Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and dependable.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and dependable."

Transkript

1 Uppförandekod The Promise of the Golden Arches The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and dependable.

2 The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and dependable. It takes time to build a reputation. We are not promoters. We are business people with a solid, permanent, constructive ethical programme that will be in style years from now even more than it is today. Ray Kroc, Uppförandekod 3

3 McDonald s värderingar Bästa McDonald s-medarbetare, I mer än 50 år har McDonald s varit ett företag som styrts av våra grundläggande värderingar. Vår grundare Ray Kroc byggde upp detta enastående företag baserat på de sju värderingar som fortsätter att vägleda oss i vårt uppträdande, i vårt agerande och i de beslut vi fattar varje dag: Allt vi gör baseras på vad våra gäster vill ha Vi är engagerade i våra medarbetare Vi tror på McDonald s-systemet Vår affärsmodell är etiskt formad Vi ger tillbaka till samhället Vi bygger vår affärsverksamhet lönsamt Vi strävar efter ständiga förbättringar Inbyggt i alla våra värderingar är vår strävan efter att agera på ett etiskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Detta engagemang tar sig uttryck i vår Uppförandekod. I dagens miljö med komplexa lagar och bestämmelser ger vår Uppförandekod oss vägledning inom många av de komplicerade områden vi ställs inför. Förutom att vi ska hålla oss till vår Uppförandekod måste vi även fortsätta att öppet kommunicera genom att ställa frågor och ta upp angelägenheter även i situationer när detta kan kännas svårt. Namnet McDonald s är betrott och respekterat i hela världen. Var och en av oss, från personalrummet till styrelserummet, är en ambassadör för McDonald s i allt vi säger och gör. Ditt engagemang i att göra det som är rätt och riktigt upprätthåller de gyllene bågarnas glans i hela världen. Tack. James Skinner Chief Executive Officer Allt vi gör baseras på vad våra gäster vill ha Våra gäster är anledningen till att vi finns. Vi visar dem uppskattning genom att erbjuda mat av hög kvalitet med överlägsen service i en ren och välkomnande miljö till ett bra värde. Vårt mål är KSR&V till varje gäst, varje gång. Vi är engagerade i våra medarbetare Vi står för möjligheter, tillhandhåller utbildning, utvecklar ledare och belönar framgång. Vi tror att ett team bestående av välutbildade medarbetare, med olika bakgrund och erfarenhet, som jobbar tillsammans i en miljö som skapar respekt och engagemang, är en förutsättning för vår fortsatta framgång. Vi tror på McDonald s-systemet McDonald s affärsmodell bygger på den trebenta pallen med Svenska McDonald s AB, franchisetagare och leverantörer, vilka är grunden för vår verksamhet och balansen mellan dessa tre gruppers intressen är För att åstadkomma detta avgörande. måste det vi gör som Vår affärsmodell är etiskt formad individer och som system Att ha en god etik är en bra affär. På McDonald s spegla våra värderingar. arbetar vi med att både vi själva och driften av vår verksamhet ska ske med god etik som bygger på rättvisa, ärlighet och integritet. Vi är ansvariga för detta såväl individuellt som i grupp. Vi strävar efter att vara våra gästers favoritställe och -sätt att äta. Vi ger tillbaka till samhället Vi tar det ansvar som det innebär att vara ett ledande företag på stort allvar. Vi hjälper våra gäster att bidra till ett bättre samhälle, att stödja Ronald McDonald Barnfond och genom vårt inflytande göra världen till en bättre plats. Vi bygger vår affärsverksamhet lönsamt McDonald s är ett börsnoterat företag. Som företag arbetar vi med att skapa förutsättningar för en uthållig och lönsam tillväxt för våra aktieägare. För att nå detta krävs ett kontinuerligt fokus på våra gäster och på ett välmående system. Vi strävar efter ständiga förbättringar Vi är en lärande organisation som arbetar för att förutse och reagera på de förändringar som våra gäster, medarbetare och vårt system behöver genomföra för att utvecklas och vara ledande. McDonald s värderingar 5

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 8 Inledning 9 Uppförandekod 9 Normernas tillämplighet 9 Publicering, ändring och upphävande 10 Ledningens åtagande 10 Ytterligare ansvar för arbetsledande anställda 10 Personligt ansvar 11 Öppen kommunikation/business Integrity Line 12 Våra gäster 13 Produktkvalitet och säkerhet 14 Konfidentiell information 14 Marknadsföring 15 Personuppgifter 16 Våra medarbetare 17 Anställningens upplevelse 17 Skydd mot vedergällning 18 Mänskliga rättigheter och lagen 18 Respekt och värdighet 19 Inbegripande och mångfald 19 Säker arbetsplats 19 Alkohol och droger 20 McDonald s-systemet 21 Agera i McDonald s bästa intresse 21 Relationer med ägare/operatörer 22 Relationer med leverantörer 24 Etik 25 Skydda företagets tillgångar 26 Intressekonflikter 26 Göra affärer med släkt och vänner 26 extern anställning och andra affärsarrangemang 27 Gåvor, förmåner och representation 27 Externa investeringar 28 Användning av elektronisk kommunikation 29 Affärsdokumentation och kommunikation 30 Lagens mening 30 Internationell affärsverksamhet 30 Motverka mutor 32 Samhället 33 Samhället och att ge tillbaka 34 Politisk aktivitet 35 Företagets sociala ansvar 35 Miljöansvar 35 Näring och hälsa 35 Hållbar leveranskedja 36 Lönsam tillväxt 37 Rättvis konkurrens och antitrust 38 Handelsmetoder 39 insiderinformation och handel med värdepapper 39 Kommunikation med allmänheten 39 Förfrågningar från myndigheter 40 Kontinuerlig förbättring 41 Bolagsstyrning och interna kontroller 41 Interna undersökningar 42 Rapportera misstankar 43 Övriga resurser 43 Personer/ditt team i förlängningen 43 Policy/ditt informationsnät i förlängningen 43 rapportera misstänkta brott mot Uppförandekoden 44 Bibehålla de gyllene bågarnas glans Förhållandet mellan McDonald s och dess medarbetare regleras av nationella lagar och de kollektivavtal som gäller under anställningen. Inom ramen för tillämpliga nationella lagar finns det ingenting i vår Uppförandekod som ändrar detta. Uppförandekoden skapar inte heller något anställningsförhållande mellan McDonald s Corporation och medarbetaren. McDonald s förbehåller sig, under förutsättning att tillämpliga lagar och kollektivavtal efterföljs, rätten att fastställa hur Uppförandekoden skall tillämpas i en viss situation och att utan föregående meddelande, konsultation eller överenskommelse göra tillägg till eller ändra Uppförandekoden så som företaget finner lämpligt. Tillämpligheten av sådana ändringar eller tillägg med avseende på enskilda anställda kommer att vara beroende av omständigheterna kring ett sådant tillägg eller en sådan ändring samt av tillämpliga nationella lagar och kollektivavtal. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 Uppförandekod 7

5 Inledning Uppförandekod Denna Uppförandekod utgör en handledning för de etiska och juridiska åtaganden vi delar i våra roller som medlemmar i McDonald s-familjen. Detta är inte en fullständig regelbok som behandlar varje etisk fråga som kan uppstå. Den är inte en sammanfattning av alla lagar och kollektivavtal och all policy som gäller för McDonald s verksamhet. Den är inte ett kontrakt och den ersätter inte ett gott omdöme. Vår Uppförandekod ger oss istället vägledning och leder oss till de resurser som kan hjälpa oss att fatta rätt beslut. INLEDNING NORMERNAS TILLÄMPLIGHET Denna Uppförandekod gäller för anställda i McDonald s Corporation och dess majoritetsägda dotterbolag i hela världen. Ledamöter i McDonald s styrelse som inte är anställda i företaget måste följa reglerna i Code of Conduct for the Board of Directors of McDonald s Corporation (uppförandekod för styrelsen) som finns på McDonald s webbplats, Uppförandekoden är inte tillämplig för våra ägare/operatörer, leverantörer eller deras anställda. I egenskap av medlemmar av McDonald s-systemet förväntas de dock ha kännedom om Uppförandekoden, utforma sin egen policy och praxis som är förenlig med Uppförandekodens anda och ge fullt stöd åt våra anställda i uppfyllande av Uppförandekoden. Detta delade åtagande hjälper oss att säkerställa att vi uppfyller vårt rykte som ett företag som bedriver sin verksamhet med integritet. PUBLICERING, ÄNDRING OCH UPPHÄVANDE Nuvarande version av Uppförandekoden kommer att läggas ut och underhållas på McDonald s webbplats, Ändringar kommer också att läggas ut på webbplatsen i enlighet med tillämpliga lagar och kollektivavtal. För det mycket osannolika fallet att det skulle visa sig vara i företagets bästa intresse att undanta verkställande chefer från kraven i Uppförandekoden måste detta godkännas av styrelsens revisionskommitté och omgående publiceras i enlighet med lagens bestämmelser. Uppförandekoden revideras löpande och den senaste versionen finns alltid att tillgå på webbplatsen. 8 Uppförandekod 9 Foto: Milano

6 LEDNINGENS ÅTAGANDE McDonald s företagsledning har som målsättning att leva upp till högt satta mål för etiskt beteende. McDonald s Corporations styrelse har uppsikt över företagets etiska åtagande och att legala krav efterlevs. För att hjälpa McDonald s anställda att leva upp till Uppförandekoden har McDonald s bildat Global Compliance Office (avdelning för övervakning av kravuppfyllelse) som ansvarar för att företaget följer denna Uppförandekod och övrig McDonald s-policy. YTTERLIGARE ANSVAR FÖR ARBETSLEDANDE ANSTÄLLDA Anställda som har arbetsledande befogenheter har en ställning som innebär förtroende och inflytande. Enligt denna Uppförandekod har de därför särskilt ansvar att upprätthålla en etisk arbetsmiljö och att leda genom goda exempel. De måste säkerställa att anställda under deras ledning förstår och följer Uppförandekoden och fullgör all efterlevnads- och etikutbildning. De är också skyldiga att kommunicera relevant McDonald s-policy till anställda och hjälpa dem att förstå sådan policy. Arbetsledare måste löpande hålla en öppen PERSONLIGT ANSVAR För omvärlden representerar alla våra handlingar McDonald s och vi måste därför alltid göra vårt bästa för att upprätthålla vårt företags goda rykte. Våra framgångar är beroende av att var och en av oss tar personligt ansvar för att göra vad som är rätt. Vi har skyldighet att stoppa eller förhindra handlingar som skulle kunna skada gäster, McDonald s-systemet eller vårt rykte samt att rapportera sådana handlingar så snart de inträffar. Anställda som bryter mot lagen, kollektivavtal eller denna Uppförandekod kan bli föremål för åtgärder och riskerar uppsägning. ÖPPEN KOMMUNIKATION/ BUSINESS INTEGRITY LINE Inom McDonald s talar vi ärligt och öppet och vi lyssnar för att förstå. Vi tar upp frågor eller ärenden, även om de är svåra. Om du känner till någon överträdelse av vår Uppförandekod är du ansvarig för att omedelbart rapportera överträdelsen. Det finns ett antal sätt att ta upp frågor. Du bör i första hand tala med närmaste chef eller en annan medlem av arbetsledningen. Om du känner obehag inför detta kan du kontakta personalavdelningen eller Global Compliance Office. Rådfråga omedelbart Global Compliance Office eller den juridiska avdelningen om du tror att en allvarlig lagöverträdelse har inträffat. Om inget av de alternativen känns lämpligt eller behagligt har du också möjlighet att ringa till McDonald s Business Integrity Line. Detta är en kostnadsfri telefonlinje som är särskilt reserverad för personalens samtal avseende frågor som rör etik och efterlevnad och som har upprättats i syfte att underlätta för anställda att anmäla vissa misstänkta brott mot Uppförandekoden eller tillämplig lag. McDonald s Business Integrity Line är bemannad dygnet runt, sju dagar i veckan, 365 dagar om året av ett externt företag med erfarenhet av att hantera känsliga samtal. Ring inom USA. Mottagaren betalar samtal från andra länder. Tolkar finns tillgängliga. Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas till Global Compliance Office och Business Integrity Line är: Svenska McDonald s AB Skärholmen och McDonald s Corporation 2915 Jorie Blvd. Oak Brook, IL Uppgifter som rapporteras kan komma att hanteras av andra avdelningar inklusive personalavdelningen, internrevisionsavdelningen och säkerhetsavdelningen samt, om nödvändigt, även av relevanta myndigheter. INLEDNING och ärlig dialog med de anställda. Detta innebär att uppmuntra anställda att ställa frågor, att lämna förslag och att rapportera överträdelser. Arbetsledare måste slutligen följa upp påståenden om överträdelser som kommer till deras kännedom och vidta lämpliga åtgärder. 10 Uppförandekod 11

7 VÅRA GÄSTER PRODUKTKVALITET OCH -SÄKERHET Rena restauranger. Välsmakande och säker mat. Barnvänliga Happy Meal-leksaker. Detta har länge varit utmärkande för McDonald s och det är grundläggande för vårt varumärkeslöfte. McDonald s har som målsättning att säkerställa att all mat och dryck vi serverar våra kunder är säker. Detta innebär att vi arbetar med våra leverantörer som övervakar, testar och spårar ingredienser. Vi har också ett omfattande program för att tillförsäkra säkerheten hos alla leksaker och kampanjartiklar. Våra säkerhets- och kvalitetsnormer för matvaror, drycker, leksaker och kampanjartiklar uppfyller eller överträffar samtliga tillämpliga myndighetskrav. Vi stödjer ytterligare åtgärder som hjälper till att skydda konsumenter och tillförsäkrar säkerheten hos lokalt anskaffade matvaror. Vi ser detta som en del av vårt ansvar som en god samhällsmedborgare och vi vet att det också är viktigt för fortsatt tillväxt och vår verksamhets lönsamhet. VÅRA GÄSTERs Det är varje McDonald s-medarbetares ansvar att följa alla tillämpliga regler och metoder för säkerhet och hygien. Underrätta din närmaste chef om du får kännedom om något problem som har med våra produkters säkerhet att göra. Att leva som man lär ALLT VI GÖR BASERAS PÅ VAD VÅRA GÄSTER VILL HA Vi representerar McDonald s varumärke varje dag, med varje ord och varje budskap vi ger våra gäster såväl som våra medarbetare. McDONALD S-ANSTÄLLD 12 Uppförandekod 13

8 KONFIDENTIELL INFORMATION Information är en värdefull tillgång. Sprid inte konfidentiell information till någon utanför McDonald s och diskutera den inte med anställda hos McDonald s som inte har ett affärsbehov att känna till informationen ifråga. Konfidentiell information kan exempelvis omfatta ej publicerade försäljningsuppgifter och finansiell information, större förändringar i företaget, produkt- eller verksamhetsformler och verksamhetsmetoder, marknadsföringsoch fastighetsplaner, forskningsresultat, uppgifter om anställda samt information om relationer till leverantörer, franchisetagare och andra. Behandla all information som konfidentiell om den kan vara till gagn för konkurrenter, bryta mot anställdas, franchisetagares eller kunders privatliv eller vara till skada för McDonald s-systemet om den kommer till allmän kännedom. Vidtag förebyggande åtgärder för att undvika oavsiktligt avslöjande av konfidentiell information. Märk den exempelvis på lämpligt sätt, diskutera den aldrig på offentliga platser och håll din bärbara dator, mobiltelefon och/ eller andra elektroniska enheter säkra eller använd lösenord för åtkomst till din bärbara dator, mobiltelefon och/eller andra elektroniska enheter. Skicka aldrig konfidentiell information via e-post om du inte har vidtagit åtgärder för att bevara dess säkerhet. MARKNADSFÖRING Vårt varumärkeslöfte börjar redan innan våra gäster kommit till våra restauranger, med reklam och marknadsföring som är sanningsenlig, smakfull och värdig ett av världens mest kända detaljhandelsmärken. McDonald s Golden Arches Code: Policies & Standards innehåller information om vårt åtagande och hur och vad vi kommunicerar i vår reklam och marknadsföring, såväl som vår juridiska och varumärkesrelaterade policy och normer. Fråga: Vad är konfidentiell information? Svar: Konfidentiell information är all icke-offentlig information som kan vara till användning för konkurrenter eller vara skadlig för informationens ägare om den avslöjas. Som exempel kan nämnas information om affärsplaner eller verksamheter som allmänheten eller konkurrenter inte känner till. Fråga: Jag har precis kommit tillbaka från ett regionmöte där jag fick information om McDonald s spännande nya produktplaner och ett utmärkt ekonomiskt resultat som snart kommer att publiceras. Jag är mycket stolt över McDonald s framgång och är angelägen om att dela med mig av nyheterna. Får jag berätta för min familj eller svara på frågor om en reporter skulle kontakta mig? Svar: Nej. Denna information har inte släppts till allmänheten och är konfidentiell. Otillåtet avslöjande kan få allvarliga konsekvenser. McDonald s kan till exempel hamna i ett konkurrensmässigt underläge eller bli skadeståndsskyldigt. Avslöja aldrig konfidentiell information till en reporter PERSONUPPGIFTER Vi respekterar och värnar om våra anställdas, gästers och franchisetagares integritet och håller deras personuppgifter konfidentiella. Detta innebär att du måste behandla alla personuppgifter om anställda, gäster och franchisetagare med omsorg och respekt och skydda uppgifterna mot otillbörligt intrång och avslöjande. Du får aldrig använda sådana uppgifter för egen vinning eller på annat olämpligt sätt. Vi måste rätta oss efter personuppgiftslagstiftning och -policy i de länder där vi bedriver verksamhet. McDonald s Golden Arches Code: Policies & Standards Kan hämtas på McDonald s intranät AccessMCD Tillbörligt skydd av konfidentiell information: Miguel diskuterar endast potentiellt konfidentiell information eller information om affärshemligheter med dem i företaget som har behov av att känna till informationen och begränsar distributionen av information till minsta möjliga grupp. Carol lägger alltid konfidentiell information i en låst låda när hon går på lunch. Eftersom Joes arbete innefattar anställdas medarbetarfiler förvarar han dem alltid i låst skåp. Rita erhåller alltid ett undertecknat sekretessavtal från blivande leverantörer innan hon tillhandahåller information om McDonald s. VÅRA GÄSTER eller någon utanför McDonald s. 14 Uppförandekod 15

9 VÅRA MEDARBETARE ANSTÄLLNINGENS UPPLEVELSE Vi står för möjligheter, tillhandahåller utbildning, utvecklar ledare och belönar framgång. Vi tror att ett team bestående av välutbildade medarbetare, med olika bakgrund och erfarenhet, som jobbar tillsammans i en miljö som skapar respekt och engagemang, är en förutsättning för vår fortsatta framgång. SKYDD MOT VEDERGÄLLNING McDonald s skyddar sina anställda mot repressalier. Vi förbjuder uttryckligen repressalier mot anställda som rapporterar dåligt uppförande, tar upp ett bekymmer eller som samarbetar i en utredning. Den som utsätter någon för repressalier riskerar att sägas upp. Om du har blivit utsatt för repressalier, kontakta personalavdelningen eller Global Compliance Office. VÅRA MEDARBETARE VI ÄR ENGAGERADE I VÅRA MEDARBETARE 16 Uppförandekod 17

10 RESPEKT OCH VÄRDIGHET INBEGRIPANDE OCH MÅNGFALD ALKOHOL OCH DROGER Fråga: Jerry och hans närmaste chef David gör ganska ofta affärsresor tillsammans. Varje gång de reser sätter David upp små personliga saker på sitt kreditkort som tillhandahålls av företaget och Jerry är medveten om Davids debiteringar. Jerry vill låta någon veta om att David använder sitt företagskreditkort på otillbörligt sätt, men han är rädd för att detta kommer att påverka hans arbete. Har Jerry skyldighet att rapportera Davids tvivelaktiga debiteringar? Svar: Ja. Jerry bör rapportera Davids kreditkortsdebiteringar utan att behöva vara rädd för vedergällning. Han har flera olika möjligheter. Han kan rapportera Davids debiteringar direkt till Davids chef eller kontakta Global Compliance Office. Om inget av dessa alternativ verkar vara lämpligt eller om de känns obehagliga kan han kontakta Business Integrity Line på telefon MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH LAGEN Vi stödjer fundamentala mänskliga rättigheter för alla människor. Vi anställer inte barn eller människor som arbetar under tvång. Vi förbjuder fysisk bestraffning och misshandel. Vi respekterar de anställdas rätt att ansluta eller inte ansluta sig till en valfri grupp i den mån detta är tillåtet enligt tillämpliga lagar, avtal och Var och en av våra anställda runt om i världen förtjänar att behandlas rättvist, respektfullt och med värdighet. Vi erbjuder alla anställda och arbetssökande samma möjligheter. McDonald s anställda har rätt att arbeta på en plats där det inte förekommer trakasserier, hotelser eller övergrepp, sexuella såväl som andra, eller handlingar eller hot om fysiskt våld. Vi tolererar inte verbalt eller fysiskt uppförande som är nedsättande för andra, otillbörligt stör andras arbetsprestationer eller skapar en skrämmande, trakasserande, fientlig eller kränkande arbetsmiljö. Inom ramen för denna policy anses begreppet trakasserier omfatta nedsättande anmärkningar, anstötliga uttalanden, skämt, elektroniska meddelanden samt andra visuella, verbala eller fysiska handlingar som kan skapa en skrämmande, fientlig eller kränkande arbetsmiljö. Förutom ovanstående omfattar sexuella trakasserier ovälkomna sexuella närmanden, begäran om sexuella förmåner samt annat uppträdande av sexuell natur. Ytterligare information om dessa ämnen finns i: McDonald s Human Resources Operating Guidelines Kan hämtas på McDonald s intranät AccessMCD McDonald s målsättning är mångfald och lika möjligheter för alla. Vi respekterar varje anställds unika egenskaper och perspektiv och vi förlitar oss på att dessa olika perspektiv hjälper oss att bygga och förbättra våra relationer med gäster och affärspartners. Vi sätter värde på våra anställdas, franchisetagares, gästers och affärspartners mångfald och arbetar hårt för att säkerställa att alla känner sig välkomna hos McDonald s. McDonald s erbjuder lika behandling och lika anställningsmöjligheter utan hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg, religion, kön, ålder, nationellt ursprung eller börd, fysiska eller mentala handikapp, sexuell läggning eller andra grunder som skyddas i lag. Denna policy gäller för våra anställda, arbetssökande, fristående entreprenörer, franchisetagare och leverantörer. Den är också tillämplig för alla delar i McDonald s handlande gentemot gäster och för våra anställningsbeslut, inklusive rekrytering, anställning, placering, utveckling, befordran, utbildning, schemaläggning, förmåner, kompensation och uppsägning eller avsked. SÄKER ARBETSPLATS Vi arbetar för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö åt våra anställda. Vi kräver att alla anställda följer säkerhetsregler och -rutiner och vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva och sina arbetskamrater. För allas säkerhet måste anställda omedelbart rapportera olyckor och osäkra rutiner, händelser eller incidenter till sin närmaste chef, skyddsombud eller till personalavdelningen. Du får inte inneha eller använda alkohol eller illegala droger på arbetsplatsen eller när du håller på med jobbrelaterad aktivitet. Du får inte arbeta om du är påverkad av alkohol, illegala droger eller någon substans som skulle kunna försämra din förmåga att fullgöra ditt arbete säkert och effektivt. Du får inte distribuera droger eller alkohol på arbetet. Du får inte inneha eller konsumera alkohol inom företagets lokaler förutom vid av McDonald s sponsrade sociala sammankomster där alkohol är tillåten. Fråga: Flera av mina kollegor berättar ofta motbjudande skämt, men jag tycker det är obehagligt att tala om för dem att dessa skämt är anstötliga för mig. Tillåter McDonald s detta? Svar: Nej. Att visa respekt mot människor har länge varit en värdering som McDonald s värnar om. Eftersom du tycker det är obehagligt att tala med dina kollegor om behovet av att detta olämpliga uppträdande upphör bör du ta upp frågan med din närmaste chef eller personalavdelningen. VÅRA MEDARBETARE förordningar. Vi efterlever anställningslagarna på alla marknader där vi är verksamma. 18 Uppförandekod 19

11 McDONALD S-SYSTEMET AGERA I McDONALD S BÄSTA INTRESSE Vi agerar för att långsiktigt främja McDonald s, aldrig för egen vinning eller för att favorisera släkt och vänner. RELATIONER MED ÄGARE/OPERATÖRER Vi har byggt vårt enastående system genom att hjälpa ägare/operatörer uppnå sin potential i ett positivt affärsförhållande med McDonald s. Vi har åstadkommit detta genom att behandla dem med respekt, rättvisa och ärlighet, i goda såväl som dåliga tider. Att behandla våra ägare/operatörer korrekt fortsätter att vara nyckeln till framgång och är alla anställdas ansvar. McDONALD S-SYSTEMET Denna Uppförandekod gäller inte för McDonald s ägare/operatörer eller deras anställda som är oberoende affärsmän och -kvinnor. Vi förväntar oss dock att våra ägare/operatörer agerar med stor integritet och rättar sig efter gällande lagar och förordningar, inklusive lagar som reglerar mänskliga rättigheter, säkerhet på arbetsplatsen, kompensation till och behandling av medarbetare. VI TROR PÅ McDONALD S- SYSTEMET 20 Uppförandekod 21 Foto: London

12 RELATIONER MED LEVERANTÖRER I egenskap av leverantör till den första McDonald s-restaurangen var Ray Kroc medveten om vikten av att bygga starka relationer med leverantörer. Detta sker fortfarande. Vi behandlar våra leverantörer med respekt, rättvisa och ärlighet och förväntar oss att våra leverantörer behandlar oss på samma sätt. McDonald s baserar sina relationer med leverantörer på lagliga, effektiva och rättvisa metoder. Även om denna Uppförandekod inte gäller för våra leverantörer förväntar vi oss att leverantörerna följer gällande lagliga krav i sina affärsrelationer, med sina anställda, med samhället och med McDonald s. Vi kräver dessutom att samtliga våra leverantörer intygar att de följer vår Code of Conduct for Suppliers. Fråga: Måste McDonald s leverantörer och ägare/operatörer årligen intyga att man följer Uppförandekoden? Svar: Nej. Leverantörer och ägare/operatörer förväntas dock att upprätthålla principer som liknar dem som beskrivs i Uppförandekoden och hjälpa McDonald s anställda med att följa Uppförandekoden. De förväntas också bedriva sin affärsverksamhet etiskt och hålla sig till alla gällande lagar och bestämmelser. McDONALD S SYSTEM I egenskap av ett globalt företag gör McDonald s affärer med leverantörer i många länder med skiftande kulturella, sociala och ekonomiska förutsättningar. McDonald s har rättvisa anställningsvillkor och vi strävar efter att skapa en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö åt våra anställda. Detta innebär att våra leverantörer förväntas vara delaktiga i vårt åtagande att främja alla människors fundamentala rättigheter: att behandla de anställda med rättvisa, respekt och värdighet samt att nyttja metoder som främjar hälsa och säkerhet. Vi granskar och uppdaterar regelbundet våra inköps- och hållbarhetsrutiner för att försäkra oss om att de alltid motsvarar våra krav. Vi strävar efter att arbeta med leverantörer som åtar sig att följa våra övergripande principer för att bedriva affärsverksamhet på ett ansvarigt och etiskt sätt. McDonald s Code of Conduct for Suppliers Kan hämtas på McDonald s intranät AccessMCD och från 22 Uppförandekod 23

13 ETIK SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR Alla McDonald s-anställda måste skydda företagets tillgångar, inklusive vår mest värdefulla tillgång: vårt varumärke. Ett av sätten att skydda vårt varumärke är att förhindra orättmätig användning av McDonald s-namnet, varumärket eller annan immateriell egendom. ETIK Du är ansvarig för korrekt användning och skydd av företagets tillgångar och du får endast använda dem för legitima affärsändamål. Utöva gott omdöme och ansvar vid din användning av företagets tillgångar och missbruka inte de privilegier du erhåller i din position hos McDonald s. Företagets tillgångar omfattar finansiella tillgångar, fordon, kontorsartiklar, datorer, nätverk, programvara, telefon- och Internet-tjänster, telefonsvarare och e-post. Skyldigheten att skydda McDonald s konfidentiella information är tillämplig även efter anställningens upphörande. Använd aldrig företagets datorer på sätt som skulle kunna äventyra säkerheten eller integriteten hos företagets information eller programvara. Använd aldrig företagets datorer eller nätverk till att komma åt, ta emot eller skicka material som är olämpligt eller olagligt eller som kan strida mot vår policy beträffande sekretess. VÅR AFFÄRSMODELL ÄR ETISKT FORMAD Du får inte låna ut, låna, donera, sälja eller avyttra egendom som tillhör företaget om du inte har särskilt tillstånd från den ansvarige chefen. Använd aldrig företagets egendom, information eller ställning för egen vinning. Delta aldrig i handlingar som innebär stöld, bedrägeri, förskingring, utpressning eller missbruk av egendom. 24 Uppförandekod 25

14 INTRESSEKONFLIKTER Var och en av oss måste undvika situationer där våra personliga eller finansiella intressen kan göra att vår lojalitet äventyras. Vi måste undvika varje antydan till intressekonflikt som kan få andra att tvivla på vår öppenhet och integritet. Du är ansvarig för att informera Global Compliance Office om varje verklig eller möjlig intressekonfliktsituation och du måste åtlyda de villkor som åläggs dig för att hantera eller eliminera konflikten. Sådana villkor kan exempelvis omfatta att frånta dig rätten att fatta beslut på McDonald s vägnar eller att du måste avhända dig det externa intresse som ger upphov till konflikten. Göra affärer med släkt och vänner En intressekonflikt kan uppstå när man gör affärer med familjemedlemmar eller nära vänner. Du måste informera både din närmaste chef och Global Compliance Office om eventuella intressekonflikter. Var också mycket försiktig med att dela med dig av information till släktingar och vänner som arbetar för konkurrenter eller har affärsintressen i konkurrenter. Detsamma gäller om du har familjemedlemmar eller vänner som arbetar för McDonald s leverantörer, tjänsteleverantörer eller ägare/operatörer eller som har affärsintressen i sådana företag. Extern anställning och andra affärsarrangemang Den främsta uppgiften för oss alla är att främja McDonald s intressen. Extern anställning eller andra affärsarrangemang får inte påverka Fråga: Min bror äger ett företag som han tror kan leverera förnödenheter med högre kvalitet till lägre pris till McDonald s än nuvarande leverantör. Kan vi använda hans företag? Svar: Kanske. Informera alltid din närmaste chef eller den som är ansvarig för att fatta inköpsbeslut om en eventuell nära relation du har med någon av våra leverantörer och tala också om för Global Compliance Office att det kan finnas en möjlig intressekonflikt. Varje situation kommer att utvärderas från fall till fall. Fråga: Jag har ett vänskapligt förhållande med en leverantör och jag funderar på att slå mig samman med honom i en affärsverksamhet som inte har med McDonald s att göra. Är detta strid med företagets policy? Svar: Ja, sannolikt är det så. Även om du kan förhindra att ditt personliga och finansiella agerande påverkar ditt omdöme på McDonald s vägnar kan andra tycka att du är partisk. Du måste diskutera dina planer med din närmaste chef och Global Compliance Office innan du vidtar några åtgärder. Gåvor, favörer och representation Vi betalar aldrig mutor eller tillhandahåller någonting av värde som kan komma att påverka eller synas påverka andras omdöme eller handlingar. Vi söker och accepterar aldrig mutor, kickbacks eller otillbörliga betalningar. Vi iakttar gott omdöme och återhållsamhet när det gäller affärsgåvor och representation. Vi respekterar andra organisationers policy med vilka vi gör affärer. Syftet med affärsgåvor och representation i ett kommersiellt sammanhang är att skapa goodwill och sunda arbetsrelationer. Följande gäller för anställda i företaget, McDonald s-anställdas närmaste familjemedlemmar samt ombud och tredje part som arbetar på företagets vägnar: Gåvor, representation och andra privata förmåner får ej erbjudas, ges bort eller tas emot om dessa: Inte är i överensstämmelse med vedertagna affärsmetoder Består av kontanter Har alltför högt värde Kan uppfattas som en muta eller belöning samt Bryter mot lagar eller förordningar Du måste tala med din närmaste chef om du är osäker på om en gåva, en föreslagen gåva eller annan personlig förmån är lämplig innan du vidtar åtgärder. Fråga: En av mina leverantörer har bett mig tala vid en konferens som de sponsrar och har erbjudit sig betala alla mina kostnader. Kan jag acceptera detta erbjudande? Svar: Kanske. Om din närmaste chef godkänner det kan du tala vid konferensen. McDonald s låter dock i allmänhet inte leverantörer betala för anställdas rese- och hotellkostnader. Diskutera inbjudan med din närmaste chef eftersom denna situation är beroende av särskilda fakta och sakförhållanden. Fråga: I mitt land kan en vägran att ta emot en gåva uppfattas som en förolämpning. Vad ska jag göra om jag erbjuds en dyr gåva och vet att min vägran att ta emot den kommer att uppfattas som en kränkning. Svar: Om det är brukligt att utväxla gåvor i den lokala kulturen och om du tror att du kommer att skada McDonald s affärsrelationer genom att inte ta emot gåvan får du ta emot den på företagets vägnar. Du måste därefter informera din närmaste chef om gåvan för att avgöra hur den ska hanteras. Du kan också kontakta Global Compliance Office för att få råd. ETIK denna skyldighet. Ingen McDonald s-anställd får någonsin ta emot kompensation från en leverantör eller affärsenhet med vilken du gör affärer på McDonald s vägnar. Externa investeringar Anställda får inte äga en betydande andel i konkurrenter till McDonald s eller någon affärsenhet som bedriver eller försöker bedriva 26 Uppförandekod 27

15 affärer med McDonald s. Denna regel gäller både direkt och indirekt ägande. Betydande andel definieras som ett ägande som överstiger fem procent av den anställdes och de närmaste familjemedlemmarnas nettoförmögenhet eller mer än en procent av de utstående aktierna i ett börsnoterat företag. Undantag kan göras för placeringar i fonder eller förvaltade konton där den anställde inte väljer placeringar. Det är inte tillåtet för anställda att tillvarata affärs- eller investeringstillfällen som upptäcks genom användning av företagets egendom, information eller position. Detta omfattar direkt eller indirekt inköp, leasing eller annat anskaffande av rättigheter till egendom eller material om den anställde själv tror att McDonald s också kan vara intresserad av att utnyttja ett sådant tillfälle. Till sist, gör inga privata investeringar i en verksamhet om investeringen kan påverka eller synas påverka ditt omdöme med avseende på affärsbeslut med verksamheten ifråga. Anställda måste vara medvetna om tänkbara konflikter som kan uppstå vid investeringar i privata och börsnoterade företag och de måste också vara känsliga för alla slags insideraffärer som kan förknippas med investeringar i börsnoterade företag. (Mer information finns under rubriken Insiderinformation och handel i värdepapper på sidan 39 i detta häfte.) ANVÄNDNING AV ELEKTRONISK KOMMUNIKATION Anställda är ansvariga för tillbörlig användning av elektroniska kommunikationsverktyg, inklusive telefoner, mobiltelefoner, datorer, faxmaskiner, personsökare, e-post och Internetåtkomst. Anställda förväntas hålla sig till högsta etiska normer när de bedriver McDonald s affärsverksamhet. Anställda får inte använda elektronisk kommunikation för egen vinning eller för annat syfte som inte är i företagets intresse. Anställda ska också använda sunt förnuft vid användning av företagets elektroniska verktyg och teknik, inklusive Internet-åtkomst och användning av e-post. Exempel på otillbörlig användning omfattar men är ej begränsat till: Olagliga aktiviteter Vadslagning eller försäljning Trakasserier, kränkning av andra, förföljelse och/eller olaglig diskriminering Penninginsamling oavsett ändamål utan tillstånd från företaget Kommersiella aktiviteter, t.ex. privata aktiviteter i vinstintresse Reklam för politiska eller religiösa ståndpunkter eller aktiviteter Mottagande, förvaring, visning eller utskick av material som rimligen kan betraktas som våldsamt, trakasserande, diskriminerande, sexuellt eller pornografiskt, inklusive avbildningar, fotografier, ljudupptagningar eller skrivna ord Otillåten åtkomst till icke-offentliga data McDonald s Electronic Communications Policy Kan hämtas på McDonald s intranät AccessMCD Fråga: Jag har min egen verksamhet och gör en stor del av mina affärer på Internet. Jag har använt min McDonald sdator för att skicka e-postmeddelanden och för att söka på nätet för min egen verksamhet under min lunchrast och efter arbetet. Är det OK? Svar: Nej. Användning av företagets utrustning och/eller Internet-tjänster för att bedriva verksamhet som inte är relaterad till McDonald s är inte tillåten. Användning som på något sätt är störande eller skadligt för företagets rykte eller affärsverksamhet samt Ändamål andra än företagets affärsverksamhet, förutom begränsad personlig användning. AFFÄRSDOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Aktieägarna räknar med att McDonald s ger dem ärlig och korrekt information och att företaget fattar ansvarsfulla beslut baserat på tillförlitlig dokumentation. Alla räkenskapsböcker, dokumentation och konton måste på korrekt sätt återspegla transaktioner och händelser och vara förenliga med allmänt accepterade bokföringsprinciper såväl som med McDonald s system för internstyrning. För att tillförsäkra tillförlitligheten hos McDonald s bokföring få du aldrig: Bokföra poster felaktigt eller göra falska anspråk på en reseräkning Ange felaktig information på tidrapporter Ändra eller förfalska kvalitets- eller säkerhetsresultat Ange kända skulder eller tillgångar till för lågt eller högt värde Hålla icke avslöjade eller icke bokförda skulder, medel eller tillgångar utanför böckerna Oriktigt bokföra eller underlåta att bokföra poster som borde kostnadsbokföras eller Registrera poster som avsiktligt döljer eller kamouflerar transaktionernas verkliga beskaffenhet Nästan all affärsdokumentation, inklusive e-postmeddelanden och dataregister kan komma att avslöjas offentligt vid rättstvister eller myndigheters undersökningar. Det är ofta också möjligt för externa parter eller massmedia att få tillgång till dokumentation. Anställda måste därför vara tydliga, koncisa, sanningsenliga och noggranna vid all registrering av information. Undvik överdrifter, färgstarkt språk, gissningar, juridiska slutsatser och nedsättande karakterisering av personer och deras motiv. Hantera alla dokument i enlighet med McDonald s Records Management Policy. Kontakta den juridiska avdelningen om du känner tveksamhet om huruvida ett dokument bör sparas eller förstöras. McDonald s Records Management Policy Kan hämtas på McDonald s intranät AccessMCD 28 Uppförandekod 29 ETIK

16 LAGENS MENING Vår främsta och mest fundamentala skyldighet i varje land och samhälle där vi är verksamma är att efterleva lagens mening. Detta gäller för McDonald s anställda såväl som för tredje part som agerar på vårt företags vägnar. En anställd som har frågor om juridiska ärenden har skyldighet att rådfråga den juridiska avdelningen innan potentiellt olagliga handlingar ägt rum. INTERNATIONELL AFFÄRSVERKSAMHET McDonald s rättar sig efter alla tillämpliga lagar och förordningar där företaget bedriver verksamhet. Nästan alla länder i världen förbjuder betalningar eller erbjudande av något med värde till statliga ämbetsmän, politiska partier eller kandidater för att få eller få behålla affärer. I vissa länder gäller detta också privatanställda. Vi får aldrig betala provision eller avgifter till handlare, distributörer, agenter, de som finner (finder s fees) eller konsulter som används som muta eller pengar under bordet. Eftersom vi är ett USA-baserat företag gäller många USA-lagar vår affärsverksamhet både inom och utanför USA. Bland dessa kan nämnas lagar som: Svarar för att företag inte samarbetar på något sätt med osanktionerade bojkotter MOTVERKA MUTOR Under mer än tre årtionden har U.S. Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA ) gällt för McDonald s globala affärsverksamhet. FCPA är en lag i USA som gör det olagligt att betala eller erbjuda betalning av något med värde, direkt eller indirekt, till en icke-amerikansk ämbetsman, inklusive anställda vid statligt ägda företag, politiska kandidater eller någon som agerar på en offentlig organisations vägnar. FCPA kräver också att alla börsnoterade företag har ett system för intern reglering och redovisningssystem som noggrant reflekterar alla transaktioner. Alla anställda, ombud, konsulter, representanter och joint venture-partners som agerar på McDonald s eller dess dotterföretags vägnar där McDonald s har ett dominerande inflytande måste rätta sig efter FCPA:s bestämmelser. Vi tolererar inte överträdelser. Att lyda lagen är ett villkor för anställning hos eller förbindelse med vårt företag. Att tolka FCPA är ingen enkel uppgift. Det finns tillfällen när situationer hamnar i FCPA:s grå zoner. Om du har några frågor om FCPA eller en begäran om betalning kan du kontakta Global Compliance Office eller den juridiska avdelningen. Mer information om motverkande av mutor finns i: ETIK Inskränker handeln med vissa länder Förbjuder handel som kan hjälpa terrorister eller organisationer som stödjer terrorister samt Kräver att transaktioner inte används för penningtvätt Global Anti-Corruption Policy Kan hämtas på McDonald s intranät AccessMCD Foto: München 30 Uppförandekod 31

17 SAMHÄLLET SAMHÄLLET OCH ATT GE TILLBAKA McDonald s har en lång, stolt tradition att ge tillbaka till samhället. Vi vet att det är rätt att göra detta och det är en av våra stora styrkor. I egenskap av ledare inom socialt ansvar har vi ett positivt inflytande på vår omgivning, dess människor och miljön. Vårt företag, dess anställda och ägare/operatörer donerar flera miljoner dollar och otaliga timmar till välgörenhetsorganisationer runt om i världen, i synnerhet de som ägnar sig åt barns behov. Vi är även behjälpliga när katastrofer inträffar, vi arbetar med ägare/operatörer, leverantörer och katastrofhjälporganisationer för att hjälpa offer och nödhjälpsarbetare. SAMHÄLLET Ronald McDonald Hus (Ronald McDonald House Charities, RMHC ) och dess lokalavdelningar har en speciell roll i vår filantropiska verksamhet. Varje år samlar McDonald s restauranger in flera miljoner dollar till RMHC och andra organisationer som hjälper barn. McDonald s hjälper till att bära RMHC:s allmänna och administrativa kostnader och vissa andra kostnader som RMHC annars skulle ådra sig för insamling av pengar och VI GER TILLBAKA TILL SAMHÄLLET 32 Uppförandekod 33

18 för att leverera tjänster under sitt program. FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR Näring och hälsa POLITISK AKTIVITET Alla politiska bidrag som företaget gör måste godkännas i förväg av chefen för McDonald s Government Relations Department. Alla bidrag som görs måste stödja en politisk kandidat eller ett valinitiativ som chefen för Government Relations Department bedömer vara till gagn för McDonald s långsiktiga intressen. Politiska bidrag måste göras i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar inom den jurisdiktion där bidraget lämnas, inklusive FCPA. Varje begäran om politiskt bidrag till en enstaka kandidat, ett politiskt parti eller ett valinitiativ som uppgår till mer än USD under ett kalenderår kräver godkännande av McDonald s verkställande direktör för det område i världen där bidraget ska ges. Anställda får delta i personlig politisk aktivitet och har rätt att stödja de politiska kandidater och politiska frågor de finner för gott. Medverkan i sådan aktivitet måste dock ske på egen tid och bekostnad. Du måste vara tydlig med att dina åsikter och handlingar är dina egna och inte McDonald s. Du får slutligen inte använda företagets tillgångar eller resurser Fråga: När jag deltog i ett affärsmöte i Los Angeles fick jag en möjlighet att delta i en middag som kostade 200 USD per kuvert till stöd för en politiker som var en av kandidaterna i nästa val. Jag tog upp kostnaden för middagen i min reseräkning, men min närmaste chef vägrar att godkänna kostnaden. Eftersom McDonald s täcker kostnaden för anställdas måltider vid resor i tjänsten, varför vägrar min närmaste chef att godkänna denna middagskostnad? Svar: McDonald s svarar inte för denna kostnad eftersom den inte hade godkänts i förväg av chefen för Government Relations. Denna middag måste du betala med egna medel. Annars kan det verka som om du gjorde en donation till kandidaten i din egenskap av anställd hos McDonald s och att McDonald s lämnade sitt stöd åt kandidaten. Vi tar det ansvar som det innebär att vara en ledare på största allvar. Vi drar nytta av vår storlek, vår utbredning och våra resurser till att göra världen till en bättre plats. Vi publicerar vår Worldwide Corporate Responsibility Report för att ge information om vår verksamhets effekter, såväl som våra senaste initiativ på olika områden såsom miljö, näringsämnen och systemets hållbarhet. Miljöansvar McDonald s har ansvar för miljön som en målsättning och alla i systemet har en roll att spela när det gäller att leva upp till denna målsättning. Vi koncentrerar våra ansträngningar på områden där vi kan ha en betydande inverkan på kritiska miljöfrågor, inklusive klimatförändring, sparsamhet med naturtillgångar och avfallshantering. Vi lyssnar alltid på, lär oss om och investerar i innovationer som kan minska vår inverkan på miljön. Vi samarbetar med andra organisationer för att öka miljömedvetandet. Vi arbetar med våra nyckelleverantörer för att gagna metoder som tar hänsyn till miljön i deras verksamhet. Vi har som målsättning att stödja våra gästers välbefinnande. Vi erbjuder en mängd menyval för att möta våra gästers skilda behov och preferenser. Vi ger information om näringsvärden i vår mat för att våra gäster ska kunna välja produkter som motsvarar deras kostbehov. Hållbar leveranskedja Vi har en vision om en leveranskedja som med lönsamhet ger säkra produkter i hög kvalitet utan leveransavbrott samtidigt som vi utnyttjar vår ledande ställning till att skapa en nettoförmån genom att förbättra det etiska, miljömässiga och ekonomiska utfallet. McDonald s Worldwide Corporate Responsibility Report Kan hämtas på McDonald s intranät AccessMCD och från SAMHÄLLET för politiska aktiviteter utan föregående godkännande av chefen för McDonald s Government Relations Department. 34 Uppförandekod 35

19 LÖNSAM TILLVÄXT RÄTTVIS KONKURRENS OCH ANTITRUST I de flesta länder runt om i världen där vi är verksamma finns det lagstiftning om rättvis konkurrens och antitrust för att skydda konsumenters rätt till de bästa produkterna till bästa pris. McDonald s stödjer och följer dessa lagar. Lagarna förbjuder i allmänhet bland annat: Att ingå formella eller informella avtal eller överenskommelser med konkurrenter som fastställer, reglerar eller påverkar priser, produkter, försäljningsvillkor, kostnader, vinster eller vinstmarginaler, marknader eller marknadsandelar eller distributionsmetoder. LÖNSAM TILLVÄXT Avtal eller överenskommelser med konkurrenter för att fördela kunder eller produkter, bojkotta leverantörer eller personer med vilka de annars skulle göra affärer med. Konkurrenslagstiftningen reglerar också vår relation med leverantörer och ägare/ operatörer. Anställda som arbetar med leverantörsråd eller lokala kooperativ för annonsering bör rådfråga den juridiska avdelningen om antitrustfrågor. Om du har en fråga om detta eller några andra diskussioner, beslut eller åtgärder som kan ha potentiella antitrustimplikationer måste du rådfråga den juridiska avdelningen innan du vidtar några åtgärder. VI BYGGER VÅR AFFÄRSVERKSAMHET LÖNSAMT 36 Uppförandekod 37 Foto: Peking

20 HANDELSMETODER Information om konkurrenter och leverantörer är en värdefull tillgång. Vi respekterar våra konkurrenter och leverantörer och vi kommer att agera rättvist mot dem på marknaden. Vi strävar efter konkurrensfördelar genom överlägsen forskning, marknadsföring, genomförande, kvalitet och service aldrig genom oetiska eller tvivelaktiga affärsmetoder. Vi inlåter oss inte i orättvisa eller olagliga handelsmetoder. Följande regler gäller när McDonald s eller någon som arbetar på våra vägnar insamlar eller använder information om konkurrenter och leverantörer: Respektera andras egna rättigheter, inklusive patent, copyright och varumärken Ta inte emot, avslöja inte eller använd inte information som avslöjades för dig genom brott mot ett sekretessavtal Avslöja eller använd inte information som kan tillhöra annan eller är hemlig utan att först rådfråga den juridiska avdelningen Använd inte oetiska eller olagliga metoder för att samla information om andra företag Stjäl inte hemlig affärsinformation eller övertala andra företags tidigare eller nuvarande anställda att avslöja affärshemligheter samt Vidtag inga åtgärder som skulle kunna ge sken av ett otillbörligt avtal med konkurrenter Fråga: När jag utförde mitt jobb på McDonald s fick jag reda på att en av våra leverantörer står i begrepp att publicera nyheten om ett genombrott som sannolikt skulle innebära en stor ökning av värdet på företagets aktier. Får jag köpa aktier i denna leverantör nu innan nyheten offentliggjorts? Svar: Nej, av två skäl. För det första vore detta en intressekonflikt. Du får inte använda information som du erhållit enbart på grund av din relation med McDonald s för personlig vinning. För det andra vore utnyttjande av denna information att betrakta som insider trading, vilket är olagligt. Du får inte köpa eller sälja aktier baserat på icke-offentlig information som du erhåller om McDonald s eller andra företag så länge du är anställd hos McDonald s. INSIDERINFORMATION OCH HANDEL I VÄRDEPAPPER Information som inte har gjorts tillgänglig för allmänheten och som en förnuftig person skulle betrakta som viktig när ett investeringsbeslut fattas benämns vanligen insiderinformation. Sådan information omfattar också information som är förknippad med andra börsnoterade företags aktier. Som exempel på insiderinformation kan nämnas betydande förändringar, uppåt såväl som nedåt, av resultatprognoser, betydande omstruktureringar, förändringar i företagsledningen samt viktig utveckling när det gäller produkter eller rättstvister. Det är olagligt att köpa eller sälja värdepapper i företag, inklusive McDonald s, om detta är baserat på insiderinformation. Det är också olagligt att ge rekommendationer om köp eller försäljning till andra baserat på sådan information. KOMMUNIKATION MED ALLMÄNHETEN När McDonald s lämnar information till massmedia, värdepappersanalytiker och aktieägare har vi skyldighet att rapportera fakta noggrant och fullständigt. Noggrannhet och fullständighet tillförsäkras genom att anställda som tar emot förfrågningar avseende McDonald s aktiviteter, resultat, planer eller hållning i allmänna frågor måste vidarebefordra sådana förfrågningar till informationsavdelningen eller den avdelning i det lokala området som hanterar frågor som gäller allmänheten. Detta gäller alla offentliga uttalanden, inklusive sådana som görs i nyhetsgrupper och chattrum på Internet. Om du, med tillstånd från informationsavdelningen, besvarar en fråga från en offentlig källa måste du se till att du håller dig inom ramen för ditt kompetensområde och skaffa hjälp för att besvara frågor som du inte känner dig säker på. FÖRFRÅGNINGAR FRÅN MYNDIGHETER McDonald s samarbetar med myndigheter. Alla förfrågningar om information utöver sådan som tillhandahålls rutinmässigt skall omedelbart vidarebefordras till den juridiska avdelningen, så att sådana förfrågningar kan besvaras på lämpligt sätt. All information som tillhandahålls skall vara sanningsenlig och riktig. Du får aldrig vilseleda någon undersökare och aldrig LÖNSAM TILLVÄXT förändra eller förstöra några dokument eller uppgifter som svar på en undersökning. 38 Uppförandekod 39

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte Uppförandekod De gyllene bågarnas löfte Grundstommen i hela vår verksamhet är att vi är etiska, uppriktiga och pålitliga. Det tar tid att bygga upp ett gott rykte. Vi är inte marknadsförare. Vi är affärsmänniskor

Läs mer

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte Uppförandekod De gyllene bågarnas löfte Grundstommen i hela vår verksamhet är att vi är etiska, uppriktiga och pålitliga. Det tar tid att bygga upp ett gott rykte. Vi är inte marknadsförare. Vi är affärsmänniskor

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. "The basis for our entire business is that we are ethical,

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod moral ETIK KORRUPTION jäv TILLFÖRLITLIGHET GÅVOR personalansvarsnämnden visslarsystem Internrevision ETIKRÅD Värderingar Attityd mutor affärsmässighet FÖRTROENDE SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget )

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) POLICY MOT TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING SYFTE Denna policy ämnar att säkerställa att anställda eller personal hos Mandalay Resources inte blir utsatta för

Läs mer

Uppförandekod & Whistleblowpolicy

Uppförandekod & Whistleblowpolicy Uppförandekod & Whistleblowpolicy Inledning PeaceWorks uppförandekod och whistleblowpolicy riktar sig till anställda, praktikanter, förtroendevalda, volontärer och andra som åtagit sig ett uppdrag för

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Ellevio Uppförandekod

Ellevio Uppförandekod Ellevio Uppförandekod 1 Innehåll 1. VD har ordet sid 4 2. Vad styr vårt uppförande? sid 6 3. Vi behandlar varandra väl sid 10 4. Affärsetik sid 12 5. Att skydda företagets tillgångar sid 14 6. Kommunikation

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer