Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa"

Transkript

1 Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013

2 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen... 6 Grundvillkoret... 6 Arbetsvillkoret... 6 Grundförsäkringen... 7 Inkomstbortfallsförsäkringen... 7 Ersättningen i inkomstbortfallsförsäkringen... 7 Karens... 8 Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen under senare år... 9 Effekter av förändringarna Ersättning enligt avtal eller från avtalsförsäkring Statligt anställda Trygghetsstiftelsen Villkor Ersättningsnivå Ersättningstid Kommun- och landstingsanställda KOM-KL Villkor Ersättningsnivå Ersättningstid Privatanställda och kooperativt anställda arbetare AGB, Trygghetsfonden TSL Villkor Ersättningstid Privatanställda tjänstemän AGE, Trygghetsrådet TRR Villkor Ersättningsnivå Ersättningstid Bank- och finansanställda BAO Trygghetsfonden Villkor Ersättningsnivå Ersättningstid Ideella organisationer, kultur och idrott m.m. Trygghetsrådet TRS Villkor Ersättningsnivå Ersättningstid Ersättning från inkomstförsäkring Inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften Frivillig inkomstförsäkring Ekonomin för en barnfamilj vid arbetslöshet Ersättning till ungdomar under 25 år Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen Övriga ersättningar Kompletterande försäkringar Ungdomars försörjningsmöjligheter Swedbank Institutet för Privatekonomi, 2 (25)

3 Sammanfattning och slutsatser Möjligheten till ersättning vid arbetslöshet består inte enbart av ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. En stor del av dem som är etablerade på arbetsmarknaden kan även ha rätt till ersättning via avtal eller kollektivavtalade försäkringar och inkomstförsäkringar som ingår i medlemsavgiften till fackförbundet eller tecknats privat. Kvalificeringen till de olika försäkringarna skiljer sig åt men gemensamt för dem alla är att det krävs relativt lång tids anslutning innan man blir berättigad till ersättning. Inom den allmänna arbetslöshetsförsäkringen är sex månader den kortaste kvalificeringstiden avseende arbetad tid, samtidigt som det krävs medlemskap i en a-kassa i minst 12 månader för att få mer än grundbeloppet. Om man endast har arbetat i sex månader innan man blir arbetslös kommer dock ersättningen att reduceras till hälften jämfört med om man hade jobbat i samma utsträckning under ett helt år. För att ha möjlighet till den högsta ersättningen krävs det med andra ord att man har arbetat under minst tolv månader. Inom de kollektivavtalade försäkringarna skiljer sig villkoren åt markant. I flera fall krävs det att man har jobbat en viss tid inom avtalsområdet och/eller uppnått en viss ålder. Det är vanligt att man ska ha jobbat i minst fem år och/eller ha fyllt 40 år. De som på kortast tid kan kvalificera sig för ersättningar från avtalsförsäkringen är personer som arbetar inom staten. Där krävs det ett års tillsvidareanställning för att få rätt till ersättning. Den tredje typen av ersättning vid arbetslöshet är inkomstförsäkringar. Under senare tid har det blivit allt vanligare att fackförbund inkluderar inkomstförsäkringar i medlemsavgiften och merparten av medlemmarna i fackförbunden har idag en sådan försäkring. Idag har omkring 68 procent av LO-förbundens 1,3 miljoner yrkesverksamma medlemmar en inkomstförsäkring. För TCO gäller att cirka 97 procent av deras knappt 1 miljon yrkesverksamma medlemmar omfattas, och av SACO:s knappt medlemmar omfattas ungefär 92 procent. Kvalificeringstid till dessa försäkringar är som minst 12 månader. Ofta är antalet ersättningsdagar från inkomstförsäkringen färre än antalet ersättningsdagar i den allmänna inkomstförsäkringen. Det kan också finnas tilläggsförsäkringar som fackförbunden erbjuder där man kan försäkra en högre ersättning och/eller en längre ersättningsperiod. Det är också möjligt att teckna en privat inkomstförsäkring. Innan man tecknar en sådan försäkring är det viktigt att man undersöker vilket skydd man redan har. Enligt lag får den totala arbetslöshetsersättningen inte överstiga 80 procent av den tidigare lönen under de 200 första ersättningsdagarna. För de följande 100 dagarna är begränsningen 70 procent av tidigare lön. Om man redan har ett skydd som ger den nivån på arbetslöshetsersättningen blir den privata försäkringen värdelös. Utöver detta har t.ex. banker ofta försäkringar som man kan teckna om man vill skydda sin betalningsmöjlighet av bolån vid arbetslöshet. En förklaring till att arbetslöshetsersättningar vid sidan om den allmänna arbetslöshetsförsäkringen har blivit vanligare beror sannolikt på att ersättningen i den allmänna försäkringen har sänkts och samtidigt minskat i förhållande till löneutvecklingen i samhället. Flera olika åtgärder har bidragit till att ersättningarna i den allmänna arbetslöshetsersättningen har minskat i förhållande till den genomsnittliga löneutvecklingen. För det första minskar ersättningen i förhållande till tidigare lön efter 200 dagar från 80 till 70 procent. För det andra har dagens högsta dagpenning inte räknats upp sedan Om dagpenningen skulle ha följt inkomstbasbeloppet skulle den idag ha varit 980 kronor per dag istället för som nu 680 kronor. För en månad betyder det att ersättningen skulle ha varit knappt kronor istället för knappt Swedbank Institutet för Privatekonomi, 3 (25)

4 kronor, dvs. 44 procent högre. För det tredje har införandet av jobbskatteavdraget inneburit att inkomsterna efter skatt har ökat mer för löntagare än för arbetslösa. En grupp som är mer utsatta än de flesta äldre som är etablerade på arbetsmarknaden är ungdomar. Problemet för ungdomar är i första hand inte nivån på arbetslöshetsersättningen utan att kvalifikationstiderna är långa. För att så snabbt som möjligt kunna uppfylla kvalifikationskraven är det därför viktigt för ungdomar som får jobb att de direkt ansluter sig till en arbetslöshetskassa. När arbetslösheten väl är ett faktum är det för sent. I åldersgruppen är omkring hälften av dem som är arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd inte anslutna till en arbetslöshetskassa. Borttagandet av studerandevillkoret i arbetslöshetsförsäkringen har gjort att övergången från studier till arbete kan bli mycket svår ekonomiskt, förutsatt att man inte tidigare har arbetat. Det innebär samtidigt att man har överfört kostnader till kommunen och föräldrarna, även om de inte längre har försörjningsansvar. Att en betydande andel av ungdomarna har svårt att försörja sig visar sig i statistiken för hur många som får ekonomiskt bistånd i åldersgruppen år. De regionala skillnaderna är stora, men i vissa kommundelar uppgår andelen till så mycket som procent. I riket totalt är andelen åtta procent. Reglerna kring ersättning vid arbetslöshet är komplexa och varierar för de olika ersättningsformerna. Det är därför viktigt att skaffa sig god kunskap om hur man kvalificerar sig till ersättningarna och vad som krävs för att de ska utbetalas. Ersättningarna kommer sällan automatiskt utan kräver en anmälan. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 4 (25)

5 Inledning I spåren av finanskrisen har arbetslösheten varit stigande och förväntas stiga ännu mer den närmsta tiden. Enligt SCB:s senaste arbetsmarknadsstatistik var arbetslösheten i mars i år 8,8 procent. Även de kommande två åren väntas arbetslösheten ligga kvar på omkring 8 procent. Detta sker samtidigt som ersättningar från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen inte följer inkomstutvecklingen. Högsta nivån på dagpenning har, bortsett från en tillfällig höjning , varit oförändrad sedan Samtidigt har kraven för att kunna kvalificera sig för högsta möjliga ersättning skärpts. Speciellt drabbade av den snabbt stigande arbetslösheten är ungdomar som ofta är de första som förlorar sina jobb när arbetsmarknaden viker. För dem som inte tidigare har haft något jobb blir det också svårare att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten ligger nu på 28 procent enligt SCB. Räknar man bort dem i arbetskraften som är heltidsstuderande och i andra åtgärder är arbetslösheten i åldern år cirka 15 procent. Samtidigt har ungdomar ofta ett sämre skydd vid arbetslöshet då ersättningar vid arbetslöshet har höga kvalifikationskrav. Förutom att man förlorar sin huvudsakliga sysselsättning innebär arbetslöshet att de ekonomiska förutsättningarna ändras markant. Ersättning vid arbetslöshet består dock inte enbart av ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen utan det är även möjligt att få ersättningar från kompletterande avtal. Sedan några år har ytterligare skydd tillkommit för många arbetstagare, nämligen inkomstförsäkring. Detta skydd kan ingå i medlemsavgiften till fackföreningar, tilläggsförsäkras via fackföreningen eller tecknas privat. I denna rapport görs en genomgång av vilka ersättningar som är möjliga att få och vad som krävs för att kvalificera sig för dessa ersättningar. Därutöver presenteras beräkningar av nivåerna på de olika ersättningsformerna och hur ett typhushåll kan påverkas av att gå från sysselsättning till arbetslöshet. Ett speciellt avsnitt diskuterar ungdomars situation och deras möjligheter till att få olika ersättningar vid arbetslöshet. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 5 (25)

6 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen Den allmänna arbetslöshetsersättningen består av två delar, en grundförsäkring och en frivillig inkomstbortfallsförsäkring. Grundvillkoret För att vara berättigad till ersättning krävs att vissa grundvillkor ska vara uppfyllda under den tid man är arbetslös. Dessa villkor är: kunna och vilja ta ett arbete på minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, vara beredd att ta erbjudet lämpligt arbete, vara anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, medverka till att upprätta en individuell handlingsplan tillsammans med arbetsförmedlingen, aktivt söka arbete, anta erbjuden anvisning till jobbgarantin för ungdomar, när så är aktuellt Arbetsvillkoret Utöver grundvillkoren måste ett arbetsvillkor uppfyllas för att man ska få ersättning. Arbetsvillkoret innebär att man under den senaste 12-månadersperioden ska ha förvärvsarbetat sex kalendermånader med minst 80 timmars arbete varje månad. Det finns även en alternativregel som innebär att man ska ha arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period av sex månader, med minst 50 timmars arbete i varje månad. Arbetsvillkoret ska uppfyllas under en ramtid som är 12 månader och räknas bakåt från det datum då man anmäler sig till Arbetsförmedlingen. Har man arbetat 80 timmar eller mer varje månad under det senaste året utgörs ramtiden av denna tolvmånadersperiod. Har man varit förhindrad att arbeta under någon eller några månader så kan dessa månader hoppas över om det finns giltiga skäl, s.k. överhoppningsbar tid. I så fall förlängs ramtiden bakåt. I normalfallet får maximalt fem år hoppas över när ramtiden bestäms. Har man både varit förhindrad och arbetat i samma månad räknas månaden med i ramtiden om man arbetat så mycket att den får räknas in i ett arbetsvillkor, d v s arbete mer än 80 timmar. Följande anledningar är exempel på vad som räknas in i överhoppningsbar tid. Styrkt sjukdom. Heltidsstudier som är avslutade eller avbrutna efter att man har fyllt 25 år. Är man under 25 år krävs det att man har jobbat heltid i minst fem månader före studierna för att det ska räknas som överhoppningsbar tid. Tid med föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning. Vård av barn som inte har fyllt två år eller adoptivbarn i två år efter barnets ankomst, även om man inte har fått föräldrapenning för den tid man stannat hemma. Militärtjänstgöring. Deltagande i arbetsmarknadsutbildning eller utbildning inom ramen för arbetsmarknadspolitiskt program kan i normalfallet hoppas över, men undantag finns. Förutom arbete i Sverige kan arbete utomlands räknas med i arbetsvillkoret under vissa förutsättningar. Ett exempel är om man arbetat utomlands för en arbetsgivare med säte i Sverige och fått löneutbetalningar från Sverige. Även biståndsarbete med löner från svensk myndighet kan räknas in i arbetsvillkoret. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 6 (25)

7 Det är också möjligt att räkna in viss tid med lön utan att arbeta i arbetsvillkoret, t ex för semester inom anställningstiden eller lön under tid som arbetsbefriad. Om man inte har arbetat tillräckligt mycket för att uppfylla arbetsvillkoret kan tid med föräldrapenning och militärtjänstgöring i vissa fall räknas in i arbetsvillkoret. Maximalt kan två sådana månader räknas med. Grundförsäkringen Grundbeloppet betalas ut till den som inte är medlem i en a-kassa eller inte hunnit uppfylla medlemsvillkoret (se nedan). För att kunna få grundbeloppet krävs att man har fyllt 20 år. Den högsta ersättningen är 320 kronor per dag. För att få maximalt grundbelopp krävs att man har jobbat heltid under de senaste tolv månaderna. Har man arbetat deltid eller färre än tolv månader minskas dagpenningen. En person som exempelvis har jobbat halvtid under ett år får 160 kronor per dag. Grundbeloppet betalas ut som mest 5 dagar per vecka i högst 300 dagar. Inkomstbortfallsförsäkringen För att få ersättning från inkomstbortfallsförsäkringen krävs, utöver ovanstående villkor, att man är medlem i en a-kassa. För att bli medlem i en arbetslöshetskassa krävs att man kan styrka att man har eller har haft ett arbete. För att få inkomstrelaterad ersättning måste man uppfylla medlemsvillkoret som innebär att man ska ha varit medlem i a-kassan i minst tolv månader. Ersättningen i inkomstbortfallsförsäkringen Hur stor ersättningen blir från inkomstbortfallsförsäkringen beror dels på dagpenningnivån, dels på antalet ersättningsdagar som betalas ut per vecka. Inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning betalas ut för högst fem dagar per vecka. Det maximala antalet ersättningsdagar är 300 förutom för förälder med barn under 18 år som har möjlighet att få ersättning under 450 dagar. Under de första 200 dagarna är ersättningen 80 procent av tidigare inkomst, för dag är ersättningen 70 procent. 1 Den högsta dagersättning som utbetalas är 680 kronor per dag. I genomsnitt får man ersättning för 22 dagar per månad om man är helt arbetslös, vilket innebär att den maximala ersättningen blir kronor per månad. Det innebär att den inkomst som ger maximal ersättningsnivå för de första 200 dagarna nås vid en inkomst på kronor per månad. Motsvarande inkomst för dag 201 till 300 är kronor per månad. Det är vad man minst måste ha i inkomst för att få högsta ersättning. För personer som har jobbat heltid är den lägsta ersättningen från inkomstbortfallsförsäkringen 320 kronor per dag. För att beräkna dagpenningen fastställs en normalinkomst. Normalinkomsten är den genomsnittliga månadsinkomsten som man har haft under ramtiden. I normalinkomsten kan även utbetalad sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning räknas in. För att beräkna dagpenningen delas sedan normalinkomsten med 22 dagar. Normalinkomsten beräknas alltid på tolv månader. Det innebär att om man exempelvis endast har arbetat sex månader kommer den totala inkomsten för dessa månader att delas med tolv. För att fastställa antalet dagar per vecka som man har rätt till ersättning används en omräkningstabell. Tabellen används i de fall då man får ett arbete under arbetslösheten som i antal timmar understiger det jobb som man hade före arbetslösheten. I annat fall är antalet dagar normalt fem dagar per vecka. Till grund för beräkningen används olika uppgifter om normalarbetstid, arbetsutbud och hindertid. 1 Om man under ersättningsperioden kvalificerat sig genom ett nytt arbetsvillkor kan man få ersättning i ytterligare 300 dagar. Ersättningen beräknas då på inkomsterna under de senaste tolv månaderna eller om det är förmånligare, 65 procent av de inkomster som låg till grund för den föregående ersättningsperioden. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 7 (25)

8 Kronor per månad Normalarbetstid är det antal timmar per vecka som man arbetat i genomsnitt under ramtiden. Om man exempelvis har arbetat heltid under minst tolv månader närmast före arbetslösheten kommer normalarbetstiden att bli 40 timmar per vecka. Har man arbetat halvtid under minst tolv månader eller arbetat heltid sex månader och varit arbetslös sex månader blir normalarbetstiden 20 timmar per vecka. Den som har arbetat deltid har dessutom rätt enbart till 75 dagars ersättning. En annan faktor som påverkar antalet ersättningsdagar per vecka är arbetsutbudet. Arbetsutbudet är det antal timmar som man kan arbeta per vecka. För att ha rätt till ersättning måste arbetsutbudet uppgå till minst 17 timmar per vecka. Slutligen påverkar även hindertid antalet utbetalningsdagar. Hindertid är sådan tid då man inte kan ta ett arbete. Hindertid kan exempelvis vara sjukdom, semester och annat arbete. Karens Utbetalning föregås av en karensperiod om sju dagar. Då utgår ingen ersättning. Diagram 1 Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen vid tidigare månadslön på kronor, kronor och vid ersättning med grundbeloppet Ersättningsdag Grundbelopp A-kassa Lön Swedbank Institutet för Privatekonomi, 8 (25)

9 Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen under senare år En rad förändringar har gjorts i regelverket för arbetslöshetsförsäkringen sedan Nedan listas de viktigaste förändringarna som påverkar ersättningsnivån och kvalifikationen Studerandevillkoret och ersättningen under studieuppehåll försvinner Den förhöjda ersättningen på 730 kronor de första 100 dagarna tas bort Den maximala överhoppningsbara tiden sänks från sju till fem år Beräkningen av ersättningen ändras. Både beräkning av normalarbetstiden och normalinkomsten beräknas på tolv månader. En person som bara jobbat heltid sex månader får sin ersättning beräknad på hälften av sin normalarbetstid och normalinkomst. Tidigare kunde sex månaders arbete på heltid ge en normalarbetstid på 40 timmar och hela månadslönen låg till grund för ersättningen. Arbetsvillkoret skärps genom att var och en av de sex arbetade månaderna måste innehålla 80 timmars arbetstid istället för som tidigare 70 timmar. Ersättningsperioden begränsas till 300 dagar. Föräldrar som har barn under 18 år kan få ytterligare 150 dagar. Ersättningsnivån sänks stegvis från 80 procent de 200 första dagarna till 70 procent de efterföljande 100 dagarna. I ersättningsperioden räknas även dagar med aktivitetsstöd in. Den som avvisar en anvisning till jobbgarantin för ungdomar har inte rätt till ersättning vid fortsatt arbetslöshet Rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet begränsas till 75 ersättningsdagar. Karenstiden förlängs från fem till sju dagar 2009 Kravet på att man ska ha arbete eller ha arbetat en viss tid för att bli medlem i en arbetslöshetskassa tas bort. Det räcker med att styrka att man har ett arbete eller tidigare har arbetat. Tid med socialförsäkringsförmåner läggs samman med arbetad tid vid bestämmande av normalarbetstid och dagsförtjänst Tidsgräns på nio månader för när man måste ha ansökt om arbetslöshetsersättning hos a-kassa införs. För en person som utförsäkras från sjukförsäkringen får den överhoppningsbara tiden omfatta högst tio år, istället för fem år som varit den gällande normen, när en ny ersättningsperiod beviljas. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 9 (25)

10 Effekter av förändringarna En påtaglig effekt av förändrade regler är att den förhöjda ersättningen under de första 100 dagarna har tagits bort. I tabellen nedan visas hur nivån på den högsta ersättningen under de hundra första dagarna förändrats både före och efter skatt mellan år 2006 och Tabell 1 Högsta ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen före och efter skatt. År 2006 och 2013, kronor per månad Arbetslöshetsersättning Skatt Netto Anm. Skatten är beräknad som preliminärskatt för en enskild utbetalningsmånad och utgår från genomsnittlig kommunalskatt 2013, 32,97 procent, inkl. kyrkoavgift. Nominella belopp. Högsta ersättning har därmed nominellt minskat med ca 700 kronor per månad under perioden 2006 till Sänkningen innebär också att inkomsttaket för högsta ersättning har sänkts. Under de första 200 dagarna är inkomsttaket kronor per månad. I realiteten är det alltså enbart månadsinkomster upp till kronor som ger 80 procents ersättningsgrad. Vid högre inkomster sjunker ersättningsgraden. I tabell 2 visas hur stor den faktiska ersättningsgraden är under de 200 första dagarna, dels brutto, dels efter skatt. Tabell 2 Ersättningsgrad i arbetslöshetsförsäkringen före och efter skatt Brutto Efter skatt Lön A-kassa Ersättningsgrad Lön A-kassa Ersättningsgrad Anm. Skatten är beräknad som preliminärskatt för en enskild utbetalningsmånad och utgår från genomsnittlig kommunalskatt 2013, 32,97 procent, inkl. kyrkoavgift. Tabellen visar att redan vid inkomster på kronor i månaden täcker ersättningen från a- kassan endast 60 procent av inkomsten. Ersättningsgraden för inkomster efter skatt är lägre än före skatt för låg- och medelinkomsttagare. Den högsta nettoersättningsgraden hamnar på 75 procent. En bidragande orsak är jobbskatteavdraget. Jobbskatteavdraget är utformat så att skatten blir lägre på arbetsinkomster än på transfereringsinkomster. Det är viktigt i sammanhanget att påpeka att beräkningen av skatten i ovanstående tabell utgår från att personen är arbetslös hela året. Personer som arbetar halva året och är arbetslösa Swedbank Institutet för Privatekonomi, 10 (25)

11 Kronor per månad halva året kommer att få jobbskatteavdrag för det året, vilket gör att den genomsnittliga skatten över ett år kan skilja sig åt från den som är redovisad i tabellen. För månadsinkomster över kronor är ersättningsgraden efter skatt något högre än bruttoersättningsgraden. Det beror på att man då betalar statlig inkomstskatt för löneinkomsterna men inte för ersättningen från a-kassan. Förutom sänkt ersättning och sänkta ersättningsnivåer har skillnaderna mellan löntagare och arbetslösas ekonomi ökat eftersom den högsta dagpenningen inte har räknats upp i samma takt som lönerna har ökat. Den högsta dagpenningen har varit oförändrad sedan 2002, bortsett från den förhöjda ersättningen de första 100 dagarna som fanns före år En bild av hur lönerna har ökat i landet ges av inkomstbasbeloppet. Om den högsta dagpenningen hade räknats upp med inkomstbasbeloppet skulle den ha varit 980 kronor per dag år 2013 istället för 680 kronor. Diagram 2 visar hur högsta ersättning från a-kassan samt inkomsttaket skulle ha utvecklats om dagpenningen hade räknats upp med inkomstbasbeloppet under perioden 2002 till Diagram 2 Högsta månadsersättning från arbetslöshetsförsäkringen samt inkomsttak om ersättningen hade räknats upp med inkomstbasbeloppet Inkomsttak Högsta A-kassa År Den högsta månadsersättningen från arbetslöshetskassan skulle under perioden ha stigit från kronor till kronor om dagpenningen hade räknats upp med inkomstbasbeloppet. Det motsvarar en ökning med 44 procent. Den högsta månadsinkomst som skulle ge 80 procents ersättningsgrad hade samtidigt varit kronor istället för kronor. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 11 (25)

12 Ersättning enligt avtal eller från avtalsförsäkring I det föregående avsnittet visades att ersättningen från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen inte har följt med löneutvecklingen i samhället. Vid arbetslöshet är inte ersättning från a-kassa den enda form av ersättning som går att få. Utöver ersättning från det offentliga är det också möjligt att få ersättning från olika avtal eller från avtalsförsäkringar som är tecknade i kollektivavtal. Villkor för att få ersättning samt ersättningens storlek skiljer sig åt mellan olika avtalsområden. Förutsättningarna varierar avseende arbetsvillkor, ersättningsnivå och ersättningstid. Nedan görs en genomgång av de största avtalsområdena. I anslutning till varje beskrivning av de enskilda avtalsområdena presenteras även ett diagram som visar nivån på arbetslöshetsersättningen givet att man har kvalificerat sig för avtalsförsäkringen. Ersättningen visas vid en tidigare månadslön på respektive kronor. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 12 (25)

13 Kronor per månad Statligt anställda Trygghetsstiftelsen Villkor Arbetstagare uppsagd på grund av arbetsbrist eller som i samband med omlokalisering inte följer med till den nya orten. Anställningen ska ha pågått minst ett år för tillsvidareanställda och minst tre av de senaste fyra åren för tidsbegränsat anställda. Rätt till avgångsersättning får man först när ersättning från arbetslöshetskassa utbetalas. Ersättningsnivå Avgångsersättningen utgörs av ett belopp som tillsammans med ersättning från a-kassa motsvarar den procentsats av den tidigare månadsinkomsten, som gäller för inkomstrelaterad ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. För personer som har inkomster under taket för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen innebär det alltså att ingen ersättning betalas ut från Trygghetsstiftelsen. Tjänar man över taket fyller Trygghetsstiftelsen ut så att ersättningen är 80 procent av hela inkomsten under de 200 första dagarna för att sedan under de följande hundra dagarna sjunka till 70 procent. För personer som enbart har grundbeloppet beräknas ersättningen från Trygghetsstiftelsen som om man hade haft inkomstrelaterad ersättning. Det vill säga att man får skillnaden mellan den högsta dagpenningen och 80 respektive 70 procent av inkomsten. Ersättningstid Ersättning betalas ut under lika lång tid som ersättning från arbetslöshetskassa utbetalas. Diagram Statligt anställda Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och kollektivavtal. Tidigare månadslön kronor respektive kronor. Avtal A-kassa Lön Ersättningsdag Swedbank Institutet för Privatekonomi, 13 (25)

14 Kronor per månad Kommun- och landstingsanställda KOM-KL Villkor Omfattar tillsvidareanställda som sägs upp på grund av arbetsbrist. Anställningen ska ha varit sammanhängande med minst 40 procents sysselsättningsgrad hos arbetsgivaren sedan minst fem år. Ersättningsnivå Har man haft en sammanhängande anställning hos arbetsgivaren sedan minst fem år har man rätt till en kompletterande omställningsersättning som motsvarar ett belopp som tillsammans med ersättning från a-kassa ger den procentsats av månadsinkomsten som gäller för inkomstrelaterad ersättning i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att den totala ersättningen är 80 procent av den föregående månadslönen under de 200 första dagarna, oavsett tidigare lön. Därefter sjunker ersättningen till 70 procent av tidigare lön. Ersättningstid Den kompletterande omställningsersättningen betalas ut under lika lång tid som ersättning från arbetslöshetskassa utbetalas, dvs. högst 300 dagar. Diagram 4 Kommun- och landstingsanställda Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och kompletterande omställningsersättning enligt kollektivavtal. Tidigare månadslön på kr respektive kr Avtal A-kassa Lön Ersättningsdag Om man inte uppfyller villkoret på en sammanhängande anställning sedan minst fem år men har haft en sammanhängande anställning sedan minst ett år kan man få särskild omställningsersättning eller avgångsersättning: Den som blir erbjuden så kallat aktivt omställningsarbete blir erbjuden särskild omställningsersättning i högst 60 kalenderdagar inom en ramtid av 180 kalenderdagar efter det att anställningen har upphört givet att rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen saknas för att man inte står till arbetsmarknadens förfogande. Ersättningen är 80 procent av lönen. Blir man inte erbjuden aktivt omställningsarbete får man avgångsersättning i 30 kalenderdagar. Ersättningen motsvarar då hela fasta lönen. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 14 (25)

15 Privatanställda och kooperativt anställda arbetare AGB, Trygghetsfonden TSL Villkor Arbetstagaren ska vara tillsvidareanställd och ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist i anslutet företag, ha fyllt 40 år och varit anställd i minst 50 månader under de fem senaste åren vid ett eller flera företag som är anslutna till AGB-försäkringen. Även uppsägning som leder till fortsatt arbete med förkortad arbetstid kan ge rätt till del av ersättning. Ersättningsnivå Engångsersättning på kronor för personer mellan 40 och 49 år. Därefter höjs ersättningen med kronor per levnadsår fram till 60 års ålder då ersättningen är kronor, vilket är den högsta möjliga ersättningen. Rätten löper längst till den månad innan personen fyller 65. Tabell 4 Privatanställda arbetare Avgångsbidrag i kronor vid olika åldrar. Ålder Avgångsbidrag 2013 Ålder Avgångsbidrag Ersättningstid Endast ett helt AGB kan utbetalas per 5-årsperiod. Mellan två perioder av arbetslöshet måste man kvalificera sig på nytt. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 15 (25)

16 Kronor per månad Privatanställda tjänstemän AGE, Trygghetsrådet TRR Villkor Arbetstagaren ska ha haft en tillsvidareanställning och ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist i ett företag som är anslutet till TRR. Dessutom ska man ha fyllt 40 år och under de senaste fem åren sammanhängande varit anställd vid ett eller flera företag anslutna till TRR, samt vara registrerad vid arbetsförmedlingen (arbetslös). Ersättningsnivå Under de första sex månaderna är den totala ersättningen (a-kassa och AGE) 70 procent av tidigare lön. Det innebär att för att få ersättning från försäkringen så måste lönen vara minst kronor i månaden. För lönenivåer därunder består ersättningen enbart av a-kassa. För personer som har fyllt 45 år fortsätter försäkringen att gälla även efter sex månader, men den totala ersättningsnivån för den efterföljande perioden sjunker från 70 till 50 procent. Då krävs det att inkomsten är över för att försäkringen ska betala ut ersättning. Det finns begränsningar för personer med höga löner som innebär att ersättningen maximalt får uppgå till kronor under en sexmånadersperiod. Den som inte är medlem i a-kassan får också AGE. Stödet beräknas då på samma sätt som om personen hade haft a-kassa. Diagram 5 Privatanställda tjänstemän, år Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och kollektivavtalet. Tidigare månadslön på kr respektive kr Avtal A-kassa Lön Ersättningsdag Swedbank Institutet för Privatekonomi, 16 (25)

17 Kronor per månad Diagram Privatanställda tjänstemän, år Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och kollektivavtal. Tidigare månadslön på kr respektive kr Ersättningsdag Avtal A-kassa Lön Anm. För personer som är över 60 år utbetalas eventuell avtalsersättning i 18 mån. Ersättningstid För personer mellan 40 och 44 år varar ersättningen i sex månader. Personer mellan 45 och 59 år får ersättning i ytterligare sex månader. Längst ersättningsperiod har de som är mellan 60 och 65 som kan får ersättning i totalt 18 månader. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 17 (25)

18 Kronor per månad Bank- och finansanställda BAO Trygghetsfonden Villkor Tillsvidareanställd tjänsteman uppsagd på grund av arbetsbrist. Man ska ha varit anställd i samma eller olika banker anslutna till BAO, under de senaste fem åren. Ersättningsnivå Trygghetsfonden kompletterar ersättningen upp till 80 procent för lön över taket i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen, men högst upp till ett lönetak på kronor i månaden. Den som har fyllt 55 år kan få förlängd ersättning, upp till 70 procent av lönen (lönetak på kronor). Eventuellt avgångsvederlag omräknas av a-kassan till månadslöner. Utfyllnad utges först då dessa månadslöner har löpt ut. Den som inte är medlem i a-kassa kan få motsvarande ersättning som om personen varit ansluten. Diagram 7 Bank- och finansanställda Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och enligt avtalet för bank- och finansanställda. Tidigare månadslön på kr respektive kr Avtal A-kassa Lön Ersättningsdag Ersättningstid Ersättning utbetalas under samma period som allmänna arbetslöshetsersättningen, dvs. 300 dagar. Den som har fyllt 55 år kan få ytterligare 150 ersättningsdagar. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 18 (25)

19 Kronor per månad Ideella organisationer, kultur och idrott m.m. Trygghetsrådet TRS Villkor Arbetstagaren uppsagd på grund av att arbetsgivaren inte kan erbjuda fortsatt anställning inom TRS- anslutet företag. Arbetat minst åtta timmar per vecka. Varit anställd i fem år sammanhängande hos TRS-anslutna arbetsgivare. Registrerad hos arbetsförmedlingen. Ersättningsnivå Avgångsersättningen tillsammans med ersättning från a-kassa utgörs av en viss procent av tidigare lön. Ersättningen varierar med ålder och tid som man varit arbetslös. För personer under 60 år är procentsatsen 75 de första sex månaderna, 70 de följande sex månaderna och därefter 50 i sex månader. För personer mellan 60 och 65 år är ersättningen densamma som för personer under 60 år de första tolv månaderna. Därefter följer sex månader med en ersättningsprocent på 65 och sedan sex månader med 50 procent. Som mest kan ersättning uppgå till kronor. Diagram 8 Anställda under 60 år, inom ideella organisationer, kultur, idrott etc Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och kollektivavtalet. Tidigare månadslön på kr respektive kr Avtal A-kassa Lön Ersättningsdag Swedbank Institutet för Privatekonomi, 19 (25)

20 Kronor per månad Diagram 9 Anställda, år inom ideella organisationer, kultur, idrott etc. Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och kollektivavtalet. Tidigare månadslön på kr respektive kr. Ålder Avtal A-kassa Lön Ersättningsdag Ersättningstid För personer under 60 år är ersättningsperioden 18 månader. Personer mellan 60 och 65 år får ersättning under 24 månader. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 20 (25)

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 4 ÅR 1971 211 Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 211 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under 4 år... 4 1. Inledning...

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

Läs mer

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010 Detta är sjunde upplagan av Utbildning straff bart? en rapport om studenterna och trygghetssystemet. Rapporten beskriver hur högskolestudenter under studietiden har ett sämre socialt skydd än förvärvsarbetande.

Läs mer

Välfärdstendens 2009

Välfärdstendens 2009 Välfärdstendens 2009 Innehåll Inledning 3 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 12 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 17 Familjelivet och tryggheten

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Välfärdsbarometer 2008

Välfärdsbarometer 2008 Välfärdsbarometer 2008 Innehåll Inledning 2 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 9 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 13 Familjelivet och tryggheten

Läs mer

riktiga jobb med egen försörjning

riktiga jobb med egen försörjning D riktiga jobb med egen försörjning Innehållsförteckning GODA MÖJLIGHETER TILL OMSTÄLLNING... 3 UD1 Utlåtande arbetslöshetsförsäkringen... 3 UD2 Utlåtande arbetsmarknadspolitik... 104 UD3 Utlåtande vuxenutbildning...

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal 2014 Ossian Wennström Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Ossian Wennström Ossian

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Arbete och försörjning UNG

Arbete och försörjning UNG Arbete och försörjning UNG ID G A 2012 Kapitel 5 Arbete och försörjning Ungas möjlighet till inträde och etablering på arbetsmarknaden är en central fråga för deras tillgång till välfärd och inflytande.

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Hon fick stålar för sina skador

Hon fick stålar för sina skador Forsakringar 08-796 Bilaga till LO-Tidningen Nummer 30 2009 Årgång 88 2500 Tandvårdsklubbar biter i det sura äpplet trots vårdreform Pappers medlemmar i Obbola har en facklig tandvårdsförsäkring. Det bästa

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2013:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under

Läs mer

Shadé Jalali Rapport November 2013. Ett anständigt liv

Shadé Jalali Rapport November 2013. Ett anständigt liv Shadé Jalali Rapport November 2013 Ett anständigt liv Publicerat i december 2013 www.arenagruppen.se Saltmätargatan 22 113 59 Stockholm Telefon 08-52 25 74 41 info@arenagruppen.se FÖRORD För två, tre decennier

Läs mer

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning 2009-03-31 Dnr 2009/417 MZ 2009:7 Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning En redovisning till regeringen i samverkan mellan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsförmedlingen.

Läs mer

arbetslöshet och etableringsproblem

arbetslöshet och etableringsproblem 2009 Ossian Wennström Ingen Unga forskning utan akademikers forskare arbetslöshet och etableringsproblem Innehåll Förord... 2 Inledning och Syfte... 3 Stora skillnader mellan hög- och lågkonjunktur...

Läs mer

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas?

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Eva Mörk RAPPORT 2011:6 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer