till halvårsskiftet 2013 inte alls varit prioriterat i Strömstads kommun. Därför finns nu ett stort antal ärenden att hantera sedan många år tillbaka. Fokus under 2014 måste därför vara att hitta ett strukturerat sätt att hantera dessa ärenden. Under 2014 kommer det fortsatt vara av högsta prioritet att jobba vidare med verksamhetsutveckling på det sätt som skett under Det betyder fortsatt arbete med struktur, rutiner och mallar. Beroende på i vilken takt detta arbete kan bedrivas kan under senare delen av året också fokuseras på samarbete med andra avdelningar och förvaltningar. Förhandsbesked För förhandsbesked är målsättningen inför 2014: - bibehållen eller minskning av ärendehögen - att hitta samarbetsformer med planenheten För att klara dessa målsättningar är det viktigt att fortsätta arbetet med följande frågor under 2014: - tydliga rutiner och mallar - arbetsfördelning - sårbarhet Bygglov För bygglov finns ett par viktiga målsättningar för 2014: - antalet öppna ärenden ska minska under året - 50% av ärendena ska fattas beslut om inom 8 veckor För att klara dessa målsättningar är en förutsättning att hela personalstyrkan finns på plats, d v s att persolanomsättningen minskar. En viktig del i att kunna klara målen och bli effektivare är att fortsätta arbetet med att ta fram mallar och rutiner. Prioriterade ämnesområden att arbeta vidare med under 2014 är: - bedömning av avvikelser - bevakning av giltighetstid för bygglov - vad ska granskas när? bygglovsskedet eller under tekniskt samråd? - remisshantering - sårbarhet En del i att minska antalet öppna ärenden är att skapa en rutin för hur ärenden som inte längre är aktuella kan avvisas eller avskrivas. 12

13 Tekniskt samråd För tekniska samråd är målsättningarna för 2014 att: - systematiskt hitta och jobba vidare med att kunna avsluta ärenden som legat öppna länge - fortsätta utveckla det kvalitetshöjande arbete som pågår För att klara dessa målsättningar är det viktigt att fortsätta arbetet med följande frågor under 2014: - tydliga rutiner och mallar - vad expedieras med startbesked respektive slutbesked - arbetsfördelning - bevakning halvan av 2014 prioriterat att ta fram en genomtänkt och hållbar strategi för hantering av ärenden som kräver ett snabbt agerande t ex säsongsbaserade verksamheter som saknar tillstånd. Ett inledande arbete under 2014 är också att driva en informationskampanj riktad till kommunens egna förvaltningar och bolag om vikten av att följa de lagar och förordningar som finns vid byggnation. För att hålla nämnden informerad om det pågående arbetet med tillsyn införs en punkt på sista nämnden varje kvartal där följande punkter kan hanteras: - utbildning i gällande lagstiftning - rapportering av pågående arbete - information om nyinkomna ärenden, både anmälda och egeninitierade - prioritering utifrån allmänt intresse eller preventiv betydelse Inom tillsynsområdet finns också ansvar för obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt tillsyn av hissar och maskindrivna portar. Detta är inget som i dagsläget har kunnat prioriteras och det finns inte heller några större resurser för detta under I detta avseende klarar vi inte att uppfylla lagens krav. Detta ansvar vilar på Miljö- och byggnämnden då inte avdelningen har resurser att hantera ärendena. Tillsyn Då tillsyn är ett område där kommunen i princip inte lagt några resurser alls tidigare så finns här ett stort antal gamla ärenden som måste hanteras. Fokus år 2014 måste därför vara att hitta ett strukturerat arbetssätt och kunna hantera alla dessa gamla ärenden samt de nya som kommer in. Egen uppsökande tillsynsverksamhet ligger längre fram i framtiden. Pågående ärenden kommer att hanteras utifrån när de inkom till kommunen. Dock har nämnden möjlighet att prioritera upp ärenden som de anser ha ett större allmänt intresse och som kan ha betydelse i ett preventivt syfte. Utöver ärendehantering är det under första Service och information Målsättningen för 2014 är att under året ta fram ett par riktade tematiska informationsinsatser för allmänheten eller de företag som vi har mest kontakt med. En lägre kostnadstäckningsgrad under 2014 ska leda till en högre servicenivå. Dock kommer detta inte att kunna märkas under inledningen av 2014 då vi fortsatt har många gamla ärenden kvar att hantera innan arbetsbelastningen sjunker något. Administrativtstöd Hela den administrativa personalens arbete påverkas av hur handläggarna arbetar med bygglov samt tekniska samråd och de förändringar av rutiner som görs där. Den administrativa sidan påverkas också kraftigt 13

14 av det tänkta plattformsbytet som är i sitt inledningsskede och som ska genomföras under Arbetsbelastningen på den administrativa sidan har också ökat som en följd av nya PBL som infördes i maj 2011 och där arbete fortfarande finns att göra gällande enklare och därmed effektiv administration. Prioriterade ämnesområden att arbeta vidare med under 2014 är: - utbildning i nya programvaror som följer av plattformsbytet - lära mer om w3d3 - sårbarhet 14

15 DEL 3 VERKSAMHETS- UTVECKLING MÅL FÖR BYGGENHETEN För att vara en effektiv organisation och verksamhet krävs en ständig utveckling inom arbetslaget. Några viktiga områden har definierats som prioriterade områden under Utbildning Under hösten 2013 har en kompetensanalys genomförts på hela förvaltningen. Denna ska sedan ligga till grund för utbildningsplaner både för den enskilde men också för förvaltningen i stort. Inom byggenheten finns behov av utbildning inom förvaltningsrätt, dagvattenhantering, KA-utbildningar, försäkringsfrågor och w3d3. Då planen är att byta IT-plattform under 2014 kan det då också bli aktuellt med behov av ITutbildningar i olika omfattning. En uppgradering av Geosecma for ArcGIS är också aktuell under 2014 vilket kan komma att innebära behov av utbildning. Halvdagsgenomgångar Det finns flera områden där byggenheten behöver sätta av mer tid gemensamt för att diskutera ett specifikt ämne och komma fram till ett gemensamt ställningstagande. Exempel på ämnen som behöver hanteras under 2014 är: - nya SFS - slutbesked, enkla kontrollplaner - nämndsprocessen Vissa ämnesområden behöver hanteras tillsammans med andra avdelningar vilket också kräver att tid sätts av för diskussioner. Exempel på ämnen är: - engagemang i ÖP och FÖP - strandskydd, rutiner vid bygglov och tillsyn - avlopp, hur hanteras tillståndsfrågan i förhållande till bygglov och start-/ slutbesked? - dagvatten - genomgång av brandlathundar med räddningstjänsten Kunskap om vår kommun I alla ärenden som vi hanterar är det viktigt att känna sin kommun. Kommunen är stor och förändras ständigt och det är viktigt att vi håller oss uppdaterade om våra förutsättningar. Under 2014 ska vi därför ha som målsättning att lära känna vår kommun bättre genom att gemensamt åka på studieresor inom kommunens gränser och be om guidning av de som känner områden eller teman bättre för att öka vår egen kunskap. Uppföljning av verksamheten För att bättre kunna följa utvecklingen av verksamheten och för att kunna plocka fram statistik behövs en utveckling av w3d3 eller ett annat system för att lättare kunna följa ärendena. Detta är viktigt både för den enskilde handläggaren för att ha koll på sina ärendne och också för arbetsledningen för att kunna planera verksamheten och se vilket resursbehov som finns. 15

16 BYGGENHETEN Byggenheten ansvarar för granskning och tillsyn enligt Plan- och bygglagen. Vi ger råd och service inför och under byggnation. MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Telefon vxl: Hemsida:

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN,,

KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN,, KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN,, STRÖMSTADS KOMMUN 2014 Dnr: MBN 2013-1688 Verksamhetsplanen ska vara ett styrande

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen.

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Blir det några ändringar kring byggherrens ansvar?...

Läs mer

BYGG VERKSAMHETSPLAN FÖR BYGGENHETEN INOM PLAN- OCH BYG- GAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALT- NINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN.

BYGG VERKSAMHETSPLAN FÖR BYGGENHETEN INOM PLAN- OCH BYG- GAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALT- NINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN. BYGG VERKSAMHETSPLAN FÖR BYGGENHETEN INOM PLAN- OCH BYG- GAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALT- NINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: 2014-0047 VERKSAMHETSPLAN 2015 Verksamhetsplanen ska vara ett styrande

Läs mer

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för planenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för planenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa !"#$% &'()*+((*) Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för planenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa de politiska målsättningar som finns

Läs mer

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 2015 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 Knivsta Kommun 2015-03-12 Handläggare: Christofer Mattsson BMN 2015/19 Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2015 Tillsyn

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn

Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Dalarnas län 2014 2 Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Dalarnas län 2014 3 Syfte Syftet med denna rapport är att göra den uppföljning och utvärdering som plan-

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Plan- och bygglagen i din vardag Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2013 2012-10-04

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2013 2012-10-04 Byggnadsnämnden Nämndplan 2013 2012-10-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering

Byggnadsnämndens beslut om delegering DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Douglas Lindström Miljö- och stadsbyggnadschef 2012-01-11 Dnr 2012-0009 1 Byggnadsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av byggnadsnämndens servicenivå och effektivitet. Stefan Karlsson. November 2015. Halmstads kommun

Revisionsrapport. Granskning av byggnadsnämndens servicenivå och effektivitet. Stefan Karlsson. November 2015. Halmstads kommun Revisionsrapport Stefan Karlsson Granskning av byggnadsnämndens servicenivå och effektivitet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund och syfte... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

2009-05-26 M2009/2171/R

2009-05-26 M2009/2171/R Promemoria 2009-05-26 M2009/2171/R Miljödepartementet Rättsenheten Camilla Adolfsson Remiss om lagtexten för en ny plan- och bygglag samt en ändring i anläggningslagen (1973:1149) Sammanfattning En ny

Läs mer

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad. Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad. Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen Lathund för fribyggartomter i Helsingborgs stad Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen Lathund för FRIBYGGARTOMTER Innehåll 3 Kort om fribyggartomter 4 Fastighetsbildning

Läs mer

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska #$!"! "!" %&'()*+,-.,,., Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa de politiska målsättningar

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Plan- och byggnadsnämnden Fastställd av PBN 2011-10-04 113 Författning Ärende Delegat Anteckningar PBL 5 kap. PBL 5 kap. 2 och 5 Beslut om planbesked (om

Läs mer

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus 1 Jamal Esfahani Dnr 2014-0826 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus Förslag till beslut föreslår

Läs mer

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 Sammanfattning av ändringar I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 1 1 KAP. Nya definitioner, exempel Sammanhållen bebyggelse Ändring Tillbyggnad Ombyggnad Kommunens planmonopol kvar! 2 2 KAP. Allmänna och enskilda

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

REMISS OM EN NY PLAN- OCH BYGGLAG M2009/2171/R

REMISS OM EN NY PLAN- OCH BYGGLAG M2009/2171/R Vår ref Verksamhetsutskottet för Miljö, Teknik och Kvalitet Per Lilliehorn Miljödepartementet 103 33 Stockholm Er ref REMISS OM EN NY PLAN- OCH BYGGLAG M2009/2171/R Byggherrarna är en intresseförening

Läs mer

Processkartläggning inom PBL-området

Processkartläggning inom PBL-området 2015-12-17 1 (8) Processkartläggning inom PBL-området Bakgrund Projektet syftade till att göra processkartläggning inom bygglov- och tillsynsområdet, samt implementering, utvecklingsinsatser från densamma,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Promemoria. Vissa plan- och byggfrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Vissa plan- och byggfrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll S2013/4714/PBB Promemoria Vissa plan- och byggfrågor Promemorians huvudsakliga innehåll Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft 2011 och ersatte då den tidigare lagen (1987:10) med samma namn. Boverket

Läs mer

PBL kunskapsbanken 2013-06-25

PBL kunskapsbanken 2013-06-25 PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbanken enbart om detaljplaner Nerladdat av TUNAFORSNYTT tunaforsnytt.se från Boverket http://www.boverket.se/vagledningar/pbl-kunskapsbanken/skapa-pdf/ 2013-06-25 Innehåll

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Innehållsförteckning 1 Ramanpassning... 3 2 Behov... 3 3 Budgetram 2016-2018... 4 4 Investeringsbehov... 4 5 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...

Läs mer

Förorenad mark i PBL. 5 feb 2010

Förorenad mark i PBL. 5 feb 2010 Förorenad mark i PBL 5 feb 2010 Länsstyrelsens uppdrag i samhällsplaneringen PBL-området ÖVERSIKTSPLAN 4 kap 5 och 9 PBL Ta till vara och samordna statens intressen. Tillhandahålla underlag. Ge råd om

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

Promemoria. Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden Promemorians huvudsakliga innehåll Det krävs åtgärder för att snabbt kunna ordna boende för det stora antal asylsökande som har kommit till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2012-04-10 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2012-04-10 1 (11) 2012-04-10 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Tisdagen den 10 april 2012, klockan 14.00 15.10 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Börje Ahlin (S) Benny Andersson (V)

Läs mer

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF)

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF) 1( 18) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:00 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen 2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013 Byggprocessen Illustration: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket Förslag till riktlinjer för handläggning och rutiner under byggprocessen, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras.

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras. 21 Dnr 2015/BN 0003 92 Information 1. Informationen och redovisningen noteras. Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar

Läs mer

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden 2013-12-02 1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-12-09, 125. 2013-12-02 2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten

Läs mer

Nya PBL Vindkraftsstödet. Anette Löfgren, Emma Franzén

Nya PBL Vindkraftsstödet. Anette Löfgren, Emma Franzén Nya PBL Vindkraftsstödet Anette Löfgren, Emma Franzén Proposition 2009/10:170 En ny lag utifrån förslag från: PBL-kommittén (Får jag lov?) - 2005 Byggprocessutredningen (Bygg helt enkelt!) - 2008 Klimat-

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.05 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Lars-Erik Jonsén (S) v.ordf. Anders Ehrling (C) Anna-Maja Roos (C) Lars Åkesson (C) Per Segerstéen

Läs mer

Information om bygglovshandlingar mm

Information om bygglovshandlingar mm 1 2010-05-07 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BYGG Information om bygglovshandlingar mm Bygglov Behöver du bygglov? Vi på byggavdelningen svarar gärna på dina frågor om vad som kräver bygglov. Du kan också

Läs mer

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande Promemoria Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande Näringsdepartementet Promemorians huvudsakliga innehåll Det stora antalet asylsökande som sökte sig till

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-09 Birgitta Öhrström DNR 160/2011-617 Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman Inledning Enskilda får enligt

Läs mer

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den Inledning Denna PM är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötlands län, Naturvårdsverket, Boverket

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Processgrupp Plan- och byggfrågor

Processgrupp Plan- och byggfrågor Processgrupp Plan- och byggfrågor Flera representanter med olika arbetsuppgifter och arbetslivserfarenheter från respektive enhet har varit delaktiga i processgruppen. Kartläggning av organisationerna

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

Enkät till alla landets kommuner om tillsynsrelaterat arbete enligt den nya plan- och bygglagstiftningen, PBL/PBF (1)

Enkät till alla landets kommuner om tillsynsrelaterat arbete enligt den nya plan- och bygglagstiftningen, PBL/PBF (1) Här presenteras enkäten i klartext för att ge en överblick av materialet innan den besvaras i den webb-baserade varianten! Enkät till alla landets kommuner om tillsynsrelaterat arbete enligt den nya plan-

Läs mer

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll.

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll. Promemoria 2016-06-21 Finansdepartementet Näringsdepartementet Sammanfattning av regeringens förslag Innehåll Mer byggklar mark... 1 Sänkta byggkostnader... 2 Kortare ledtider... 3 Förändrade uppskovsregler

Läs mer

2014-06-30. Vägledning om fysisk planering av förorenade områden

2014-06-30. Vägledning om fysisk planering av förorenade områden 2014-06-30 Vägledning om fysisk planering av förorenade områden Innehåll Inledning... 3 Miljöbalken och plan- och bygglagen... 3 Vägledningens syfte och avgränsning... 3 Framtagande av vägledning... 3

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Fastställd av bygg- och trafiknämnden den 25 januari 2011, 21 1 INLEDNING 1.1 Rättslig reglering Enligt kommunallagen 6 kap. 34 får ärenden

Läs mer

Plan- och bygglag (1987:10)

Plan- och bygglag (1987:10) Sida 1 av 49 SFS 1987:10 Källa: Rixlex Utfärdad: 1987-01-08 Omtryck: SFS 1992:1769 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2003:132 Plan- och bygglag (1987:10) [Fakta & Historik] 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011:22 TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-27, reviderad 2011-08-29 Gäller fr. o m 2011-05-02 Inledning Avgifterna enligt

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Riktlinje för vård av byggnader och tomter i Strömsunds kommun

Riktlinje för vård av byggnader och tomter i Strömsunds kommun Titel: Riktlinje för vård av byggnader och tomter 1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: MBN 2015-12-17, 107 Uppdateras: 2018 Riktlinje för vård av byggnader och tomter

Läs mer

Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson (BP)

Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, 13:00-16:15 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-13, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-08-12 om du inte kan justera. 1 (8) Datum 2013-07-30 Ärende Bil. Beslutsförslag

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2013-12-05 kl 08.30-13.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-08 Innehållsförteckning Ärende 78 Angående detaljplan för Gunnarsbo 1:62 m.fl.... 129 79 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad, Simonstorp

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd Revisionsrapport Tillgänglighet och service samt hantering av handlingar Ove Axelsson Oktober 2011 Sydnärkes miljönämnd Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer