5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige"

Transkript

1 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213

2 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring... 3 Bakgrund: Allt fler arbetslösa och undersysselsatta unga... 3 Allt färre unga får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen... 5 Unga särskilt hårt drabbade av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen... 8 Varför drabbas unga särskilt hårt av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen?... 8 LOs förslag på åtgärder... 1 Inledning 27 ändrades flera av villkoren för att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, trots varningar från fackföreningar och andra remissorgan. I ett slag blev arbetslöshetsförsäkringen både dyrare och sämre. Som LOs tidigare rapport Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen visat, har dessa försämringar inneburit att andelen arbetslösa och undersysselsatta som får a- kassegrundad ersättning minskat kraftigt. Men det är unga löntagare som drabbats hårdast av det försämrade regelverket i arbetslöshetsförsäkringen. Eftersom unga har en svagare förankring på arbetsmarknaden och till en större andel osäkra och tidsbegränsade anställningar, slår regeringens stramare regler för att kvalificera sig till ersättning och borttagandet av studerandevillkoret också hårdast mot dem. Unga måste nu beredas bättre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och reglerna för att kvalificera sig till ersättning måste bli mindre strama. Denna rapport kartlägger och granskar ungas situation på arbetsmarknaden och hur den försämrade arbetslöshetsförsäkringen påverkat ungas möjligheter att kvalificera sig för ersättning. Inledningsvis ges en kort presentation av de många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes under 27 och 28. Avslutningsvis ges förslag på hur ungas inträde på arbetsmarknaden kan underlättas och hur arbetslöshetsförsäkringen kan förbättras så att fler unga löntagare kan kvalificera sig till ersättning. 2

3 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring Den nytillträdda borgerliga regeringen inledde under 27 en rad försämringar i reglerna för arbetslöshetsförsäkringen. I ett slag blev försäkringen dyrare, ersättningen sänktes och reglerna för att kvalificera sig för ersättning blev stramare. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa försämringar: Tiden för att kvalificera sig till a-kasseersättning har i praktiken fördubblats, då normalarbetstiden numera beräknas på 12 månader (ramtid) istället för 6 månader. Det gör det mycket svårare att kvalificera sig till ersättning. Hårdare arbetsvillkor: Under 12 månader (ramtid) måste man förvärvsarbeta minst 6 månader med 8 timmar per månad. Tidigare räckte 7 timmar. Detta slår särskilt mot deltidsarbetande, då en halvtidsanställd får svårt att klara det skärpta arbetsvillkoret på 8 timmar per månad. Studerandevillkoret avskaffades, vilket innebar att studerande inte längre har rätt till ekonomisk ersättning från a-kassan när personen ska börja söka arbete. Detta har inneburit att framförallt unga under 25 år ställts utan försäkringsskydd. Deltidsbegränsningen från 28, som gäller både fasta deltidsanställningar och tillfälliga anställningar har minskat andelen deltidsarbetslösa som får a- kasseersättning. Från den 7 april 28 har deltidsarbetslösa personer rätt till högst 75 ersättningsdagar per ersättningsperiod i samband med deltidsarbete. Detta var tidigare 3 dagar. Som konsekvens av det nya regelverket kvalificerar sig allt färre arbetslösa nu till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Samtidigt ville många löntagare inte längre vara med och betala för den försämrade försäkringen, som man kanske inte ens kunde räkna med att få ersättning ifrån. A-kassorna förlorade som följd en halv miljon medlemmar, både på grund av att många lämnade medlemskapet och för att färre gick med i a-kassorna. Som LO-distriktets rapport Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen 1 tidigare visat, sjönk antalet i samtliga åldrar som fick a-kassegrundad ersättning 2 från 335 i oktober 26 till 216 i oktober 212. Under samma period ökade det totala antalet arbetslösa och undersysselsatta i Sverige från 647 till 761. Det innebär att andelen med a-kassegrundad ersättning sjönk från 52 procent i oktober 26, till bara 28 procent i oktober 212. Frågan är nu hur unga har påverkats av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Bakgrund: Allt fler arbetslösa och undersysselsatta unga Arbetslösheten bland unga har ökat kraftigt de senaste åren. Enligt SCB (AKU) var unga i åldrarna år arbetslösa 212. Eftersom 68 3 av dessa dock var heltidsstuderande som till största delen söker arbete vid sidan om studierna, riskerar siffran att 1 Se LO-distriktets rapport Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen som publicerades den 4 februari 213. Rapporten ligger på LO-distriktets hemsida. 2 Det totala antalet med a-kassegrundad ersättning avsåg i rapporten både de som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen samt de som får aktivitetsstödet baserat på a-kasseersättning. 3

4 överskatta antalet arbetslösa unga. 3 Genom att exkludera antalet heltidsstuderande arbetslösa får vi alltså en mer korrekt bild av arbetslösheten bland unga. Som diagrammet nedan visar, uppgick andelen arbetslösa unga (exkl. heltidsstuderande) i åldrarna år till 14,7 procent av arbetskraften under 212. Det är en ökning med två procentenheter sedan 26. I jämförelse med de kring 3 procent unga (16-24 år) som var arbetslösa i slutet av 8-talet är ökningen desto kraftigare. 4 Andel arbetslösa unga och heltidsstuderande arbetslösa Andelen i procent av arbetskraften, år : år (exkl heltidsstuerande arbetslösa) ,% 25,% 2,% 15,% 1,% Andel heltidsstuderande arbetslösa Andel arbetslösa (exkl. heltidsstuderande) 5,%,% Källa: SCB (AKU) samt egna beräkningar. Räknat i antal, uppgick arbetslösheten bland unga i åldrarna (exkl. heltidsstuderande) till 84 9 år 212, en ökning med 18 procent sedan 26. Utöver att fler unga är arbetslösa, har också antalet deltidsarbetslösa unga ökat från 76 8 år 26 till 93 år 212. Det innebär att totalt unga i åldern år är arbetslösa eller deltidsarbetslösa (undersysselsatta), vilket framgår av diagrammet nedan. 3 Enligt den arbetslöshetsdefinition som SCB (AKU) använder från oktober 27, inkluderas heltidsstuderande som söker och kan ta ett arbete i arbetslösheten. Det har stor betydelse för vår förståelse av ungas arbetslöshet. Det finns nämligen framförallt bland tonåringar många arbetslösa som samtidigt är heltidsstuderande. Denna grupp är mindre i gruppen 2-24 år än i gruppen år. Enligt en studie genomförd av SCB för första kvartalet 29, betraktade sig 95 procent av de heltidsstuderande som också sökte arbete i åldern år, som i första hand studerande. För gruppen 2-24 år var motsvarande andel 73 procent. (LO, Finnes: Allt för få jobb: hur 2-talet leder till ökad polarisering i sysselsättning och arbetslöshet, 213, s. 28.) Eftersom tonåringar (15-19 år) och unga vuxna (2-24 år) således verkar vilja ha arbete vid sidan av studierna, inte istället för studierna, kommer dessa i denna studie inte att betraktas som i första hand arbetslösa. Med arbetslösa avses därför hädanefter arbetslösa exklusive heltidsstuderande arbetslösa. 4 Som också framgår av diagrammet, uppgick ungdomsarbetslösheten, antalet heltidsstuderande inkluderat, till 25,2 procent av arbetskraften under 212. Den röda linjen i diagrammet markerar SCBs statistikomläggning i AKU mellan 24 och 25. Från och med 25 medräknas också 15-åringar i statistiken. 4

5 Arbetslösa (exkl heltidsstuderande) och undersysselsatta år, Riket, Undersysselsatta Arbetslösa exkl heltidsstuderande Källa: SCB (AKU) samt egna beräkningar. Allt färre unga får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen Trots att fler unga är arbetslösa och deltidsarbetslösa, får allt färre ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Som diagrammet nedan visar, minskade antalet unga (-24 år) som fått arbetslöshetsersättning från 31 4 i oktober 26 till bara 7 7 i oktober 212. Det är en minskning med 76 procent. Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning (-24 år), Inkomstrelaterad och grundbelopp, Riket, 25- okt Källa: IAF (Baserat på kassakortsvecka) Grundbelopp Inkomstrelaterad Antalet unga som får grundbeloppet har minskat något mer än antalet som får den inkomstbaserade ersättningen. Som framgår av tabell 1 nedan, har antalet unga som får grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen minskat med 84 procent under perioden, medan antalet som får den inkomstbaserade ersättningen minskat med 67 procent. 5

6 Tabell 1. Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning (-24 år) Förändring Inkomstrelaterad ,3% Grundbelopp ,% Totalt ,6% Källa: IAF (Baserat på kassakortsvecka) samt egna beräkningar Enligt en rapport från Arbetsförmedlingen minskade andelen unga med ersättning från cirka 5 procent av samtliga öppet arbetslösa unga i början 2-talet till 15 procent i slutet av 211. Framförallt sammanfaller den kraftiga minskningen tidsmässigt med borttagandet av studerandevillkoret. 5 Det skulle innebära att 85 procent av alla de öppet arbetslösa unga som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, inte är berättigade ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Eftersom långt ifrån alla arbetslösa unga skriver in sig som arbetssökande och arbetslösa på arbetsförmedlingen, i synnerhet deltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda, riskerar Arbetsförmedlingens arbetslöshetsdata dock att överskatta andelen unga som får a-kasseersättning. Det är SCB (AKU) som står för den officiella arbetslöshetsstatistiken i Sverige. Därför är det i första hand i relation till denna statistik som vi ska förstå omfattning av bristerna i arbetslöshetsförsäkringen. I diagrammet nedan jämförs antalet unga arbetslösa (exkl. heltidsstuderande) enligt SCB med antalet unga ersättningstagare i arbetslöshetsförsäkringen. Samtidigt som antalet arbetslösa unga (15-24 år) ökat från 61 5 i oktober 26 till 72 2 i oktober 212, en ökning med 17 procent, har antalet unga ersättningstagare minskat med 76 procent. Det indikerar att andelen unga arbetslösa (exkl. heltidsstuderande) med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen skulle ha minskat från 51,1 procent i oktober 26, till 1,6 procent i oktober 212. Eftersom alla deltidsarbetslösa unga inte är inkluderade skulle dock också detta innebära en underskattning av problemet M1 2M1 Arbetslösa unga (exkl heltidsstuderande) och antalet som får a- kasseersättning år : år (exkl heltidsstuerande arbetslösa) M1 22M1 23M1 24M1 25M1 26M1 27M1 28M1 29M1 21M1 211M1 212M Arbetslösa unga (SCB) Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning (-24 år) Källa: SCB (AKU), IAF samt egna beräkningar 6 (avbrott markerar SCBs statistikomläggning) 5 Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsrapport 212, , s Den uppmärksamme läsaren lägger kanske märke till att antalet unga ersättningstagare minskade också mellan oktober 25 och 26, samtidigt som arbetslösheten bland unga enligt SCB ligger kvar på samma nivå. Det 6

7 Den kraftiga minskningen av antalet unga ersättningstagare i arbetslöshetsförsäkringen beror framförallt på ett minskat inflöde till försäkringen till följd av att färre kvalificerar sig till ersättning sedan reglerna blev stramare och studerandevillkoret togs bort. Som visas i diagrammet nedan över antalet nya ersättningstagare 7 i arbetslöshetsförsäkringen, tillkom i genomsnitt 2 5 unga ersättningstagare i månaden under 26. Under 27 var motsvarande siffra 1 1, vilket innebär en halvering av inflödet i försäkringen. 8 Antal nya ersättningstagare i arbetslöshetsförsäkringen per månad (-24 år), Riket, genomsnitt (jan-okt) (janokt) Källa: IAF samt egna beräkningar I viss mån kan dock också ett ökat utflöde från försäkringen inverkat på den kraftiga minskningen av antalet ersättningstagare. Förändringar i arbetsmarknadspolitiken har under senare år inneburit att fler arbetslösa unga befinner sig i program med aktivitetsstöd istället för att vara öppet arbetslösa. Sedan 27 kan unga som fyllt 16 men inte 25 år exempelvis anvisas till Jobbgarantin för unga efter att ha varit inskrivna som arbetslösa i 9 dagar på Arbetsförmedlingen. 9 Det innebär att utflödet från arbetslöshetsförsäkringen kan ha ökat något, eftersom unga sedan 27 i ett tidigare skede övergår från öppen arbetslöshet och arbetslöshetsersättning till program med skedde dock inga särskilda förändringar i regelverket för att kvalificera sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen under 25 som förklarar att unga ersättningstagare (-24 år) minskade mellan 25 och 26. En jämförelse med Arbetsförmedlingens statistik över öppet arbetslösa (18-24 år) uppvisar en motsvarande minskning i antalet öppet arbetslösa unga som i antalet unga ersättningstagare (-24 år) i arbetslöshetsförsäkringen. Det är logiskt att antalet ersättningstagare följer den öppna arbetslösheten på Arbetsförmedlingen, eftersom man måste vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen för att berättigas arbetslöshetsersättning. Skillnaden beror sannolikt på de olika mätmetoder av arbetslösheten som AF respektive SCB tillämpar, där SCB t ex också fångar in personer som är arbetslösa, men inte inskrivna på Arbetsförmedlingen. Men förändringar i Arbetsförmedlingens programmix kan också spela in. 7 Som nya ersättningstagare räknas ersättningstagare som inte har fåt arbetslöshetsersättning de senaste fem åren. Statistiken tar alltså inte hänsyn till de unga som återkommer till försäkringen efter kortare anställningar. 8 Den tillfälliga ökningen av nya ersättningsdagarna under 29 beror sannolikt på en kraftig ökning av arbetslösheten under finanskrisen. 9 Arbetsförmedlingen, Jobbgarantin för ungdomar, Faktablad för arbetssökande, februari 213 7

8 aktivitetsstöd. 1 Det bortförklarar dock inte det faktum att andelen öppet arbetslösa som får arbetslöshetsersättningen minskat så kraftigt. Ett minskat inflöde av ersättningstagare i arbetslöshetsförsäkringen, innebär också att färre unga får det a-kassegrundade aktivitetsstödet när de övergår till program med aktivitetsstöd. De som fyllt 18 år men inte 25 år och inte uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen får Utvecklingsersättning. 142 kronor per dag utbetalas då för den som har slutbetyg från gymnasiet och deltar i ett program på heltid. För den som inte har slutbetyg från gymnasiet utgår endast 48 kronor per dag om man deltar i ett program på heltid. Ersättningen höjs till 14 kronor per dag den 1 juli det år personen fyller 2 år. Om personen inte uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen och har fyllt 25 år utbetalas 223 kronor per dag i aktivitetsstöd om man deltar i ett program på heltid. 11 Dessa låga ersättningar är dock inget skäligt alternativ till arbetslöshetsersättning. Unga särskilt hårt drabbade av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Unga har drabbats särskilt hårt av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Som indexet nedan visar, har antalet unga (-24 år) ersättningstagare sedan 25 minskat mycket kraftigare än antalet ersättningstagare som är 25 år och äldre. Utvecklingen av antalet ersättningstagare följer samma trend fram till 27, då regeringens försämringar träder i kraft. Räknat från oktober 26, minskar antalet unga ersättningstagare med 76 procent, medan motsvarande minskning för åldersgruppen 25+ är 43 procent. Index över utvecklingen av antalet ersättningstagare i arbetslöshetsförsäkringen, (25-6+) och unga (-24 år) Index beräknat på Januari 25 = 1 1,2 1,8,6,4, Källa: IAF samt egna beräkningar Unga ersättningstagare (-24 år) Ersättningstagare (25-6+) Varför drabbas unga särskilt hårt av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen? Att just unga drabbats särskilt hårt av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen, beror framförallt på att de är överrepresenterade i osäkra och tidsbegränsade anställningar, som dessutom ofta är på deltid. För dessa löntagare har den fördubblade kvalificeringstiden, att arbetsvillkoret skärptes till minst 6 månaders arbete med 8 timmar per månad samt 1 Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsrapport 212 visar exempelvis att den minskande andelen unga med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen till stor del kompenseras med ett ökat deltagande bland unga i program där aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning utbetalas. Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsrapport 212, , s Försäkringskassa, Om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning,

9 deltidsbegränsningen, gjort det betydligt svårare att kvalificera sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Det slopade studerandevillkoret innebar dessutom en fatal försvagning av ungas koppling till arbetslöshetsförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken. Andelen unga som har en tidsbegränsad anställning har ökat dramatiskt de senaste två decennierna. Som framgår av diagrammet nedan, har hälften av alla sysselsatta i åldern 2-24 år idag en tidsbegränsad anställning. För åldersgruppen år är andelen tidsbegränsat anställda inte alls lika hög, kring tio procent av alla sysselsatta. 12 Andelen tidsbegränsat anställda Andelen i procent av samtliga sysselsatta per åldersgrupp % 5% 4% 3% 2-24 år % 1% % Källa: SCB (AKU) samt egna beräkningar Sedan deltidsbegränsningen infördes 28 betraktas många deltidsarbetslösa inte heller längre som arbetslösa i arbetslöshetsförsäkringens mening och kvalificerar sig därför inte heller till ersättning. Som diagrammet nedan visar, är unga mellan år undersysselsatta 13 eller deltidsarbetslösa till en betydligt högre andel än åldersgruppen år. Andel undersysselsatta Andelen i procent av samtliga sysselsatta per åldersgrupp ,% 2,% 15,% 1,% år år 5,%,% Källa: SCB (AKU) samt egna beräkningar 12 För en mer omfattande genomgång av utvecklingen av andelen tidsbegränsat anställda, se LO, Sökes: kompetent, flexibel och billig arbetskraft- hur arbetsgivarnas krav ökar polariseringen på arbetsmarknaden, andra upplagan, 213, s SCB definierar Undersysselsatta som Personer som arbetar mindre än de skulle vilja och som kunnat arbeta mer referensveckan aspx?rxid=553fe69dc5aa-478d-be42-66fa663d241&productcode=&menu=2&px_tableid=ssd_extern%3aNAKUAkrUtbudAr 9

10 Jämte att unga drabbats särskilt hårt av det försämrade regelverket i arbetslöshetsförsäkringen på grund av att de till en större andel har osäkra anställningar eller är deltidsarbetslösa, har det slopade studerandevillkoret också bidragit till ungas utsatta situation. Med studerandevillkoret kunde man genom vissa avslutade studier kvalificera sig till grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen och därigenom få rätt till ersättning när man skulle börja söka arbeta. Det slopade studerandevillkoret innebar därmed att många unga ställdes utan försäkringsskydd. LOs förslag på åtgärder Unga måste få bättre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och kvalificera sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. 2-talets höga arbetslöshetsnivå har försvårat ungas inträde på arbetsmarknaden, inte minst på grund av att unga som nytillträdande i högre grad saknar arbetslivs- och yrkeserfarenhet. Många unga med gymnasieutbildning möter svårigheter i övergången till det första arbetet och att nå varaktig etablering på arbetsmarknaden. Att unga i större utsträckning har osäkra anställningar och är deltidsarbetslösa, har gjort att de drabbats hårdare av regeringens försämrade regelverk i arbetslöshetsförsäkringen. Långt ifrån alla unga har dock allvarliga etableringsproblem på arbetsmarknaden, även om en varaktig etablering alltid tar en viss tid. Många arbetsgivare och borgerliga politiker vill göra gällande att ungas situation är så besvärlig att den enda lösningen är lägre ingångslöner och sämre anställningsskydd. Dylika krav bygger dock på överförenklade samband mellan lön och arbetslöshet eller mellan anställningsskydd och sysselsättning, och bör således avvisas. Unga vuxna som har problem att etablera sig på arbetsmarknaden behöver stöd i utbildning och i bättre möjligheter till övergångar mellan skola och arbetsliv. En minskad omfattning av tidsbegränsade anställningar är också viktigt för att minska ungas arbetslöshet. 14 Yrkesintroduktion för unga - i Jobbpaktens anda Ambitionen med Jobbpakten mellan regeringen och arbetsmarknadens parter om att införa yrkesintroduktionsanställningar för att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden, var 3 nya jobb för unga. En central del i Jobbpakten var en yrkesintroduktion för dem som har svårt att få jobb efter gymnasiet. Grundtanken bygger på att unga ska kunna jobba 75 procent av tiden och ägna resterande tid åt utbildning. Full lön utgår för de arbetade timmarna (75 procent av den avtalsenliga heltidslönen), så det handlar inte om en lönesänkning. LO och regeringen sade ja, men förhandlingarna avbröts sedan Svenskt Näringsliv valt att dra sig ur. Sedan Svenskt Näringsliv sagt nej till Jobbpakten fortsätter förhandlingarna om yrkesintroduktion nu på bransch- och förbundsnivå. Flera förbund har redan tecknat introduktionsavtal. 9-dagars garanti för arbetslösa unga SSU har sedan en tid drivit kravet om en 9-dagarsgaranti som LO ställer sig bakom. Den innebär att arbetslösa unga får insatser redan från första dagen och att alla arbetslösa unga garanteras en utbildning, en praktikplats eller arbete att gå till inom 9 dagar. Bättre villkor i arbetslöshetsförsäkringen så att betydligt fler omfattas 14 LO, Finnes: Allt för få jobb: hur 2-talet leder till ökad polarisering i sysselsättning och arbetslöshet, 213, s. 6. 1

11 Även de som arbetar lite ska kunna försäkra sig och vara medlem i a-kassan. En attraktiv arbetslöshetsförsäkring omfattar de allra flesta som någon gång jobbat. Då måste de strama villkoren för att kvalificera sig till ersättning ändras. För att få ersättning ska krav ställas på 6 månaders arbete och minst 4 timmars arbete per månad under den tiden. Idag ställs krav på det dubbla - 8 timmar. Inför ett studerandevillkor Att studera innebär att man förbättrar sina chanser att få jobb. Därför är det logiskt att den som utbildat sig också kan få ersättning i övergången från studier till arbete. Det är dags att ett nytt studerandevillkor införs i arbetslöshetsförsäkringen. Slopa 75-dagarsregeln 75-dagarsregeln innebär att alla deltidsarbetslösa, som tidigare arbetat mer, får fyllnadsstämpla i 75 ersättningsdagar. Men sedan tar det slut, om de inte helt låter bli att arbeta och blir helt arbetslösa. Här görs avsteg från att uppmuntra till arbete. Den som har olika tillfälliga anställningar ska ha rätt till lika lång ersättningsperiod som den som är arbetslös på heltid. 11

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen 2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen - Allt fler arbetslösa saknar a-kassegrundad ersättning i Västra Götalands kommuner Februari 2013 Innehåll Inledning...2 Bakgrund...2 Vilka får a-kasseersättning

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 9 maj 2014 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län april 2014 11 956 (9,6 %) 5 494 kvinnor (9,3 %) 6 462 män (9,8 %) 2 800

Läs mer

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Fakta PM 5:2006 Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Under 2005 beviljades drygt 19 000 personer arbetslöshetsersättning som grundade sig på studier. Av denna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

A-kassan. frågor och svar

A-kassan. frågor och svar A-kassan frågor och svar Ett material om arbetslöshetskassan och vad den borgerliga regeringens förändringar av den kan få för konsekvenser. Materialet är i första hand avsett att användas av fackligt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av maj månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av maj månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 17 juni 2014 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län maj 2014 11 394 (9,2 %) 5 238 kvinnor (8,9 %) 6 156 män (9,4 %) 2 499

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret FAKTA-PM 3:2005 Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret Möjligheterna att hitta arbete för den som är nytillträdande på arbetsmarknaden, t.ex. nyexaminerade, försämras i regel mer

Läs mer

3. I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd

3. I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd 3. I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd - Familjer och kommuner i Stockholms län får täcka upp för arbetslöshetsförsäkringens brister Februari 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Jobb- och utvecklingsgarantins

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av maj 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av maj 2012 15 juni 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av maj 2012 Fortsatt stabil arbetsmarknad i länet Arbetsmarknaden i Uppsala län har under vintern och våren varit relativt stabil

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm september 2013 Therese Landerholm Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2013 10 805 (6,4 %) 5 023 kvinnor (6,2 %) 5 782 män

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2013 12 750 (7,4%) 5 850 kvinnor (7,2%) 6 900 män (7,6%) 3 450 unga 18-24 år (15,1%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013 Ökning av omsättning till arbete i april Under april påbörjade drygt 1 900 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 8 Arbetsmarknadsenheten Jim Enström Catarina Annetorp Hörnsten Torbjörn Israelsson Thomas Liljegren Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 13 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar att

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012 4 november 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 202 Tecken på försvagning men stark motståndskraft Under oktober kom flera tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars 2013 13 250 (7,7%) 5 960 kvinnor (7,4%) 7 280 män (7,9%) 3 720 unga 18-24 år (16,1%)

Läs mer

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning 2009-03-31 Dnr 2009/417 MZ 2009:7 Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning En redovisning till regeringen i samverkan mellan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsförmedlingen.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 985 personer fick arbete Under december påbörjade 985 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014 Aktiviteteten på Stockholms arbetsmarknad avtog under juli månad. Flödena in och ut ur

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län september 2012 12 320 (7,3%) 5 890 kvinnor (7,3 %) 6 430 män (7,2 %) 3 610 unga 18-24 år

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 april 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under mars liksom under

Läs mer

Rapport: Så påverkar den nya deltidsregeln de arbetslösas ersättningsrätt. Exempel från Akademikernas a-kassa

Rapport: Så påverkar den nya deltidsregeln de arbetslösas ersättningsrätt. Exempel från Akademikernas a-kassa Rapport: Så påverkar den nya deltidsregeln de arbetslösas ersättningsrätt. Exempel från Akademikernas a-kassa Maj 2017 Fler kommer att kunna deltidsarbeta och få a-kassa under en längre tid när en ny deltidsregel

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av september månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby september månad 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län september månad 2014 2 238 (7,9 %) 1 058 kvinnor (7,6 %) 1 180

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, juli månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län juli 2014 9 285 (5,5

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Umeå 8 augusti 2014 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västerbottens län juli 2014 8 840 (6,8 %) 3 684 kvinnor (5,9 %) 5 156 män (7,6

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 december 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 9 maj 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län april 2014 8 646 (7,7 %) 3 867 kvinnor (7,2 %) 4 779 män (8,1 %) 2 230 unga

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 8 november 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län oktober 2013 9 281 (8,2 %) 4 299 kvinnor (8,0 %) 4 982 män (8,3 %) 2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2016 Fått arbete I augusti fick 1 118 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 1 300 personer fick arbete Under oktober påbörjade 1 315 av alla som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 15 juni 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017 1 300 personer fick arbete Under januari påbörjade 1 295 av alla som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016 Stockholms arbetsmarknad är i slutet av året fortfarande stark. Arbetslösheten har

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av januari månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 8 februari 2013 Mattias Andersson Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län januari 2013 9004 (9,5 %) 3909 kvinnor (8,9 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 september 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län augusti 2014 8 199 (7,3 %) 3 672 kvinnor (6,9 %) 4 527 män (7,7 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Johan Eklöf Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 Konjunkturen i Stockholms län är fortsatt stark och gynnar många på arbetsmarknaden.

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 februari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget januari 2016 Skåne län Den ekonomiska tillväxten var stark under tredje kvartalet i fjol

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 18 december 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län november 2013 9 326 (8,2 %) 4 225 kvinnor (7,8 %) 5 101 män (8,5 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 Arbetslösheten i länet fortfarande lägst i landet Uppsala läns arbetsmarknad är fortsatt stabil. I mars nyanmäldes

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö augusti månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län augusti 2013 8 412 (11,3 %) 3 809 kvinnor (10,9 %) 4 503 män (11,7

Läs mer

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län Det är bra fart i ekonomin och efterfrågan på arbetskraft är betydande.

Läs mer

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska program

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska program KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-11-05 Diarienummer UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län januari 2016 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade drygt 1 000

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2013 9 159 (8,1 %) 4 294 kvinnor (8,0 %) 4 865 män (8,2 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i februari 2016 Fått arbete I februari fick 1 177 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb.

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, juni 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningenn Totaltt inskrivna arbetslösa i Skåne län juli 20142 59 800 (10, 0 %) 26 8000 kvinnor (9, 2 %) 33 1000 män (10,7

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Arbetslösheten i länet ökar sedan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 april 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län mars 2014 61 839 (10,3 %) 27 276 kvinnor (9,4 %) 34 563 män (11,1 %) 13 014 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2017 Oförändrat antal personer som lämnar arbetslöshet för arbete Antalet personer som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 april 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län mars 2014 9 130 (8,1 %) 4 014 kvinnor (7,5 %) 5 116 män (8,6 %) 2 404

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 11 september 2013 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län september 2013 12 940 (10,3 %) 6 289 kvinnor (10,6 %) 6 651 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare juni 2011 juni 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar var rekordlåg i juni 2012. Endast en procent av Jusekmedlemmarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 17 juni 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj 2014 11 243 (6,6 %) 5 247 kvinnor (6,5 %) 5 996

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade knappt 650 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad. Arbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning 2009-03-31 Dnr 2009/417 MZ 2009:7 Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning En redovisning till regeringen i samverkan mellan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsförmedlingen.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 Fått arbete Antalet personer som fick arbete var under augusti 1 229 i

Läs mer