Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt."

Transkript

1 Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

2

3 "The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and dependable. It takes time to build a reputation. We are not promoters. We are business people with a solid, permanent, constructive ethical program that will be in style... years from now even more than it is today." Ray Kroc, McDonald s grundare, 1958

4

5 Till medarbetarna på McDonald s, Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Det har gått nästan 50 år sedan Ray Kroc sade att detta skulle visa sig vara viktigt även idag. Han hade helt rätt. Ärlighet och integritet är grundläggande för KSR&V (Kvalitet, Service, Renlighet & Värde) och våra framgångar och det kommer de alltid att vara. För många år sedan kunde vår Uppförandekod uttryckas med endast Vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Idag bedriver vi vår verksamhet i en miljö med komplexa lagar och förordningar och många olika förväntningar. Vår Uppförandekod ger vägledning för många av de mest komplicerade situationer vi stöter på. Vår Uppförandekod är viktig. Den ger oss en grundläggande vägledning, men utgör ingen ersättning för öppen kommunikation. Var och en av oss bär ansvaret för att vara rakt på sak, ställa frågor och diskutera problem, även när det kan visa sig svårt att göra detta. Personligt ansvar gäller för allt vi gör inom McDonald s. Vår Uppförandekod är bara ord. De kan endast bli meningsfulla när var och en av oss som anställda hos McDonald s tar personligt ansvar för att alltid göra det som är rätt och riktigt. Var och en av oss, från restaurangernas medarbetare till styrelsen, är en ambassadör för McDonald s i allt vi säger och allt vi gör. McDonald s är ett företag man litar på och respekterar i hela världen. Ditt engagemang i att göra det som är rätt och riktigt bibehåller McDonald s goda rykte över hela världen. Med vänlig hälsning, James Skinner Chief Executive Officer McDonald s Corporation T HE P ROMISE OF THE G OLDEN A RCHES

6 U P P F Ö R A N D E K O D INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Uppförandekod Ledningens engagemang Bibehåll McDonald s goda rykte Personligt ansvar 2 Vi har ett personligt ansvar Vi kommunicerar öppet/business Integrity Line Vi agerar för systemets bästa Externa investeringar Rapportera misstankar Extern anställning/andra affärsarrangemang Affärer med släkt och vänner Anmälan av möjliga intressekonflikter Löften till våra medarbetare 5 Mänskliga rättigheter och lagen Respekt och värdighet Hälsa och säkerhet Löften till våra gäster 6 Renlighet och säkerhet Marknadsföring Rättvis konkurrens och antitrust Löften till våra affärspartners och konkurrenter 8 Relationer till franchisetagare Relationer till leverantörer Dela information Relationer till konkurrenter Gåvor, favörer och representation Löften till våra aktieägare 10 Koncernledning och internstyrning Skydda företagets tillgångar Konfidentiell information Insiderinformation och handel i värdepapper Affärsdokumentation och kommunikation Löften till samhället 14 Lagens betydelse och andemening Politiska aktiviteter Förfrågningar från myndigheter Skydd av miljön Kommunikation med allmänheten Tillägg 16 Tillägg till Uppförandekod avseende Foreign Corrupt Practices Act Ytterligare stöd 17 Personer/ditt team Policy/ditt informationsnät Corporate Compliance Office Förhållandet mellan McDonald s och var och en av företagets anställda regleras av nationella lagar där den anställde har sin anställning. Ingenting i vår Uppförandekod ändrar detta förhållande (under förutsättning att tillämpliga nationella lagar efterföljs) och den skapar ej heller något anställningsförhållande mellan McDonald s Corporation och den anställde. McDonald s förbehåller sig, under förutsättning att tillämpliga nationella lagar efterföljs, rätten att fastställa hur normerna skall tillämpas i en viss situation samt att, utan föregående meddelande, konsultation eller överenskommelse, göra tillägg till eller ändra normerna så som företaget anser lämpligt. Sådana tilläggs eller ändringars tillämplighet med avseende på enskilda anställda kommer att vara beroende av omständigheterna kring ett sådant tillägg eller en sådan ändring samt tillämpliga nationella lagar.

7 INLEDNING Uppförandekod Denna Uppförandekod utgör en handledning för de moraliska och juridiska åtaganden vi har som anställda hos McDonald s. Detta är inte en fullständig regelbok som behandlar varje moralisk fråga som kan uppstå. Det är inte en sammanfattning av alla lagar och policies som gäller för McDonald s verksamhet. Det är inte ett kontrakt och det är inte en ersättning för gott omdöme. Vår Uppförandekod ger oss istället vägledning och leder oss till de personer som kan hjälpa oss fatta rätt beslut. Ledningens engagemang McDonald s företagsledning har som målsättning att leva upp till högt satta mål för moraliskt beteende. McDonald s bolagsstyrelse i USA har uppsikt över företagets uppfyllande av etiska och juridiska normer. McDonald s har upprättat ett Corporate Compliance Office i Oak Brook för att hjälpa våra anställda i hela koncernen med att leva upp till vår Uppförandekod. Denna avdelning har ansvar för att övervaka implementeringen och uppfyllandet av McDonald s normer och policies. Bibehåll McDonald s goda rykte Ingen policy, handbok, kommitté eller Compliance Office kan garantera fullgott moraliskt beteende. Det kan endast var och en av oss göra. Det är varje enskild persons ansvar inom McDonald s att bibehålla vårt goda rykte genom att göra det som är rätt och riktigt på ett korrekt sätt. T HE P ROMISE OF THE G OLDEN A RCHES 1

8 PERSONLIGT ANSVAR Vår framgång är beroende av att var och en av oss accepterar att vi har ett personligt ansvar för att göra det rätta. Vi har ett personligt ansvar Var och en av oss accepterar att vi har ett personligt ansvar för att göra det som är rätt och riktigt. Vi accepterar att vi har skyldighet att stoppa eller förhindra agerande som kan skada gäster, McDonald s-systemet eller vårt rykte såväl som att rapportera allt sådant agerande så snart som det äger rum. Vi håller våra löften. Det kan leda till uppsägning om anställda bryter mot lagen eller vår Uppförandekod. En situation kan, om än extremt osannolikt, uppstå där det visar sig vara i företagets bästa intresse att undanta verkställande chefer från kraven i vår Uppförandekod. I sådant fall måste detta godkännas av bolagsstyrelsens revisionskommitté i USA och omedelbart redovisas för aktieägarna. Vi kommunicerar öppet/ Business Integrity Line Vi samtalar ärligt och öppet och vi lyssnar för att förstå. Vi ställer frågor och diskuterar problem, även om de är svåra, i första hand med vår närmaste chef, en annan medlem av ledningen eller, när det är lämpligt, med McDonald s Business Integrity Line i USA. Detta är en telefonlinje som är särskilt reserverad för personalens samtal avseende frågor om moral och uppfyllande av åtaganden. McDonald s Business Integrity Line är bemannad dygnet runt, sju dagar i veckan, av ett externt företag med erfarenhet av att hantera känsliga samtal. Telefonnumret är Se vidare på sidan 18. Tolkar finns tillgängliga. Om du har kännedom om någon överträdelse av Uppförandekoden eller av någon tillämplig lag måste du rapportera detta omedelbart till McDonald s Business Integrity Line eller till Corporate Compliance Office i USA. Uppringaren har rätt att vara anonym och det kommer inte att göras några försök till identifiering. Anonyma uppringare skall dock vara medvetna om att det ofta är svårare att följa upp anonymt ställda frågor på lämpligt sätt. McDonald s och all personal i chefsbefattning tillåter inga former av vedergällningar gentemot anställda som i god tro anmäler misstankar eller ställer en fråga. Det kan leda till uppsägning. Vi agerar för systemets bästa Vi agerar långsiktigt för våra gästers bästa och för McDonald s-systemet bästa, dvs. franchisetagare, anställda och leverantörer, men aldrig för privat vinning eller för att favorisera släkt eller vänner. Var och en av oss måste undvika alla situationer där våra privata eller ekonomiska intressen kan leda till att vår lojalitet splittras. Vi måste undvika även den minsta antydan till en intressekonflikt som kan leda till att andra tvivlar på vår ärlighet eller integritet. 2

9 Externa investeringar Anställda får inte äga, vare sig direkt eller indirekt, en betydande andel i någon affärsenhet som bedriver eller försöker bedriva affärer med eller konkurrerar med McDonald s utan skriftligt medgivande från Corporate Compliance Office i USA. Som riktlinje gäller att betydande andel innebär en ägd andel som överstiger 5% av den anställdes och närmaste familjemedlemmars nettotillgångar eller överstiger 1% av utestående värdepapper för investeringar i ett börsnoterat företag. Undantag till denna regel utgörs av investeringar i värdepappersfonder eller reglerade konton där anställda inte har möjlighet att påverka investeringsbesluten. Det är ej heller tillåtet för anställda att tillvarata affärs- eller investeringstillfällen som upptäcks genom användning av företagets egendom, information eller position. Detta omfattar direkt eller indirekt inköp, leasing eller annat anskaffande av rättigheter till egendom eller material om den anställde själv tror att McDonald s också kan vara intresserat av att utnyttja ett sådant tillfälle. Anställda får under inga omständigheter göra privata investeringar i en verksamhet om investeringen kan påverka eller uppfattas som den påverkar den anställdes omdöme med avseende på affärsbeslut med verksamheten ifråga. Anställda måste vara medvetna om möjliga konflikter som kan uppstå vid investeringar i privata och börsnoterade företag, men de måste också vara medvetna för alla slags insideraffärer som kan förknippas med investeringar i börsnoterade företag (ytterligare information finns tillgänglig under Insiderinformation och handel i värdepapper på sidan 12 i detta häfte). RAPPORTERA MISSTANKAR Den anställde talar med sin närmaste chef eller en annan lämplig chef. Den anställde har en fråga eller misstanke avseende moral eller uppfyllande av åtaganden. En fråga rapporteras Corporate Compliance Office ger vägledning. Den anställde fattar ett välinformerat beslut. Om problemet ej är löst Den anställde ringer upp Business Integrity Line En misstanke rapporteras Business Practices Office tilldelar ett ID-nr för konfidentialitet och påbörjar om nödvändigt en undersökning. Problemet löses. T HE P ROMISE OF THE G OLDEN A RCHES 3

10 U P P F Ö R A N D E K O D Extern anställning/andra affärsarrangemang De anställdas främsta uppgift är att främja McDonald s intressen. Extern anställning eller andra affärsarrangemang får inte störa denna skyldighet. Ingen McDonald s-anställd får någonsin befinna sig i en situation där han eller hon kompenseras av en leverantör eller affärsenhet med vilken han eller hon gör affärer på McDonald s vägnar. Affärer med släkt och vänner En intressekonflikt kan uppstå när man gör affärer med eller konkurrerar med organisationer där familjemedlemmar eller nära vänner är anställda eller där sådana personer har ett affärsintresse. Anmälan av möjliga intressekonflikter Alla faktiska eller potentiella situationer med intressekonflikter måste omedelbart meddelas till och godkännas av Corporate Compliance Office. STANNA UPP OCH TÄNK EFTER Är det lagligt Är det rätt Kommer gäster, medarbetare, vänner och familjen att samtycka Kommer jag att vara nöjd med mitt beslut i morgon Du är på rätt spår om svaret på var och en av dessa frågor är ja. 4

11 LÖFTEN TILL VÅRA MEDARBETARE Vi sätter värde på våra anställda, deras utveckling och deras bidrag till verksamheten. Mänskliga rättigheter och lagen Vi stödjer grundläggande mänskliga rättigheter för alla människor. Vi anställer inte minderåriga eller tvångsarbetare. Vi förbjuder kroppslig bestraffning och övergrepp. Vi följer alla lagar som gäller anställning på alla marknader där vi bedriver verksamhet. Respekt och värdighet Var och en av våra anställda över hela världen förtjänar att behandlas rättvist, respektfullt och med värdighet. Vi ger alla anställda och sökande samma möjligheter. Anställda hos McDonald s har rätt att arbeta på en plats där trakasserier, hotelser och övergrepp, sexuella såväl som andra, inte förekommer. Verbalt eller fysiskt uppträdande som är nedsättande för andra, som på orimligt sätt stör andras arbetsprestationer eller skapar en trakasserande, fientlig eller kränkande arbetsmiljö kommer inte att tolereras. Hälsa och säkerhet Vi är fast beslutna att alltid erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi uppmanar alla anställda att följa alla säkerhetsregler och -rutiner samt att vidta nödvändiga förebyggande åtgärder för att skydda sig själva och sina medarbetare. Detta omfattar att komma till arbetet utan att vara påverkad av illegala eller godkända preparat (med undantag för av läkare ordinerad medicin) som kan hindra den anställde från att utföra sitt arbete säkert och effektivt. Varje anställd måste, för allas säkerhet, omedelbart rapportera olycksfall och osäkra rutiner eller förhållanden till sin närmaste chef. LEV SOM DU LÄR Vi representerar McDonald s varumärke varje dag, med varje ord och varje budskap vi ger såväl våra gäster som våra medarbetare. McDonald s-anställd T HE P ROMISE OF THE G OLDEN A RCHES 5

12 LÖFTEN TILL VÅRA GÄSTER Vi kommer, alltid med utgångspunkt från KSR&V, att ge varje gäst en utomordentlig upplevelse varje gång de äter på McDonald s. Renlighet och säkerhet Rena restauranger. Välsmakande och säker mat. Barnvänliga Happy Mealleksaker. Detta har länge varit utmärkande för McDonald s och det är grundläggande för löftet till våra gäster. Vi har etablerat omfattande och strikta program för att försäkra oss om att all mat, alla leksaker och allt kampanjmaterial är säkra och att de uppfyller eller överträffar alla krav från myndigheter. Det är varje McDonald sanställds mest grundläggande skyldighet att följa alla tillämpliga policies och rutiner för säkerhet och hygien samt att omedelbart rapportera alla potentiella säkerhetsproblem vad gäller produkter eller lokaler till ledningen. Marknadsföring Vårt märkeslöfte börjar redan innan gästerna kommer in i våra restauranger, med reklam och marknadsföring som är sanningsenlig, smakfull och passande för ett av världens mest välkända varumärken. Uppriktig 6

13 Rättvis konkurrens och antitrust De flesta länder runt om i världen där vi bedriver verksamhet har lagar om rättvis konkurrens och antitrust (dvs. lagar som förhindrar monopol) för att på så sätt skydda konsumenternas rätt till tillgång till de bästa produkterna till bästa pris. McDonald s stödjer och följer dessa lagar, som i allmänhet bl.a. förbjuder följande: Ingående i formellt eller informellt avtal eller överenskommelse med konkurrenter för att fixera, reglera eller påverka priser, produkter, försäljningsvillkor, omkostnader, vinst eller vinstmarginaler, marknader eller marknadsandelar eller distributionsmetoder. Avtal eller överenskommelser med konkurrenter i avsikt att dela upp marknaden, inklusive gäster eller produkter, att bojkotta leverantörer eller personer som de i andra fall skulle göra affärer med eller att i allmänhet lägga anbud eller inte lägga anbud på affärer. Konkurrenslagar styr också våra förhållanden till leverantörer och franchisetagare. Anställda som arbetar med leverantörsråd, lokala reklam-coop:ar eller McMarketing (franchisetagarnas nationella reklamstyrelse) bör kontakta huvudkontoret i USA i antitrustfrågor. Det åligger varje enskild anställd, som har frågor i dessa ärenden eller någon annan diskussion, beslut eller åtgärd med möjliga antitrustkonsekvenser, att rådfråga huvudkontoret i USA innan sådana åtgärder vidtas. LÅT ALLA KÄNNA ATT DE ÄR EXTRA VIKTIGA Många gäster tar sig tid att ringa eller skriva till McDonald s huvudkontor och berätta hur en viss McDonald s-anställd har ansträngt sig extra för att hjälpa till och låta gästen känna att han eller hon är extra viktig. Nedan följer några utdrag som illustrerar hur McDonald s-anställda lever upp till KSR&V varje dag. Jag glömde min handväska på toaletten. Jeff skickade väskan hem till mig och alla kontanter och kreditkort var kvar. Jag var utanför restaurangen när min rullstol slutade fungera. Hassan hjälpte mig hem till min bostad. Jag uppskattar att chefen på McDonald s i min stad samlar in Disney-leksaker åt en liten flicka som har cancer. Min bil gick sönder långt hemifrån. Judy hjälpte min familj att hitta ett hotellrum och sedan körde hon oss dit och kontaktade en kyrka som kunde ge oss ytterligare hjälp. Jag tycker mycket om att Leslie verkligen anstränger sig för att få gästerna att skratta. Hon är helt fenomenal. T HE P ROMISE OF THE G OLDEN A RCHES 7

14 LÖFTEN TILL VÅRA AFFÄRSPARTNERS OCH KONKURRENTER Våra franchisetagare, anställda och leverantörer måste arbeta tillsammans för att erbjuda världens bästa upplevelser på snabbservicerestaurangerna, och för att bibehålla McDonald s goda rykte. Relationer till franchisetagare Vi byggde vårt enastående system genom att hjälpa franchisetagare uppnå en god ekonomisk situation genom en positiv affärsrelation med McDonald s. Vi gjorde detta genom att behandla dem rättvist och ärligt, i goda tider såväl som dåliga. Att behandla våra franchisetagare på ett sådant sätt fortsätter att vara en av grunderna till vår framgång och detta är alla anställdas ansvar. Relationer till leverantörer Ray Kroc var en av leverantörerna till den första McDonald srestaurangen och han var medveten om hur viktigt det är att skapa starka band med leverantörerna. Det gör vi fortfarande. Vi behandlar våra leverantörer ärligt och rättvist. Vi förväntar oss att leverantörerna skall behandla oss på samma sätt och vi granskar vår leverantörskedja regelbundet för att försäkra oss om att de uppfyller vår uppförandekod för leverantörer. Dela information Våra leverantörer och franchisetagare anförtror oss konfidentiell information som vi inte har rätt att avslöja utan deras skriftliga medgivande. Vi använder inga olagliga metoder för att samla in information om andra företag. Vi respekterar andras äganderätt, inklusive patent, copyright och varumärken. Det är förbjudet att stjäla information om affärshemligheter eller att övertala tidigare eller nuvarande anställda i andra företag att avslöja affärshemligheter. Vi skyddar all information om anställda och begränsar tillgången till sådan information endast till sådana personer som har behov av dem för rättmätiga affärsmässiga ändamål. Relationer till konkurrenter Vi respekterar konkurrenternas rättigheter och vi agerar rättvist gentemot dem på marknaden. Vi strävar efter konkurrensmässiga fördelar genom bättre marknadsföring, forskning, utförande, kvalitet och service och aldrig genom omoraliska eller tvivelaktiga affärsmetoder. Vi inlåter oss inte i ohederliga eller olagliga handelsmetoder. 8

15 Gåvor, favörer och representation Vi betalar inga mutor eller tillhandahåller någonting av värde för att influera andras omdömen eller handlingar. Vi iakttar gott omdöme och återhållsamhet när det gäller affärsgåvor och representation. Vi respekterar den policy som gäller i mottagarens organisation. Syftet med affärsgåvor och representation i kommersiellt sammanhang är att skapa goodwill och sunda arbetsrelationer. Det är inte att skaffa oförtjänta fördelar hos gästerna. Gåvor, representation och andra privata förmåner får ej erbjudas, ges bort, tillhandahållas eller tas emot av någon av företagets anställda, hans eller hennes familjemedlemmar eller något ombud. Undantag till denna regel är om dessa: 1. inte består av kontanter, 2. är i överensstämmelse med god affärssed, 3. inte har alltför högt värde, 4. inte kan tolkas som en muta eller belöning samt 5. inte bryter mot lagar eller förordningar. Tala med din närmaste chef om gåvor, föreslagna gåvor eller andra privata förmåner om du inte är säker på om de är lämpliga. Om du råkar ut för en situation där det är pinsamt att vägra ta emot en gåva eller någon annan privat förmån bör du ta emot den och sedan tala med din närmaste chef och låta honom eller henne avgöra vad du ska göra med gåvan eller förmånen. AMBASSADÖRER FÖR MCDONALD S Ungefär en och en halv miljon människor jobbar för McDonald s över hela världen och därför måste ju alla jobba hårt på att göra sitt för att bevara vår kultur med att hålla sig till reglerna, med integritet, med allt annat som de gyllene bågarna står för... alla har ansvar för att vara ambassadörer för McDonald s goodwill. McDonald s-anställd i fokusgrupp T HE P ROMISE OF THE G OLDEN A RCHES 9

16 LÖFTEN TILL VÅRA AKTIEÄGARE Våra aktieägare har rätt till en god avkastning på sina investeringar och vi har skyldighet att leda verksamheten i enlighet med deras långsiktiga bästa. Koncernledning och internstyrning Vi är övertygade om att effektiv koncernledning börjar med en stark bolagsstyrelse, som kan fatta oberoende beslut på alla aktieägares vägnar. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att stödja en sådan styrelse. Vi har ett system med interna kontroller och rapporteringsmekanismer och en oberoende extern revisor. Systemet är utformat för att skydda företagets tillgångar och verksamhet samt att ge ledningen och styrelsen exakt och ärlig information utan dröjsmål. Vi kräver att våra anställda efterlever betydelsen och andemeningen i vårt system med interna kontroller och att de helt och fullt samarbetar med alla granskningar eller undersökningar. Ärlig Skydda företagets tillgångar Det är alla McDonald s-anställdas ansvar att skydda företagets tillgångar, inklusive vår mest värdefulla tillgång, dvs. vårt varumärke. För omvärlden representeras McDonald s i alla våra handlingar och därför måste vi alltid göra vårt bästa för att leva upp till vårt goda rykte. Olämplig användning av McDonald s namn, varumärken eller immateriella egendom är förbjuden. Alla tillgångar, inklusive ekonomiska tillgångar, fordon, kontorsmateriel, utrustning, dataprogram, telefon- och Internet-tjänster samt röst- och e-post, får endast användas för ändamål som har godkänts av ledningen. Företagets datorer eller nätverk får endast användas i enlighet med företagets policy och de får aldrig användas för att skaffa åtkomst till, ta emot eller överföra olagligt material. Det är ej tillåtet att låna ut, låna, skänka, sälja eller avyttra någon av företagets egendomar utan särskilt tillstånd från den ansvarige högste chefen. Anställda får inte använda företagets egendom, information eller position för egen vinst. Alla handlingar som omfattar stöld, bedrägeri eller förskingring av någon egendom är också förbjudna. 10

17 Konfidentiell information Information är en värdefull tillgång. Konfidentiell information får ej avslöjas till någon som befinner sig utanför McDonald s och bör inte diskuteras med McDonald s anställda som inte har behov av informationen i sina roller i företaget. Konfidentiell information kan exempelvis omfatta opublicerad information om försäljning och ekonomi, större förändringar inom företaget, regler och metoder för produkter eller verksamheten, marknadsförings- och fastighetsplaner, forskningsresultat, anställningsdata samt information om relationer med leverantörer, franchisetagare och andra. All information som kan vara till hjälp för konkurrenter eller skadlig för McDonald s-systemet om den offentliggörs skall betraktas som konfidentiell. Vidtag förebyggande åtgärder mot oavsiktligt avslöjande av konfidentiell information. Du kan exempelvis märka den på lämpligt sätt, se till att aldrig diskutera den på offentliga platser, komma ihåg att aldrig skicka den via e-post utan att vidta lämpliga skyddsåtgärder samt se till att din bärbara dator är säker. Skyldigheten att skydda McDonald s konfidentiella information fortsätter att gälla även efter anställningens slut. VÅR VIKTIGASTE TILLGÅNG Människor runt om i världen ser vårt varumärke och vårt företag och vet vad vi står för. De vet att vi är ett ärligt företag, att våra anställda har integritet och att vi gör det som är rätt och riktigt och de litar på oss och hedrar oss för det, vilket är en enastående tillgång. Det är den största tillgång vi kan ha. McDonald s-anställd i fokusgrupp T HE P ROMISE OF THE G OLDEN A RCHES 11

18 U P P F Ö R A N D E K O D Insiderinformation och handel i värdepapper Information som inte har gjorts tillgänglig för allmänheten och som en förnuftig person skulle anse vara viktig när han eller hon fattar ett beslut om investering benämns vanligtvis insiderinformation. Denna omfattar information som är förknippad med andra börsnoterade företags aktier. Som exempel på insiderinformation kan nämnas betydande förändringar, uppåt såväl som nedåt, av inkomstprognoser, förändringar i företagsledningen samt viktig produkt- eller rättsprocessutveckling. Det är olagligt att köpa eller sälja värdepapper i alla företag, inklusive McDonald s, om detta är baserat på insiderinformation. Det är också olagligt att underrätta andra om insiderinformation eller att rekommendera att andra köper eller säljer aktier om detta är baserat på sådan information. 12 oggrann Affärsdokumentation och kommunikation Aktieägarna räknar med att McDonald s ger dem ärlig och korrekt information och att företaget fattar ansvarsfulla beslut baserat på tillförlitlig dokumentation. Alla räkenskapsböcker, dokumentation och konton måste på ett korrekt sätt återspegla transaktioner och händelser och vara förenliga med allmänt accepterade bokföringsprinciper såväl som med McDonald s system för internstyrning. Icke redovisade eller icke bokförda medel, tillgångar eller skulder är ej tillåtna. Det är aldrig godtagbart att göra falska anspråk på en reseräkning eller ett stämpelkort, att förfalska kvalitets- eller säkerhetsresultat, att bokföra obefintlig försäljning eller bokföra försäljning i förtid, att ange kända skulder och tillgångar för lågt eller för högt, att hålla icke redovisade eller icke bokförda medel eller tillgångar utanför böckerna eller att skjuta upp bokföring av poster som ska upptas som omkostnader. Det är inte tillåtet att registrera poster som avsiktligen gömmer eller kamouflerar transaktioners verkliga beskaffenhet.

19 Nästan alla affärsregister, inklusive e- post och dataregister, kan komma att offentliggöras för allmänheten under rättstvister eller vid myndigheters undersökningar. Det är ofta också möjligt för externa parter eller massmedia att få tillgång till dokumentation. Anställda måste därför vara tydliga, koncisa, sanningsenliga och noggranna vid all registrering av information. Undvik överdrifter, färgstarkt språk, gissningar, juridiska slutsatser och nedsättande karakterisering av personer och deras motiv. Dokument måste bibehållas i enlighet med vår policy avseende arkivering av dokument. Kontakta huvudkontoret om du inte är säker på om det är lämpligt att bibehålla eller förstöra vissa dokument. GÖRA DET SOM ÄR RÄTT OCH RIKTIGT The Standards are words. They only come to life when each of us as an employee of McDonald s accepts personal responsibility for always doing what s right. Jim Cantalupo, Former CEO McDonald s Corporation het T HE P ROMISE OF THE G OLDEN A RCHES 13

20 LÖFTEN TILL SAMHÄLLET Vi är ett lokalt företag. Detta är en stor styrka och ett stort ansvar. Vi måste vara ledande när det gäller socialt ansvar och ha ett positivt inflytande över vårt närområde, människor och miljön. Lagens betydelse och andemening Vår främsta och mest grundläggande skyldighet i varje land och samhälle där vi är verksamma är att efterleva lagens betydelse och andemening. Detta gäller för McDonald s anställda såväl som för tredje part som agerar på vårt företags vägnar. I nästan varje land i världen är det förbjudet att göra utbetalningar till eller att erbjuda någonting av värde till myndighetspersoner, politiska partier eller politiska kandidater i syfte att vinna eller bibehålla affärer. Provision eller avgifter som betalas ut till handlare, distributörer, ombud, mäklare eller konsulter får inte användas som mutor eller pengar under bordet. Många lagar reglerar företagens uppträdande över nationsgränserna. Däribland finns lagar som: säkerställer att transaktioner inte används för tvätt av svarta pengar, säkerställer att företag inte på något sätt samarbetar i icke sanktionerade bojkotter, begränsar handel med vissa länder samt förbjuder affärer som kan hjälpa terrorister eller organisationer som stödjer terrorister. En anställd som har frågor om juridiska ärenden har skyldighet att rådfråga huvudkontoret innan potentiella olagliga handlingar äger rum. Politiska aktiviteter McDonald s policy är att inte lämna bidrag till politiska kampanjer. Alla undantag måste godkännas i skrift och i förväg av företagets Vice President for Government Relations i USA. Anställda har enligt svensk lagstiftning en skyddad rätt att stödja politiska kandidater och frågor som de själva väljer. När anställda är engagerade i sådana aktiviteter måste de alltid klargöra att deras åsikter och handlingar är deras egna och inte representerar McDonald s. Förfrågningar från myndigheter McDonald s samarbetar med myndigheter. Alla förfrågningar om information utöver det som tillhandahålls rutinmässigt skall omedelbart vidarebefordras till huvudkontoret, så att sådana förfrågningar kan besvaras på lämpligt sätt. All information som tillhandahålls skall vara sanningsenlig och riktig. Du får aldrig vilseleda någon utredare och aldrig förändra eller förstöra några dokument eller uppgifter på grund av en undersökning. 14

21 Skydd av miljön McDonald s och varje anställd hos McDonald s har skyldighet att skydda miljön för framtida generationer. Vi är fast beslutna att analysera varje del av vår verksamhet med avseende på dess inverkan på miljön och att vidta åtgärder utöver vad som förväntas om dessa kan innebära att vi ger framtida generationer en värld med god och sund miljö. Vi arbetar för att bevara och skydda naturresurser, uppmuntra till miljöskyddande värderingar och metoder, hantera fast avfall på effektivt sätt samt säkerställa att rutiner för ansvarstagande fungerar för alla delar av verksamheten. Kommunikation med allmänheten När McDonald s lämnar information till massmedia, värdepappersanalytiker och aktieägare har vi skyldighet att rapportera fakta noggrant och fullständigt. Noggrannhet och fullständighet säkerställs genom att anställda som tar emot förfrågningar avseende McDonald s aktiviteter, resultat, planer eller hållning i allmänna frågor måste vidarebefordra sådana förfrågningar till informationsavdelningen eller den avdelning på den lokala marknaden som hanterar allmänna frågor. Detta gäller för alla offentliga uttalanden, inklusive sådana som görs i nyhetsgrupper och chat-rum på Internet. Om du, med tillstånd från informationsavdelningen, besvarar en fråga från en offentlig källa måste du se till att du håller dig inom ramen för ditt kunskapsområde och skaffa hjälp för att besvara frågor som du inte känner dig säker på. GE TILLBAKA TILL SAMHÄLLET Det är välkänt att McDonald s ger tillbaka till samhället. Vi ger en och en halv miljon människor jobb över hela världen, inklusive den första jobbutbildningen för hundratusentals ungdomar varje år. Vårt företag och våra anställda och franchisetagare skänker flera miljoner dollar och tusentals arbetstimmar i välgörande ändamål överallt i världen, bl.a. till Ronald McDonald Barnfond. McDonald s ger även Ronald McDonald Barnfond stöd genom att stå för administrativa omkostnader. Det är rätt och riktigt att ge tillbaka till samhället och det är dessutom bra för företaget. Det hjälper oss förstå våra gäster bättre och det bidrar till att samhället lär känna oss. T HE P ROMISE OF THE G OLDEN A RCHES 15

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and dependable.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and dependable. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and dependable. The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte Uppförandekod De gyllene bågarnas löfte Grundstommen i hela vår verksamhet är att vi är etiska, uppriktiga och pålitliga. Det tar tid att bygga upp ett gott rykte. Vi är inte marknadsförare. Vi är affärsmänniskor

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer Microsofts Uppförandekod för Leverantörer På Microsoft strävar vi efter att vara mer än bara ett företag vi vill vara ett bra företag. På vägen mot det målet arbetar vi engagerat med vår mission att hjälpa

Läs mer

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio Uppförandekod En sammanställning av de juridiska och etiska normer som tillämpas inom Celesio Vi bryr oss! Information från företagsledningen Vi bryr oss! Celesio är ett ledande internationellt handelsbolag,

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy Som ledande teknikkonsultföretag har vi ett ansvar gentemot våra intressenter och miljön. För att värna om vår koncerns integritet måste

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Hillerstorp 2015 Code of Conduct Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Innehåll INLEDNING 3 SAMMANFATTNING Social, etisk och miljömässig hållbarhet på Axelent 5 THE SPIRIT OF AXELent 7 AFFÄRSPRINCIPER

Läs mer

Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter

Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Ett meddelande från GE På General Electric Company ( GE ) har vi åtagit oss att agera med obeveklig regelefterlevnad

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Standard för affärsseder

Standard för affärsseder Standard för affärsseder Danas integritet är ert ansvar Vikten av denna standard Dana Holding Corporation och alla dess dotterbolag måste bedriva Danas affärsverksamhet på ett lagligt, etiskt och ansvarsfullt

Läs mer

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE www.toyota-forklifts.eu 2 2 VD S PROLOG Toyota Material Handling Europe ska vara det självklara förstahandsvalet för alla kunder som söker lösningar

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB Författare: Stefan Sjödin Datum: 2002-05-12 Granskare: Jan Blomqvist Granskningsdatum: 2002-05-14 Adress: Azenna Advox AB Esplanaden

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Företagspolicy. Melship

Företagspolicy. Melship Företagspolicy Melship 1 Innehållsförteckning Om företagspolicyn sida 4 Vårt förhållande till varandra sida 5 Vårt förhållande till företaget sida 7 Vårt förhållande till bolagsstyrelsen sida 8 Vårt förhållande

Läs mer

GMAC:s uppförande- och etikregler. Maj 2007

GMAC:s uppförande- och etikregler. Maj 2007 GMAC:s uppförande- och etikregler Maj 2007 Innehåll Inledning...3 Använda GMAC:s Uppförande- och etikregler...3 Vem som måste följa Reglerna...3 Anställda och ledningsgruppens medlemmar...3 Dotterbolag

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY INTRESSEKONFLIKTSPOLICY Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Översikt... 2 3 Definitioner... 2 4 Process för hantering av intressekonflikter... 3 4.1 Identifiering... 3 4.2 Rapportering... 3 4.3 Bedömning

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

att nå framgång i allt vi gör

att nå framgång i allt vi gör .1 .2 UTMÄRKHET att nå framgång i allt vi gör INTEGRITET att alltid göra det rätta ENGAGEMANG att tillhandahålla de bästa lösningarna för våra kunder INNOVATION att alltid utvecklas med kreativitet och

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions 2 Uppförandekod Denna version av uppförandekoden är en sammanfattning av vår uppförandekod. Den distribueras till alla medarbetare.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Våra ansvarsprinciper

Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Meddelande från vår koncernchef Jean-Pascal Tricoire, Chairman of the Management Board och CEO Vårt företag har ständigt kontakt med olika intressenter runtom

Läs mer

Etiska regler. Your ambition. Our passion.

Etiska regler. Your ambition. Our passion. Etiska regler Your ambition. Our passion. Innehållsförteckning Introduktion... 3 Målsättning... 3 Omfattning... 3 Etiskt engagemang... 3 Etiskt ställningstagande... 3 Värderingar... 3 Interna relationer...

Läs mer

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalle and LaSalle Investment Management Vendor Code of Conduct JONES LANG LASALLES BETEENDEKOD FÖR SÄLJARE Det är av yttersta vikt att anställda

Läs mer