Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt."

Transkript

1 Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

2

3 "The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and dependable. It takes time to build a reputation. We are not promoters. We are business people with a solid, permanent, constructive ethical program that will be in style... years from now even more than it is today." Ray Kroc, McDonald s grundare, 1958

4

5 Till medarbetarna på McDonald s, Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Det har gått nästan 50 år sedan Ray Kroc sade att detta skulle visa sig vara viktigt även idag. Han hade helt rätt. Ärlighet och integritet är grundläggande för KSR&V (Kvalitet, Service, Renlighet & Värde) och våra framgångar och det kommer de alltid att vara. För många år sedan kunde vår Uppförandekod uttryckas med endast Vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Idag bedriver vi vår verksamhet i en miljö med komplexa lagar och förordningar och många olika förväntningar. Vår Uppförandekod ger vägledning för många av de mest komplicerade situationer vi stöter på. Vår Uppförandekod är viktig. Den ger oss en grundläggande vägledning, men utgör ingen ersättning för öppen kommunikation. Var och en av oss bär ansvaret för att vara rakt på sak, ställa frågor och diskutera problem, även när det kan visa sig svårt att göra detta. Personligt ansvar gäller för allt vi gör inom McDonald s. Vår Uppförandekod är bara ord. De kan endast bli meningsfulla när var och en av oss som anställda hos McDonald s tar personligt ansvar för att alltid göra det som är rätt och riktigt. Var och en av oss, från restaurangernas medarbetare till styrelsen, är en ambassadör för McDonald s i allt vi säger och allt vi gör. McDonald s är ett företag man litar på och respekterar i hela världen. Ditt engagemang i att göra det som är rätt och riktigt bibehåller McDonald s goda rykte över hela världen. Med vänlig hälsning, James Skinner Chief Executive Officer McDonald s Corporation T HE P ROMISE OF THE G OLDEN A RCHES

6 U P P F Ö R A N D E K O D INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Uppförandekod Ledningens engagemang Bibehåll McDonald s goda rykte Personligt ansvar 2 Vi har ett personligt ansvar Vi kommunicerar öppet/business Integrity Line Vi agerar för systemets bästa Externa investeringar Rapportera misstankar Extern anställning/andra affärsarrangemang Affärer med släkt och vänner Anmälan av möjliga intressekonflikter Löften till våra medarbetare 5 Mänskliga rättigheter och lagen Respekt och värdighet Hälsa och säkerhet Löften till våra gäster 6 Renlighet och säkerhet Marknadsföring Rättvis konkurrens och antitrust Löften till våra affärspartners och konkurrenter 8 Relationer till franchisetagare Relationer till leverantörer Dela information Relationer till konkurrenter Gåvor, favörer och representation Löften till våra aktieägare 10 Koncernledning och internstyrning Skydda företagets tillgångar Konfidentiell information Insiderinformation och handel i värdepapper Affärsdokumentation och kommunikation Löften till samhället 14 Lagens betydelse och andemening Politiska aktiviteter Förfrågningar från myndigheter Skydd av miljön Kommunikation med allmänheten Tillägg 16 Tillägg till Uppförandekod avseende Foreign Corrupt Practices Act Ytterligare stöd 17 Personer/ditt team Policy/ditt informationsnät Corporate Compliance Office Förhållandet mellan McDonald s och var och en av företagets anställda regleras av nationella lagar där den anställde har sin anställning. Ingenting i vår Uppförandekod ändrar detta förhållande (under förutsättning att tillämpliga nationella lagar efterföljs) och den skapar ej heller något anställningsförhållande mellan McDonald s Corporation och den anställde. McDonald s förbehåller sig, under förutsättning att tillämpliga nationella lagar efterföljs, rätten att fastställa hur normerna skall tillämpas i en viss situation samt att, utan föregående meddelande, konsultation eller överenskommelse, göra tillägg till eller ändra normerna så som företaget anser lämpligt. Sådana tilläggs eller ändringars tillämplighet med avseende på enskilda anställda kommer att vara beroende av omständigheterna kring ett sådant tillägg eller en sådan ändring samt tillämpliga nationella lagar.

7 INLEDNING Uppförandekod Denna Uppförandekod utgör en handledning för de moraliska och juridiska åtaganden vi har som anställda hos McDonald s. Detta är inte en fullständig regelbok som behandlar varje moralisk fråga som kan uppstå. Det är inte en sammanfattning av alla lagar och policies som gäller för McDonald s verksamhet. Det är inte ett kontrakt och det är inte en ersättning för gott omdöme. Vår Uppförandekod ger oss istället vägledning och leder oss till de personer som kan hjälpa oss fatta rätt beslut. Ledningens engagemang McDonald s företagsledning har som målsättning att leva upp till högt satta mål för moraliskt beteende. McDonald s bolagsstyrelse i USA har uppsikt över företagets uppfyllande av etiska och juridiska normer. McDonald s har upprättat ett Corporate Compliance Office i Oak Brook för att hjälpa våra anställda i hela koncernen med att leva upp till vår Uppförandekod. Denna avdelning har ansvar för att övervaka implementeringen och uppfyllandet av McDonald s normer och policies. Bibehåll McDonald s goda rykte Ingen policy, handbok, kommitté eller Compliance Office kan garantera fullgott moraliskt beteende. Det kan endast var och en av oss göra. Det är varje enskild persons ansvar inom McDonald s att bibehålla vårt goda rykte genom att göra det som är rätt och riktigt på ett korrekt sätt. T HE P ROMISE OF THE G OLDEN A RCHES 1

8 PERSONLIGT ANSVAR Vår framgång är beroende av att var och en av oss accepterar att vi har ett personligt ansvar för att göra det rätta. Vi har ett personligt ansvar Var och en av oss accepterar att vi har ett personligt ansvar för att göra det som är rätt och riktigt. Vi accepterar att vi har skyldighet att stoppa eller förhindra agerande som kan skada gäster, McDonald s-systemet eller vårt rykte såväl som att rapportera allt sådant agerande så snart som det äger rum. Vi håller våra löften. Det kan leda till uppsägning om anställda bryter mot lagen eller vår Uppförandekod. En situation kan, om än extremt osannolikt, uppstå där det visar sig vara i företagets bästa intresse att undanta verkställande chefer från kraven i vår Uppförandekod. I sådant fall måste detta godkännas av bolagsstyrelsens revisionskommitté i USA och omedelbart redovisas för aktieägarna. Vi kommunicerar öppet/ Business Integrity Line Vi samtalar ärligt och öppet och vi lyssnar för att förstå. Vi ställer frågor och diskuterar problem, även om de är svåra, i första hand med vår närmaste chef, en annan medlem av ledningen eller, när det är lämpligt, med McDonald s Business Integrity Line i USA. Detta är en telefonlinje som är särskilt reserverad för personalens samtal avseende frågor om moral och uppfyllande av åtaganden. McDonald s Business Integrity Line är bemannad dygnet runt, sju dagar i veckan, av ett externt företag med erfarenhet av att hantera känsliga samtal. Telefonnumret är Se vidare på sidan 18. Tolkar finns tillgängliga. Om du har kännedom om någon överträdelse av Uppförandekoden eller av någon tillämplig lag måste du rapportera detta omedelbart till McDonald s Business Integrity Line eller till Corporate Compliance Office i USA. Uppringaren har rätt att vara anonym och det kommer inte att göras några försök till identifiering. Anonyma uppringare skall dock vara medvetna om att det ofta är svårare att följa upp anonymt ställda frågor på lämpligt sätt. McDonald s och all personal i chefsbefattning tillåter inga former av vedergällningar gentemot anställda som i god tro anmäler misstankar eller ställer en fråga. Det kan leda till uppsägning. Vi agerar för systemets bästa Vi agerar långsiktigt för våra gästers bästa och för McDonald s-systemet bästa, dvs. franchisetagare, anställda och leverantörer, men aldrig för privat vinning eller för att favorisera släkt eller vänner. Var och en av oss måste undvika alla situationer där våra privata eller ekonomiska intressen kan leda till att vår lojalitet splittras. Vi måste undvika även den minsta antydan till en intressekonflikt som kan leda till att andra tvivlar på vår ärlighet eller integritet. 2

9 Externa investeringar Anställda får inte äga, vare sig direkt eller indirekt, en betydande andel i någon affärsenhet som bedriver eller försöker bedriva affärer med eller konkurrerar med McDonald s utan skriftligt medgivande från Corporate Compliance Office i USA. Som riktlinje gäller att betydande andel innebär en ägd andel som överstiger 5% av den anställdes och närmaste familjemedlemmars nettotillgångar eller överstiger 1% av utestående värdepapper för investeringar i ett börsnoterat företag. Undantag till denna regel utgörs av investeringar i värdepappersfonder eller reglerade konton där anställda inte har möjlighet att påverka investeringsbesluten. Det är ej heller tillåtet för anställda att tillvarata affärs- eller investeringstillfällen som upptäcks genom användning av företagets egendom, information eller position. Detta omfattar direkt eller indirekt inköp, leasing eller annat anskaffande av rättigheter till egendom eller material om den anställde själv tror att McDonald s också kan vara intresserat av att utnyttja ett sådant tillfälle. Anställda får under inga omständigheter göra privata investeringar i en verksamhet om investeringen kan påverka eller uppfattas som den påverkar den anställdes omdöme med avseende på affärsbeslut med verksamheten ifråga. Anställda måste vara medvetna om möjliga konflikter som kan uppstå vid investeringar i privata och börsnoterade företag, men de måste också vara medvetna för alla slags insideraffärer som kan förknippas med investeringar i börsnoterade företag (ytterligare information finns tillgänglig under Insiderinformation och handel i värdepapper på sidan 12 i detta häfte). RAPPORTERA MISSTANKAR Den anställde talar med sin närmaste chef eller en annan lämplig chef. Den anställde har en fråga eller misstanke avseende moral eller uppfyllande av åtaganden. En fråga rapporteras Corporate Compliance Office ger vägledning. Den anställde fattar ett välinformerat beslut. Om problemet ej är löst Den anställde ringer upp Business Integrity Line En misstanke rapporteras Business Practices Office tilldelar ett ID-nr för konfidentialitet och påbörjar om nödvändigt en undersökning. Problemet löses. T HE P ROMISE OF THE G OLDEN A RCHES 3

10 U P P F Ö R A N D E K O D Extern anställning/andra affärsarrangemang De anställdas främsta uppgift är att främja McDonald s intressen. Extern anställning eller andra affärsarrangemang får inte störa denna skyldighet. Ingen McDonald s-anställd får någonsin befinna sig i en situation där han eller hon kompenseras av en leverantör eller affärsenhet med vilken han eller hon gör affärer på McDonald s vägnar. Affärer med släkt och vänner En intressekonflikt kan uppstå när man gör affärer med eller konkurrerar med organisationer där familjemedlemmar eller nära vänner är anställda eller där sådana personer har ett affärsintresse. Anmälan av möjliga intressekonflikter Alla faktiska eller potentiella situationer med intressekonflikter måste omedelbart meddelas till och godkännas av Corporate Compliance Office. STANNA UPP OCH TÄNK EFTER Är det lagligt Är det rätt Kommer gäster, medarbetare, vänner och familjen att samtycka Kommer jag att vara nöjd med mitt beslut i morgon Du är på rätt spår om svaret på var och en av dessa frågor är ja. 4

11 LÖFTEN TILL VÅRA MEDARBETARE Vi sätter värde på våra anställda, deras utveckling och deras bidrag till verksamheten. Mänskliga rättigheter och lagen Vi stödjer grundläggande mänskliga rättigheter för alla människor. Vi anställer inte minderåriga eller tvångsarbetare. Vi förbjuder kroppslig bestraffning och övergrepp. Vi följer alla lagar som gäller anställning på alla marknader där vi bedriver verksamhet. Respekt och värdighet Var och en av våra anställda över hela världen förtjänar att behandlas rättvist, respektfullt och med värdighet. Vi ger alla anställda och sökande samma möjligheter. Anställda hos McDonald s har rätt att arbeta på en plats där trakasserier, hotelser och övergrepp, sexuella såväl som andra, inte förekommer. Verbalt eller fysiskt uppträdande som är nedsättande för andra, som på orimligt sätt stör andras arbetsprestationer eller skapar en trakasserande, fientlig eller kränkande arbetsmiljö kommer inte att tolereras. Hälsa och säkerhet Vi är fast beslutna att alltid erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi uppmanar alla anställda att följa alla säkerhetsregler och -rutiner samt att vidta nödvändiga förebyggande åtgärder för att skydda sig själva och sina medarbetare. Detta omfattar att komma till arbetet utan att vara påverkad av illegala eller godkända preparat (med undantag för av läkare ordinerad medicin) som kan hindra den anställde från att utföra sitt arbete säkert och effektivt. Varje anställd måste, för allas säkerhet, omedelbart rapportera olycksfall och osäkra rutiner eller förhållanden till sin närmaste chef. LEV SOM DU LÄR Vi representerar McDonald s varumärke varje dag, med varje ord och varje budskap vi ger såväl våra gäster som våra medarbetare. McDonald s-anställd T HE P ROMISE OF THE G OLDEN A RCHES 5

12 LÖFTEN TILL VÅRA GÄSTER Vi kommer, alltid med utgångspunkt från KSR&V, att ge varje gäst en utomordentlig upplevelse varje gång de äter på McDonald s. Renlighet och säkerhet Rena restauranger. Välsmakande och säker mat. Barnvänliga Happy Mealleksaker. Detta har länge varit utmärkande för McDonald s och det är grundläggande för löftet till våra gäster. Vi har etablerat omfattande och strikta program för att försäkra oss om att all mat, alla leksaker och allt kampanjmaterial är säkra och att de uppfyller eller överträffar alla krav från myndigheter. Det är varje McDonald sanställds mest grundläggande skyldighet att följa alla tillämpliga policies och rutiner för säkerhet och hygien samt att omedelbart rapportera alla potentiella säkerhetsproblem vad gäller produkter eller lokaler till ledningen. Marknadsföring Vårt märkeslöfte börjar redan innan gästerna kommer in i våra restauranger, med reklam och marknadsföring som är sanningsenlig, smakfull och passande för ett av världens mest välkända varumärken. Uppriktig 6

13 Rättvis konkurrens och antitrust De flesta länder runt om i världen där vi bedriver verksamhet har lagar om rättvis konkurrens och antitrust (dvs. lagar som förhindrar monopol) för att på så sätt skydda konsumenternas rätt till tillgång till de bästa produkterna till bästa pris. McDonald s stödjer och följer dessa lagar, som i allmänhet bl.a. förbjuder följande: Ingående i formellt eller informellt avtal eller överenskommelse med konkurrenter för att fixera, reglera eller påverka priser, produkter, försäljningsvillkor, omkostnader, vinst eller vinstmarginaler, marknader eller marknadsandelar eller distributionsmetoder. Avtal eller överenskommelser med konkurrenter i avsikt att dela upp marknaden, inklusive gäster eller produkter, att bojkotta leverantörer eller personer som de i andra fall skulle göra affärer med eller att i allmänhet lägga anbud eller inte lägga anbud på affärer. Konkurrenslagar styr också våra förhållanden till leverantörer och franchisetagare. Anställda som arbetar med leverantörsråd, lokala reklam-coop:ar eller McMarketing (franchisetagarnas nationella reklamstyrelse) bör kontakta huvudkontoret i USA i antitrustfrågor. Det åligger varje enskild anställd, som har frågor i dessa ärenden eller någon annan diskussion, beslut eller åtgärd med möjliga antitrustkonsekvenser, att rådfråga huvudkontoret i USA innan sådana åtgärder vidtas. LÅT ALLA KÄNNA ATT DE ÄR EXTRA VIKTIGA Många gäster tar sig tid att ringa eller skriva till McDonald s huvudkontor och berätta hur en viss McDonald s-anställd har ansträngt sig extra för att hjälpa till och låta gästen känna att han eller hon är extra viktig. Nedan följer några utdrag som illustrerar hur McDonald s-anställda lever upp till KSR&V varje dag. Jag glömde min handväska på toaletten. Jeff skickade väskan hem till mig och alla kontanter och kreditkort var kvar. Jag var utanför restaurangen när min rullstol slutade fungera. Hassan hjälpte mig hem till min bostad. Jag uppskattar att chefen på McDonald s i min stad samlar in Disney-leksaker åt en liten flicka som har cancer. Min bil gick sönder långt hemifrån. Judy hjälpte min familj att hitta ett hotellrum och sedan körde hon oss dit och kontaktade en kyrka som kunde ge oss ytterligare hjälp. Jag tycker mycket om att Leslie verkligen anstränger sig för att få gästerna att skratta. Hon är helt fenomenal. T HE P ROMISE OF THE G OLDEN A RCHES 7

14 LÖFTEN TILL VÅRA AFFÄRSPARTNERS OCH KONKURRENTER Våra franchisetagare, anställda och leverantörer måste arbeta tillsammans för att erbjuda världens bästa upplevelser på snabbservicerestaurangerna, och för att bibehålla McDonald s goda rykte. Relationer till franchisetagare Vi byggde vårt enastående system genom att hjälpa franchisetagare uppnå en god ekonomisk situation genom en positiv affärsrelation med McDonald s. Vi gjorde detta genom att behandla dem rättvist och ärligt, i goda tider såväl som dåliga. Att behandla våra franchisetagare på ett sådant sätt fortsätter att vara en av grunderna till vår framgång och detta är alla anställdas ansvar. Relationer till leverantörer Ray Kroc var en av leverantörerna till den första McDonald srestaurangen och han var medveten om hur viktigt det är att skapa starka band med leverantörerna. Det gör vi fortfarande. Vi behandlar våra leverantörer ärligt och rättvist. Vi förväntar oss att leverantörerna skall behandla oss på samma sätt och vi granskar vår leverantörskedja regelbundet för att försäkra oss om att de uppfyller vår uppförandekod för leverantörer. Dela information Våra leverantörer och franchisetagare anförtror oss konfidentiell information som vi inte har rätt att avslöja utan deras skriftliga medgivande. Vi använder inga olagliga metoder för att samla in information om andra företag. Vi respekterar andras äganderätt, inklusive patent, copyright och varumärken. Det är förbjudet att stjäla information om affärshemligheter eller att övertala tidigare eller nuvarande anställda i andra företag att avslöja affärshemligheter. Vi skyddar all information om anställda och begränsar tillgången till sådan information endast till sådana personer som har behov av dem för rättmätiga affärsmässiga ändamål. Relationer till konkurrenter Vi respekterar konkurrenternas rättigheter och vi agerar rättvist gentemot dem på marknaden. Vi strävar efter konkurrensmässiga fördelar genom bättre marknadsföring, forskning, utförande, kvalitet och service och aldrig genom omoraliska eller tvivelaktiga affärsmetoder. Vi inlåter oss inte i ohederliga eller olagliga handelsmetoder. 8

15 Gåvor, favörer och representation Vi betalar inga mutor eller tillhandahåller någonting av värde för att influera andras omdömen eller handlingar. Vi iakttar gott omdöme och återhållsamhet när det gäller affärsgåvor och representation. Vi respekterar den policy som gäller i mottagarens organisation. Syftet med affärsgåvor och representation i kommersiellt sammanhang är att skapa goodwill och sunda arbetsrelationer. Det är inte att skaffa oförtjänta fördelar hos gästerna. Gåvor, representation och andra privata förmåner får ej erbjudas, ges bort, tillhandahållas eller tas emot av någon av företagets anställda, hans eller hennes familjemedlemmar eller något ombud. Undantag till denna regel är om dessa: 1. inte består av kontanter, 2. är i överensstämmelse med god affärssed, 3. inte har alltför högt värde, 4. inte kan tolkas som en muta eller belöning samt 5. inte bryter mot lagar eller förordningar. Tala med din närmaste chef om gåvor, föreslagna gåvor eller andra privata förmåner om du inte är säker på om de är lämpliga. Om du råkar ut för en situation där det är pinsamt att vägra ta emot en gåva eller någon annan privat förmån bör du ta emot den och sedan tala med din närmaste chef och låta honom eller henne avgöra vad du ska göra med gåvan eller förmånen. AMBASSADÖRER FÖR MCDONALD S Ungefär en och en halv miljon människor jobbar för McDonald s över hela världen och därför måste ju alla jobba hårt på att göra sitt för att bevara vår kultur med att hålla sig till reglerna, med integritet, med allt annat som de gyllene bågarna står för... alla har ansvar för att vara ambassadörer för McDonald s goodwill. McDonald s-anställd i fokusgrupp T HE P ROMISE OF THE G OLDEN A RCHES 9

16 LÖFTEN TILL VÅRA AKTIEÄGARE Våra aktieägare har rätt till en god avkastning på sina investeringar och vi har skyldighet att leda verksamheten i enlighet med deras långsiktiga bästa. Koncernledning och internstyrning Vi är övertygade om att effektiv koncernledning börjar med en stark bolagsstyrelse, som kan fatta oberoende beslut på alla aktieägares vägnar. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att stödja en sådan styrelse. Vi har ett system med interna kontroller och rapporteringsmekanismer och en oberoende extern revisor. Systemet är utformat för att skydda företagets tillgångar och verksamhet samt att ge ledningen och styrelsen exakt och ärlig information utan dröjsmål. Vi kräver att våra anställda efterlever betydelsen och andemeningen i vårt system med interna kontroller och att de helt och fullt samarbetar med alla granskningar eller undersökningar. Ärlig Skydda företagets tillgångar Det är alla McDonald s-anställdas ansvar att skydda företagets tillgångar, inklusive vår mest värdefulla tillgång, dvs. vårt varumärke. För omvärlden representeras McDonald s i alla våra handlingar och därför måste vi alltid göra vårt bästa för att leva upp till vårt goda rykte. Olämplig användning av McDonald s namn, varumärken eller immateriella egendom är förbjuden. Alla tillgångar, inklusive ekonomiska tillgångar, fordon, kontorsmateriel, utrustning, dataprogram, telefon- och Internet-tjänster samt röst- och e-post, får endast användas för ändamål som har godkänts av ledningen. Företagets datorer eller nätverk får endast användas i enlighet med företagets policy och de får aldrig användas för att skaffa åtkomst till, ta emot eller överföra olagligt material. Det är ej tillåtet att låna ut, låna, skänka, sälja eller avyttra någon av företagets egendomar utan särskilt tillstånd från den ansvarige högste chefen. Anställda får inte använda företagets egendom, information eller position för egen vinst. Alla handlingar som omfattar stöld, bedrägeri eller förskingring av någon egendom är också förbjudna. 10

17 Konfidentiell information Information är en värdefull tillgång. Konfidentiell information får ej avslöjas till någon som befinner sig utanför McDonald s och bör inte diskuteras med McDonald s anställda som inte har behov av informationen i sina roller i företaget. Konfidentiell information kan exempelvis omfatta opublicerad information om försäljning och ekonomi, större förändringar inom företaget, regler och metoder för produkter eller verksamheten, marknadsförings- och fastighetsplaner, forskningsresultat, anställningsdata samt information om relationer med leverantörer, franchisetagare och andra. All information som kan vara till hjälp för konkurrenter eller skadlig för McDonald s-systemet om den offentliggörs skall betraktas som konfidentiell. Vidtag förebyggande åtgärder mot oavsiktligt avslöjande av konfidentiell information. Du kan exempelvis märka den på lämpligt sätt, se till att aldrig diskutera den på offentliga platser, komma ihåg att aldrig skicka den via e-post utan att vidta lämpliga skyddsåtgärder samt se till att din bärbara dator är säker. Skyldigheten att skydda McDonald s konfidentiella information fortsätter att gälla även efter anställningens slut. VÅR VIKTIGASTE TILLGÅNG Människor runt om i världen ser vårt varumärke och vårt företag och vet vad vi står för. De vet att vi är ett ärligt företag, att våra anställda har integritet och att vi gör det som är rätt och riktigt och de litar på oss och hedrar oss för det, vilket är en enastående tillgång. Det är den största tillgång vi kan ha. McDonald s-anställd i fokusgrupp T HE P ROMISE OF THE G OLDEN A RCHES 11

18 U P P F Ö R A N D E K O D Insiderinformation och handel i värdepapper Information som inte har gjorts tillgänglig för allmänheten och som en förnuftig person skulle anse vara viktig när han eller hon fattar ett beslut om investering benämns vanligtvis insiderinformation. Denna omfattar information som är förknippad med andra börsnoterade företags aktier. Som exempel på insiderinformation kan nämnas betydande förändringar, uppåt såväl som nedåt, av inkomstprognoser, förändringar i företagsledningen samt viktig produkt- eller rättsprocessutveckling. Det är olagligt att köpa eller sälja värdepapper i alla företag, inklusive McDonald s, om detta är baserat på insiderinformation. Det är också olagligt att underrätta andra om insiderinformation eller att rekommendera att andra köper eller säljer aktier om detta är baserat på sådan information. 12 oggrann Affärsdokumentation och kommunikation Aktieägarna räknar med att McDonald s ger dem ärlig och korrekt information och att företaget fattar ansvarsfulla beslut baserat på tillförlitlig dokumentation. Alla räkenskapsböcker, dokumentation och konton måste på ett korrekt sätt återspegla transaktioner och händelser och vara förenliga med allmänt accepterade bokföringsprinciper såväl som med McDonald s system för internstyrning. Icke redovisade eller icke bokförda medel, tillgångar eller skulder är ej tillåtna. Det är aldrig godtagbart att göra falska anspråk på en reseräkning eller ett stämpelkort, att förfalska kvalitets- eller säkerhetsresultat, att bokföra obefintlig försäljning eller bokföra försäljning i förtid, att ange kända skulder och tillgångar för lågt eller för högt, att hålla icke redovisade eller icke bokförda medel eller tillgångar utanför böckerna eller att skjuta upp bokföring av poster som ska upptas som omkostnader. Det är inte tillåtet att registrera poster som avsiktligen gömmer eller kamouflerar transaktioners verkliga beskaffenhet.

19 Nästan alla affärsregister, inklusive e- post och dataregister, kan komma att offentliggöras för allmänheten under rättstvister eller vid myndigheters undersökningar. Det är ofta också möjligt för externa parter eller massmedia att få tillgång till dokumentation. Anställda måste därför vara tydliga, koncisa, sanningsenliga och noggranna vid all registrering av information. Undvik överdrifter, färgstarkt språk, gissningar, juridiska slutsatser och nedsättande karakterisering av personer och deras motiv. Dokument måste bibehållas i enlighet med vår policy avseende arkivering av dokument. Kontakta huvudkontoret om du inte är säker på om det är lämpligt att bibehålla eller förstöra vissa dokument. GÖRA DET SOM ÄR RÄTT OCH RIKTIGT The Standards are words. They only come to life when each of us as an employee of McDonald s accepts personal responsibility for always doing what s right. Jim Cantalupo, Former CEO McDonald s Corporation het T HE P ROMISE OF THE G OLDEN A RCHES 13

20 LÖFTEN TILL SAMHÄLLET Vi är ett lokalt företag. Detta är en stor styrka och ett stort ansvar. Vi måste vara ledande när det gäller socialt ansvar och ha ett positivt inflytande över vårt närområde, människor och miljön. Lagens betydelse och andemening Vår främsta och mest grundläggande skyldighet i varje land och samhälle där vi är verksamma är att efterleva lagens betydelse och andemening. Detta gäller för McDonald s anställda såväl som för tredje part som agerar på vårt företags vägnar. I nästan varje land i världen är det förbjudet att göra utbetalningar till eller att erbjuda någonting av värde till myndighetspersoner, politiska partier eller politiska kandidater i syfte att vinna eller bibehålla affärer. Provision eller avgifter som betalas ut till handlare, distributörer, ombud, mäklare eller konsulter får inte användas som mutor eller pengar under bordet. Många lagar reglerar företagens uppträdande över nationsgränserna. Däribland finns lagar som: säkerställer att transaktioner inte används för tvätt av svarta pengar, säkerställer att företag inte på något sätt samarbetar i icke sanktionerade bojkotter, begränsar handel med vissa länder samt förbjuder affärer som kan hjälpa terrorister eller organisationer som stödjer terrorister. En anställd som har frågor om juridiska ärenden har skyldighet att rådfråga huvudkontoret innan potentiella olagliga handlingar äger rum. Politiska aktiviteter McDonald s policy är att inte lämna bidrag till politiska kampanjer. Alla undantag måste godkännas i skrift och i förväg av företagets Vice President for Government Relations i USA. Anställda har enligt svensk lagstiftning en skyddad rätt att stödja politiska kandidater och frågor som de själva väljer. När anställda är engagerade i sådana aktiviteter måste de alltid klargöra att deras åsikter och handlingar är deras egna och inte representerar McDonald s. Förfrågningar från myndigheter McDonald s samarbetar med myndigheter. Alla förfrågningar om information utöver det som tillhandahålls rutinmässigt skall omedelbart vidarebefordras till huvudkontoret, så att sådana förfrågningar kan besvaras på lämpligt sätt. All information som tillhandahålls skall vara sanningsenlig och riktig. Du får aldrig vilseleda någon utredare och aldrig förändra eller förstöra några dokument eller uppgifter på grund av en undersökning. 14

21 Skydd av miljön McDonald s och varje anställd hos McDonald s har skyldighet att skydda miljön för framtida generationer. Vi är fast beslutna att analysera varje del av vår verksamhet med avseende på dess inverkan på miljön och att vidta åtgärder utöver vad som förväntas om dessa kan innebära att vi ger framtida generationer en värld med god och sund miljö. Vi arbetar för att bevara och skydda naturresurser, uppmuntra till miljöskyddande värderingar och metoder, hantera fast avfall på effektivt sätt samt säkerställa att rutiner för ansvarstagande fungerar för alla delar av verksamheten. Kommunikation med allmänheten När McDonald s lämnar information till massmedia, värdepappersanalytiker och aktieägare har vi skyldighet att rapportera fakta noggrant och fullständigt. Noggrannhet och fullständighet säkerställs genom att anställda som tar emot förfrågningar avseende McDonald s aktiviteter, resultat, planer eller hållning i allmänna frågor måste vidarebefordra sådana förfrågningar till informationsavdelningen eller den avdelning på den lokala marknaden som hanterar allmänna frågor. Detta gäller för alla offentliga uttalanden, inklusive sådana som görs i nyhetsgrupper och chat-rum på Internet. Om du, med tillstånd från informationsavdelningen, besvarar en fråga från en offentlig källa måste du se till att du håller dig inom ramen för ditt kunskapsområde och skaffa hjälp för att besvara frågor som du inte känner dig säker på. GE TILLBAKA TILL SAMHÄLLET Det är välkänt att McDonald s ger tillbaka till samhället. Vi ger en och en halv miljon människor jobb över hela världen, inklusive den första jobbutbildningen för hundratusentals ungdomar varje år. Vårt företag och våra anställda och franchisetagare skänker flera miljoner dollar och tusentals arbetstimmar i välgörande ändamål överallt i världen, bl.a. till Ronald McDonald Barnfond. McDonald s ger även Ronald McDonald Barnfond stöd genom att stå för administrativa omkostnader. Det är rätt och riktigt att ge tillbaka till samhället och det är dessutom bra för företaget. Det hjälper oss förstå våra gäster bättre och det bidrar till att samhället lär känna oss. T HE P ROMISE OF THE G OLDEN A RCHES 15

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Etikkod Innehållsförteckning I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex Anställda.............................. 1 II. Samtycke till Etikkoden........................................................ 1 Anställdas

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT 2007 INNEHÅLL L ORÉAL-ANDAN FÖRORD av Sir Lindsay Owen-Jones och Jean-Paul Agon FÖRORD av företagsledningen HUR MAN ANVÄNDER DETTA YRKESETISKA REGELVERK RESPEKT FÖR INDIVIDEN,

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalle and LaSalle Investment Management Vendor Code of Conduct JONES LANG LASALLES BETEENDEKOD FÖR SÄLJARE Det är av yttersta vikt att anställda

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

ICOM:s etiska regler för museer

ICOM:s etiska regler för museer ICOM:s etiska regler för museer Svenska ICOM har gjort en översättning till svenska av ICOM:s omarbetade etiska regler som godkändes vid den 21:a generalkonferensen i Seoul 2004. Reglerna sätter upp en

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p Hur tänker revisorn? Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Handledare: Leif Holmberg Nils-Gunnar Rudenstam Sammanfattning Kan en revisor

Läs mer

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1 ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR Sidan 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 5 ARTIKEL I - DEFINITIONER... 6 ARTIKEL II - STARTA OCH UNDERHÅLLA DITT DISTRIBUTÖRSSKAP... 8 II.1. Din relation med ACN...

Läs mer

Ägarskiften i privata företag: Europeiska erfarenheter

Ägarskiften i privata företag: Europeiska erfarenheter Ägarskiften i privata företag: Europeiska erfarenheter Rapport från en internationell konferens, Stockholm, Mars 2010 Annika Hall & Leif Melin Förord Ägarskiften i privata företag är en mycket aktuell

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Analysmodellen och revisorns oberoende Författare: Susanne Gradin och Anna-Karin Janols November 2006 Kurspoäng: Kursnivå: 10 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer