Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte"

Transkript

1 Uppförandekod De gyllene bågarnas löfte

2 Grundstommen i hela vår verksamhet är att vi är etiska, uppriktiga och pålitliga. Det tar tid att bygga upp ett gott rykte. Vi är inte marknadsförare. Vi är affärsmänniskor med ett robust, permanent, konstruktivt etiskt program som kommer att vara ännu mer ståndsmässigt om många år än det är idag. Ray Kroc,

3 McDonald s värderingar Bästa McDonald s-medarbetare, Vi är en restaurangkedja och så mycket mer. Under 60 år har våra grundläggande värderingar styrt allt vi gör under de gyllene bågarna. Jag är stolt över vår strävan efter att hålla oss till våra etikregler och vårt rykte som bäst i klassen. När vi nu utvecklas mot ett modernt och progressivt hamburgerföretag som ger våra kunder en modern matupplevelse måste vi fortsätta att hålla oss till högsta möjliga standarder. Idag lever vi i en komplicerad miljö. Invecklade lagar och regler och till och med nya tekniker kan göra det svårare än någonsin att skilja mellan vad som är rätt eller fel. Det är därför vår Uppförandekod uttrycker vårt moraliska ansvar och visar vad som är lämpligt uppförande i utmanande situationer. Förutom att följa Uppförandekoden är det viktigt med en öppen dialog. Ställ frågor och ta upp problem även när det inte är så lätt. Vårt företag och varumärke blir starkare när du gör det. Allt vi gör baseras på vad våra gäster vill ha Vi är engagerade i våra medarbetare Vi tror på McDonald ssystemet Vår affärsmodell är etiskt utformad Vi ger tillbaka till samhället Våra gäster är anledningen till att vi finns. Vi visar dem uppskattning genom att erbjuda mat av hög kvalitet med enastående service i en ren och välkomnande miljö till ett fantastiskt pris. Vårt mål är KSR&V till varje gäst, varje gång. Vi står för möjligheter, tillhandahåller utbildning, utvecklar ledare och belönar framgång. Vi tror att ett team bestående av välutbildade medarbetare, med olika bakgrund och erfarenhet, som jobbar tillsammans i en miljö som bygger respekt och skapar engagemang, är en förutsättning för vår fortsatta framgång. McDonald s affärsmodell bygger på den trebenta pallen med Svenska McDonald s AB, franchisetagare och leverantörer, vilka är grunden för vår verksamhet och balansen mellan dessa tre gruppers intressen är avgörande. Att ha en god etik är en bra affär. På McDonald s arbetar vi med att både vi själva och driften av vår verksamhet ska ske med god etik som bygger på rättvisa, ärlighet och integritet. Vi är ansvariga för detta såväl individuellt som i grupp. Vi tar det ansvar som det innebär att vara ett ledande företag på största allvar. Vi hjälper våra gäster att bidra till ett bättre samhälle, genom att stödja Ronald McDonald Barnfond och genom vårt inflytande att göra världen till en bättre plats. Tack för allt du gör för McDonald s och för dina handlingar som gör det lätt för våra kunder att trivas. Vi bygger vår McDonald s är ett börsnoterat företag. Som företag arbetar vi affärsverksamhet lönsamt med att skapa förutsättningar för en uthållig och lönsam tillväxt för våra aktieägare. För att nå detta krävs ett kontinuerligt fokus på våra gäster och på ett välmående system. Vi strävar efter ständiga förbättringar Vi är en lärande organisation som arbetar för att förutse och reagera på de förändringar som våra gäster, medarbetare och vårt system behöver genomföra för att utvecklas och vara ledande. Steve Easterbrook Högste chef och verkställande direktör Vi strävar efter att vara våra gästers favoritställe och -sätt att äta på. För att åstadkomma detta måste våra handlingar som individer och som system återspegla våra värderingar. UPPFÖRANDEKOD 4 5

4 Innehållsförteckning 9 INLEDNING Uppförandekod 9 Tillämpning av normer 9 Publicering, ändringar och upphävande 9 Företagsledningens åtagande 10 Ytterligare ansvar för medarbetare i arbetsledande befattningar 10 Personligt ansvar 10 Öppen kommunikation/business Integrity Line ETIK FORTSÄTTNING Gåvor, tjänster och representation 30 Externa investeringar 30 Användning av elektronisk kommunikation 31 Affärsdokumentation och kommunikation 32 Lagens mening 32 Lagar och bestämmelser om ekonomisk brottslighet, penningtvätt och anti-terrorism 33 Export-/importkontroller VÅRA GÄSTER Produktkvalitet och säkerhet 13 Att leva som man lär 13 Konfidentiell information 14 Marknadsföring SAMHÄLLET Anti-korruption 34 Samhället och att ge tillbaka 37 Politisk aktivitet 37 Företagets sociala ansvar och hållbarhet 38 Personuppgifter 16 Miljöansvar VÅRA MEDARBETARE Upplevelse av anställningen 19 Skydd mot repressalier 19 Be om hjälp från McDonald s 19 Rutiner kring anställningar 20 Mänskliga rättigheter LÖNSAM TILLVÄXT Näring och hälsa 39 Hållbar leveranskedja 39 Rättvis konkurrens och antitrust 41 Handelsmetoder 42 Insiderinformation och handel med värdepapper 42 Respekt och värdighet 20 Kommunikation med allmänheten 43 Dejtning 20 Förfrågningar från myndigheter 43 Inkludering och mångfald 21 Säker arbetsplats 21 Alkohol och droger STÄNDIG FÖRBÄTTRING Bolagsstyrning och interna kontroller 45 Interna undersökningar 45 Rapportera misstankar McDONALD S-SYSTEMET Agera i McDonald s bästa intresse 23 Relationer med franchisetagare/operatörer 23 Relationer med leverantörer ÖVRIGA RESURSER Personer/ditt utvidgade team 49 Policy/ditt utvidgade informationsnät 49 Rapportera misstänkta brott mot Uppförandekoden ETIK Skydda företagets tillgångar 27 Bedrägeri 27 Intressekonflikter 28 Bibehålla de gyllene bågarnas glans 50 Vanliga frågor som ställs om Global Compliance Office 51 Sakregister 53 Avslöjande av intressekonflikter 28 Internationell åtkomst 56 Släktingar 28 Riktlinjer för intressekonflikter 28 Göra affärer med släkt och vänner 29 Svågerpolitik 29 Extern anställning och andra affärsarrangemang 29 Förhållandet mellan McDonald s och dess medarbetare regleras av nationella lagar i det land där arbetstagaren är anställd. Inom ramen för tillämpliga nationella lagar finns det ingenting i vår Uppförandekod som ändrar detta. Uppförandekoden skapar inte heller något anställningsförhållande mellan McDonald s Corporation och medarbetaren. McDonald s förbehåller sig, under förutsättning att tillämpliga lagar och kollektivavtal efterföljs, rätten att fastställa hur Uppförandekoden skall tillämpas i en viss situation och att utan föregående meddelande, konsultation eller överenskommelse göra tillägg till eller ändra Uppförandekoden så som företaget finner lämpligt. Tillämpligheten av sådana ändringar eller tillägg avseende enskilda anställda kommer att vara beroende av omständigheterna kring ett sådant tillägg eller en sådan ändring samt av tillämpliga nationella lagar och kollektivavtal. Ingenting i Uppförandekoden är avsett att förbjuda anställda från att diskutera löner, villkor eller andra anställningsförhållanden eller påverka de anställdas rätt att rapportera angelägenheter till myndigheter i enlighet med gällande lagar. 6 7

5 Våra framgångar är beroende av att var och en av oss tar personligt ansvar för att göra det som är rätt. Inledning Uppförandekod Denna Uppförandekod utgör en handledning för de etiska och juridiska åtaganden vi delar i våra roller som medlemmar i McDonald s-familjen. Detta är inte en fullständig regelbok som behandlar varje etisk fråga som kan uppstå och den är inte en sammanfattning av alla lagar och kollektivavtal och all policy som gäller för McDonald s verksamhet. Den är inte ett kontrakt och den ersätter inte ett gott omdöme. Vår Uppförandekod ger oss istället vägledning och leder oss till de resurser som kan hjälpa oss att fatta rätt beslut. Tillämpning av normer Denna Uppförandekod gäller för anställda i McDonald s Corporation och dess majoritetsägda dotterbolag i hela världen (kallas i denna Uppförandekod för McDonald s eller Företaget ). Ledamöter i McDonald s styrelse som inte är anställda i företaget måste följa reglerna i Code of Conduct for the Board of Directors of McDonald s Corporation (Uppförandekod för styrelsen) som finns på McDonald s webbplats, Uppförandekoden är inte tillämplig för våra franchisetagare/operatörer, leverantörer, ej kontrollerade dotterbolag eller deras direktörer eller anställda. I egenskap av medlemmar i McDonald s-systemet förväntas de dock ha kännedom om Uppförandekoden. Vi uppmuntrar dem att utveckla sina egna policyer, procedurer, utbildningsprogram och certifieringar som är förenliga med Uppförandekodens anda och ge fullt stöd åt våra anställda i uppfyllande av Uppförandekoden. Detta gemensamma åtagande hjälper oss att säkerställa att vi bibehåller vårt rykte som ett företag som bedriver sin verksamhet med integritet. Publicering, ändringar och upphävande Nuvarande version av Uppförandekoden kommer att läggas ut och underhållas på McDonald s webbplats, Ändringar kommer också att läggas ut på webbplatsen i enlighet med tillämpliga lagar och kollektivavtal. Undantag för executive officers från kraven i Uppförandekoden måste godkännas av styrelsens revisionskommitté och omgående publiceras i enlighet med gällande lagar. Uppförandekoden revideras löpande och den senaste versionen finns alltid att tillgå på webbplatsen. 8 INLEDNING 9

6 Företagsledningens åtagande McDonald s företagsledning har som målsättning att leva upp till högt satta mål för etiskt beteende. McDonald s Corporations styrelse har uppsikt över företagets etiska åtagande och att juridiska krav efterlevs. För att hjälpa McDonald s anställda att leva upp till Uppförandekoden har McDonald s skapat Global Compliance Office (en avdelning för övervakning av kravuppfyllelse). Denna avdelning ansvarar för att företaget följer Uppförandekoden och övriga McDonald s-policys. Ytterligare ansvar för medarbetare i arbetsledande befattningar Anställda som har arbetsledande befogenheter har en ställning som innebär förtroende och inflytande. Enligt denna Uppförandekod har de därför särskilt ansvar att upprätthålla en etisk arbetsmiljö och att leda genom goda exempel. De måste säkerställa att anställda under deras ledning förstår och följer Uppförandekoden och fullgör all efterlevnads- och etikutbildning. De är också skyldiga att kommunicera relevanta McDonald s-policyer till anställda och hjälpa dem att förstå sådana policyer. Arbetsledare måste löpande hålla en öppen och ärlig dialog med de anställda. Detta innebär att uppmuntra anställda att ställa frågor, att lämna förslag och att rapportera överträdelser. Arbetsledare måste slutligen följa upp påståenden om överträdelser som kommer till deras kännedom och vidta lämpliga korrigerande eller disciplinära åtgärder. Personligt ansvar För omvärlden representerar alla våra handlingar McDonald s och vi måste därför alltid göra vårt bästa för att upprätthålla vårt företags goda rykte. Våra framgångar är beroende av att var och en av oss tar personligt ansvar för att göra det som är rätt. Vi har skyldighet att stoppa eller förhindra handlingar som skulle kunna skada gäster, McDonald s-systemet eller vårt rykte samt att rapportera sådana handlingar så snart de inträffar eller vi får reda på att de kan inträffa. Anställda som bryter mot lagen, kollektivavtal eller denna Uppförandekod kan bli föremål för disciplinära åtgärder vilket i värsta fall kan leda till uppsägning. McDonald s Business Integrity Line TELEFON McDonald s Business Integrity Line är bemannad dygnet runt, sju dagar i veckan, 365 dagar om året av ett externt företag med erfarenhet av att hantera känsliga samtal. Tolkar finns tillgängliga. Ring inom USA. Om du ringer från utanför USA följer du anvisningarna på sidan 56. Den som ringer kan rapportera anonymt om detta är tillåtet enligt lokal lag, och inga försök kommer att göras att identifiera honom eller henne. Om du ringer anonymt bör du dock vara medveten om att det ibland är svårare att följa upp frågor som rapporteras anonymt. Öppen kommunikation/ Business Integrity Line Inom McDonald s talar vi ärligt och öppet och vi lyssnar för att förstå. Vi tar upp frågor eller ärenden, även om de är svåra. Om du känner till någon faktisk eller potentiell överträdelse av vår Uppförandekod är du ansvarig för att omedelbart rapportera överträdelsen. Det finns ett antal olika sätt att ta upp frågor. Rådfråga omedelbart Global Compliance Office eller HR-avdelningen om du tror att en allvarlig lagöverträdelse har inträffat eller skulle kunna inträffa. När det gäller andra frågor kan du prata med din chef eller någon annan i ledningen eller kontakta HRavdelningen eller Global Compliance Office. Du kan också ringa McDonald s Business Integrity Line, en kostnadsfri telefonlinje som har upprättats i syfte att underlätta för anställda att anmäla vissa misstänkta brott mot Uppförandekoden eller tillämplig lag. 10 INLEDNING 11

7 Allt vi gör baseras på vad våra gäster vill ha. Våra gäster Produktkvalitet och säkerhet Rena restauranger. Välsmakande och säker mat. Barnvänliga Happy Meal-leksaker. Detta har länge varit utmärkande för McDonald s och det är grundläggande för vårt varumärkeslöfte. McDonald s har som målsättning att säkerställa att all mat och dryck vi serverar våra kunder är säker. Detta innebär att vi arbetar med våra leverantörer som övervakar, testar och spårar ingredienser. Våra säkerhets- och kvalitetsnormer för matvaror, drycker, leksaker och kampanjartiklar uppfyller eller överträffar samtliga tillämpliga myndighetskrav. Vi stödjer ytterligare åtgärder som hjälper till att skydda konsumenter och tillförsäkrar säkerheten hos lokalt anskaffade matvaror. Vi ser detta som en del av vårt ansvar som en god samhällsmedborgare och vi vet att det också är viktigt för fortsatt tillväxt och för vår verksamhets lönsamhet. Det är varje McDonald s-medarbetares ansvar att följa alla tillämpliga regler och metoder för säkerhet och hygien. Underrätta din närmaste chef om du får kännedom om något problem som har med våra produkters säkerhet att göra. ATT LEVA SOM MAN LÄR Vi representerar McDonald s varumärke varje dag, med varje ord och varje budskap vi ger våra gäster såväl som våra medarbetare. McDonald s-anställd 12 VÅRA GÄSTER 13

8 Konfidentiell information Konfidentiell information inkluderar ickeoffentlig information om McDonald s verksamhet, dess franchisetagare, anställda, gäster eller leverantörer som skulle kunna skada McDonald s ur en konkurrensmässig synvinkel eller skada McDonald s system om det avslöjas offentligt. Som exempel kan nämnas information om expansions-, utvecklingseller affärsplaner, eller marknadsföringseller affärsstrategier som allmänheten eller konkurrenter inte känner till. Information är en värdefull tillgång och otillåtet avslöjande av dessa typer av verksamhetsinformation kan skada McDonald s-systemet och är förbjudet. Här följer några tips som du bör komma ihåg angående konfidentiell information: Vidta förebyggande åtgärder för att undvika oavsiktligt avslöjande av konfidentiell information. Märk den som Konfidentiellt och diskutera den aldrig på offentliga platser. Använd lösenord och andra godkända metoder för att hålla din bärbara dator, mobiltelefon och/eller andra elektroniska enheter säkra. Diskutera inte konfidentiell information på offentliga platser som hissar, toaletter eller restauranger. Lämna inte konfidentiell information tillgängligt på t.ex. kontoret, inklusive i konferensrum eller vid kopieringsmaskiner, där obehöriga kan se den. Var försiktig när du skickar och vidarebefordrar konfidentiell information via e-post. Kontrollera och dubbelkontrollera listan med mottagare och se till att alla har ett behov av att känna till informationen och var extra försiktig när du använder Svara alla. Var försiktig och avslöja inte konfidentiell information i något onlineforum, t.ex. en blogg eller någon annan typ av sociala medier. Marknadsföring Vårt varumärkeslöfte börjar redan innan våra gäster kommit till våra restauranger, med reklam och marknadsföring som är uppriktig, smakfull och värdig ett av världens mest kända detaljhandelsmärken. McDonald s uppförandekod för de gyllene bågarna innehåller information om vårt åtagande och hur och vad vi kommunicerar i vår reklam och marknadsföring, såväl som vår juridiska och varumärkesrelaterade policy och normer. McDonald s uppförandekod för de gyllene bågarna Kan hämtas på McDonald s intranät AccessMcD 14 VÅRA GÄSTER 15

9 Personuppgifter Dataskyddslagarna skyddar information om privatpersoner. På McDonald s respekterar och värnar vi om våra anställdas, gästers och franchisetagares integritet och håller deras personuppgifter konfidentiella. Det finns dessutom strikta regler om insamling och användning av gästers och franchisetagares personuppgifter för marknadsföringsändamål. Personuppgifter inkluderar all information som direkt eller indirekt är kopplat till en person t.ex. födelsedatum, telefonnummer, adresser, personnummer, lösenord, ekonomisk information och i vissa fall, IP-adresser. Detta innebär att du måste behandla alla personuppgifter om anställda, gäster och franchisetagare med omsorg och respekt och skydda uppgifterna mot otillbörligt intrång och avslöjande. Du får aldrig använda sådana uppgifter för egen vinning eller på annat olämpligt sätt (t.ex. för att hjälpa dig att starta en verksamhet som inte är relaterad till McDonald s, be om bidrag till en välgörenhetsorganisation eller försöka få stöd för en politisk kandidat). Du får bara använda personuppgifter om du har tillåtelse att göra det och bara för legitima affärsändamål och i enlighet med tillämpliga lagar och riktlinjer. Fråga om du inte är säker på vad som gäller. Avslöja aldrig en annan persons personuppgifter för någon på eller utanför McDonald s utom i de fall då detta är tillåtet enligt lag eller enligt McDonald s policy. Även om du har ett legitimt affärsändamål ska du inte dela personuppgifter utanför McDonald s innan du har försäkrat dig om att mottagaren är: 1) behörig att ta emot informationen, 2) medveten om att uppgifterna är konfidentiella, och 3) förstår hur uppgifterna kan användas. Ge bara ut personuppgifter i den mån det är nödvändigt för affärsändamålet. Det kan även finnas juridiska begränsningar för överföring av personuppgifter till en annan part eller utanför ursprungslandet. Otillåten användning av personuppgifter kan leda till juridiska påföljder och kan även leda till att McDonald s rykte skadas. Kontakta Global Compliance Office om du har några frågor angående personuppgifter eller datasekretess. Exempel på tillbörligt skydd av konfidentiell information: Miguel diskuterar endast potentiellt konfidentiell information eller information om affärshemligheter med dem i företaget som har behov av att känna till informationen och begränsar distributionen av information till minsta möjliga grupp. Vad är konfidentiell information? SVAR: Konfidentiell information är all icke-offentlig information som kan vara användbar för konkurrenter eller vara skadlig för informationens ägare om den avslöjas. Som exempel kan nämnas information om affärsplaner eller verksamheter som allmänheten eller konkurrenter inte känner till. Jag har precis kommit tillbaka från ett regionmöte där jag fick information om McDonald s spännande nya produktplaner och om ett utmärkt ekonomiskt resultat som snart kommer att publiceras. Jag är mycket stolt över McDonald s framgång och är angelägen om att dela med mig av nyheterna. Får jag berätta för min familj eller svara på frågor om en journalist skulle kontakta mig? SVAR: Nej. Denna information har inte släppts till allmänheten och är konfidentiell. Otillåtet avslöjande kan få allvarliga konsekvenser. McDonald s kan till exempel hamna i ett konkurrensmässigt underläge eller bli skadeståndsskyldigt. Avslöja aldrig konfidentiell information för en journalist eller någon utanför McDonald s. Carol lägger alltid konfidentiell information i en låst låda när hon går på lunch. Eftersom Joes arbete innefattar anställdas medarbetarfiler förvarar han dem alltid i ett låst skåp. Rita ser alltid till att få ett undertecknat sekretessavtal från blivande leverantörer innan hon tillhandahåller information om McDonald s. 16 VÅRA GÄSTER 17

10 Vi är engagerade i våra medarbetare. Våra medarbetare Upplevelse av anställningen Vi står för möjligheter, tillhandahåller utbildning, utvecklar ledare och belönar framgång. Vi tror att ett team bestående av välutbildade medarbetare, med olika bakgrund och erfarenhet, som jobbar tillsammans i en miljö som bygger respekt och skapar engagemang är en förutsättning för vår fortsatta framgång. Skydd mot repressalier McDonald s skyddar sina anställda mot repressalier. Repressalie är en handling där någon anställd, hotats, antingen direkt eller indirekt, som svar på en anmälan om en etisk eller juridisk angelägenhet eller samarbete i samband med en undersökning. McDonald s förbjuder uttryckligen alla typer av repressalier mot anställda som rapporterar ett problem inom ramen för efterlevnad av Uppförandekoden. Omvänt måste en anställd som känner till eller misstänker att repressalier har förekommit omedelbart rapportera detta. Be om hjälp från McDonald s Om du tror att du har blivit utsatt för repessalie kontaktar du: en medarbetare på HR avdelningen Global Compliance Office Telefon: SMS: E-post: Business Integrity Line: Business Integrity Line är bemannad dygnet runt, sju dagar i veckan, 365 dagar om året av ett externt företag. Samtalet är gratis, konfidentiellt och kan ringas anonymt. Tolkar finns alltid tillgängliga. Var och en av följande handlingar kommer att leda till disciplinära åtgärder, vilket i värsta fall kan leda till uppsägning: Lämna in en rapport som är medvetet felaktig Lämna in en rapport som är avsedd att hota eller skada en anställds rykte; eller Vidta åtgärder mot en annan anställd som kan anses vara repressalier 18 VÅRA MEDARBETARE 19

11 Rutiner kring anställningar MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER På McDonald s arbetar vi på ett sätt som respekterar mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vi utnyttjar inte någon form av slaveri, tvångsarbete eller bunden arbetskraft eller ofrivillig arbetskraft från fängelser. Vi ägnar oss inte åt människohandel eller exploatering och vi importerar inte varor som producerats av slavar eller genom människohandel. Vi stödjer grundläggande mänskliga rättigheter för alla människor. Vi anställer inte barn eller människor som arbetar under tvång. Vi förbjuder fysisk bestraffning och misshandel. Vi respekterar de anställdas rätt att ansluta sig eller inte ansluta sig till en valfri grupp i den mån detta är tillåtet enligt tillämpliga lagar och förordningar. McDonald s följer anställningslagarna på alla marknader där vi är verksamma. Jerry och hans närmaste chef David gör ganska ofta affärsresor tillsammans. Varje gång de reser betalar David små personliga saker med sitt kreditkort som tillhandahålls av företaget och Jerry är medveten om Davids debiteringar. Jerry vill låta någon få veta att David använder sitt företagskreditkort på otillbörligt sätt, men han är rädd att om han säger något skulle det kunna leda till negativa konsekvenser för honom. Har Jerry skyldighet att rapportera Davids tvivelaktiga debiteringar? SVAR: Ja. Jerry bör rapportera Davids handlingar och kan göra det utan att behöva vara rädd för repressalier. Han har flera olika möjligheter. Han kan rapportera Davids handlingar direkt till en representant på HR-avdelningen, kontakta Global Compliance Office eller om han föredrar att rapportera det anonymt kan han kontakta Business Integrity Line på RESPEKT OCH VÄRDIGHET Var och en av våra anställda runt om i världen förtjänar att behandlas rättvist, respektfullt och med värdighet. Vi erbjuder alla anställda och arbetssökande samma möjligheter. McDonald s anställda har rätt att arbeta på en plats där det inte förekommer trakasserier, hot eller övergrepp, sexuella såväl som andra, eller fysiskt våld eller hot därom. Vi tolererar inte verbalt eller fysiskt uppförande som är nedsättande mot andra, otillbörligt stör andras arbetsprestationer eller skapar en skrämmande, trakasserande, fientlig eller kränkande arbetsmiljö. Inom ramen för denna policy anses begreppet trakasserier omfatta nedsättande anmärkningar, anstötliga uttalanden, skämt, elektroniska meddelanden samt andra visuella, verbala eller fysiska handlingar som kan skapa en skrämmande, fientlig eller kränkande arbetsmiljö. Förutom ovanstående omfattar sexuella trakasserier ovälkomna sexuella närmanden, begäran om sexuella förmåner samt annat uppträdande av sexuell natur. DEJTNING För att undvika situationer där uppförande på arbetsplatsen skulle kunna påverka arbetsmiljön negativt är det förbjudet för anställda som har ett direkt eller indirekt rapporteringsförhållande att dejta eller ha ett sexuellt förhållande. Det lämpar sig inte att visa att någon favoriseras eller fatta verksamhetsbeslut baserat på känslor eller vänskap istället för att det sker baserat på vad som ligger i företagets bästa intresse. Om du har ett förhållande eller planerar att ha ett förhållande som kan strida mot företagets policy måste du omedelbart informera din representant på HR-avdelningen eller din chef om detta. INKLUDERING OCH MÅNGFALD McDonald s målsättning är mångfald och lika möjligheter för alla. Vi respekterar varje anställds unika egenskaper och perspektiv och vi förlitar oss på att dessa olika perspektiv hjälper oss att bygga och förbättra våra relationer med gäster och affärspartner. Vi sätter värde på våra anställda, franchisetagares, gästers och affärspartners mångfald och arbetar hårt för att säkerställa att alla känner sig välkomna hos McDonald s. McDonald s erbjuder lika behandling och lika anställningsmöjligheter utan hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg, religion, kön, ålder, nationellt ursprung, medborgarskap, handikapp, sexuell läggning, militär status, genetisk information eller andra grunder som skyddas i lag. Vi använder denna policy för våra anställda, arbetssökande, fristående entreprenörer, franchisetagare och leverantörer. Den här policyn följs även för alla delar av McDonald s handlande gentemot gäster och för våra anställningsbeslut, inklusive rekrytering, anställning, placering, utveckling, befordran, utbildning, schemaläggning, förmåner, kompensation och uppsägning eller avsked. SÄKER ARBETSPLATS Vi arbetar för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra anställda. Vi kräver att alla anställda följer säkerhetsregler och -rutiner och vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva och sina arbetskamrater. För allas säkerhet måste anställda omedelbart rapportera olyckor och osäkra rutiner eller förhållanden till sin närmaste chef. Alkohol och droger Du får inte inneha eller använda alkohol eller illegala droger på arbetsplatsen eller när du håller på med arbetsrelaterade aktiviteter. Du får inte arbeta om du är påverkad av alkohol, illegala droger eller någon substans som skulle kunna försämra din förmåga att fullgöra ditt arbete säkert och effektivt. Du får inte distribuera droger eller alkohol på arbetet. Du får inte inneha eller konsumera alkohol inom företagets lokaler förutom vid av McDonald s sponsrade sociala sammankomster där alkohol är tillåtet. McDonald s riktlinjer för HR-avdelningen Kan hämtas på McDonald s intranät AccessMcD Flera av mina arbetskamrater berättar ofta motbjudande skämt, men jag tycker det är obehagligt att tala om för dem att jag uppfattar det som stötande. Hur ska jag ta itu med den här situationen? SVAR: Att visa respekt mot människor har länge varit en värdering som McDonald s värnar om. Ta upp frågan med din närmaste chef eller HR-avdelningen. Om du vill rapportera anonymt kan du ringa Business Integrity Line på VÅRA MEDARBETARE 21

12 Vi tror på McDonald s-systemet. McDonald s-systemet Agera i McDonald s bästa intresse Vi agerar för att långsiktigt främja McDonald s, aldrig för egen vinning eller för att favorisera släkt och vänner. Relationer med franchisetagare/operatörer Vi har byggt vårt enastående system genom att hjälpa franchisetagare/operatörer uppnå sin potential genom positiva affärsförhållanden med McDonald s. Vi har åstadkommit detta genom att behandla franchisetagare/operatörer med respekt, rättvisa och ärlighet, i goda såväl som dåliga tider. Våra relationer med franchisetagare/ operatörer fortsätter att vara nyckeln till våra framgångar. Alla anställda ansvarar för att de här positiva relationerna bibehålls. Uppförandekoden gäller inte för McDonald s franchisetagare/operatörer eller deras anställda som är oberoende affärsmän och -kvinnor. Vi förväntar oss dock att våra franchisetagare/operatörer agerar med stor integritet och rättar sig efter gällande lagar och förordningar, inklusive lagar som reglerar mänskliga rättigheter, värdighet och respekt, säkerhet på arbetsplatsen, kompensation till och behandling av medarbetare. Vi uppmuntrar dem även att anta en uppförandekod för sitt företag som påminner om denna. 22 McDONALD S-SYSTEMET 23

13 Relationer med leverantörer Ray Kroc var leverantör till den första McDonald s-restaurangen och visste därför hur viktigt det är att bygga starka relationer med leverantörer. Detta sker fortfarande. Vi behandlar våra leverantörer med respekt, rättvisa och ärlighet och i gengäld förväntar vi oss att våra leverantörer behandlar oss på samma sätt. McDonald s baserar sina relationer med leverantörer på lagliga, effektiva och rättvisa metoder. Även om Uppförandekoden inte gäller för våra leverantörer förväntar vi oss att de följer gällande lagstiftning i sina affärsrelationer, med sina anställda, med samhället och med McDonald s. Vi kräver dessutom att samtliga av våra leverantörer intygar att de följer vår Uppförandekod för leverantörer. McDonald s är ett globalt företag som gör affärer med leverantörer i många länder med skiftande kulturella, sociala och ekonomiska förutsättningar. McDonald s har rättvisa anställningsvillkor och vi strävar efter att skapa en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö för våra anställda. Vi förväntar oss i gengäld att arbeta med leverantörer som delar våra värderingar. Detta innebär att våra leverantörer förväntas vara delaktiga i vårt åtagande att främja alla människors grundläggande rättigheter: att behandla de anställda med rättvisa, respekt och värdighet samt att nyttja metoder som främjar hälsa och säkerhet. Vi granskar och uppdaterar regelbundet våra inköps- och hållbarhetsrutiner för att försäkra oss om att de alltid motsvarar våra krav. Vi strävar efter att arbeta med leverantörer som åtar sig att följa våra övergripande principer för att bedriva affärsverksamhet på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Måste McDonald s leverantörer och franchisetagare/operatörer årligen intyga att man följer Uppförandekoden? SVAR: Nej, leverantörer och franchisetagare/ operatörer behöver inte intyga att de följer Uppförandekoden. De förväntas dock att upprätthålla principer som liknar dem som beskrivs i Uppförandekoden och hjälpa McDonald s anställda med att följa Uppförandekoden. Leverantörer måste även intyga att de lever upp till Uppförandekoden för leverantörer varje år och förväntas också bedriva sin affärsverksamhet etiskt och hålla sig till alla gällande lagar och bestämmelser. McDonald s Uppförandekod för leverantörer Kan hämtas på McDonald s intranät AccessMcD och 24 McDONALD S-SYSTEMET 25

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. "The basis for our entire business is that we are ethical,

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Agera med integritet Jorden runt The REAL Thing På RÄTT sätt Agera med integritet. Var uppriktig. Följ lagen. Rätta dig efter reglerna. Ta ansvar

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

Standards of Global Business Practices

Standards of Global Business Practices Standards of Global Business Practices UPPRÄTTHÅL- LANDE AV VÅR STANDARD Vi räknar med att du hjälper företaget genom att känna ditt ansvar i enlighet med vår standard och informerar oss när hjälp behövs.

Läs mer

Etiska regler vid Victaulic

Etiska regler vid Victaulic Etiska regler vid Victaulic INNEHÅLL Ett meddelande från John F. Malloy... 1 Vägledningsprinciper... 2 Göra rätt saker... 2 Om koden... 3 Skydda affärskapital... 5 Intellektuella tillgångar Patent, varumärken,

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED I. INLEDNING Exide Technologies har etablerat Etikregler om god affärssed ( Normen ) i syfte att säkerställa att Exide Technologies och dess dotterbolag samt

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter:

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: Konsekvent höga krav på agerandet är av största vikt för att vi ska uppfylla och överträffa förväntningarna

Läs mer

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18 Uppförandekoden Innehåll Inledning 1 Skydda vår integritet 2 Tillämplighet och efterlevnad 2 Förvärv 2 Minoritetsintressen, joint ventures och delägarskap 2 Brott mot Koden 3 Internrevision 3 Efterlevnad

Läs mer

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT 2007 INNEHÅLL L ORÉAL-ANDAN FÖRORD av Sir Lindsay Owen-Jones och Jean-Paul Agon FÖRORD av företagsledningen HUR MAN ANVÄNDER DETTA YRKESETISKA REGELVERK RESPEKT FÖR INDIVIDEN,

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Etikkod Innehållsförteckning I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex Anställda.............................. 1 II. Samtycke till Etikkoden........................................................ 1 Anställdas

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer