Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte"

Transkript

1 Uppförandekod De gyllene bågarnas löfte

2 Grundstommen i hela vår verksamhet är att vi är etiska, uppriktiga och pålitliga. Det tar tid att bygga upp ett gott rykte. Vi är inte marknadsförare. Vi är affärsmänniskor med ett robust, permanent, konstruktivt etiskt program som kommer att vara ännu mer ståndsmässigt om många år än det är idag. Ray Kroc,

3 McDonald s värderingar Bästa McDonald s-medarbetare, Vi är en restaurangkedja och så mycket mer. Under 60 år har våra grundläggande värderingar styrt allt vi gör under de gyllene bågarna. Jag är stolt över vår strävan efter att hålla oss till våra etikregler och vårt rykte som bäst i klassen. När vi nu utvecklas mot ett modernt och progressivt hamburgerföretag som ger våra kunder en modern matupplevelse måste vi fortsätta att hålla oss till högsta möjliga standarder. Idag lever vi i en komplicerad miljö. Invecklade lagar och regler och till och med nya tekniker kan göra det svårare än någonsin att skilja mellan vad som är rätt eller fel. Det är därför vår Uppförandekod uttrycker vårt moraliska ansvar och visar vad som är lämpligt uppförande i utmanande situationer. Förutom att följa Uppförandekoden är det viktigt med en öppen dialog. Ställ frågor och ta upp problem även när det inte är så lätt. Vårt företag och varumärke blir starkare när du gör det. Allt vi gör baseras på vad våra gäster vill ha Vi är engagerade i våra medarbetare Vi tror på McDonald ssystemet Vår affärsmodell är etiskt utformad Vi ger tillbaka till samhället Våra gäster är anledningen till att vi finns. Vi visar dem uppskattning genom att erbjuda mat av hög kvalitet med enastående service i en ren och välkomnande miljö till ett fantastiskt pris. Vårt mål är KSR&V till varje gäst, varje gång. Vi står för möjligheter, tillhandahåller utbildning, utvecklar ledare och belönar framgång. Vi tror att ett team bestående av välutbildade medarbetare, med olika bakgrund och erfarenhet, som jobbar tillsammans i en miljö som bygger respekt och skapar engagemang, är en förutsättning för vår fortsatta framgång. McDonald s affärsmodell bygger på den trebenta pallen med Svenska McDonald s AB, franchisetagare och leverantörer, vilka är grunden för vår verksamhet och balansen mellan dessa tre gruppers intressen är avgörande. Att ha en god etik är en bra affär. På McDonald s arbetar vi med att både vi själva och driften av vår verksamhet ska ske med god etik som bygger på rättvisa, ärlighet och integritet. Vi är ansvariga för detta såväl individuellt som i grupp. Vi tar det ansvar som det innebär att vara ett ledande företag på största allvar. Vi hjälper våra gäster att bidra till ett bättre samhälle, genom att stödja Ronald McDonald Barnfond och genom vårt inflytande att göra världen till en bättre plats. Tack för allt du gör för McDonald s och för dina handlingar som gör det lätt för våra kunder att trivas. Vi bygger vår McDonald s är ett börsnoterat företag. Som företag arbetar vi affärsverksamhet lönsamt med att skapa förutsättningar för en uthållig och lönsam tillväxt för våra aktieägare. För att nå detta krävs ett kontinuerligt fokus på våra gäster och på ett välmående system. Vi strävar efter ständiga förbättringar Vi är en lärande organisation som arbetar för att förutse och reagera på de förändringar som våra gäster, medarbetare och vårt system behöver genomföra för att utvecklas och vara ledande. Steve Easterbrook Högste chef och verkställande direktör Vi strävar efter att vara våra gästers favoritställe och -sätt att äta på. För att åstadkomma detta måste våra handlingar som individer och som system återspegla våra värderingar. UPPFÖRANDEKOD 4 5

4 Innehållsförteckning 9 INLEDNING Uppförandekod 9 Tillämpning av normer 9 Publicering, ändringar och upphävande 9 Företagsledningens åtagande 10 Ytterligare ansvar för medarbetare i arbetsledande befattningar 10 Personligt ansvar 10 Öppen kommunikation/business Integrity Line ETIK FORTSÄTTNING Gåvor, tjänster och representation 30 Externa investeringar 30 Användning av elektronisk kommunikation 31 Affärsdokumentation och kommunikation 32 Lagens mening 32 Lagar och bestämmelser om ekonomisk brottslighet, penningtvätt och anti-terrorism 33 Export-/importkontroller VÅRA GÄSTER Produktkvalitet och säkerhet 13 Att leva som man lär 13 Konfidentiell information 14 Marknadsföring SAMHÄLLET Anti-korruption 34 Samhället och att ge tillbaka 37 Politisk aktivitet 37 Företagets sociala ansvar och hållbarhet 38 Personuppgifter 16 Miljöansvar VÅRA MEDARBETARE Upplevelse av anställningen 19 Skydd mot repressalier 19 Be om hjälp från McDonald s 19 Rutiner kring anställningar 20 Mänskliga rättigheter LÖNSAM TILLVÄXT Näring och hälsa 39 Hållbar leveranskedja 39 Rättvis konkurrens och antitrust 41 Handelsmetoder 42 Insiderinformation och handel med värdepapper 42 Respekt och värdighet 20 Kommunikation med allmänheten 43 Dejtning 20 Förfrågningar från myndigheter 43 Inkludering och mångfald 21 Säker arbetsplats 21 Alkohol och droger STÄNDIG FÖRBÄTTRING Bolagsstyrning och interna kontroller 45 Interna undersökningar 45 Rapportera misstankar McDONALD S-SYSTEMET Agera i McDonald s bästa intresse 23 Relationer med franchisetagare/operatörer 23 Relationer med leverantörer ÖVRIGA RESURSER Personer/ditt utvidgade team 49 Policy/ditt utvidgade informationsnät 49 Rapportera misstänkta brott mot Uppförandekoden ETIK Skydda företagets tillgångar 27 Bedrägeri 27 Intressekonflikter 28 Bibehålla de gyllene bågarnas glans 50 Vanliga frågor som ställs om Global Compliance Office 51 Sakregister 53 Avslöjande av intressekonflikter 28 Internationell åtkomst 56 Släktingar 28 Riktlinjer för intressekonflikter 28 Göra affärer med släkt och vänner 29 Svågerpolitik 29 Extern anställning och andra affärsarrangemang 29 Förhållandet mellan McDonald s och dess medarbetare regleras av nationella lagar i det land där arbetstagaren är anställd. Inom ramen för tillämpliga nationella lagar finns det ingenting i vår Uppförandekod som ändrar detta. Uppförandekoden skapar inte heller något anställningsförhållande mellan McDonald s Corporation och medarbetaren. McDonald s förbehåller sig, under förutsättning att tillämpliga lagar och kollektivavtal efterföljs, rätten att fastställa hur Uppförandekoden skall tillämpas i en viss situation och att utan föregående meddelande, konsultation eller överenskommelse göra tillägg till eller ändra Uppförandekoden så som företaget finner lämpligt. Tillämpligheten av sådana ändringar eller tillägg avseende enskilda anställda kommer att vara beroende av omständigheterna kring ett sådant tillägg eller en sådan ändring samt av tillämpliga nationella lagar och kollektivavtal. Ingenting i Uppförandekoden är avsett att förbjuda anställda från att diskutera löner, villkor eller andra anställningsförhållanden eller påverka de anställdas rätt att rapportera angelägenheter till myndigheter i enlighet med gällande lagar. 6 7

5 Våra framgångar är beroende av att var och en av oss tar personligt ansvar för att göra det som är rätt. Inledning Uppförandekod Denna Uppförandekod utgör en handledning för de etiska och juridiska åtaganden vi delar i våra roller som medlemmar i McDonald s-familjen. Detta är inte en fullständig regelbok som behandlar varje etisk fråga som kan uppstå och den är inte en sammanfattning av alla lagar och kollektivavtal och all policy som gäller för McDonald s verksamhet. Den är inte ett kontrakt och den ersätter inte ett gott omdöme. Vår Uppförandekod ger oss istället vägledning och leder oss till de resurser som kan hjälpa oss att fatta rätt beslut. Tillämpning av normer Denna Uppförandekod gäller för anställda i McDonald s Corporation och dess majoritetsägda dotterbolag i hela världen (kallas i denna Uppförandekod för McDonald s eller Företaget ). Ledamöter i McDonald s styrelse som inte är anställda i företaget måste följa reglerna i Code of Conduct for the Board of Directors of McDonald s Corporation (Uppförandekod för styrelsen) som finns på McDonald s webbplats, Uppförandekoden är inte tillämplig för våra franchisetagare/operatörer, leverantörer, ej kontrollerade dotterbolag eller deras direktörer eller anställda. I egenskap av medlemmar i McDonald s-systemet förväntas de dock ha kännedom om Uppförandekoden. Vi uppmuntrar dem att utveckla sina egna policyer, procedurer, utbildningsprogram och certifieringar som är förenliga med Uppförandekodens anda och ge fullt stöd åt våra anställda i uppfyllande av Uppförandekoden. Detta gemensamma åtagande hjälper oss att säkerställa att vi bibehåller vårt rykte som ett företag som bedriver sin verksamhet med integritet. Publicering, ändringar och upphävande Nuvarande version av Uppförandekoden kommer att läggas ut och underhållas på McDonald s webbplats, Ändringar kommer också att läggas ut på webbplatsen i enlighet med tillämpliga lagar och kollektivavtal. Undantag för executive officers från kraven i Uppförandekoden måste godkännas av styrelsens revisionskommitté och omgående publiceras i enlighet med gällande lagar. Uppförandekoden revideras löpande och den senaste versionen finns alltid att tillgå på webbplatsen. 8 INLEDNING 9

6 Företagsledningens åtagande McDonald s företagsledning har som målsättning att leva upp till högt satta mål för etiskt beteende. McDonald s Corporations styrelse har uppsikt över företagets etiska åtagande och att juridiska krav efterlevs. För att hjälpa McDonald s anställda att leva upp till Uppförandekoden har McDonald s skapat Global Compliance Office (en avdelning för övervakning av kravuppfyllelse). Denna avdelning ansvarar för att företaget följer Uppförandekoden och övriga McDonald s-policys. Ytterligare ansvar för medarbetare i arbetsledande befattningar Anställda som har arbetsledande befogenheter har en ställning som innebär förtroende och inflytande. Enligt denna Uppförandekod har de därför särskilt ansvar att upprätthålla en etisk arbetsmiljö och att leda genom goda exempel. De måste säkerställa att anställda under deras ledning förstår och följer Uppförandekoden och fullgör all efterlevnads- och etikutbildning. De är också skyldiga att kommunicera relevanta McDonald s-policyer till anställda och hjälpa dem att förstå sådana policyer. Arbetsledare måste löpande hålla en öppen och ärlig dialog med de anställda. Detta innebär att uppmuntra anställda att ställa frågor, att lämna förslag och att rapportera överträdelser. Arbetsledare måste slutligen följa upp påståenden om överträdelser som kommer till deras kännedom och vidta lämpliga korrigerande eller disciplinära åtgärder. Personligt ansvar För omvärlden representerar alla våra handlingar McDonald s och vi måste därför alltid göra vårt bästa för att upprätthålla vårt företags goda rykte. Våra framgångar är beroende av att var och en av oss tar personligt ansvar för att göra det som är rätt. Vi har skyldighet att stoppa eller förhindra handlingar som skulle kunna skada gäster, McDonald s-systemet eller vårt rykte samt att rapportera sådana handlingar så snart de inträffar eller vi får reda på att de kan inträffa. Anställda som bryter mot lagen, kollektivavtal eller denna Uppförandekod kan bli föremål för disciplinära åtgärder vilket i värsta fall kan leda till uppsägning. McDonald s Business Integrity Line TELEFON McDonald s Business Integrity Line är bemannad dygnet runt, sju dagar i veckan, 365 dagar om året av ett externt företag med erfarenhet av att hantera känsliga samtal. Tolkar finns tillgängliga. Ring inom USA. Om du ringer från utanför USA följer du anvisningarna på sidan 56. Den som ringer kan rapportera anonymt om detta är tillåtet enligt lokal lag, och inga försök kommer att göras att identifiera honom eller henne. Om du ringer anonymt bör du dock vara medveten om att det ibland är svårare att följa upp frågor som rapporteras anonymt. Öppen kommunikation/ Business Integrity Line Inom McDonald s talar vi ärligt och öppet och vi lyssnar för att förstå. Vi tar upp frågor eller ärenden, även om de är svåra. Om du känner till någon faktisk eller potentiell överträdelse av vår Uppförandekod är du ansvarig för att omedelbart rapportera överträdelsen. Det finns ett antal olika sätt att ta upp frågor. Rådfråga omedelbart Global Compliance Office eller HR-avdelningen om du tror att en allvarlig lagöverträdelse har inträffat eller skulle kunna inträffa. När det gäller andra frågor kan du prata med din chef eller någon annan i ledningen eller kontakta HRavdelningen eller Global Compliance Office. Du kan också ringa McDonald s Business Integrity Line, en kostnadsfri telefonlinje som har upprättats i syfte att underlätta för anställda att anmäla vissa misstänkta brott mot Uppförandekoden eller tillämplig lag. 10 INLEDNING 11

7 Allt vi gör baseras på vad våra gäster vill ha. Våra gäster Produktkvalitet och säkerhet Rena restauranger. Välsmakande och säker mat. Barnvänliga Happy Meal-leksaker. Detta har länge varit utmärkande för McDonald s och det är grundläggande för vårt varumärkeslöfte. McDonald s har som målsättning att säkerställa att all mat och dryck vi serverar våra kunder är säker. Detta innebär att vi arbetar med våra leverantörer som övervakar, testar och spårar ingredienser. Våra säkerhets- och kvalitetsnormer för matvaror, drycker, leksaker och kampanjartiklar uppfyller eller överträffar samtliga tillämpliga myndighetskrav. Vi stödjer ytterligare åtgärder som hjälper till att skydda konsumenter och tillförsäkrar säkerheten hos lokalt anskaffade matvaror. Vi ser detta som en del av vårt ansvar som en god samhällsmedborgare och vi vet att det också är viktigt för fortsatt tillväxt och för vår verksamhets lönsamhet. Det är varje McDonald s-medarbetares ansvar att följa alla tillämpliga regler och metoder för säkerhet och hygien. Underrätta din närmaste chef om du får kännedom om något problem som har med våra produkters säkerhet att göra. ATT LEVA SOM MAN LÄR Vi representerar McDonald s varumärke varje dag, med varje ord och varje budskap vi ger våra gäster såväl som våra medarbetare. McDonald s-anställd 12 VÅRA GÄSTER 13

8 Konfidentiell information Konfidentiell information inkluderar ickeoffentlig information om McDonald s verksamhet, dess franchisetagare, anställda, gäster eller leverantörer som skulle kunna skada McDonald s ur en konkurrensmässig synvinkel eller skada McDonald s system om det avslöjas offentligt. Som exempel kan nämnas information om expansions-, utvecklingseller affärsplaner, eller marknadsföringseller affärsstrategier som allmänheten eller konkurrenter inte känner till. Information är en värdefull tillgång och otillåtet avslöjande av dessa typer av verksamhetsinformation kan skada McDonald s-systemet och är förbjudet. Här följer några tips som du bör komma ihåg angående konfidentiell information: Vidta förebyggande åtgärder för att undvika oavsiktligt avslöjande av konfidentiell information. Märk den som Konfidentiellt och diskutera den aldrig på offentliga platser. Använd lösenord och andra godkända metoder för att hålla din bärbara dator, mobiltelefon och/eller andra elektroniska enheter säkra. Diskutera inte konfidentiell information på offentliga platser som hissar, toaletter eller restauranger. Lämna inte konfidentiell information tillgängligt på t.ex. kontoret, inklusive i konferensrum eller vid kopieringsmaskiner, där obehöriga kan se den. Var försiktig när du skickar och vidarebefordrar konfidentiell information via e-post. Kontrollera och dubbelkontrollera listan med mottagare och se till att alla har ett behov av att känna till informationen och var extra försiktig när du använder Svara alla. Var försiktig och avslöja inte konfidentiell information i något onlineforum, t.ex. en blogg eller någon annan typ av sociala medier. Marknadsföring Vårt varumärkeslöfte börjar redan innan våra gäster kommit till våra restauranger, med reklam och marknadsföring som är uppriktig, smakfull och värdig ett av världens mest kända detaljhandelsmärken. McDonald s uppförandekod för de gyllene bågarna innehåller information om vårt åtagande och hur och vad vi kommunicerar i vår reklam och marknadsföring, såväl som vår juridiska och varumärkesrelaterade policy och normer. McDonald s uppförandekod för de gyllene bågarna Kan hämtas på McDonald s intranät AccessMcD 14 VÅRA GÄSTER 15

9 Personuppgifter Dataskyddslagarna skyddar information om privatpersoner. På McDonald s respekterar och värnar vi om våra anställdas, gästers och franchisetagares integritet och håller deras personuppgifter konfidentiella. Det finns dessutom strikta regler om insamling och användning av gästers och franchisetagares personuppgifter för marknadsföringsändamål. Personuppgifter inkluderar all information som direkt eller indirekt är kopplat till en person t.ex. födelsedatum, telefonnummer, adresser, personnummer, lösenord, ekonomisk information och i vissa fall, IP-adresser. Detta innebär att du måste behandla alla personuppgifter om anställda, gäster och franchisetagare med omsorg och respekt och skydda uppgifterna mot otillbörligt intrång och avslöjande. Du får aldrig använda sådana uppgifter för egen vinning eller på annat olämpligt sätt (t.ex. för att hjälpa dig att starta en verksamhet som inte är relaterad till McDonald s, be om bidrag till en välgörenhetsorganisation eller försöka få stöd för en politisk kandidat). Du får bara använda personuppgifter om du har tillåtelse att göra det och bara för legitima affärsändamål och i enlighet med tillämpliga lagar och riktlinjer. Fråga om du inte är säker på vad som gäller. Avslöja aldrig en annan persons personuppgifter för någon på eller utanför McDonald s utom i de fall då detta är tillåtet enligt lag eller enligt McDonald s policy. Även om du har ett legitimt affärsändamål ska du inte dela personuppgifter utanför McDonald s innan du har försäkrat dig om att mottagaren är: 1) behörig att ta emot informationen, 2) medveten om att uppgifterna är konfidentiella, och 3) förstår hur uppgifterna kan användas. Ge bara ut personuppgifter i den mån det är nödvändigt för affärsändamålet. Det kan även finnas juridiska begränsningar för överföring av personuppgifter till en annan part eller utanför ursprungslandet. Otillåten användning av personuppgifter kan leda till juridiska påföljder och kan även leda till att McDonald s rykte skadas. Kontakta Global Compliance Office om du har några frågor angående personuppgifter eller datasekretess. Exempel på tillbörligt skydd av konfidentiell information: Miguel diskuterar endast potentiellt konfidentiell information eller information om affärshemligheter med dem i företaget som har behov av att känna till informationen och begränsar distributionen av information till minsta möjliga grupp. Vad är konfidentiell information? SVAR: Konfidentiell information är all icke-offentlig information som kan vara användbar för konkurrenter eller vara skadlig för informationens ägare om den avslöjas. Som exempel kan nämnas information om affärsplaner eller verksamheter som allmänheten eller konkurrenter inte känner till. Jag har precis kommit tillbaka från ett regionmöte där jag fick information om McDonald s spännande nya produktplaner och om ett utmärkt ekonomiskt resultat som snart kommer att publiceras. Jag är mycket stolt över McDonald s framgång och är angelägen om att dela med mig av nyheterna. Får jag berätta för min familj eller svara på frågor om en journalist skulle kontakta mig? SVAR: Nej. Denna information har inte släppts till allmänheten och är konfidentiell. Otillåtet avslöjande kan få allvarliga konsekvenser. McDonald s kan till exempel hamna i ett konkurrensmässigt underläge eller bli skadeståndsskyldigt. Avslöja aldrig konfidentiell information för en journalist eller någon utanför McDonald s. Carol lägger alltid konfidentiell information i en låst låda när hon går på lunch. Eftersom Joes arbete innefattar anställdas medarbetarfiler förvarar han dem alltid i ett låst skåp. Rita ser alltid till att få ett undertecknat sekretessavtal från blivande leverantörer innan hon tillhandahåller information om McDonald s. 16 VÅRA GÄSTER 17

10 Vi är engagerade i våra medarbetare. Våra medarbetare Upplevelse av anställningen Vi står för möjligheter, tillhandahåller utbildning, utvecklar ledare och belönar framgång. Vi tror att ett team bestående av välutbildade medarbetare, med olika bakgrund och erfarenhet, som jobbar tillsammans i en miljö som bygger respekt och skapar engagemang är en förutsättning för vår fortsatta framgång. Skydd mot repressalier McDonald s skyddar sina anställda mot repressalier. Repressalie är en handling där någon anställd, hotats, antingen direkt eller indirekt, som svar på en anmälan om en etisk eller juridisk angelägenhet eller samarbete i samband med en undersökning. McDonald s förbjuder uttryckligen alla typer av repressalier mot anställda som rapporterar ett problem inom ramen för efterlevnad av Uppförandekoden. Omvänt måste en anställd som känner till eller misstänker att repressalier har förekommit omedelbart rapportera detta. Be om hjälp från McDonald s Om du tror att du har blivit utsatt för repessalie kontaktar du: en medarbetare på HR avdelningen Global Compliance Office Telefon: SMS: E-post: Business Integrity Line: Business Integrity Line är bemannad dygnet runt, sju dagar i veckan, 365 dagar om året av ett externt företag. Samtalet är gratis, konfidentiellt och kan ringas anonymt. Tolkar finns alltid tillgängliga. Var och en av följande handlingar kommer att leda till disciplinära åtgärder, vilket i värsta fall kan leda till uppsägning: Lämna in en rapport som är medvetet felaktig Lämna in en rapport som är avsedd att hota eller skada en anställds rykte; eller Vidta åtgärder mot en annan anställd som kan anses vara repressalier 18 VÅRA MEDARBETARE 19

11 Rutiner kring anställningar MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER På McDonald s arbetar vi på ett sätt som respekterar mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vi utnyttjar inte någon form av slaveri, tvångsarbete eller bunden arbetskraft eller ofrivillig arbetskraft från fängelser. Vi ägnar oss inte åt människohandel eller exploatering och vi importerar inte varor som producerats av slavar eller genom människohandel. Vi stödjer grundläggande mänskliga rättigheter för alla människor. Vi anställer inte barn eller människor som arbetar under tvång. Vi förbjuder fysisk bestraffning och misshandel. Vi respekterar de anställdas rätt att ansluta sig eller inte ansluta sig till en valfri grupp i den mån detta är tillåtet enligt tillämpliga lagar och förordningar. McDonald s följer anställningslagarna på alla marknader där vi är verksamma. Jerry och hans närmaste chef David gör ganska ofta affärsresor tillsammans. Varje gång de reser betalar David små personliga saker med sitt kreditkort som tillhandahålls av företaget och Jerry är medveten om Davids debiteringar. Jerry vill låta någon få veta att David använder sitt företagskreditkort på otillbörligt sätt, men han är rädd att om han säger något skulle det kunna leda till negativa konsekvenser för honom. Har Jerry skyldighet att rapportera Davids tvivelaktiga debiteringar? SVAR: Ja. Jerry bör rapportera Davids handlingar och kan göra det utan att behöva vara rädd för repressalier. Han har flera olika möjligheter. Han kan rapportera Davids handlingar direkt till en representant på HR-avdelningen, kontakta Global Compliance Office eller om han föredrar att rapportera det anonymt kan han kontakta Business Integrity Line på RESPEKT OCH VÄRDIGHET Var och en av våra anställda runt om i världen förtjänar att behandlas rättvist, respektfullt och med värdighet. Vi erbjuder alla anställda och arbetssökande samma möjligheter. McDonald s anställda har rätt att arbeta på en plats där det inte förekommer trakasserier, hot eller övergrepp, sexuella såväl som andra, eller fysiskt våld eller hot därom. Vi tolererar inte verbalt eller fysiskt uppförande som är nedsättande mot andra, otillbörligt stör andras arbetsprestationer eller skapar en skrämmande, trakasserande, fientlig eller kränkande arbetsmiljö. Inom ramen för denna policy anses begreppet trakasserier omfatta nedsättande anmärkningar, anstötliga uttalanden, skämt, elektroniska meddelanden samt andra visuella, verbala eller fysiska handlingar som kan skapa en skrämmande, fientlig eller kränkande arbetsmiljö. Förutom ovanstående omfattar sexuella trakasserier ovälkomna sexuella närmanden, begäran om sexuella förmåner samt annat uppträdande av sexuell natur. DEJTNING För att undvika situationer där uppförande på arbetsplatsen skulle kunna påverka arbetsmiljön negativt är det förbjudet för anställda som har ett direkt eller indirekt rapporteringsförhållande att dejta eller ha ett sexuellt förhållande. Det lämpar sig inte att visa att någon favoriseras eller fatta verksamhetsbeslut baserat på känslor eller vänskap istället för att det sker baserat på vad som ligger i företagets bästa intresse. Om du har ett förhållande eller planerar att ha ett förhållande som kan strida mot företagets policy måste du omedelbart informera din representant på HR-avdelningen eller din chef om detta. INKLUDERING OCH MÅNGFALD McDonald s målsättning är mångfald och lika möjligheter för alla. Vi respekterar varje anställds unika egenskaper och perspektiv och vi förlitar oss på att dessa olika perspektiv hjälper oss att bygga och förbättra våra relationer med gäster och affärspartner. Vi sätter värde på våra anställda, franchisetagares, gästers och affärspartners mångfald och arbetar hårt för att säkerställa att alla känner sig välkomna hos McDonald s. McDonald s erbjuder lika behandling och lika anställningsmöjligheter utan hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg, religion, kön, ålder, nationellt ursprung, medborgarskap, handikapp, sexuell läggning, militär status, genetisk information eller andra grunder som skyddas i lag. Vi använder denna policy för våra anställda, arbetssökande, fristående entreprenörer, franchisetagare och leverantörer. Den här policyn följs även för alla delar av McDonald s handlande gentemot gäster och för våra anställningsbeslut, inklusive rekrytering, anställning, placering, utveckling, befordran, utbildning, schemaläggning, förmåner, kompensation och uppsägning eller avsked. SÄKER ARBETSPLATS Vi arbetar för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra anställda. Vi kräver att alla anställda följer säkerhetsregler och -rutiner och vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva och sina arbetskamrater. För allas säkerhet måste anställda omedelbart rapportera olyckor och osäkra rutiner eller förhållanden till sin närmaste chef. Alkohol och droger Du får inte inneha eller använda alkohol eller illegala droger på arbetsplatsen eller när du håller på med arbetsrelaterade aktiviteter. Du får inte arbeta om du är påverkad av alkohol, illegala droger eller någon substans som skulle kunna försämra din förmåga att fullgöra ditt arbete säkert och effektivt. Du får inte distribuera droger eller alkohol på arbetet. Du får inte inneha eller konsumera alkohol inom företagets lokaler förutom vid av McDonald s sponsrade sociala sammankomster där alkohol är tillåtet. McDonald s riktlinjer för HR-avdelningen Kan hämtas på McDonald s intranät AccessMcD Flera av mina arbetskamrater berättar ofta motbjudande skämt, men jag tycker det är obehagligt att tala om för dem att jag uppfattar det som stötande. Hur ska jag ta itu med den här situationen? SVAR: Att visa respekt mot människor har länge varit en värdering som McDonald s värnar om. Ta upp frågan med din närmaste chef eller HR-avdelningen. Om du vill rapportera anonymt kan du ringa Business Integrity Line på VÅRA MEDARBETARE 21

12 Vi tror på McDonald s-systemet. McDonald s-systemet Agera i McDonald s bästa intresse Vi agerar för att långsiktigt främja McDonald s, aldrig för egen vinning eller för att favorisera släkt och vänner. Relationer med franchisetagare/operatörer Vi har byggt vårt enastående system genom att hjälpa franchisetagare/operatörer uppnå sin potential genom positiva affärsförhållanden med McDonald s. Vi har åstadkommit detta genom att behandla franchisetagare/operatörer med respekt, rättvisa och ärlighet, i goda såväl som dåliga tider. Våra relationer med franchisetagare/ operatörer fortsätter att vara nyckeln till våra framgångar. Alla anställda ansvarar för att de här positiva relationerna bibehålls. Uppförandekoden gäller inte för McDonald s franchisetagare/operatörer eller deras anställda som är oberoende affärsmän och -kvinnor. Vi förväntar oss dock att våra franchisetagare/operatörer agerar med stor integritet och rättar sig efter gällande lagar och förordningar, inklusive lagar som reglerar mänskliga rättigheter, värdighet och respekt, säkerhet på arbetsplatsen, kompensation till och behandling av medarbetare. Vi uppmuntrar dem även att anta en uppförandekod för sitt företag som påminner om denna. 22 McDONALD S-SYSTEMET 23

13 Relationer med leverantörer Ray Kroc var leverantör till den första McDonald s-restaurangen och visste därför hur viktigt det är att bygga starka relationer med leverantörer. Detta sker fortfarande. Vi behandlar våra leverantörer med respekt, rättvisa och ärlighet och i gengäld förväntar vi oss att våra leverantörer behandlar oss på samma sätt. McDonald s baserar sina relationer med leverantörer på lagliga, effektiva och rättvisa metoder. Även om Uppförandekoden inte gäller för våra leverantörer förväntar vi oss att de följer gällande lagstiftning i sina affärsrelationer, med sina anställda, med samhället och med McDonald s. Vi kräver dessutom att samtliga av våra leverantörer intygar att de följer vår Uppförandekod för leverantörer. McDonald s är ett globalt företag som gör affärer med leverantörer i många länder med skiftande kulturella, sociala och ekonomiska förutsättningar. McDonald s har rättvisa anställningsvillkor och vi strävar efter att skapa en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö för våra anställda. Vi förväntar oss i gengäld att arbeta med leverantörer som delar våra värderingar. Detta innebär att våra leverantörer förväntas vara delaktiga i vårt åtagande att främja alla människors grundläggande rättigheter: att behandla de anställda med rättvisa, respekt och värdighet samt att nyttja metoder som främjar hälsa och säkerhet. Vi granskar och uppdaterar regelbundet våra inköps- och hållbarhetsrutiner för att försäkra oss om att de alltid motsvarar våra krav. Vi strävar efter att arbeta med leverantörer som åtar sig att följa våra övergripande principer för att bedriva affärsverksamhet på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Måste McDonald s leverantörer och franchisetagare/operatörer årligen intyga att man följer Uppförandekoden? SVAR: Nej, leverantörer och franchisetagare/ operatörer behöver inte intyga att de följer Uppförandekoden. De förväntas dock att upprätthålla principer som liknar dem som beskrivs i Uppförandekoden och hjälpa McDonald s anställda med att följa Uppförandekoden. Leverantörer måste även intyga att de lever upp till Uppförandekoden för leverantörer varje år och förväntas också bedriva sin affärsverksamhet etiskt och hålla sig till alla gällande lagar och bestämmelser. McDonald s Uppförandekod för leverantörer Kan hämtas på McDonald s intranät AccessMcD och 24 McDONALD S-SYSTEMET 25

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and dependable.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and dependable. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and dependable. The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. "The basis for our entire business is that we are ethical,

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer Microsofts Uppförandekod för Leverantörer På Microsoft strävar vi efter att vara mer än bara ett företag vi vill vara ett bra företag. På vägen mot det målet arbetar vi engagerat med vår mission att hjälpa

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions 2 Uppförandekod Denna version av uppförandekoden är en sammanfattning av vår uppförandekod. Den distribueras till alla medarbetare.

Läs mer

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-13 5 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren

Läs mer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Hillerstorp 2015 Code of Conduct Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Innehåll INLEDNING 3 SAMMANFATTNING Social, etisk och miljömässig hållbarhet på Axelent 5 THE SPIRIT OF AXELent 7 AFFÄRSPRINCIPER

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Läs mer

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio Uppförandekod En sammanställning av de juridiska och etiska normer som tillämpas inom Celesio Vi bryr oss! Information från företagsledningen Vi bryr oss! Celesio är ett ledande internationellt handelsbolag,

Läs mer

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD INNEHÅLL 1 VD HAR ORDET...4 2 VAD STYR VÅRT UPPFÖRANDE...6 2 3 3 UPPFÖRANDE MÄNNISKOR EMELLAN... 10 4 AFFÄRSETIK...14 5 ATT SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR... 18 6 KOMMUNIKATION...

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Företagspolicy. Melship

Företagspolicy. Melship Företagspolicy Melship 1 Innehållsförteckning Om företagspolicyn sida 4 Vårt förhållande till varandra sida 5 Vårt förhållande till företaget sida 7 Vårt förhållande till bolagsstyrelsen sida 8 Vårt förhållande

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy Som ledande teknikkonsultföretag har vi ett ansvar gentemot våra intressenter och miljön. För att värna om vår koncerns integritet måste

Läs mer

IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER...

IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... Etikpolicy Beslutad av: Datum: Board of Directors of If P&C Insurance Holding Ltd (publ) 2014-11-28 Board of Directors of If P&C Insurance Ltd (publ) 2014-12-02 Board of Directors of If P&C Insurance Company

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter

Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Ett meddelande från GE På General Electric Company ( GE ) har vi åtagit oss att agera med obeveklig regelefterlevnad

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER HSB Skåne 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Policy 3 3 Definition och exempel 3 4 Om du utsätts 5 5 Om du får kännedom 6 6 Handlingsplan för arbetsgivaren 6 7

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Uppförandekod för AF Gruppen

Uppförandekod för AF Gruppen Uppförandekod för AF Gruppen afgruppen.se 1 xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0309 4 Koncernledningens uttalande 6 Riktlinjer för anställda 7 Riktlinjerna gäller

Läs mer

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer