KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN,,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN,,"

Transkript

1 KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN,, STRÖMSTADS KOMMUN 2014 Dnr: MBN

2 Verksamhetsplanen ska vara ett styrande dokument för kartoch mätenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med verksamhetsplanen är att den ska redovisa de politiska målsättningar som finns för verksamheten och på vilket sätt verksamheten kan uppnå dessa mål. Verksamhetsplanen avses justeras och antas av nämnden vid varje årsskifte för att lägga grunden för arbetet under det kommande året. Verksamhetsplanen är uppdelad i tre delar: Del 1 - BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Innehåller kommunala mål och beskrivning av kart- och mätenhetens verksamhet. Del 2 - PRIORITERING AV UPPDRAGEN Innehåller beskrivningar av hur verksamheten avses bedrivas under år Del 3 - VERKSAMHETSUTVECKLING Innehåller beskrivning av mål för kart- och mätenhetens utveckling under det kommande året.

3 INNEHÅLL Del 1 - BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN MÅL FÖR KART- OCH MÄTVERKSAMHETEN 4 UPPDRAGSTYPER 5 KOSTNADSTÄCKNING 7 ARBETSFORMER 7 RESURSER 8 UPPFÖLJNING 8 FÖRÄNDNINGAR Del 2 - PRIORITERING AV UPPDRAGEN ANPASSNING TILL NY PROGRAMVARA 10 UTRUSTNING 10 NYA UPPDRAG 10 GIS 10 Del 3 - VERKSAMHETSUTVECKLING MÅL FÖR KART- OCH MÄTENHETEN 11

4 DEL 1 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN MÅL FÖR KART- OCH MÄTVERKSAMHETEN Mål Kommuners attraktivitet är ett viktigt konkurrensmedel idag för att nå befolkningsökning och tillväxt. Den fysiska miljön som möter besökaren i kommunen blir ofta symbol för om kommunen uppfattas som trevlig eller inte. Stadsbyggnads- och miljöfrågorna är en viktig länk i att utveckla Strömstads kommun till en attraktiv kommun med goda livsmiljöer för medborgarna. Mycket av det arbete som kommunen bedriver som berör vår fysiska miljö bygger på ett bra kartunderlag för att få ett bra resultat i slutänden. Strömstads kommun har antagit ett övergripande långsiktigt mål: Strömstad har en balanserad och långsiktigt hållbar utveckling där livskvalité, miljö- och kulturvärden stärks. Samtliga delar av kommunens organisation ska arbeta för att nå detta mål och i många förvaltningars arbete ligger grunder i detta arbete i ett uppdaterat och tillförlitligt kartmaterial. En stor del av verksamheten riktar sig även ut mot medborgarna som köper tjänster och kartmaterial av kommunen. Målet för kart- och mätenheten är således att kunna bistå övriga delar av den kommunala organisationen med ett fullgott kartmaterial. Vi ska också kunna lämna god service och kvalitet till medborgarna och kunna leverera önskade tjänster och material. Handlingarna som tas fram ska vara tydliga, åskådliga och belysande med text anpassad för mottagaren. Rättssäkerhet, rättvisa och likställighet är grundläggande utgångspunkter i arbetet. Styrande dokument De lagar och förordningar som främst styr verksamheten är Plan- och bygglagen samt rekommendationer i kart- och mätfrågor från Lantmäteriet. Utöver dessa dokument finns riktlinjer som Miljö- och byggnämnden antagit som berör verksamheten, t ex riktlinjer för nybyggnadskarta samt behörighet för att få utföra husutstakning och lägeskontroll. Miljö- och byggnämndens mål anger också inriktning som påverkar verksamheten. Av de prioriterade målen för 2014 är det endast ett som berör kart- och mätenheten. Medarbetarmål engagerade och motiverade medarbetare Planera för kompetensutveckling, engagerat ledarskap. Ta fram kompetensutvecklingsplaner. Även internt på Miljö- och byggförvaltningen har mål tagits fram som påverkar det dagliga arbetet, dessa följer nedan med kommentarer till hur kart- och mätenheten kan arbeta vidare med dessa. Driva samhällsbyggnadsfrågor Det finns ett behov av att påverka och samverka i frågor där vi inte själva råder och/eller saknar resurser, mandat eller kompetens. Förvaltningen ska därför jobba för framtagande av planeringsunderlag (gestaltning och utformning, dagvattenutredning/-policy, höga vattenstånd, buller i tätort), argumentera för och delta i kommunövergripande samhällsbyggnads- eller miljöfrågor (ÖP, FÖP, Naturvård etc). Bidra med kartunderlag och GIS-analyser för att underlätta ovanstående arbete. Utvecklad intern och extern kommunikation och samverkan Det finns ett stort behov av förbättrad kommunikation och gemensam strategi över främst förvaltningsgränser. Under året hitta former för en mer kontinuerlig kommunikation och samverkan med främst 4

5 kommunens Tekniska förvaltning. UPPDRAGSTYPER Kart- och mätenhetens verksamhet kan indelas i olika uppdragstyper; systemansvar, ajourhållning av primärkarta, ajourhållning av kommunens VA-nät, mätningsuppdrag, upprätta olika kartor, utsättning och lägeskontroll, kartrelaterade frågor, förättningsförberedelse, samrådspart till Lantmäteriet, genomförandefrågor i detaljplaner samt GIS (geografiska informations system). Systemansvar På kart- och mäteneheten finns ett systemansvar för Geosecma. Detta innebär att hålla koll på nya versioner och uppdateringar, samt kommunicera med systemleverantören. Det innebär också ett ansvar för uppbyggnad av strukturer i kommunens databas. Övriga förvaltningar nyttjar programmet och kartoch mätenheten får ofta utgöra en lokalsupport inom organisationen. Ajourhållning av primärkarta Primärkartan är kommunens egen karta och ligger till grund för de kartprodukter som framställs på kommunen. Primärkartan finns inte över hela kommunen utan över mer tätbebyggda områden. Kartans kvalitet är också olika i olika områden. I grunden är kartan framställd genom digitalisering och skanning av äldre analoga kartor men därefter har förändringar i kartan gjorts som är resultat av inmätningar. I de nyligen inmätta delarna är noggrannheten på primärkartan stor. För att ajourhålla och nyproducera primärkartor finns olika vägar att gå. För mindre områden eller där det redan finns gammalt kartmaterial i grunden används oftast inmätning för att komplettera med de förändringar som finns. När det gäller nyproduktion av större områden är det flygfotografering eller flygburen laserskanning som är den bästa vägen. Under de senaste åren har ett par större områden flugits och karterats för att skapa nytt kartmaterial. Fortsatt arbete med kartering behövs för att kunna ha ett bra kartunderlag bl a som grund för planering. Till det karterade material behövs också fastighetsutredningar tas fram för att få en korrekt bild av fastigheter och rättigheter i området. Värdet på kartan är svårt att uppskatta men ett försök har gjorts av Kommunförbundet år 1991 att beskriva ett återanskaffningsvärde. För själva kartan talar de om ett återanskaffningsvärde på ca 2000 kr/ha. Strömstads kommun har idag ca 5000 ha primärkarta, i något varierande kvalitet, vilket då skulle ge ett värde på kr. Ungefär samma siffra får man om man räknar ut försäljningsvärdet på hela primärkartan. Det är alltså ett stort värde som vi förvaltar. För att värdet ska hålla sig måste vi ajourhålla och utveckla produkten. Att kartan har hög kvalitet har ett stort värde för förvaltningarnas dagliga arbete. T ex både Tekniska förvaltningen och planenheten är beroende av ett tillförlitligt underlag i sitt dagliga arbete. Fel i underlaget kan bli kostsamt i både tid och pengar. Ajourhållning av kommunens VA-nät Enheten har tidigare helt ansvarat för att lägga in kommunens VA-nät i kartan. Sedan ett par år ligger dock huvudansvaret på Tekniska förvaltningen. Kart- och mätenheten jobbar nu på uppdrag av Tekniska förvaltningen och lägger in det material som vi själva mäter in. Det som mäts in av andra hanteras av Tekniska själva. 5

6 Mätningsuppdrag Det finns flera typer av mätningsuppdrag som enheten hanterar, exempelvis projekteringsmätning, VA-mätning, inmätningar och beräkningar. Uppdragen är både interna och externa. Kart- och mätenheten är en viktig stödfunktion till framförallt Tekniska förvaltningen och det är därför viktigt att prioritera de interna uppdragen. Idag finns olika taxor för externa och interna uppdrag, se Byggenheten är de som i första skedet har kontakt med byggherre och kontrollansvarig. I kallelsen till det tekniska samrådet finns utsättning med som en punkt. Vid detta samråd bedömer byggnadsinspektören om utsättning behövs samt behörighet att utföra densamma enligt tidigare tagna beslut i Miljö- och byggnämnden. Efter detta lämnas ett startbesked med villkor för byggnationen samt hur redovisning av utsättning och lägeskontroll ska ske. Vid efterföljande arbetsplatsbesök ska den kontrollansvarige redovisa i ett dokument en gjord lägeskontroll. Detta finns sedan med i protokollet från arbetsplatsbesöket. taxebilagan. Upprätta olika kartor Nybyggnadskartor är en hjälp till bygglovshandläggarna vid granskning av bygglov som upprättas enligt de riktlinjer som Miljöoch byggnämnden antagit Den största delen av de nybyggnadskartor som följer bygglov som lämnas in till kommunen har tagits fram på kart- och mätenheten. Även de som produceras av andra ska följa de riktlinjer som nämnden antagit. Att så sker ligger på byggenheten att kontrollera. Grundkartor upprättas som underlag för detaljplanering. Grundkartorna ska innehålla aktuell fastighetsredovisning, inmätta byggnader, avvägningar av terrängen, vägar, murar m m och även tolkning av gällande planavgränsningar, dock endast undantagsvis användning och egenskapsgräns. Kart- och mätenheten upprättar idag flera specialkartor till olika förvaltningar i kommunen. Det kan vara båtplatskartor, parkkartor m m. Utsättning och lägeskontroll Idag utför kart- och mätenheten utsättning och lägeskontroll på beställning. Enheten utför också specialutsättningar på större byggen där utsättning sker av t ex centrumlinjer, pelare och schakter. Kartrelaterade frågor Kart- och mätenheten får regelbundet interna förfrågningar om vad som går att utföra i Geosecma for ArcGIS. Enheten hjälper till med dessa frågor vilket ger en kompetenshöjning för den egna verksamheten då man får prova nya delar av karthanteringsprogrammet som man annars inte kommer i direktkontakt med. Dessa uppdrag debiteras ej utan är en intern service. Dessutom hålls med regelbundenhet internutbildningar. Förrättningsförberedelse Idag ansvarar kart- och mätenheten för förrättningsförberedelser inom centralorten. Vad som ingår i centralorten är dock inte definierat. Enheten utför mätning och markering medan Lantmäteriet verkställer förrättningarna. Samrådspart till Lantmäteriet Kart- och mätenheten hanterar sedan 2013 remisser från Lantmäteriet i ärenden rörande avstyckningar och fastighetsregleringar. Tidigare hanterades dessa ärenden av byggenheten. Enheten får även kännedom om avslutade förrättningar och gör bedömningen om det finns ärenden som ska överklagas. Ärenden 6

7 som hänskjuts från Lantmäteriet till Miljö- och byggnämnden för prövning bereds av kart- och mätenheten. Genomförandefrågor i detaljplaner Den kompetens som finns på kart- och mätenheten kring fastighetsrättsliga frågor finns en stor efterfrågan på vid detaljplanering. Kart- och mätenheten blir därför involverad i detaljplanerna när det gäller beskrivning av genomförandefrågor. GIS (geografiska informations system) Under hösten 2013 gick Lysekils kommun med i GIS-samverkan och en ny GIS-organisation upprättades. Den nya organisationen innebär att det finns en styrgrupp med representanter för de fyra medverkande kommunerna (Strömstad, Tanum, Munkedal och Lysekil). Ansvarig för verksamheten är sedan GIS-samordnaren som till sin hjälp har en GIS-projektstrateg på 50%. Dessa båda tillsammans jobbar inom alla kommunerna och driver verksamheten framåt. I varje kommun finns sedan en GIS-ingenjör som kommer att lägga ca 20% av sin tjänst på att medverka i en GIS-grupp som jobbar med frågor som rör samtliga fyra kommuner. Detta göra att kommunerna får en mer likriktad uppbyggnad och en bättre anpassad taxa har lett till denna utveckling. Ett visst utrymme för t ex service behövs därför är inte ambitionen att öka kostnadstäckningsgraden mer. GIS-verksamheten är däremot i princip helt skattefinansierad. Avtal När det gäller nyttjande av primärkartan för Tekniska förvaltningen och de kommunala bolagen finns överenskommelser om en fast avgift för detta. I denna avgift ingår nyttjandet av kartan men inte kostnader för nedlagt arbete om det krävs. Avtal finns kring nyttjandet av kartan med båda parter. Kommunen har idag ett avtal med Lantmäteriet avseende fastighetsregistrets adress- och byggnadsdelar. Det innebär att vi lämnar information till Lantmäteriet och får ersättning för detta. Det finns olika nivåer för ersättning som beror på vilken information Lantmäteriet får från kommunen. ARBETSFORMER Kartprogram År 2012 uppgraderades kommunens kartprogram till Geosecma for ArcGIS. Samma uppgradering gjordes samtidigt även i Munkedals, Tanums och Lysekils kommun. Under år 2013 har ett stort arbete lagts ner på att få det nya kartprogrammet att fungera optimalt för kart- och mätenheten. Dock finns fortfarande flera olösta frågor och enheten jobbar därför kvar i det gamla systemet tills en lösning hittas på de problem som finns idag. Under året har ytterligare ett program inhandlats för att vara ett bättre stöd i verksamheten, TopoCAD. och att vi kan nyttja varandras starka sidor bättre. KOSTNADSTÄCKNING Under flertalet år har kart- och mätenheten ökat sin kostnadstäckningsgrad inom kart- och mätområdet. År 2013 har vi en kostnadstäckningsgrad på 87% vilket t ex kan jämföras med år 2009 då vi låg på 72%. Ett effektivare arbetssätt med bättre utrusning Sommaren 2008 bytte Strömstads kommun till referenssystemet SWEREF Detta är ett svenskt referenssystem, anpassat till europeisk standard, med en noggrannhet över Sverige på centimeternivå och används idag i stort sett av alla myndigheter. Med SWEREF 99 får Sverige ett enhetligt referenssystem som underlättar utbyte av data mellan olika aktörer på lokal, regional, nationell och global nivå samt optimerar datainsamlingsmetoder och 7

8 mätningsverksamhet. Från och med den 1 januari 2010 har Strömstads kommun även ett nytt höjdsystem, RH2000. RH2000 är Sveriges nya officiella nationella höjdsystem men kan samtidigt ses som förverkligande av ett gemensamt europeiskt höjdsystem. Utrustning För att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt och med hög standard är det viktigt att utrustningen som vi arbetar med är bra. Totalstation Enheten har idag två totalstationer, en från år 2000 och en från år GPS Avdelningen köpte in en GPS år 2007 och ytterligare en år Bil Efter tre års leasing, köptes en Toyota Hiace år 2011 då den beräknas kunna köras flera år till. Bilen har kompletterats med hyllor i lastutrymmet för att kunna transportera utrustning på ett säkrare sätt. Plotter Enheten har en plotter som köptes I huvudsak är det Miljö- och byggförvaltningen som använder den men några från andra förvaltningar nyttjar den också. I nuläget finns inget behov av uppgraderingar eller förändringar på denna. Bergborrmaskin Den bergborrmaskin som används i verksamheten idag är minst 10 år gammal och behöver servas för att fungera optimalt ett antal år till. Metallsökare Införskaffades en ny Fältdator Enheten har idag tre fältdatorer, införskaffade 2007 och två stycken Dessa utgör en viktig del för att mätning ska kunna genomföras på olika ställen samtidigt, vilket ökar enhetens effektivitet. Digitalavvägare En digitalavvägare införskaffades under Denna effektiviserar arbetet och ger en större noggrannhet när det gäller avvägningar i höjd och kan användas i flera olika mätuppdrag. RESURSER Med alla medarbetare på plats bedöms följande resurser finnas tillgängliga på enheten 2014: avdelningschef 1x15% mätningsingenjör 1x100% lantmäteriingenjör 1x100% mätare 1x100% GIS-ingenjör 1x100% GIS-samordnare 1x25% GIS-projektstrateg 1x12,5% UPPFÖLJNING Under 2013 har stort fokus legat på att hitta ett fungerande arbetssätt i det nya kartprogrammet. Då detta inte fungerat under året har dubbelarbete fått göras genom att spara information i två program. Under året har ockskå förändring skett i personalgruppen med pensionsavgång, nyanställning och föräldraledighet. Detta har gjort att arbetsuppgifter både har tillkommit och omfördelats inom personalgruppen. Nedan redovisas ett par områden som är betydande för verksamheten och kommentarer till arbetet under året. Grundkartor: Färre nyprocucerade, främst uppdateringar vilket är mindre tidskrävande. Att det är gjort färre beror på att planenheten inte i så stor utsträckning efterfrågat kartor under 2013 för de pågående planerna. Bildande av naturreservat: Enheten har hjälpt till med inmätning och utstakning för det nya naturreservatet i Lervik. 8

9 GIS: Under 2013 har mycket tid lagts på övergången till Geosecma for ArcGIS tillsammans med våra grannkommuner. Tid har också gått till att sköta GIS-samordningen i dessa kommuner under en föräldrarledighet. Byte av höjdsystem i Tanum: Tanums kommun har under året bytt höjdsystem och Kart- och mätenehten har hjälpt till med detta jobb. Tre nya arbetsuppgifter har tillkommit under 2013: Samrådspart till Lantmäteriet: Detta låg tidigare på Byggavdelningen men hanteras nu av kart- och 2007 mätenheten. Genomförandefrågor i detaljplaner: Kartoch mätenheten deltar nu i skrivandet om genomförandefrågor i detaljplaner samt granskning av externa planbeskrivningar. Samarbete med StrömstadNET: Hjälp med inmätning av kabel samt tätare samarbete. Nyckeltal för verksamheten Under 2012 har antalet nybyggnadskartor ökat i antal. Antalet utsättningar har minskat något, däremot har flera utsättningar varit av större karaktär. I nedanstående tabell visas nyckeltal för verksamheten nybyggnadskartor utsättningar/lägeskontroll FÖRÄNDRINGAR 2014 Ny avdelning Från och med 1 januari 2014 görs en permanent sammanslagning av Plan- och kartavdelningen samt Byggavdelningen. Denna nya avdelning blir då en Plan- och byggavdelning med tre olika enheter. En sammanslagen avdelning innebär fördelar i att enklare kunna hantera gemensamma frågor samt en möjlighet att kunna fördela ärenden eller delar av ärenden på flera olika kompetenser. Det ger också en tydlighet i att arbeta med en större del av kedjan inom samhällsbyggande. Ny IT-plattform Under 2014 planeras ett införande av en ny ITplattform, Windows 8. Med den nya plattformen ges möjligheter till ett förändrat arbetssätt i vissa avseenden men det krävs också utbildning av personalen för att kunna ta del av fördelarna med den nya tekniken. Det kan också bli aktuellt med uppgradering av datorer, plattor och telefoner för att fullt ut kunna nyttja den nya tekniken. 9

10 DEL 2 PRIORITERING AV UPPDRAGEN ANPASSNING TILL NY PROGRAMVARA Övergången från Geosecma for Windows till Geosecma for ArcGIS och TopoCAD har inte genomförts fullt ut under Enheten gör fortsatt mycket jobb i den gamla programvaran då inte all data och funktionalitet är åtkomlig från de nya systemen. Detta är en av de viktigaste uppgifterna att lösa i början av Risken finns att Geosecma for Windows inte kommer att fungera med den nya IT-plattformen och vi måste därför lösa att enheten har ett funktionellt sätt att arbeta med de nya programvarorna. För att detta ska fungera måste all avdelningsspecifik data konverteras och göras tillgängligt. Målsättningen är att detta ska vara klart under första kvartalet UTRUSTNING Enheten har idag en modern utrustning och det finns inte några behov av större investeringar under Ett inköp av en kabelsökare görs vid årsskiftet 2013/2014 för att kunna ta fler uppdrag åt det kommunala bolaget Strömstadnet. sparas. GIS Under första halvåret 2014 kommer en ny version av Geosecma for ArcGIS som påverkar alla interna webbkartor. Förhoppningen är att denna ska vara mera intuitiv och mer lättanvänd för användarna. Detta kommer dock att leda till en större utbildningsinsats då alla som använder kartor i sitt arbete påverkas av förändringen. Utbildningarna kommer att hållas av personal inom GIS-gruppen. För att avlasta personalen från en del externa frågor kommer en kartportal för kommunninvånarna att upprättas. Arbetet med denna är redan påbörjat och de första kartorna kommer att finnas tillgängliga under första kvartalet av För dessa kartor kommer att annat kartverktyg att användas, ArcGIS online, som ingår i kommunlicensen för Geosecma for ArcGIS. Internt kommer fokus att ligga på att öka användningen av GIS inom de mjuka förvaltningarna, då detta sannolikt skulle spara en del tid i deras arbete. Detta kommer att göras genom att försöka öka kontaktytorna och visa de delar som tilltalar de mjuka förvaltningarna, som befolkningsstatistik och ruttplanering. NYA UPPDRAG Förhoppningen är att under 2014 fortsätta utveckla samarbetet med Tanums kommun. Samverkan ska vara i en form som båda kommunerna tjänar på där man kan jobba med erfarenhetsutbyte och t ex stötta varandra vid arbetstoppar eller ledigheter. För en sådan samverkan behöver avtal tecknas och taxan ses över. Under 2014 ska enheten jobba mer med nedteckning av rutiner för att säkerställa kvaliteten på arbetet. Ett led i detta är också att fundera på hur ärenden dokumenteras och 10

11 DEL 3 VERKSAMHETS- UTVECKLING MÅL FÖR KART- OCH MÄTHETEN För att vara en effektiv organisation och verksamhet krävs en ständig utveckling inom arbetslaget. Några viktiga områden har definierats som prioriterade områden under Utbildning Under hösten 2013 har en kompetensanalys genomförts på hela förvaltningen. Denna kommer att ligga till grund för utbildningsplaner både för den enskilde men också för förvaltningen i stort. Inom kart- och mätenheten finns behov av utbildning inom xxx. Då planen är att byta IT-plattform under 2014 kan det då också bli aktuellt med behov av ITutbildningar i olika omfattning. En uppgradering av Geosecma for ArcGIS är också aktuell under 2014 viket kan komma att innebära behov av utbildning. Enheten avser att ta fram ett antal teman där man själva kan bedriva internutbildning och lära sig av varandra. Studieresa Ett led i att kunna jobba effektivare med de nya programvarorna kan vara att besöka en annan kommun som nyttjat dessa system längre och få inspiration till hur den egna verksamheten kan utvecklas vidare. 11

12 KART- OCH MÄTENHETEN Kart- och mätenheten ansvarar för kommunens kartverk och för kartframställning inom kommunens verksamhetsområde. Vi utför mätningar och utstakningar, nybyggnadskartor, grundkartor samt förbereder inför lantmäteriförrättningar. Dessutom ansvarar vi för adressättning och ajourhållande av adressregistret. MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Telefon vxl: Hemsida:

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska #$!"! "!" %&'()*+,-.,,., Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa de politiska målsättningar

Läs mer

Verksamhetsplanen är uppdelad i tre delar: kommunala mål och beskrivning av kart- och mätenhetens verksamhet.

Verksamhetsplanen är uppdelad i tre delar: kommunala mål och beskrivning av kart- och mätenhetens verksamhet. #$!"! "!" %&'()*+, **-, Verksamhetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med verksamhetsplanen är att den ska redovisa de poitiska målsättningar

Läs mer

KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN. Dnr: MBN 2011-0024

KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN. Dnr: MBN 2011-0024 KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2011 Dnr: MBN 2011-0024 Verksamhetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätverksamheten

Läs mer

BYGG VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR BYGGENHETEN INOM PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN,, Dnr: MBN 2013-1689

BYGG VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR BYGGENHETEN INOM PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN,, Dnr: MBN 2013-1689 BYGG VERKSAMHETSPLAN FÖR BYGGENHETEN INOM PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN,, STRÖMSTADS KOMMUN 2014 Dnr: MBN 2013-1689 Verksamhetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten

Läs mer

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för planenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för planenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa !"#$% &'()*+((*) Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för planenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa de politiska målsättningar som finns

Läs mer

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Innehållsförteckning 1 Ramanpassning... 3 2 Behov... 3 3 Budgetram 2016-2018... 4 4 Investeringsbehov... 4 5 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Minnesanteckningar från temagruppsmöte med kommuncheferna

Minnesanteckningar från temagruppsmöte med kommuncheferna Minnesanteckningar från temagruppsmöte med kommuncheferna Författare: Lena Boman och Elsie Hellström Innehållsförteckning Datum: 2010-04-22 1 Nulägesgruppen Sverker Hellström Succkie Gunnarsson Uppdatering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet 1 [10] Kart- och mätenheten 2012-12-30 Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet Gäller från och med 2012-01-01 Antagen av kommunfullmäktige den 2011-12-15 Reviderad

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

MÅLDOKUMENT 2003 Verksamhetsidé och verksamhetsmål

MÅLDOKUMENT 2003 Verksamhetsidé och verksamhetsmål Lantmäteriförvaltningen MÅLDOKUMENT 2003 Verksamhetsidé och verksamhetsmål Lantmäteriförvaltningen i Västerås Stad Mål 2003 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSIDÉ...3 2 GEMENSAMMA MÅL...4 2.1 Effekter

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Tio år med V-Dala Miljö & Bygg tre kommuner i samverkan

Tio år med V-Dala Miljö & Bygg tre kommuner i samverkan Tio år med V-Dala Miljö & Bygg tre kommuner i samverkan Anna Kuylenstierna Miljö- och byggnadschef Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Avesta Fagersta Norberg 2015-11-18 Värka eller Samverka

Läs mer

Nämndberedning preliminär budget 2013. Miljö- och byggnadsnämnden

Nämndberedning preliminär budget 2013. Miljö- och byggnadsnämnden Nämndberedning preliminär budget 2013 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Beredning resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag... 3 1.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars

Läs mer

Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar

Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar Sida 1 av 5 Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar 3D-fastighet En fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt. Kan bestå av ett eller flera utrymmen (skiften). 3D-fastighetsutrymme

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2013 2012-10-04

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2013 2012-10-04 Byggnadsnämnden Nämndplan 2013 2012-10-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn

Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Dalarnas län 2014 2 Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Dalarnas län 2014 3 Syfte Syftet med denna rapport är att göra den uppföljning och utvärdering som plan-

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Information om tidplan och processbeskrivning för målbild 2017 för två nya skolor i maj 2017.

Information om tidplan och processbeskrivning för målbild 2017 för två nya skolor i maj 2017. Datum: 2014-09-25 Sida: 1 (6) Mariestads kommun Sektor Utbildning Utbildningsnämnden Information om tidplan och processbeskrivning för målbild 2017 för två nya skolor i maj 2017. Projekt skollokaler f-6

Läs mer

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad. Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad. Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen Lathund för fribyggartomter i Helsingborgs stad Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen Lathund för FRIBYGGARTOMTER Innehåll 3 Kort om fribyggartomter 4 Fastighetsbildning

Läs mer

NORMALAVTAL DRK 2007-10-03 Reviderad 2013-04-02. Lantmäteriets dnr: Kommunens dnr:

NORMALAVTAL DRK 2007-10-03 Reviderad 2013-04-02. Lantmäteriets dnr: Kommunens dnr: 1 (5) NORMALAVTAL DRK Lantmäteriets dnr: Kommunens dnr: NORMALAVTAL Detta normalavtal avser samverkan beträffande uppbyggnad, kvalitetsförbättring och nyttjande av digital registerkarta i kommuner där

Läs mer

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras.

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras. 21 Dnr 2015/BN 0003 92 Information 1. Informationen och redovisningen noteras. Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 SAMHÄLLSSAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-06-242015-12-29 1 (9) Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 LUDVIKA KOMMUN 2 (9) Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 3 Kommunallagen... 3 Likställighetsprincipen...

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010

Verksamhetsplan och budget 2010 SERVICEFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSOMRÅDE LÖNER Verksamhetschef: Ann-Christin Nordin Enhetschefer: Lena Thimm enhet 301 Maud Kalin enhet 302 Ingela Björklund enhet 303 Eva Andersen enhet 304 Verksamhetsplan

Läs mer

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Datum Bilaga till protokoll styrelsen 2007-12-14 Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Kommunförbundet Skånes vision att anta vision för förbundet enligt bifogade

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter Bilaga 8 Pilotkommunernas egna erfarenheter 95 Erfarenheter från Luleå kommuns deltagande i IESN-projektet 2009-2011 Miljökontoret i Luleå har deltagit i projektet med sammanlagt elva personer + miljöchefen

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Samhällsmätning i förändring

Samhällsmätning i förändring Samhällsmätning i förändring Förord I kommunerna finns en omfattande mätningsteknisk verksamhet. Denna tillgodoser samhällets behov av detaljerade kartor och annan geografisk information geodata. Informationen

Läs mer

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE -erfarenhetsutbyte och mentorskap kring stöd till funktionshindrade i tre mindre europeiska städer Ett samarbetsprojekt mellan Kubrat i Bulgarien, Türi i Estland och

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss

Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss Pia Palm Administrativa avdelningen 08-508 267 07 pia.palm@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2009-06-16 Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss Förslag till beslut

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den Inledning Denna PM är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötlands län, Naturvårdsverket, Boverket

Läs mer

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 29 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Rapport om servicegarantier samt godkännande av servicegarantier med taxeoch avgiftspåverkande påföljder

Rapport om servicegarantier samt godkännande av servicegarantier med taxeoch avgiftspåverkande påföljder Dnr KS-2012-328 Dpl 01 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänstemannayttrande 2012-10-02 Jessica Forssten, 054-540 10 38 jessica.forssten@karlstad.se Rapport om servicegarantier samt

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

KART- OCH MÄTTAXA 2013

KART- OCH MÄTTAXA 2013 2013-01-02 1(5) KART- OCH MÄTTAXA 2013 Berör avgifter för kart- och mätningstjänster som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 19 november 2012 166 Inledning

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Område vid Peppargränd

Område vid Peppargränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Karin Persson, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Område vid Peppargränd Fastigheterna Näsby 4:882 och 4:870 samt Odlingslotten

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet EXEMPEL FRÅN SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet 1 1. Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet exempel

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2012-02-14 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Utvärdering av kommunsamarbetet 2011 Sammanfattning Som ett led i arbetet med att formulera mätbara

Läs mer

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Bilaga 5 Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Maktsalongen är en organisation som arbetar med jämställdhet i det unga civilsamhället. 2015 är organisationens fjärde år och organisationen växer med raketfart.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 3: Detaljplan

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 3: Detaljplan MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-15 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 15 december 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-05-13 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, 3.10 Systemstöd Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Idala förskola består detta året av 2 grupper, 1 småbarnsgrupp 1-3 år och 1 för 4-5 åringar. S2H Förskolor har profilering Matematik, Idrott och Natur. Vi arbetar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum BYSJÖN, tisdagen den 26 februari 2013 kl. 13 30 15 00. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Anna Thuresson,

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Inledning och vision. ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUN 2012 Samrådsförslag

Inledning och vision. ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUN 2012 Samrådsförslag 4 1 Inledning Vad är en översiktsplan? Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument och visar kommunens syn på bland annat den framtida bebyggelseutvecklingen, infrastruktursatsningar

Läs mer

Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön

Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön 2016-01-05 Att köpa en småhustomt och bygga sitt egna hus är för många en stor dröm. Detta vägledningsdokument har tagits fram för att hjälpa dig i planeringen

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen. KPMG AB 29 januari 2013

Olofströms kommun. Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen. KPMG AB 29 januari 2013 Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen KPMG AB 29 januari 2013 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa ! " # $ % & ' ( ) * ' ' +, Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa de politiska målsättningar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 TAXA FÖR KOMMUNENS KART- OCH MÄTNINGSTEKNISKA VERKSAMHET FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 10 ATT GÄLLA FR O M 2013-02-01 Bestämmelser om Kart- och

Läs mer

Presentation av resultatet från temauppdrag Flygbild/Ortofoto i Svensk geoprocess 2014-11-12. Åsa Sehlstedt, Anna Wallin och Johan Linjer

Presentation av resultatet från temauppdrag Flygbild/Ortofoto i Svensk geoprocess 2014-11-12. Åsa Sehlstedt, Anna Wallin och Johan Linjer Presentation av resultatet från temauppdrag Flygbild/Ortofoto i Svensk geoprocess 2014-11-12 Åsa Sehlstedt, Anna Wallin och Johan Linjer Arbetsgrupp DPS och samverkansprocess Uppdragspersoner: - - - Referenspersoner:

Läs mer

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling 1. Innehåll I det här avsnittet tar vi upp och beskriver hur vi arbetar med utbildning och utveckling för varje individ och i samspel med varandra. Utveckling (2) Utvecklingssamtal (2.1) Utbildning - vår

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 06.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 007-1-17 170 008-01-01 007/570-06 Kf 014-01-7 5 014-03-01 013/866 TAXA FÖR KARTMATERIAL OCH UTSÄTTNING Faktor

Läs mer

Vår verksamhets utveckling

Vår verksamhets utveckling Vår verksamhets utveckling Folkhälsans vision att vara två steg före har alltid varit och är fortfarande en stor utmaning för vår organisation. I vår 90-åriga historia finns det många goda och uppmuntrande

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Regional bedömning av behovet av nya bostäder

Regional bedömning av behovet av nya bostäder YTTRANDE 1 (5) Enheten för bostadsfrågor Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550 104 22 Stockholm Regional bedömning av behovet av nya bostäder (S2012/4203/PBB) Sammanfattning

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Utkast Verksamhetsberättelse LYST nämnden per den 20141231

Utkast Verksamhetsberättelse LYST nämnden per den 20141231 Utkast Verksamhetsberättelse LYST nämnden per den 20141231 Inledning För ett antal år sedan startade ett nära samarbete mellan Lycksele och Storumans kommun och bland annat så har man sedan 2008 gemensam

Läs mer

Mobila lösningar på Jordbruksverket. Standardprogram och Öppen Källkod

Mobila lösningar på Jordbruksverket. Standardprogram och Öppen Källkod Mobila lösningar på Jordbruksverket Standardprogram och Öppen Källkod Jordbruksverket Åke Svensson SWECO Gunnar Esping Innehåll Jordbruksverket Mobila fältkontroller Blockinventeringen jordbruksblock Standardprogram

Läs mer

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013.

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Verksamhetsplan 2013-02-14 Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013 ÖFM-4/2013 2013.12 Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Kommunens övergripande

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Förslag Lisa Alm Projektledare Botkyrka kommun Maj 2010 1 Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Rapport. Anpassning till ett förändrat klimat

Rapport. Anpassning till ett förändrat klimat Anpassning till ett förändrat klimat Tillståndet i kommunerna år 2015 Förord Naturskador orsakar stora skador som drabbar samhället och enskilda individer. Vi påverkas av alltmer frekventa extremväder

Läs mer

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Trots att Alvar Bogren ofta föredrar att arbeta i bakgrunden så har han under många

Läs mer

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Akt nr 1486-P157 Upphävande av detaljplan för Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Antagen av MBN: 2015-11-19 Laga kraft: 2015-12-23 Dnr MBN/2015-0572

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

Vuxenutbildning i anstalt

Vuxenutbildning i anstalt Sammanfattning Rapport 2012:6 Vuxenutbildning i anstalt En kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning med fokus på motivationsarbete och anpassning Sammanfattning Kriminalvården, som ansvarar

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Kumla 3:1076 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR. Inom Tyresö kommun, Stockholms län

Kumla 3:1076 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Anders Lind, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kumla 3:1076 Inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2 ALLMÄNT

Läs mer