5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige"

Transkript

1 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213

2 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring... 3 Bakgrund: Allt fler arbetslösa och undersysselsatta unga... 3 Allt färre unga får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen... 5 Unga särskilt hårt drabbade av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen... 8 Varför drabbas unga särskilt hårt av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen?... 8 LOs förslag på åtgärder... 1 Inledning 27 ändrades flera av villkoren för att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, trots varningar från fackföreningar och andra remissorgan. I ett slag blev arbetslöshetsförsäkringen både dyrare och sämre. Som LOs tidigare rapport Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen visat, har dessa försämringar inneburit att andelen arbetslösa och undersysselsatta som får a- kassegrundad ersättning minskat kraftigt. Men det är unga löntagare som drabbats hårdast av det försämrade regelverket i arbetslöshetsförsäkringen. Eftersom unga har en svagare förankring på arbetsmarknaden och till en större andel osäkra och tidsbegränsade anställningar, slår regeringens stramare regler för att kvalificera sig till ersättning och borttagandet av studerandevillkoret också hårdast mot dem. Unga måste nu beredas bättre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och reglerna för att kvalificera sig till ersättning måste bli mindre strama. Denna rapport kartlägger och granskar ungas situation på arbetsmarknaden och hur den försämrade arbetslöshetsförsäkringen påverkat ungas möjligheter att kvalificera sig för ersättning. Inledningsvis ges en kort presentation av de många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes under 27 och 28. Avslutningsvis ges förslag på hur ungas inträde på arbetsmarknaden kan underlättas och hur arbetslöshetsförsäkringen kan förbättras så att fler unga löntagare kan kvalificera sig till ersättning. 2

3 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring Den nytillträdda borgerliga regeringen inledde under 27 en rad försämringar i reglerna för arbetslöshetsförsäkringen. I ett slag blev försäkringen dyrare, ersättningen sänktes och reglerna för att kvalificera sig för ersättning blev stramare. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa försämringar: Tiden för att kvalificera sig till a-kasseersättning har i praktiken fördubblats, då normalarbetstiden numera beräknas på 12 månader (ramtid) istället för 6 månader. Det gör det mycket svårare att kvalificera sig till ersättning. Hårdare arbetsvillkor: Under 12 månader (ramtid) måste man förvärvsarbeta minst 6 månader med 8 timmar per månad. Tidigare räckte 7 timmar. Detta slår särskilt mot deltidsarbetande, då en halvtidsanställd får svårt att klara det skärpta arbetsvillkoret på 8 timmar per månad. Studerandevillkoret avskaffades, vilket innebar att studerande inte längre har rätt till ekonomisk ersättning från a-kassan när personen ska börja söka arbete. Detta har inneburit att framförallt unga under 25 år ställts utan försäkringsskydd. Deltidsbegränsningen från 28, som gäller både fasta deltidsanställningar och tillfälliga anställningar har minskat andelen deltidsarbetslösa som får a- kasseersättning. Från den 7 april 28 har deltidsarbetslösa personer rätt till högst 75 ersättningsdagar per ersättningsperiod i samband med deltidsarbete. Detta var tidigare 3 dagar. Som konsekvens av det nya regelverket kvalificerar sig allt färre arbetslösa nu till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Samtidigt ville många löntagare inte längre vara med och betala för den försämrade försäkringen, som man kanske inte ens kunde räkna med att få ersättning ifrån. A-kassorna förlorade som följd en halv miljon medlemmar, både på grund av att många lämnade medlemskapet och för att färre gick med i a-kassorna. Som LO-distriktets rapport Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen 1 tidigare visat, sjönk antalet i samtliga åldrar som fick a-kassegrundad ersättning 2 från 335 i oktober 26 till 216 i oktober 212. Under samma period ökade det totala antalet arbetslösa och undersysselsatta i Sverige från 647 till 761. Det innebär att andelen med a-kassegrundad ersättning sjönk från 52 procent i oktober 26, till bara 28 procent i oktober 212. Frågan är nu hur unga har påverkats av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Bakgrund: Allt fler arbetslösa och undersysselsatta unga Arbetslösheten bland unga har ökat kraftigt de senaste åren. Enligt SCB (AKU) var unga i åldrarna år arbetslösa 212. Eftersom 68 3 av dessa dock var heltidsstuderande som till största delen söker arbete vid sidan om studierna, riskerar siffran att 1 Se LO-distriktets rapport Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen som publicerades den 4 februari 213. Rapporten ligger på LO-distriktets hemsida. 2 Det totala antalet med a-kassegrundad ersättning avsåg i rapporten både de som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen samt de som får aktivitetsstödet baserat på a-kasseersättning. 3

4 överskatta antalet arbetslösa unga. 3 Genom att exkludera antalet heltidsstuderande arbetslösa får vi alltså en mer korrekt bild av arbetslösheten bland unga. Som diagrammet nedan visar, uppgick andelen arbetslösa unga (exkl. heltidsstuderande) i åldrarna år till 14,7 procent av arbetskraften under 212. Det är en ökning med två procentenheter sedan 26. I jämförelse med de kring 3 procent unga (16-24 år) som var arbetslösa i slutet av 8-talet är ökningen desto kraftigare. 4 Andel arbetslösa unga och heltidsstuderande arbetslösa Andelen i procent av arbetskraften, år : år (exkl heltidsstuerande arbetslösa) ,% 25,% 2,% 15,% 1,% Andel heltidsstuderande arbetslösa Andel arbetslösa (exkl. heltidsstuderande) 5,%,% Källa: SCB (AKU) samt egna beräkningar. Räknat i antal, uppgick arbetslösheten bland unga i åldrarna (exkl. heltidsstuderande) till 84 9 år 212, en ökning med 18 procent sedan 26. Utöver att fler unga är arbetslösa, har också antalet deltidsarbetslösa unga ökat från 76 8 år 26 till 93 år 212. Det innebär att totalt unga i åldern år är arbetslösa eller deltidsarbetslösa (undersysselsatta), vilket framgår av diagrammet nedan. 3 Enligt den arbetslöshetsdefinition som SCB (AKU) använder från oktober 27, inkluderas heltidsstuderande som söker och kan ta ett arbete i arbetslösheten. Det har stor betydelse för vår förståelse av ungas arbetslöshet. Det finns nämligen framförallt bland tonåringar många arbetslösa som samtidigt är heltidsstuderande. Denna grupp är mindre i gruppen 2-24 år än i gruppen år. Enligt en studie genomförd av SCB för första kvartalet 29, betraktade sig 95 procent av de heltidsstuderande som också sökte arbete i åldern år, som i första hand studerande. För gruppen 2-24 år var motsvarande andel 73 procent. (LO, Finnes: Allt för få jobb: hur 2-talet leder till ökad polarisering i sysselsättning och arbetslöshet, 213, s. 28.) Eftersom tonåringar (15-19 år) och unga vuxna (2-24 år) således verkar vilja ha arbete vid sidan av studierna, inte istället för studierna, kommer dessa i denna studie inte att betraktas som i första hand arbetslösa. Med arbetslösa avses därför hädanefter arbetslösa exklusive heltidsstuderande arbetslösa. 4 Som också framgår av diagrammet, uppgick ungdomsarbetslösheten, antalet heltidsstuderande inkluderat, till 25,2 procent av arbetskraften under 212. Den röda linjen i diagrammet markerar SCBs statistikomläggning i AKU mellan 24 och 25. Från och med 25 medräknas också 15-åringar i statistiken. 4

5 Arbetslösa (exkl heltidsstuderande) och undersysselsatta år, Riket, Undersysselsatta Arbetslösa exkl heltidsstuderande Källa: SCB (AKU) samt egna beräkningar. Allt färre unga får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen Trots att fler unga är arbetslösa och deltidsarbetslösa, får allt färre ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Som diagrammet nedan visar, minskade antalet unga (-24 år) som fått arbetslöshetsersättning från 31 4 i oktober 26 till bara 7 7 i oktober 212. Det är en minskning med 76 procent. Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning (-24 år), Inkomstrelaterad och grundbelopp, Riket, 25- okt Källa: IAF (Baserat på kassakortsvecka) Grundbelopp Inkomstrelaterad Antalet unga som får grundbeloppet har minskat något mer än antalet som får den inkomstbaserade ersättningen. Som framgår av tabell 1 nedan, har antalet unga som får grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen minskat med 84 procent under perioden, medan antalet som får den inkomstbaserade ersättningen minskat med 67 procent. 5

6 Tabell 1. Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning (-24 år) Förändring Inkomstrelaterad ,3% Grundbelopp ,% Totalt ,6% Källa: IAF (Baserat på kassakortsvecka) samt egna beräkningar Enligt en rapport från Arbetsförmedlingen minskade andelen unga med ersättning från cirka 5 procent av samtliga öppet arbetslösa unga i början 2-talet till 15 procent i slutet av 211. Framförallt sammanfaller den kraftiga minskningen tidsmässigt med borttagandet av studerandevillkoret. 5 Det skulle innebära att 85 procent av alla de öppet arbetslösa unga som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, inte är berättigade ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Eftersom långt ifrån alla arbetslösa unga skriver in sig som arbetssökande och arbetslösa på arbetsförmedlingen, i synnerhet deltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda, riskerar Arbetsförmedlingens arbetslöshetsdata dock att överskatta andelen unga som får a-kasseersättning. Det är SCB (AKU) som står för den officiella arbetslöshetsstatistiken i Sverige. Därför är det i första hand i relation till denna statistik som vi ska förstå omfattning av bristerna i arbetslöshetsförsäkringen. I diagrammet nedan jämförs antalet unga arbetslösa (exkl. heltidsstuderande) enligt SCB med antalet unga ersättningstagare i arbetslöshetsförsäkringen. Samtidigt som antalet arbetslösa unga (15-24 år) ökat från 61 5 i oktober 26 till 72 2 i oktober 212, en ökning med 17 procent, har antalet unga ersättningstagare minskat med 76 procent. Det indikerar att andelen unga arbetslösa (exkl. heltidsstuderande) med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen skulle ha minskat från 51,1 procent i oktober 26, till 1,6 procent i oktober 212. Eftersom alla deltidsarbetslösa unga inte är inkluderade skulle dock också detta innebära en underskattning av problemet M1 2M1 Arbetslösa unga (exkl heltidsstuderande) och antalet som får a- kasseersättning år : år (exkl heltidsstuerande arbetslösa) M1 22M1 23M1 24M1 25M1 26M1 27M1 28M1 29M1 21M1 211M1 212M Arbetslösa unga (SCB) Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning (-24 år) Källa: SCB (AKU), IAF samt egna beräkningar 6 (avbrott markerar SCBs statistikomläggning) 5 Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsrapport 212, , s Den uppmärksamme läsaren lägger kanske märke till att antalet unga ersättningstagare minskade också mellan oktober 25 och 26, samtidigt som arbetslösheten bland unga enligt SCB ligger kvar på samma nivå. Det 6

7 Den kraftiga minskningen av antalet unga ersättningstagare i arbetslöshetsförsäkringen beror framförallt på ett minskat inflöde till försäkringen till följd av att färre kvalificerar sig till ersättning sedan reglerna blev stramare och studerandevillkoret togs bort. Som visas i diagrammet nedan över antalet nya ersättningstagare 7 i arbetslöshetsförsäkringen, tillkom i genomsnitt 2 5 unga ersättningstagare i månaden under 26. Under 27 var motsvarande siffra 1 1, vilket innebär en halvering av inflödet i försäkringen. 8 Antal nya ersättningstagare i arbetslöshetsförsäkringen per månad (-24 år), Riket, genomsnitt (jan-okt) (janokt) Källa: IAF samt egna beräkningar I viss mån kan dock också ett ökat utflöde från försäkringen inverkat på den kraftiga minskningen av antalet ersättningstagare. Förändringar i arbetsmarknadspolitiken har under senare år inneburit att fler arbetslösa unga befinner sig i program med aktivitetsstöd istället för att vara öppet arbetslösa. Sedan 27 kan unga som fyllt 16 men inte 25 år exempelvis anvisas till Jobbgarantin för unga efter att ha varit inskrivna som arbetslösa i 9 dagar på Arbetsförmedlingen. 9 Det innebär att utflödet från arbetslöshetsförsäkringen kan ha ökat något, eftersom unga sedan 27 i ett tidigare skede övergår från öppen arbetslöshet och arbetslöshetsersättning till program med skedde dock inga särskilda förändringar i regelverket för att kvalificera sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen under 25 som förklarar att unga ersättningstagare (-24 år) minskade mellan 25 och 26. En jämförelse med Arbetsförmedlingens statistik över öppet arbetslösa (18-24 år) uppvisar en motsvarande minskning i antalet öppet arbetslösa unga som i antalet unga ersättningstagare (-24 år) i arbetslöshetsförsäkringen. Det är logiskt att antalet ersättningstagare följer den öppna arbetslösheten på Arbetsförmedlingen, eftersom man måste vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen för att berättigas arbetslöshetsersättning. Skillnaden beror sannolikt på de olika mätmetoder av arbetslösheten som AF respektive SCB tillämpar, där SCB t ex också fångar in personer som är arbetslösa, men inte inskrivna på Arbetsförmedlingen. Men förändringar i Arbetsförmedlingens programmix kan också spela in. 7 Som nya ersättningstagare räknas ersättningstagare som inte har fåt arbetslöshetsersättning de senaste fem åren. Statistiken tar alltså inte hänsyn till de unga som återkommer till försäkringen efter kortare anställningar. 8 Den tillfälliga ökningen av nya ersättningsdagarna under 29 beror sannolikt på en kraftig ökning av arbetslösheten under finanskrisen. 9 Arbetsförmedlingen, Jobbgarantin för ungdomar, Faktablad för arbetssökande, februari 213 7

8 aktivitetsstöd. 1 Det bortförklarar dock inte det faktum att andelen öppet arbetslösa som får arbetslöshetsersättningen minskat så kraftigt. Ett minskat inflöde av ersättningstagare i arbetslöshetsförsäkringen, innebär också att färre unga får det a-kassegrundade aktivitetsstödet när de övergår till program med aktivitetsstöd. De som fyllt 18 år men inte 25 år och inte uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen får Utvecklingsersättning. 142 kronor per dag utbetalas då för den som har slutbetyg från gymnasiet och deltar i ett program på heltid. För den som inte har slutbetyg från gymnasiet utgår endast 48 kronor per dag om man deltar i ett program på heltid. Ersättningen höjs till 14 kronor per dag den 1 juli det år personen fyller 2 år. Om personen inte uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen och har fyllt 25 år utbetalas 223 kronor per dag i aktivitetsstöd om man deltar i ett program på heltid. 11 Dessa låga ersättningar är dock inget skäligt alternativ till arbetslöshetsersättning. Unga särskilt hårt drabbade av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Unga har drabbats särskilt hårt av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Som indexet nedan visar, har antalet unga (-24 år) ersättningstagare sedan 25 minskat mycket kraftigare än antalet ersättningstagare som är 25 år och äldre. Utvecklingen av antalet ersättningstagare följer samma trend fram till 27, då regeringens försämringar träder i kraft. Räknat från oktober 26, minskar antalet unga ersättningstagare med 76 procent, medan motsvarande minskning för åldersgruppen 25+ är 43 procent. Index över utvecklingen av antalet ersättningstagare i arbetslöshetsförsäkringen, (25-6+) och unga (-24 år) Index beräknat på Januari 25 = 1 1,2 1,8,6,4, Källa: IAF samt egna beräkningar Unga ersättningstagare (-24 år) Ersättningstagare (25-6+) Varför drabbas unga särskilt hårt av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen? Att just unga drabbats särskilt hårt av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen, beror framförallt på att de är överrepresenterade i osäkra och tidsbegränsade anställningar, som dessutom ofta är på deltid. För dessa löntagare har den fördubblade kvalificeringstiden, att arbetsvillkoret skärptes till minst 6 månaders arbete med 8 timmar per månad samt 1 Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsrapport 212 visar exempelvis att den minskande andelen unga med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen till stor del kompenseras med ett ökat deltagande bland unga i program där aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning utbetalas. Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsrapport 212, , s Försäkringskassa, Om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning,

9 deltidsbegränsningen, gjort det betydligt svårare att kvalificera sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Det slopade studerandevillkoret innebar dessutom en fatal försvagning av ungas koppling till arbetslöshetsförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken. Andelen unga som har en tidsbegränsad anställning har ökat dramatiskt de senaste två decennierna. Som framgår av diagrammet nedan, har hälften av alla sysselsatta i åldern 2-24 år idag en tidsbegränsad anställning. För åldersgruppen år är andelen tidsbegränsat anställda inte alls lika hög, kring tio procent av alla sysselsatta. 12 Andelen tidsbegränsat anställda Andelen i procent av samtliga sysselsatta per åldersgrupp % 5% 4% 3% 2-24 år % 1% % Källa: SCB (AKU) samt egna beräkningar Sedan deltidsbegränsningen infördes 28 betraktas många deltidsarbetslösa inte heller längre som arbetslösa i arbetslöshetsförsäkringens mening och kvalificerar sig därför inte heller till ersättning. Som diagrammet nedan visar, är unga mellan år undersysselsatta 13 eller deltidsarbetslösa till en betydligt högre andel än åldersgruppen år. Andel undersysselsatta Andelen i procent av samtliga sysselsatta per åldersgrupp ,% 2,% 15,% 1,% år år 5,%,% Källa: SCB (AKU) samt egna beräkningar 12 För en mer omfattande genomgång av utvecklingen av andelen tidsbegränsat anställda, se LO, Sökes: kompetent, flexibel och billig arbetskraft- hur arbetsgivarnas krav ökar polariseringen på arbetsmarknaden, andra upplagan, 213, s SCB definierar Undersysselsatta som Personer som arbetar mindre än de skulle vilja och som kunnat arbeta mer referensveckan aspx?rxid=553fe69dc5aa-478d-be42-66fa663d241&productcode=&menu=2&px_tableid=ssd_extern%3aNAKUAkrUtbudAr 9

10 Jämte att unga drabbats särskilt hårt av det försämrade regelverket i arbetslöshetsförsäkringen på grund av att de till en större andel har osäkra anställningar eller är deltidsarbetslösa, har det slopade studerandevillkoret också bidragit till ungas utsatta situation. Med studerandevillkoret kunde man genom vissa avslutade studier kvalificera sig till grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen och därigenom få rätt till ersättning när man skulle börja söka arbeta. Det slopade studerandevillkoret innebar därmed att många unga ställdes utan försäkringsskydd. LOs förslag på åtgärder Unga måste få bättre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och kvalificera sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. 2-talets höga arbetslöshetsnivå har försvårat ungas inträde på arbetsmarknaden, inte minst på grund av att unga som nytillträdande i högre grad saknar arbetslivs- och yrkeserfarenhet. Många unga med gymnasieutbildning möter svårigheter i övergången till det första arbetet och att nå varaktig etablering på arbetsmarknaden. Att unga i större utsträckning har osäkra anställningar och är deltidsarbetslösa, har gjort att de drabbats hårdare av regeringens försämrade regelverk i arbetslöshetsförsäkringen. Långt ifrån alla unga har dock allvarliga etableringsproblem på arbetsmarknaden, även om en varaktig etablering alltid tar en viss tid. Många arbetsgivare och borgerliga politiker vill göra gällande att ungas situation är så besvärlig att den enda lösningen är lägre ingångslöner och sämre anställningsskydd. Dylika krav bygger dock på överförenklade samband mellan lön och arbetslöshet eller mellan anställningsskydd och sysselsättning, och bör således avvisas. Unga vuxna som har problem att etablera sig på arbetsmarknaden behöver stöd i utbildning och i bättre möjligheter till övergångar mellan skola och arbetsliv. En minskad omfattning av tidsbegränsade anställningar är också viktigt för att minska ungas arbetslöshet. 14 Yrkesintroduktion för unga - i Jobbpaktens anda Ambitionen med Jobbpakten mellan regeringen och arbetsmarknadens parter om att införa yrkesintroduktionsanställningar för att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden, var 3 nya jobb för unga. En central del i Jobbpakten var en yrkesintroduktion för dem som har svårt att få jobb efter gymnasiet. Grundtanken bygger på att unga ska kunna jobba 75 procent av tiden och ägna resterande tid åt utbildning. Full lön utgår för de arbetade timmarna (75 procent av den avtalsenliga heltidslönen), så det handlar inte om en lönesänkning. LO och regeringen sade ja, men förhandlingarna avbröts sedan Svenskt Näringsliv valt att dra sig ur. Sedan Svenskt Näringsliv sagt nej till Jobbpakten fortsätter förhandlingarna om yrkesintroduktion nu på bransch- och förbundsnivå. Flera förbund har redan tecknat introduktionsavtal. 9-dagars garanti för arbetslösa unga SSU har sedan en tid drivit kravet om en 9-dagarsgaranti som LO ställer sig bakom. Den innebär att arbetslösa unga får insatser redan från första dagen och att alla arbetslösa unga garanteras en utbildning, en praktikplats eller arbete att gå till inom 9 dagar. Bättre villkor i arbetslöshetsförsäkringen så att betydligt fler omfattas 14 LO, Finnes: Allt för få jobb: hur 2-talet leder till ökad polarisering i sysselsättning och arbetslöshet, 213, s. 6. 1

11 Även de som arbetar lite ska kunna försäkra sig och vara medlem i a-kassan. En attraktiv arbetslöshetsförsäkring omfattar de allra flesta som någon gång jobbat. Då måste de strama villkoren för att kvalificera sig till ersättning ändras. För att få ersättning ska krav ställas på 6 månaders arbete och minst 4 timmars arbete per månad under den tiden. Idag ställs krav på det dubbla - 8 timmar. Inför ett studerandevillkor Att studera innebär att man förbättrar sina chanser att få jobb. Därför är det logiskt att den som utbildat sig också kan få ersättning i övergången från studier till arbete. Det är dags att ett nytt studerandevillkor införs i arbetslöshetsförsäkringen. Slopa 75-dagarsregeln 75-dagarsregeln innebär att alla deltidsarbetslösa, som tidigare arbetat mer, får fyllnadsstämpla i 75 ersättningsdagar. Men sedan tar det slut, om de inte helt låter bli att arbeta och blir helt arbetslösa. Här görs avsteg från att uppmuntra till arbete. Den som har olika tillfälliga anställningar ska ha rätt till lika lång ersättningsperiod som den som är arbetslös på heltid. 11

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen 2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen - Allt fler arbetslösa saknar a-kassegrundad ersättning i Västra Götalands kommuner Februari 2013 Innehåll Inledning...2 Bakgrund...2 Vilka får a-kasseersättning

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

3. I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd

3. I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd 3. I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd - Familjer och kommuner i Stockholms län får täcka upp för arbetslöshetsförsäkringens brister Februari 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Jobb- och utvecklingsgarantins

Läs mer

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning 2009-03-31 Dnr 2009/417 MZ 2009:7 Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning En redovisning till regeringen i samverkan mellan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsförmedlingen.

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

Historik - Karensvillkoret och ersättningsperiodens längd 1 Föreskriftsrätt

Historik - Karensvillkoret och ersättningsperiodens längd 1 Föreskriftsrätt 1 (10) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare juni 2011 juni 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar var rekordlåg i juni 2012. Endast en procent av Jusekmedlemmarna

Läs mer

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2007-10-31 Dnr 2007/832 MO 2007:24 Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa effekterna av förändringarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Välkommen till TCOs hearing om En modern a-kassa TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Eva Nordmark, TCOs ordförande Varför måste försäkringen reformeras i grunden? Orimligt få omfattas av försäkringen

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-05-15 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2011

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2011 Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2011 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Eurofutures har med Stadsledningskontoret om sammanställande av statistikrapporter.

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 7 Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för samtliga framskrivningar Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare mars 2011 mars 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar är fortsatt låg. I mars 2012 var den 1,2 procent och därmed

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

LOs yttrande över Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

LOs yttrande över Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) HANDLÄGGARE/ENHET DATUM DIARIENUMMER Ekonomisk politik och arbetsmarknad Ulrika Vedin 2014-03-31 20130514 ERT DATUM ER REFERENS 2013-12-18 A2013/3986A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Tyskland

Arbetslöshetsersättning inom EU Tyskland Fakta PM 11:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Tyskland Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Lägesbeskrivning av arbetslöshetsförsäkringen våren 2011

Lägesbeskrivning av arbetslöshetsförsäkringen våren 2011 Lägesbeskrivning av arbetslöshetsförsäkringen våren 2011 SO är en fristående och opolitisk serviceoch intresseorganisation för landets 31 a- kassor. Uppdraget är lagreglerat och går bland annat ut på att

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

En försäkring i fritt fall

En försäkring i fritt fall A-kassan En försäkring i fritt fall En fungerande arbetslöshetsförsäkring utgör en av grundpelarna i den svenska modellen. Frågan är om någonsin en så viktig försäkring försämrats så snabbt med så svåra

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se 3 (44) Förord Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Strategy har med Stadsledningskontoret

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 Något färre fick arbete December är den månad under ett år som övergångarna

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN En riktig förändring av arbetslöshetsförsäkringen REFORMERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Inledning Sverigedemokraterna betraktar arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Lägesbeskrivning av arbetslöshetsförsäkringen våren 2012

Lägesbeskrivning av arbetslöshetsförsäkringen våren 2012 Lägesbeskrivning av arbetslöshetsförsäkringen våren 2012 2 3 SO är en fristående och opolitisk service- och intresseorganisation för landets 30 a-kassor. Uppdraget är lagreglerat och går bland annat ut

Läs mer

SO info@samorg.org. Våra synpunkter i korthet

SO info@samorg.org. Våra synpunkter i korthet Datum 2015-06-12 Ert Dnr Föreståndarmeddelande 29/15 Handläggare Anders Wickander, Karin Winberg Augst, Alexander Augst, Johan Svantesson SO info@samorg.org Synpunkter från Byggnads, Elektrikernas, Seko:s

Läs mer

Fördokument: Arbetsmarknadspolitik

Fördokument: Arbetsmarknadspolitik Fördokument: Arbetsmarknadspolitik Vad ära rbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik: Arbetsmarknadens uppdelning Sysselsatta: Personer som utförde något arbete, minst 1 timme under referensveckan, antingen

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012 Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 1 Arbetssökande 1 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Eurofutures har med Stadsledningskontoret om sammanställande

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Föreläsning 8 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik 2012-11-27 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Ekonomisk-politisk debatt handlar ofta om att förena full sysselsättning(låg arbetslöshet) med låg

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

REMISSVAR Rnr 85.06. Till Näringsdepartementet. En arbetslöshetsförsäkring för arbete utkast till proposition N2006/8076/A

REMISSVAR Rnr 85.06. Till Näringsdepartementet. En arbetslöshetsförsäkring för arbete utkast till proposition N2006/8076/A Lilla Nygatan 14 Box 2206 2006-10-30 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post inger.skogh@saco.se REMISSVAR Rnr 85.06 Till Näringsdepartementet En arbetslöshetsförsäkring för arbete utkast

Läs mer

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring 2011-09-27 Ert Dnr A2011/2822/A SO Dnr 2011/0165 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm petra.capelle@employment.ministry.se Yttrande från SO över: Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda Rätt

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN 1 (6) Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN Kammarrätten i Sundsvall har begärt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska yttra sig. IAF lämnar

Läs mer

Uppsala Center for Labor Studies Department of Economics

Uppsala Center for Labor Studies Department of Economics Uppsala Center for Labor Studies Department of Economics Working Paper 2010:15 Deltidsarbetslöshet och arbetslöshetsförsäkring i Sverige Susanne Ek and Bertil Holmlund Uppsala Center for Labor Studies

Läs mer

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Stockholms stadshus September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Den borgerliga politiken slår hårt mot Rinkeby - sammanfattning Rinkeby är

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

2010 09 16 Unga arbetslösa ofta socialbidragsberoende

2010 09 16 Unga arbetslösa ofta socialbidragsberoende 2010 09 16 Unga arbetslösa ofta socialbidragsberoende Många unga tvingas till socialbidrag för att klara sig. Förra året hade runt 80 000 unga mellan 18 och 24 år socialbidrag någon gång under året. Nästan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden Berndt Öhman Varsel per kvartal 1992-2010 70 60 50 40 30 20 10 0 Varsel Den internationella krisen 2007- Sverige hösten 2008 ökade varsel En arbetsmarknad

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas.

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas. Vårt datum 2014-03-05 Ert Dnr Cirkulär 66/13 SO info@samorg.org Synpunkter från Elektrikernas, Sekos, Byggnads och Fastighets a-kassor på SOU 2013:64, Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet 2010-05-06 Dnr 2010/528 2010:7 Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet En kartläggning 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer