Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa"

Transkript

1 Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen... 4 Grundvillkoret... 4 Arbetsvillkoret... 4 Grundförsäkringen... 5 Inkomstbortfallsförsäkringen... 5 Ersättningen i inkomstbortfallsförsäkringen... 5 Karens... 6 Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen under senare år... 7 Effekter av förändringarna... 8 Ersättning enligt avtal eller från avtalsförsäkring Statligt anställda Trygghetsstiftelsen Villkor Ersättningsnivå Ersättningstid Kommun- och landstingsanställda AGF-KL Villkor Ersättningsnivå Ersättningsperiod Privatanställda arbetare AGB, Trygghetsfonden TSL Villkor Ersättningsnivå Ersättningsperiod Privatanställda tjänstemän AGE Trygghetsrådet TRR Villkor Ersättningsnivå Ersättningsperiod Bank- och finansanställda BAO Trygghetsfonden Villkor Ersättningens storlek Ersättningsperiod Ideella organisationer, kultur och idrott Trygghetsrådet TRS Villkor Ersättningens storlek Ersättningsperiod Ersättning från inkomstförsäkring Inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften Frivillig inkomstförsäkring Ekonomin för en barnfamilj vid arbetslöshet Ersättning till ungdomar under 25 år Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen Övriga ersättningar Kompletterande försäkringar Ungdomars försörjningsmöjligheter Sammanfattning och diskussion Swedbank Institutet för Privatekonomi, 2 (24)

3 Inledning I spåren av finanskrisen har arbetslösheten skjutit i höjden och förväntas stiga ännu mer den närmsta tiden. Under 2008 var den genomsnittliga relativa arbetslösheten 6,2 procent och väntas stiga till närmare 9 procent under De flesta prognosmakare tror att arbetslösheten kommer bli runt eller över 11 procent under 2010 och Detta sker samtidigt som många förändringar har genomförts inom den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat har den högsta dagpenningen sänkts för de första 100 dagarna från 730 till 680 kronor per dag och efter 200 dagar sjunker ersättningsnivån från 80 till 70 procent av tidigare inkomst. Dessutom har den högsta dagpenningen inte följt med utvecklingen av lönerna under de senaste åren utan varit oförändrad sedan Samtidigt har kraven för att kunna kvalificera sig för högsta möjliga ersättning skärpts. Speciellt drabbade av den snabbt stigande arbetslösheten är ungdomar som ofta är de första som förlorar sina jobb när arbetsmarknaden viker. För dem som inte tidigare har haft något jobb blir det också svårare att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden. Arbetskraftsundersökningen i september 2009 visade att ungdomsarbetslösheten ökade från 19,4 till 24,3 procent jämfört med samma månad förra året. Det innebär en ökning med 4,9 procentenheter. Samtidigt har ungdomar ofta ett sämre skydd vid arbetslöshet då ersättningar vid arbetslöshet har höga kvalifikationskrav. Förutom att man förlorar sin huvudsakliga sysselsättning så innebär arbetslöshet att de ekonomiska förutsättningarna ändras markant. Ersättning vid arbetslöshet består dock inte enbart av ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen utan det är även möjligt att få ersättningar från kompletterande avtal. Sedan några år har ytterligare skydd tillkommit för många arbetstagare, nämligen inkomstförsäkring. Detta skydd kan ingå i medlemsavgiften till fackföreningar eller tecknas privat. I denna rapport görs en genomgång av vilka ersättningar som är möjliga att få och vad som krävs för att kvalificera sig för dessa ersättningar. Därutöver presenteras beräkningar av nivåerna på de olika ersättningsformerna och hur ett typhushåll kan påverkas av att gå från sysselsättning till arbetslöshet. Ett speciellt avsnitt diskuterar ungdomars situation och deras möjligheter till att få olika ersättningar vid arbetslöshet. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 3 (24)

4 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen Den allmänna arbetslöshetsersättningen består av två delar, en grundförsäkring och en frivillig inkomstbortfallsförsäkring. Grundvillkoret För att vara berättigad till ersättning krävs att vissa grundvillkor ska vara uppfyllda under den tid man är arbetslös. Dessa villkor är: kunna och vilja ta ett arbete på minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, vara beredd att ta erbjudet lämpligt arbete, vara anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, medverka till att upprätta en individuell handlingsplan tillsammans med arbetsförmedlingen, aktivt söka arbete. Arbetsvillkoret Utöver grundvillkoren måste ett arbetsvillkor uppfyllas för att man ska få ersättning. Arbetsvillkoret innebär enligt huvudregeln att man under den senaste 12-månadersperioden ska ha förvärvsarbetat sex kalendermånader med minst 80 timmars arbete i varje månad. Om inte huvudregeln uppfylls finns även en alternativregel som innebär att man ska ha arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period av sex månader, med minst 50 timmars arbete i varje månad. Arbetsvillkoret ska uppfyllas under en ramtid som är tolv månader och räknas bakåt från det datum då man anmäler sig till arbetsförmedlingen. Har man arbetat 80 timmar eller mer varje månad under det senaste året utgörs ramtiden av denna tolvmånadersperiod. Har man varit förhindrad att arbeta under någon eller några månader så kan dessa månader hoppas över om det finns giltiga skäl, s.k. överhoppningsbar tid. I så fall förlängs ramtiden bakåt. Maximalt får fem år hoppas över när ramtiden bestäms. Har man både varit förhindrad och arbetat i samma månad räknas månaden med i ramtiden om man arbetat så mycket att den får räknas in i ett arbetsvillkor, d v s arbete mer än 80 timmar. Följande anledningar är exempel på vad som räknas in i överhoppningsbar tid. Styrkt sjukdom. Heltidsstudier som är avslutade eller avbrutna efter att man har fyllt 25 år. Är man under 25 år krävs det att man har jobbat heltid i minst 5 månader före studierna för att det ska räknas som överhoppningsbar tid. Tid med föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning. Vård av barn som inte har fyllt två år eller adoptivbarn i två år efter barnets ankomst, även om man inte har fått föräldrapenning för den tid man stannat hemma. Totalförsvarsplikt eller militärtjänstgöring. Deltagande i arbetsmarknadsutbildning eller utbildning inom ramen för arbetsmarknadspolitiskt program kan i normalfallet hoppas över, men undantag finns. Förutom arbete i Sverige kan arbete utomlands räknas med i arbetsvillkoret under vissa förutsättningar. Ett exempel är om man arbetar utomlands för en arbetsgivare med säte i Sverige och får löneutbetalningar från Sverige. Även biståndsarbete med löner från svensk myndighet kan räknas in i arbetsvillkoret. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 4 (24)

5 Det är också möjligt att räkna in tid med lön utan att arbeta i arbetsvillkoret, t ex för semester inom anställningstiden eller lön under tid som arbetsbefriad. Om man inte har arbetat tillräckligt mycket för att uppfylla arbetsvillkoret kan tid med föräldrapenning och totalförsvarsplikt i vissa fall räknas in i arbetsvillkoret. Maximalt kan två sådana månader räknas med. Grundförsäkringen Grundbeloppet betalas ut till den som inte är medlem i en a-kassa eller inte hunnit uppfylla medlemsvillkoret (se nedan). För att kunna få grundbeloppet krävs att man har fyllt 20 år. Den högsta ersättningen är 320 kronor per dag. För att få maximalt grundbelopp krävs att man har jobbat heltid under de senaste tolv månaderna. Har man arbetat deltid eller färre än tolv månader minskas dagpenningen. En person som exempelvis har jobbat halvtid under ett år får 160 kronor per dag. Grundbeloppet betalas ut som mest 5 dagar per vecka i högst 300 dagar. Inkomstbortfallsförsäkringen För att få ersättning från inkomstbortfallsförsäkringen krävs, utöver ovanstående villkor, att man är medlem i en a-kassa. För att bli medlem i en arbetslöshetskassa krävs att man kan styrka att man har eller har haft ett arbete. Innan inkomstrelaterad ersättning betalas ut måste man uppfylla medlemsvillkoret som innebär att man ska ha varit medlem i arbetslöshetskassan i tolv månader. Vid prövning av medlemsvillkoret under 2009 kommer dock varje månad att räknas dubbelt. Det innebär att medlemsvillkoret kan uppfyllas efter ett medlemskap på sex månader. Från och med 1 januari 2010 kommer kravet på tolv faktiska månader att åter gälla. Ersättningen i inkomstbortfallsförsäkringen Hur stor ersättningen blir från inkomstbortfallsförsäkringen beror dels på dagpenningnivån, dels på antalet ersättningsdagar som betalas ut per vecka. Inkomstrelaterade arbetslöshetsersättning betalas ut för högst fem dagar per vecka. Det maximala antalet ersättningsdagar är 300 förutom för förälder med barn under 18 år som har möjlighet att få ersättning under 450 dagar. Under de första 200 dagarna är ersättningen 80 procent av tidigare inkomst, för dag är ersättningen 70 procent. 1 Den högsta dagersättning som utbetalas är 680 kronor per dag. I genomsnitt får man ersättning för 22 dagar per månad om man är helt arbetslös, vilket innebär att den maximala ersättningen blir kronor per månad. Det innebär att den inkomst som ger maximal ersättningsnivå för de första 200 dagarna nås vid en inkomst på kronor per månad. Motsvarande inkomst för dag 201 till 300 är kronor per månad. För personer som har jobbat heltid är den lägsta ersättningen från inkomstbortfallsförsäkringen 320 kronor per dag. För att beräkna dagpenningen fastställs en normalinkomst. Normalinkomsten är den genomsnittliga månadsinkomsten som man har haft under ramtiden. I normalinkomsten kan även utbetalad sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning räknas in. För att beräkna dagpenningen delas sedan normalinkomsten med 22 dagar. Normalinkomsten beräknas alltid på tolv månader. Det innebär att om man exempelvis endast har arbetat sex månader kommer den totala inkomsten för dessa månader att delas med tolv. För att fastställa antalet dagar per vecka som man har rätt till ersättning används en omräkningstabell. Tabellen används i de fall då man får ett arbete under arbetslösheten som i antal timmar understiger det jobb som man hade före arbetslösheten. I annat fall är antalet 1 Om man under ersättningsperioden kvalificerat sig genom ett nytt arbetsvillkor kan man få ersättning i ytterligare 300 dagar. Ersättningen beräknas då på inkomsterna under de senaste tolv månaderna eller om det är förmånligare, 65 procent av de inkomster som låg till grund för den föregående ersättningsperioden. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 5 (24)

6 dagar normalfallet fem dagar per vecka. Till grund för beräkningen används olika uppgifter om normalarbetstid, arbetsutbud och hindertid. Normalarbetstid är det antal timmar per vecka som man arbetat i genomsnitt under ramtiden. Om man exempelvis har arbetat heltid under minst tolv månader närmast före arbetslösheten kommer normalarbetstiden att bli 40 timmar per vecka. Har man arbetat halvtid under minst tolv månader eller arbetat heltid sex månader och varit arbetslös sex månader blir normalarbetstiden 20 timmar per vecka. En annan faktor som påverkar antalet ersättningsdagar per vecka är arbetsutbudet. Arbetsutbudet är det antal timmar som man kan arbeta per vecka. För att ha rätt till ersättning måste arbetsutbudet uppgå till minst 17 timmar per vecka. Slutligen påverkar även hindertid antalet utbetalningsdagar. Hindertid är sådan tid då man inte kan ta ett arbete. Hindertid kan exempelvis vara sjukdom, semester och annat arbete. Karens Utbetalning föregås av en karensperiod om sju dagar. Diagram 1 Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen vid tidigare månadslön på kr respektive kr Kronor per månad Grundbelopp A-kassa Lön Ersättningsdag Swedbank Institutet för Privatekonomi, 6 (24)

7 Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen under senare år En rad förändringar har gjorts i regelverket för arbetslöshetsförsäkringen sedan Nedan listas de viktigaste förändringarna som påverkar ersättningsnivån och kvalifikationen Studerandevillkoret och ersättningen under studieuppehåll försvinner Den förhöjda ersättningen på 730 kronor de första 100 dagarna tas bort Den maximala överhoppningsbara tiden sänks från sju till fem år Beräkningen av ersättningen ändras. Både beräkningen av normalarbetstiden och normalinkomsten beräknas på tolv månader. En person som bara jobbat heltid sex månaderna får sin ersättning beräknad på hälften av sin normalarbetstid och normalinkomst. Tidigare kunde sex månaders arbete på heltid ge en normalarbetstid på 40 timmar och hela månadslönen låg till grund för ersättningen. Arbetsvillkoret skärps genom att var och en av de sex arbetade månaderna måste innehålla 80 timmars arbetstid istället för som tidigare 70 timmar. Ersättningsperioden begränsas till 300 dagar. Föräldrar som har barn under 18 år kan få ytterligare 150 dagar. Ersättningsnivån sänks stegvis från 80 procent de 200 första dagarna till 70 procent de efterföljande 100 dagarna. I ersättningsperioden räknas även dagar med aktivitetsstöd in. Den som avvisar en anvisning till jobbgarantin för ungdomar har inte rätt till ersättning vid fortsatt arbetslöshet. Rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet begränsas till 75 ersättningsdagar. Karenstiden förlängs från fem till sju dagar Kravet på att man ska ha arbete eller ha arbetat en viss tid för att bli medlem i en arbetslöshetskassa tas bort. Det räcker med att styrka att man har ett arbete eller tidigare har arbetat. Tid med socialförsäkringsförmåner läggs samman med arbetad tid vid bestämmande av normalarbetstid och dagsförtjänst. Det är möjligt att under 2009 kvalificera sig för inkomstrelaterad ersättning redan efter sex månader eftersom medlemsmånaderna i a-kassa tillfälligt under år 2009 räknas dubbelt. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 7 (24)

8 Effekter av förändringarna En direkt effekt på ersättningen av de förändrade reglerna är att den förhöjda ersättningen under de första 100 dagarna har tagits bort. I tabellen nedan visas hur nivån på den högsta ersättningen under de hundra första dagarna förändrats både före och efter skatt mellan år 2006 och Tabell 1 Högsta ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen före och efter skatt. År 2006 och Arbetslöshetsersättning Skatt Netto Anm. Skatten är beräknad som preliminärskatt för en enskild utbetalningsmånad och utgår från genomsnittlig kommunalskatt 2009, 32,75 procent, inkl. kyrkoavgift. Sänkningen av ersättningen innebär att nettoersättningen till arbetslösa med högsta ersättning minskade med drygt 700 kronor per månad under perioden 2006 till 2009, nominellt. Att ersättningen har sänkts innebär också att taket för vilken månadsinkomst som ger den högsta ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen har sänkts. Under de första 200 dagarna är inkomsttaket kronor per månad. Det innebär alltså att i realiteten är det enbart månadsinkomster upp till kronor som ger 80 procents ersättningsgrad. Vid högre inkomster så sjunker ersättningsgraden. I tabell 2 visas hur stor den faktiska ersättningsgraden är under de 200 första dagarna, dels brutto, dels efter skatt. Tabell 2 Ersättningsgrad i arbetslöshetsförsäkringen före och efter skatt Brutto Efter skatt Lön A-kassa Ersättningsgrad Lön A-kassa Ersättningsgrad Anm. Skatten är beräknad som preliminärskatt för en enskild utbetalningsmånad och utgår från genomsnittlig kommunalskatt 2009, 32,75 procent, inkl. kyrkoavgift. Tabellen visar att redan vid inkomster på kronor i månaden täcker ersättningen från a- kassan endast 60 procent av inkomsten. Ersättningsgraden för inkomster efter skatt är lägre än bruttoersättningsgraden för låg- och medelinkomsttagare. Den högsta nettoersättningsgraden hamnar på 76 procent. En bidragande orsak till att ersättningsgraden efter skatt är lägre än bruttoersättningsgraden är jobbskatteavdraget. Jobbskatteavdraget är utformat så att skatten blir lägre på arbetsinkomster jämfört med transfereringsinkomster. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 8 (24)

9 Det är viktigt i sammanhanget att påpeka att beräkningen av skatten i ovanstående tabell utgår från att personen är arbetslös hela året. Personer som arbetar halva året och är arbetslösa halva året kommer att få jobbskatteavdrag för det året, vilket gör att den slutliga skatten kan skilja sig åt från den som är redovisad i tabellen. För månadsinkomster över kronor är ersättningsgraden efter skatt något högre än bruttoersättningsgraden. Det beror på att man då betalar statlig inkomstskatt för löneinkomsterna men inte för ersättningen från a-kassan. Förutom sänkt ersättning och sänkta ersättningsnivåer har skillnaderna mellan löntagare och arbetslösas ekonomi ökat eftersom den högsta dagpenningen inte har räknats upp i samma takt som lönerna har ökat. Den högsta dagpenningen har varit oförändrad sedan 2002, bortsett från den förhöjda ersättningen som fanns före år En indikator på hur lönerna har ökat i genomsnitt är inkomstbasbeloppet. Om den högsta dagpenningen hade räknats upp med inkomstbasbeloppet skulle den ha varit 890 kronor per dag år 2009 istället för 680 kronor. Diagrammet nedan visar hur högsta ersättning från arbetslöshetskassan samt inkomsttaket skulle ha utvecklats om dagpenningen hade räknats upp med inkomstbasbeloppet under perioden 2002 till Diagram 2 Högsta månadsersättning från arbetslöshetsförsäkringen samt inkomsttak om ersättningen hade räknats upp med inkomstbasbeloppet Kronor per månad Inkomsttak Högsta A-kassa År Den högsta månadsersättningen från arbetslöshetskassan skulle under perioden ha stigit från kronor till kronor om dagpenningen hade räknats upp med inkomstbasbeloppet. Det motsvarar en ökning med drygt 30 procent. Den högsta månadsinkomst som skulle ge 80 procents ersättningsgrad hade samtidigt varit kronor istället för kronor. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 9 (24)

10 Ersättning enligt avtal eller från avtalsförsäkring I det föregående avsnittet visades att ersättningen från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen inte har följt med löneutvecklingen i samhället. Vid arbetslöshet är inte ersättning från a-kassa den enda form av ersättning som kan fås. Utöver ersättning från det offentliga är det möjligt att få ersättning från olika avtal eller från avtalsförsäkringar som är tecknade i kollektivavtal. Villkor för att få ersättning samt ersättningens storlek skiljer sig åt mellan olika avtalsområden. Nedan görs en genomgång av de största avtalsområdena. I anslutning till varje beskrivning av de enskilda avtalsområdena presenteras även ett diagram som visar nivån på arbetslöshetsersättningen givet att man har kvalificerat sig för avtalsförsäkringen. Ersättningen visas vid en tidigare månadslön på respektive kronor. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 10 (24)

11 Statligt anställda Trygghetsstiftelsen Villkor Uppsagd på grund av arbetsbrist eller i samband med omlokalisering och inte följer med till den nya orten. Anställningen ska ha pågått minst ett år. Rätt till avgångsersättning får man först när ersättning från arbetslöshetskassa utbetalas. Ersättningsnivå Avgångsersättningen utgörs av ett belopp som tillsammans med ersättning från a-kassa motsvarar den procentsats av den tidigare månadsinkomsten, som gäller för inkomstrelaterad ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. För personer som har inkomster under taket för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen innebär det alltså att ingen ersättning betalas ut från Trygghetsstiftelsen. Tjänar man över taket fyller Trygghetsstiftelsen ut så att ersättningen är 80 procent av hela inkomsten under de 200 första dagarna för att sedan under de följande hundra dagarna sjunka till 70 procent. För personer som enbart har grundbeloppet beräknas ersättningen från Trygghetsstiftelsen som om man hade haft inkomstrelaterad ersättning. Det vill säga att man får skillnaden mellan den högsta dagpenningen och 80 respektive 70 procent av inkomsten. Ersättningstid Ersättning betalas ut under lika lång tid som ersättning från arbetslöshetskassa utbetalas. Diagram 3 Arbetslöshetsersättning från arbetslöshetsförsäkringen och enligt avtalet för statligt anställda. Tidigare månadslön kronor respektive kronor Kronor per månad Avtal A-kassa Lön Ersättningsdag Swedbank Institutet för Privatekonomi, 11 (24)

12 Kommun- och landstingsanställda AGF-KL För anställda inom kommuner och landsting finns det två olika typer av avgångsersättningar, dels en engångsersättning, dels en periodisk ersättning. Kvalifikationskraven är högre för den periodiska ersättningen. Det går inte att få båda ersättningarna samtidigt, men den som är kvalificerad till den periodiska ersättningen kan istället välja engångsersättningen. Villkor För att ha rätt till engångsersättning måste man ha fyllt 25 år och varit anställd i 36 månader. Arbetstagaren ska ha varit anställd hos arbetsgivare ansluten till kollektivavtalet KAP-KL. För att få periodisk ersättning krävs att man har uppnått en viss ålder och ett visst antal anställningsmånader. Kravet på antalet anställningsmånader minskar med ålder. Den lägsta ålder då man kan få periodisk ersättning är 45 år och då krävs 210 anställningsmånader. Kravet på antal anställningsmånader minskar sedan för varje år och vid 60 års ålder är det nere på 120 månader (se tabell 3). Arbetstagaren ska stå till arbetsmarknadens förfogande genom anmälan och fortlöpande kontakt med arbetsförmedlingen. Tabell 3 Ålder och anställningstid i månader som krävs för att få periodisk avgångsersättning från avtalet för anställda inom kommun- och landsting Ålder Anställningstid antal månader Ålder Anställningstid antal månader Ersättningsnivå Engångsersättningen är en tredjedel av månadsinkomsten multiplicerad med antalet hela anställningsår. Den högsta engångsersättningen som utbetalas är sex månadsinkomster. Högsta engångsersättning når alltså den som har arbetat i 18 år. Den periodiska ersättningen motsvarar tillsammans med ersättning från a-kassa den procentsats av månadsinkomsten som gäller för inkomstrelaterad ersättning i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 12 (24)

13 Det innebär att den totala ersättningen är 80 procent av den föregående månadslönen under de 200 första dagarna, oavsett tidigare lön. Därefter sjunker ersättningen till 70 procent av tidigare lön. Efter att ersättningsperioden från a-kassan upphör kan den periodiska ersättningen fortsätta att utbetalas. Ersättningens storlek baseras då på pensionsgrundad tid och lön inom KAP-KL och beräknas därmed individuellt. För att få hel ersättning måste den pensionsgrundande tiden uppgå till minst 30 år. Diagram 4 Arbetslöshetsersättning från arbetslöshetsförsäkringen och enligt avtalet för kommun- och landstingsanställda. Tidigare månadslön på kr respektive kr Kronor per månad Avtal A-kassa Lön Ersättningsdag Anm. 1 Ersättning kan utbetalas även efter att ersättningsdagarna från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen tagit slut. Anm. 2 De som inte är berättigade till periodisk ersättning kan vara berättigade till ett engångsbelopp. Ersättningsperiod Den periodiska ersättningen kan i princip betalas ut fram till pensionering så länge man är arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande. Privatanställda arbetare AGB, Trygghetsfonden TSL Villkor Arbetstagaren ska ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist i anslutet företag, ha fyllt 40 år och varit anställd i minst 50 månader under de fem senaste åren vid ett eller flera företag som är anslutna till AGB-försäkringen. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 13 (24)

14 Ersättningsnivå Engångsersättning på kronor för personer mellan 40 och 49 år. Därefter höjs ersättningen med kronor per levnadsår fram till 60 års ålder då ersättningen är kronor, vilket är den högsta möjliga ersättningen. Tabell 4 Avgångsbidrag i kronor vid olika åldrar för privatanställda arbetare Ålder Avgångsbidrag Ålder Avgångsbidrag Ersättningsperiod Endast ett helt AGB kan utbetalas per 5-årsperiod. Mellan två utbetalningar måste man kvalificera sig på nytt. Privatanställda tjänstemän AGE Trygghetsrådet TRR Villkor Arbetstagaren ska ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist i ett företag som är anslutet till TRR. Dessutom ska man ha fyllt 40 år och varit anställd inom företaget under minst fem års sammanhängande tid. 2 Ersättningsnivå Under de första sex månaderna är den totala ersättningen (a-kassa och AGE) 70 procent av tidigare lön. Det innebär att för att få ersättning från försäkringen så måste lönen vara minst kronor i månaden. För lönenivåer därunder så består ersättningen enbart av a-kassa. För personer som har fyllt 45 år fortsätter försäkringen att gälla även efter sex månader, men den totala ersättningsnivån för den efterföljande perioden sjunker från 70 till 50 procent. Då krävs det att inkomsten är över för att försäkringen ska betala ut ersättning. Det finns begränsningar för personer med höga löner som innebär att ersättningen maximalt får uppgå till kronor under en sexmånadersperiod. 2 Om man tidigare har blivit uppsagd från annat företag anslutet till TRR på grund av arbetsbrist är det möjligt att räkna med den anställningstiden i de fem åren. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 14 (24)

15 Diagram 5 Arbetslöshetsersättning från arbetslöshetsförsäkringen och enligt avtalet för privatanställda tjänstemän. Tidigare månadslön på kr respektive kr. Ålder Kronor per månad Avtal A-kassa Lön Ersättningsdag Diagram 6 Arbetslöshetsersättning från arbetslöshetsförsäkringen och enligt avtalet för privatanställda tjänstemän. Tidigare månadslön på kr respektive kr. Ålder Kronor per månad Avtal A-kassa Lön Ersättningsdag Anm. För personer som är över 60 år utbetalas eventuell avtalsersättning i 18 mån. Ersättningsperiod För personer mellan 40 och 44 år varar ersättningen i sex månader. Personer mellan 45 och 59 år får ersättning i ytterligare sex månader. Längst ersättningsperiod har de som är mellan 60 och 65 som kan får ersättning i totalt 18 månader. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 15 (24)

16 Bank- och finansanställda BAO Trygghetsfonden Villkor Tillsvidareanställd tjänsteman uppsagd på grund av arbetsbrist. Man ska ha varit anställd i samma eller olika banker anslutna till BAO, under de senaste fem åren. Ersättningens storlek Under den period då ersättning utbetalas från a-kassa kompletterar fonden ersättningen med 80 procent för lön över taket i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen upp till kronor i månaden. Diagram 7 Arbetslöshetsersättning från arbetslöshetsförsäkringen och enligt avtalet för bank- och finansanställda. Tidigare månadslön på kr respektive kr Kronor per månad Avtal A-kassa Lön Ersättningsdag Ersättningsperiod Ersättning kan fås under samma period som a-kassa. Ideella organisationer, kultur och idrott Trygghetsrådet TRS Villkor Blivit uppsagd på grund av att arbetsgivaren inte kan erbjuda fortsatt anställning inom TRSanslutet företag. Arbetat minst åtta timmar per vecka. Varit anställd i fem år sammanhängande hos TRS-anslutna arbetsgivare. Registrerad hos arbetsförmedlingen. Ersättningens storlek Avgångsersättningen tillsammans med ersättning från a-kassa utgörs av en viss procent av tidigare lön. Ersättningen varierar med ålder och tid som man varit arbetslös. För personer under 60 år är procentsatsen 75 de första sex månaderna, 70 de följande sex månaderna och därefter 50 i sex månader. För personer mellan 60 och 65 år är ersättningen densamma som för personer under 60 år de första tolv månaderna. Därefter följer sex månader med en ersättningsprocent på 65 och sedan sex månader med 50 procent. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 16 (24)

17 Diagram 8 Arbetslöshetsersättning från arbetslöshetsförsäkringen och enligt avtalet för anställda inom ideella organisationer, kultur, idrott etc. Tidigare månadslön på kr respektive kr. Personer under 60 år Kronor per månad Avtal A-kassa Lön Ersättningsdag Diagram 9 Arbetslöshetsersättning från arbetslöshetsförsäkringen och enligt avtalet för anställda inom ideella organisationer, kultur, idrott etc. Tidigare månadslön på kr respektive kr. Ålder Kronor per månad Avtal A-kassa Lön Ersättningsdag Ersättningsperiod För personer under 60 år är ersättningsperioden 18 månader. Personer mellan 60 och 65 år får ersättning under 24 månader. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 17 (24)

18 Ersättning från inkomstförsäkring Många arbetstagare har rätt till ersättning genom sitt fackförbund eller ha tecknat en frivillig inkomstförsäkring. Inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften Utöver ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen och avtalsförsäkringar inkluderar fler och fler fackförbund en inkomstförsäkring vid arbetslöshet i medlemsavgiften. Försäkringen ger tillsammans med a-kassa och eventuell avtalsförsäkring 80 procent av den inkomst som ligger till grund för ersättning i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. Villkoren för inkomstförsäkringen skiljer sig mycket åt mellan förbunden. Skillnaderna rör i huvudsak maximalt antal ersättningsdagar, tak för försäkrad inkomst samt kvalifikationstid. Maximalt antal ersättningsdagar varierar mellan 100 och 200 dagar och taket för försäkrad inkomst är mellan och kr per månad. 3 I de flesta fall krävs ett medlemskap i fackförbundet i tolv månader, men några förbund kräver 18 månader. Utöver det krävs att man ska vara kvalificerad för att få ersättning från a-kassa. Antalet dagar utgår ifrån ersättningsdagar i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. En ersättningsperiod på 120 dagar motsvarar därför ca 5,5 månader. Några förbund erbjuder även möjligheten att teckna en kompletterande försäkring som i huvudsak ger ett förlängt skydd, men i vissa fall är det även möjligt att tilläggsförsäkra en högre månadsinkomst. Ambitionen att varaktigt erbjuda denna typ av försäkring kan skilja sig åt mellan förbunden. Avtalen för inkomstförsäkringen är i vissa medlemsförbund tecknade för begränsad tidsperiod vilket gör det viktigt att fortlöpande hålla sig uppdaterad vad som gäller angående försäkringen. Det är även viktigt att tänka på att ersättningen inte alltid kommer automatiskt utan att man kan behöva anmäla arbetslösheten till fackförbundet. Frivillig inkomstförsäkring För personer som inte är medlem i något fackförbund eller om förbundet saknar inkomstförsäkring är det möjligt att teckna inkomstförsäkring via ett försäkringsbolag. Premien för att teckna en sådan försäkring varierar bland annat med inkomsten. Det är viktigt att gå igenom villkoren både för inkomstförsäkringen i sig och de avtalsersättningar som man kan vara berättigad till. Ersättningen i inkomstförsäkringen kan minskas med ersättning från andra avtal. Det innebär att om man har ett bra skydd från avtalsförsäkringen så kommer inkomstförsäkringen att vara mindre värd. 3 Några förbund har valt att inte ha något tak i inkomstförsäkringen, se tabell 5. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 18 (24)

19 Tabell 5 Villkor för inkomstförsäkring i olika fackförbund Förbund Inkomsttak Ersättningsdagar Kvalifikationstid (medlemskap) Högsta ålder för ersättning Byggnads mån 64 Elektrikerna Inget tak mån 64 Handels mån 64 Kommunal mån 64 Livs mån 64 SEKO mån 64 Transport Inget tak mån 64 Finansförbundet mån 64 FTF mån 61 Journalistförbundet mån 61 Lärarförbundet mån 64 SFHL mån 64 SKTF mån 64 SLF mån 63 Unionen mån 63 Vårdförbundet mån 63 Akademiker SSR mån 64 Civilekonomerna mån 62 DIK mån 64 FSA mån 64 Jusek mån 62 Kyrkans Inget tak mån 64 akademikerförbund Lärarnas riksförbund mån 64 Naturvetarna mån 64 Trafik och järnväg mån 62 SRAT mån 62 Sveriges arkitekter mån 62 Farmacevtförbundet mån 64 Sveriges ingenjörer mån 62 Sveriges skolledare mån 64 Swedbank Institutet för Privatekonomi, 19 (24)

20 Ekonomin för en barnfamilj vid arbetslöshet När en person blir arbetslös förändras de ekonomiska förutsättningarna. För att se hur stora förändringarna kan bli visas i nedanstående tabell budgetar för en barnfamilj. I utgångsbudgeten har båda föräldrarna lön medan i de andra två budgetarna är en person arbetslös med olika typer av ersättningar. Avtalsersättningen baseras på att den som förlorar jobbet är kvalificerad för ersättning från avtalet för privatanställd tjänsteman, vilket bland annat innebär att man måste vara över 40 år och varit anställd i 5 år på ett företag som är anslutet till avtalet. Tabell 6 Budget för en barnfamilj boende i villa, två barn fyra och sex år. Privat anställd tjänsteman Båda arbetar En arbetslös med enbart a-kassa En arbetslös med a-kassa och kompletterande ersättningar Lön Lön A-kassa Avtalsersättning Inkomstförsäkring Barnbidrag Skatt Summa inkomster Boende Barnomsorg Bil Övriga levnadsomkostnader Summa utgifter Kvar Anm. Skatten är beräknad som preliminärskatt för en enskild utbetalningsmånad och utgår från genomsnittlig kommunalskatt 2009, 32,75 procent, inkl. kyrkoavgift. Om båda föräldrarna arbetar har familjen ca kronor kvar efter att de nödvändigaste utgifterna har betalats. Om den förälder som har den högsta lönen blir arbetslös och enbart har ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen sjunker inkomsterna avsevärt. Inkomsterna efter skatt sjunker med närmare kronor per månad. Utgifterna sjunker samtidigt med nästan 500 kronor per månad eftersom avgiften till fackföreningen och barnomsorgen sjunker. Familjen har då ca kronor mindre kvar efter att inkomster och utgifter har minskat. Det innebär att familjen går minus med nästan kronor varje månad. Om den som förlorar jobbet även är kvalificerad för ersättning från kompletterande avtalsförsäkring och inkomstförsäkring blir inkomsterna högre. Kvar att leva på efter att de nödvändigaste utgifterna har betalats blir knappt kronor per månad. Samtidigt ska man komma ihåg att ersättningar från avtal och inkomstförsäkring ofta varar under en kortare period än ersättningen från arbetslöshetskassa. Swedbank Institutet för Privatekonomi, 20 (24)

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Tryggheten, staten och partsmodellen

Tryggheten, staten och partsmodellen 2019 Tryggheten, staten och partsmodellen Vem står för vad vid ersättning från trygghetssystemen idag? Kontakt: TCO Maria Ahrengart Maria.Ahrengart@tco.se Förord Att människor känner trygghet inför arbetslöshet,

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Mellan jobb. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös?

Mellan jobb. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? Mellan jobb Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2019 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 Ersättning från a-kassan 5 Inkomstförsäkring via facket 6 Avgångsersättning genom kollektivavtalet

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen 2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen - Allt fler arbetslösa i Sverige saknar a-kassegrundad ersättning Februari 2013 Innehåll Inledning...2 Bakgrund...2 Vilka får a-kasseersättning och aktivitetsstöd?...3

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Gemensam inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Agenda Företaget bakom försäkringen Allmän a-kassa Gemensam Inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Mer om regelverket för företagare kan läsas här.

Mer om regelverket för företagare kan läsas här. Regelverket för arbetslöshetsförsäkringen skiljer sig mellan anställda och företagare. Det finns flera orsaker till det. Den viktigaste är att det är betydligt enklare att definiera när en anställd blir

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA SKADEFÖRSÄKRING BOX 5138, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 516401-6585 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 Allmänt om

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen

Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen 1 Innehåll 1 Sammanfattning...7 2 Lagtext...9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring...9 2.2 Förslag

Läs mer

Ersättning från AGF-KL

Ersättning från AGF-KL Ersättning från AGF-KL Innehåll Avsnitt Sidan AGF-KL 3 Prisbasbelopp och värdesäkring 3 I de här fallen upphör AGF-KL-ersättningen 3 Periodisk ersättning 4 Till dig som har A-kassa eller KAS 4 Till dig

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2016 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen Innehåll 3 Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring 3 Grundvillkor 3 Medlemskap 4 Inträde genom arbete 4 Medlemsavgift 4 Medlemsvillkor 4 Anmälan på

Läs mer

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet 2010-05-06 Dnr 2010/528 2010:7 Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet En kartläggning 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Välfärdstendens 2016 Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring Trygghetspaket 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskyddbestår av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för den som insjuknar eller skadar sig, dels en sjukinkomstersättning

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Ledarnas inkomstförsäkring i Bliwa

Ledarnas inkomstförsäkring i Bliwa Förköpsinformation Gäller från 1 oktober 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Ledarnas inkomstförsäkring i Bliwa I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan en försäkring tecknas.

Läs mer

Information om uppgifterna i statistikdatabasen Innehåll

Information om uppgifterna i statistikdatabasen Innehåll 1 (10) Information om uppgifterna i statistikdatabasen Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning... 3 2.1 Inkomstrelaterad ersättning/grundbelopp... 3 2.2 Normalarbetstid...

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning

Råd och tips vid varsel och uppsägning Råd och tips vid varsel och uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 5 Kollektivavtal din hjälp på vägen 12 Inkomstförsäkring en medlemsförmån 18 A-kassa 20 2 I tider av varsel och uppsägningar

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Cirkulärnr: 1996:122 Diarienr: 1996/2259 P-cirknr: :35 Arbetsmarknadspolitik, Arbetslöshetsersättning

Cirkulärnr: 1996:122 Diarienr: 1996/2259 P-cirknr: :35 Arbetsmarknadspolitik, Arbetslöshetsersättning Cirkulärnr: 1996:122 Diarienr: 1996/2259 P-cirknr: 1996-2:35 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Arbetsmarknadspolitik, Arbetslöshetsersättning Lars-Gösta Andréen Datum: 1996-08-28 Mottagare: Rubrik:

Läs mer

Jämförelse av arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad i OECD

Jämförelse av arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad i OECD Lönebildningsrapporten 2016 101 FÖRDJUPNING Jämförelse av arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad i OECD I denna fördjupning görs en jämförelse av nettoersättningsgraden, ersättning som andel av lön

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

2004-10-14. Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet

2004-10-14. Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet 2004-10-14 Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet Denna rapport innehåller en översiktlig redovisning av de olika avtalen om inkomst-/tilläggsförsäkringar som kompletterar arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

A-kassan. frågor och svar

A-kassan. frågor och svar A-kassan frågor och svar Ett material om arbetslöshetskassan och vad den borgerliga regeringens förändringar av den kan få för konsekvenser. Materialet är i första hand avsett att användas av fackligt

Läs mer

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen Innehåll 3 Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring 3 Grundvillkor 3 Medlemskap 4 Inträde genom arbete 4 Medlemsavgift 4 Medlemsvillkor 4 Skriv in

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Sammanfattning. Kollektivavtalade försäkringar och ersättningar

Sammanfattning. Kollektivavtalade försäkringar och ersättningar Syftet med rapporten är att undersöka om avtalsförsäkringarna och andra kompletterande försäkringar påverkar arbetsutbudet. Ersättning från social- eller arbetslöshetsförsäkring är oftast inte den enda

Läs mer

Stöd från samhället: arbetslöshetsförsäkringen

Stöd från samhället: arbetslöshetsförsäkringen Stöd från samhället: arbetslöshetsförsäkringen Inkomstrelaterad a-kassa före skatt Tidigare Inkomstrelaterad a-kassa månadslön månad 1 månad 2 månad 6 före skatt före skatt före skatt före skatt 10 000

Läs mer

SRATs trygghetspaket. Hälsoskydd & Inkomstförsäkring

SRATs trygghetspaket. Hälsoskydd & Inkomstförsäkring SRATs trygghetspaket Hälsoskydd & Inkomstförsäkring 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för dig om du blir sjuk eller skadar dig, dels en sjukförsäkring

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna på 0770-77 77 88 om du undrar över något eller behöver hjälp med att fylla

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Fråga om rätt till arbetslöshetsersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen. under en pågående period av arbetslöshet.

Fråga om rätt till arbetslöshetsersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen. under en pågående period av arbetslöshet. HFD 2018 ref. 12 Fråga om rätt till arbetslöshetsersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen när medlemsvillkoret uppfylls först under en pågående period av arbetslöshet. 7, 12, 15 och 15 a lagen (1997:238)

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad maj 2017 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

FTFs inkomstförsäkring i Bliwa

FTFs inkomstförsäkring i Bliwa Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: FTFs inkomstförsäkring i Bliwa I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan en försäkring tecknas.

Läs mer

Vid beräkning av normalarbetstid skall en ramtid om tolv månader läggas ut.

Vid beräkning av normalarbetstid skall en ramtid om tolv månader läggas ut. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:6) om ändring i inspektionens föreskrifter

Läs mer

SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET. Så förändras din ekonomi

SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET. Så förändras din ekonomi SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET Så förändras din ekonomi 1 Rapport Skyddsnätet inte lika för alla vid arbetslöshet. Så förändras din ekonomi Denna rapport belyser hur skyddsnätet ser ut

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Inkomstförsäkring. i samarbete med Folksam

Inkomstförsäkring. i samarbete med Folksam Inkomstförsäkring i samarbete med Folksam Inkomstförsäkring Tanken med en inkomstförsäkring är att den ekonomiska förlusten ska bli mindre under en period av arbetslöshet. Med enbart a-kassa får den som

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Välfärdstendens 2014 Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Akademikernas a-kassa FÖR ETT TRYGGARE ARBETSLIV EFTER STUDIERNA A-KASSA. för dig som studerar på högskola

Akademikernas a-kassa FÖR ETT TRYGGARE ARBETSLIV EFTER STUDIERNA A-KASSA. för dig som studerar på högskola Akademikernas a-kassa FÖR ETT TRYGGARE ARBETSLIV EFTER STUDIERNA A-KASSA för dig som studerar på högskola #NUMMER 1 FAQ Är det någon idé att vara med i a-kassan när du pluggar? A-kassan för dig med högskolepoäng

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam Villkor Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2019-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam A Innehåll A Innehåll... 3 B Vem får teckna försäkringen... 4 C När gäller försäkringen...

Läs mer

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen 2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen - Allt fler arbetslösa saknar a-kassegrundad ersättning i Västra Götalands kommuner Februari 2013 Innehåll Inledning...2 Bakgrund...2 Vilka får a-kasseersättning

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Akademikernas a-kassa FÖR ETT TRYGGARE ARBETSLIV A-KASSA. för dig med högskolepoäng

Akademikernas a-kassa FÖR ETT TRYGGARE ARBETSLIV A-KASSA. för dig med högskolepoäng Akademikernas a-kassa FÖR ETT TRYGGARE ARBETSLIV A-KASSA för dig med högskolepoäng 7 anledningar att vara med i a-kassan Välkommen till ett tryggare arbetsliv 75 procent av alla som jobbar är med i a-kassan.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Akademikernas a-kassa & Civilekonomerna FÖR ETT TRYGGARE ARBETSLIV A-KASSA. för dig som är med i Civilekonomerna

Akademikernas a-kassa & Civilekonomerna FÖR ETT TRYGGARE ARBETSLIV A-KASSA. för dig som är med i Civilekonomerna Akademikernas a-kassa & Civilekonomerna FÖR ETT TRYGGARE ARBETSLIV A-KASSA för dig som är med i Civilekonomerna Välkommen till ett tryggare arbetsliv 75 procent av alla som jobbar är med i a-kassan. Försäkringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2007:814 Utkom från trycket den 20 november 2007 utfärdad den 8 november 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring tid För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring tid För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring tid 2019-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Tabell 1: Ersättningsnivåer för arbetslöshetsförsäkringen, inget försörjningsansvar

Tabell 1: Ersättningsnivåer för arbetslöshetsförsäkringen, inget försörjningsansvar 2017-06-22 Dnr 2017:852 Rapport från utredningstjänsten NIVÅER OCH VARAKTIGHET FÖR A-KASSAN Vad blir den offentligfinansiella effekten av att höja taket i a-kassan till 1 200 kr per dag under 100 dagar

Läs mer

Bäst för ekonomin när föräldrar delar ledigheten

Bäst för ekonomin när föräldrar delar ledigheten DN 18-05-27 av Maria Crofts Bäst för ekonomin när föräldrar delar ledigheten En vanlig uppfattning är att det är lönsamt att den som tjänar minst är föräldraledig längst. Men det bästa är att föräldrarna

Läs mer

Finansförbundets Inkomstförsäkring i Bliwa

Finansförbundets Inkomstförsäkring i Bliwa Förköpsinformation Gäller från 1 april 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Finansförbundets Inkomstförsäkring i Bliwa I förköpsinformationen framgår den info r- mation som Bliwa enligt lag ska lämna innan en försäkring

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 2 mars 2018 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet

Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet Konjunkturläget augusti 216 67 FÖRDJUPNING Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet Ersättningen vid arbetslöshet påverkar både de arbetslösas välfärd och drivkrafterna för arbete. De senaste tio åren har

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER 2014-06-26 Dnr 2014:984 Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER Hur har den disponibla inkomsten förändrats sedan 2005 för genomsnittliga representanter tillhörande dessa grupper:

Läs mer

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas.

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas. Vårt datum 2014-03-05 Ert Dnr Cirkulär 66/13 SO info@samorg.org Synpunkter från Elektrikernas, Sekos, Byggnads och Fastighets a-kassor på SOU 2013:64, Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Välfärdstendens 2016 Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

Utvecklingen av kollektivavtalade ersättningar sedan 2000-talets början

Utvecklingen av kollektivavtalade ersättningar sedan 2000-talets början SAMMANFATTNING AV RAPPORT 2018:14 Utvecklingen av kollektivavtalade ersättningar sedan 2000-talets början En redovisning av kollektivavtalade ersättningar som kompletterar den allmänna socialförsäkringen

Läs mer

Stöd vid. arbetslöshet

Stöd vid. arbetslöshet Stöd vid arbetslöshet Innehåll Om du blir arbetslös 1 Stöd vid arbetslöshet 2 Ersättning från arbetslöshetskassan 3 Särskilda avtal ger extra skydd 7 Omställningsavtalet, TRR 8 Omställningsavtalet, TRS

Läs mer

En försäkring i fritt fall

En försäkring i fritt fall A-kassan En försäkring i fritt fall En fungerande arbetslöshetsförsäkring utgör en av grundpelarna i den svenska modellen. Frågan är om någonsin en så viktig försäkring försämrats så snabbt med så svåra

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 1: Trygghet vid sjukdom

Välfärdstendens 2014. Delrapport 1: Trygghet vid sjukdom Välfärdstendens 2014 Delrapport 1: Trygghet vid sjukdom 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

Extra trygghet MED SVERIGES ARBETSTERAPEUTERS INKOMSTFÖRSÄKRING

Extra trygghet MED SVERIGES ARBETSTERAPEUTERS INKOMSTFÖRSÄKRING Extra trygghet MED SVERIGES ARBETSTERAPEUTERS INKOMSTFÖRSÄKRING Extra trygghet med Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring, reviderad 2018 Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Gelinda Jonasson Foto:

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer