SAMTALSMETODIK. Kommunikation sändare/mottagare. Sårbarhet. Ley (1988) Läkare (behandlare) ej alltid goda kommunikatörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMTALSMETODIK. Kommunikation sändare/mottagare. Sårbarhet. Ley (1988) Läkare (behandlare) ej alltid goda kommunikatörer"

Transkript

1 SAMTALSMETODIK Kommunikation sändare/mottagare Verbal kommunikation Icke-verbal kommunikation Institutionen för klinisk neurovetenskap Psykologisektionen Christina Fischler, leg psykolog doktorand Verbal röstläge/tonfall ordval Icke-verbal (kulturellt/individuellt) ansiktsuttryck ögonkontakt rumslig placering beröring tonfall gester tystnad utseende Sårbarhet Ley (1988) Läkare (behandlare) ej alltid goda kommunikatörer snåla med information okänslig presentation av info obegriplig info dålig lyssnare fokuserar enbart på fysisk hälsa o försummar psykosociala aspekter av tillståndet Informationpat glömmer ca 1/3 av info ju mindre info desto mer kommer man ihåg glömska ej relaterat till intelligens mer än 4 saker glömmer något viss variation med ålder ångest påverkar minnet för mycket eller för lite sämre minne Skriftlig info kan vara bra om begriplig! 1

2 Vad är minne? Inkodning Lagring Framplockning Korttidsminne Långtidsminne Minneatt tänka på då man ger info det viktigaste först (primacy effect) betona det viktigaste förenkla info explicita kategorier (säg vad ni ska ta upp) vid ny info ge endast lite åt gången specifika ej generella anvisningar sammanfattning/uppföljning Boyle (1970) patienter har svårt att identifiera var ett organ sitter i kroppen 51% kunde identifiera lungornas plats 20% kunde identifiera magsäcken 42% kunde identifiera var hjärtat var placerat The health belief model Rostock (1974) Patientens tankar och attityder påverkar deras sätt att ta till sig råd/behandling den egna sårbarheten för sjukdomen sjukdomens konsekvenser behandlingens effektivitet fysiska, ekonomiska kostnader / uppoffringar förknippade med behandlingen Social learning theory Locus of control (LOC) (Rotter 1954) External locus of control upplever att det som händer beror på yttre faktorer såsom1) tur och slump eller 2) andra personer Internal locus of control upplever att det som händer beror på interna faktorer hos individen själv och att det går att påverka genom egen förmåga, prestation, skicklighet eller karaktär Anses fördelaktigt om det kopplas till kompetens och inte till en överdriven tro på en själv. Compliance Till vilken grad patientens beteende matchar de föreskrivna rekommendationer från doktorn eller andra sjukvårdande personer (Haynes et al 1979) Adherence definieras som: Till vilken grad patientens beteende matchar överenskomna rekommendationer från förskrivaren (Barofsky 1978) 2

3 Compliance forts Concordance beskriver samsyn eller samstämmighet mellan läkarens och patientens syn på behandlingsstrategi Health literacy - Kapaciteten hos individer att uppfatta, tolka och förstå grundläggande hälsoinformation och hälsotjänst, och förmågan att använda sådan information och tjänst så att hälsa befrämjas Compliance - följsamhet I vilken grad en persons beteende överensstämmer med ordination från läkare, sjuksköterska, dietist, psykolog etc när det gäller Att använda läkemedel Följa t.ex dietistråd Förändra livsstil (Joint Commission on National Health Education Standards, 1995 Non-compliance Dvs att inte vara följsam till givna rekommendationer från läkare, sjukskssöterska, dietist, psykolog etc 30% av olika korttidsbehandlingar t.ex. nikotinavvänjning, hjärtrehab 50% av olika långtidsbehandlingar t.ex. blodtryck Non-compliance forts Låg förmåga hos vårdpersonal att på förhand veta vilka patienter som inte följer rekommendationerna Patienter påstår att de tagit mediciner oftare än vad som kan bekräftas objektivt Svårt att föra in mätmetoder för feedback utan att kränka patient Varför non-complaince? Varför non-complaince? forts Medveten/avsiktlig noncompliance Aktivt beslut hos patienten t.ex. hämtar ej ut medicin från apoteket, tar lägre dos än rekommenderat eller inte alls Omedveten/oavsiktlig non-compliance Glömska, hög ålder, sjukdom, saknar kunskap om konsekvenserna 1. Sjukvårdsrelaterat 2. Behandlingsrelaterat 3. Patientrelaterat 3

4 1 Sjukvårdsrelaterat 2 Behandlingsrelaterat Har ej gett information Sjukvårdpersonal ej kunnig om noncomplaince beteende Sjukdomens allvar Biverkningar Antalet medicineringstillfällen Komplexiteten i behandlingen och hur det stör patientens vardag Då sjukdomen inte ger några symtom Patientens tilltro till behandlingens effektivitet Ju längre behandlingsperioder desto sämre 3 Patientrelaterat Skapa complaince Förändrad självbild Upplevelsen av att vara ett objekt Risktagande Missbruk Negativa relationer med vårdpersonal Kulturbarriärer Bristande kunskap och information Personlighetsfaktorer Psykosociala faktorer Hur nöjd patienten är med besöket Kontinuitet i vårdgivarkontakten Kvaliteten i kontakten Patientdelaktighet / samsyn Uppföljning Utbildning, information, stöd Samtalsmetodik MI (Motivational Interviewing) motiverande samtal Stadier av förändring Prochaska & DiClimente 1986 bibehålland handlin g förberedels e före begrundan begrunda Vad gör att patienten känner sig nöjd med sitt vårdbesök? vänlig (ej businesslike) verkar förstå pat oro/problem förväntningar på behandlingen blev tillgodosedda god kommunikatör ordentligt med information 4

5 Bättre kommunikations-förmåga leder till: Pat. kommer ihåg mer / förstår mer Pat blir nöjdare Förstår och deltar aktivt i behandlingen Blir fortare frisk Svårt skadade patienter Sänkt kognitiv funktionsnivå Psykiatrisk diagnos Förståndshandikapp Omfattande skador Jag älskar rast! Samtalsmetodik Förberedelse Samla info - remisser, litteratur, journaler Tänk igenom, strukturera Syfte - vad vill du uppnå? Finns hinder? Formulera hypotes Syfte med intervjun Samla info Analysera info Ta beslut utifrån info Egenskaper hos intervjuaren Lyssna och skapa kontakt Respektera patienten Ge patienten utrymme Utgå ifrån patientens svårigheter Visa förståelse för patientens situation 5

6 1. Introduktion Hälsar, ögonkontakt Skapa trygg atmosfär Klargöra vad besöket går ut på Undersöka förväntningar 2. linje i samtalet Logiskt och stringent Noggrannhet Följs info upp gratis info Fokus på vissa saker 3. Frågor Öppna slutna Deskriptiva fakta frågor Uppföljande Ledande frågor Påståenden Negerande eller positiva 3. Frågor forst. Eko Lämplig tidpunkt (timing) Är frågan begriplig Kan frågan besvaras? 4. Lyssna Kroppsspråket Uppmuntran direkt Tystnad Sammanfattning Frågor 5. Sammanfattning Inledning på varje gång vid längre behandlingar Om pat. hoppar från ämne till ämne När samtalet tycks gå på tomgång 6

7 Sammanfattar /speglar om jag förstått dig rätt så.. jag får ett intryck av att du.. Du verkar.. Spegling = formulering med egna ord av hur du uppfattar vad patienten sagt 6. Avslutning Tiden Avsluta där det är lämpligt, inte mitt i Ge patienten möjlighet att lägga till det sista Sammanfatta i konsensus Nästa steg Hopp inför framtiden Störande beteende i samtal Glömmer eller missar Inga behandlingsmål Kommer sent Pratar om andra patienter eller sig själv Tar emot telefonsamtal Trött, stressad Validering Att förstå det som är legitimt och rimligt i pats bt eller upplevelse och att förmedla den förståelsen till pat Känslor kan blockera pat Rädsla, ångest eller panik Ilska, vrede eller frustatrion Skuld och skam Ledsenhet, sorg och förtvivlan Korta validerande kommentarer hjälper pat tillbaka till basline Hur validerar jag? Nilsonne & Fruzzetti Lyssna uppmärksamt Sätt ord på pat känslor utan att vara dömande Sammanfatta ur pats perspektiv Att visa tolerans Att vara icke-dömande Att normalisera tankar och känslor och behov under rådande omständigheter Ta alltid pat på allvar Sträva efter att stödja pat att hantera situationen effektivt 7

8 Att reflektera över Hur gör man när man lyssnar? Kan man lyssna sönder något? Vilka frågor ska man ställa? Om man får ett svar man inte kan ta hand om, vad gör man då? Vad gör man med sin egen upplevelse? 8

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

Vad är Collaborative Problem Solving?

Vad är Collaborative Problem Solving? Vad är Collaborative Problem Solving? Helene Tranquist Jag föreläser om problemskapande beteenden hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). I mina föreläsningar reflekterar jag över tänkbara

Läs mer

Pedagogikens roll inom tandvården

Pedagogikens roll inom tandvården Kurs: PED K01 Kandidatuppsats, 15 hp Datum: 2008-01-10 Pedagogiska institutionen Box 199, 221 00 Lund Pedagogikens roll inom tandvården En uppsats om den edukativa processen i mötet med patienten Safeta

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

behöver bli mer delaktiga i sin egen vård

behöver bli mer delaktiga i sin egen vård Forskning Patienterna behöver bli mer delaktiga i sin egen vård Hur mycket makt ges till patienten? Hur mycket styrs vårdpersonal av egna organisationer och strukturer och hur medveten är man om det? Sjuksköterskor

Läs mer

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation Sjuksköterska & patient - en vårdrelation FÖRFATTARE: PROGRAM: Kajsa Lundqvist Marie-Louise Lövgren Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/ Omvårdnad Eget arbete Höstterminen 2007 OMFATTNING: HANDLEDARE:

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR Stöd vid rådgivning om levnadsvanor Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:14 På uppdrag av Stockholms läns landsting På uppdrag av Stockholms läns landsting 1 Motiverande

Läs mer

Jag är mer än bara cancer.

Jag är mer än bara cancer. Jag är mer än bara cancer. Arbetsmaterial för verksamheter som vill bli bättre på att möta cancerberörda. Det här materialet riktar sig till dig som möter personer med cancer och närstående i ditt yrke.

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm.

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm. samtalsmetod 1 Innehåll Förord....3 Våra förutsättningar....3 Samtalsmetoden....4 Samtal 1 - Trygghet, förtroende, erbjudande... 4 Samtal 2 - En bild av utsattheten.... 5 Samtal 3 - Livssituation och nätverk....

Läs mer

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Örebro universitet Hälsoakademin Examensarbete i Hörselvetenskap VT 2011 Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Författare: Maya Alberthson

Läs mer

ANMÄLNINGSPLIKTEN I FÖRSKOLAN ETT BARN SKALL ALDRIG KUNNA KOMMA TILLBAKA OCH FRÅGA VARFÖR DU ALDRIG GJORDE NÅGONTING

ANMÄLNINGSPLIKTEN I FÖRSKOLAN ETT BARN SKALL ALDRIG KUNNA KOMMA TILLBAKA OCH FRÅGA VARFÖR DU ALDRIG GJORDE NÅGONTING ANMÄLNINGSPLIKTEN I FÖRSKOLAN ETT BARN SKALL ALDRIG KUNNA KOMMA TILLBAKA OCH FRÅGA VARFÖR DU ALDRIG GJORDE NÅGONTING Kandidat Examensarbetet i lärarprogrammet Michaela Axebrink Julia Enander 2012 INSTITUTIONEN

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer