Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa"

Transkript

1 Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013

2 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen... 6 Grundvillkoret... 6 Arbetsvillkoret... 6 Grundförsäkringen... 7 Inkomstbortfallsförsäkringen... 7 Ersättningen i inkomstbortfallsförsäkringen... 7 Karens... 8 Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen under senare år... 9 Effekter av förändringarna Ersättning enligt avtal eller från avtalsförsäkring Statligt anställda Trygghetsstiftelsen Villkor Ersättningsnivå Ersättningstid Kommun- och landstingsanställda KOM-KL Villkor Ersättningsnivå Ersättningstid Privatanställda och kooperativt anställda arbetare AGB, Trygghetsfonden TSL Villkor Ersättningstid Privatanställda tjänstemän AGE, Trygghetsrådet TRR Villkor Ersättningsnivå Ersättningstid Bank- och finansanställda BAO Trygghetsfonden Villkor Ersättningsnivå Ersättningstid Ideella organisationer, kultur och idrott m.m. Trygghetsrådet TRS Villkor Ersättningsnivå Ersättningstid Ersättning från inkomstförsäkring Inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften Frivillig inkomstförsäkring Ekonomin för en barnfamilj vid arbetslöshet Ersättning till ungdomar under 25 år Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen Övriga ersättningar Kompletterande försäkringar Ungdomars försörjningsmöjligheter Swedbank Institutet för Privatekonomi, 2 (25)

3 Sammanfattning och slutsatser Möjligheten till ersättning vid arbetslöshet består inte enbart av ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. En stor del av dem som är etablerade på arbetsmarknaden kan även ha rätt till ersättning via avtal eller kollektivavtalade försäkringar och inkomstförsäkringar som ingår i medlemsavgiften till fackförbundet eller tecknats privat. Kvalificeringen till de olika försäkringarna skiljer sig åt men gemensamt för dem alla är att det krävs relativt lång tids anslutning innan man blir berättigad till ersättning. Inom den allmänna arbetslöshetsförsäkringen är sex månader den kortaste kvalificeringstiden avseende arbetad tid, samtidigt som det krävs medlemskap i en a-kassa i minst 12 månader för att få mer än grundbeloppet. Om man endast har arbetat i sex månader innan man blir arbetslös kommer dock ersättningen att reduceras till hälften jämfört med om man hade jobbat i samma utsträckning under ett helt år. För att ha möjlighet till den högsta ersättningen krävs det med andra ord att man har arbetat under minst tolv månader. Inom de kollektivavtalade försäkringarna skiljer sig villkoren åt markant. I flera fall krävs det att man har jobbat en viss tid inom avtalsområdet och/eller uppnått en viss ålder. Det är vanligt att man ska ha jobbat i minst fem år och/eller ha fyllt 40 år. De som på kortast tid kan kvalificera sig för ersättningar från avtalsförsäkringen är personer som arbetar inom staten. Där krävs det ett års tillsvidareanställning för att få rätt till ersättning. Den tredje typen av ersättning vid arbetslöshet är inkomstförsäkringar. Under senare tid har det blivit allt vanligare att fackförbund inkluderar inkomstförsäkringar i medlemsavgiften och merparten av medlemmarna i fackförbunden har idag en sådan försäkring. Idag har omkring 68 procent av LO-förbundens 1,3 miljoner yrkesverksamma medlemmar en inkomstförsäkring. För TCO gäller att cirka 97 procent av deras knappt 1 miljon yrkesverksamma medlemmar omfattas, och av SACO:s knappt medlemmar omfattas ungefär 92 procent. Kvalificeringstid till dessa försäkringar är som minst 12 månader. Ofta är antalet ersättningsdagar från inkomstförsäkringen färre än antalet ersättningsdagar i den allmänna inkomstförsäkringen. Det kan också finnas tilläggsförsäkringar som fackförbunden erbjuder där man kan försäkra en högre ersättning och/eller en längre ersättningsperiod. Det är också möjligt att teckna en privat inkomstförsäkring. Innan man tecknar en sådan försäkring är det viktigt att man undersöker vilket skydd man redan har. Enligt lag får den totala arbetslöshetsersättningen inte överstiga 80 procent av den tidigare lönen under de 200 första ersättningsdagarna. För de följande 100 dagarna är begränsningen 70 procent av tidigare lön. Om man redan har ett skydd som ger den nivån på arbetslöshetsersättningen blir den privata försäkringen värdelös. Utöver detta har t.ex. banker ofta försäkringar som man kan teckna om man vill skydda sin betalningsmöjlighet av bolån vid arbetslöshet. En förklaring till att arbetslöshetsersättningar vid sidan om den allmänna arbetslöshetsförsäkringen har blivit vanligare beror sannolikt på att ersättningen i den allmänna försäkringen har sänkts och samtidigt minskat i förhållande till löneutvecklingen i samhället. Flera olika åtgärder har bidragit till att ersättningarna i den allmänna arbetslöshetsersättningen har minskat i förhållande till den genomsnittliga löneutvecklingen. För det första minskar ersättningen i förhållande till tidigare lön efter 200 dagar från 80 till 70 procent. För det andra har dagens högsta dagpenning inte räknats upp sedan Om dagpenningen skulle ha följt inkomstbasbeloppet skulle den idag ha varit 980 kronor per dag istället för som nu 680 kronor. För en månad betyder det att ersättningen skulle ha varit knappt kronor istället för knappt Swedbank Institutet för Privatekonomi, 3 (25)

4 kronor, dvs. 44 procent högre. För det tredje har införandet av jobbskatteavdraget inneburit att inkomsterna efter skatt har ökat mer för löntagare än för arbetslösa. En grupp som är mer utsatta än de flesta äldre som är etablerade på arbetsmarknaden är ungdomar. Problemet för ungdomar är i första hand inte nivån på arbetslöshetsersättningen utan att kvalifikationstiderna är långa. För att så snabbt som möjligt kunna uppfylla kvalifikationskraven är det därför viktigt för ungdomar som får jobb att de direkt ansluter sig till en arbetslöshetskassa. När arbetslösheten väl är ett faktum är det för sent. I åldersgruppen är omkring hälften av dem som är arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd inte anslutna till en arbetslöshetskassa. Borttagandet av studerandevillkoret i arbetslöshetsförsäkringen har gjort att övergången från studier till arbete kan bli mycket svår ekonomiskt, förutsatt att man inte tidigare har arbetat. Det innebär samtidigt att man har överfört kostnader till kommunen och föräldrarna, även om de inte längre har försörjningsansvar. Att en betydande andel av ungdomarna har svårt att försörja sig visar sig i statistiken för hur många som får ekonomiskt bistånd i åldersgruppen år. De regionala skillnaderna är stora, men i vissa kommundelar uppgår andelen till så mycket som procent. I riket totalt är andelen åtta procent. Reglerna kring ersättning vid arbetslöshet är komplexa och varierar för de olika ersättningsformerna. Det är därför viktigt att skaffa sig god kunskap om hur man kvalificerar sig till ersättningarna och vad som krävs för att de ska utbetalas. Ersättningarna kommer sällan automatiskt utan kräver en anmälan. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 4 (25)

5 Inledning I spåren av finanskrisen har arbetslösheten varit stigande och förväntas stiga ännu mer den närmsta tiden. Enligt SCB:s senaste arbetsmarknadsstatistik var arbetslösheten i mars i år 8,8 procent. Även de kommande två åren väntas arbetslösheten ligga kvar på omkring 8 procent. Detta sker samtidigt som ersättningar från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen inte följer inkomstutvecklingen. Högsta nivån på dagpenning har, bortsett från en tillfällig höjning , varit oförändrad sedan Samtidigt har kraven för att kunna kvalificera sig för högsta möjliga ersättning skärpts. Speciellt drabbade av den snabbt stigande arbetslösheten är ungdomar som ofta är de första som förlorar sina jobb när arbetsmarknaden viker. För dem som inte tidigare har haft något jobb blir det också svårare att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten ligger nu på 28 procent enligt SCB. Räknar man bort dem i arbetskraften som är heltidsstuderande och i andra åtgärder är arbetslösheten i åldern år cirka 15 procent. Samtidigt har ungdomar ofta ett sämre skydd vid arbetslöshet då ersättningar vid arbetslöshet har höga kvalifikationskrav. Förutom att man förlorar sin huvudsakliga sysselsättning innebär arbetslöshet att de ekonomiska förutsättningarna ändras markant. Ersättning vid arbetslöshet består dock inte enbart av ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen utan det är även möjligt att få ersättningar från kompletterande avtal. Sedan några år har ytterligare skydd tillkommit för många arbetstagare, nämligen inkomstförsäkring. Detta skydd kan ingå i medlemsavgiften till fackföreningar, tilläggsförsäkras via fackföreningen eller tecknas privat. I denna rapport görs en genomgång av vilka ersättningar som är möjliga att få och vad som krävs för att kvalificera sig för dessa ersättningar. Därutöver presenteras beräkningar av nivåerna på de olika ersättningsformerna och hur ett typhushåll kan påverkas av att gå från sysselsättning till arbetslöshet. Ett speciellt avsnitt diskuterar ungdomars situation och deras möjligheter till att få olika ersättningar vid arbetslöshet. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 5 (25)

6 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen Den allmänna arbetslöshetsersättningen består av två delar, en grundförsäkring och en frivillig inkomstbortfallsförsäkring. Grundvillkoret För att vara berättigad till ersättning krävs att vissa grundvillkor ska vara uppfyllda under den tid man är arbetslös. Dessa villkor är: kunna och vilja ta ett arbete på minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, vara beredd att ta erbjudet lämpligt arbete, vara anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, medverka till att upprätta en individuell handlingsplan tillsammans med arbetsförmedlingen, aktivt söka arbete, anta erbjuden anvisning till jobbgarantin för ungdomar, när så är aktuellt Arbetsvillkoret Utöver grundvillkoren måste ett arbetsvillkor uppfyllas för att man ska få ersättning. Arbetsvillkoret innebär att man under den senaste 12-månadersperioden ska ha förvärvsarbetat sex kalendermånader med minst 80 timmars arbete varje månad. Det finns även en alternativregel som innebär att man ska ha arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period av sex månader, med minst 50 timmars arbete i varje månad. Arbetsvillkoret ska uppfyllas under en ramtid som är 12 månader och räknas bakåt från det datum då man anmäler sig till Arbetsförmedlingen. Har man arbetat 80 timmar eller mer varje månad under det senaste året utgörs ramtiden av denna tolvmånadersperiod. Har man varit förhindrad att arbeta under någon eller några månader så kan dessa månader hoppas över om det finns giltiga skäl, s.k. överhoppningsbar tid. I så fall förlängs ramtiden bakåt. I normalfallet får maximalt fem år hoppas över när ramtiden bestäms. Har man både varit förhindrad och arbetat i samma månad räknas månaden med i ramtiden om man arbetat så mycket att den får räknas in i ett arbetsvillkor, d v s arbete mer än 80 timmar. Följande anledningar är exempel på vad som räknas in i överhoppningsbar tid. Styrkt sjukdom. Heltidsstudier som är avslutade eller avbrutna efter att man har fyllt 25 år. Är man under 25 år krävs det att man har jobbat heltid i minst fem månader före studierna för att det ska räknas som överhoppningsbar tid. Tid med föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning. Vård av barn som inte har fyllt två år eller adoptivbarn i två år efter barnets ankomst, även om man inte har fått föräldrapenning för den tid man stannat hemma. Militärtjänstgöring. Deltagande i arbetsmarknadsutbildning eller utbildning inom ramen för arbetsmarknadspolitiskt program kan i normalfallet hoppas över, men undantag finns. Förutom arbete i Sverige kan arbete utomlands räknas med i arbetsvillkoret under vissa förutsättningar. Ett exempel är om man arbetat utomlands för en arbetsgivare med säte i Sverige och fått löneutbetalningar från Sverige. Även biståndsarbete med löner från svensk myndighet kan räknas in i arbetsvillkoret. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 6 (25)

7 Det är också möjligt att räkna in viss tid med lön utan att arbeta i arbetsvillkoret, t ex för semester inom anställningstiden eller lön under tid som arbetsbefriad. Om man inte har arbetat tillräckligt mycket för att uppfylla arbetsvillkoret kan tid med föräldrapenning och militärtjänstgöring i vissa fall räknas in i arbetsvillkoret. Maximalt kan två sådana månader räknas med. Grundförsäkringen Grundbeloppet betalas ut till den som inte är medlem i en a-kassa eller inte hunnit uppfylla medlemsvillkoret (se nedan). För att kunna få grundbeloppet krävs att man har fyllt 20 år. Den högsta ersättningen är 320 kronor per dag. För att få maximalt grundbelopp krävs att man har jobbat heltid under de senaste tolv månaderna. Har man arbetat deltid eller färre än tolv månader minskas dagpenningen. En person som exempelvis har jobbat halvtid under ett år får 160 kronor per dag. Grundbeloppet betalas ut som mest 5 dagar per vecka i högst 300 dagar. Inkomstbortfallsförsäkringen För att få ersättning från inkomstbortfallsförsäkringen krävs, utöver ovanstående villkor, att man är medlem i en a-kassa. För att bli medlem i en arbetslöshetskassa krävs att man kan styrka att man har eller har haft ett arbete. För att få inkomstrelaterad ersättning måste man uppfylla medlemsvillkoret som innebär att man ska ha varit medlem i a-kassan i minst tolv månader. Ersättningen i inkomstbortfallsförsäkringen Hur stor ersättningen blir från inkomstbortfallsförsäkringen beror dels på dagpenningnivån, dels på antalet ersättningsdagar som betalas ut per vecka. Inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning betalas ut för högst fem dagar per vecka. Det maximala antalet ersättningsdagar är 300 förutom för förälder med barn under 18 år som har möjlighet att få ersättning under 450 dagar. Under de första 200 dagarna är ersättningen 80 procent av tidigare inkomst, för dag är ersättningen 70 procent. 1 Den högsta dagersättning som utbetalas är 680 kronor per dag. I genomsnitt får man ersättning för 22 dagar per månad om man är helt arbetslös, vilket innebär att den maximala ersättningen blir kronor per månad. Det innebär att den inkomst som ger maximal ersättningsnivå för de första 200 dagarna nås vid en inkomst på kronor per månad. Motsvarande inkomst för dag 201 till 300 är kronor per månad. Det är vad man minst måste ha i inkomst för att få högsta ersättning. För personer som har jobbat heltid är den lägsta ersättningen från inkomstbortfallsförsäkringen 320 kronor per dag. För att beräkna dagpenningen fastställs en normalinkomst. Normalinkomsten är den genomsnittliga månadsinkomsten som man har haft under ramtiden. I normalinkomsten kan även utbetalad sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning räknas in. För att beräkna dagpenningen delas sedan normalinkomsten med 22 dagar. Normalinkomsten beräknas alltid på tolv månader. Det innebär att om man exempelvis endast har arbetat sex månader kommer den totala inkomsten för dessa månader att delas med tolv. För att fastställa antalet dagar per vecka som man har rätt till ersättning används en omräkningstabell. Tabellen används i de fall då man får ett arbete under arbetslösheten som i antal timmar understiger det jobb som man hade före arbetslösheten. I annat fall är antalet dagar normalt fem dagar per vecka. Till grund för beräkningen används olika uppgifter om normalarbetstid, arbetsutbud och hindertid. 1 Om man under ersättningsperioden kvalificerat sig genom ett nytt arbetsvillkor kan man få ersättning i ytterligare 300 dagar. Ersättningen beräknas då på inkomsterna under de senaste tolv månaderna eller om det är förmånligare, 65 procent av de inkomster som låg till grund för den föregående ersättningsperioden. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 7 (25)

8 Kronor per månad Normalarbetstid är det antal timmar per vecka som man arbetat i genomsnitt under ramtiden. Om man exempelvis har arbetat heltid under minst tolv månader närmast före arbetslösheten kommer normalarbetstiden att bli 40 timmar per vecka. Har man arbetat halvtid under minst tolv månader eller arbetat heltid sex månader och varit arbetslös sex månader blir normalarbetstiden 20 timmar per vecka. Den som har arbetat deltid har dessutom rätt enbart till 75 dagars ersättning. En annan faktor som påverkar antalet ersättningsdagar per vecka är arbetsutbudet. Arbetsutbudet är det antal timmar som man kan arbeta per vecka. För att ha rätt till ersättning måste arbetsutbudet uppgå till minst 17 timmar per vecka. Slutligen påverkar även hindertid antalet utbetalningsdagar. Hindertid är sådan tid då man inte kan ta ett arbete. Hindertid kan exempelvis vara sjukdom, semester och annat arbete. Karens Utbetalning föregås av en karensperiod om sju dagar. Då utgår ingen ersättning. Diagram 1 Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen vid tidigare månadslön på kronor, kronor och vid ersättning med grundbeloppet Ersättningsdag Grundbelopp A-kassa Lön Swedbank Institutet för Privatekonomi, 8 (25)

9 Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen under senare år En rad förändringar har gjorts i regelverket för arbetslöshetsförsäkringen sedan Nedan listas de viktigaste förändringarna som påverkar ersättningsnivån och kvalifikationen Studerandevillkoret och ersättningen under studieuppehåll försvinner Den förhöjda ersättningen på 730 kronor de första 100 dagarna tas bort Den maximala överhoppningsbara tiden sänks från sju till fem år Beräkningen av ersättningen ändras. Både beräkning av normalarbetstiden och normalinkomsten beräknas på tolv månader. En person som bara jobbat heltid sex månader får sin ersättning beräknad på hälften av sin normalarbetstid och normalinkomst. Tidigare kunde sex månaders arbete på heltid ge en normalarbetstid på 40 timmar och hela månadslönen låg till grund för ersättningen. Arbetsvillkoret skärps genom att var och en av de sex arbetade månaderna måste innehålla 80 timmars arbetstid istället för som tidigare 70 timmar. Ersättningsperioden begränsas till 300 dagar. Föräldrar som har barn under 18 år kan få ytterligare 150 dagar. Ersättningsnivån sänks stegvis från 80 procent de 200 första dagarna till 70 procent de efterföljande 100 dagarna. I ersättningsperioden räknas även dagar med aktivitetsstöd in. Den som avvisar en anvisning till jobbgarantin för ungdomar har inte rätt till ersättning vid fortsatt arbetslöshet Rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet begränsas till 75 ersättningsdagar. Karenstiden förlängs från fem till sju dagar 2009 Kravet på att man ska ha arbete eller ha arbetat en viss tid för att bli medlem i en arbetslöshetskassa tas bort. Det räcker med att styrka att man har ett arbete eller tidigare har arbetat. Tid med socialförsäkringsförmåner läggs samman med arbetad tid vid bestämmande av normalarbetstid och dagsförtjänst Tidsgräns på nio månader för när man måste ha ansökt om arbetslöshetsersättning hos a-kassa införs. För en person som utförsäkras från sjukförsäkringen får den överhoppningsbara tiden omfatta högst tio år, istället för fem år som varit den gällande normen, när en ny ersättningsperiod beviljas. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 9 (25)

10 Effekter av förändringarna En påtaglig effekt av förändrade regler är att den förhöjda ersättningen under de första 100 dagarna har tagits bort. I tabellen nedan visas hur nivån på den högsta ersättningen under de hundra första dagarna förändrats både före och efter skatt mellan år 2006 och Tabell 1 Högsta ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen före och efter skatt. År 2006 och 2013, kronor per månad Arbetslöshetsersättning Skatt Netto Anm. Skatten är beräknad som preliminärskatt för en enskild utbetalningsmånad och utgår från genomsnittlig kommunalskatt 2013, 32,97 procent, inkl. kyrkoavgift. Nominella belopp. Högsta ersättning har därmed nominellt minskat med ca 700 kronor per månad under perioden 2006 till Sänkningen innebär också att inkomsttaket för högsta ersättning har sänkts. Under de första 200 dagarna är inkomsttaket kronor per månad. I realiteten är det alltså enbart månadsinkomster upp till kronor som ger 80 procents ersättningsgrad. Vid högre inkomster sjunker ersättningsgraden. I tabell 2 visas hur stor den faktiska ersättningsgraden är under de 200 första dagarna, dels brutto, dels efter skatt. Tabell 2 Ersättningsgrad i arbetslöshetsförsäkringen före och efter skatt Brutto Efter skatt Lön A-kassa Ersättningsgrad Lön A-kassa Ersättningsgrad Anm. Skatten är beräknad som preliminärskatt för en enskild utbetalningsmånad och utgår från genomsnittlig kommunalskatt 2013, 32,97 procent, inkl. kyrkoavgift. Tabellen visar att redan vid inkomster på kronor i månaden täcker ersättningen från a- kassan endast 60 procent av inkomsten. Ersättningsgraden för inkomster efter skatt är lägre än före skatt för låg- och medelinkomsttagare. Den högsta nettoersättningsgraden hamnar på 75 procent. En bidragande orsak är jobbskatteavdraget. Jobbskatteavdraget är utformat så att skatten blir lägre på arbetsinkomster än på transfereringsinkomster. Det är viktigt i sammanhanget att påpeka att beräkningen av skatten i ovanstående tabell utgår från att personen är arbetslös hela året. Personer som arbetar halva året och är arbetslösa Swedbank Institutet för Privatekonomi, 10 (25)

11 Kronor per månad halva året kommer att få jobbskatteavdrag för det året, vilket gör att den genomsnittliga skatten över ett år kan skilja sig åt från den som är redovisad i tabellen. För månadsinkomster över kronor är ersättningsgraden efter skatt något högre än bruttoersättningsgraden. Det beror på att man då betalar statlig inkomstskatt för löneinkomsterna men inte för ersättningen från a-kassan. Förutom sänkt ersättning och sänkta ersättningsnivåer har skillnaderna mellan löntagare och arbetslösas ekonomi ökat eftersom den högsta dagpenningen inte har räknats upp i samma takt som lönerna har ökat. Den högsta dagpenningen har varit oförändrad sedan 2002, bortsett från den förhöjda ersättningen de första 100 dagarna som fanns före år En bild av hur lönerna har ökat i landet ges av inkomstbasbeloppet. Om den högsta dagpenningen hade räknats upp med inkomstbasbeloppet skulle den ha varit 980 kronor per dag år 2013 istället för 680 kronor. Diagram 2 visar hur högsta ersättning från a-kassan samt inkomsttaket skulle ha utvecklats om dagpenningen hade räknats upp med inkomstbasbeloppet under perioden 2002 till Diagram 2 Högsta månadsersättning från arbetslöshetsförsäkringen samt inkomsttak om ersättningen hade räknats upp med inkomstbasbeloppet Inkomsttak Högsta A-kassa År Den högsta månadsersättningen från arbetslöshetskassan skulle under perioden ha stigit från kronor till kronor om dagpenningen hade räknats upp med inkomstbasbeloppet. Det motsvarar en ökning med 44 procent. Den högsta månadsinkomst som skulle ge 80 procents ersättningsgrad hade samtidigt varit kronor istället för kronor. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 11 (25)

12 Ersättning enligt avtal eller från avtalsförsäkring I det föregående avsnittet visades att ersättningen från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen inte har följt med löneutvecklingen i samhället. Vid arbetslöshet är inte ersättning från a-kassa den enda form av ersättning som går att få. Utöver ersättning från det offentliga är det också möjligt att få ersättning från olika avtal eller från avtalsförsäkringar som är tecknade i kollektivavtal. Villkor för att få ersättning samt ersättningens storlek skiljer sig åt mellan olika avtalsområden. Förutsättningarna varierar avseende arbetsvillkor, ersättningsnivå och ersättningstid. Nedan görs en genomgång av de största avtalsområdena. I anslutning till varje beskrivning av de enskilda avtalsområdena presenteras även ett diagram som visar nivån på arbetslöshetsersättningen givet att man har kvalificerat sig för avtalsförsäkringen. Ersättningen visas vid en tidigare månadslön på respektive kronor. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 12 (25)

13 Kronor per månad Statligt anställda Trygghetsstiftelsen Villkor Arbetstagare uppsagd på grund av arbetsbrist eller som i samband med omlokalisering inte följer med till den nya orten. Anställningen ska ha pågått minst ett år för tillsvidareanställda och minst tre av de senaste fyra åren för tidsbegränsat anställda. Rätt till avgångsersättning får man först när ersättning från arbetslöshetskassa utbetalas. Ersättningsnivå Avgångsersättningen utgörs av ett belopp som tillsammans med ersättning från a-kassa motsvarar den procentsats av den tidigare månadsinkomsten, som gäller för inkomstrelaterad ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. För personer som har inkomster under taket för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen innebär det alltså att ingen ersättning betalas ut från Trygghetsstiftelsen. Tjänar man över taket fyller Trygghetsstiftelsen ut så att ersättningen är 80 procent av hela inkomsten under de 200 första dagarna för att sedan under de följande hundra dagarna sjunka till 70 procent. För personer som enbart har grundbeloppet beräknas ersättningen från Trygghetsstiftelsen som om man hade haft inkomstrelaterad ersättning. Det vill säga att man får skillnaden mellan den högsta dagpenningen och 80 respektive 70 procent av inkomsten. Ersättningstid Ersättning betalas ut under lika lång tid som ersättning från arbetslöshetskassa utbetalas. Diagram Statligt anställda Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och kollektivavtal. Tidigare månadslön kronor respektive kronor. Avtal A-kassa Lön Ersättningsdag Swedbank Institutet för Privatekonomi, 13 (25)

14 Kronor per månad Kommun- och landstingsanställda KOM-KL Villkor Omfattar tillsvidareanställda som sägs upp på grund av arbetsbrist. Anställningen ska ha varit sammanhängande med minst 40 procents sysselsättningsgrad hos arbetsgivaren sedan minst fem år. Ersättningsnivå Har man haft en sammanhängande anställning hos arbetsgivaren sedan minst fem år har man rätt till en kompletterande omställningsersättning som motsvarar ett belopp som tillsammans med ersättning från a-kassa ger den procentsats av månadsinkomsten som gäller för inkomstrelaterad ersättning i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att den totala ersättningen är 80 procent av den föregående månadslönen under de 200 första dagarna, oavsett tidigare lön. Därefter sjunker ersättningen till 70 procent av tidigare lön. Ersättningstid Den kompletterande omställningsersättningen betalas ut under lika lång tid som ersättning från arbetslöshetskassa utbetalas, dvs. högst 300 dagar. Diagram 4 Kommun- och landstingsanställda Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och kompletterande omställningsersättning enligt kollektivavtal. Tidigare månadslön på kr respektive kr Avtal A-kassa Lön Ersättningsdag Om man inte uppfyller villkoret på en sammanhängande anställning sedan minst fem år men har haft en sammanhängande anställning sedan minst ett år kan man få särskild omställningsersättning eller avgångsersättning: Den som blir erbjuden så kallat aktivt omställningsarbete blir erbjuden särskild omställningsersättning i högst 60 kalenderdagar inom en ramtid av 180 kalenderdagar efter det att anställningen har upphört givet att rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen saknas för att man inte står till arbetsmarknadens förfogande. Ersättningen är 80 procent av lönen. Blir man inte erbjuden aktivt omställningsarbete får man avgångsersättning i 30 kalenderdagar. Ersättningen motsvarar då hela fasta lönen. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 14 (25)

15 Privatanställda och kooperativt anställda arbetare AGB, Trygghetsfonden TSL Villkor Arbetstagaren ska vara tillsvidareanställd och ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist i anslutet företag, ha fyllt 40 år och varit anställd i minst 50 månader under de fem senaste åren vid ett eller flera företag som är anslutna till AGB-försäkringen. Även uppsägning som leder till fortsatt arbete med förkortad arbetstid kan ge rätt till del av ersättning. Ersättningsnivå Engångsersättning på kronor för personer mellan 40 och 49 år. Därefter höjs ersättningen med kronor per levnadsår fram till 60 års ålder då ersättningen är kronor, vilket är den högsta möjliga ersättningen. Rätten löper längst till den månad innan personen fyller 65. Tabell 4 Privatanställda arbetare Avgångsbidrag i kronor vid olika åldrar. Ålder Avgångsbidrag 2013 Ålder Avgångsbidrag Ersättningstid Endast ett helt AGB kan utbetalas per 5-årsperiod. Mellan två perioder av arbetslöshet måste man kvalificera sig på nytt. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 15 (25)

16 Kronor per månad Privatanställda tjänstemän AGE, Trygghetsrådet TRR Villkor Arbetstagaren ska ha haft en tillsvidareanställning och ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist i ett företag som är anslutet till TRR. Dessutom ska man ha fyllt 40 år och under de senaste fem åren sammanhängande varit anställd vid ett eller flera företag anslutna till TRR, samt vara registrerad vid arbetsförmedlingen (arbetslös). Ersättningsnivå Under de första sex månaderna är den totala ersättningen (a-kassa och AGE) 70 procent av tidigare lön. Det innebär att för att få ersättning från försäkringen så måste lönen vara minst kronor i månaden. För lönenivåer därunder består ersättningen enbart av a-kassa. För personer som har fyllt 45 år fortsätter försäkringen att gälla även efter sex månader, men den totala ersättningsnivån för den efterföljande perioden sjunker från 70 till 50 procent. Då krävs det att inkomsten är över för att försäkringen ska betala ut ersättning. Det finns begränsningar för personer med höga löner som innebär att ersättningen maximalt får uppgå till kronor under en sexmånadersperiod. Den som inte är medlem i a-kassan får också AGE. Stödet beräknas då på samma sätt som om personen hade haft a-kassa. Diagram 5 Privatanställda tjänstemän, år Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och kollektivavtalet. Tidigare månadslön på kr respektive kr Avtal A-kassa Lön Ersättningsdag Swedbank Institutet för Privatekonomi, 16 (25)

17 Kronor per månad Diagram Privatanställda tjänstemän, år Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och kollektivavtal. Tidigare månadslön på kr respektive kr Ersättningsdag Avtal A-kassa Lön Anm. För personer som är över 60 år utbetalas eventuell avtalsersättning i 18 mån. Ersättningstid För personer mellan 40 och 44 år varar ersättningen i sex månader. Personer mellan 45 och 59 år får ersättning i ytterligare sex månader. Längst ersättningsperiod har de som är mellan 60 och 65 som kan får ersättning i totalt 18 månader. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 17 (25)

18 Kronor per månad Bank- och finansanställda BAO Trygghetsfonden Villkor Tillsvidareanställd tjänsteman uppsagd på grund av arbetsbrist. Man ska ha varit anställd i samma eller olika banker anslutna till BAO, under de senaste fem åren. Ersättningsnivå Trygghetsfonden kompletterar ersättningen upp till 80 procent för lön över taket i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen, men högst upp till ett lönetak på kronor i månaden. Den som har fyllt 55 år kan få förlängd ersättning, upp till 70 procent av lönen (lönetak på kronor). Eventuellt avgångsvederlag omräknas av a-kassan till månadslöner. Utfyllnad utges först då dessa månadslöner har löpt ut. Den som inte är medlem i a-kassa kan få motsvarande ersättning som om personen varit ansluten. Diagram 7 Bank- och finansanställda Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och enligt avtalet för bank- och finansanställda. Tidigare månadslön på kr respektive kr Avtal A-kassa Lön Ersättningsdag Ersättningstid Ersättning utbetalas under samma period som allmänna arbetslöshetsersättningen, dvs. 300 dagar. Den som har fyllt 55 år kan få ytterligare 150 ersättningsdagar. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 18 (25)

19 Kronor per månad Ideella organisationer, kultur och idrott m.m. Trygghetsrådet TRS Villkor Arbetstagaren uppsagd på grund av att arbetsgivaren inte kan erbjuda fortsatt anställning inom TRS- anslutet företag. Arbetat minst åtta timmar per vecka. Varit anställd i fem år sammanhängande hos TRS-anslutna arbetsgivare. Registrerad hos arbetsförmedlingen. Ersättningsnivå Avgångsersättningen tillsammans med ersättning från a-kassa utgörs av en viss procent av tidigare lön. Ersättningen varierar med ålder och tid som man varit arbetslös. För personer under 60 år är procentsatsen 75 de första sex månaderna, 70 de följande sex månaderna och därefter 50 i sex månader. För personer mellan 60 och 65 år är ersättningen densamma som för personer under 60 år de första tolv månaderna. Därefter följer sex månader med en ersättningsprocent på 65 och sedan sex månader med 50 procent. Som mest kan ersättning uppgå till kronor. Diagram 8 Anställda under 60 år, inom ideella organisationer, kultur, idrott etc Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och kollektivavtalet. Tidigare månadslön på kr respektive kr Avtal A-kassa Lön Ersättningsdag Swedbank Institutet för Privatekonomi, 19 (25)

20 Kronor per månad Diagram 9 Anställda, år inom ideella organisationer, kultur, idrott etc. Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och kollektivavtalet. Tidigare månadslön på kr respektive kr. Ålder Avtal A-kassa Lön Ersättningsdag Ersättningstid För personer under 60 år är ersättningsperioden 18 månader. Personer mellan 60 och 65 år får ersättning under 24 månader. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 20 (25)

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2016 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Gemensam inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Agenda Företaget bakom försäkringen Allmän a-kassa Gemensam Inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA SKADEFÖRSÄKRING BOX 5138, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 516401-6585 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 Allmänt om

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet 2010-05-06 Dnr 2010/528 2010:7 Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet En kartläggning 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring Trygghetspaket 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskyddbestår av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för den som insjuknar eller skadar sig, dels en sjukinkomstersättning

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

A-kassan. frågor och svar

A-kassan. frågor och svar A-kassan frågor och svar Ett material om arbetslöshetskassan och vad den borgerliga regeringens förändringar av den kan få för konsekvenser. Materialet är i första hand avsett att användas av fackligt

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen

Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen 1 Innehåll 1 Sammanfattning...7 2 Lagtext...9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring...9 2.2 Förslag

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Välfärdstendens 2016 Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

2004-10-14. Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet

2004-10-14. Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet 2004-10-14 Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet Denna rapport innehåller en översiktlig redovisning av de olika avtalen om inkomst-/tilläggsförsäkringar som kompletterar arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning

Råd och tips vid varsel och uppsägning Råd och tips vid varsel och uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 5 Kollektivavtal din hjälp på vägen 12 Inkomstförsäkring en medlemsförmån 18 A-kassa 20 2 I tider av varsel och uppsägningar

Läs mer

Sammanfattning. Kollektivavtalade försäkringar och ersättningar

Sammanfattning. Kollektivavtalade försäkringar och ersättningar Syftet med rapporten är att undersöka om avtalsförsäkringarna och andra kompletterande försäkringar påverkar arbetsutbudet. Ersättning från social- eller arbetslöshetsförsäkring är oftast inte den enda

Läs mer

Jämförelse av arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad i OECD

Jämförelse av arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad i OECD Lönebildningsrapporten 2016 101 FÖRDJUPNING Jämförelse av arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad i OECD I denna fördjupning görs en jämförelse av nettoersättningsgraden, ersättning som andel av lön

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

En försäkring i fritt fall

En försäkring i fritt fall A-kassan En försäkring i fritt fall En fungerande arbetslöshetsförsäkring utgör en av grundpelarna i den svenska modellen. Frågan är om någonsin en så viktig försäkring försämrats så snabbt med så svåra

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna på 0770-77 77 88 om du undrar över något eller behöver hjälp med att fylla

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

Stöd från samhället: arbetslöshetsförsäkringen

Stöd från samhället: arbetslöshetsförsäkringen Stöd från samhället: arbetslöshetsförsäkringen Inkomstrelaterad a-kassa före skatt Tidigare Inkomstrelaterad a-kassa månadslön månad 1 månad 2 månad 6 före skatt före skatt före skatt före skatt 10 000

Läs mer

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Välkommen till TCOs hearing om En modern a-kassa TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Eva Nordmark, TCOs ordförande Varför måste försäkringen reformeras i grunden? Orimligt få omfattas av försäkringen

Läs mer

Ersättning från AGF-KL

Ersättning från AGF-KL Ersättning från AGF-KL Innehåll Avsnitt Sidan AGF-KL 3 Prisbasbelopp och värdesäkring 3 I de här fallen upphör AGF-KL-ersättningen 3 Periodisk ersättning 4 Till dig som har A-kassa eller KAS 4 Till dig

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 1: Trygghet vid sjukdom

Välfärdstendens 2014. Delrapport 1: Trygghet vid sjukdom Välfärdstendens 2014 Delrapport 1: Trygghet vid sjukdom 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Välfärdstendens 2014 Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen 2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen - Allt fler arbetslösa saknar a-kassegrundad ersättning i Västra Götalands kommuner Februari 2013 Innehåll Inledning...2 Bakgrund...2 Vilka får a-kasseersättning

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Välfärdstendens 2016 Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad maj 2017 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen Innehåll 3 Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring 3 Grundvillkor 3 Medlemskap 4 Inträde genom arbete 4 Medlemsavgift 4 Medlemsvillkor 4 Skriv in

Läs mer

Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet

Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet Konjunkturläget augusti 216 67 FÖRDJUPNING Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet Ersättningen vid arbetslöshet påverkar både de arbetslösas välfärd och drivkrafterna för arbete. De senaste tio åren har

Läs mer

Inkomstförsäkring. i samarbete med Folksam

Inkomstförsäkring. i samarbete med Folksam Inkomstförsäkring i samarbete med Folksam Inkomstförsäkring Tanken med en inkomstförsäkring är att den ekonomiska förlusten ska bli mindre under en period av arbetslöshet. Med enbart a-kassa får den som

Läs mer

Försättssida. OFRs talarmanus KOM-KL KOM-KL

Försättssida. OFRs talarmanus KOM-KL KOM-KL OFRs talarmanus KOM-KL Försättssida KOM KL Ett omställningsavtal för anställda i kommuner, landsting och Pactaföretag som träder i kraft 1 januari 2012. 1 Bild 1. Syfte Omställningsavtalet ska stödja och

Läs mer

Stöd vid. arbetslöshet

Stöd vid. arbetslöshet Stöd vid arbetslöshet Innehåll Om du blir arbetslös 1 Stöd vid arbetslöshet 2 Ersättning från arbetslöshetskassan 3 Särskilda avtal ger extra skydd 7 Omställningsavtalet, TRR 8 Omställningsavtalet, TRS

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER 2014-06-26 Dnr 2014:984 Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER Hur har den disponibla inkomsten förändrats sedan 2005 för genomsnittliga representanter tillhörande dessa grupper:

Läs mer

Regeringen har gett uttryck för att den högsta dagpenningen enligt inkomstbortfallsförsäkringen

Regeringen har gett uttryck för att den högsta dagpenningen enligt inkomstbortfallsförsäkringen Promemoria 2014-10-09 A2014/3522/A Arbetsmarknadsdepartementet Höjd inkomstrelaterad ersättning i arbetslöshetsförsäkringen Bakgrund Regeringen har gett uttryck för att den högsta dagpenningen enligt inkomstbortfallsförsäkringen

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET. Så förändras din ekonomi

SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET. Så förändras din ekonomi SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET Så förändras din ekonomi 1 Rapport Skyddsnätet inte lika för alla vid arbetslöshet. Så förändras din ekonomi Denna rapport belyser hur skyddsnätet ser ut

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas.

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas. Vårt datum 2014-03-05 Ert Dnr Cirkulär 66/13 SO info@samorg.org Synpunkter från Elektrikernas, Sekos, Byggnads och Fastighets a-kassor på SOU 2013:64, Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2007:814 Utkom från trycket den 20 november 2007 utfärdad den 8 november 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man?

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man? Föräldra penning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015 Aktuell analys 28 december 2015 Hushållens ekonomi 2016 Pensionärer, löntagare och arbetslösa får alla det bättre 2016. Största förbättringen jämfört med januari 2015 får den som är arbetslös. Från att

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Vid beräkning av normalarbetstid skall en ramtid om tolv månader läggas ut.

Vid beräkning av normalarbetstid skall en ramtid om tolv månader läggas ut. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:6) om ändring i inspektionens föreskrifter

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring 2014 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen... 6 4 Försäkringstid... 6 5 Premie... 7 6 Försäkringsersättning...

Läs mer

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 Driver fackens inkomstförsäkringar upp arbetslösheten? 2013-01-30 Författare Mats Essemyr Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost:

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer