Instruktion för ansökan om verksamhetstillstånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktion för ansökan om verksamhetstillstånd"

Transkript

1 1 (16) Instruktion för ansökan om verksamhetstillstånd Bakgrund Syftet med instruktionen är att underlätta uppgörandet av ansökan om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag. Nedan beskrivs vad Finansinspektionen tar hänsyn till vid handläggningen av tillståndsansökan och vad sökanden ska fästa uppmärksamhet på i ansökan. Instruktionen ersätter inte lagbestämmelser eller Finansinspektionens standarder om tillståndsansökan. Finansinspektionen ska helst kontaktas innan ansökan lämnas in. De viktigaste regelverken ur sökandens synvinkel lag om värdepappersföretag (922/2007), nedan VPFL värdepappersmarknadslag (495/1989), nedan VPML Finansministeriets förordning om utredningar som bör bifogas till ansökan om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag (937/2007), nedan FMF Statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, försäkringsbolag och finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar (231/2009), nedan SRF Finansinspektionens standard 1.1 (Verksamhetstillstånd och underrättelser) och andra standarder efter sakområde som nämns nedan i denna instruktion Finansministeriets förordning redogör för de minimiupplysningar som ska lämnas i tillståndsansökan. Standarden om verksamhetstillstånd och underrättelser beskriver mer i detalj vilka delområden sökanden ska ta fasta på i ansökan och vad Finansinspektionen tar hänsyn till vid tillståndsprövningen. Finansinspektionens tillståndsprövning bygger på lagstiftning och utfärdade standarder. Standarderna redogör för de krav som finansmarknadsaktörerna ska uppfylla under hela sin verksamhetstid. Blankett för tillståndsansökan och dess bilagor Det finns en färdig blankett för tillståndsansökan (under Tillstånd på Finansinspektionens webbplats). Spara blanketten på din egen dator innan du börjar fylla i den. Därefter kan du på vanligt sätt fylla i, spara och skriva ut blanketten. Kontrollera att uppgifterna har sparats eftersom inställningarna beroende på datormiljö kan avvika från standardinställningarna. Den färdiga ansökan med bilagor ska sändas till Finansinspektionen under adressen Finansinspektionen PB 103 (besöksadress: Snellmansgatan 6) Helsingfors Innehåll i tillståndsansökan Ansökan ska vara klart formulerad, uttömmande och detaljerad och den ska innehålla alla upplysningar som krävs för ansökan. Med en upplysning avses ett separat dokument som beskriver ett visst sakförhållande. En välskriven och noggrann ansökan bidrar till att stärka intrycket av att

2 Instruktion 2 (16) företaget kommer att ledas professionellt. En väl upprättad ansökan snabbar också upp handläggningen. Innehållet i ansökan beror på den tilltänkta verksamhetens art och omfattning. Målet är att ansökan lämnas in till Finansinspektionen i en så fullständigt form som möjligt. Ansökningarna bedöms alltid från fall till fall och vid behov ber Finansinspektionen om ytterligare upplysningar. De flesta av de handlingar som ska bifogas ansökan ska vara antagna av bolagets styrelse. Sådana handlingar är t.ex. sökandens interna instruktioner och policyer samt affärsplan och -strategi. Sökanden bör således notera att ansökan om tillstånd förutsätter administrativa beslut redan innan själva verksamheten inleds. Om tillståndsansökan gäller ett nytt bolag ska ansökan innehålla uppgift om när handlingarna kommer att godkännas av bolagets styrelse. Strukturen i ansökan om verksamhetstillstånd grundar sig på FMF. För prövning av förutsättningarna för verksamhetstillstånd ska ansökan innehålla upplysningar om sökanden tilltänkt verksamhet aktiekapitalet stiftarna och de viktigaste aktieägarna och aktieägarnas ägarandelar värdepappersföretagets och holdingföretagets ledning värdepappersföretagets bindningar värdepappersföretagets revisorer de finansiella verksamhetsförutsättningarna den interna kontrollen och riskhanteringen kraven på organiseringen av verksamheten och på rutinerna system för identifiering och igenkännande av kunder lämplighetsprövningen av värdepappersföretagets stiftare och aktieägare lämplighetsprövningen av värdepappersföretagets ledning De bilagor som nämns i FMF samt övriga bilagor som enligt Finansinspektionen är nödvändiga för tillståndsprövningen anges efter sakområde. Enbart hänvisningar till tillämpningen av Finansinspektionens standarder eller ett citat ur en standard räcker inte som beskrivning. En del av bilagorna kan vara överlappande, dvs. de kan användas för att uppfylla kraven i flera delar. I en senare del i blanketten kan då finnas hänvisningar till tidigare upplysningar eller kompletteringar till bilagorna till den del som upplysningarna inte framgår av redan angivna bilagor. En del av sökandens verksamhet kan exempelvis vara organiserad på koncernnivå. I så fall räcker det med en redogörelse på koncernnivå, men bolagets styrelse ska fatta beslut om tillämpning av koncerninstruktionerna. Sökanden kallas också bolag. 1 Upplysningar om sökanden Upplysningarna i denna del ska ge Finansinspektionen tillräckliga basfakta om bolaget och dess ägare och visa att bolaget har bildats enligt lagbestämmelser.

3 Instruktion 3 (16) I fråga om bolag som ansöker om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag ska den skriftliga ansökan om verksamhetstillstånd innehålla upplysningar om bolagets fullständiga firma, bifirmor som används, hemort, post- och besöksadress, huvudkontor i Finland och andra verksamhetsställen. Om sökanden använder Finansinspektionens ansökningsblankett ska dessa upplysningar lämnas i början av blanketten. kopia av gällande bolagsordning bolagsstämmoprotokoll med eventuella bilagor över beslutet att ändra bolagsordningen så att den motsvarar kraven på bolagsordning för värdepappersföretag och uppgift om bolagets avsikt att ansöka om tillstånd och ansökningsförfarandet redogörelse för att ändringen av bolagsordningen enligt punkten ovan har anmälts för registrering till patent- och registerstyrelsen i enlighet med 5 kap mom. i aktiebolagslagen (624/2006) handelsregisterutdrag Om verksamhetstillstånd ansöks för ett bolag som ska bildas, ska det av ansökan framgå sökandens namn och kontaktuppgifter, namnet på det bolag som bildas, använda bifirmor, bolagets hemort, huvudkontor i Finland och andra verksamhetsställen. Om sökanden använder Finansinspektionens ansökningsblankett ska dessa upplysningar lämnas i början av blanketten. för bolag som ska bildas utdrag ur eller kopia av etableringsbeslutet om stiftaren är en juridisk person handelsregisterutdrag för alla stiftare om stiftarna är juridiska personer, eller ämbetsbetyg och kontaktuppgifter för alla stiftare om stiftarna är fysiska personer kopia av stiftelseurkunden 2 Tilltänkt verksamhet Upplysningarna i denna del ska visa att den tilltänkta verksamheten uppfyller de lagstadgade kraven på sådan verksamhet. Den tilltänkta verksamheten ska vara planmässig och de uppställda målen realistiska. Planen ska omfatta alla delar av verksamheten, inklusive utlagd verksamhet och verksamhet som drivs genom ombud eller anknutna ombud. Vilka bilagor som behövs beror på den tilltänkta verksamheten. En detaljerad förteckning över bilagorna över respektive placerings- och sidotjänster finns i avsnitt i Finansinspektionens standard 1.1 (Verksamhetstillstånd och underrättelser). beskrivning av den konkreta verksamhet enligt VPFL som bolaget kommer att driva för respektive placerings- eller sidotjänster (t.ex. produkt- och tjänstebeskrivningar med uppgift om kundmålgrupper och processcheman)

4 Instruktion 4 (16) 3 Aktie-/startkapital Upplysningarna i denna del ska visa att aktiekapitalet uppfyller de uppställda kraven. Om bolagets aktiekapital är fullt inbetalt vid ansökningstidpunkten ska följande bifogas: uppgift om att aktiekapitalet är i bolagets ägo och besittning (t.ex. styrelsebeslut i ärendet) ett intyg undertecknat av bolagets revisorer om att bestämmelserna om teckning av aktiekapital har följts. Om bolagets aktiekapital inte är inbetalt vid ansökningstidpunkten ska ytterligare följande bifogas: upplysningar om förbindelser som gäller betalningen av aktiekapitalet en kopia av beslutet om tecknande av aktier och tecknarens handelsregisterutdrag i fråga om alla juridiska personer som är tecknare samt ämbetsbetyg i fråga om fysiska personer som är tecknare. Om aktiekapital har tecknats med rätt eller skyldighet att i bolaget mot aktie eller andel sätta in andra tillgångar än pengar, eller om aktiekapitalet helt eller delvis har betalats i annan form än pengar, ska ett yttrande enligt 2 kap. 8 4 mom. i aktiebolagslagen bifogas. Om kapitalkraven uppfylls i form av aktiekapital, ansvarsförsäkring eller en kombination av dessa ska upplysningar om detta totala kapital bifogas 4 Stiftare och ägare Upplysningarna i denna del ska ge tillräcklig information om företagets stiftare och ägare för att Finansinspektionen ska kunna göra en lämplighetsprövning av dem (anseende, stabilitet och tillräcklighet i den ekonomiska ställningen). Utifrån upplysningarna om ägarna ska Finansinspektionen därtill kunna försäkra sig om att ägarstrukturen inte förhindrar en effektiv tillsyn över bolaget. Vid ansökan om verksamhetstillstånd iakttas principerna om ägartillsyn. Ansökan och bilagor ska innehålla upplysningar om sådana ägare vars ägarandel i bolaget direkt eller indirekt uppgår till minst en tiondel eller medför minst tio procent av rösträtten i bolaget. Till ansökan ska upplysningar om ägare, fysiska personer och/eller juridiska personer i enlighet med SRF fogas. Upplysningarna ska bestå av basuppgifter och grundläggande redogörelser (2 SRF) och tilläggsuppgifter och tilläggsredogörelser (3 SRF). Därtill ska redogörelser om företaget fogas till ansökan (4 SRF). Anmälningar om ägarna ska göras på blanketter som finns på Finansinspektionens webbplats, under Rapportering Vad ska rapporteras? Kapitalmarknaden Värdepappersföretag Rapportering med formbundna blanketter eller filer. Det finns tre blanketter: en anmälningsblankett för fysiska personer, en för juridiska personer och en för målföretaget. På webbsidan finns också en länk till SRF.

5 Instruktion 5 (16) 5 Ledningen för värdepappersföretag och holdingföretag Upplysningarna i denna del ska visa att företaget under tillsyn kommer att ledas professionellt och enligt sunda och försiktiga affärsprinciper och att bolagets verksamhet uppfyller kraven i Finansinspektionens standard 1.3 (Intern styrning och organisation av verksamheten) och standard 4.1 (Organisation av intern kontroll). Sökanden ska bevisa att bolagsledningen har tillräcklig utbildning och kompetens med hänsyn till uppgifternas art och omfattning. Av ansökan ska det också framgå hur sökanden i praktiken har kontrollerat att ledningen har tillräcklig kännedom om sökandens verksamhetsområde. Bolagsledningen ska uppfylla lämplighetskraven i Finansinspektionens standard 1.4 [Lämplighetsprövning (fit & proper)]. Uppläggningen av den interna styrningen ska ta hänsyn till komplexiteten och omfattningen av den framtida verksamheten. Den interna styrningen kan läggas upp enligt olika modeller. utdrag ur eller kopior av handlingar med uppgifter om de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i företagets styrelse, verkställande direktören och verkställande direktörens ställföreträdare som utsetts för bolaget och andra personer i högsta ledningen, inklusive kontaktuppgifter för dem anmälan om lämplighetsprövning av styrelsemedlemmarna, styrelsesuppleanterna, verkställande direktören, ställföreträdaren för verkställande direktören och andra personer i högsta ledningen, daterad och undertecknad av respektive person (fit & proper-anmälan) Fit & proper-blanketter finns på Finansinspektionens webbplats, under Tillstånd. Om värdepappersföretaget har en eller flera ställföreträdare för verkställande direktören ska det av uppgifterna framgå under vilka villkor en ställföreträdare ska träda i den verkställande direktörens ställe när denne är förhindrad att sköta sina uppgifter samt i vilken ordning ställföreträdarna ska träda in. Det som nämnts ovan gäller på motsvarande sätt de upplysningar om holdingföretags ledning som lämnas i ansökan. 6 Betydande bindningar Upplysningarna i denna del ska visa att bolagets betydande bindningar till någon annan person inte hindrar en effektiv tillsyn över bolaget. Finansinspektionen ska kunna skapa sig en tydlig helhetsbild av verksamheten, ägarstrukturerna och eventuella bindningar till fysiska och juridiska personer. Med betydande bindningar avses en möjlighet, baserad på ägarandelar eller bestämmande inflytande (röstetal eller rätt att utse/avsätta högsta ledningen), att påverka ett företags styrning och verksamhet.

6 Instruktion 6 (16) En betydande bindning kan uppkomma när personen tillsammans med någon närstående har ovannämnda möjlighet att påverka företagets styrning och verksamhet. Närstående är till exempel äkta makar och barn. En betydande bindning uppstår också mellan två eller flera juridiska företag som samma person eller bolag har bestämmande inflytande över. upplysningar om värdepappersföretagets bindningar (t.ex. schema över bolagsstrukturen) upplysningar om sådana avtal eller överenskommelser som resulterar i eller senare kan resultera i uppkomsten av en betydande bindning (t.ex. delägaravtal, bolagsordning eller bolagsavtal) 7 Revisorer Upplysningarna i denna del ska visa att bolagets revisorer uppfyller de krav som ställs på revisorer. revisorernas namn (av uppgifterna ska det framgå vem som är CGR, dvs. en revisor eller revisionsfirma som är godkänd av Centralhandelskammaren) utdrag ur protokollet över valet av revisorer 8 Finansiella verksamhetsförutsättningar och verksamhetsplan Upplysningarna i denna del ska visa att de finansiella förutsättningarna för verksamheten uppfylls och att verksamheten är planmässig, professionell och långsiktig. Ansökan med bilagor ska detaljerat redovisa hur sökanden har sörjt för att bolaget har tillräckliga finansiella verksamhetsförutsättningar. Ett viktigt stöd för tillståndsprövningen är en detaljerad verksamhetsplan som omfattar bolagets olika affärsområden, tjänster och produkter och en beskrivning av bolagets strategi för att bibehålla en tillräcklig kapitalnivå. Sökanden ska lämna en beskrivning av sin egen interna kapitalutvärderingsprocess (ICAAP), som även ska omfatta bedömningar av betydande risker och det kapital som allokerats för dessa. Dessutom ska sökanden göra upp en kapitalplan där denne bedömer de mest betydande riskerna och reserverar kapital för dessa. Planen ska täcka de följande tre åren och vara antagen av bolagets styrelse. en heltäckande affärsplan som ska inkludera en uppskattning av marknadsandelen och bolagets eftersträvade utveckling i förhållande till omvärlden lönsamhetskalkyler och -mål samt prognoser för resultatet och balansräkningen, inklusive motiveringar, för de tre kommande åren en beskrivning av hanteringen av kapitaltäckningen och en bedömning av hur kapitalbasen kommer att räcka till de kommande tre åren inklusive en trovärdig plan

7 Instruktion 7 (16) för säkrande av kapitaltäckningen och likviditeten även i exceptionella men potentiella riskscenarier upplysningar om tillgången på kapital (kapitalplan) beräkningar av hur kapitalkraven uppfylls efter riskkategori bokslutsuppgifter (för sökande med tidigare affärsverksamhet) koncernbokslutsuppgifter, inklusive bilagor, för de senaste tre räkenskapsperioderna (om sökanden hör till en koncern) om det senaste bokslutet har upprättats tidigare än sex månader innan ansökan lämnas in ska sökanden till ansökan dessutom foga en av bolagets styrelse daterad och undertecknad utredning om händelser som skett efter att bokslutet upprättats och som väsentligen inverkat på bolagets ekonomiska ställning samt om bolagets ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan Bolaget ska uppfylla kraven i Finansinspektionens standarder 4.2 (Företagets interna kapitalutvärdering) och 4.3 (Beräkning av kapitaltäckning) med beaktande av verksamhetens art och omfattning. 9 Intern kontroll och riskhantering 9.1 Organisation, personal och makt-, ansvars- och rapporteringsförhållanden Upplysningarna i denna del ska ge Finansinspektionen en helhetsbild av sökandens organisation. Bolaget ska bevisa att dess nuvarande och kommande anställda har tillräcklig kompetens med hänsyn till sina arbetsuppgifter, bolagets storlek och verksamhetens art och omfattning. Av upplysningarna ska det också framgå att makt- och ansvarsfördelningen i bolaget är klar. Varje organs skyldigheter och ansvar ska vara tydligt fastställda och högsta ledningen ska kunna göra en oberoende utvärdering av bolagets verksamhet. Bolaget ska uppfylla kraven i Finansinspektionens standard 1.3 (Intern styrning och organisation av verksamheten). tydligt organisationsschema över bolagets verksamhet system med ersättare för verkställande direktören, direktörer med ansvar för centrala affärsområden, chefer m.fl. antal anställda inom centrala affärsenheter och funktioner personalplan med uppgifter om personalens yrkeskunskaper, kompetenskrav och belöningsgrunder (t.ex. rekryteringsprinciper och utbildningsplaner) befattningsbeskrivningar enligt nomenklatur beskrivning av den praktiska organisationen av makt- och ansvarsfördelningen mellan olika enheter och funktioner och beskrivning av beslutssystemet (upplysningar om vilka de olika enheternas och funktionernas centrala uppgifter är, vilka de centrala beslutande organen är och hur ofta de sammanträder och vilka rapporteringsförhållandena mellan de centrala funktionerna är, t.ex. beslutsorganens arbetsordningar, uppgifter om styrelsens utskott) redogörelse för identifiering och förebyggande av intressekonflikter jämte exempel

8 Instruktion 8 (16) beskrivning av rapporterna till högsta och verkställande ledningen och uppgifter om hur ofta rapporter ska upprättas (inkl. ett representativt urval modellrapporter till ledningen, t.ex. olika månadsrapporter) För att verifiera att förutsättningarna för verksamhetstillståndet uppfylls kan eventuella regler för intern styrning (Corporate Governance-policy) också bifogas. 9.2 Operativa risker När det gäller upplysningarna i denna del fäster Finansinspektionen vid prövningen särskilt vikt vid att riskhanteringssystemet kan identifiera de operativa risker som knyter an till sökandens verksamhet och att hanteringen av de operativa riskerna har anordnats för att tillgodose de krav som ställs av verksamhetens art och omfattning operativa risker hanteras och bedöms som ett eget riskområde av styrelsen antagna principer för hantering av operativa risker beskrivning och bedömning av betydande operativa risker i anknytning till produkter, funktioner, processer och system beskrivning av metoderna för hantering av operativa risker (inkl. identifiering och bedömning av risker samt handläggning av förlusthändelser gällande operativ risk beskrivning av förfarande för godkännande av ny produkt eller tjänst redogörelse för hantering av operativa risker i funktioner som drivs på förmedling av ombud och i utlagda funktioner redogörelse för försäkringsskyddet Detaljerade bestämmelser om operativa risker finns i Finansinspektionens standarder 4.4b (Hantering av operativa risker) och 4.3i (Kapitalkrav för operativa risker). 9.3 Intern kontroll, riskkontroll och riskhantering Upplysningarna i denna del ska visa att den interna kontrollen i det sökande bolaget är på tillräckligt hög nivå med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Av ansökan ska den praktiska uppläggningen av den interna kontrollen och riskhanteringen framgå: beskrivning av vilka centrala åtgärder den interna kontrollen får vidta, vilken ansvarsfördelningen mellan olika enheter och funktioner inom den interna kontrollen är och hur risktagandet inom olika affärsenheter/funktioner och riskkategorier övervakas i praktiken. Bolaget ska uppfylla kraven på intern kontroll och riskhantering enligt Finansinspektionens standard 4.1 (Organisation av intern kontroll).

9 Instruktion 9 (16) 9.4 Intern revision beskrivning av uppläggningen av den interna kontrollen, riskhanteringen och den riskhantering som är oberoende av affärsverksamheten (oberoende riskkontrollenhet) utredning över de system och metoder (bl.a. granskningspunkter) som värdepappersföretaget ämnar använda för att följa upp och kontrollera de risker som avses i 5 kap. VPFL beskrivning av hur en tillräcklig informationsförmedling, riskhantering och intern kontroll säkras i funktioner som ska drivas genom ombud eller anknutna ombud eller läggas ut på entreprenad Upplysningarna i denna del ska visa att den interna kontrollen i bolaget är organiserad på behörigt sett med hänsyn till verksamhetens art och omfattning och att sökanden har inrättat en separat internrevision som är oberoende av andra funktioner för att bedöma och kontrollera detta. Internrevisionen är en oberoende och objektiv gransknings- och utvärderingsfunktion som har inrättats för att tillföra organisationen ett mervärde och förbättra dess verksamhet. Av ansökan ska det framgå hur internrevisionen i bolaget är organiserad. Av styrelsen antagna principer för den interna revisionen, där åtminstone följande ska framgå: verksamhetsmål verksamhetsområde och att det är obegränsat ställning i organisationen och förhållande till övriga kontrollfunktioner behörighet och ansvar uppgifter och organisationen av dem uppgifter och skyldigheter för den funktionsansvariga för den interna revisionen allmänna principer för verksamhetsplaneringen principer och tidsschema för rapportering av observationer rapporteringsförhållanden, ansvarsområden och skyldigheter revisionsplan meritförteckning för de anställda inom internrevisionen beräkningsgrunder för eventuella belöningar till de anställda inom internrevisionen fastställda granskningsrutiner: dokumentation av observationer och slutsatser rapportering och informationsgivning Om bolaget inte har en separat intern revision ska sökanden till ansökan foga en redogörelse för hur motsvarande funktion har organiserats och vem som har utsetts till funktionsansvarig. Redogörelsen ska åtföljas av styrelsebeslut om eventuella alternativa rutiner som avviker från de bindande reglerna i Finansinspektionens standard 1.3 (Intern styrning och organisation av verksamheten). 9.5 Compliance-funktion Upplysningarna i denna del ska visa att företaget och dess verksamhet åtnjuter kundernas och marknadens förtroende. Genom att omsorgsfullt följa lagstiftningen, myndigheternas anvisningar och föreskrifter och marknadens självreglering kan instituten upprätthålla detta förtroende. Det främjas

10 Instruktion 10 (16) också av att bolagets egna interna regler, bindande etiska principer och andra instruktioner följs. För detta syfte ska sökanden inrätta en funktion med ansvar för efterlevnadskontrollen (compliance) som bistår bolagets högsta och verkställande ledning och andra funktioner i hanteringen av de risker som bristande efterlevnad medför. Compliance-funktionen ska övervaka och regelbundet bedöma om bolagets åtgärder och rutiner för efterlevnadskontroll är tillräckliga. Dessutom ska funktionen följa och utvärdera om de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa brister i regelefterlevnaden är tillräckliga och effektiva. I ansökan ska sökanden redogöra för hur säkerställandet av regelefterlevnaden (compliancefunktionen) har organiserats och att den uppfyller kraven i Finansinspektionens standard 1.3 (Intern styrning och organisation av verksamheten). Av styrelsen antagna skriftliga principer för compliance-funktionen där åtminstone följande ska framgå: mål och uppgifter ställning i organisationen och förhållande till övriga kontrollfunktioner behörighet och rätt att få den information som behövs för fullgörandet av uppgifterna och rätt att utföra inspektioner uppgifter och skyldigheter för den funktionsansvariga för compliance-funktionen allmänna principer för planering av verksamheten principer och tidsschema för rapporteringen meritförteckning för den funktionsansvariga eventuella belöningsgrunder för den funktionsansvariga 9.6 Utläggning av verksamhet och anlitande av ombud och anknutna ombud Genom upplysningarna i denna del kontrollerar Finansinspektionen att utläggningen av verksamhet inte försvårar bolagets riskhantering eller interna kontroll eller i väsentlig grad den övriga verksamheten i bolaget. Bolaget ska uppfylla kraven i Finansinspektionens standard 1.6 (Utläggning av verksamhet) och RA 1.6 (Anmälan om utläggning av verksamhet). 9.7 Bokföringssystem upplysningar om den tilltänkta verksamheten som ska drivas genom ombud och/eller anknutna ombud och av den verksamhet som ska läggas ut (inkl. namn och kontaktuppgifter för uppdragstagarna). upplysningar om tillsynen över anknutna ombuds verksamhet upplysningar om registerföring över anknutna ombud utläggningsavtal (eller utkast till avtal) Upplysningarna i denna del ska visa att bokföringssystemet är tillförlitligt, dess kontinuitet har säkrats på ett tillfredsställande sätt, det förser ledningen och myndighetsrapporteringen med tillräckligt detaljerad information och uppfyller handels- och industriministeriets och bokföringsnämndens kriterier.

11 Instruktion 11 (16) 9.8 Datasystem beskrivning av bokföringssystemen och bokföringsmetoderna (bl.a. allmän beskrivning av gränssnitten mellan delbokföringssystemen, den manuella avstämningen och avstämningen i datasystemen)senärmare standard 3.1 (Årsredovisning), handels- och industriministeriets beslut (47/1998) och bokföringsnämndens allmänna anvisningar 2011 Upplysningarna i denna del ska visa att bolaget har tillräckliga och lämpliga datasystem med hänsyn till verksamhetens art och omfattning och den kompetens, personal och interna revision som behövs för att spara, överföra, behandla och arkivera data i elektroniskt format. beskrivning av befintliga och planerade datasystem, inkl. sådana IT-tjänster som ska läggas ut (t.ex. systembeskrivning) av styrelsen antagen dataadministrationsstrategi beskrivning av organisationen för dataadministrationen med ansvarsfördelning 9.9 Informationssäkerhet Upplysningarna i denna del ska visa att nivån på den allmänna informationssäkerheten hos sökanden och säkerhetsnivån i de olika datasystemen är tillräckliga med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, hoten mot datasystemen samt den allmänna tekniska utvecklingsnivån, och att den allmänna nivån på informationssäkerheten har fastställts och antagits av styrelsen, och att sökanden har tillräckliga resurser och definierade ansvar för upprätthållandet av en tillräcklig nivå på informationssäkerheten. informationssäkerhetsprinciper informationssäkerhetsorganisationen med ansvarsfördelning beskrivning av hanteringen av informationssäkerhetsriskerna (t.ex. riskanalyser av informationssäkerheten) centrala informationssäkerhetsinstruktioner redogörelse för hur bolagets egen informationssäkerhet ska utvärderas (t.ex. interna eller externa utvärderingar av informationssäkerheten i bolaget) 9.10 Kontinuitetsplaner och beredskapsplaner vid störningar Upplysningarna i denna del ska visa att sökanden har beredskap för avbrott i verksamheten och kan fortsätta verksamheten och begränsa sina förluster vid störningar. Till ansökan ska sökanden foga en utredning över hur bolaget har berett sig på fortsatt verksamhet vid olika störningar. Till ansökan ska kontinuitetsplaner för de centrala affärsfunktionerna fogas. Sökanden ska själv bedöma vilka funktioner är centrala för dess verksamhet. Beskrivningen ska också täcka kontinuiteten i utlagda funktioner.

12 Instruktion 12 (16) principer för kontinuitetsplanering kontinuitetsplaner för centrala funktioner (inkl. beskrivning av systemen för att säkra och återställa datasystem som är av avgörande betydelse för verksamheten) redogörelse för vilka åtgärder det företag som dataverksamheten eventuellt har lagts ut på har vidtagit för att säkra kontinuiteten i verksamheten vid eventuella störningar Datasystemen, informationssäkerheten och kontinuitetsplaneringen ska uppfylla kraven i Finansinspektionens standard 4.4b Hantering av operativa risker. 10 Organisation av verksamheten och uppföranderegler Upplysningarna i denna del ska visa att den tilltänkta verksamheten uppfyller kraven på sådan verksamhet som bolaget söker tillstånd för och att den följer uppförandereglerna i lag och Finansinspektionens standarder 2.1 (Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster), 2.2 (Marknadsföring av finansiella tjänster och finansiella instrument), 2.3 (Avtal om finansiella tjänster), 1.3 (Intern styrning och organisation av verksamheten) och 5.3 (Insideranmälan och insiderregister). Till ansökan ska sökanden foga en redogörelse för hur bolaget har organiserat verksamheten i samband med investerings- och sidotjänster (inkl. beskrivningar av interna processer och eventuella relaterade avtalsutkast) och efterlevnaden av uppförandereglerna för kundrelationer och bestämmelserna om förhindrande av marknadsmissbruk. Intressekonflikter Riktlinjer för identifiering och förebyggande av intressekonflikter, bl.a. analys av intressekonflikter som är typiska för verksamheten redogörelse för hur intressekonflikter hanteras sammanfattning till kunderna och upplysningar om hur den ska ges till kunderna Relevanta personers privata transaktioner redogörelse för instruktioner och rutiner för privata transaktioner Skyldighet att bevara uppgifter om tillhandahållande av investeringstjänster beskrivning av hur uppgifter och telefonsamtal ska bevaras Förvaring av kundernas penningmedel och finansiella instrument redogörelse för rutiner och system för förvaring av kundmedel, inkl. beskrivning av arbetsgången med bl.a. avstämningar mot externa informationskällor och uppgiftsoch ansvarsfördelning (farliga arbetskombinationer)

13 Instruktion 13 (16) Klagomålshantering redogörelse för hanteringen, clearingen och avvecklingen och förvaringen av penningmedel, finansiella instrument och eventuella säkerheter efter handelsplats uppgifter om eventuella externa tjänsteleverantörer som anlitas för förvaring av kundmedel och om rutiner och ansvar för valet och kontrollen av tjänsteleverantörer redogörelse för eventuell fysisk förvaring redogörelse för rutinerna för klagomålshanteringen Kategorisering av kunder enligt 1 kap. 4 i VPML Incitament Informationsskyldighet interna instruktioner om kategoriseringen av kunder mall för underrättelse till kunden om kategoriseringen med uppgift om hur kategoriseringen påverkar kundens ställning upplysningar om incitament relaterade till investeringstjänster och sidotjänster, inkl. avtal eller överenskommelser om provisionsåterbäring och distributionskanalsprovisioner rutiner för bedömning/godkännande av om incitament ska tillåtas information till kunderna om incitament handlingsmodell och material som hänför sig till informationsskyldigheten enligt avsnitt 7.2 i Finansinspektionens standard 2.1 (Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster) Prövning som hjälper företaget att rekommendera de investeringstjänster och finansiella instrument som är lämpliga för kunden (gäller portföljförvaltning och investeringsrådgivning) redogörelse för rutinerna för prövningen redogörelse för hur bolaget ska säkerställa att den tjänst som tillhandahålls och upplysningarna om kunderna står i rätt proportion till varandra Prövning av om den erbjudna investeringstjänsten eller produkten är passande för kunden (gäller andra investeringstjänster än portföljförvaltning och investeringsrådgivning) redogörelse för rutinerna för prövningen redogörelse för hur bolaget ska säkerställa att den erbjudna investeringstjänsten eller produkten står i rätt proportion till kundernas kunskap och erfarenhet. Förmedling utan prövning (execution only) Förmedling endast på initiativ av kunden och med s.k. okomplicerade finansiella instrument: kunden har informerats om att företaget inte är skyldigt att bedöma tjänstens eller instrumentets lämplighet för kunden

14 Instruktion 14 (16) Rapportering till kunder interna instruktioner om rutinerna vid tillhandahållandet av tjänsten lista på finansiella instrument som bolaget betraktar som okomplicerade upplysningar om den metod och de kriterier enligt vilka en produkt definieras som okomplicerad redogörelse för hur skyldigheterna att informera kunder uppfylls, inkl. rapportmallar upplysningar/interna instruktioner om rutiner och arbetsbeskrivning som klargör arbetsfördelningen och avstämningar och andra kontroller av kundrapporteringens riktighet Bästa utförande av order (best execution) riktlinjer information om riktlinjerna som ska ges till kunderna redogörelse för vilka åtgärder ordermottagaren och mäklaren eller portföljförvaltaren ska vidta för att säkerställa att reglerna för best execution följs vid utförande av order avseende finansiella instrument för kunders räkning Utförande av order avseende finansiella instrument Marknadsföring Investeringsanalyser processbeskrivningar från orderhantering till clearing och avveckling redogörelse för tillämpningen av artiklarna 7 och 8 i kommissionens förordning nr 1287/2006 (dokumentering av kundorder, orderhantering och transaktioner) interna instruktioner om sammanläggning och fördelning av order redogörelse för hur sökanden ska säkerställa att instruktionerna och riktlinjerna för orderhantering följs. redogörelse för rutinerna för att säkerställa att marknadsföringen är saklig redogörelse för hur bolaget ska säkerställa att god sed följs i marknadsföringen av finansiella tjänster beskrivning av innehållet i och arten av verksamhet som går ut på att ta fram och sprida investerings- och finansanalyser och allmänna rekommendationer avseende finansiella instrument som är föremål för handel. kundmålgruppen eventuella provisionsgrunder Skyldighet att föra insiderregister redogörelse för tillförlitlig registerhållning, interna instruktioner om registerföringen och namnet på den registeransvariga

15 Instruktion 15 (16) upplysning om var registret eller registren ska föras (SIRE eller sökandens eget register) upplysning om var registret ska vara tillgängligt för allmänheten Anmälningsskyldighet avseende marknadsmissbruk redogörelse för hur sökanden ska uppfylla anmälningsskyldigheten enligt 4 kap. 16 i VPML (kursmanipulation och missbruk av insiderinformation) 11 System för kundidentifiering och kundkännedom Upplysningarna i denna del ska visa att bolaget har av styrelsen antagna förfaranden enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) för identifiering av kunderna och med hänsyn till verksamhetens art och omfattning tillräckliga metoder för riskhantering avseende penningtvätt och finansiering av terrorism, och att bolaget iakttar bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Därtill ska bolaget uppfylla kraven i Finansinspektionens standarder 2.4 (Kundkontroll och åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och marknadsmissbruk) och 4.4b (Hantering av operativa risker). av styrelsen antagna principer (policy) i anknytning till kundkännedom och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism av styrelsen fastställd beskrivning av riskhanteringsprinciperna i anknytning till hantering av kundrelationer och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism redogörelse för organiseringen av funktionen för att förhindra penningtvätt och de ansvariga personerna upplysningar om personalens utbildning (t.ex. utbildningsprogram) av ledningen godkända, för bolagets egen verksamhet anpassade interna instruktioner med beaktande av skyldigheterna i 2 kap. i lagen om penningtvätt och Finansinspektionens standard 2.4 (Kundkontroll och åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och marknadsmissbruk) om verksamhetstillstånd Bolagets interna instruktioner, som ska fogas till ansökan, bör tas fram med beaktande av verksamhetens art och omfattning så att eventuella nya medarbetare i bolaget kan utföra sina arbetsuppgifter med utgångspunkt i anvisningarna. Anvisningarna ska vara godkända av bolagets styrelse. Klara och tydliga anvisningar och processbeskrivningar bidrar till bilden av att bolagets förvaltning har organiserats på ett tillförlitligt sätt. Hänvisningar till tillämpningen av Finansinspektionens standarder eller citat ur standarder räcker inte som beskrivning.

16 Instruktion 16 (16) Bilagorna ska rubriksättas tydligt i enlighet med huvudrubrikerna på blanketten. Med den tillståndsansvariga handläggaren kan man komma överens om att bilagorna ska sändas in elektroniskt, men då ansvarar Finansinspektionen inte för informationssäkerheten.

Standard RA1.6. Anmälan om utläggning av verksamhet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA1.6. Anmälan om utläggning av verksamhet. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA1.6 Anmälan om utläggning av verksamhet Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Standard 4.1. Uppläggning av intern kontroll och riskhantering. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.1. Uppläggning av intern kontroll och riskhantering. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.1 Uppläggning av intern kontroll och riskhantering Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/2003 2 (20) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte 6 3 Internationella regelverk 7

Läs mer

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid innan beslutet om utnämning fattas eller det nya uppdraget tas emot.

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid innan beslutet om utnämning fattas eller det nya uppdraget tas emot. Ankomstdatum FIT & PROPER-blankett S3 DNR Lämplighetsprövning Denna blankett används av de anmälningsskyldiga i värdepappersföretag och deras utländska filialer holdingföretag för värdepappersföretag fondbörser

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 december 2014 1046/2014 Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

INSTRUKTION 1 (18) INSTRUKTION TILL BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM VERKSAMHETSTILLSTÅND FÖR VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

INSTRUKTION 1 (18) INSTRUKTION TILL BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM VERKSAMHETSTILLSTÅND FÖR VÄRDEPAPPERSFÖRETAG INSTRUKTION 1 (18) INSTRUKTION TILL BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM VERKSAMHETSTILLSTÅND FÖR VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Bakgrund Finansinspektinen handlägger ansökan m tillstånd för kreditinstitut, värdepappersföretag,

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 augusti 2014 697/2014 Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan av ett kreditinstitut, ett utländskt kreditinstituts

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG tills vidare 1 (5) Till värdepappersföretagen FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 29 2 mom. lagen om värdepappersföretag

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om institut för elektroniska pengar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.1 Organisation av intern kontroll Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en ämnesvis indelad helhet av föreskrifter och råd som förpliktar eller vägleder tillsynsobjekt

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA1.2 Förvärv av bestämmande inflytande i Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 5/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Rättsgrund och internationella

Läs mer

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Dessa riktlinjer antogs vid Stellum Kapitalförvaltning AB:s styrelsemöte den 5:e september 2013 1(4) Stellum Kapitalförvaltning AB ("Bolaget")

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga: FFFS 2009:3 Bilaga 1 b Ansökan ägarprövning juridisk person En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga: Finansinspektionen

Läs mer

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Standard RA6.1 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 3/2014

Föreskrifter och anvisningar 3/2014 Föreskrifter och anvisningar 3/2014 Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar Dnr FIVA 2/01.00/2013 Utfärdade 12.9.2013 Gäller från 1.10.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831

Läs mer

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER 1 (5) 2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER Syfte, bakgrund och rättsgrund I sina uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster har Finansinspektionen som mål att

Läs mer

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk Anmälan om Februari 2007 schablonmetoden, operativ risk N Allmän information om anmälningsförfarandet Detta dokument innehåller Finansinspektionens krav på hur en anmälan om att använda schablonmetoden

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 6/2013

Föreskrifter och anvisningar 6/2013 Föreskrifter och anvisningar 6/2013 Erbjudande och börsnotering av värdepapper BILAGA Utredning av förutsättningar för börsintroduktion Dnr FIVA 7/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 765/2012 Lag om ändring av lagen om placeringsfonder Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

ANMÄLNINGS- OCH TILLSTÅNDSFÖRFARANDET VID INFÖRANDE AV METODER FÖR BERÄKNING AV KAPITALKRAV FÖR OPERATIVA RISKER

ANMÄLNINGS- OCH TILLSTÅNDSFÖRFARANDET VID INFÖRANDE AV METODER FÖR BERÄKNING AV KAPITALKRAV FÖR OPERATIVA RISKER FINANSINSPEKTIONEN BILAGA 1 1 (9) ANMÄLNINGS- OCH TILLSTÅNDSFÖRFARANDET VID INFÖRANDE AV METODER FÖR BERÄKNING AV Denna bilaga beskriver hur en anmälan eller ansökan om att införa schablonmetoden, en alternativ

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; Utkom

Läs mer

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum.

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum. 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2015 Sid. 2 (5) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Standard RA2.1. Nimi ja nro 2

Standard RA2.1. Nimi ja nro 2 Standard RA2.1 Rapportering av misstänkta transaktioner till Finansinspektionen Föreskrifter och allmänna råd Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 tills vidare 2 (12) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 1.1 Målgrupp 3 2 Syfte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:588 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1 Denna förordning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Tillförlitlig intern styrning i arbetspensionsförsäkringsbolag

Tillförlitlig intern styrning i arbetspensionsförsäkringsbolag 1 (7) Tillförlitlig intern styrning i arbetspensionsförsäkringsbolag Arbetspensionsförsäkringsbolag bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse som hänför sig till den sociala tryggheten genom att sköta

Läs mer

Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler

Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler tills vidare 1 (11) Till värdepapperscentralerna Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen följande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder; Utkom från trycket

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder;

Läs mer

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 15 juni 2015. Policyn ska prövas

Läs mer

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 2 (5) Allmän utgångspunkt De 57 rekommendationer som arbetsgruppen Corporate Governance

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare FI-forum 1 och 3 oktober 2013 Agneta Blomquist Lovisa Hedberg Fredrik Lundberg Erik Lindholm 1 Agenda FI:s roll och vår förväntan Definitioner/kriterier för nyckelbegrepp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse

Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse Syftet med arbetsordningen 1. Syftet med arbetsordningen är att vägleda Fennias styrelse i det allmänna arbetet. Enligt Försäkringsinspektionens

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling 12FS 2017:22 01-10:17 Utkom från trycket den 29 november 2017 Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2015-08-31 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker; FFFS 2014:4 Utkom

Läs mer

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering Instruktion för klagomålshantering Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar Fondförvaltning 2015-06-02 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

AGL TRANSACTION SERVICES AB

AGL TRANSACTION SERVICES AB AGL TRANSACTION SERVICES AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i AGL Transaction Services AB 2015-08-24 INNEHÅLL 1 Definitioner... 2 2 Inledning... 2 3 Policyns målgrupp... 3 4 Grundläggande analys

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen och försäkringsbolagslagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning;

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FFFS 1997:15 beslutade den 26 juni 1997. Omfattningen av de allmänna råden 1

Läs mer

S t a n d a r d 1. 5. T i l l s y n a v f i n a n s - o c h f ö r s ä k r i n g s k o n g l o m e r a t. Föreskrifter och allmänna råd

S t a n d a r d 1. 5. T i l l s y n a v f i n a n s - o c h f ö r s ä k r i n g s k o n g l o m e r a t. Föreskrifter och allmänna råd S t a n d a r d 1. 5 T i l l s y n a v f i n a n s - o c h f ö r s ä k r i n g s k o n g l o m e r a t Föreskrifter och allmänna råd dnr 13/790/2003 2 (21) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte 6 3 Internationella

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2006:503 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om aktiebolagsförordningen

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 6/2016

Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar om informationsskyldighet Dnr FIVA 6/01.00/2016 Utfärdade 7.6.2016 Gäller från 3.7.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

Föreskrift om kreditinstitutens utländska filialer och tillhandahållande av tjänster i utlandet

Föreskrift om kreditinstitutens utländska filialer och tillhandahållande av tjänster i utlandet tills vidare 1 (6) Till kreditinstituten Föreskrift om kreditinstitutens utländska filialer och tillhandahållande av tjänster i utlandet Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten och 11 2 mom.

Läs mer

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 1 kap. 1 mom. 8 punkten, 13 och 14 kap., 15 kap. 2 mom. och 16 kap. 3, av dem

Läs mer

BASUPPGIFTER OM FÖRETAGSKUND 1/3

BASUPPGIFTER OM FÖRETAGSKUND 1/3 BASUPPGIFTER OM FÖRETAGSKUND 1/3 Uppgifter om kunden Sammanslutningens officiella namn FO-nummer Registrerad hemort och adress Postnummer och -kontor Kontaktpersonens e-postadress Telefonnummer Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FFFS 1998:14 beslutade den 18 juni 1998. Omfattningen av de allmänna råden 1

Läs mer

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Standard RA6.1 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720 SALA SPARBANK Ersättningspolicy POL 720 Datum för fastställelse 2014-10-03 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation och ansvar...

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Fullgörande av verksamhetsuppdrag

Fullgörande av verksamhetsuppdrag Granskningsredogörelse Fullgörande av verksamhetsuppdrag Blaikenvind AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer